PORWANIE/WNIEBOWZIĘCIE PRAWDZIWEJ OBLUBIENICY JAHUSZUA ha MASZIJACH
(JEZUSA CHRYSTUSA)

"Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny."
Ewangelia Mateusza 25: 1-13

"Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem."
"i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, JAHUSZUA, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu."
"Ale jakaż jest nasza nadzieja albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym, JAHUSZUA ha MASZIJACH, w chwili Jego przyjścia?"
"SAM BÓG POKOJU NIECH WAS CAŁKOWICIE UŚWIĘCA, ABY NIENARUSZONY DUCH WASZ, DUSZA I CIAŁO BEZ ZARZUTU ZACHOWAŁY SIĘ NA PRZYJŚCIE PANA NASZEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH."
Fragmenty 1. listu Pawła do Tesaloniczan

"Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. "
1. list Pawła do Koryntian 15: 51-54

"W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem."
Ewangelia Jana 14: 2-3

"W sprawie przyjścia Pana naszego JAHUSZUA ha MASZIJACH i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan JAHUSZUA zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym blaskiem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość."
2. list Pawła do Tesaloniczan 2: 1-12To są Słowa JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESH, dotyczące Prawdziwego Porwania/Wniebowzięcia Oblubienicy JAHUSZUA MESJASZA. To Słowo Prorocze zostało złożone z fragmentów kilku Proroctw wypowiedzianych i spisanych poprzez Apostoł Elisabeth Elijah. Aby zapoznać się z całością Przekazu Proroczego, kliknij jego tytuł. Modlimy się o to, abyście usłyszeli głos JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESH w Proroctwach i nie dali się zwieść kłamstwom na temat 'wniebowzięcia kościoła' (ogółu wierzących), czy też pozostawieniu wszystkich wiernych na Wielki Ucisk*, głoszonym przez przedstawicieli oficjalnych religii.

* "Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Bożym."
Łukasza 21:36

"i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, JAHUSZUA, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu."
1. list do Tesaloniczan

Najpierw Gabriel dmie w róg, a potem jest wielka wojna w Niebiosach, którą ta Ziemia już widzi, są błyskawice i słychać huk MEGO grzmotu! Ta Ziemia już odczuwa skutki kataklizmu, tak jak rodząca kobieta. Niebiosa rodzą przychodzącego ponownie Syna JAHWEH!!! Niebiosa zwijają się z bólu tak, jak rodząca kobieta. Ziemia zobaczy i poczuje te skurcze, tak jak kobieta w czasie porodu. Będą huragany, tornada, wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi, i będą stawać się potężniejsze, proporcjonalnie do przybliżania się przyjścia MOJEGO SYNA. (...)

A teraz, czy jesteście gotowi na następną szokującą wiadomość? Tak, wy będziecie porwani, aby spotkać MNIE w powietrzu! Zaprawdę wy będziecie wniebowzięci w MOICH ramionach z waszym Zbawicielem, ale najpierw JA przypominam wam: czy nie chodziłem po Ziemi przez 40 dni po MOIM zmartwychwstaniu, w MOIM ciele w Chwale? Wy jesteście ciałem JAHUSZUA ha MASZIJACH, a więc uczynicie to samo ponownie, świadcząc dla MNIE i ostrzegając niewierzących, aby nie przyjmowali Znamienia Bestii, udowadniając, że Niebo jest rzeczywiste, że JAHUSZUA ha MASZIJACH jest prawdziwy, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem, albo zbawienia, albo potępienia!

Potem po 40 dniach, będziecie chodzić w waszych ciałach w Chwale, w których nie będą mogły zatrzymać was żadne kraty i nie będziecie odczuwać potrzeby ani wody, ani jedzenia, ale jeśli zadecydujecie będziecie mogli to mieć. Czy JA nie jadłem ryby? (Ew. Św. Jana, rozdz. 21) Czy nie miałem ciała, gdy Tomasz włożył rękę w MÓJ bok? (Ew. Św. Jana 20:27) Podobnie będzie z wami. Czy nie przechodziłem przez ściany? Drzwi były zamknięte, kiedy JA po raz pierwszy poszedłem do MOICH uczniów, pamiętacie? (Ew. Św. Jana 20:19) Tak wiec i wy będziecie przechodzić przez ściany! Nie bedzie dla was nic niemożliwego przez 40 dni! Ci, którzy nie będą mieli ciał w Chwale będą ubolewać, gdyż oni będą wiedzieć, że JAHUSZUA mówił prawdę, kiedy rzekł: "Jak widzieliście MNIE wstępującego w chmury, tak również i wy wstąpicie." (...)

MOJA Oblubienica w Chwale będzie zwalczała złą armię zmarłych w czasie, gdy będą na Ziemi, ponieważ znają moc Krzyża! Oto, dlaczego nazwani są MOJĄ Oblubienicą. Oto, dlaczego JA jestem ich Zbawicielem.


To prawda, że Gabriel zadął już w róg. Fale dźwiękowe zostały zablokowane wrzawą wojny w Niebiosach, ale Róg Gabriela będzie słyszany, a fale dźwiękowe odblokowane. Wasze ciała zostaną zmienione w jednym momencie, w mgnieniu oka. Zmarli w JAHUSZUA (Chrystusie) powstaną pierwsi, a wy, którzy pozostaniecie żywi, będziecie porwani, aby spotkać JAHUSZUA w powietrzu. (1. Tesaloniczan 4:16-17) Ale pierw będziecie chodzić w waszych ciałach przemienionych w chwale, świadcząc dla MNIE i ostrzegając, aby nie brano Znamienia Bestii, przez 40 dni. Wtedy będziecie największymi świadkami MEGO Słowa. Jednakże ci nie zmienieni będą ubolewać wiedząc, że muszą przechodzić przez Wielki Ucisk. Potem, przywołam was do siebie i razem spotkamy się w powietrzu. MOJA Oblubienica nie jest przeznaczona na MÓJ gniew. Szatan zostanie zrzucony na Ziemie w wielkim szale, razem z jego demonami spadającymi z firmamentu. Biada wtedy mieszkańcom Ziemi! (Objawienia 12:9-13) MOJA Oblubienica będzie cieszyć się MOIM przyjściem! (...)

Wchodźcie teraz! Drzwi do Arki i Księga Pogan zamykają się. Wejdźcie do Arki. Przyjdźcie w MOJE ramiona, gdzie będziecie bezpieczni. Ci, którzy nazywają MNIE swoim Umiłowanym, a ja nazywam ich MOJĄ Ukochaną Oblubienicą, MOIMI Dziećmi: przyjdźcie i raz jeszcze uwierzcie w swoją BŁOGOSŁAWIONĄ NADZIEJĘ, w swojego WSZECHMOGĄCEGO BOGA, PANA, ZBAWICIELA i OBLUBIEŃCA. Uwierzcie w swoją BŁOGOSŁAWIONĄ NADZIEJĘ. Ja ocalę was od gniewu, który nadchodzi.
Ci, którzy zapierają się BŁOGOSŁAWIONEJ NADZIEI, MOJEGO przyjścia po umiłowaną Oblubienicę, porwania jej o północy... Wy obrażacie MNIE mówiąc, że pozostawię ją, aby cierpiała Gniew WSZECHMOCNEGO BOGA. Ona jest MOJĄ Umiłowaną Oblubienicą, dlaczego miałbym ją bić? Nie jestem mężem, który bije swoją żonę. Zostaliście już sprawdzeni i okazaliście się warci nazwania MOJĄ Oblubienicą, bo inaczej nie zostalibyście porwani przeze MNIE.


Czy nie widzicie MOI umiłowani? Oto dlaczego JA chcę przyprowadzić was blisko MEGO Boku, abyście byli MOJĄ Oblubienicą. Dlaczego wyczekujecie? Czy uważacie, że kłamałem? Wy nie musicie się obawiać lub niepokoić. Ci z was, którzy jesteście gotowi - JA zabiorę was do domu, tych, którzy są gotowi i mają wiarę by uwierzyć, że JA skryję ich przed Sądem BOŻYM i nadchodzącym Gniewem. JA skryłem Lota przed Gniewem; JA skryłem Noego przed Gniewem - dlaczego nie miałbym zachować MEJ Oblubienicy przed Sądem BOŻYM? Dla tych, którzy ufają, JA tak uczynię! Tam, gdzie jest wasza wiara, JA odpowiem. Czy macie wiarę, aby uwierzyć, że JA ochronię w czasie Gniewu i Sądu BOŻEGO, który nadchodzi na tą Ziemię? Czy macie wiarę, aby uwierzyć, że JA przyjdę i wybawię was zanim spadnie Gniew Wszechmocnego BOGA JAHWEH? Zbawienie zależy od waszej Wiary! (Galacjan 3:22-23) Dlaczego myślicie, że z tym jest inaczej?

A teraz na zakończenie, JA chce pocieszyć MOJE dzieci, które przychodzą do MNIE we łzach i w obawie przed tym, co będzie miało miejsce, jeśli te Słowa mądrości nie zostaną wysłuchane. JA JESTEM nie dał wam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowy umysł! (2 List do Tymoteusza 1:7) Dziękujcie MI z góry za wasze ciała w chwale, ciała, których więzienne kraty nie będą mogły zatrzymać, ciała, których nie można zabić, ciała, które będą ciągle czyniły to, co czynili Święci, kiedy MÓJ SYN JAHUSZUA powstał z grobu. Wtedy to powstali również Święci w Jerozolimie, gdy ich Dusze połączyły się z ich ciałami i oni powstali w Pierwszych Zmartwychwstałych Ciałach, aby być świadkami, że JAHUSZUA żyje, rządzi, króluje i że ON jest MESJASZEM! JA mówię ponownie: Jak było wtedy, tak będzie znowu!

Najpierw przyszedł JAHUSZUA, a potem powstali Święci i świadczyli w Jerozolimie. Czytajcie MOJE Święte Słowo! (Ew. Św. Mateusza 27:52-53) Jak było wtedy, tak będzie ponownie! To zmarli w MESJASZU, będą ponownie świadczyć temu światu, że JAHUSZUA jest MESJASZEM - razem z tymi, którzy żyją i są nazwani MOJĄ Oblubienicą. Ci, którzy obserwują, czekają, a jednak czynią pracę wyznaczoną przez naszego Niebiańskiego OJCA, będą porwani, aby spotkać JAHUSZUA w powietrzu. Nie będzie już Ciał z krwi i z mięśni, a tylko Ciała w Chwale, które osiągną więcej dla JA JESTEM niż te śmiertelne ciała z gliny.

Jeśli wierzycie MOJEMU Świętemu Słowu, to będziecie wiedzieć, że nie po raz pierwszy JA JESTEM to uczyni. Pamiętacie dawnego Eliasza? Pamiętacie Enocha? Dlaczego myślicie, że JA mogę uczynić to tylko dwa razy? Czy JA JESTEM nie jest w stanie uczynić tego ponownie? Dla tych, którzy pokładają ufność w wierze, JA to uczynię. Kiedy dzieci Izraela były obok dzieci Egiptu, to plagi nie zbliżyły się do nich, nawet ciemność ich nie ogarnęła. Krew baranka ofiarnego była na odrzwiach. Teraz macie innego BARANKA Ofiarnego, jedynego Świętego BARANKA bez plamy i skazy. W JAHUSZUA nie znaleziono żadnego grzechu, a więc wszyscy ci, którzy obmyli swoje Żywe Świątynie w JEGO Krwi przelanej na Kalwarii na odpuszczenie grzechów, którzy ukorzyli się i odwrócili od grzechu, miłując i szukając w swoim życiu przede wszystkim JAHWEH i JAHUSZUA wypełnili się MOJĄ RUACH ha KODESZ.

I tak, jak w czasach złego faraona, kiedy duch złowrogiego faraona ponownie nadejdzie, to znowu wydarzą się cuda, jak dla Mojżesza i dzieci Izraela. Jeśli tylko zdołacie uwierzyć, to zobaczycie niesłychane cuda! JA ciągle jeszcze będę miał męczenników, gdyż jest to predestynowane i oni już wiedzą w swoich duszach i są przygotowani, ale MOJE dzieci, które pokładają wiarę w JA JESTEM i słuchają MOJEGO Głosu, będą wiedzieć, co robić, gdzie iść i wielokrotnie uciekną z reki wroga. Nie wszyscy otrzymają Ciała w Chwale, gdyż nie wszyscy wierzą! Niektórzy poddają MNIE testowi i pozostają ze swoimi niezbawionymi umiłowanymi. Miejcie wiarę, gdyż potrzeba cudu, aby ostrzec ich, by nie przyjęli Znaku Bestii! (Apokalipsa, rozdział 13) Inni wiedzą, że otrzymają ciała w chwale i to, dlatego jest taki podział - obie grupy mają rację! Jeśli jesteście MOIMI to JA już włożyłem w waszego ducha to, czy zostaniecie męczennikami, czy macie być tymi, którzy umierają w MESJASZU i umrzecie najpierw i zmartwychwstaniecie, czy też zostaniecie porwani na spotkanie ze MNĄ w powietrzu, gdy będziecie jeszcze żywi.

Skończcie z tymi głupimi sporami! Czy nie dostrzegacie jeszcze, że JA, dlatego przemówiłem na głos do tej służebnicy Sherrie Elijah i powiedziałem: "Najpierw jedno Wniebowzięcie, a potem drugie dla tych, których miłuję"? Kocham jednych i drugich, zmarłych w MESJASZU, którzy powstaną i was, którzy pozostaniecie przy życiu, aby być porwani w powietrze na MOJE spotkanie! Czy nie widzicie jeszcze, że to jest to, o czym przemówiłem słyszalnie do niej i powiedziałem: Nie mówcie, że wierzycie we Wniebowzięcie przed Uciskiem, w czasie Ucisku, czy też po Ucisku, gdyż to nie jest żadna z tych rzeczy.

Czy nie rozumiecie jeszcze, że wszyscy macie rację? Nawet ci, którzy wierzą, że JAHUSZUA przyjdzie ponownie po Wielkim Ucisku, albowiem czyż ON nie przychodzi, aby rządzić i panować na Ziemi tak, jak panuje w Niebie? Jak bardzo MNIE rozgniewaliście z powodu tego nierozsądnego podziału! Czy nie możecie porzucić tej debaty? Czyż nie dosyć nienawiści i złych uczuć szatan wzbudza w was, w moich własnych dzieciach, przez tę debatę? Pracujcie razem, a nie w rozdzieleniu! Przestańcie odrzucać apostołów i proroków! Wy potrzebujecie oczu i uszu ciała JAHUSZUA! Pastorzy, przestańcie myśleć, że stado nie potrzebuje nikogo poza wami! Stado nie należy do was, ale do jedynego Dobrego Pasterza! Dosyć już tego! Co powiecie tym, którzy będą pozostawieni, z powodu tego, że nie pozwoliliście MOIM prorokom i apostołom ostrzegać owiec i baranków, oraz czarnych owiec, które mogły stać się białymi? Ale wy byliście zbyt zajęci wykładaniem waszych kieszeni złotem, aby zatroszczyć się, o błądzące owieczki i baranki i to tak długo, jak owieczki i baranki nie wzywają was do nawrócenia! Owieczki i baranki spożywają ten sam pokarm dzień po dniu. Wy lękacie się kogokolwiek innego, kto je odżywia, obawiając się, że zgromadzenie kościelne, które JA nazywam MOIMI owieczkami i barankami, będzie wolało świeży duchowy pokarm z Nieba, świeże młode wino i będzie nalegało, aby pastorzy wyrzucili stare wino, by nie rozsadziło bukłaków. (Mateusza 9:17)


Ta Misja nie podaje słów dla łechtania swędzących uszu, ale raczej są to słowa dla uszu Świętych, którzy pragną zadowalać JAHWEH i być mu posłuszni, tak jak Henoch i Dawny Eliasz. Ci więc, którzy słuchają, okazują posłuszeństwo i zadowalają JAHWEH będą nazwani Oblubienicą JAHUSZUA. JA, JAHWEH, nie posyłam MOJEGO Syna, aby porwał kościoły, ale Oblubienicę, którzy są pierwocinami. Istnieją kryteria, które Oblubienica musi spełniać. JA, JAHWEH, powiedziałem ci wyraźnie: JAHUSZUA nie przychodzi po nieposłuszną Oblubienicę. Pamiętacie 5 mądrych dziewic z oliwą w ich lampach oraz 5 głupich, nieposłusznych? Wszystkie zostały ostrzeżone, że Pan Młody przybywa. Wszystkie czekały. Oblubienica otrzyma błogosławione Ciała w Chwale i z trudnością będzie można zauważyć, kiedy ona zostanie porwana i przygotowana na wypełnienie Niebiańskich Rozkazów i niesienie pomocy Gościom, chronienie tych, którzy nie byli godnymi miana Oblubienicy. Ci nie zdobyli się na dodatkowy wysiłek, Świętość, posłuszeństwo i odrzucenie rzeczy tego świata, na rzecz Królestwa JAHWEH.

Goście miłują Oblubieńca, ale nie na tyle, aby odrzucić sposoby postępowania pogan, ich święta i obyczaje, a także kościoły Babilonu i ludzkie doktryny. Goście wiedzą kim jest Jezus, ale nie pragną uczyć się więcej kim jest JAHUSZUA, Król Żydów, ich Żydowski Arcykapłan, który przestrzegał Żydowskich Świętych Dni i Festiwali. Goście wolą robić to, co jest dla nich wygodne, uczęszczać na spotkania, gdzie są żywieni okruchami, zamiast pożądać Świeżej Manny z Nieba. Oblubienica JAHUSZUA jest zajęta nie tylko samą sobą, ale pracuje by przyprowadzać innych do prawd Królestwa Niebios. Oblubienica JAHUSZUA pomaga przygotowywać Gości na Weselny Bankiet, tak jak robią to teraz w ciałach śmiertelnych, tak i robić to będą po przemianie w Ciałach w Chwale. Będą ostrzegać Gości przed przyjmowaniem Znaku/Znamienia Bestii oraz ochraniać ich w wymiarze zarówno fizycznym jak i duchowym.


Powstań Oblubienico JAHUSZUA, niczym 5 mądrych dziewic z Przypowieści, którą dałem w Ewangelii Mateusza 25:1-13 i przygotuj się, ponieważ twój Pan Młody i MESJASZ nadchodzi, och jak szybko! Módlcie się, abyście byli zaliczeni do godnych miana Oblubienicy JAHSZUA ha MASZIJACH. Nie podchodźcie do tego lekceważąco, nie zakładajcie, że jest to sprawa przesądzona. Niech was nie ponosi duma, gdyż niektórzy odnajdą się pośród Gości, a nie Oblubienicy, z tego właśnie powodu. Komu wiele jest dane, od tego wiele będzie się wymagać. JA, JAHUSZUA, jestem Dobrym Pasterzem i MOJA Oblubienica nie pójdzie do żadnego innego mistrza. Jak jest napisane, JA wyjawiam SWOJE tajemnice Prorokom, a więc dziele się nimi teraz z MOJĄ Umiłowaną Oblubienicą i z Honorowymi Gośćmi, którzy będą zaproszeni na Weselną Ucztę Baranka. Jedynie ci, których imiona znajdą się w Księdze Życia Baranka spisanej przed założeniem świata, będą w niej uczestniczyć.

Studiujcie i wykażcie rozeznanie, kiedy rozważacie dlaczego Henoch, Eliasz i Elizeusz mają tak duże znaczenie. JA, JAHUSZUA, uczę was teraz; to jest ściśle związane z Oblubienicą JAHUSZUA. JA daję wam to objawienie. Oto nowa rzecz.  Księga Henocha , która nie została zawarta w Księgach Biblii, jednak JA daję wam polecenie odnaleźć ją, studiować i pozwolić JAHWEH pouczyć was prawd rzadko nauczanych. Istnieją księgi, które powinny być zawarte w Biblii Świętej, jednakże zostały celowo ominięte, gdyż zbyt mocno kłóciły się z pouczanymi doktrynami. Nie wszystkie są Zaginionymi Księgami Biblii, ale część z nich jest. Musicie użyć rozeznania, które księgi zostały zainspirowane przez Ducha Świętego, a które są jedynie dziełem ludzkim. Zadajcie sobie pytanie: dlaczego Stwórca umieściłby 66 ksiąg w Biblii, kiedy nie jest to Święta liczba. 6 to liczba człowieka, a 666 jest liczbą związaną z antychrystem.

Mówię to do tych, którzy mają Duchowe uszy do słuchania, cała reszta pozostanie głucha i będzie szydzić z tego, czego nie rozumie. Zaprawdę mówię wam, daję wam mocne duchowe mięso do jedzenia. Nie jest ono przeznaczone dla duchowo słabych! Dawny Eliasz był zaledwie cieniem  Porwania Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH . Dawny Eliasz znał misję, którą musiał dokończyć i wiedział, że nie zginie w tamtym czasie. Wiedział dokładnie którego dnia, godziny i minuty JAHWEH wyślę Rydwan Ognia, aby porwał go do Nieba. Dawny Eliasz wiedział również kto otrzyma godność oglądania tego na własne oczy, człowiekiem tym był Elizeusz. Eliasz został zabrany do Nieba Niebiańskim środkiem transportu i tak samo Oblubienica JAHUSZUA zostanie pochwycona kiedy JA, JAHUSZUA, osobiście przyjdę po was, MOJA Umiłowana Oblubienico. (2. Królów 2:1-14) 

Przeczytajcie raz jeszcze wszystkie Proroctwa, a zobaczycie, od jak wielu lat nazywałem Elisabeth MOIM Nowym Eliaszem. Tak, jej rodowym (panieńskim) nazwiskiem jest Elijah (Eliasz), ale to nie jest powodem, dla którego ją tak nazwałem. (...)
5. kwietnia w czasie Paschy (dzień po jej urodzinach) przemówiłem do niej wyraźnie, budząc ją słowami, które dopiero po tym przekazie będzie mogła w pełni zrozumieć: "Jesteś MOJĄ Panną Obwieszczającą".

JA, JAHUSZUA, nazywam ją MOIM "Nowym Eliaszem" i wyjawiam te tajemne objawienia dane jej prosto z Nieba, aby były błogosławieństwem dla niej, jak również dla całej Prawdziwej Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH. Tak jak Dawny Eliasz wiedział, kiedy ma się spodziewać Rydwanu Ognia JAHWEH, który przybył by porwać go do Nieba i znał dokładny dzień oraz godzinę, a także przygotował się i nakazał Elizeuszowi czuwać przy nim. Dawny Eliasz jest cieniem tego, co stanie się z Oblubienicą, więc dlaczego miałbym nie zrobić tego samego z Oblubienicą JAHUSZUA? 

Najpierw wyślę Archanioła Michała, aby przyszedł oczyścić drogę na przybycie Archanioła Gabriela, który jej powie. Rzekłem jej i jej mężowi, żeby czekali na ogłoszenie daty, w której JAHUSZUA przyjdzie po SWOJĄ Oblubienicę. Wtedy właśnie jej zadaniem, jako MOJEJ Panny Obwieszczającej, będzie obwieszczenie tej wiadomości po całym świecie dla całej Elity, zwanej Oblubienicą JAHUSZUA. Umiłowani, zadajcie sobie to pytanie i przeczytajcie raz jeszcze Mateusza 25:6-7, posłuchajcie tego tym razem Świętymi uszami, bo fragment ten mówi: "Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy." Zaprawdę powiadam wam, ktoś musiał być wybrany do ogłoszenia tej wiadomości całej Oblubienicy. Wybrałem tą Pannę Obwieszczająca na ten zaszczyt. 

Co JAHWEH zrobił dla MOJEJ matki Miriam (Marii), kiedy JA, JAHUSZUA, przybyłem na ziemię, JA uczynię dla MOJEJ Oblubienicy i poślę Aniołów do Elisabeth, aby ogłosili, że Pan Młody nadchodzi. Przygotujcie się i czekajcie na MNIE tego dnia, gdyż JA przybywam, by porwać MOJĄ Oblubienicę. Jeszcze raz mówię wam, Dawny Eliasz był cieniem Wniebowzięcia MOJEJ Oblubienicy, a MOJA Oblubienica zostanie napełniona nowym Namaszczeniem - jakiego nie było dane nigdy do tej pory, w czasie gdy jeszcze na tej ziemi będzie środkiem przeciwko złu, które wystąpi przeciw wam. Cała MOJA Oblubienica będzie wiedzieć, że przekaz jest prawdziwy (...)

Data ta zostanie obwieszczona w tajemnicy, jedynie dla MOJEJ Oblubienicy ona ją wypowie. Nie zobaczycie jej nigdzie opublikowanej, chyba że stanie się to bez MOJEGO pozwolenia, wtedy biada Judaszowi, który dopuściłby się czegoś takiego, próbując sprowadzić niebezpieczeństwo na MOJĄ Oblubienicę. Ciebie, który podjąłbyś się czegoś takiego, spotka ten sam los, co Judasza. Nie myśl, że Elisabeth o to prosiła, gdyż powiadam, wysłałem wielu Proroków do niej po Proroctwach 74 i 75 by powiedzieć jej, że to się wydarzy. Ona powiedziała, że nie zasługuje na ten zaszczyt.

Wspólnie z mężem odpowiedzieli, że nigdy nie chcieli, by ta Misja wyznaczała datę Wniebowzięcia (jak robi to często wielu fałszywych proroków i głosicieli - przyp. od tłumacza), ale JA powiadam wam obojgu: to nie wy wyznaczacie datę. Nikt nie będzie robił żadnych matematycznych obliczeń, to Aniołowie zostaną wysłani sprzed MOJEGO Tronu, aby ogłosić tę datę, tak więc MOJA Oblubienica będzie jak te 5 mądrych dziewic - przygotowana na przyjście swojego Oblubieńca i MESJASZA. Ci z was, którzy mówią: "Ale jest przecież napisane, że nikt nie zna dnia ani godziny" - to prawda, kiedy Pismo było spisywane ponad 2000 lat temu, jaką miałoby to wtedy wartość? Dlaczego ABBA JAHWEH miałby obwieszczać tysiące lat przed czasem datę, w której JA, JAHUSZUA, przyjdę po MOJĄ Oblubienicę, jak jest powiedziane w Mateusza 25:1-13. Czemuż miałoby to służyć, aby frustrować tych, którzy musieliby czekać?

Pamiętajcie Umiłowani, nawet tych 5 głupich dziewic wiedziało, że Oblubieniec nadchodzi, ale nie były one przygotowane. Przypowieść ta pokazuje 5 głupich dziewic, które nie miały namaszczenia i czekały oraz wypatrywały razem z tymi mającymi namaszczenie, które również wiedziały kiedy Pan Młody nadejdzie. Przypowieść ta ukazuje również, że namaszczenie Oblubienicy nie może być kupione za pieniądze. Oblubienica wie o tym i drwi z tych, którzy myślą, że dary JAHWEH są na sprzedaż.

Kiedy 5 głupich dziewic powróciło, Oblubieńca i Oblubienicy już nie było. Zaczęły pukać one w drzwi Nieba, aby mogły zostać dopuszczone do Pana Młodego i Oblubienicy, ale zostały w płaczu odesłane z powrotem słowami: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was." Nie każdy nadaje się do bycia MOJĄ Oblubienicą, są do tego ścisłe kwalifikacje. I tych właśnie 5 głupich dziewic nie poczytałem za SWOJĄ Oblubienicę. Jednakże, zostawiłem im ostrzeżenie. Wiedzą one kiedy przybędę z powrotem po Gości i niechaj lepiej przygotują się, abym JA, JAHUSZUA, MESJASZ i OBLUBIENIEC, nie zastał ich śpiącymi lub ponownie bez oleju w ich lampach, kiedy przyjdę raz jeszcze. Wszystkie 5 głupich dziewic zostaną poddane próbie w ogniu cierpienia. Niektóre wyjdą z niej czyste jak złoto, niektóre zostaną męczennicami, niektóre pozostaną, a jeszcze inne zostaną przeze MNIE porwane. Część z 5 głupich dziewic zostanie Gośćmi, ponieważ nie spełniały kryteriów Oblubienicy JAHUSZUA.

Nie porwę MOJEJ Prawdziwej Oblubienicy nieświadomej, bo usłyszy on dźwięk Szofaru i zbudzi się na zawołanie, którym JA wykrzyknę poprzez SWOJĄ Pannę Obwieszczającą. Pamiętajcie, szatan usiłuje iść przede mną, więc nie dajcie się ogłupić fałszywymi datami. Biada komukolwiek, kto nazywa siebie MOJĄ Panną Obwieszczającą, poza tą, którą namaściłem, i którą używam teraz jako SWOICH ust. Będzię namaszczenie, którego nie da się podrobić, kiedy Aniołowie przyniosą wiadomość dla Prawdziwej Oblubienicy JAHUSZUA i nastąpi wylanie namaszczenia z Nieba, jakiego nigdy jeszcze nie było. Będzie to jak wczesny i późny deszcz namaszczenia zebrane razem, połączone z podwójnym namaszczeniem Eliasza. Same wasze cienie będą uzdrawiały Pobożnych, gdyż mój uzdrawiający olejek Gileadu spocznie na całej MOJEJ Oblubienicy. Lata temu przemówiłem do Elisabeth wyraźnie tymi słowami: "Dar Uzdrawiania, Dźwięk Trąby". Nigdy nie znała znaczenia tych słów, aż do teraz.

Tak jak dmie się w róg szofaru na żydowskim weselu, aby obwieścić przybycie pana młodego, tak samo będzie i z MOIM przyjściem po Umiłowaną Oblubienicę, nasłuchujcie dźwięku Szofaru, nie jest on wcale odległy. Prorokowałem przez tą Pannę Obwieszczającą, że powróciłbym na Szabbat i powiedziałem do niej: "Co jeśli to Rosh HaShanah jest dniem, w którym przyjdę?"; nie wiecie jednak które Rosh HaShanah. Powiedziałem również wyraźnie przez nią: "Najpierw jedno Wniebowzięcie, a potem następne dla tych, których kocham". Goście będą w tym drugim Porwaniu z przypowieści o dziesięciu dziewicach. Druga szansa jest dana głupiej, tak zwanej oblubienicy, wtedy kiedy JA mówię jej, aby czuwała, bo nie zna dnia ani godziny MOJEGO ponownego przybycia.

Ciało Dawnego Eliasza również musiało zostać przemienione w chwili, w mgnieniu oka, gdyż śmiertelne ciała muszą zostać przyobleczone w ciała nieśmiertelne, aby wejść do Królestwa Niebios. Tak samo będzie z MOJĄ Oblubienicą. Dawny Eliasz porzucił nawet swój płaszcz (II Królów 2:12-13), tak samo i wy, którzy jesteście Oblubienicą JAHUSZUA nie będziecie potrzebować ziemskich ubrań, po tym jak JA zamienię je na najpiękniejszą, połyskującą, lśniącą Białą Szatę, z którą żadne ziemskie ubranie nie może nawet zacząć się porównywać. Będziecie błyszczeć jak najpiękniej wyszlifowany diament, jakiego świat ten jeszcze nie widział. Umieszczę Tiary na głowach kobiet, kiedy MOJA Oblubienica będzie przystrajana, a na głowach mężczyzn Korony wypełnione drogocennymi klejnotami, z którymi niczego na tej ziemi nie da się porównać.

Dawny Eliasz miał namaszczenie, które zabiło proroków baala tak jak i wrogów, którzy nastawali na jego życie. Tak samo będziecie mieli i wy. Prawdziwa Oblubienica JAHUSZUA będzie posiadać to samo namaszcenie do wezwania Ognia z Nieba, który pochłonie waszych wrogów. Ty, Prawdziwa Oblubienico JAHUSZUA, również będziesz stoczysz zwycięską walkę z demonami Jezebel. Los tych, którzy próbują niszczyć MOICH prawdziwych Proroków i Oblubienicę demonicznymi duchami Jezebel i Achaba, będzie taki sam jak los proroków baala. Ty, Oblubienico JAHUSZUA, dokonasz tych samych rzeczy co Dawny Eliasz i nawet więcej, zanim opuścisz tą ziemię. A kiedy powrócisz z Nieba, zostaniesz przyobleczona w nowe moce i Niebiańskie Rozkazy do wypełnienia, jak częściowo ujęte w 14. rozdz. Objawienia. Reszta pozostanie na razie tajemnicą, wrogowie nie muszą wiedzieć wszystkiego z góry. Ty, MOJA Umiłowana Oblubienico, będziesz śpiewać pieśń jakiej nie zna nikt, JA nauczę cię jej OSOBIŚCIE.

Oblubienica JAHUSZUA będzie pierwszymi owocami wykupionymi z ziemi przed wielkim dniem Gniewu JAHWEH, zwanym Wielkim Uciskiem. Wy, Oblubienico JAHUSZUA, jesteście zawsze wierni i prawdziwi dla swojego MESJASZA i Oblubieńca. Wy, Oblubienico JAHUSZUA, otrzymacie również dar przemieszczania się w dowolne miejsce na świecie i nie będziecie potrzebować ziemskich środków transportu. Czy muszę wam przypominać jak niektórzy z MOICH Apostołów, mimo że nie mieli ciał w Chwale, byli zdolni do tego samego? (Dzieje Apostolskie 8:27-40) Oblubienica JAHUSZUA może również przybierać różny wygląd, tak jak JA, JAHUSZUA, po MOIM Zmartwychwstaniu. MOI Apostołowie nierozpoznali swojego Mistrza.

Zaprawdę powiadam wam, tak jak Elizeusz stał się naocznym świadkiem zabrania Eliasza przez Rydwan Ognia z Nieba, ponieważ odmówił odstąpienia od niego i był u jego boku, gdy ten został porwany, otrzymał podwójną porcję namaszczenia, tak jak Eliasz przepowiedział. Oto tajemnica: czy zastanawialiście się, dlaczego Elizeusz został oddzielony i nie zabrany przez Rydwan Ognia razem z Eliaszem? (2. Królów 11) Ponieważ Elizeusz był cieniem 12 Plemion Izraela z 7. rozdziału Objawienia, a Eliasz jest cieniem MOJEJ Oblubienicy z 14. rozdziału Objawienia. Tak samo i opieczętowane 144.000 z 12 Plemion Izraela będzie chronione i zabezpieczone na tej ziemi, jak zostało napisane w 7. rozdz. Objawienia przez Anioła z Nieba. Broń człowieka nie będzie mogła ich zranić, ani żadna plaga nie przejdzie obok nich, gdyż nie dla nich przeznaczony jest gniew JAHWEH. Oni pozostaną pod Łaską JAHUSZUA, pod linią Krwi nakreślonej na Kalwarii, której szatan nie może przekroczyć. Te 144.000 otrzyma płaszcz Oblubienicy i namaszczenie, którego nigdy nie znali, spadnie na nich.

Zaprawdę powiadam wam, że Henoch był Cieniem Oblubienicy JAHUSZUA, gdyż Henoch został zabrany do Nieba, mając świadectwo, że podoba się JAHWEH, dlatego nie umarł, ale został przeniesiony do Nieba. Tak samo i wy, Oblubienico JAHUSZUA, zostaniecie przeniesieni, bo będziecie mieć to samo świadectwo, że podobacie się JAHWEH, Ojcu Stworzenia, tak jak i MI, JAHUSZUA, JEGO Synowi. A to dlatego, że okazaliście się posłuszni i trwający w Świętości, bez żadnej zmarszczki czy skazy. Dlatego też właśnie powiedziałem Elisabeth we śnie, aby upamiętniać Hebrajczyków 11:5. Wy, Oblubienico JAHUSZUA, nie przyniesiecie żadnego wstydu JAHWEH, ani MI, JAHUSZUA, ani RUACH ha KODESH, nazywaną również DUCHEM ŚWIĘTYM. MOJA Oblubienico, ty nie ograniczasz się po prostu do przestrzegania 10 Przykazań, bo jakież w tym wyzwanie? W tej wiadomości czasów końca wyjawię wam kilka najważniejszych kryteriów, po których poznacie czy jesteście MOJĄ Oblubienicą, czy też Gośćmi na Uczcie Weselnej Baranka. Wiadomość ta nie jest przeznaczona dla pogan, z wyjątkiem tego, aby ich ostrzec.

Strzeżcie się każdego kto twierdzi, że jest MÓJ, a jednocześnie atakuje to Słowo Prorocze, gdyż oni udowadniają jakiego złego ducha są naprawdę, bo demoniczny duch Jezebel atakuje MOJĄ Pannę Obwieszczającą, którą namaściłem, by słyszała MÓJ głos, tak by Oblubienica jak i Goście mogli być zachęceni i pobłogosławieni. szatan jest jedynym, który mógłby posłać swoje wilki przebrane w owcze skóry, aby atakowały MOJĄ Pannę Obwieszczającą, Apostoł i Prorok Elisabeth Sherrie Elijah.


A więc do was wszystkich, którzy dziwicie się, dlaczego Elisabeth sprowadziła to na siebie, stało się tak dlatego, że JA używam tej Misji do oddzielenia pszenicy od chwastów (Mateusza 13:24-30, 36-43). I wy, podczas słuchania tego, będziecie wiedzieć czy jesteście pszenicą, czy chwastami. Czy jesteście chwastami przeznaczonymi jedynie na strawienie przez MÓJ gniew, MÓJ trawiący ogień? Chociaż JA używam ją teraz, by obwieszczała Oblubienicy tak samo jak głos, wołający do tych pięciu Mądrych Dziewic: "Nie idźcie na kompromis, bądźcie przygotowane, albowiem wasz PAN MŁODY przychodzi po SWOJĄ Oblubienicę w Rosz Ha Szanah i w dzień Szabatu!" Oblubienico JAHUSZUA, bądź na kolanach przede MNĄ! Bądź Święta i trwaj w pokorze! Módl się, abyś w dalszym ciągu była godna być Oblubienicą MOJEGO SYNA JAHUSZUA, przedstawioną symbolicznie jako 5 Mądrych Dziewic uczestniczących w Pierwszym Porwaniu nazywanym potocznie Wniebowzięciem.

Goście, módlcie się, abyście byli uczestnikami drugiego Porwania, byście mogli zostać gośćmi na Weselnym Przyjęciu BARANKA (Objawienia 19:9). Goście są przedstawieni symbolicznie jako 5 Nieroztropnych Dziewic, którym jest powiedziane, ze PAN MŁODY przyjdzie ponownie po Porwaniu Oblubienicy: "Czuwajcie wiec, bo nie znacie dnia ani godziny" (Mateusza 25:13). Tym razem, kiedy MÓJ SYN JAHUSZUA przyjdzie, aby porwać te Pięć Nieroztropnych Dziewic, one będą już mądre.

Cieszcie się, Oblubienico JAHUSZUA! Teraz, już bardzo szybko, będziecie porwani by spotkać JAHUSZUA w powietrzu na żywo i wasze ciała będą zmienione momentalnie, w oka mgnieniu. I kiedy powrócicie, nie będziecie już więcej ograniczani w słabych ziemskich naczyniach z gliny, ale zamiast nich będziecie mieć nadprzyrodzone ciała o wyglądzie mocnym, młodym i całkowicie zdrowym. Nic nie będzie niemożliwe dla was - zwycięstwo nad wszystkimi waszymi nieprzyjaciółmi i każdym demonem!

Jeśli będziecie chcieli jeść pożywienie, to będziecie mogli jeść wszystko, co tylko zechcecie. Jedzenie jednak nie będzie tym, co będzie was odżywiać. W zamian, Namaszczenie RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) będzie waszym odżywczym pokarmem. Każde Duchowe Słowo wychodzące z waszych ust poprzez Pismo Święte będzie was odżywiać.

Ewangelia Mateusza 4:4
Lecz ON mu odparł: Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust JAHWEH."

Ewangelia Łukasza 4:4
Odpowiedział mu JAHUSZUA: Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek."

Jeśli będziecie chcieli spać, będziecie mogli, ale spanie nie będzie wam potrzebne do odbudowania waszej siły!

Izajasza 40:31
Lecz ci, co zaufali JAHWEH, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

Żadne kraty więzienne nie zatrzymają was, żadne drzwi nie powstrzymają was przed pójściem, gdzie JA wam powiem byście szli. Będziecie mieli ciała, które jak zechcecie, będą mogły być niewidzialne! Żadna odległość nie będzie niemożliwa do przebycia, nawet do Nieba, czy na inną planetę, lub na koniec świata, czy nawet na księżyc! To będzie tak łatwe jakbyście pomyśleli o miejscu i od razu tam przybyli. Żaden mężczyzna, kobieta, demon, a nawet sam szatan nie będą w stanie powstrzymać was od pójścia tam, gdzie JAHWEH i JAHUSZUA powiedzą wam, abyście szli!
Jana 20:19
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł JAHUSZUA, stanął pośrodku i rzekł do nich: 'Pokój wam!'

Będziecie tak, jak dawni Eliasz i Henoch. Oblubienica JAHUSZUA będzie mieć ciała, które nie będą mogły być zranione ani uśmiercone. Wyjątek będą stanowić ci dwaj świadkowie zabici przez nadnaturalna broń z padołu bez dna, zainspirowaną przez szatana w czasie wyznaczonym przez Pismo Święte (Objawienia 11:7-8). Ale w trzy i pół dnia później, tych dwoje świadków ożyje ponownie w swoich ciałach w chwale i będą porwani, by być z JAHUSZUA ha MASZIJACH, Panem Młodym.

Umiłowane dzieci, nie bądźcie znużeni czynieniem dobrych uczynków i posłuszeństwem względem JA, JAHWEH (BOGA OJCA) i waszego MESJASZA JAHUSZUA, czy to jesteście Oblubienica, czy tez Gośćmi. Błogosławieni są wszyscy zaproszeni na Wieczerzę Weselną BARANKA. Jak widzicie, zło wzrasta szybko. Ono przyspiesza tylko powrót JAHUSZUA.

Chcesz wiedzieć czemu Święci Aniołowie jeszcze nie przybyli, Elisabeth? Powiedziałem, że dam ci znać. Powiedziałem, że to ty jesteś MOJĄ Panną Obwieszczająca, JA nie mówiłem żebyś słuchała kogoś innego (w temacie obwieszczenia Przyjścia JAHUSZUA po Oblubienicę). Mówiłem, że to będzie stało w zgodzie z MOIMI Świętami. Mówiłem, że to będzie stało w zgodzie z MOIM Świętym Słowem. Kiedy nabrałaś pewności, że to, co ci przekazał (człowiek, o którego chodzi), nie zgadza się z MOIM Świętym Słowem, dlaczego tego nie zgromiłaś? Dopuściłem do tego, aby uczynić cię bardziej śmiałą, bo zarówno ty jak i twój mąż wiedzieliście, że nie możecie wierzyć temu co wam powiedziano.

Będę miał Oblubienicę, ona już jest opieczętowana, podczas gdy ta głupia (fałszywa 'oblubienica') robi wymówki dla grzechów, ale JA mam MOJĄ Oblubienicę. Właśnie dlatego mówiłem tobie i twojemu mężowi raz za razem, że JA wymagam Świętości. Ta Misja opowiada się za Świętością. Ta Panna Obieszczająca ma również wymagać Świętości. To nie oznacza, że nie miłuję całej reszty, ale JA mam tylko jedną Oblubienicę. To jest to co JA powiedziałem ci Elisabeth, a ty nie byłaś dość odważna, aby to przekazywać, ale teraz już będziesz.

Na Rosh HaShanah w 2005, kiedy modliłaś się: "Oh, uczyń mnie godnym bycia TWOJĄ Oblubienicą, taką jak w 14. rozdz. Objawienia, gdyż wiemy JAHUSZUA, że to jest jedynie TWOJA Oblubienica". A JA odpowiedziałem: "Posłuchaj Elisabeth, jeśli JA chcę ochronić i opieczętować SWOJĄ Oblubienicę, a zadecyduję, by wybrać część z 'wykupionych z ziemi' z Objawienia 14. i zostawić ich chronionych i opieczętowanych na świecie, tak jak widnieje w Objawieniu 7., aby dalej głosili MOJE Słowa, aby stanowili MOJĄ broń przeciwko złu, to czy wciąż nie ochraniam i nie pieczętuję MOJEJ Oblubienicy?"

Dlaczego martwisz się tym, w jaki sposób JA ochronię i opieczętuję MOJĄ Oblubienicę? Część z nich jest jak ta z Objawienia 14., są MOIMI pierwszymi owocami, Elisabeth. Powiedziałem ci już, że to jest właśnie grupa, w której jesteś ty. Część jednak to MOI Wojownicy i Gwardia, tak jak stoi w Objawienia 7., oni już są opieczętowani i oczekują aż to, co zapowiedziałem, będzie mieć miejsce. Jednakże oni są zapieczętowani i żadna krzywda koło nich nie przejdzie. Jedni i drudzy są MOJĄ Oblubienicą. Mam tylko jedną Oblubienicę. Po prostu zdecydowałem, aby część z nich zabrać do domu od razu, a część zostawić tutaj na ziemi.

A teraz: czy powiesz to, co JA oznajmiłem ci, abyś o tym śmiało mówiła?

Jak wielu z MOJEJ Oblubienicy mówi sobie: "Ja po prostu nie czuję się, jakbym miał już opuszczać tę ziemię". To dlatego, że oni są częścią Oblubienicy z 7. rozdz. Objawienia, a JA dałem im Ducha walki, Ducha przetrwania. Inni, ci z 14. rozdz. Objawienia czekają z utęsknieniem na MOJE przybycie, nie widzą siebie czuwających na tej ziemi. Jednakże po Oblubienicę z 7 rozdz. przybędę z całą pewnością, tak jak i po Dwóch Świadków. Dwóch Świadków, mówię raz jeszcze, są częścią Oblubienicy z 14 rozdz. i zostaną zabrani jako pierwociny, a potem powrócą. Goście na Uczcie Weselnej Baranka wyjdą z Wielkiego Ucisku. To będą ci, którzy wyprali swoje szaty w MOJEJ Przelanej Krwi.

Nadchodzi FAŁSZYWE WNIEBOWZIĘCIE. diabeł usiłuje kpić ze MNIE na wszelkie sposoby. Dlatego właśnie tak ważnym jest, aby przekazywać to Słowo, tak aby ludzie nie dali się zwieść.

Ale koniec jest blisko. Kiedy to zapieczętowane Proroctwo [78] zostanie ogłoszone, jedna z pieczęci zostanie złamana. Biada temu światu, kiedy Elisabeth ogłosi to, co JA ukryłem. Och, ale MOJA umiłowana Oblubienico JAHUSZUA - wy, którzy należycie do Tych 144 000 z Apokalipsy rozdz. 14, lub 144 000 z Apokalipsy rozdz. 7 - wy nie musicie się obawiać. Wszyscy Goście, którzy jesteście zaproszeni na Wieczerzę Weselną Baranka . jest prawdą, że wy będziecie musieli cierpieć dla NIEGO (JAHUSZUA). Och, ale te nadchodzące nagrody, które macie!

Lightning from Heaven W tym momencie broń, którą ma Oblubienica JAHUSZUA, jest w sferze duchowej. Ale JA mówię wam: W czasie Wielkiego Ucisku, tak jak Król wydał Edykt (Nakaz) i powiedział, by wzięto broń i broniono się, tak też ponownie się stanie. Ale nie dla Oblubienicy z Apokalipsy rozdz. 14. Dlatego JA wybawiam ich z ziemi i tych Dwoje Świadków będzie w tej liczbie, a potem oni powrócą.

Och, ale wy cenna Oblubienico z Apokalipsy rozdz. 7 - umiłowani, wy już jesteście zapieczętowani, nikt nie może wyrządzić wam krzywdy. Tylko na krótki czas będziecie musieli porwać za broń, bronić się i pomagać Gościom w walce z szatanem i z tymi, co przyjęli Znamię szatana. Ale potem będziecie chodzić w nowych ciałach w Chwale, kiedy usłyszycie te słowa: '. a zmarli w CHRYSTUSIE powstaną pierwsi.' Tylko dlatego, że nauczyliście się słowa CHRYSTUS, JA je wypowiadam. Zmarli i umęczeni w JAHUSZUA ha MASZIJACH i Dwaj Świadkowie będą wraz z Oblubienicą z Apokalipsy 7. rozdz. wzięci do Nieba na oczach bezbożnych w drugim Wniebowzięciu.

To są te tajemnice zarezerwowane dla Oblubienicy JAHUSZUA.


Shelby Corbitt odmawia ukorzenia się, żalu za grzech, nawrócenia się i przyznania, że data, którą podała, kiedy JA, JAHUSZUA, miałem powrócić, nie sprawdziła się, ponieważ JA nie dałem jej tego snu, ani jego interpretacji, ani daty MEGO powrotu. Ten prorok, przez którego JA teraz przemawiam powiedział wam z wyprzedzeniem, abyście jej nie wierzyli. JA posłałem tego proroka, aby was ostrzegła, abyście nie byli rozczarowani, kiedy ten czas przeminie. Obserwujcie, czekajcie i pracujcie, aż do prawdziwego Wniebowzięcia! JA powiedziałem w Apokalipsie 14, że będzie najpierw porwanych jako pierwociny 144 000. Jak niewielu z was chce w to uwierzyć, gdyż to jest wbrew waszym swędzącym uszom i waszej cielesnej naturze.

Wy szkalujecie tą Pannę Obwieszczająca, poprzez którą JA wypowiadam to Proroctwo pomimo, że ona jest tą, której JA używam, aby była tą wołającą, aby ostrzec prawdziwą Oblubienicę, jak jest napisane w Przypowieści o Dziesięciu Pannach (Ewangelia Św. Mateusza, rozdział 25). Ponownie JA mówię: JA poślę do niej Archanioła Michała razem z Gabrielem i oni oznajmią tą datę Elisabeth i w tym dokładnym czasie Trąba zabrzmi, a ona wykrzyknie: "Oto PAN MŁODY nadchodzi!" Cała prawdziwa Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH na całym świecie, o której jest napisane w 14. rozdz. Objawienia, usłyszy to w tym samym czasie i wzniosą się w powietrze. Nikt nie zna dokładnego czasu i godziny. JA tylko powiedziałem jej, że ten Święty Dzień będzie w Rosz ha Szanah. Ponieważ Rosz ha Szanah przypada na dwa dni, i wiele osób ma różne obliczenia daty, kiedy to święto przypada, to jest prawda, ona nie zna godziny. Jednakże tak, jak Eliasz wiedział, że będzie zabrany, tak jak Noe znał dzień kiedy miał wstąpić do Arki i zamknąć drzwi, tak to będzie ponownie. MOJA Oblubienica będzie wiedzieć, kiedy będą słyszeć w Duchu jak wykrzykująca zawoła: "Oto PAN MŁODY nadchodzi!"

Widzicie, szatan zamęcza was i drwi z was teraz, podczas, gdy jeden za drugim oświadczają, że znają dzień i godzinę, ale ponownie mówię i powtarzam się, aby nikt nie dał się oszukać. Oto, dlaczego JA nakazuję wam, abyście osłonili ją w modlitwach, gdyż jest tylko jedna, którą nazywam MOJĄ Panną Obwieszczającą! Elisabeth Elijah nie będzie wiedziała, aż JA poślę do niej Świętych Aniołów tak, jak wcześniej posłałem z innymi Świętymi Przekazami danymi jej. Uczyniłem to aby, uwierzyła gdy posłałem MOICH Świętych Aniołów najpierw do Montany, potem do Idaho i do Południowej Afryki. JA uczynię to ponownie. W Południowej Afryce zarówno ona, jak jej mąż, widzieli Archanioła Michała w miejscu najmniej oczekiwanym, w restauracji w Camps Bay. Michał miał polecenie, aby się objawić jej i jej mężowi. ... zauważył, że Elisabeth patrzy na mężczyznę, który patrzył również na nią i gdy tylko ... zobaczył Michała wiedział, że nie był to zwykły człowiek, że był to duchowy, Niebiański kontakt.

Archanioł Michał ABBA JAHWEH posłał Michała (nie jest to poprawna pisownia Jego Imienia, ale JA dla was posługuję się pisownią, którą znacie) aby wzmocnić jej wiarę, że to o czym powiedziałem stanie się. Archanioł Michał został posłany do niej, kiedy szatan próbował przez trzy dni odebrać jej życie, podczas gdy jej mąż spał. Chociaż próbowała go obudzić, kiedy Ci Święci Aniołowie byli tam, to nie było jeszcze przeznaczone dla jego oczu. Święci Aniołowie Michał i Gabriel przyszli z uzdrowieniem w swoich skrzydłach, gdy ona dotknęła ich jak małe dziecko i podziwiała piękno klejnotów w nich osadzonych.
Święci Aniołowie ogłosili, jak podekscytowane jest całe Niebo na wiadomość, że Oblubienica JAHUSZUA (Objawienia 14) będzie wkrótce przybywać i następnym razem, gdy ujrzy ich razem to będzie oznaczało, że jest czas, aby wezwać Oblubienicę do domu w Niebie. Święci Aniołowie ogłosili również narodziny JAHUSZUA Demons Stompers ("Stąpających po Demonach" z Ew. Łuk. 10:19 i Psalmu 91) i powiedzieli jej, aby zebrała Świętych Wojowników Modlitewnych na murze obronnym i aby wiedziała, że nie podejmuje walki z wrogami JAHUSZUA sama. Ponownie mówię, to było dla wzmocnienia jej wiary i ona została natychmiast uzdrowiona, a duch śmierci został zmuszony, aby odstąpić od niej.Oh MOJE umiłowane Skarby, nawet jeśli JAHUSZUA nie przybył na datę, którą obstawialiście, nie bądźcie zniechęceni, gdyż wasza praca nie zakończyła się jeszcze. Lecz JA nakazuję wam być zagniewanymi i nazywać proroków, którzy są fałszywi - fałszywymi! Nie zachęcajcie ich, aby dalej kłamali. Wy wiecie, kiedy sen pochodzi po prostu z ciała. Wiecie, kiedy sen jest zwykłym zwiedzeniem. Gdyż podana data mija i nic się nie dzieje. Wiecie, kiedy proroctwo pochodzi z ciała, kiedy jest zwyczajnym zwiedzeniem. Podana data mija i nic się nie dzieje... Niektórzy jednak zrobili to nieumyślnie; wszystko, czego od nich żądamy, to aby nawrócli się z tego i pokutowali. Ukorzyli się i przyznali, że chybili. Aby nie czynili żadnych wymówek.

Shelby Corbitt (fałszywa prorokini), powiadasz, że Wniebowzięcie zostało wstrzymane, bo jeśli MÓJ Lud upadnie na twarze, ukorzy się w pokucie i nawróci, ziemia zostanie uzdrowiona. Od kiedy to Porwanie Oblubienicy jest karą? Dlaczego JAHWEH miałby je wstrzymywać? Jedyną rzeczą, którą mógłby zrobić, to wydłużenie czasu łaski, to prawda. Ale nie powstrzymałoby to JAHWEH od wysłania JAHUSZUA ze słowami: "Idź po SWOJĄ Oblubienicę!" Po prostu przyznaj się Shelby Corbitt, że spudłowałaś. Duma idzie przed wielkim upadkiem. Koniec roku nadejdzie, 2008 rozpocznie się. Padniij na kolana i pokutuj przed całym światem, bo nie trafiłaś. Pozwoliłaś by duch, który włada Kennethem i Glorią Copeland - kłamliwy wężowy język, przeniknął twój umysł, zaraził go.


Oh, JA nasłuchuję, potrząsam głową i płaczę, kiedy jedna data (rzekomego) Wniebowzięcia wystawiana jest za następną. Przez ludzi którzy, prawdę mówiąc, nie spełniają w ogóle kwalifikacji potrzebnych do bycia przeze mnie zabranym. Mówią: " Łaska, Łaska to jedyne, czego nam potrzeba! Nie ma znaczenia jak ja grzeszę, jak bardzo obrażam JAHWEH i JAHUSZUA. Zrobimy to po swojemu. Ustalimy datę. Porobimy obliczenia, złożymy wszystko w jedną całość! Spójrzmy... obudziłem się o 4:44, nie, obudziłem się o 1:11..." Precz ode MNIE!!! Precz ode MNIE!!! Precz ode MNIE!!! To nie są kryteria wymagane do tego, aby być porwanym przeze MNIE w powietrzu. Gdzie to jest w Piśmie Świętym?!


Mój ukochany synu (Komentarz: dotyczy misjonarza z Amightywind), ty dałeś pouczenia demaskując kłamstwa diabła w zakresie porwania nazywanego Wniebowzięciem, a jak niewielu chce nawet poznać tą Prawdę? Kościół symulantów raczej woli wierzyć kłamstwom: 'Żyj jakkolwiek chcesz, grzesz jakkolwiek chcesz, to wystarczy, aby przekonać innych, że jesteś Chrześcijaninem; ty nie musisz czynić, co piszesz, co mówisz; ty nie musisz być przykładem kim jest JAHUSZUA HA MASZIJACH; wystarczy udawać, wystarczy powiedzieć: Niechaj JEZUS cię błogosławi!' Biada tym Judaszom, którzy prowadzą MOJE baranki i owieczki na manowce! Ale widzicie, że imiona MOICH baranków i owieczek są zapisane w Księdze Życia BARANKA i oni powrócą do Dobrego Pasterza JAHUSZUA. Może będzie to wymagać, cierpienia w ogniu prześladowania w niewypowiedzianej agonii w czasie trudności Jakuba, które nazywacie Wielkim Uciskiem, ale MOJE owce i baranki powrócą do MNIE, nawet, jeśli to ma być w momencie ostatniego oddechu. Ich wiara stanie się gorąca poprzez ogień prześladowań.

WIĘCEJ PONADTO W PROROCTWACH:

Proroctwo 27: "JAHUSZUA POWRACA W SZABBAT! POWSTAŃCIE KOBIECY APOSTOŁOWIE I PROROCY!"
Proroctwo 31: "WASZA PASCHA MIESZKA TAM, GDZIE MIESZKA WASZA WIARA!"
Proroctwo 87: "IZRAELU, OH IZRAELU, SŁUCHAJ IZRAELU, JEROZOLIMO I RESZTO ŚWIATA CO JA, JAHWEH, MAM DO POWIEDZENIA!"
Proroctwo 91: "JOHN HAGEE, JESTEŚ SKAZANY NA ZAGŁADĘ - MÓWIĘ JA, JAHWEH!"
Proroctwo 103: "JA, JAHWEH, OCENIAM WAS PO WASZYCH OWOCACH!"


Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi Przekazami Proroczymi.
Przesyłajcie do nas komentarze.
Zespół Misji AmightywindALPHA & OMEGA AMIGHTYWIND
MISJA OSTATNIEJ SZANSY NIEPOWSTRZYMANEGO
OGNIA RUACH ha KODESH


allmightywind.com  |   www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Strzeżemy Szabbatu, ale
Nie jesteśmy Adwentystami Dnia Siódmego!

WYZNANIE WIARY MISJI AMIGHTYWIND

Kontakt