Proroctwo 92

BĄDŹCIE DOBREJ MYŚLI, GDYŻ JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, JESTEM JEDYNYM DOBRYM PASTERZEM
I JA PRZEPĘDZAM WILKI.* * *

Spisane/Wypowiedziane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ poprzez Apostoł Eliszewę Elijahu 27-go września, 2007 roku.
Ogłoszone 17-go listopada 2007 roku.

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEHpolski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ]zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZDUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIMrzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenietłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczykpotomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 …ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

Słowa JAHWEH do Eliszewy:

JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewo, zanim jeszcze powstała ta Misja, aby nie nazwać jej imieniem mężczyzny lub kobiety! JA włożyłem to w twego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twych ust! To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już upadło. To ma miejsce dzięki Wiatrowi SZIKHAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie dzieje się przez twój oddech, bo w przeciwnym razie by zawiodło. (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Kronik 36:16 Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO proroków, aż gniew PANA na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.

* * *


Komentarz Eliszewy:

Niniejsze Słowo nadeszło, kiedy odpowiadałam na e-mail napisany do mnie przez nastolatkę z Alberty w Kanadzie. Podczas mojego pisania odpowiedzi do niej spłynęło na mnie Namaszczenie, i tak narodziło się Proroctwo 92. Dziękuje ci, L.W. za twoje posłuszeństwo, że napisałaś e-mail, ponieważ to twój list wzbudził we mnie Namaszczenie. Mam dla ciebie Słowo od JAHUSZUA, umiłowana siostro. Wydrukuj je, włóż do Biblii Świętej i czytaj je często. Nie oczekiwałam Proroczego Przesłania. Twój e-mail będzie dołączony do Proroctwa i do książki bez twojego imienia; nazwiemy ciebie L.W., aby wrogowie nie mogli cię zaatakować duchowo. JAHUSZUA użył siedemnastolatki z Alberty w Kanadzie, aby wzbudzić Namaszczenie.

******** Słowo Prorocze ********


W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa , aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec słowa wstępnego.

Bądźcie dobrej myśli, MOJE maleństwa, gdyż JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, jestem Jedynym Dobrym Pasterzem i JA obnażam tych stręczycieli ewangelii dobrobytu, gdyż są oni wilkami. Przepędzam te wilki i usuwam ich kły z waszych ciał.
Och, MOJE umiłowane maleństwa - mówię do tych, którzy czczą i miłują ABBA JAHWEH oraz dążą do posłuszeństwa i świętego życia dla NIEGO - jakże wielką wy sprawiacie przyjemność JA, waszemu JAHUSZUA ha MASZIJACH!

JA JESTEM jedynym Dobrym Pasterzem i jedynym Wyzwolicielem waszych Dusz. MOJE owieczki i baranki znają MÓJ Głos, i jak jeleń dyszy z pragnienia wody w spiekocie dnia, tak również MOJE owieczki pragną MOJEGO następnego Słowa. One znają smak Żywej Wody. Gdy czytają MOJE Pismo Święte, to piją MOJĄ Żywą Wodę codziennie. Prawdziwe Proroctwa są również Żywą Wodą i za każdym razem, gdy będziecie czytać któreś z nich, otrzymacie kolejne objawienie, jeśli tylko będziecie studiować uważnie i pytać MNIE o to, czego nie rozumiecie.
Wy, którzy pragniecie mieć serce według MOJEGO Serca, podobacie się ABBA JAHWEH. Włożyłem w was odwagę, podczas gdy inni odmówili użycia tego daru odwagi dla MOJEJ Chwały lub użyli go dla bezbożnych celów i z własnych motywacji.

oprahNie podążajcie za Oprah Winfrey. Nie wspomagajcie ani nie zachęcajcie jej przez oglądanie jej programów lub kupowanie książek, które promuje. Oprah Winfrey pośle was do Piekła, jeśli uwierzycie w jej ewangelię! Gani ona na oczach świata MOJE dzieci, posłane do niej, by ostrzec, że istnieje tylko Jedna Droga do Nieba - poprzez przelaną Krew JAHUSZUA ha MASZIJACH. Kobiety, którymi posłużyłem się do konfrontacji się z nią w jej programie telewizyjnym, nazywały MNIE greckim imieniem JEZUS CHRYSTUS. Oprah walczyła z nimi na oczach milionów i ganiła je ze złością mówiąc, że nie uwierzy, iż jest tylko jedna droga do Nieba. Jest ona przekonana, że istnieje wiele dróg do Nieba: "Jedna droga nie może być właściwa".

Strzeżcie się Oprah Winfrey! Tak jak prorokowałem poprzez Eliszewę Elijahu w minionych latach, ona sprzedała swoją duszę szatanowi za sławę i fortunę, a teraz pełni swoje dobre uczynki mówiąc, że są one jedną z jej dróg do Nieba. Stała się judaszem i podczas gdy kiedyś nauczała prawdy, teraz porzuciła je i wybrała drogę, która prowadzi do piekła. Zostaliście ostrzeżeni i JA pociągnę do odpowiedzialności MOJE Święte dzieci za wspomaganie lub zachęcanie jej w jakikolwiek sposób.

Oprah Winfrey będzie prowadzić dusze do antychrysta, nazywanego przeze MNIE jednorodzonym synem szatana, który przyszedł przedtem w postaci Judasza.

Istnieje kobieta zwana Sherry Shriner. Jest ona autorką książek i twierdzi, że potrafi rozszyfrować kody biblijne. Przeinacza kody biblijne, aby dopasować je do swoich wyobrażeń. Mówi, że jej imię, Sherry, oznacza w numerologii "JAHŁEH", a "Shriner" znaczy "czas". Cóż, teraz więc jest pora, aby JAHWEH zdemaskował ją w SWOIM CZASIE! Sherry Shriner miesza prawdę z kłamstwami. Sherry Shriner jest jednym z gadzich obcych przybyszów, przed którymi sama ostrzega w książce "Aliens On the Internet" ("Obcy w Internecie"), którą napisała i którą teraz sprzedaje. Publikuje jedynie swoje zdjęcie z lat szkolnych.

Gdzie jest jej aktualne zdjęcie?

Obawia się ona, że inni rozpoznają to, co JA, JAHWEH, ujawniam dzisiaj.

Ta osoba pracuje dla obu stron: z jednej strony dla Ziemi, a z drugiej strony dla Piekła. Sherry Shriner drwi z Apostoła Pawła (Szawła) i mówi: "Wyrzućcie z Biblii każdą księgę, którą napisał!" Przekręca ona Pismo i próbuje udowadniać, że Paweł nie był jednym z Apostołów, pochodzi on zatem z nasienia węża.

Sherry Shriner sprzedała swoją duszę szatanowi i pozwoliła, aby jej ciało zostało przejęte przez siły obcych w zamian za sławę i fortunę. Drwi z tej Misji i kiedy Eliszewa powiedziała jej, że jej drugie imię to…, i pod tym właśnie imieniem występowała, gdy została użyta, aby dać narodziny Misji Amightywind, to Shriner ostrzegła Eliszewę i powiedziała jej parę lat temu przez telefon, że jest miejsce tylko dla jednej Sherry - Sherry Shriner - a Eliszewa ma pozostać przy swoim pierwszym imieniu. Sherry Shriner sprawdziła również imię Eliszewa w kodzie biblijnym. Zazwyczaj czyni to za sumę stu dolarów. Spędziła nad tym szereg dni, robiąc to za darmo, po czym powiedziała, że one obie są generałami i przywódcami. Jednakże powiadomiła Eliszewę, że w kodzie biblijnym Eliszewa występują słowa: "bełkotliwe języki." Eliszewa zganiła ją i przypomniała jej o tym, co jest napisane w Dziejach Apostolskich, że mówienie w Świętych, nieznanych językach oznacza mówienie językami ludzi i aniołów. Sherry Shriner odpowiedziała: "Paweł tego nauczał i musisz to wyrzucić." Sherry Shriner drwi z mówienia Świętymi Językami. Drwi, ponieważ, jak sama zeznała, szatan dał jej kiedyś demoniczne języki. Stało się tak, dlatego, że Sherry Shriner posiadała wiedzę o Tym, którego nazywała w tamtym czasie JEZUSEM CHRYSTUSEM, opartą na rozumie, a nie płynącą z serca. Teraz, aby zmylić ludzi, to co Księga Dziejów Apostolskich nazywa mówieniem w nieznanym języku, ona nazywa dziełem diabła.

Sherry Shriner jest fałszywym prorokiem, co wielokrotnie zostało potwierdzone przez fakt, że podawała kody biblijne z datami, a nic z tego się nie wypełniło. Miejcie się na baczności przed Sherry Shriner! Ma ona pewną wiedzę, której nigdy nie miała posiąść, a którą otrzymała od szatana w zamian za swoją duszę. Nie odwiedzajcie jej strony internetowej, chyba że macie pozwolenie od JA, JAHWEH, gdyż są tam urządzenia śledzące was dla obu przywódców, dla których ona pracuje. Jeśli szukacie jej ochrony w jakikolwiek sposób, uważajcie, gdyż wasze imiona już są na jej liście. Jeśli zakupiliście sprzedawane przez nią zapasy na krytyczną sytuację, wasze imiona są na liście, którą ona opracowała.

Jeśli jesteście na jej liście e-mailowej, uważajcie, gdyż jesteście na listach zarówno rządowych, jak i na liście szatana.

Sherry Shriner sprzedaje swój orgon i twierdzi, że powstrzyma on z dala od was demony, obcych z innych planet, choroby, zarazy, biedę i kataklizmy pogodowe.

JA, JAHWEH, ogłaszam teraz: Sherry Shriner, zostałaś ostrzeżona! Jak śmiesz twierdzić, że coś, co wykonujesz własnymi rękami, może pokonać demony, lub kogokolwiek uzdrowić, albo kontrolować pogodę? Sherry Shriner jesteś fałszywym prorokiem w najwyższym stopniu!

Ty szkalujesz Eliszewę Elijahu, ponieważ wiesz, że obie zostałyście powołane na przywódców. Ona jest przywódcą dla JA, JAHWEH, JAHUSZUA i NASZEJ Umiłowanej, Cennej RUACH ha KODESZ, nazywanej również MAMĄ MĄDROŚĆ.

Sherry Shriner sprzedałaś swoją duszę szatanowi. Jesteś jednym z szatańskich przywódców, jest to prawdą. Masz wiedzę opartą na rozumie, to prawda, ale jest to wszystko, co posiadasz. Kopiujesz nawet hebrajski charakter tej Mesjańskiej Misji, aby zdezorientować ludzi. Poprzednio w Imieniu "JEZUS" obrałaś sobie za cel jedynie chrześcijan. Teraz twoim celem są Żydzi - w Imieniu JAHUSZUA. Sherry Shriner, ty nawet nie jesteś osobą, za którą uważają cię ludzie. Czynisz nieprawość i JA ostrzegam teraz, niechaj to Słowo rozprzestrzeni się daleko i szeroko, aby ostrzec wszystkich.

Sherry Shriner promuje swój orgon ku zagładzie umysłów, ciał, duchów i dusz!

Nie pokładajcie wiary w orgonie!

Pokładajcie wiarę w JA, JAHWEH i JAHUSZUA, abyście byli zabezpieczeni w dniach nieszczęścia.

Ona mówi, że wie, iż możecie się modlić do JAHUSZUA o ochronę, ale to jest trudniejszy sposób. Zamiast tego, nakłania: "Kupujcie orgon! To jest łatwy sposób." Bluźnierstwo!

Nic nie może was ochronić, a tylko Imię i przelana Krew JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Sherry
Shriner JA, JAHWEH, ganię cię teraz za twierdzenie, że twój orgon będzie ochraniał ludzi przed demonami i UFO pełnymi demonicznych, obcych przybyszów.

MOJE maleństwa, nie odrzucajcie tego ostrzeżenia o UFO i obcych przybyszach, lecz zdajcie sobie sprawę, że tylko JA, JAHWEH i JAHUSZUA ha MASZIJACH możemy i będziemy ochraniać was w dniach katastrofy i udręki. Oto prawda o orgonie, który ona wykonuje i sprzedaje mówiąc wam, abyście umieszczali go w przeróżnych częściach świata, lub byście nosili go w naszyjnikach, czy też trzymali w sypialniach i wewnątrz waszych domów. Oto prawda, którą JA, JAHWEH, przekazuję przez Eliszewę Elijahu. To Eliszewa ma Świętego Wojowniczego Ducha, podobnie jak Dawid, gdy był chłopcem, pasterzem walczącym z Goliatem. Sherry Shriner nie jest wnuczką dawnego Króla Dawida, jak twierdzi. W rzeczywistości Sherry Shriner jest Goliatem zła, który głosi diabelskie doktryny i tajemnice objawione jej przez szatana, mieszając je z niektórymi biblijnymi prawdami, aby wprowadzić ludzi w błąd. Sherry Shriner jest "obcym w Internecie", a nie osobą, za którą się podaje. Zostaliście ostrzeżeni.

Posyłam was do Eliszewy Elijahu, aby dokonała tego, o co prosiliście MNIE, abym nie czynił, czyli żeby zdemaskowała, zwalczała tego "Obcego w Internecie", zwanego Sherry Shriner i przemówiła do niej w Imieniu JAHWEH!

Sherry Shriner, twoim celem są chrześcijanie i Żydzi Mesjańscy, ponieważ to ich szatan najbardziej chce zniszczyć.

Uważajcie święci ludzie i ostrzegajcie innych!

Shriner twierdzi, że ten orgon produkowany przez nią według jej tajnej receptury, działa inaczej niż inne, ale w rzeczywistości będzie on przyciągać demony. Wasze domy będą opanowane przez złe duchy, a orgon umieszczony na ziemi będzie działał jak aparatura szpiegująca dla diabła i obcych w przebraniu, którzy już tu przebywają. Są to upadłe, elitarne jednostki szatana.

Ponieważ pokładacie wiarę w jej orgonie, JA JAHWEH pozwolę, aby choroby opanowały wasze ciała. JA JAHWEH pozwolę, aby zło utrapiło wasze domy. JA, JAHWEH, dopuszczę biedę tam, gdzie wam się powodziło. Pozwolę niszczycielowi zrujnować wszystko, co macie, jeśli nie ukorzycie się i nie nawrócicie, jeśli nie wykopiecie z powrotem tego orgonu, jeśli nie będziecie ostrzegać i żądać zwrotu waszych pieniędzy wydanych na jej książki, zapasy na krytyczną sytuację oraz na jej orgon, i nie dokonacie rekompensaty tych finansów, które wam dałem, przez posianie ich w święty grunt. (Drugi List do Koryntian 9:6-8)

JA, JAHWEH, ostrzegłem was, że jeśli polegacie na orgonie, aby was ochraniał, to zostaliście okrutnie oszukani. To wyobrażenie kobiety śmieje się przez całą drogę do banku, ponieważ uwierzyliście jej kłamstwom. Do tych, którzy dalej wierzą jej kłamstwom, wszystkim: co zobaczycie to śmierć i zniszczenie.


Jak myślicie, dlaczego ona chełpi się tym, że jej orgon jest lepszy od orgonów wykonywanych przez innych?
Czy dlatego, że posiada tajemniczą recepturę?

Jej orgon nie zbawi nikogo, a wyrządzi szkodę każdemu, kto nie ukorzy się, nie nawróci się i nie będzie prosił MNIE o przebaczenie za tę głupotę zawierzania kłamstwom posłanym przez szatana.

Ona demaskuje wrogów JAHUSZUA w jednym celu, a mianowicie po to, aby zdobyć wasze zaufanie. Dlaczego waszym zdaniem obrzuca Benny Hinna wyzwiskami i mówi wam, abyście umieszczali jej orgon na całym świecie, gdziekolwiek on prowadzi działalność? Powiem wam, dlaczego: z tej przyczyny, że to wzmacnia jego dziwny, okultystyczny ogień. Jak inaczej szatan może was nakłonić do udziału w instalowaniu jej orgonu, jeśli nie tak, abyście myśleli, że zwalczacie zło? Jak myślicie, dlaczego ona teraz błaga o pieniądze na budowę swoich fabryk orgonu na całym świecie?

Tak, ona chce nawet zatruć atmosferę na skalę międzynarodową, ponieważ to przynosi korzyść wyborowym oddziałom szatana, które nadciągają z przestrzeni kosmicznej. Są oni tymi zwierzchnościami i mocami powietrza, a niektórzy już tutaj są! (List do Efezjan 6:12; List do Kolosan 2:15) Oni potrzebują jej orgonu!!! Orgon ten ma również wpływ na globalne ocieplenie. Przyjmijcie, więc ostrzeżenie!

Powstańcie, JAHUSZUA Deptacze Demonów i osłońcie tę Misję swoimi modlitwami oraz wspierajcie ją, jak jeszcze nigdy dotąd. Piszcie i dodawajcie im otuchy, a także wydzielcie sobie czas na modlitwę. Niech Eliszewa nie jest sama, gdy podejmują walkę w MOIM Imieniu. Zachęcajcie ich i wyznaczcie sobie czas na zegarze, aby poświęcić go na modlitwy za nich i za wszystkich innych partnerów tej Misji.

JA zleciłem tej Misji, aby podjęła walkę z ludźmi i demonami, a teraz jeszcze dodatkowo ma ona toczyć bitwę z tym, co nadchodzi z kosmosu i z rejonów samego Piekła!

Eliszewa opóźniła ukazanie się tego Słowa, ponieważ za każdym razem, gdy czytała dotyczące go Proroctwa, była atakowana w nadprzyrodzonej sferze i zmagała się ze snami o obcych przybyszach z kosmosu.

Jednakże ktoś musi ostrzec MOJE Święte Dzieci schwytane przez ducha kontroli i manipulacji umysłu. Nawet wizyta na stronie internetowej Sherry Shiner bez pozwolenia JA, JAHWEH, jest niebezpieczna. Nie otwierajcie jej strony, a nawet nie szukajcie jej nazwiska, jeśli nie macie pewności, że jesteście chronieni modlitwami i diabeł został związany razem z demonami, a wy jesteście mocni duchowo i macie MOJE pozwolenie!

Módlcie się przeciwko niegodziwej Sherry Shriner, temu co ona czyni i co uczyniła! Jeśli otrzymacie zrozumienie, że również macie pełnić aktywną rolę w ganieniu kłamstw wychodzących z ust tego gadziego obcego przybysza, który jest też częścią szatańskiej elity wojsk obcych przybyszów. Czyńcie to teraz!

Ona wymienia imiona innych wysoko postawionych oraz zajmujących stanowiska w rządzie, nazywając ich reptilianami/gadami. Kto lepiej zna inne gady, aniżeli ta, która jest z tego samego elitarnego oddziału obcych przybyszów?

Umiłowane dzieci, JA mówię wam to, abyście nie obawiali się, kiedy to wszystko będzie miało miejsce. Myśleliście, iż to tylko wytwór czyjejś wyobraźni. Nawet oglądane przez was filmy grozy, przedstawiają rzeczywiste istoty, potwory z Piekła, które będą chodzić po Ziemi podczas Wielkiego Ucisku.

Nie dajcie się zwieść!

Istnieją szatańskie sadzonki posłane przez czarownice i zgromadzenia szatanistów, które uczęszczają do kościołów i mesjańskich synagog, a nawet usługują w nich. Tacy stanowią większość na tzw. chrześcijańskich czatach lub forach i tam też szatan ma swoje sadzonki umieszczone w charakterze mówców, których zadaniem jest odpędzanie każdego, kto jest naprawdę Święty i mówi w Imieniu JAHWEH lub JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, oraz jest wypełniony NASZĄ Umiłowaną, Drogocenną RUACH ha KODESZ.

Nie mówcie, że nie zostaliście ostrzeżeni przez tę Prorok, przez którą JA teraz mówię.

Nie dajcie się oszukać! Są ewangeliści i pastorzy w tzw. "mega-kościołach", składających się z tysięcy członków. Poznacie ewangelistów, pastorów/duchownych, zarówno mężczyzn jak i kobiety, którzy idą na kompromis w sprawach Świętych Prawd i kradną MOJĄ Chwałę.

Rozpoznacie tych stręczycieli ewangelii dobrobytu, którzy żyją w rezydencjach i są milionerami pogardzającymi ludźmi ubogimi i klasą średnią. Jednakże to ubodzy i klasa średnia sprawili, że stręczyciele ewangelii dobrobytu są dzisiaj milionerami. Możecie nazywać ich SED (stręczycielami ewangelii dobrobytu), gdyż zostaną oni wykorzystani jako wasi wrogowie, aby prowadzić ludzi do fałszywego chrystusa, jednorodzonego syna szatana.

Biada tym, którzy to czytają, a przekazują swoje finanse mega-kościołom. JA, JAHUSZUA, będę rozliczał was z tego, gdzie siejecie wasze ziarno - czy w żyzny grunt bezkompromisowych prawd, którymi jesteście odżywiani, czy też w nieurodzajny grunt z ludzkimi doktrynami, gdzie tylko pastorzy/duchowni obrastają w tłuszcz z waszych datków i dziesięcin.

johnhageeJohn Hagee, ty jesteś judaszem, wilkiem w owczej skórze, obłudnie głoszącym jednocześnie sprzeczne nauki! Okłamujesz lud żydowski, mówiąc: "JAHUSZUA nie przyszedł na Ziemię, aby być Mesjaszem Izraela." Mówisz im: "JAHUSZUA rozumie, dlaczego nie przyjmujecie GO jako Mesjasza." Przygotowujesz ich na przyjęcie antychrysta jako mesjasza i sprzedałeś ich za srebro i złoto, aby zaspokoić swoją żądzę sławy i majątku; karmisz baranki i owieczki mieszanką pewnej ilości prawdy i obrzydliwych kłamstw! John Hagee, JA ogłosiłem jeszcze inny Proroczy Przekaz poprzez tego Proroka i ty jesteś potępiony, a wszyscy w twoim kościele niechaj lepiej uciekają, póki jeszcze jest czas!

Stręczyciele ewangelii dobrobytu zaprosili demony chciwości i dumy, a te demony zaprosiły demona judasza. Ci, których wymieniłem i których wymienię, poszli na ustępstwa w sprawie MOICH Prawd i zamiast wywyższać MOJE Imię, oni wywyższają swoje imiona, nazywając nimi budynki, misje i kościoły.

Stręczyciele ewangelii dobrobytu miłują teraz złoto i srebro bardziej niż miłują MOJE baranki i owieczki, a jeśli nie ukorzą się i nie zawrócą ze swojej złej drogi, większość z wymienionych przeze MNIE w tym Słowie nigdy nie ujrzy Nieba. Imiona niektórych z nich były zapisane w Księdze Życia, lecz zostały wymazane! Tak jak oni zdradzili MNIE w Niebie, tak zdradzają MNIE ponownie na Ziemi, gdyż ich dusze już wiedzą, dokąd pójdą, kiedy opuszczą tę Ziemię. Teraz przejawiają pozory pobożności, ale brak im pobożności wewnątrz.

Choo Thomas, ukorz się teraz publicznie, żałuj za grzechy i nawróć się! Słowa, które napisałaś w książce, opisując swoje tak zwane "podróże do Nieba" są sztuczką szatana.

Umiłowane dzieci, jeśli ktoś mówi, że był w Niebie, sprawdzajcie to z MOIM Słowem i zobaczcie, czy jest to zgodne z MOIM opisem Nieba.

Każdy pastor, który popierał i popiera te kłamstwa napisane przez Choo Thomas, również zasłużył na MOJE wzburzenie, jeśli otwarcie nie ukorzy się, nie nawróci i nie zgani tych kłamstw! Pomogliście zwieść baranki i owieczki. Jak mogliście nie rozpoznać tych kłamstw, które ona napisała w swojej książce?

Każdy prawdziwy Prorok ganiłby i ostrzegał. Wy wiecie, kto jest prawdziwym Prorokiem, ponieważ tak jak ta przez którą teraz mówię, oni głośno wołają, że Choo Thomas, która twierdzi, że chodziła i rozmawiała z JEZUSEM, jest fałszywym prorokiem!

Choo Thomas twierdzi też, że doświadczyła wyjścia z ciała i że JEZUS zabrał ją do Nieba 17 razy w jednym miesiącu, a za każdym razem poprzedzały to gwałtowne manifestacje, wstrząsy ciała w określonym czasie. Dlaczego miałbym czynić coś takiego? Czyż nie jestem miłującym PASTERZEM?

To szatan wstrząsa jej ciałem, a nie JA. To szatan gwałtownie znęca się nad nią przez to, co ona nazywa namaszczeniem na jej dłoniach i ramionach, aby dać jej wrażenie wyłamywania rąk. To właśnie szatan drwi z niej i on ją wynagradza, kiedy MOI święci ludzie wierzą w tę iluzję. Ona natomiast mówi, że za każdym razem, kiedy Jezus zabierał ją do Nieba nie robiła nic, tylko płakała - tak było tam smutno.

Lecz JA, JAHUSZUA, mówię: Niebo jest miejscem, gdzie panuje wyłącznie radość. Albowiem, czyż nie jest napisane, że JA "otrę każdą łzę z waszych oczu"? (Księga Objawienia 21:4) Moi umiłowani, żadne słowa nie zdołają kiedykolwiek opisać piękna Nieba. (1 List do Koryntian 2:9)
Wszyscy, którzy wierzą tym kłamstwom, muszą ukorzyć się i żałować, że uznali, iż JA, DOBRY PASTERZ, traktowałbym MOJE owieczki i baranki w taki sposób. Wszyscy, którzy w to wierzą, muszą żałować za to, że nie prosili o zrozumienie, czy jest to prawdą, czy kłamstwem.

Książka Choo Thomas jest pełna fałszywych doktryn. Studiujcie, okażcie się wypróbowanymi przed BOGIEM i spalcie jej książkę, dając szatanowi do zrozumienia, że nie przyjmujecie już więcej jego kłamstw.

Dlaczego w tych czasach końca nie miałbym powiedzieć komuś, kto był w Niebie o MOIM prawdziwym hebrajskim Imieniu?

Dlaczego miałbym zachęcać was, byście uczęszczali do niedzielnego kościoła, wiedząc, do czego niedzielne kościoły zostaną użyte w czasie Wielkiego Ucisku?

Czemu ona nie wróciła z Nieba z ostrzeżeniem dla pastorów i duchownych, aby zmienili swój dzień odprawiania nabożeństw i wielbienia na prawdziwy Szabat?

W którym miejscu JA kiedykolwiek wspomniałem, że na zewnątrz niebiańskich bram jest czyściec?

Słowa Choo Thomas mówią o dwóch dolinach na zewnątrz bram Królestwa - to jest nonsens!

Ewangeliści, duchowni i pastorzy mają nauczać MOICH prawd i przewodzić, dając innym przykład.

Ci niegodziwcy poszli na kompromis i przeinaczyli MOJE Słowa, aby dostosować je do stworzonego przez siebie przyjemnego wizerunku, przez który starają się nikogo nie urazić. Wszyscy tu wymienieni udowodnili przez swoje uczynki i myśli, że utracili Bojaźń JAHWEH. Będą cytować Pisma, ale wszyscy zbłądzili.

Creflo Dollar, mam ci do zarzucenia to, że wielbisz wszechmocnego dolara!

Paul i Jan Crouch, Joel Osteen, Marilyn Hickey, Joyce Meyers, Creflo Dollar, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Steven Munsey, Rick Joyner, Pat Robertson, Oral Roberts, Richard i Lindsey Roberts, Juanita Bynum, Thomas Weeks, Paula White, Rodney Howard-Browne, Mike Murdock, Billy Graham, TD Jakes, Rod Parsley i Kim Clement - to tylko kilka przykładów stręczycieli ewangelii dobrobytu. Są oni stręczycielami dla diabła, gdyż porzucili swoje pierwotne powołanie i skromne początki. Stręczyciele ewangelii dobrobytu nazwali misje i kościoły swoimi imionami.

joelosteenJoel Osteen, ty jesteś letni i JA, JAHWEH, wypluwam cię z MOICH Ust. Ty nauczasz psychologicznej paplaniny, która nie może zbawić żadnej duszy. JA, JAHUSZUA, mam przeciw tobie to, Joel Osteen, że nauczasz diabelskiej doktryny antychrysta, new age, religii dobrego samopoczucia, która każdego, kto ci wierzy, prowadzi do Piekła!

Joel Osteen, gdzie się ukryjesz, gdy poczujesz się tak, jak gdyby kopuła stadionu spadła na ciebie? Oszukujesz sam siebie, Joel Osteen. Odpędzasz Świętych, którzy upominają cię, abyś ukorzył się, żałował za grzechy i nawrócił się, oraz ostrzegają cię przed Piekłem. To, że zaprzeczasz istnieniu piekła nie oznacza, że nie spędzisz tam wieczności razem ze swoją żoną i dziećmi oraz z całym twoim kościołem, który wierzy w twoje kłamstwa - jeśli nie ukorzysz się i nie nawrócisz się!

Fakt, że odmawiasz ostrzegania przed diabłem nie oznacza, że szatan nie rządzi twoim sercem i duszą. Zostałeś zdemaskowany, a ludzie czytający to będą przestrzegali innych i wyślą to Proroctwo wszystkim wymienionym w niniejszym Proroczym Słowie!

Święci ludzie, uciekajcie od tych stręczycieli ewangelii dobrobytu! Oni oszukują ludzi, cytując Pisma tak, jakby żyli według nich, podczas gdy nie czynią tego! Uważajcie na wilki przebrane za liderów tam, gdzie ludzie zbierają się i dyskutują o MOIM ponownym przyjściu.

Szczególnie jeden, który nienawidzi tej Misji, wyznacza datę wniebowzięcia - jak gdybym JA ich słuchał! Mają czelność używać nazwy "Rapturenow" ("Wniebowzięcie teraz"), ale liderzy ci nie mają w sobie MOJEGO ŚWIĘTEGO DUCHA. Okłamują siebie i innych, ale MNIE nie oszukają. Wielokrotnie posyłałem MOJE święte owce do tego legowiska wilków, gdzie niewinne owieczki leżą pomiędzy wilkami, zarządzającymi tym bezbożnym internetowym forum.

Johnie Machaffie, jesteś głównym wilkiem w "Rapturenow", a JA, ten DOBRY PASTERZ wiem, jak przepędzić wilki i usunąć ich kły z MOICH owieczek. Kim ty jesteś, aby nazywać Eliszewę Elijahu fałszywym prorokiem? Czy nie jesteś tym samym, który upierał się, że będziesz zabrany do Nieba po upływie 4 tygodni, czyli 14 września 2007 roku? Czy nie mówiłeś tego głośno i wyraźnie poprzez Internet oraz do wszystkich, którzy chcieli słuchać? Czy nie twierdziłeś, iż JEZUS powiedział ci 9 razy, że za 4 tygodnie znajdziesz się w Niebie? Cóż, skoro JA, JAHUSZUA, nie mogę kłamać, a ty wciąż żyjesz na Ziemi i już jest po 14 września - czy nie możesz przyznać, że nie znasz MOJEGO Głosu?

Jak więc możesz osądzać innych i nazywać ich fałszywymi prorokami?
Jak możesz powiedzieć przed mnóstwem ludzi: "Trzymajcie się z dala od amightywind.com, bo jest to dzieło szatańskie"?
Jak możecie wierzyć Jackowi Barrowi, który zasługuje tylko na zniszczenie przez JAHWEH?
- Nie jest pastorem ani prorokiem, a tylko kolejnymi bezbożnymi ustami, tryskającymi w Internecie jadem w kierunku prawdziwych, świętych Proroków. Jest on następnym wypełnionym duchem religii, skazanym na Piekło i Jezioro Ognia.

Szatan szczególnie uwielbia upominać się o dusze osób, które twierdziły, że są chrześcijanami - jednak po ich owocach poznacie ich!

Jack Barr wolał uwierzyć plotkom przysłanym przez sługę szatana, by niesprawiedliwie oskarżyć Eliszewę. Jack Barr został posłany z duchem zniszczenia przez szatana, by szkalować Eliszewę Elijahu i aby starać się zniszczyć dzieło, które oddaje chwałę wyłącznie ABBA JAHWEH, JA, JAHUSZUA i NASZEJ Umiłowanej, Drogocennej RUACH ha KODESZ!

Ta Misja pozyskuje dla MNIE dusze na całym świecie. Misja ta poświęca się dla MNIE, aby odżywiać baranki i owieczki MOJĄ Prawdą, aby być MOIMI Proroczymi Ustami, oraz ogłaszać MOJE błogosławieństwa lub przekleństwa dla każdego kraju, gdzie JA ich posyłam.

Zwracam się do tego, który nazywa się John Machaffie i do innych na forum "Rapturenow" (Forum "Wniebowzięcie Teraz"), którzy odmawiają podania swoich pełnych, prawdziwych imion. Wy nazywacie siebie chrześcijańskimi moderatorami na tym internetowym forum i szczycicie się wyganianiem ludzi, którzy przychodzą do was z MOIMI Słowami. Nikt z was nawet nie zna znaczenia słowa "miłość".

A do jakiego Boga modlicie się? Gdyż JA nie słucham was, aż ukorzycie się, wykażecie żal za grzechy, nawrócicie się i zaczniecie być posłusznymi Słowom, które JA, JAHUSZUA, mówię.

Przemawiam teraz do forum "Rapturenow" i używam go, jako przykładu.

Jednak Internet jest pełen tak zwanych chrześcijańskich forów o tym samym duchu Jezebel!

Wy, którzy oczerniacie i wyszydzacie tę Misję, nazywając Eliszewę Elijahu fałszywym prorokiem, miejcie się na baczności, gdyż nikt z was nie modlił się w tej sprawie. Nikt z was nie próbował ani nie sprawdzał dobrych owoców tej Misji, gdyż wszyscy z was kierują się motywacją zniszczenia prawd przekazywanych przez MOJEGO Proroka. Jezabel próbowała zabić wszystkich MOICH Proroków i nie udało się jej to i nigdy się nie uda!

Tak jak dawnemu Eliaszowi zapewniłem drogę ucieczki, tak samo ochraniam MOJEGO Nowego Eliasza. Wrogowie tej Misji, którzy dążycie do jej zniszczenia wiecie, że nie możecie uczynić nic innego, jak tylko oczerniać ją i głosić kłamstwa o Eliszewie - tej, przez którą zrodziłem tę Misję. Nie myślcie, że to MNIE bawi, gdyż znam ilość włosów na waszych głowach i zamierzam teraz posłużyć się forum "Rapturenow" jako przykładem tego, co DOBRY PASTERZ czyni wilkom, które mówią, że są pobożne, ale nie mają pobożności wewnątrz. Cytują MOJE Słowa, a przy tym atakują MOICH prawdziwych Proroków i przepędzają ich, przyklaskując fałszywym prorokom siedzącym w wilczej jamie, gdyż sami są fałszywymi prorokami.

Nikt z nich naprawdę MNIE nie zna, a Misja ta została założona, aby badać metale, jak napisano w Księdze Jeremiasza 6:27-30. Ludziom nie podoba się, że nie spełniają tego, czego ABBA JAHWEH oczekuje od SWOICH Świętych Dzieci, dlatego starają się ukamienować posłańca. Jednakże ci, których imiona są w Księdze Życia BARANKA, znają Głos DOBREGO PASTERZA i rozpoznają prawdy znalezione w tej Misji.

Są teraz tacy, którzy obmawiali tę Misję i Proroka, a jednak czuli Święty Ogień przekonania o winie płonący w ich kościach. Ukorzcie się osobiście przed JAHUSZUA i publicznie przed Eliszewą i nawróćcie się.

Inni czuli bojaźń przed JAHWEH wiedząc, że zgrzeszyli przeciw temu Prorokowi. Ukorzcie się, żałujcie za grzechy i nawróćcie się, dopóki nie jest za późno.

Jeszcze inni wiedzieli, że mają napisać, wypowiadać się i stawać w obronie Proroka i tej Misji, ale obawiali się bardziej tego, co mogą im zrobić despoci z Rapturenow i Five Doves (forów internetowych "Wniebowzięcie Teraz" i "Pięć Gołębic"). Obawiali się Jima Bramleta i tego co powie; bali się, że zostaną usunięci z forów, zamiast obawiać się tego, co JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, i ABBA JAHWEH moglibyśmy im uczynić.

Bojaźń JAHWEH jest początkiem mądrości. Czy nie czytaliście o tym w Piśmie? (Psalm 111:10; Przysłów 1:7)

JA przestrzegam was: badajcie ducha, który mówi i zdajcie sobie sprawę z tego, że lider na forum "Rapturenow" jest fałszywym prorokiem i swoimi własnymi słowami zarzucił sobie pętlę na szyję oraz został zdemaskowany.

Członkowie rządów wielu narodów siedzą na tych forach, obserwując i czekając; mają tam swoich szpiegów i zbierają imiona, przebrani za owieczki lub proroków nadchodzących złych dni. Użyjcie teraz mądrości i rozpoznajcie, przed czym JA przestrzegam; szatan ma tam swoich moderatorów zbierających dane osobowe i robiących zapiski o wszystkich waszych słabościach. Postępujcie mądrze i rozeznajcie przed czym ostrzegam.

Strzeżcie się ludzi, którzy usprawiedliwiają fałszywych proroków. Fałszywy prorok to osoba, która wyznacza datę i głosi "tak mówi Pan". Wyznaczona data przemija, a to, co oni przepowiadali, nie spełnia się. Tacy prorocy, którzy uczynili to nieświadomie, muszą publicznie wykazać skruchę, nie powtarzać tego grzechu i przeprosić, ponieważ wypowiedzieli słowo do dużej liczby ludzi poprzez książki, listy, Internet lub słowo mówione. Mogą oni uzyskać przebaczenie, jeśli nie prorokowali fałszywie z własnych pobudek.

Ludzie, wy nie pomagacie im w nawróceniu, jeśli usprawiedliwiacie ich. Wy również będziecie za to pociągnięci do odpowiedzialności.

Ludzie, musicie rozróżnić, czy to modlitwa opóźniła ten Proroczy Przekaz, czy też było to proroctwo "z ciała".

Modlitwa opóźni MOJE Wyroki na krótką chwilę, ale biada ludziom, kiedy opóźnienie się skończy. Zniszczenie będzie wtedy większe, aniżeli to, które było przepowiedziane.Shelby Corbitt, chociaż twoje zamierzenia były początkowo dobre, zostałaś oszukana przez inne osoby i przez kłamliwego, oszukańczego ducha, przejętego od Kennetha Copelanda, Choo Thomas oraz innych, których słuchałaś.
Ostrzegłem poprzez Eliszewę Elijahu, że nawet teraz jest planowane fałszywe wniebowzięcie, w którym ludzie będą porwani lub zamienieni w parę przez zamaskowaną rządową broń. Elitarne oddziały szatana przybędą w formie UFO i USO, i usuną ludzi w sposób, który wydaje się wam tylko fantastyką naukową. Pamiętajcie, wiele z fantastyki naukowej jest ostrzeżeniem o planach szatana.

Wszystko, co zostało powyżej opisane będzie miało miejsce w historii w odstępach czasu i to na całym świecie, nie tylko w Ameryce.

Dałem temu prorokowi we śnie ostrzeżenie o otwierających się bramach Piekła i następującej inwazji UFO. Potraktujcie to poważnie! Tylko ci, którzy będą wzywali Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH zostaną zaoszczędzeni w tym czasie. (Joela 3:5; List do Rzymian 10:13) Szukajcie MNIE, kiedy jeszcze możecie MNIE znaleźć!

Shelby Corbitt odmawia okazania skruchy i przyznania, że data, którą podała, kiedy to JA, JAHUSZUA, miałem powrócić nie sprawdziła się, ponieważ JA nie dałem jej tego snu, ani jego interpretacji, ani nie podałem daty MEGO powrotu. Prorok przez którą teraz przemawiam powiedziała wam z wyprzedzeniem, abyście nie wierzyli Shelby Corbitt.

JA posłałem tę Prorok dla waszego ostrzeżenia, abyście nie byli rozczarowani, kiedy ten czas przeminie. Obserwujcie, czekajcie i pracujcie aż do prawdziwego Wniebowzięcia!

Powiedziałem w Apokalipsie 14, że będzie najpierw porwanych, jako pierwociny 144 000. Jak niewielu z was chce w to uwierzyć, gdyż to jest wbrew waszym swędzącym uszom i waszej cielesnej naturze. Kiedy przeminie rok 2007, czy ciągle jeszcze będziecie usprawiedliwiali między innymi Shelby Corbitt i Kennetha Copelanda?

Co się dzieje z MOIMI świętymi dziećmi? Czy nie mogą dostrzec oczu węża u Kennetha Copelanda? Ci, którzy sprzedali książki głoszące "Tak mówi Pan: To jest data wniebowzięcia kościoła.", lub mówią: "Odmówcie modlitwę, a z pewnością pójdziecie do Nieba!" - JA pytam was: Czy zwrócicie pieniądze, które ludzie zapłacili za wasze książki? Święci, piszcie i proście o zwrot waszych pieniędzy!

Shelby Corbitt, Kenneth Copeland, Choo Thomas i inni - wy prowadzicie MOJE dzieci do fałszywego wniebowzięcia! Wyliczacie dni ich śmierci i pomału zabijacie wiarę tych niewielu wiernych, cichych, przestraszonych niewinnych owieczek, które są w "Rapturenow", "Five Doves" i w innych forach.

Jak wielu z was obserwuje i czeka na przyjście JEZUSA, i mówi o tym głośno, a mimo to nawet nie zdajecie sobie sprawy, że JA nie nazywam was Oblubienicą JAHUSZUA ha MASZIJACH!

Większość z was zna MNIE tylko częściowo. Czy JA nie jestem tym samym JAHUSZUA, który zganił faryzeuszy i nazwał ich wężami i żmijami?

JA nie mam życzliwych słów dla wrogów JAHWEH, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia BARANKA.

- Czy JAHWEH nie powiedział, że ten zły faraon, z którym walczył Mojżesz, narodził się tylko na zniszczenie?
- Czy JA, JAHUSZUA, nie dałem wam przykładu, kiedy przekląłem drzewko figowe, ponieważ nie wydało dla MNIE owocu?
- Czyż ono nie zwiędło i nie wyschło? Śmierć została ogłoszona i już nigdy więcej nie miało wydać owocu. Ogłaszam wam tajemnicę: To drzewko ciągle pozostaje obumarłym drzewem jako ostrzegawczy znak tego, co się dzieje, kiedy coś lub ktoś jest przeklęty przez JAHWEH. Czy nie czytaliście Księgi Powtórzonego Prawa 28 do 30? Pismo Święte jest pełne błogosławieństw dla tych, którzy okazują posłuszeństwo JAHWEH i przekleństw dla tych, którzy nie są posłuszni JAHWEH.

Dziesięć Przykazań jest dziś ciągle aktualne - nic się nie zmieniło. JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, nie przyszedłem, aby znieść Prawa, które ABBA JAHWEH zapisał swoim Własnym Palcem na Kamiennej Tablicy. Te Przykazania trwają na wieczność.

Czwarte Przykazanie jest znakiem pomiędzy JAH i tymi, którzy naprawdę wielbią JAH. (Księga Wyjścia 31:13, 16-17; Ezechiela 20:10-12)

Czwarte Przykazanie w czasie Wielkiego Tysiąclecia będzie obowiązywało, a ludzie przyjdą i będą oddawać BOGU cześć w prawdziwy Szabat. (Izajasza 66:22-23) Czytajcie, studiujcie i okażcie się godni. Będzie istniał nakaz obchodzenia Świąt biblijnych, gdy JA będę rządził i panował na Ziemi. To, czego teraz ludzie unikają, Czwarte Przykazanie, jest również honorowane w Niebie. To, co było nazywane grzechem w dawnych czasach, wciąż jest dzisiaj grzechem w Oczach JAHWEH.

Ustawodawcy, wy myślicie, że skoro ustanawiacie nowe prawa i zmieniacie prawa kraju, a smród waszych grzechów wznosi się do Nieba, to zmieniają się przez to Prawa w Niebie? Za takie postępowanie zbierzecie plon Piekła i Jeziora Ognia. Nie możecie tak łatwo wymazać Imienia MOJEGO lub Imienia JAHWEH.

Ameryko i Europo, wy przyjmujecie teraz pogańskich bogów, ponieważ porzuciliście waszego jedynego i prawdziwego BOGA, JAHWEH i JA, JAHUSZUA. Wasze serca są pełne wszelkiego rodzaju zła. Zbyt niewielu Świętych powstało, aby zaprotestować przeciwko obrzydliwościom, które stały się prawami. Teraz politycy prześcigają się w tym, który może wypowiadać najbardziej odrażające kłamstwa i uchwalić najbardziej odrażające prawa.

Wy szkalujecie tę Pannę Obwieszczającą przez którą wypowiadam to Proroctwo, pomimo że jest ona tą, której używam, aby ostrzegała prawdziwą Oblubienicę, jak jest napisane w Przypowieści o Dziesięciu Pannach.
(Ew. Mateusza 25)

Ponownie mówię: JA poślę do niej Archanioła Michała razem z Gabrielem, którzy oznajmią tę datę Eliszewie i dokładnie w tym czasie Trąba zabrzmi, a ona wykrzyknie: "Oto OBLUBIENIEC nadchodzi!" Cała prawdziwa Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH na całym świecie, ci opisani w 14 rozdziale Księgi Objawienia, usłyszą to w tym samym czasie i wzniosą się w powietrze. Nikt nie zna dokładnego czasu i godziny. Powiedziałem jej tylko, że ten Święty Dzień będzie w Rosz ha Szana, ponieważ Rosz ha Szana przypada na dwa dni, a wiele osób różnie wylicza datę tego święta. Jest prawdą, że ona nie zna godziny. Jednakże tak jak Eliasz wiedział, że będzie zabrany, tak jak Noe znał dzień, kiedy miał wstąpić do Arki i zamknąć drzwi, tak będzie ponownie. MOJA Oblubienica będzie wiedzieć, kiedy usłyszą w Duchu jak wykrzykująca zawoła: "Oto OBLUBIENIEC nadchodzi!"

Widzicie, szatan męczy i wyśmiewa was teraz, podczas gdy różni ludzie jeden za drugim oświadczają, że znają dzień i godzinę, a jednak JA ponownie mówię i powtarzam, aby nikt nie dał się oszukać.

Dlatego właśnie nakazuję wam osłaniać ją modlitwami, gdyż jest tylko jedna, którą nazywam MOJĄ Panną Obwieszczającą! Eliszewa Elijahu nie będzie wiedziała, aż JA poślę do niej Świętych Aniołów, tak samo jak wcześniej czyniłem, dając jej inne Święte Przekazy. Gdy posłałem MOICH Świętych Aniołów najpierw do Montany, potem do Idaho i do Południowej Afryki, uczyniłem to, aby uwierzyła. Zrobię to ponownie. W Południowej Afryce zarówno ona, jak i jej mąż, widzieli Archanioła Michała w miejscu, gdzie najmniej się tego spodziewali, w restauracji w Camps Bay. Michał miał polecenie, aby się objawić jej i jej mężowi. …… zauważył, że Eliszewa wpatruje się w mężczyznę, który przygląda się jej również, i gdy tylko …… zobaczył Michała, wiedział, że nie jest to zwykły człowiek - między Michałem i Eliszewą istniała Duchowa, Niebiańska więź.

ABBA JAHWEH posłał Michała (nie jest to poprawna pisownia Jego Imienia, ale dla was posługuję się pisownią, którą znacie), aby wzmocnić jej wiarę w to, że MOJE słowa się spełnią. Archanioł Michał został posłany do niej, kiedy szatan przez trzy dni próbował odebrać jej życie. Jej mąż spał w czasie, gdy Święci Aniołowie tam byli i chociaż Eliszewa próbowała go obudzić, nie było to jeszcze przeznaczone dla jego oczu.

Święci Aniołowie Michał i Gabriel przyszli z uzdrowieniem w swoich skrzydłach, a ona dotknęła ich jak małe dziecko i zdumiewała się pięknem osadzonych w nich klejnotów.

Święci Aniołowie ogłosili, jak bardzo całe Niebo przejęte jest wiadomością, że Oblubienica JAHUSZUA (Księga Objawienia 14) wkrótce przybędzie i że następnym razem, gdy ujrzy ich obu, będzie to oznaczało czas wezwania Oblubienicy do domu w Niebie.

Święci Aniołowie ogłosili również narodziny JAHUSZUA Deptaczy Demonów (z Ew. Łuk. 10:19 i Ps. 91:13) i polecili jej zebrać Świętych Wojowników Modlitewnych na murze obronnym, aby wiedziała, że nie podejmuje walki z wrogami JAHUSZUA samotnie. Ponownie, miało to na celu zwiększenie jej wiary. I natychmiast została uzdrowiona, a duch śmierci został zmuszony do uwolnienia się od niej.

Wrogowie tej Misji, pamiętajcie, że kiedy dotykacie tej Misji, dotykacie MOJEJ Świętej Bezgrzesznej BOSKIEJ Krwi, a MOJE Imię to JAHUSZUA ha MASZIJACH. JA chronię i osłaniam tę Misję wspólnie z legionami Świętych Anielskich Wojowników. Ostrzegam was wszystkich, którzy przeklinacie tę Misję: te przekleństwa powrócą do was! Wy, którzy macie ducha religii, a nie pełną miłości i posłuszeństwa więź z ABBA JAHWEH, ośmielacie się wzywać Imienia Jezusa Chrystusa, aby prosić o zniszczenie tej kobiety i tej Świętej Misji. Pamiętajcie, że zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności za modlitwy, które wznosicie i za każde wypowiadane słowo! ABBA JAHWEH i JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, zapamiętamy was i wasze słowa, kiedy będziecie się dziwili, czemu wszystko w waszym życiu idzie źle. Będziecie się zastanawiać, dlaczego wasze pieniądze, zdrowie i pokój zostały odebrane, wokół was jest zniszczenie, a wasi umiłowani nie żyją. Teraz wiecie, dlaczego pozostaniecie, aby cierpieć w Wielkim Ucisku, gdyż JA już teraz powiedziałem wam z wyprzedzeniem.

Do wszystkich czytających to ludzi, którzy z przyjemnością spożywali owoce tej Misji, a jednak nigdy nie skontaktowali się z jej pracownikami, ani nigdy w żaden sposób nie dodali tej Misji otuchy - w tym czasie zostanie wam to przypomniane. Pamiętajcie, jeśli jedna Święta osoba może pogonić tysiąc demonów, dwie mogą pogonić dziesięć tysięcy, to o ile więcej może dokonać milion wierzących? Ta Misja będzie walczyła za was tak, jak wy będziecie walczyć za tę Misję.JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, mówię wam: To jest Ostatni Kościół Czasów Końca, który naucza całkowitej prawdy, łącznie z tym, na zapisanie czego nie chciał zezwolić Król Jakub. To zostanie napisane! Te prawdy będą ogłaszane i JA używam do tego MOICH Świętych, których imion nie zna ten świat, gdyż nie zostali oni zanieczyszczeni światowym brudem.

Ci, których JA wybieram do Kościoła Czasów Końca nie pożądają sławy i nigdy dla bogactwa nie pójdą na kompromis w sprawie MOJEJ Prawdy. Oni nie są na sprzedaż i szatan nie ma do nich prawa. Ci, przez których działam w tym Ostatnim Kościele Czasów Końca, cierpieli i cierpią ze względu na MNIE. Jak niewielu z was, którzy to czytacie, zgodziłoby się zapłacić tę cenę.

Większość czytających to jest skupiona na swoim własnym świecie, swoim własnym życiu i rodzinie. Nie stoją na liniach frontu wiary w prowadzeniu walki duchowej. Teraz jest czas, aby Deptacze Demonów powstali i osłaniali, wspierali oraz zachęcali tę Misję i Proroka.

Brońcie tej Misji, gdyż poprzez nią jesteście karmieni z MOJEJ Ręki. Są to zielone pastwiska dla MOICH Owieczek i Baranków.

Niektórzy z czytających to upierają się, by nazywać MNIE Imieniem "JEZUS". Chociaż znacie MOJE prawdziwe hebrajskie Imię, mówicie, że wolicie greckie Imię JEZUS. Ponownie powtarzam, nie zrozumcie MNIE źle: ciągle jeszcze na tym etapie historii jest przebaczenie, uzdrawianie, wyzwalanie, moc zmartwychwstania, a znaki, dziwy i cuda są dokonywane w Imieniu "JEZUS CHRYSTUS", ponieważ MOJE prawdziwe hebrajskie Imię nie było powszechnie znane, i ponieważ jesteście jeszcze przed Wielkim Uciskiem.

Zostaliście jednak ostrzeżeni.

Nawet teraz pewien człowiek posługuje się Imieniem "Jezus Chrystus" i ogłasza, że ma miliony zwolenników, ale jest sługą szatana! Ten bezbożny człowiek występuje jako Jesus Miranda. Właśnie dlatego, że używa on imienia Jesus, musicie sprawdzać, jakiego ma ducha; imię Jezus jest fałszowane na całym świecie, a zwłaszcza w Ameryce Południowej. Ten człowiek, który przybrał imię "Jesus Miranda" jest fałszywym prorokiem i stręczycielem ewangelii dobrobytu. Sprzedał swoją duszę dawno temu i jest całkowicie opanowany przez szatana, zły pod każdym względem. Naucza, że nie ma czegoś takiego jak grzech, a piekło jest kłamstwem; ogłasza się bogiem i zaprzecza większości Biblii Świętej. Wszyscy, którzy przyjęli znak 666 w postaci tatuażu - ponieważ Jesus Miranda polecił im okazać w ten sposób lojalność wobec niego - odczuli przedsmak przekleństwa potępionych. Każdy, kto nazywa tego człowieka bogiem lub wierzy, że jest on Jezusem Chrystusem, już został przejęty przez szatana i przyjął przekleństwo potępionych.

Szatan drwi, aby pokazać jak łatwo będzie w Wielkim Ucisku przywieść Chrześcijan do kompromisu i odrzucenia prawdy, którą niegdyś przyjmowali.

Szatan pokazuje jak łatwo jest wykpić Imię Jezusa Chrystusa. Czy jeszcze nie widzicie, dlaczego w Wielkim Ucisku stanie się to ponownie i dlaczego JA, JAHUSZUA, nie odpowiem na żadne modlitwy w imieniu, jakie będzie używane przez syna szatana, którego nazywacie antychrystem? Ludzie będą się modlić w imieniu JEZUS i podobnie jak ten nazywający się "Jesus Miranda", jednorodzony syn szatana będzie zwodził ludzi fałszywymi znakami, dziwami i cudami, oraz ogłosi się bogiem i powie: "Oto jestem".

Otrzymujecie ostrzeżenie poprzez tę Prorok, którą nazywam MOJĄ Panną Obwieszczająca i to ostrzeżenie jest jak gong rozbrzmiewający dookoła świata! Weźcie te Proroctwa i ostrzegajcie innych.

Kiedy wasi pastorzy/duchowni nie będą chcieli się uniżyć i przyznać, że byli w błędzie oraz przyjąć prawdy, wy weźcie ją, MOJE maleństwa, i dzielcie się nią z innymi oraz zgańcie takiego pastora w MOIM Imieniu! Nadęci duchem chciwości, oni pokazali wam jedynie ducha religii. Pożądliwość ciała i pycha rządzą i królują nad nimi. Nie mają posłusznego i pokornego ducha. MÓJ DUCH ŚWIĘTY, wasza MAMA MĄDROŚĆ, czyli RUACH ha KODESZ nie rządzi ani nie panuje w nich. Oni słuchają swoich księgowych i szatan skierował ich uwagę na dobra materialne bardziej aniżeli na drogę duchową, która ma służyć ich własnemu dobru. Utracili swoją pierwszą miłość.

Wszyscy, którzy skradli MOJĄ Chwałę, wywyższyli swoje imiona, aby przyciągnąć ludzi, zapominając o Słowach z Pisma Świętego mówiących, że kiedy Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH będzie wywyższone, JA przyciągnę wszystkich ludzi.

Jeśli jakaś osoba nazwie misję lub kościół swoim imieniem, to przyciąga ludzi przez swoje własne czyny i imię!Jest to skazane na niepowodzenie, a w Niebie wszystkie ich czyny będą traktowane jak słoma i siano, oraz spłoną.

Stręczyciele ewangelii dobrobytu stali się sławnymi osobami i gwiazdami, nawet we własnych oczach, tak samo jak i inni działający dla królestw szatana. Oni nie są już więcej tymi mężczyznami i kobietami, którzy kiedyś naprawdę służyli, uwielbiali JAHWEH i modlili się, aby stała się JEGO wola. Dla sławy i fortuny pozwolili złym duchom przyjść, rządzić i królować w ich ciałach.

W czasie Wielkiego Ucisku Imię "JEZUS" będzie ponownie użyte przez oszusta nazywanego antychrystem, który jest jednorodzonym synem szatana.

W obecnym czasie historii ludzkości niektóre niedzielne kościoły ciągle są używane dla MEJ Chwały, ale w Wielkim Ucisku wszystkie niedzielne kościoły będą użyte dla chwały szatana i wtedy będzie w tych kościołach Znak Bestii.Otrzymaliście ostrzeżenie!

 Czy nie rozumiecie teraz, jak ważne jest, aby poznać to ostrzeżenie, nauczyć się oraz nabrać zwyczaju używania
MOJEGO hebrajskiego Imienia, nadanego MI przez MOJĄ ziemską, hebrajską Matkę, kiedy się narodziłem?

JA zawsze posyłam MOICH prawdziwych Proroków z ostrzeżeniem, zanim nadejdzie Sąd.

Teraz nauczaj innych tych prawd, aby nie szli do niedzielnych kościołów w czasie Wielkiego Ucisku, ponieważ jeśli wstąpią do niedzielnych kościołów w czasie Wielkiego Ucisku, to otrzymają Znak Bestii - ostateczny bunt będzie kosztował ludzi ich dusze!

Smucę się, gdy widzę, że MOJE Święte Pismo jest cytowane tak, jak w dawnych czasach - faryzeusze i saduceusze również tak ze mną postępowali, nie zdając sobie sprawy, że JA JESTEM tym SŁOWEM, które stało się CIAŁEM! MOJE maleństwa, JA włożyłem w was pragnienie, aby nie przystosowywać się do wyobrażeń innych ludzi lub religii. Wy raczej pragniecie być Świętymi, pragniecie podobać się ABBA JAHWEH, a kiedy grzeszycie, słyszycie miękki głos MAMY RUACH ha KODESZ z miłością napominający i przekonujący, abyście powrócili do Świętości. Zostaje wam ukazany błąd w waszym postępowaniu i szybko okazujecie skruchę z powodu grzechu, nawracacie się i biegniecie z powrotem w miłujące ramiona ABBA JAHWEH i JA, JAHUSZUA.

- Czy myślicie, że przyjemnie jest MI karcić was, kiedy zejdziecie na drogę grzechu? Ale czasem MOJE dzieci zachowują się tak, jak nieposłuszne dziecko w świadomym buncie, które musi być utrzymywane w karności. Niektóre z MOICH dzieci wymagają więcej dyscypliny niż inne. Zaiste, czasem nawet klapsy dane z miłości przez matkę lub ojca dziecka są konieczne dla przypomnienia, że grzeszne zachowanie pociąga za sobą konsekwencje. To jest również prawdą w przypadku ABBA JAHWEH i JA, JAHUSZUA.

Którym dzieckiem jesteś ty?

Niektóre z NASZYCH Dzieci wymagają tylko delikatnego strofowania i przypomnienia: "Dlaczego nie posłuchałeś MNIE?"

Inne potrzebują głośniejszego strofowania.

A jeszcze inne, które są zatwardziałe, potrzebują klapsa od JAHWEH ze względu na Zbawienie ich dusz. Czynimy to, aby ci przekorni i pełni buntu ukorzyli się, żałowali za grzechy i nawrócili się oraz zdali sobie sprawę, że albo pójdą drogą JAHWEH, albo autostradą do Piekła!
Jeśli upieracie się przy tym, by trwać w grzesznym postępowaniu, to czasami ten DOBRY PASTERZ musi złamać nogi SWOIM małym owieczkom lub barankom, aby powstrzymać was od podchodzenia zbyt blisko krawędzi ognia piekielnego, gdzie szatan może domagać się waszej duszy. Jeżeli JA nie powstrzymam was przed zawędrowaniem do legowiska szatana, gdzie wilki czekają, aby pożreć wasze ciała i duchy, to kto was zatrzyma?

JA, JAHUSZUA, jestem jedynym DOBRYM PASTERZEM i nie stracę nikogo z MOICH baranków i owieczek. Znam już wszystkie imiona zapisane w MOJEJ Księdze Życia, przed założeniem świata.

Pamiętajcie, że JA nie toleruję zachowania zepsutego dzieciaka, który domaga się, aby było tak, jak on chce, a nie zgodnie z wolą i drogą JAHWEH! Wy, którzy tak postępowaliście, już ponosicie konsekwencje grzechu.

Niektórzy z czytających to cierpieli z powodu rozwodu, walki o prawa rodzicielskie, nieszczęśliwych małżeństw, narkomanii, alkoholizmu, innych nałogów, więzienia, chorób, chorób seksualnych, urodzenia dzieci poza małżeństwem, załamania nerwowego, prób lub myśli samobójczych, przygnębienia, choroby umysłowej, dezorientacji, cudzołóstwa, homoseksualizmu, pornografii, żądzy cielesnej, kradzieży, morderstw, przerywania ciąży, bezrobocia i biedy. Ta lista jest tylko małym przykładem tego, co przynosi duch buntu przeciwko woli JAHWEH. Wy wszyscy, którzy teraz to czytacie, wiecie, z czego wyzwoliła was MOJA Miłość, Łaska, Miłosierdzie i Przebaczenie grzechów – dopiero, gdy w Imieniu JAHUSZUA okazaliście skruchę i żałowaliście przed JAHWEH, oraz odwróciliście się od grzechu buntu.

Kiedy jesteście wyszydzani i prześladowani ze względu na MOJE Imię, wiedzcie, że wielkie są wasze błogosławieństwa w Niebie. To nie was atakują, MOJE maleństwa, to MNIE atakują. Gdyż, kiedy bezbożni i nasienie szatana wściekają się na was, oni nie zauważają waszych twarzy podczas ataku, lecz widzą twarz Świętości i postrzegają w was Słodkiego DUCHA ŚWIĘTEGO.

Musicie w waszej wierze chodzić po wodzie. Trzymajcie się drogi Świętości, gdyż wąska jest droga do Nieba, a szeroka - do Piekła. Nawet, jeśli nikt inny z otaczających cię osób nie idzie drogą, którą ci wyznaczyłem - nie zawracaj, MOJE Maleństwo! Nie obiecuję, że droga będzie łatwa, ale będzie warto.

Droga do Nieba jest pełna poświęceń, ale pamiętajcie, że JA, wasz JAHUSZUA, wasz MESJASZ, złożyłem największą ofiarę ze wszystkich. Plany, które mam dla was, MOJE Skarby, są na dobre a nie na złe. Kiedy jesteście samotni, zwróćcie się do waszego umiłowanego ABBA JAHWEH i JA, waszego jedynego Wyzwoliciela i MESJASZA. Pamiętajcie, że ten Słodki DUCH ŚWIĘTY w was jest waszą MAMĄ RUACH ha KODESZ i ONA jest bliżej was, aniżeli wasz kolejny oddech. Kiedy płaczecie, pozwólcie JEJ kołysać was w kołysce JEJ Ramion, co da wam spokój, który przekracza wszelkie zrozumienie.

Pamiętajcie, że wasze ciała są Świątynią waszej MAMY RUACH ha KODESZ, a więc cokolwiek dzieje się z waszymi ciałami dotyczy również JEJ. Trwajcie w Prawdzie i w Świętości, oraz nigdy nie pozwalajcie szatanowi, aby was zbezcześcił, gdyż JA dałem wam Namaszczenie i dary, których nie jesteście świadomi, lecz w odpowiednim czasie zostanie to objawione. Każdego dnia wciąż starajcie się podążać MOIMI śladami, gdyż kroki Świętych są wyznaczone przez JA, JAHUSZUA i waszego ABBA JAHWEH.

Umiłowana, twoje imię jest wypisane na MOICH Dłoniach - dokonało się to na Kalwarii. Cierpiałem zamiast ciebie, abyś była zbawiona i miała ponownie dostęp do JAHWEH i do Nieba. Miłuję cię, maleństwo, miłością, której nie można porównać z miłością żadnego mężczyzny ani żadnej kobiety. Zgromadziłem wszystkie twoje Święte łzy, każdą fiolkę łez, które przelałaś dla MOJEGO Imienia.

Daję wam jednak ostrzeżenie na nadchodzące czasy. W sprawie waszego zbawienia lub zachowania was w świętości: nie polegajcie na żadnym kościele, denominacji lub religii!

Bądźcie Świętymi nie po to, aby zadowolić innych, ale aby podobać się JAHWEH!

Musicie pamiętać, że w naszej relacji nie chodzi o religię, ale o oddawanie czci, miłość, bezkompromisowe posłuszeństwo i życie w Świętości dla ABBA JAHWEH i JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Utrzymujcie wasze ciała w Świętości i nieskazitelności dla NASZEJ Chwały, Honoru i Czci.

Nieustannie kierujcie wasze myśli ku MNIE i nie odrywajcie ode MNIE wzroku.

Część z was, czytających to, jest nastolatkami, lecz jesteście mądrzejsi od innych w waszym wieku, a nawet mądrzejsi niż wielu dorosłych wokół was. Nie pozwólcie jednak, aby wasze głowy wypełniły się pychą, gdyż to zrujnuje dobre plany, które dla was obmyśliłem.

Szukajcie MOJEGO Oblicza i dalej wzrastajcie codziennie w MOJEJ Łasce i Namaszczeniu.

Nie odrzucacie tego Proroka, słyszycie MÓJ głos, nawet kiedy sprzeciwia się on temu, co mówią inni i nie pójdziecie na kompromis ani nie wycofacie się!

Nie czyńcie nic, czego JA, JAHUSZUA bym nie uczynił!

JA znam każdy przypadek odrzucenia, każdy ból, każde zmartwienie, każde kłamstwo diabła wypowiedziane w wasze ucho, każde pokuszenie - poprzez MOJĄ przelaną na Kalwarii Krew jesteście zwycięzcami!

Pamiętaj to, MOJE najdroższe maleństwo. Gdyby wszyscy ludzie przyjęli wcześniej MOJE prawdy, to wtedy przyjęliby te prawdy, którymi się dzielisz, a ponieważ oni zapierają się MNIE, to zaprą się i ciebie; skoro prześladują MNIE, ty będziesz prześladowana ze względu na MOJE Imię. (Ew. Jana 15:20-21)

Homoseksualizm jest obrzydliwością!

Aborcja jest morderstwem!

Nie pozwólcie, aby wasze umysły podporządkowały się temu, co uznają prawa waszych krajów! Raczej czytajcie Biblię i zobaczcie, co MOJE Słowo nazywa grzechem.

Ewolucja jest kłamstwem szatana - wy to wszystko wiecie.

Trzymajcie się z dala od jakiegokolwiek seksualnego grzechu, strońcie też od jakiegokolwiek narkotyku lub płynu, który zatruwa i oszukuje, kontroluje i wypacza wasze umysły.

Trzymajcie się z dala od każdego, kto wielbi innego, jak to go nazywa - "boga", a jednak wy wiecie, że jest to bóg fałszywy. Nawet nie słuchajcie ich fałszywych doktryn, albowiem to otwiera kłamliwym i zwodniczym duchom drzwi do waszych umysłów. Proście o ochronę krwi JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH i trzymajcie się z dala od każdego, kto jest uwikłany w okultyzm, lub czyta okultystyczne książki, takie jak "Harry Potter", albo wykorzystuje okultyzm w jakiejkolwiek formie.

Nie pozwólcie demonom przebywającym w innym mężczyźnie lub kobiecie, chłopcu lub dziewczynie, opanować waszego ciała - nawet poprzez pocałunek.

Nie bądźcie w nierównym jarzmie w jakikolwiek sposób.

Szatan użyje waszych cielesnych pożądliwości, aby was kusić, ale przelana Krew i Imię JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, pokonają pokusę, jeśli tylko z nich skorzystacie!

Niechaj bezbożni drwią i śmieją się - JAHWEH będzie się śmiał ostatni! Zrozumcie, że bezbożni nastolatkowie mogą być najokrutniejsi ze wszystkich ludzi. Ci, którzy prześladują was, pożałują kiedyś tego dnia, kiedy was wyśmiewali, przeklinali i wyszydzali. W Piekle będą zmuszeni pamiętać każde słowo, które wypowiedzieli przeciwko wam i będą słyszeć te słowa przez wieczność, jeśli się nie ukorzą, nie nawrócą się i nie przyjmą JA, JAHUSZUA, jako swojego MESJASZA.

Prowadźcie dusze do jedynych Drzwi do Zbawienia - JA jestem JAHUSZUA ha MASZIJACH i JA jestem tymi jedynymi Drzwiami. JA jestem jedyną Drogą i Prawdą, przez którą można wejść do Nieba i stanąć przed ABBA JAHWEH.

Nie prowadźcie nikogo do kościoła po Zbawienie, gdyż kościół nie może zbawić duszy.

Zbawienie przychodzi poprzez ukorzenie się, żal za grzechy, nawrócenie się od grzechów i przyznanie, że JA, JAHUSZUA, jestem Jednorodzonym SYNEM JAHWEH i BOGIEM WSZECHMOGĄCYM!

Czcijcie JAHWEH i JA, oraz NASZĄ umiłowaną, cenną RUACH ha KODESZ, która jest MAMĄ MĄDROŚCIĄ w pełnej miłości, posłuszeństwa i gotowości do okazywania skruchy w relacji z JA, JAHUSZUA!

Gdy zgrzeszycie, prędko ukorzcie się i odwróćcie się od zła!

Nie grzeszcie z premedytacją, myśląc: "Och dobrze, ja ukorzę się i nawrócę później." To nie działa w ten sposób!

Jeżeli polegasz na kościele w twojej więzi z JAHWEH i JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, co uczynisz, jeśli kościół naucza fałszywej doktryny, a duchowni i pastorzy idą na kompromis tak, jak ci, których wymieniłem powyżej?
Słyszę, jak niektórzy z was mówią: "Och dobrze, ale mój kościół jest dobrym kościołem. Mam świętego pastora."

JA jednak mówię wam: Nawet, jeśli to jest kościół, który przynosi dobre owoce, co uczynicie wtedy, gdy nie będziecie mogli polegać na kościele, duchownym, pastorze lub innej osobie w sprawach wsparcia duchowego, ponieważ drzwi zostaną zamknięte lub kościół będzie wyjęty spod prawa przez wasze państwo? Albo jeżeli pastor zostanie uwięziony za nauczanie Ewangelii, albo przeniesiony i nie będziecie mieli dostępu do tej osoby lub proroka? Dlatego JA chcę, abyście mówili do MNIE. Miejcie społeczność ze MNĄ. Podzielcie się ze MNĄ waszymi zainteresowaniami. Pragnę być nie tylko waszym LORDEM i ZBAWCĄ, waszym BOGIEM, ale również waszym najlepszym PRZYJACIELEM!

Zbawienie realizuje się sam na sam z JAHWEH i JA, JAHUSZUA, a MOI ludzie zostają wypełnieni NASZĄ Drogocenną RUACH ha KODESZ.

MOJE Słowo mówi: "Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań" (List do Hebrajczyków 10:25), ale nie oznacza to, że muszą one zawsze odbywać się w budynku kościoła. Nawet teraz zbieracie się poprzez technologię komputerową, porozumiewając się ze sobą! Bardzo szybko nadchodzi dzień, kiedy będziecie musieli modlić się o rozpoznanie, czy powinniście świadczyć danej osobie, czy też jest to pułapka rządowa?

Każdy naród traci swoje swobody religijne, ponieważ obywatele pozwalają rządowi odzierać się z nich krok po kroku, aż pozostanie tylko dyktatura i dzieło antychrysta!

Ameryko i Europo - jak bardzo odpadliście od MOJEJ Łaski i oddaliliście się od MOJEGO Miłosierdzia. Kościoły w Ameryce wstydźcie się, gdyż sprzedaliście się ze strachu przed utratą swojego statusu bezpodatkowego!

Większość kościołów na świecie nie pozwoli już więcej MOIM prawdziwym Apostołom i Prorokom prorokować, napominać, nawoływać, zachęcać i pouczać. Duchowni/pastorzy zapomnieli, że jest tylko jeden Dobry Pasterz i że JA jestem nim JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH. Wy, duchowni/pastorzy w większości kościołów, nie chcecie Świeżej Manny lub Nowego Wina od Cennej RUACH ha KODESZ. Nie chcecie zmienić waszych ludzkich doktryn i myślenia.

Większość kościołów ma duchownych/pastorów, których zarządzanie kościołami przypomina dyktaturę!

Bardzo MNIE to obraża, że żadne zgromadzenia kościelne, od najmniejszego do największego, nie zorganizowały marszu i nie zaprotestowały wobec swoich rządów, mówiąc głośno, aby każdy mógł słyszeć! Zamiast tego trwają w milczeniu, gdy prawa, które JAH osądził jako obrzydliwość są zatwierdzane jako obowiązujące w krajach, a nawet nauczane jako prawda w szkołach! Biada każdej wyspie, krajowi lub narodowi, który to czyni - zbiorą żniwo zemsty JAHWEH.

Biada każdemu narodowi lub szkole, które usuwają Biblijne Prawdy, oraz rządom, które już więcej nie odnoszą się z szacunkiem do Słów: "W BOGU pokładamy zaufanie".

MOJE maleństwa, nauczajcie ludzi prawdy, że żaden kościół nie może zbawić duszy, a jedynie MOJA Krew przelana na Kalwarii i MOJE Imię mogą zbawić każdego, kto się ukorzy, wyzna grzech i odwróci od wszelkiego zła!

Nauczajcie ich przestrzegać Przykazań JAHWEH i stawiać JAH na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości, oraz przedstawiać swoje codzienne sprawy JAH tak, by mogli zaufać JAH i w większych kwestiach.

Pamiętajcie, że wasze uczynki zostaną nagrodzone w Niebie, a jedyną nagrodą, jaką otrzymacie na Ziemi, jest to, co robicie dla MNIE.

Uczcie dzieci, które prowadzicie do MNIE, by używały MOJEGO Świętego hebrajskiego Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH i by w nim się modliły.

Ostrzegajcie je, że nie wolno im iść na kompromis.

Nauczajcie ludzi o prawdziwym Szabacie i o ważności obchodzenia prawdziwych świąt biblijnych.

Nadal nauczajcie o Niebie i Piekle, gdyż więcej dusz pójdzie do Piekła aniżeli do Nieba.

Uczcie się ode MNIE, a JA użyję was, abyście nauczali i prowadzili do MNIE innych.

JA przemawiam z ust niemowląt.

Zachowajcie czyste serca, ciała i dusze, a JA dam wam miłość osoby o takim samym sercu, o sercu według JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH. Jeśli pragniecie duchowego małżonka, ciało tej osoby będzie czyste przede MNĄ i ponad wszystko będzie ona pragnęła wielbić MNIE i MI służyć, podobnie jak wy. Wasz duchowy partner będzie pełen Świętości i razem będziecie prowadzić dusze do Królestwa Niebios. Nie macie zastanawiać się, kim jest ta osoba; JA przyprowadzę waszą drugą połowę, kiedy będę wiedział, że oboje jesteście gotowi.

Przyjmujcie codzienną Komunię ze MNĄ i przemawiajcie do MNIE słowami miłości i wdzięczności za cenę, jaką zapłaciłem za was na Kalwarii. Zanim przyjmiecie Komunię, upewnijcie się, że wyznaliście swoje grzechy i że jesteście zdecydowani odwrócić się od każdego grzechu w waszym życiu. Jeśli wyrządziliście zło innemu Bratu lub Siostrze, którzy gorliwie wierzą we MNIE, wyznajcie MI swój grzech i poproście o MOJE przebaczenie, następnie idźcie do tej osoby i poproście ją o przebaczenie. Nie przyjmujcie Komunii jednocześnie grzesząc!

JA poszedłbym na Kalwarię, cierpiałbym, umarłbym i bym zmartwychwstał na trzeci dzień, nawet dla jednej osoby.

Miłuję was tak bardzo i przyrzekłem ABBA JAHWEH, że nie stracę ani jednej duszy, której imię już zostało zapisane w Księdze Życia BARANKA przed założeniem świata. Wypowiadane podczas Komunii słowa nigdy nie powinny być tylko zwyczajnie powtarzane.

Obchodźcie Komunię nie tylko na pamiątkę ceny, którą JA, JAHUSZUA, zapłaciłem za was na Kalwarii, ale wychwalajcie MNIE za to, że nie będę pił z owocu winnego krzewu, aż uczynię to z MOJĄ Oblubienicą i Gośćmi w trakcie Weselnej Wieczerzy w Niebie! Pamiętajcie, że jest to broń przeciwko szatanowi, gdyż ciągle przypominacie mu przez to, że nie ma on prawa do waszego umysłu, ciała, ducha i duszy, chyba, że poprzez grzech sami dacie mu legalne prawo!

Bądźcie Świętymi tak, jak JA jestem ŚWIĘTY! (1 List Piotra 1:16) Usilnie dążcie do życia w Świętości w umyśle, ciele i chodźcie w DUCHU ŚWIĘTYM bardziej, aniżeli chodzicie w ciele. Wiedzcie, że walczą za was legiony Świętych Niebiańskich Aniołów!

******* Koniec Proroctwa *******Jak zostało wypowiedziane, tak zostało zapisane, dnia 27-go października 2007.
Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA ha MASZIJACH.
Apostoł Eliszewa Elijahu

[
Wersja tekstowa Proroctwa do druku.]

[Pozostałe Proroctwa do przeczytania na
Stronie Głównej.]

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmow Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018