Proroctwo 80

OBLUBIENICO JAHUSZUA, MÓDLCIE SIĘ, ABYM JA, JAHWEH, POSŁAŁ WASZYCH WROGÓW DO TŁOCZNI WINA MEGO GNIEWU!

Apostoł Eliszewa Elijahu
18-go stycznia, 2006 – 1:40 rano.

(Ks. Apokalipsy/Objawienia 14:19)

 Słownictwo:

 Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEHpolski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ]zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZDUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIMrzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenietłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczykpotomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Oblubienico JAHUSZUA, nie rzucajcie już więcej waszych pereł przed świnie tego świata. Niektóre świnie są schowane za kazalnicami, nazywają się chrześcijanami, są bogaci i sławni, nawet występują w środkach masowego przekazu. Świnie te są w religiach wszystkich denominacji. I jak faryzeusze nie rozumieli JAHUSZUA i chcieli go zabić, tak i ci z duchem religijności, którzy są częścią kościoła babilońskiego, nie rozumieją GO teraz. Oni będą unikać waszego Światła SZIKHAINJAH Chwały.

Oblubienico JAHUSZUA, módlcie się w tym 2006 roku o Pokój dla Jerozolimy w sposób, w jaki dotychczas tego nie czyniliście. Wiedzcie, że gdy modlicie się o Pokój dla Jerozolimy, to modlicie się o przyjście KSIĘCIA POKOJU, którym jest MÓJ SYN, JAHUSZUA, o przyspieszenie JEGO powrotu i o to, by sprawował rządy na tej Ziemi jako KRÓL królów, o usunięcie z tej Ziemi wszystkiego, co nie jest święte w określonym i wyznaczonym czasie. Oblubienico JAHUSZUA wiedzcie, że gdy JA, JAHWEH, (BÓG OJCIEC), nakazuję wam to robić. Musicie zdać sobie sprawę, że JAHUSZUA nie może powrócić, rządzić i królować dopóki Izrael nie przejdzie wielkiego cierpienia, wielkiego lamentu, płaczu, bólu i przelewu krwi. I tylko JA, JAHWEH, przewidziałem jak wiele potrzeba, by przywieść Izrael do posłusznego postępowania według Praw Tory, które im dałem przez Mojżesza, oraz by miłował JA, JAHWEH, podczas, gdy oni nie będą się już więcej bali wymawiać MOJEGO Świętego Imienia, na którym jest siła Namaszczenia.

Oni odrzucą te kłamstwa, które im przekazano. Izrael zaakceptuje JAHUSZUA nie tylko jako SYNA JAHWEH, ale również jako wyłącznego MESJASZA. Oni zaakceptują tę Świętą Krew ofiarną, która jest darem JAHUSZUA ofiarowanym przez NIEGO na Górze Kalwarii. JEGO zbawienie, wyzwolenie i uzdrawiająca moc zmartwychwstania zawarte są wyłącznie we Krwi Doskonałego BARANKA JAHWEH! Izrael nie ujrzy ponownego nadejścia KSIĘCIA POKOJU do ich narodu, zanim to nie zostanie dokonane. szatan wprowadzi fałszywy pokój na krótką chwilę, aby ich oszukać, ale potem, po tym krótkim okresie, będzie tak, jak gdyby Piekło nastało na całej ziemi.

Izraelu, wy powrócicie do waszego STWÓRCY i Miłości, będziecie MI ponownie posłuszni. Izraelu, pamiętaj Króla Dawida z dawnych czasów i pamiętaj, co on czynił, aby zwyciężać w bitwach, które wygrał. On uniżał się przed JA, JAHWEH - oddawanie czci i chwały jest tym, co przynosiło zwycięstwa Izraelitom w dawnych czasach.

Oblubienico JAHUSZUA, musicie się modlić, aby Izrael ponownie pragnął Świętych Władców, którzy miłują i słuchają JA, JAHWEH, (BOGA OJCA).

Kiedy Izrael będzie ponownie miłował i słuchał JA, JAHWEH, jak Abraham, Izaak i Jakub, to wtedy JA zwrócę to, co zostało skradzione Izraelowi, wtedy JA wybawię Izrael z rąk jego wrogów.

Izrael jest kielichem wstrząsającego terroru dla całego świata, gdyż tam będzie miała miejsce bitwa Końca Czasów – dobra ze złem. szatan pośle swojego syna, aby rządził światem z tego jednego narodu, ponieważ szatan drwi ze MNIE i podrabia wszystko, co JA, JAHWEH, czynię. JA, JAHWEH, posłałem MOJEGO SYNA JAHUSZUA z MOIM DUCHEM, by prowadził dusze do Nieba, a szatan posyła swojego ducha, aby oszukać wszystkich, którzy będą słuchać i idą za duchem buntu przeciwko wszystkiemu, co jest naprawdę Święte, prowadząc ich do piekła, wabiąc ich znakiem.

Jak JAHUSZUA naznaczył tych, którzy naprawdę należą do NIEGO, których imiona były zapisane w Księdze Życia BARANKA przed założeniem świata, tak i szatan naznaczył tych, którzy należą do niego i nada im ponownie cielesne znaki potwierdzające, że ci, którzy idą za nim, mają swoje imiona zapisane w księdze potępionych lub wykreślonych. Nikt z tych, którzy przyjmą znak szatana, nie wstąpi do Królestwa Niebios.

Izrael nie zazna prawdziwego pokoju, aż powie: „Błogosławiony ten, który przychodzi w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH!”. JA posyłam teraz Oblubienicę JAHUSZUA, aby modliła się w intencji Izraela, jeden za drugiego. JA, JAHWEH, oznajmiam teraz poprzez tę służebnicę wiano nowego Namaszczenia danego przez JAHUSZUA, JEGO Oblubienicy, jeżeli umieją zaufać w wierze.

Oblubienico JAHUSZUA musisz teraz ufać w wierze temu, co to Słowo oznajmia, ale już wkrótce nie będziecie musieli nawet mieć wiary, by oznajmiać – będziecie pewni, że wiecie, gdyż jak dawny Eliasz widział na własne oczy swoich wrogów spalonych, tak i wy będziecie oglądać to samo. Będziecie deptać prochy wrogów Świętości bez oglądania się do tyłu.

1 Księga Królewska 18:40
Eliasz
zaś im rozkazał: Chwytajcie proroków Baala! Niech nikt z nich nie ujdzie! Zaraz więc ich schwytali. Eliasz zaś sprowadził ich do potoku Kiszon i tam ich wytracił.

JA, JAHWEH, wydałem wojnę planecie ziemi, gdzie panuje powszechny brak Świętości!

JA, JAHWEH, daję wam teraz to upoważnienie: Kiedy modlicie się do MNIE w Imieniu MOJEGO SYNA JAHUSZUA, przychodźcie do MNIE śmiało i proście by wrogowie Izraela zostali wrzuceni do Tłoczni Wina MOJEGO Gniewu! Nadchodzi ten czas, och, jak jest już blisko.

Przeto teraz JA ostrzegam przez tę Pannę Obwieszczającą JAHUSZUA, Oblubienicę JAHUSZUA i Gości zaproszonych na Weselną Kolację BARANKA: szatan ześle swój fałszywy pokój, aby drwić z prawdziwego KSIĘCIA POKOJU, próbując oszukać i oznaczyć świat swoim znakiem - szatan nawet wyznaczył dzień tygodnia, w którym będzie nadawany ten znak.

Ci, którzy mają uszy do słuchania i do posłuszeństwa, uważajcie na szabat ustanowiony przez człowieka! JA posłałem MOICH proroków, aby ostrzec, że nadejdzie czas, kiedy wszyscy będą musieli wybrać, któremu BOGU służą. Wkrótce nadejdzie syn zatracenia, który zabije więcej niż najgorsi dyktatorzy. Ten syn zatracenia przyjdzie w postaci, jakiej się nie spodziewacie. Ten syn zatracenia przyjdzie z nienawiścią do każdego, który przyznaje się do innego mesjasza. Ten syn zatracenia nienawidzi wszystkiego, co jest prawdziwie Święte i każdego, kto zaakceptował JAHUSZUA jako MESJASZA.

1 Jana 2:18
Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów, stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.

Jana 2:22
Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że JAHUSZUA jest MESJASZEM? Ten właśnie jest antychrystem, który nie uznaje OJCA i SYNA.

1 Jana 4:3
Każdy zaś duch, który nie uznaje JAHUSZUA, nie jest z BOGA i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.

2 Jana 1:7
Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że JAHUSZUA HA MASZIJACH przyszedł w ciele ludzkim.

MOI Świętobliwi nie zdradzą JA, JAHWEH, ani JAHUSZUA HA MASZIJACH. Tylko ci z duchem podobnym do judaszowego otrzymają znamię i wynagrodzenie udzielane przez szatana, które jest tylko na krótki czas.

Izrael będzie zawsze trwał. Nikt nie zdoła go zmieść z mapy świata, gdyż MÓJ SYN JAHUSZUA postawi SWOJĄ Nogę na Górze Oliwnej i będzie rządził i panował z Jerozolimy. Przysiągłem, że Izrael nigdy nie będzie kompletnie zniszczony.

Och, ale w jakże odmiennej sytuacji są ci, którzy spiskują przeciwko Izraelowi jak Judasz, lub ci, którzy powiedzieli, że zmiotą Izrael z mapy świata!

Tylko JA, JAHWEH, (BÓG OJCIEC), mam wyłączne prawo do karania Izraela tak jak samowolnego syna. Ci z duchem Judasza lub Hamana
(Księga Estery 3:1-6, dzisiaj zbrojna palestyńska organizacja Hamas) zbiorą plon za zło wyrządzone Izraelowi. (Księga Estery 8:7)

Podczas, gdy Oblubienica JAHUSZUA, która jest MOJĄ Esterą, modli się o pokój dla Jerozolimy, wiedzcie, że czyniąc to, przyśpieszacie nadejście JAHUSZUA, by panował i rządził ze świętej Świątyni Izraela, a to powoduje szybsze nadejście syna szatana, który jest nazywany synem zatracenia, jak również przyśpieszenie nadejścia Wielkiego Ucisku.

Kiedy mówicie: „Przyjdź JAHUSZUA, przyjdź szybko!”, wiedzcie, że jest nowe Namaszczenie podczas wypowiadania tych słów w namaszczonej modlitwie. Podobnie jak Haman dążył do tego, aby zabić każdego Żyda, tak i szatańscy władcy na tej ziemi będą szukali sposobności, aby zabić każdego Mesjańskiego Żyda, który zaakceptował JAHUSZUA jako wyłącznego MESJASZA.

Już rozpoczęło się to, co jest napisane w 9 rozdziale Księgi Ezechiela. MÓJ Święty Lud jest zapieczętowany wyłącznie MOJĄ Ręką. JA ostrzegam już wcześniej: Zniszczenie nadchodzi na bezbożnych i zatwardziałych w grzechu. Mam Resztkę w Izraelu, która ukrywa się, pomimo że należy do Oblubienicy JAHUSZUA. Nadszedł czas, aby powstać i skontaktować się z tą, poprzez którą JA wypowiadam te Słowa, gdyż wy jesteście jednością.

Począwszy od tego roku będziecie obserwować zdradę światowych rządów w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej. Cokolwiek JA, JAHWEH, oznajmiłem jako obrzydliwość będzie demonstrowane przede MNĄ przez rozpustników, aby widział to cały świat. Narody zwrócą się jeden przeciw drugiemu w słowach i wojnach z pragnieniem władzy, chciwością i żądzą krwi, z nienasyconym pragnieniem krwi jak pijawki lub wysysające krew wampiry. Politycy będą czynić nieudolne wymówki, aby mordować jeden drugiego i wypowiadać wojny.

Och, jak długo przewrotni ludzie tej ziemi, będziecie sądzić, iż możecie potrząsać pięścią na waszego STWÓRCĘ, JA, JAHWEH, (BOGA OJCA) i MOICH świętych mężczyzn i kobiety oraz deptać MOJE Święte Pismo pod swoimi nogami, drwiąc ze wszystkiego, co jest Święte? Jak sądzicie, jak długo JA będę czekał, zanim wy ludzie, rebelianci podzielicie los Sodomy i Gomory?

JA, JAHWEH, dałem wam szansę, abyście się nawrócili, zwłaszcza tobie, Ameryko, a pomimo to grzechy waszych obrzydliwości powiększają się. JA, JAHWEH, stworzyłem was, Izraelu i Ameryko, abyście byli odłączeni i świętobliwi przede MNĄ, by obficie błogosławić was. Dobrze powodziło się waszym krainom i ludziom, JA również błogosławiłem pogodę dla waszych plonów.

Począwszy od tego roku, JA zwrócę pogodę przeciwko rozmaitym częściom ziemi, używając jej jako wroga MOICH wrogów w stopniu większym aniżeli w 2005 roku.

Och, Izraelu i Ameryko, wy jesteście narodami, które były stworzone, aby być liderami. Teraz wy przewodzicie innym narodom w rebelii i obrzydliwościach. Wy, inne narodowości, patrzyliście i nie chcieliście słuchać i być posłuszni, dlatego JA zakryłem wasze uszy, zamknąłem wasze oczy, przemawiałem przez pożary, grad, huragany, powodzie, tornada, susze, trzęsienia ziemi, tsunami i wulkany.
Wy odmówiliście słuchania, kiedy JA stąpnąłem MOJĄ jedną Nogą po ziemi i spowodowałem, aby ziemia trzęsła się w tak dużej bojaźni, iż teraz sam obrót ziemi chwieje się tak, jak zatacza się pijany. A co powiecie, gdy będę stąpał w gniewie dwiema nogami?

Narody, które zabijają MÓJ Święty Lud, jakby byli owcami prowadzonymi na rzeź, niechaj teraz płaczą za siebie, kiedy JA poślę trzęsienia ziemi, tsunami i wyroki za mordowanie niewinnych Chrześcijan, którzy nie mieli rąk splamionych krwią. Ci mężczyźni, kobiety i dzieci są mordowani z jednej tylko przyczyny - oni odmawiają zaparcia się JAHUSZUA HA MASZIJACH, którego nazywają JEZUSEM CHRYSTUSEM, który jest MESJASZEM i Jednorodzonym SYNEM JA, JAHWEH.

Wszystkie narody, włącznie z Indonezją - JA domagam się waszej krwi i krwi waszych umiłowanych, ponieważ wy domagaliście się i zabraliście życie prawdziwie Świętych Chrześcijan i to będzie kontynuowane wśród ludów wszelkiej narodowości na całej ziemi. Zbierzecie to, co zasialiście. Jeśli siejecie Świętość i posłuszeństwo MOJEMU Pismu Świętemu i JA, JAHWEH, waszemu STWÓRCY i uznacie JAHUSZUA jako SYNA JA, JAHWEH, oraz waszego MESJASZA, to zbierzecie MOJE błogosławieństwa z Niebios.
Rok 2006 będzie waszym Rokiem Jubileuszowym, jeśli możecie uwierzyć i macie wiarę w Imię JAHUSZUA i w to, że JA, JAHWEH, ochronię was przed MYM nadchodzącym gniewem, zwłaszcza wierną Oblubienicę JAHUSZUA, którą nazywam MOJĄ Esterą.

To oznajmiłem JA, JAHWEH, tym z was, którzy posiali bezbożność, czyniąc wymówki, aby wieść grzeszne życie, przelewając niewinną krew, wykpiwając i buntując.

1 Tesaloniczan 5:9
Ponieważ nie przeznaczył nas BÓG, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Lorda naszego, JAHUSZUA MESJASZA.

Wy, słudzy i dzieci szatana, którzy odmawiacie odwrócenia się od waszych czarów, magii, wudu, szatanizmu/satanizmu i wszelkiego rodzaju okultyzmu, włącznie z czarną magią - wy pójdziecie do Kadzi MOJEGO Gniewu, MOJEJ Maszyny do Mielenia Mięsa – wy, rozpustnicy skazani na wieczne potępienie, którzy miłujecie zabijanie i wypowiadanie wojen, którzy czcicie ducha przewrotności, kradzieży, zabijania i niszczenia, morderstwa i sknerstwa.

Wy, potępieni, kamienujecie, zabijacie, torturujecie, atakujecie i więzicie MOJE Święte Nasienie, zmuszając ich do męczeństwa; wy pójdziecie do Tłoczni Gniewu JA, JAHWEH, pójdziecie do MOJEJ Maszyny Do Mielenia Mięsa.

Apokalipsa 19:15
A z JEGO ust wychodzi ostry miecz, aby nim uderzyć narody. ON paść je będzie rózgą żelazną i ON wyciska Tłocznię Wina Zapalczywego Gniewu Wszechmogącego JAHWEH.

JA, JAHWEH, będę błogosławił tym, którzy są błogosławieństwem dla MOJEGO SYNA JAHUSZUA i tym, którzy błogosławią MOJE Dzieci Świętości. JA, JAHWEH, przeklnę tych, którzy są jak przekleństwo dla MNIE i MOJEGO Ukochanego SYNA, JAHUSZUA i poślę MOJE przekleństwa z Piątej Księgi Mojżeszowej (Księga Powtórzonego Prawa) na wszystkich tych, którzy krzywdzą, szukają zniszczenia i śmierci Oblubienicy JAHUSZUA, MOJEJ Estery.

JA, JAHWEH, będę błogosławił MÓJ Święty Lud według Piątej Księgi Mojżeszowej błogosławieństwami zarezerwowanymi dla Oblubienicy JAHUSZUA w której objawia się Ogień RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO). JA dzielę się MOIMI tajemnicami z MOIMI Namaszczonymi Prawdziwymi Apostołami i Prorokami.

JA, JAHWEH, (BÓG OJCIEC), poślę wszystkie MOJE przekleństwa z Piątej Księgi Mojżeszowej na wszystkich, którzy twierdzą, że służą MOJEMU SYNOWI JAHUSZUA, ale w rzeczywistości w słowie i uczynkach służą szatanowi, odmawiają MI posłuszeństwa i objawiają obecność fałszywego namaszczenia, nazywanego „dziwnym ogniem” - oni sprzedali swoje dusze tak jak Ezaw, za sławę i bogactwo, kompromitując MOJE Święte Słowo, nauczając błędów i diabelskich doktryn.

Nie ma pełni MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO w żadnym z duszpasterzy, którzy chodzą na kompromis w tym, co wiedzą, że jest prawdą, lub przekręcają Pismo i MOJE Przykazania, aby się przypodobać ludziom lub rządom tego świata. Nie dajcie się oszukać!
JA, JAHWEH, nie zmieniłem MOJEGO stanowiska w sprawie tego, co jest grzechem lub gdzie spędzą wieczność grzesznicy, którzy nie chcą się nawrócić. Wasze zasady moralne lub interpretacja grzechu mogą ulec zmianie, ale JA JESTEM TYM, KTÓRY JESTEM i JA, JAHWEH, (BÓG OJCIEC), nie zmieniam się, jak również MÓJ SYN JAHUSZUA nie zmienia się.

JA, JAHWEH, napisałem te dwie Tablice Prawa, nazywane Przykazaniami, na kamieniu MOIM płomiennym palcem, wyryłem je i przekazałem Mosze (Mojżeszowi). Głupcami są ci, którzy myślą, że posłałem MOJEGO SYNA JAHUSZUA z Nieba by zmienić te Prawa, włącznie z Prawami dotyczącymi dnia Szabatu.

W 2006 roku i w następnych latach MÓJ Święty Lud będzie wzrastał w Świętości na wszelkie sposoby bardzo starając się słuchać, miłować i służyć MOJEMU SYNOWI JAHUSZUA i JA, JAHWEH,. MÓJ Święty Lud nie pójdzie na kompromis z wrogiem.

Oblubienica JAHUSZUA ma MOJE pozwolenie i autorytet, aby wołać do JA, JAHWEH, w Imieniu JAHUSZUA i by prosić MNIE, abym wrzucił demony, które ich męczą w Niebiańską Tłocznię Wina Gniewu, nazywaną MOJĄ Maszyną do Mielenia Mięsa. Dany jest wam mandat pozwalający wstawiać się w modlitwie za waszych wyzwolonych umiłowanych lub innych wyzwolonych ludzi, którzy są męczeni przez demony do nich posłane.

Oblubienico JAHUSZUA wołaj do MNIE o swoje wyzwolenie od ludzkich sług szatana, którzy dążą do waszej śmierci i zniszczenia. Przyjdźcie przed MÓJ Tron odważnie, bez grzechu i pytajcie MNIE w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH, proście MNIE, waszego ABBA JAHWEH w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH, abym wrzucił MOICH i waszych wrogów, potępionych grzeszników, do MOJEJ Maszyny do Mięsa, Tłoczni Wina MOJEGO gniewu - tych, którzy mają śmiałość rzucać przekleństwa, uroki, czary i czynią wszelkiego rodzaju zło, aby próbować ranić, niszczyć lub zabijać Oblubienicę JAHUSZUA, tych MOICH, których zapieczętowałem!

Zemsta należy do MNIE, mówi JAHWEH. JA odpłacę wrogom Oblubienicy JAHUSZUA i zmielę ich siedmioma różnymi sposobami!

Oblubienico JAHUSZUA nie mścijcie się, gdy ci ludzcy słudzy szatana krzywdzą was! Oblubienico JAHUSZUA, przebaczcie waszym ludzkim wrogom, ale oddajcie ich w Ręce JA, JAHWEH. Jest straszną rzeczą wpaść w Ręce JA, JAHWEH. Wy nie macie się mścić, ale pozwólcie JA, JAHWEH, bym was pomścił.


JA, JAHWEH, zmielę wszystkim waszym grzesznym wrogom umysł, ciało, ducha i dusze. Nic z nich nie pozostanie, a tylko odgłos łamanych kości, kiedy JA, JAHWEH, skończę z nimi na Ziemi.

Jakikolwiek wróg Oblubienicy JAHUSZUA jest wrogiem JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)!

Niektórzy z tych wrogów ogłaszają Imię JEZUSA CHRYSTUSA, chociaż nie ma w nich DUCHA Świętego MESJASZA. Oni są pracownikami zła i tylko się błaźnią.

Niektórzy z czytających to powiedzą: „Kto należy do Oblubienicy JAHUSZUA?”. Powiem wam to: wasze czyny mówią głośniej niż wasze słowa. Oblubienica JAHUSZUA czci, miłuje i wielbi JA i MEGO SYNA JAHUSZUA, miłuje NAS ponad wszystko, pragnąc spełnienia NASZEJ woli w swoim życiu i modli się o to, jak może nam służyć i przynosić nam zadowolenie, jak może spowodować uśmiech na Twarzy JAHWEH i JAHUSZUA. Oni odmawiają kompromisów, odmawiają pokładania wiary w szatańskich kłamstwach.

Oblubienica JAHUSZUA dąży do posłuszeństwa MOIM Prawom przedstawionym w Świętych Biblijnych Pismach. Oblubienica JAHUSZUA prowadzi Święte Życie, ponieważ oni są Świętymi. Oni przyjmują żydowskie pochodzenie JAHUSZUA poprzez przestrzeganie i honorowanie MOICH Szabatów i obchodzenie Świętych Uroczystości
(Święta Biblijne: Pascha, Pięćdziesiątnica, Rosz ha Szana, Jom Kippur, Sukkot, Chanuka, Purim), uważając je za błogosławieństwo, przestrzegają ich i uznają JAHUSZUA MESJASZA jako ich OBLUBIEŃCA we wszystkich tych Świątecznych Uroczystościach.

JA nakazuję od dzisiaj, aby Oblubienica JAHUSZUA, MOJA Nowa Estera przestrzegała Święta Purim i abyście cieszyli się. Świętujcie i wychwalajcie MNIE za wybawienie Estery, gdyż, w jaki sposób objawiłaby się bez niej Linia Krwi JAHUSZUA? Gdyby Hamanowi się powiodło, Hebrajczycy nie pozostaliby na powierzchni Ziemi.

Co zamierzał już raz uczynić Haman, będzie się ponownie próbowało zrobić w ten sam sposób. Ustanowione będzie wynagrodzenie za każdego Żyda i wierzącego w JAHUSZUA. Ten sam duch objawił się poprzez ducha Hitlera. Kiedy pojawi się syn zatracenia, który jest synem szatana, ponownie będzie to miało miejsce.

Oblubienico JAHUSZUA, czytajcie księgę Estery. Oblubienico JAHUSZUA, cieszcie się! Ponownie JA, JAHWEH, mówię: cieszcie się! Ten rok jest Rokiem Jubileuszowym. Nie skupiajcie się na wyrokach i zemście, którą JA wywrę na waszych wrogach, zatwardziałych grzesznikach i poganach!
Dla tych, którzy czczą, miłują, służą i słuchają MOJEGO SYNA JAHUSZUA i JA, JAHWEH, - wy jesteście zbawieni i obmyci w przelanej Krwi JAHUSZUA i nie jesteście przeznaczeni na MÓJ gniew, lecz przeciwnie, będziecie błogosławieni. Wierzcie, jeśli możecie uwierzyć, że otrzymacie wasz Rok Jubileuszowy!

Oblubienico JAHUSZUA, tak wielu z was zmaga się ze słabymi, schorowanymi lub starymi ciałami, które przedwcześnie się postarzały w rezultacie ciągłych ataków fizycznych, emocjonalnych, duchowych i zaciekłych ataków ze strony sług dzieci szatana, lub demonicznych duchów. Wasi wrogowie zniszczyli was fizycznie i psychicznie, lecz duchowo rośniecie i stajecie się mocniejsi w Imieniu JAHUSZUA i przez JEGO Krew przelaną na Kalwarii.

Cieszcie się, Oblubienico JAHUSZUA! Teraz już bardzo szybko będziecie porwani, aby spotkać JAHUSZUA w powietrzu na żywo i wasze ciała będą zmienione momentalnie, w oka mgnieniu, i kiedy powrócicie, nie będziecie już więcej ograniczani w słabych ziemskich naczyniach z gliny, ale zamiast nich będziecie mieć nadprzyrodzone ciała o wyglądzie mocnym, młodym i całkowicie zdrowym. Nic dla was nie będzie niemożliwe - zwycięstwo nad wszystkimi waszymi nieprzyjaciółmi i każdym demonem! Jeśli będziecie chcieli jeść pożywienie, to będziecie mogli jeść wszystko, co tylko zechcecie. Jedzenie jednak nie będzie tym, co będzie was odżywiać; w zamian, Namaszczenie RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) będzie waszym odżywczym pokarmem, każde Duchowe Słowo wychodzące z waszych ust poprzez Pismo Święte będzie was odżywiać.

Ewangelia Św. Mateusza 4:4
Lecz
ON mu odparł: 'Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z Ust JAHWEH.

Ewangelia Św. Łukasza 4:4
Odpowiedział mu JAHUSZUA: Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek.


Księga Izajasza 40:31
Lecz ci, co zaufali JAHWEH, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

Jeśli będziecie chcieli spać, będziecie mogli, ale spanie nie będzie wam potrzebne do odbudowania waszej siły!

Żadne kraty więzienne nie zatrzymają was, żadne drzwi nie powstrzymają was przed pójściem tam, gdzie JA wam powiem byście szli. Będziecie mieli ciała, które, gdy zechcecie, będą mogły być niewidzialne! Żadna odległość nie będzie niemożliwa do przebycia, nawet do Nieba, czy na inną planetę lub na koniec świata, czy nawet na księżyc! To będzie tak łatwe, jakbyście pomyśleli o miejscu i od razu tam przybyli. Żaden mężczyzna, kobieta, demon, a nawet sam szatan, nie będą w stanie powstrzymać was od pójścia tam, gdzie JAHWEH i JAHUSZUA nakażą wam pójść!

Ewangelia Św. Jana 20:19
Wieczorem
owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł JAHUSZUA (JEZUS), stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok….

Będziecie tacy jak dawni Eliasz i Henoch. Oblubienica JAHUSZUA będzie miała ciała, które nie będą mogły być zranione ani uśmiercone. Wyjątek będą stanowić ci Dwaj Świadkowie zabici przez nadnaturalną broń z padołu bez dna, zainspirowaną przez szatana w czasie wyznaczonym przez Pismo Święte (Apokalipsa 11:7-8), ale w trzy i pół dnia później tych Dwoje Świadków ożyje ponownie w swoich uwielbionych ciałach i będą porwani, by być z JAHUSZUA HA MASZIJACH, OBLUBIEŃCEM.

Umiłowane dzieci nie bądźcie znużeni czynieniem dobrych uczynków i posłuszeństwem względem JA, JAHWEH, i waszego MESJASZA JAHUSZUA, czy jesteście Oblubienicą, czy też Gośćmi.

Błogosławieni są wszyscy zaproszeni na Weselną Wieczerzę BARANKA. Jak widzicie, zło wzrasta szybko, ono przyspiesza tylko powrót JAHUSZUA. Jak widzicie, ci bezbożni bogaci i sławni, którzy są zwykłymi mężczyznami i kobietami, którzy są niczym innym, aniżeli złudzeniem, bożyszczami tego świata, zapominają, że ich ciała są uczynione z prochu w MOICH Rękach, i że w MOIM czasie zwrócę ich gliniane ciała z powrotem do prochu, a jednak ich duchowe ciała będą cierpieć na wieczność w Piekle, a potem w Jeziorze Ognistym za grzechy, których dopuścili się w ziemskich ciałach. Więc nie zazdrośćcie im.

Nie dajcie się oszukać, gdyż jest wieczna cena do zapłacenia, kiedy drwicie z JAHUSZUA i JA, JAHWEH,. To jest tak, jakby się próbowało włożyć igłę w Oko JA, JAHWEH, i JA odpłacę. JA zmielę ich pod MOIMI stopami, ścierając ich życie w proch, aż do ich ostatniego tchu na tej ziemi. Potem ci wrogowie poczują trawiący ogień MOJEGO gniewu w Piekle i w Jeziorze Ognistym!

JA, JAHWEH, bronię Oblubienicę MOJEGO SYNA JAHUSZUA - to są ci wybawieni i opieczętowani w sposób, w jaki nie uczyniłem tego przedtem, gdyż to ma miejsce w tym wyznaczonym Końcu Czasów i godzinie.

14-go stycznia 2006 roku obudziłem Eliszewę Elijahu, gdy wróg ludzi przyszedł podczas snu i próbował zabić ją w duchowym wymiarze. Powiedziałem jej, aby modliła się do MNIE i prosiła MNIE, abym posłał jej grzesznych wrogów do MOJEJ Tłoczni Gniewu, zwanej również MOJĄ Maszyną do Mielenia Mięsa.

Dosyć już tego, dosyć! Oblubienica JAHUSZUA nie jest przeznaczona, aby być deptaną przez dzieci usługujące szatanowi!

JA, JAHWEH, daję to Nowe Namaszczenie Oblubienicy JAHUSZUA. Dzieci usługujące szatanowi i oblubienica szatana, którzy atakują Oblubienicę JAHUSZUA, zbiorą tysiąckrotne przekleństwa z Piątej Księgi Mojżeszowej i będą nosić je tak jak drugą skórę.
Oni będą jęczeć w agonii i mówić: „To jest najgorsze, co mogło nas spotkać!”. Osobiście zdepczę tych wrogów Oblubienicy JAHUSZUA SWOIMI Nogami – ich krew popłynie jak purpurowa rzeka, gdy JA, JAHWEH, wrzucę tych wrogów Oblubienicy JAHUSZUA w MOJĄ Tłocznię Wina MOJEGO Gniewu!

Tym, którzy należą do Oblubienicy JAHUSZUA, jest dane unikalne Namaszczenie. JA daję wam to Namaszczenie przez doprowadzenie Eliszewy Elijahu, Panny Obwieszczającej JAHUSZUA do wypowiedzenia Namaszczonej Modlitwy i przez zapisane Słowa. Ci, którzy należycie do Oblubienicy JAHUSZUA, jeśli jest waszą wolą odważnie wierzyć i przyjąć to nowe upoważnienie, które JA, JAHWEH, wam daję, to JA odważnie uratuję was od waszych i MOICH wrogów sposobem, który nie przyszedł wam na myśl.

Oblubienico JAHUSZUA proście MNIE, a zobaczycie, czy JA nie poślę tych demonów, męczących was, w Maszynę JAHWEH do Mielenia Mięsa, będącej tą Tłocznią Wina MOJEGO Gniewu, w której JA ich unicestwię.

Oblubienico JAHUSZUA, daję wam to nowe upoważnienie i nowe Namaszczenie tego dnia, kiedy wy poprosicie MNIE w Imieniu JAHUSZUA. Daję to namaszczenie nie tylko ze względu na was, ale ze względu na Izrael. Jak wielu wybierze zaakceptowanie tego standardu przeciwko złu na tym świecie? Wybór należy do was. On jest zarezerwowany tylko dla Oblubienicy JAHUSZUA.

Wszyscy inni, którzy modlą się o to – wam to nie będzie dane.

 

****** Koniec Proroctwa ******Obrażając tych, którzy odmawiają słuchania, oświecając innych, którzy słyszą głos JAHWEH.

Apostoł Eliszewa Elijahu. 18-go stycznia 2006, godzina 1:40 rano

Wniebowzięcia Eliasza i Enocha:

2 Księga Królewska 2:11 ----- Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios.

List Apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:5 ----- Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ JAHWEH (BÓG OJCIEC) go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał sie JAHWEH.

Święto Purim

Święto Purim jest świętowane 14-go dnia Hebrajskiego miesiąca Adar (luty – marzec). Celebruje się wyzwolenie perskich Żydów od nikczemnego spisku, którego celem była eksterminacja wszystkich Żydów. Ta historia jest przedstawiona w księdze Estery, w Starym Testamencie. Młoda, piękna Żydówka Estera (Hadassa), która została Królową Persji, i jej kuzyn Mardocheusz udaremnili plany Hamana, który spiskował, przygotowując masakrę Żydów.

Poniżej jest parę wersetów z księgi Estery.

Księga Estery 8:7 --- Wtedy rzekł król Aswerus do królowej Estery i do Żyda Mardocheusza: Oto dałem Esterze dom Hamana, a jego powiesili na drzewie, ponieważ wyciągnął rękę na Żydów.

Księga Estery 9:10 --- dziesięciu synów Hamana, syna Hammedaty, dręczyciela Żydów, ale na majątek ich nie wyciągnęli reki.

Księga Estery 9:12 --- Król rzekł do królowej Estery: W Suzie na zamku Żydzi zabili i wytracili pięciuset mężów i dziesięciu synów Hamana. A w pozostałych państwach króla, co uczynili? I jakie jest jeszcze twoje życzenie, a będzie dane tobie, i co za pragnienie dalsze, a stanie się?'

Księga Estery 9:24 --- że Haman, syn Hammedaty, Agagita, wróg wszystkich Żydów, powziął plan przeciw Żydom, aby ich wygubić, i rzucił Pur, to jest los, aby zniszczyć ich i zgładzić.

Piąta Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa), rozdział 28:1-12

1. Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu JAHWEH, BOGA swego, wiernie wypełniając wszystkie JEGO polecenia, które JA ci dziś daje, wywyższy cię BÓG twój, ponad wszystkie narody ziemi.

2. Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu JAHWEH, BOGA swego.

3. Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu.

4. Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego.

5. Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża.

6. Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście.

7. JAHWEH sprawi, ze twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli droga przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą.

8. JAHWEH rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. ON będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje JAHWEH, BÓG twój.

9. JAHWEH uczyni cie SWOIM Świętym Ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia JAHWEH, BOGA swego i chodził JEGO drogami.

10. Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię JAHWEH zostało wezwane nad wami, i będą się ciebie lękały.

11. Napełni cie JAHWEH w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie.

12. JAHWEH otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoja ziemie, błogosławiąc każdej pracy twoich rak.

Hamas

Palestyńska, islamska organizacja. Hamas przeprowadza samobójcze i inne zbrodnicze ataki na cywili żydowskich z Izraela (zasadniczo na środki transportu i rynki targowe, jak również ataki na cele militarne w Gazie) w celu ustanowienia Islamskiej Republiki Palestyny w Izraelu i Gazie (To im się nigdy nie uda). Grupa ta jest wymieniona jako organizacja terrorystyczna w Australii, Kanadzie, Unii Europejskiej, Izraelu i Stanach Zjednoczonych.

Apostoł Eliszewa Elijahu

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmów Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

 

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018