Proroctwo 79

 

JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: LUDZIE MYLICIE SIĘ!

 

Przekaz ten powiedziano i zapisano 2-go sierpnia, 2005 roku o godz. 4:00 rano przez Eliszewę Elijahu ku czci, honoru i chwale JAHWEH (BOGA OJCA) i JAHUSZUA (SYNA BOŻEGO).

 


Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEHpolski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ]zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZDUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIMrzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenietłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczykpotomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 …ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz redaktora: To prorocze Słowo JAHWEH jest tu zamieszczone, ponieważ położyło ono duchowy fundament, na którym wypowiedziane zostały dalsze prorocze Słowa. Kiedy to Słowo zostało wypowiedziane, Miecz Podziału JAHWEH zstąpił pomiędzy tych, którzy czcili JEGO PRAWDZIWY Szabat od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę, a tych, którzy nie chcieli zrezygnować z wymyślonego przez człowieka szabatu w niedzielę - dnia, w którym starożytni Rzymianie czcili swojego boga słońca.

1 sierpnia 2005 roku Eliszewa wciąż słyszała: "Ja, JAHWEH, mówię ci Eliszewo, abyś powiedziała ludziom: 'Ludzie, nie rozumiecie, o co chodzi!". 2 sierpnia 2005 roku, gdy Eliszewa mówiła o tym [byłemu] administratorowi strony internetowej, spłynęło na nią potężne Namaszczenie, gdy zaczęła modlić się świętymi językami i wyszło z niej to Prorocze Słowo.

 


   

****** Proroctwo ******W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewo, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Jeśli nie słuchacie MNIE teraz oraz jeśli teraz idziecie na kompromis nie przestrzegając dnia, który JA ustanowiłem jako MÓJ Święty Dzień Szabatu, a także, jeśli nie sądzicie, iż ważne jest, aby przestrzegać każdego z MOICH przykazań, to co skłania was do sądzenia, że będziecie MNIE słuchali podczas zbliżającego się Czasu Wielkiego Ucisku? Dlaczego wygodniej jest słuchać ludzkich doktryn tych, którzy przekręcają MOJE słowa, aby przypodobać się ludzkiemu grzesznemu wyobrażeniu?

Chociaż MÓJ SYN JAHUSZUA
(Komentarz: Prawdziwe imię Jezusa) jest waszym odpocznieniem, ON nie jest waszym dniem odpoczynku.

MÓJ SYN JAHUSZUA nie jest dniem, a MOJE czwarte przykazanie wyraźnie mówi, aby uświęcać MÓJ Szabatowy Dzień Odpoczynku.

Czego w tym przykazaniu nie rozumiecie?

Tak jest, odpoczynek w JAHUSZUA, ponieważ jarzmo JEGO jest łatwe a brzemię lekkie. Jednakże to nie ma nic wspólnego z Dniem Szabatu.

Czyż JAHUSZUA nie przestrzegał Szabatu?

Czyż JA nie posłałem MOJEGO SYNA JAHUSZUA, aby był przykładem dla was?

Ale, czy wy wiecie, dlaczego JA ustanowiłem osobny dzień odpoczynku?
(Księga Rodzaju, rozdział 2, wiersze 1 do 3)

Czy wy nie wiecie, że ten Dzień Szabatu jest dla was błogosławieństwem, a nie przekleństwem?

MOJE czwarte przykazanie wyraźnie mówi, aby czcić MÓJ Święty Szabatowy Dzień Odpoczynku. Czyż 10 Przykazań, które JA wypisałem MOIM płomiennym palcem na płycie kamiennej i dałem Mojżeszowi na Górze Synaj nie mówi: ’Pamiętaj o Dniu Szabatu, aby go uświęcić’?

Ponownie pytam was, od kiedy MÓJ SYN JAHUSZUA jest dniem? Zadajcie sobie to pytanie: ’Dlaczego szatan zmieniłby Dzień Szabatu na niedzielę, jeśli nie miałoby to być użyte podczas dni Wielkiego Ucisku?’

Nie słuchajcie tych, którzy pouczają w inny sposób. Tutaj jest zwycięstwo. Jest napisane w MOIM Świętym Słowie, że JA, JAHWEH, nie mogę kłamać. Jeśli MNIE posłuchacie, będziecie błogosławieni i zwyciężycie jak napisano w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 28: “Przekleństwa są dla nieposłusznych”!

Czytajcie i studiujcie to, co jest napisane w Księdze Wyjścia, rozdział 31, wiersze 12-17. Prawdziwy Szabat będzie tym znakiem pomiędzy JA, JAHWEH, a MOIM ludem i będzie użyty do zidentyfikowania, kto prawdziwie czci i kto będzie służył MNIE w Dniach Wielkiego Ucisku.

Czy będziecie czcili JA, JAHWEH i JAHUSZUA w prawdziwy Szabat, od wieczora w Piątek aż do wieczora w Sobotę, czy też w Dniach Wielkiego Ucisku będziecie służyć i czcić syna szatana w niedzielę?

Jeśli nie przestrzegacie MOJEGO Dnia Świętego Szabatu teraz, to cóż może was skłonić do myślenia, że będziecie przestrzegać go w tych dniach wielkiego ucisku, które są tylko o chwilę oddechu od was?

Dlatego mówię to teraz poprzez tę MOJĄ Pannę Obwieszczającą, aby to ostrzeżenie rozbrzmiało na cały świat.

Czy nie wiecie, że ci co pouczają, że jest niemożliwością, aby być posłusznym i świętym dla MNIE usprawiedliwiają własne grzechy?

JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: ‘LUDZIE MYLICIE SIĘ’

To nie podlega dyskusji. Albo uczynicie, co JA JAHWEH mówię, albo w Dniach Wielkiego Ucisku zapłacicie swoimi duszami!

Wy, którzy powstaliście i powiedzieliście: ’Ja będę sędzią Eliszewy, ja będę sądem przysięgłych Eliszewy’ – ukorzcie się, wyznajcie swoje grzechy i nawróćcie się natychmiast, bo w przeciwnym razie staniecie przede MNĄ i JA wam powiem: ’Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości,’ gdyż JA jestem JAHWEH i nie uczestniczę w żadnych dyskusjach! JA wyłącznie jestem SĘDZIĄ. JA sam jestem SĄDEM PRZYSIĘGŁYCH i sam jestem ARBITREM!

To nie są słowa Eliszewy, a wy głoszący kazania i fałszywi prorocy nieprawości atakujecie ją, wy obmawiacie ją za tę Torę, którą napisałem MOIM własnym Palcem. Wy pouczacie MOJE owce i MOJE baranki, że JA przymykam oczy na grzechy.

Nawróćcie się dzisiaj, gdyż JA, JAHWEH, nie jestem BOGIEM, który zmienił się w jakikolwiek sposób.

Wy, którzy sądzicie ją, wyjmijcie belki ze swych własnych oczu, a wtedy przejrzycie, aby usunąć drzazgę z oczu innych. Jesteście brudni w grzechu, jesteście brudni w buncie, jesteście brudni w nieposłuszeństwie i jesteście brudni w pysze!

Padnijcie na swoje twarze przede MNA, ponieważ JA jestem JAHWEH, wasz STWÓRCA, WIECZNY STWÓRCA.

Wy śmiecie stawiać zarzuty MEMU SYNOWI JAHUSZUA jako wymówkę za grzechy. Wy śmiecie deptać JEGO krew pod swoimi nogami, szukając usprawiedliwienia dla swoich grzechów!

Padnijcie na swoje twarze przede MNĄ zanim nie przesadzicie i nie będzie już drogi powrotnej do MNIE!

Nie zasmucajcie MOJEJ RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)!

MÓJ SYN JAHUSZUA nie przyszedł, aby znieść MOJE prawa, MÓJ SYN JAHUSZUA przyszedł, aby wypełnić MOJE prawa.

Bądźcie wdzięczni, że nie jesteście już więcej odpowiedzialni za przestrzeganie 613 praw.

Jesteście odpowiedzialni przede MNĄ za dziesięć praw (10 Przykazań BOŻYCH), a wy podnosicie swoje ręce mówiąc:’ To jest za dużo dla mnie.’

Wy wolicie słuchać człowieka, który zmienia MOJE prawa. Oni mówią wam, że zabijanie niewinnych dzieci w łonie matki nie jest grzechem. Oni legalizują przerywanie ciąży.

Głoszący kazania pouczają w waszych kościołach: ’Nie wypowiadajcie się przeciw temu prawu.’ Te zorganizowane kościoły, które mają spotkania w niedzielę zostały przekupione przez rządy tego świata, przyjęły ducha bojaźni i noszą go jak ubranie.

Gdzie są MOI święci misjonarze, którzy nie poszli na kompromis i ciągle wypowiadają się przeciwko grzechowi?

Wasze ludzkie prawa legalizują to, co JA powiedziałem, że budzi odrazę. Oni nazywają to związkami małżeńskimi tej samej płci. Nawet za czasów Sodomy i Gomory nie było takich grzechów. Chociaż te homoseksualne obrzydliwości były rozpowszechnione, ale oni nie ważyli się nazywać ich małżeństwami!

Nie wierzcie kłamstwom, które pouczają: ’Raz zbawiony, zbawiony na zawsze!’

Nie wierzcie w to, że teraz już grzech nie ma znaczenia i że możecie grzeszyć, ponieważ JAHUSZUA zapłacił tę cenę na wzgórzu Kalwarii, że teraz możecie schylać się do krawędzi piekła tak daleko, jak wam się to podoba, ponieważ zmówiliście modlitwę zbawienia.

Myślicie, że nie musząc nic robić, macie zagwarantowane wejście przez niebiańską bramę.

Odejdźcie ode MNIE wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Nie chcę już więcej słyszeć waszych wymówek! Albo będziecie świętymi, albo powiem wam: ’Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości, nigdy was nie znałem’!

JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: ‘LUDZIE MYLICIE SIĘ’

Słuchacie teraz tych ludzi i siedzicie w waszych kościołach wierząc kłamstwom, że niedziela jest Szabatem lub że nie ma znaczenia, który dzień jest Szabatem.

Wierzycie tym kłamstwom, które głoszący kazania i niektórzy rabinowie pouczają, że każde imię jest dobre, że nie ma większej mocy namaszczenia w hebrajskich świętych imionach JAHWEH, JAHUSZUA oraz RUACH ha KODESZ. Ci pouczający mówią wam, że nie jest to ważne, aby uczyć się żydowskiego pochodzenia MESJASZA. Mówią, że jeśli nie jesteście Żydami, to nie odnosi się to do was. Ci samowolni nauczyciele pouczają was, że wy nie jesteście z Izraela i nie musicie przestrzegać praw danych dzieciom izraelskim.

Czy zapomnieliście, że kiedy zaakceptowaliście MOJEGO SYNA JAHUSZUA, jako MESJASZA, staliście się jednością z NIM?
(List Apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 11, wiersze 16 do 21)

Dziwicie się: ’Gdzież się podziała ta siła Namaszczenia pierwszego kościoła ze znakami, niezwykłymi historiami i cudami?’

Wołacie, ’Gdzie są te świadectwa o cudach tak, jak to miało miejsce za dawnych czasów?

Zawróćcie i czyńcie to, co pierwszy kościół czynił, a będziecie widzieli te cuda ponownie!

Tym, którzy nie wiedzą wiele, JA mówię – jesteście odpowiedzialni tylko za to, co wiecie. Teraz będziecie odpowiadali za wiedzę, jak również za pouczanie innych tych prawd.

Ale ci, co wiedzą co należy robić, a źle robią, zapłacą swoimi duszami!

JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: ‘LUDZIE MYLICIE SIĘ’

Słuchacie teraz tych złych przywódców duchownych, którzy mają wymówki dla grzechów.

Cóż może skłaniać was do sądzenia, że w wielkim ucisku nie uczynicie tego samego ponownie z synem szatana?

Mówię wam w Proroctwach, które zostały oznajmione przez Eliszewę, że MÓJ SYN JAHUSZUA powraca po swoją Oblubienicę w czasie Święta Rosz ha Szanah
(Święto Trąbienia w Róg i Świętego Zgromadzenia) i że będzie to w Szabat. Jeśli nie nauczono was jak czcić MOJE Szabaty i MOJE Święte Dni, NASZE Święte Imiona oraz MOJĄ Torę, skąd będziecie wiedzieli, jak należy oddawać cześć MNIE i MEMU SYNOWI JAHUSZUA zgodnie z MOIM zarządzeniem? Skąd będziecie wiedzieć bez studiowania i okazania się zaaprobowanymi, który to dzień JA, JAHWEH, wyznaczyłem aby był MOIM Szabatem?

Jak możecie być przygotowani na ponowne przyjście JAHUSZUA?

JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: ‘LUDZIE MYLICIE SIĘ’

Jeśli nie czcicie i nie obchodzicie MOICH Świąt, jakże możecie wiedzieć kiedy jest i co oznacza Rosz ha Szanah?

A więc, kiedy będziecie pozostawieni, będziecie pytać: ’Dlaczego?’

Zatem, JA mówię przez MOJĄ Pannę Obwieszczającą i mówię wam naprzód, że JA, JAHWEH, ogłaszam Proroctwo poprzez tę Pannę Obwieszczającą, która jest cząstką Oblubienicy MOJEGO SYNA JAHUSZUA.

Oblubienica JAHUSZUA będzie nie tylko zmieniona z ich ciałami przemienionymi w chwałę, ale będzie wypełniona takim Namaszczeniem, jak gdyby JAHUSZUA sam był w nich i z nimi. ON wypełni ich takim Namaszczeniem, że nic nie będzie dla nich niemożliwe!

I przez 40 dni, Oblubienica MOJEGO SYNA JAHUSZUA będzie ostrzegała: ‘Nie przyjmuj znaku bestii’!

Oni pójdą do tych, których JA nazywam Gośćmi i do tych, których imiona są wpisane w Księgę Życia BARANKA i oni powiedzą im, ‘Nie bądźcie nieposłuszni! Nie idźcie na kompromis, nawet jeżeli to oznacza utratę waszego ziemskiego życia!’

Widzicie, JA używam tę Pannę Obwieszczającą
(Mateusza 25:6 …’ OBLUBIENIEC idzie, wyjdźcie MU na spotkanie!’) teraz nawet, gdy ona nie posiada jeszcze ciała przemienionego w chwałę, jako głos, który głosi ostrzeżenia o wydarzeniach zanim one nastąpią, ponieważ JA powołałem ją na MOJEGO Proroka.

Nie przyjmujcie Znamienia Bestii!!!

Niedzielne msze oraz Znamię Bestii są powiązane ze sobą!

Uważajcie! Utracicie swoje dusze, jeżeli przestrzegać będziecie prawa niedzielnych mszy w czasie wielkiego ucisku!

Musiałbym przeprosić Sodomę i Gomorę, które zniszczyłem ogniem i siarką, jeżeli miałbym dopuścić, aby te ziemskie obrzydliwości trwały w dalszym ciągu tak, jak trwają. JA nie będę przepraszał Sodomy i Gomory!

Wyplenię i zakończę wszystko co JA, JAHWEH nienawidzę!

Ci fałszywi nauczyciele czynią wymówki za grzechy i wy słuchaliście ich. Ale teraz przyszliście do tej Misji po duchowe pożywienie, aby skosztować Namaszczenia, napić się mleka duchowego i jeść duchowe mięso.

Zatem jak wielu z was idzie na kompromis i chodzi do niedzielnych kościołów? Padacie lojalnie do nóg kaznodziejów i tam oddajecie wasze dziesięciny i ofiary.

Nie możecie iść na dwie różne strony! Musicie rozstrzygnąć, który dzień JA ogłosiłem, jako Szabat, ponieważ jaki dzień JA ogłosiłem Szabatem, taki dzień macie czcić i odpoczywać w nim oraz zbliżać się do MNIE.


JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: ‘LUDZIE MYLICIE SIĘ’


I tak syn szatański nakaże tym, którzy poszli na kompromis, aby oddawać jemu cześć w dzień, który on ogłosi.


JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: ‘LUDZIE MYLICIE SIĘ’


I jak MÓJ SYN JAHUSZUA przemówił i rzekł: ’Weźcie z tego wina i z tego chleba, czyńcie to na MOJĄ pamiątkę’, to podczas nadchodzącego wkrótce wielkiego ucisku – czy nie wiecie, że syn szatański powie wszystkim tym, którzy zaakceptują jego znamię: ’Czyńcie to na moją pamiątkę’?

Oni będą pić krew męczenników z pucharów wypełnionych krwią i jak wampiry będą pili tę krew i tak, jak puchar czy taca z komunią są podawane, tak samo oni podawać będą tacę, a syn szatana powie: ’Czyńcie to na pamiątkę dla MNIE.’

Będą jeść pieczone mięso ciał męczenników.

Będą się naśmiewać z MOJEJ komunii i Oblubienicy JAHUSZUA.

Oni będą prawdziwie nienawidzić Oblubienicy JAHUSZUA, bo oni wiedzą, że modlitwy prawych powstrzymywały syna szatana, aż do czasu, kiedy nadeszła pora, aby Oblubienica JAHUSZUA została zawołana.

Modlitwy prawych znaczą wiele.

JA, JAHWEH, ostrzegam was, że już się zaczęło.

Podczas wielkiego ucisku będą orgie seksualne w niedzielnych kościołach. W ten sposób, syn szatana będzie drwił z Oblubienicy JAHUSZUA, ponieważ JAHUSZUA i JEGO Oblubienica są jednością i wszyscy Ci, którzy czczą JAHUSZUA i którzy słuchają MEGO SYNA są jednością, ponieważ to jest duchowe połączenie ciała, umysłu i duszy.

Syn szatana będzie drwił podczas dni Wielkiego Ucisku, będzie organizował orgie seksualne w niedzielnych kościołach.

Początkiem wielkiego zakłamania są homoseksualne kościoły.

Ponownie JA mówię, grzech się już rozpoczął.


JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: ‘LUDZIE MYLICIE SIĘ’


Używam tej Misji w ten sposób, oddzielając owce od kozłów, oddzielając pszenicę od chwastów.

Ci, których imiona zostały zapisane w Księdze Życia BARANKA przed założeniem tej ziemi są tymi, których imiona pozostaną w Księdze Życia BARANKA. Oni nie będą czcić syna szatana i oni nie przyjmą znamienia bestii.

Nawet jeśli teraz wy to słyszycie lub czytacie i idziecie ciągle na kompromis, to w czasie wielkiego ucisku będziecie przestrzegać i czcić prawdziwy Szabat, który jest od piątku wieczora do soboty wieczora, chociaż będzie to oznaczać oddanie życia i zostaniecie zamęczeni.

Wszystkie wasze imiona są już zapisane, bo JA już wiedziałem, co uczynicie zanim urodziliście się na Ziemi. (Efezjan 1:3-5, Rzymian 8:28-29) Jeśli nie słuchacie teraz, będziecie słuchać wtedy.

Ci, którzy czytając lub słuchając ten przekaz zgrzytają zębami z wściekłością na MOJĄ Pannę Obwieszczającą
(Mateusza 25:6…’Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie MU na spotkanie!’), wy również będziecie zgrzytali zębami z wściekłością i wymachiwali pięściami na MNIE, JAHWEH, waszego STWÓRCĘ w czasie wielkiego ucisku, gdy przekleństwa i plagi spadną na was jedna za drugą, a pomimo to nie okażecie żalu za grzechy, nie ukorzycie się przed waszym STWÓRCĄ, nie będziecie się modlić i nie zawrócicie z grzesznej drogi. Dlatego tego dnia, jeśli wasze imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA, to JA wymażę wasze imiona. (Księga Objawienia, rozdział 3, wiersz 5).

A więc do was wszystkich, którzy dziwicie się dlaczego Eliszewa sprowadziła to na siebie. Stało się tak dlatego, że JA używam tej Misji do oddzielenia pszenicy od chwastów
(Mateusza 13:24-30, 36-43). I wy, podczas słuchania tego, będziecie wiedzieć, czy jesteście pszenicą czy chwastami, czy jesteście chwastami tylko po to, aby być strawionymi przez MÓJ gniew, MÓJ trawiący ogień!

Chociaż JA używam ją teraz by obwieszczała Oblubienicy tak, jakby wołał głos do tych pięciu Mądrych Dziewic:’ Nie idźcie na kompromis, bądźcie przygotowane albowiem wasz OBLUBIENIEC przychodzi po SWOJĄ Oblubienicę na Rosz ha Szanah i w dzień Szabatu!’

Oblubienico JAHUSZUA bądź na kolanach przede MNĄ! Bądź świętą i trwaj w pokorze!

Módl się, abyś w dalszym ciągu była godna być Oblubienicą MOJEGO SYNA JAHUSZUA, przedstawioną symbolicznie jako 5 Mądrych Dziewic uczestniczących w Pierwszym Porwaniu, zwykle nazywanym Wniebowzięciem. (Mateusza 25:1-13)

Goście módlcie się, abyście byli uczestnikami drugiego porwania i w ten sposób, abyście byli gośćmi na Weselnym Przyjęciu BARANKA
(Apokalipsa (Księga Objawienia), rozdział 19, wiersz 9)

Goście są przedstawieni symbolicznie jako 5 nieroztropnych dziewic, którym jest powiedziane, że OBLUBIENIEC przyjdzie ponownie po porwaniu Oblubienicy. ‘Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.’ (Mateusza 25:13). Tym razem, kiedy MÓJ SYN JAHUSZUA przyjdzie, aby porwać te Pięć nieroztropnych dziewic, one będą już mądre.

JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: ‘LUDZIE MYLICIE SIĘ’

Czy chcecie wiedzieć od czego zależy bycie Oblubienicą JAHUSZUA lub Gościem?

Teraz wam mówię – od tego jak bardzo tego pragniecie, jak bardzo dowiedziecie tego poprzez uświęcenie, miłość i posłuszeństwo, jak bardzo pragniecie poświęcać się, aby być Oblubienicą JAHUSZUA, postępując według JEGO woli a nie waszej, oddając JEMU cześć i chwałę we wszystkim, co czynicie.

Oblubienica wie, że ma przestrzegać MOJE Święte Dni. Oblubienica wie, że nie może wdawać się w kompromis z czymś, co nie jest prawdą. Ona jest odważna w głoszeniu prawdy. To jest tym, co ją oddziela.

Komunia jest również przypomnieniem o Przymierzu Małżeństwa z JAHUSZUA. Oblubienica JAHUSZUA używa NASZYCH Świętych Imion JAHWEH oraz JAHUSZUA. Nie ma znaczenia pisownia, bo JA znam wasze serca i one nie są zawstydzone.

Jak bardzo pragniecie, aby być Oblubienicą JAHUSZUA?

Ile macie pasji dla JAHUSZUA?

Jak dowiedziecie, że JA, JAHWEH i JAHUSZUA jesteśmy pierwszymi w waszej miłości, w waszym życiu i we wszystkim, co czynicie? – To jest to, co oddziela was jako Oblubienicę JAHUSZUA!

Bo JA mówię wam ten sekret – głębokość waszej pasji i miłości dla JAHUSZUA jest świadectwem dla wszystkich do oglądania!

To jest znakiem Oblubienicy JAHUSZUA – oni mają odczucie, że nie mogą uczynić wystarczająco dużo dla MNIE.

Teraz znacie te tajemnice.

Widzicie MOI kochani, nic z tego nie możecie ukryć, bo JA wiem kto naprawdę, naprawdę pragnie, aby zapłacić cenę za to, aby być Oblubienicą JAHUSZUA, ponieważ JA nie nazwę nikogo Oblubienicą JAHUSZUA, jeżeli ktoś nie pragnie tego!

Każdego dnia Oblubienica JAHUSZUA modli się: ’Uświęcaj mnie więcej dla SIEBIE’. Oblubienica JAHUSZUA jest pokorna i święta przede MNĄ.


JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: ‘LUDZIE MYLICIE SIĘ’

Pozostańcie teraz wierni MNIE. Nie tylko słuchajcie MOJEGO słowa, ale wykonujcie to święte Słowo!

Bądźcie świętymi jak i JA jestem ŚWIĘTYM, bo chociaż wy jesteście na tym świecie, jednak nie macie się zachowywać jak ten świat!

Niech głosiciele bezprawia nie prowadzą MOICH owiec na bezdroża, gdyż wszyscy muszą wypracować swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem
(List do Filipian 2:12). Bo wiara bez uczynków jest martwa. (List Św. Jakuba Apostola 2:26)

MÓJ SYN JAHUSZUA wykonał SWOJE zadanie na wzgórzu Kalwarii.

Teraz JA, JAHWEH, mówię wam:
Wykonujcie swoje zadania!
Dążcie do posłuszeństwa!
Nie planujcie grzechu!
Nie usprawiedliwiajcie grzechu!
Nie przyjmujcie słowa kaznodziejów, którzy pouczają, że Prawo BOŻE nie obowiązuje! Gdyż JA, JAHWEH, mówię wam: Dlaczego nazywacie MEGO SYNA LORDEM, a nie jesteście JEMU posłuszni?

Jeśli nie ukorzycie się i nie odwrócicie od nieposłuszeństwa, to JA, JAHWEH, powiem wam w dzień Sądu: Odejdźcie ode MNIE wy, którzy czynicie bezprawie! Albowiem JA nie będę tolerował waszego naśmiewania się ze Świętej Krwi JAHUSZUA!

Wy, którzy nazywacie się kaznodziejami, którzy usprawiedliwiacie grzechy MEGO ludu, nawróćcie się dzisiaj i odwróćcie się od swego grzechu prowadzenia MOICH owiec i baranków na bezdroża, gdyż w przeciwnym razie ogień MEGO trawiącego oddechu zmiecie was w potężnym wichrze!

JA, JAHWEH, mówię wam, że jeśli nie podobają się wam te słowa powiedziane przez MOJĄ Pannę Obwieszczającą Eliszewę, to poniesiecie konsekwencje, gdyż JA nie dyskutuję!

Jest tylko jeden SĘDZIA, jeden SĄD PRZYSIĘGŁYCH i JA, JAHWEH, jestem tym wyłącznym ARBITREM.

Jeśli nie podoba się wam ten proroczy Przekaz, nie zwracajcie się do Eliszewy, ale zwróćcie się do JA, JAHWEH. Ona jest tylko MOIM Namaszczonym Posłańcem.


****** Koniec Proroctwa ******


Ja pozostaję pokorną służącą,
Apostoł Eliszewa Elijahu

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk
amightywind2k@yahoo.com

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Adres stron angielskich Misji Amightywind

www.amightywind.com www.allmightywind.com

Adres internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
http://amightywind.pl/home.html

Adres do filmow Misji Amightywind:

        https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

Adres do korespondencji listownej:

Amightywind

P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018