Wyznanie Wiary Misji “Amightywind


Ks. Izajasza 61:

1. Duch JAHWEH Boga nade mną, bo JAHWEH mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;
2. aby obwieszczać rok łaski JAHWEH, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
3. by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.  Nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepieniem JAHWEH dla Jego rozsławienia.
4. Zabudują prastare rumowiska, podniosą z gruzów dawne budowle, odnowią miasta zburzone, świecące pustkami od wielu pokoleń.
5. Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzodę, cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice.
6. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami JAHWEH, mienić was będą sługami Boga naszego.  Zużyjecie bogactwo narodów, dobrobyt ich sobie przywłaszczycie.
7. Ponieważ hańba ich była zdwojona, poniżenie i zniewagi były ich udziałem, przeto w swej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób i zażywać będą wiecznego szczęścia.
8. Albowiem Ja, JAHWEH, miłuję praworządność, nienawidzę grabieży i bezprawia, oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste przymierze.
9. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami - ich potomstwo.  Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem JAHWEH.
10. Ogromnie się weselę w JAHWEH, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
11. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak JAHWEH Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.

* * * * *
Wierzymy, że...

JAHUSZUA, znany z greckiego Imienia JEZUS, jest SYNEM BOGA JAHWEH, który objawił się w ciele! JAHUSZUA jest naszym Mesjaszem, KRÓLEM Żydów, KRÓLEM Królów i LORDEM lordów! JAHUSZUA jest naszym wkrótce nadchodzącym OBLUBIEŃCEM! Narodził się z dziewicy, a JEGO jedynym OJCEM jest JAHWEH! JAHUSZUA, jako Wyłączna Święta Ofiara za grzech, został ukrzyżowany zamiast nas i zmartwychwstał dnia trzeciego. Tęsknimy za JEGO ponownym przyjściem, gdy powróci po SWOJĄ Oblubienicę, którą symbolizuje Pięć Rozsądnych Dziewic (z Ew. Św. Mateusza, rozdz. 25). Naszą modlitwą jest: przyjdź JAHUSZUA, przyjdź szybko!

Wierzymy, że...

JAHUSZUA jest również znany pod Imieniem JEZUS CHRYSTUS, ale ta Misja wierzy, że mamy nazywać naszego Mesjasza JEGO hebrajskim Imieniem, które oznacza "JAH Zbawia". To Imię jest przypomnieniem, że nasz STWÓRCA, czyli OJCIEC JAHWEH, BÓG Nieba i Ziemi i wszystkiego poza tym, Zbawia nasze dusze poprzez SWOJEGO Jednorodzonego SYNA JAHUSZUA. Proszę nauczcie się tych Świętych Imion.

Wierzymy, że...

Jedyna droga do Nieba prowadzi poprzez przyjęcie JAHUSZUA, narodzonego z dziewicy, który został ukrzyżowany za nas i powstał z martwych trzeciego dnia, a następnie wstąpił do Nieba po 40 dniach na oczach świadków.

Wierzymy, że...

JAHUSZUA, Jednorodzony SYN JAHWEH, przyszedł z Nieba. ON, który jest Jedyną Doskonałą, Bezgrzeszną Krwawą Ofiarą, przybył na tę Ziemię, aby umrzeć za nasze grzechy. Jednakże nie pozostał martwy, ale zmartwychwstał trzeciego dnia i otrzymał wszelką władzę nad Niebem i nad ziemią od JAHWEH. Wierzymy, że JAHUSZUA przychodzi ponownie po tych, którzy są MU wierni, a których nazywa SWOJĄ Oblubienicą, symbolizowaną przez Pięć Rozsądnych Dziewic. Nazywane jest to Wniebowzięciem.

Wierzymy, że...

Przez przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA i nawrócenie się do JAHWEH i JAHUSZUA, żal za nasze grzechy, odwrócenie się od tych grzechów, miłowanie i czynienie wszystkiego co w naszej mocy, aby być posłusznym, czcić, służyć i stawiać na pierwszym miejscu umiłowanego OJCA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH (Mesjasza), ON Zbawi nasze dusze i weźmie nas do Nieba, kiedy umrzemy lub doczekamy Wniebowzięcia.

Wierzymy, że...

Kiedy to czynimy, RUACH ha KODESZ (DUCH ŚWIĘTY), wstępuje do naszych ciał, które wtedy stają się Świątynią DUCHA ŚWIĘTEGO - RUACH ha KODESZ. Wierzymy, że mamy nienawidzić diabła i jego dzieł tak, jak mamy miłować naszego BOGA JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ. Mamy bronić wszystkiego, co jest Święte, a ganić i wyrzekać się wszystkiego, co bezbożne. Mamy żyć Świętym życiem dla naszego MESJASZA i iść za JEGO przykładem Świętości.

Wierzymy, że...

Jesteśmy niedoskonali, gdyż tylko JAHUSZUA jest doskonały, ale kiedy zgrzeszymy (słowem lub uczynkiem), możemy wołać do OJCA JAHWEH w Imieniu JAHUSZUA MESJASZA, prosząc o przebaczenie i o to, aby przelana Krew JAHUSZUA zmyła nasze grzechy, a potem starać się unikać powtarzania tych grzechów w jakikolwiek sposób w przyszłości.

Wierzymy, że...

Tylko JAHUSZUA jest naszym Wstawienikiem i Pośrednikiem między nami a JAHWEH. Odnosimy się z poważaniem, szacunkiem i miłością do JEGO matki, Marii, gdyż była JEGO ziemską matką. Jednakże w żadnym wypadku nie czcimy jej, ani nie modlimy się do niej. JAHUSZUA był również MESJASZEM Marii, a ona sama nazywała GO LORDEM. Gdyby Maria była bez grzechu, ona sama byłaby godna ustanowienia Krwawej Ofiary za nasze grzechy na Kalwarii. Kościół Katolicki popełnia błąd, czyniąc ją równą JAHUSZUA. Istnieje tylko jedna TRÓJCA ŚWIĘTA: OJCIEC JAHWEH, JEGO SYN JAHUSZUA i DUCH ŚWIĘTY - RUACH ha KODESZ. Nikt z nas nie byłby Zbawiony, gdybyśmy nie zostali pociągnięci przez DUCHA ŚWIĘTEGO, aby pokochać i przyjąć JAHUSZUA.

Wierzymy, że...

Powinniśmy poznawać i studiować prawdę o żydowskim pochodzeniu naszego MESJASZA, który nosi również tytuł KRÓLA Żydów. To oznacza, że powinniśmy obchodzić Święta Biblijne, które ogłosił JAHWEH, ponieważ obchodził je JAHUSZUA. Obejmuje to święcenie Szabatu, który jest siódmym dniem tygodnia, trwającym od zachodu słońca w piątek, do zachodu słońca w sobotę. Misja ta ma uwierzytelnienia z 61-go rozdziału Księgi Izajasza. Misja ta wierzy, że istnieje Niebo, które można zdobyć, oraz Piekło, którego można uniknąć. Każdy żyjący rezerwuje sobie miejsce albo w Niebie, albo w Piekle, w zależności od tego, jaki ma stosunek do ofiary JAHUSZUA na Kalwarii.

Wierzymy, że...

Tylko Biblia w zapisach oryginalnych jest natchnionym i nieomylnym Słowem JAHWEH, łącznie z Księgą Mądrości, Księgą Mądrości Syracha, 1 Księgą Barucha, Księgą Jaszera, Księgą Jubileuszów, Księgą Tobita (inaczej Księga Tobiasza), Ewangelią Hebrajczyków. Wierzymy, że Słowo JAHWEH - Biblia i Tora - nie mogą kłamać, oraz że JAHWEH jest Jedynym Niebiańskim OJCEM, STWÓRCĄ wszystkiego.

Wierzymy, że...

Apokryficzne dzieła, które nie zaprzeczają naukom Biblii, obejmujące księgę Adama i Ewy, Księgę Henocha i Ody Salomona (przypisywane Salomonowi).

Wierzymy, że...

Nie można żyć jak diabeł, a mimo to pójść do Nieba. Trzeba odwrócić się od grzechu i uwierzyć, że poprzez JAHUSZUA jesteśmy uczynieni nowym stworzeniem w NIM, jak to mówi Biblia: "Jeżeli więc ktoś pozostaje w MESJASZU, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe." (Drugi List do Koryntian 5:17) JAHUSZUA jest całkowicie bez grzechu, a JEGO Krew jest Czysta i Święta. I dlatego właśnie ON sam jest tą Jedyną Doskonałą Ofiarą za nasze grzechy.

Wierzymy, że...

Kiedy przyjmujemy JAHUSZUA jako naszego BOGA, PANA i ZBAWICIELA, to pragniemy być MU posłuszni, ponieważ GO miłujemy. Wiemy, że kiedy zgrzeszymy, mamy JEGO Świętą Krew, która zmywa nasze grzechy. Ale my nie chcemy trwać w grzechu, lecz raczej staramy się być posłuszni JAHUSZUA i być Świętymi, jak ON jest Święty. (Pierwszy List Piotra 1:16)

Wierzymy
, że...

Jest tylko Jeden Wieczny BÓG w trzech OSOBACH: BÓG OJCIEC JAHWEH, BÓG SYN JAHUSZUA, i BÓG MATKA RUACH ha KODESZ (DUCH ŚWIĘTY). (Polskie tłumaczenia Biblii nieprawidłowo określają DUCHA ŚWIĘTEGO zaimkiem "ON".)

Wierzymy, że...

BOSKOŚĆ JAHUSZUA, w JEGO narodziny z dziewicy, w JEGO bezgrzeszne życie, w JEGO cuda, w JEGO zastępczą i pojednawczą Ofiarę w śmierci, w JEGO zmartwychwstanie w ciele chwały, w to, że wstąpił do Nieba i zasiadł po Prawicy OJCA, że osobiście powróci w niedalekiej przyszłości na ziemię w Mocy i Chwale, aby przyjąć SWÓJ Kościół wykupiony JEGO Krwią, który będzie rządził z NIM na zawsze - Oblubienicę JAHUSZUA!

Wierzymy, że...

Porwanie - Wniebowzięcie Oblubienicy JAHUSZUA, która nie jest przeznaczona na Gniew OJCA JAHWEH. My nie opowiadamy się za żadnym określeniem - czy Wniebowzięcie jest przed Wielkim Uciskiem, w jego trakcie, czy po Wielkim Ucisku - gdyż to może być połączenie tych trzech przypadków. Główna uwaga powinna być zwrócona na fakt, że powinniśmy być gotowi, bez względu na to, kiedy JAHUSZUA powróci po SWOJĄ umiłowaną Oblubienicę, która trwa w wierze, wykonując pracę aż ON przyjdzie, przeżywając każdy dzień tak, jakby był naszym ostatnim.

Wierzymy, że...

Biblia świadczy o JAHUSZUA - Słowie, które ciałem się stało. Ewangelia Jana 1:14 "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy JEGO chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od OJCA, pełen łaski i prawdy."

Wierzymy, że...

JAHUSZUA Namaścił tę Misję, aby dotarła zarówno do Żydów jak i innych narodowości, wszystkich ras i języków. Nie darzymy specjalnymi względami żadnych osób, bez względu na to, czy są bogate, czy biedne, wszyscy otrzymają taką samą posługę od osób pracujących w tej Misji.

Wierzymy w...

Przyprowadzanie dusz do JAHUSZUA wyłącznie dla JEGO chwały, czci i uwielbienia.

Wierzymy, że...

Jedynym środkiem, który prowadzi do oczyszczenia z grzechów, jest pokuta, odwrócenie się od grzechu, uznanie tego grzechu przed JAHUSZUA, który przelał SWOJĄ Krew na Kalwarii, prośba o przebaczenie tego grzechu oraz zmycie go przez Świętą przelaną na Kalwarii Krew JAHUSZUA i wiara w Drogocenną Krew JAHUSZUA, a także chrzest wodny będący fizycz-nym znakiem dla innych, że otwarcie wyznajemy JAHUSZUA jako Pana i Zbawiciela i przyjmujemy JEGO ofiarę złożoną na Kalwarii.

Wierzymy, że...

Jan chrzcił wodą, a JAHUSZUA używa RUACH ha KODESZ, aby chrzcić nas Ogniem DUCHA ŚWIĘTEGO tak, jak w dzień Pięćdziesiątnicy - Dzień Zielonych Świąt. Wierzymy w mówienie Świętymi Językami i we wszystkie dary DUCHA ŚWIĘTEGO - RUACH ha KODESZ, oraz w Chrzest w RUACH ha KODESZ według zapisu w Dziejach Apostolskich 2:4, i że ten dar przez wiarę otrzymują wszyscy wierzący, którzy o niego proszą.

Wierzymy, że...

Następujące znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą: wyrzucanie demonów w Imieniu JAHUSZUA, mówienie Nowymi Językami, uzdrawianie chorych przez nakładanie rąk. Wierzy-my, że znaki i cuda będą towarzyszyły tym, którzy wierzą w JAHUSZUA jako Wyzwoliciela, Odkupiciela, Uzdrowiciela, Zbawiciela - Tego, od którego płyną wszelkie błogosławieństwa.

Wierzymy, że...

JAHWEH, JAHUSZUA, RUACH ha KODESZ są nie tylko Wszechmocni w Miłości, ale również i w Wojnie z wrogami.

Wierzymy, że...

Odnowienie przez RUACH ha KODESZ jest absolutnie niezbędne dla osobistego Zbawienia. Wierzymy, że to RUACH ha KODESZ przyciąga dusze do Zbawczej Łaski JAHUSZUA, i że nikt nie może być zbawiony, jeśli RUACH ha KODESZ nie przyciągnie tej duszy do JAHUSZUA z Kalwarii i Nazaretu.

Wierzymy, że...

RUACH ha KODESZ zrywa wszystkie więzy i jarzma. Wierzymy, że RUACH ha KODESZ wciąż udziela Namaszczenia i mówi poprzez apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli i pastorów (duchownych). Wierzymy, że mamy być powołani przez BOGA JAHWEH, a nie tylko przez człowieka.

Wierzymy, że...

Mamy żyć na tym świecie, ale nie stać się podobnymi do świata. Wierzymy, że to nie ziemia jest naszym domem, ale Niebo. Kiedy wykonamy naszą pracę na ziemi, powrócimy do naszego Niebiańskiego OJCA JAHWEH. Wierzymy, że ciała, w których żyjemy, są tymczasowymi, glinianymi skorupami, które powrócą do prochu po śmierci. Jednak wierzymy, że nasz Duch żyje na wieczność, albo w Niebie, albo w Piekle. Nie wierzymy w reinkarnację, gdyż wierzymy Biblii, że: "jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd" (List do Hebrajczyków 9:27)

Wierzymy
, że...

Mamy się skupić na gromadzeniu skarbów nie na ziemi, lecz w Niebie, gdzie ani robak, ani rdza nie mogą ich zniszczyć, ani też złodziej nie może ukraść. (Ewangelia Św. Mateusza 6:19-21)

Wierzymy
, że...

Zbawcze dzieło JAHUSZUA na krzyżu zapewnia uzdrowienie tym, którzy w NIEGO wierzą, ich umysłom, ciałom, duchom i duszom, a dzieje się to w odpowiedzi na modlitwę wierzącego w JAHUSZUA, jako BOGA posiadającego wszelką władzę daną MU przez JEGO OJCA JAHWEH.

Wierzymy, że...

JAHWEH i JAHUSZUA są tacy sami wczoraj, dzisiaj i na zawsze. ONI nie dostosowują się do naszych czasów.

Wierzymy, że...

Mamy być Święci tak, jak JAHWEH i JAHUSZUA są Święci, a przynajmniej nie ustawać w wysiłkach! Jednakże nikt nigdy nie może porównywać się do Świętości JAHWEH i JAHUSZUA, którym służymy.

Wierzymy w...

Uświęcającą Moc zamieszkującej w nas RUACH ha KODESZ, która pozwala wierzącym prowadzić Święte Życie.

Wierzymy w...

Zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zatraconych, jednych do wiecznego życia, a drugich na wieczne potępienie. Wierzymy, że jedynie do człowieka należy wybór, czy spędzi wieczność w Niebie, czy też w Piekle.

Wierzymy, że...

JAHWEH i nasz ZBAWICIEL JAHUSZUA już wiedzą czyje imiona są zapisane w Księdze Życia Baranka od założenia świata. Wierzymy, że Niebiański OJCIEC błogosławi tym, którzy są MU posłuszni, a przeklina tych, którzy go nie słuchają, jak jest zapisane w 28 rozdz. Księgi Powtórzonego Prawa.

Wierzymy, że...

Należy święcić dzień Szabatu od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Nie uznajemy święcenia niedzieli, dnia wyznaczonego przez Kościół Katolicki na oddawanie czci i odpoczynek.

Wierzymy, że...

Przestrzeganie Dnia Szabatu jest znakiem, że pragniemy być posłuszni naszemu Niebiańskie-mu OJCU (Księga Wyjścia 31:12-13). Chociaż nieprzestrzeganie tego dnia nie oddziela od Nieba, to oddziela od błogosławieństw i ochrony zarezerwowanej dla tych, którzy są posłusz-ni, honorują Dzień Szabatu i święcą go. Powinien być to czas odpoczynku i poszukiwania JAHWEH i JAHUSZUA. Wierzymy, że JAHUSZUA przyjdzie ponownie i że nastąpi to w Szabat, ale nie wiemy w który.

Wierzymy, że...

Nieprzestrzeganie prawdziwego Szabatu, jak również pozostałych dziewięciu Przykazań BOŻYCH, jest świadomym nieposłuszeństwem i dlatego należy wyznać ten grzech przed BOGIEM, odwrócić się od niego i wstąpić na drogę posłuszeństwa, w przeciwnym razie podlega się Sądowi BOŻEMU.

Ew. Św. Łukasza 6:46: "Czemu to wzywacie MNIE PANIE, PANIE, a nie czynicie tego, co mówię?"
List do Filipian 2:12: "A zatem, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o swoje własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem"
List do Hebrajczyków 10:29: "Pomyślcie o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał SYNA BOŻEGO i zbezcześcił Krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec DUCHA ŁASKI."


Wierzymy, że...

JAHWEH i JAHUSZUA przemawiają dzisiaj poprzez apostołów i proroków. Wierzymy, że RUACH ha KODESZ nie ma względu na osobę, czy to mężczyznę, czy kobietę. RUACH ha KODESZ (DUCH ŚWIĘTY) wybiera i namaszcza kogokolwiek chce, aby wypowiadał JEJ Słowa. Wierzymy, że należy ostrzegać o wilkach, złych pasterzach, fałszywych prorokach i fałszywych nauczycielach, ponieważ wierzymy również, że jesteśmy strażnikami na wieży z Księgi Ezechiela 3:17-21, i gdy otrzymujemy ostrzeże-nie, to musimy je przekazać dalej, bo w przeciwnym razie krew tych, których mieliśmy ostrzec, będzie na naszych rękach. Jeśli ostrzeżemy i oni nie posłuchają, to umrą w swoich grzechach, ale my nie będziemy mieli ich krwi na naszych rękach.

Wierzymy, że...

JAHWEH i JAHUSZUA ochronią SWÓJ lud podczas nadchodzącego Wielkiego Ucisku. Tylko JAHWEH wie czy będziemy musieli przechodzić przez jakąkolwiek część Wielkiego Ucisku. Wierzymy, że JAHWEH zadba o potrzeby SWOICH dzieci, które zachowują swoją wiarę w TEGO, który w sposób nadprzyrodzony zaspokoi ich potrzeby ponad miarę, ponad wszystko, o czym ośmielilibyśmy się marzyć, albo o co prosić. I tak, jak za dni Mojżesza, BÓG JAHWEH i JAHUSZUA, którym służymy, nie porzucą nas ani nie pozostawią SWOICH dzieci, Oblubienicy, wybranych i mianowanych, ale zaspokoją każdą naszą potrzebę według SWOJEGO bogactwa w Chwale.

Wierzymy, że...

RUACH ha KODESZ używa tej Misji, aby dotrzeć do świata z Ewangelią JAHUSZUA i zanosić Prorocze Przekazy ludziom w tych Czasach Ostatecznych, aby ich zachęcać, ostrzegać i pouczać.

Wierzymy, że...

JAHUSZUA rządzi, panuje i nadchodzi wkrótce, aby zniszczyć SWOICH wrogów!

Wierzymy, że...

JAHUSZUA przyszedł jako Żyd i jest Zbawicielem zarówno Żydów jak i innych naro-dowości / Pogan.

Wierzymy, że...

Krew PANA JAHUSZUA zmywa nasze grzechy, wybawia nas i zabezpiecza od mocy szatana i jakichkolwiek okultystycznych przekleństw lub form czarownictwa, czy też jakiegokolwiek zła. Wierzymy, że nie ma nic potężniejszego od Imienia JAHUSZUA, Krwi JAHUSZUA, Słowa JAHWEH i JAHUSZUA. Wierzymy, że "wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego; lecz ze wszystkich JAHWEH go wybawia". (Psalm 34:19)

Wierzymy
w...

Znacznie więcej, niż jest tutaj powiedziane, ale Biblia zawiera wszystko, w co wierzymy. Jeśli pragniecie wiedzieć, w co wierzymy, czytajcie Biblie, Torę (Tora jest częścią Starego Testamentu), a zobaczycie pełne wyznanie naszej wiary. My, którzy pracujemy w tej Misji, modlimy się o to, aby w jakikolwiek sposób być dla Was błogosławieństwem
i aby nasza praca nie była daremna, lecz byśmy pewnego dnia zobaczyli was twarzą w twarz w Niebie.

Wierzymy we wszystko, czego nauczają JAHWEH i JAHUSZUA!

Wierzymy, że...

W Niebie spotkamy wszystkich tych, którzy zgadzają się z tym wyznaniem wiary i według niego żyją. Z niecierpliwością oczekujemy tego spotkania z Wami.

Apostoł i Prorok Eliszewa Elijahu

 

 

ALPHA & OMEGA AMIGHTYWIND
MISJA
OSTATNIEJ SZANSY NIEPOWSTRZYMANEGO
OGNIA RUACH ha KODESH


www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Strzeżemy Szabbatu, ale
Nie jesteśmy Adwentystami Dnia Siódmego!

WYZNANIE WIARY MISJI AMIGHTYWIND
Opis: C:\Amightywind Polish\other\images\dove.gifOpis: C:\Amightywind Polish\other\images\dove2.gif
Kontakt