Proroctwo 25

 

AMERYKO, MOJA RĘKA JEST PRZECIW WAM!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoła Eliszewę Elijahu [ang. Elisabeth Elijah] dnia 2-go grudnia, 1998 roku, o godz. 4:46, ogłoszony18-go grudnia.


Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEHpolski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ]zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZDUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIMrzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenietłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczykpotomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz:

2-go grudnia , 1998 roku modliłam sie z inną Siostrą prorokiem. Ona przedzwoniła do mnie i Namaszczenie RUACH ha KODESZ spłynęło na nas obie. Obie czułyśmy gniew i My obie mogłyśmy czuć złość i smutek JAHUSZUA. To trwało godzinani. Potem zaczęłam modlić się w “językach”. Interpretacja nadeszła razem z głębokim płaczem (łkaniem głęboko wewnątrz). Po raz pierwszy obie mogłyśmy interpretować język drugiej osoby – nowy dar. JA zazwyczaj mogę jedynie interpretować języki RUACH ha KODESZ dane mnie i to tylko wtedy, gdy BÓG mi pozwala. Dzisiejszego wieczoru objawił się nowy Dar.

Słowa, które ona wypowiedziała, a ja zapisałam są dołączone na końcu tego Przekazu. To jest wszystko, co mogłam zrozumieć. Chociaż ona mówiła w innych językach, poprzez dar tłumaczenia w Duchu Świętym, ja słyszałam pewne słowa po angielsku. My wierzymy, że inni prorocy będą mogli złożyć ten Przekaz w jedną całość dla ludzi. Prorocy, proszę was, abyście czytali i modlili się o zrozumienie jej słów. Niektóre nie są kompletnymi zdaniami. Ja przemówiłam pod Namaszczeniem i te słowa wyszły, słowa, które mogę tłumaczyć.

Dlaczego RUACH ha KODESZ powstrzymywał to Proroctwo przez te wszystkie dni, ja nie wiem. Zazwyczaj ja ogłaszam je natychmiast, ale coś jest innego w tym Proroctwie. My sprawdziliśmy Słowa, których nie znaliśmy i znaleźliśmy 5 różnych języków! Biblia mówi, że mówimy w języku ludzi i aniołów. Ja nigdy nie wiedziałam, że w jednym Proroctwie RUACH ha KODESZ mówi w wielu różnych językach. Oto języki, które zostały użyte pomiędzy nami dwiema: francuski, hiszpański, grecki, hinduski, portugalski – Ojej! Jak niezwykłemu BOGU służymy! Trzy razy, zazwyczaj z rzędu, usłyszeliśmy słowo:”horenda”.

Poniżej jest to, co RUACH HA KODESZ wypowiada do mnie 2 grudnia 1998.

Koniec komentarza.


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewo, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.


Nadchodzi zniszczenie i płacz. Ale MOJEJ Oblubienicy, która czeka na MNIE, JAHUSZUA, nie pozwolę szatanowi dotknąć. Trzymajcie się swojej wiary! Od waszej wiary zależy to, do jakiego stopnia JA, wasz BÓG, was ochronię!

JA schronię was pod MOIMI Skrzydłami.

Usłyszcie krzyki! Spójrzcie na ziemię, a zobaczycie zniszczenie jak okiem sięgnąć…, ale nie dla MOICH dzieci – nie, MOJE dzieciątka, nie, MOJA Oblubienico!

JA schronię was pod MOIMI Skrzydłami.

Musicie chodzić według wiary, a nie widzenia (2 Koryntian 5:7). Jeśli myślicie, że jest to trudne teraz by chodzić według wiary, a nie widzenia, o ile trudniej będzie tym, którzy muszą zakosztować MOJEGO Gniewu!

Och, MOJE dzieciątka! Och, MOJA Oblubienico! JA przychodzę by zabrać was do domu u MEGO Boku! Wy nie będziecie chodzić w zniszczeniu, MOJE dzieciątka, MOJA Oblubienico, wy, którzy jesteście gotowi, oczekujący i żyjący świętym życiem – JA zabiorę was do domu!

Ci, którzy nie są gotowi, nie oczekują, nie żyją świętobliwie – wy zobaczycie zniszczenie w ten nadchodzący dzień.

JA posyłam tę służebnicę ze świeżą Manną z Nieba tego dnia. Będą inni, którzy strawią tę Mannę, gdyż oni już czekają, żyjąc dla MNIE – oni mają swój pokój we MNIE.

Strzeżcie się wy, którzy drwicie i mówicie, że JA nie przyjdę!

Są tacy, którzy myślą, że Ameryka zawsze wygra.

To państwo – Ameryka – nie zadowala MNIE.

Nie doświadczycie zwycięstwa.

Wasz kraj i wasze przywództwo – JA zatykam SWÓJ nos; smród wznosi się do Nieba – smród waszej niemoralności, smród waszej polityki, smród waszej chciwości, smród hipokryzji, smród waszego religijnego systemu.

Ameryko, wy mówicie: “W BOGU pokładamy zaufanie”, ale wy nie służycie BOGU!

Poganie przynajmniej służą bogu, chociaż fałszywemu, oni wiedzą, że muszą mieć boga.

Chociaż ci prymitywni rzeźbią drzewo i nazywają je bogiem, oni przynajmniej wiedzą, że muszą honorować stwórcę, choćby był fałszywy. Oni wiedzą tylko, że muszą mieć boga by odpowiadać przed nim za to, co dobre i złe.

Aby uznać stworzenie, musicie mieć Stwórcę – czy to Muhammed, Budda, Allah, i tak dalej – przynajmniej pogańskie kraje wyznają, i służą bogu, choćby fałszywemu. JA będę miał więcej litości nad nimi, niż nad Ameryką!

Ameryko, wy przeklinacie MOJE Imię! Zakazujecie Go w waszych szkołach i w rządzie. Wasi polityczni liderzy używają Go do współczucia, ale nie dla Mocy! Wasi polityczni liderzy używają Go dla manipulacji, ale nie do czczenia, i oni nie pouczają, że należy słuchać BOGA całego stworzenia!

Wy wołacie do MNIE tylko wtedy, kiedy to służy waszym celom. Wy nie szanujecie MOICH Świętych Dni i dokonujecie obrzydliwości w te Święte Dni!

Wasz smród, Ameryko, sięga Nieba i JA zatykam SWÓJ Nos, i wy przynosicie mi wstyd, gdyż niegdyś byliście MOI, a teraz należycie do szatana i rozgrywacie jego piekielne gry.

Wy sprzedaliście swoje pierworództwo – to, co było święte - i wasi przodkowie uznawali MNIE, chociaż grzeszyli przeciwko MNIE. Jednak JA litowałem się nad tym krajem, który był oddzielony dla MEJ Chwały, ale jak dawno temu ten gwiaździsty sztandar przynosił mi Chwałę?

Ameryko, wy jesteście smrodem w MOICH Nozdrzach! Wy zdradziliście waszego Stwórcę!

JA, JAHWEH, patrzę na was i pogardzam, gdyż wy myślicie, że jesteście bogiem!

Wy myślicie, że nie potrzebujecie żadnego innego boga! Wy nastawiliście się na czczenie samych siebie!

Wasi czołowi liderzy polityczni, i tak, mówię: nawet czołowi przywódcy duchowi mówią, że oni nie potrzebują przestrzegać MOICH przykazań! Wasz prezydent zmienia MOJE przykazania! Wasi polityczni liderzy są tak, jak Sodoma i Gomora w Białym Domu, w miejscu, które miało reprezentować przywództwo tego kraju!

Ameryko, wy myślicie, że jesteście BOGIEM…, ale nie MOJE dzieciny, nie MOJA Oblubienica – wy jesteście MOIMI dzieciątkami, jesteście MOJĄ Narzeczoną! Te Słowa rozgrzewają wasze serca, podczas, gdy serce wroga jest zimne.

Ameryko, JA wezmę was jak zwitek papieru i podpalę was na oczach wszystkich.

Handlarze na całym świecie będą płakać z powodu waszych bezbożnych uczynków! (Apokalipsy 18:11)

Wy śmieliście potrząsać swoją pięścią na Wszechmogącego BOGA JAHWEH! A JA zrobię zwitek z was i tych, którzy nie są gotowi na MOJE przyjście. Wy będziecie iść dróżką, którą JA wolałbym, abyście nie szli!

Zostaliście ostrzeżeni!

Jeśli myślicie, że teraz jest trudno kroczyć w wierze, o ile trudniej będzie, jak myślicie, kiedy ujrzycie horror, który nadejdzie?

Och, Ameryko, płomienie MOJEGO Gniewu obejmą was!

Dla tych, którzy mówią, że nie mogą MI teraz ufać, abym ich ocalił, gdyż brakuje wam wiary: będziecie musieli chodzić w wierze, albo umrzecie! Przejdziecie drogę, którą wolałbym, abyście nie szli! Będziecie szli tam, gdzie MOJA Oblubienica nie pójdzie. Pytacie, gdzie będziecie iść? – będziecie iść drogą ucisku, i tylko idąc według wiary, a nie według widzenia, przetrwacie.

JA wzywam was dzisiaj: wejdźcie szybko, zanim będzie za późno! JA chcę, abyście dzisiaj mieli wiarę; chcę, abyście mieli wiarę!

Wejdźcie do Arki!

Przyjdźcie w MOJE Ramiona!

Dlaczego czekacie? Dlaczego odchodzicie?

Wy, którzy MNIE nawet nie znacie – wy będziecie musieli zapłacić. Czy macie jakiekolwiek pojęcie o tych cierpieniach? Przygotujcie się dziś do przyjścia do MNIE!

Pomóżcie rozpowszechnić to Słowo!

Módlcie się!

Ostrzegajcie cztery krańce świata!

Przestańcie gromadzić wasze skarby tutaj na Ziemi, a zacznijcie gromadzić skarby w Niebie!

MOJA Oblubienica woła do MNIE, abym przyszedł!

Jak długo jeszcze muszę czekać?

Nadchodzi powódź zła; powiedziałem im, aby się przygotowali – mówię to teraz.

Jak wielu wierzy, że JA was uratuję? Módlcie się, żebyście byli uznani za godnych, abyście uszli przed MOIM nadchodzącym Gniewem – tak, MOJE Imię jest JAHUSZUA. Tak, wasze jest zwycięstwo!Przygotujcie się na nadchodzącą wojnę!Dla was, którzy mówicie, że macie pozostać i chodzić w MOIM Gniewie: JA przychodzę by zabrać MOJĄ Oblubienicę! Ona jest MOJĄ Dziewicą i opatrzyła swoją lampę i ma w niej oliwę, dodatkową oliwę. (Mateusza 25)

Dla tych, którzy upierają się by oglądać nadchodzący horror – będziecie chodzić według wiary a nie według widzenia.
(2 Koryntian 5:7) Mnóstwo zostanie uśmierconych i wielu nie przyjmie znamienia Bestii! (Apokalipsy 13:17) Oni przekonają się na własnej skórze, ponieważ nie chcą słuchać teraz!

Ci, którzy nie chodzą według wiary, umrą!Nie bójcie się, gdyż będą tacy, którzy nie będą wątpić we MNIE, kiedy nie będzie żywności lub wody.

Czy macie wiarę, aby modlić się do kamienia i wierzyć, że będzie woda?

Czy macie wiarę, aby wierzyć, że błoto jest chlebem?

Czy nie widzicie MOI umiłowani?

Oto, dlaczego JA chcę przyprowadzić was blisko MEGO boku, abyście byli MOJĄ Oblubienicą. Dlaczego czekacie?
Czy uważacie, że kłamałem?

Wy nie musicie się obawiać lub niepokoić.

Ci z was, którzy są gotowi: JA zabiorę was do domu – tych, którzy są gotowi i mają wiarę by ufać, że JA utrzymam ich ponad nadchodzącym Sądem i Gniewem. JA zachowałem Lota od Gniewu; JA utrzymałem Noego ponad Gniewem – dlaczego nie miałbym zachować MEJ Oblubienicy ponad Gniewem? Dla tych, którzy ufają, uczynię to! Tam, gdzie jest wasza wiara, JA odpowiem.

-

 Czy macie wiarę, aby uwierzyć, że JA ochronię w czasie Gniewu i Sądu, który nadchodzi na tę ziemię?


- Czy macie wiarę, aby uwierzyć, że JA przyjdę i wybawię was zanim spadnie Gniew Wszechmocnego BOGA JAHWEH?Zbawienie zależy od waszej Wiary!
(Galacjan 3:22-23, Jana 3:16) Dlaczego myślicie, że z tym jest inaczej?

Każdy jest już zapieczętowany! To było zadecydowane przez założeniem Ziemi. (Efezjan 1:4, Rzymian 8:28-30) JA wiedziałem jakiego dokonacie wyboru, nawet zanim go dokonaliście.

JA jestem całą Mądrością i Wiedzą – czyż nie jestem?

JA jestem Początkiem i Końcem – czyż nie jestem?

Nic, co czynicie nie zdziwi MNIE, bo jest to już zapisane. Czy to dziwi was?

Wiem, kto został opieczętowany Pieczęcią Wykupienia, a kto Pieczęcią Potępienia. To zostało już zadecydowane wieki temu.

Jest sporządzona księga, która jest Księgą Życia. (Filipian 4:3, Apokalipsy 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 20:15, 21:27, 22:19) Dwie Księgi w jednej – jest Księga Zbawienia i Księga Potępienia.

JA jestem SŁOWEM, które stało się ciałem.
(Ew. Św. Jana 1:14)

Czcijcie MNIE, a nie księgę zawierającą Słowo!

MOJE Imię to JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Księga jest księgą. JA nie jestem Torą; JA nie jestem Biblią; JA nie jestem Koranem.

JA jestem SŁOWEM! JA jestem zdolny ochronić MOJE Słowo!

Miłujcie MOJE Słowo, a nie księgę.

Jak wielu ma Biblię i Torę, a nawet ich nie studiuje?

JA jestem wielkim BOGIEM “JA JESTEM”.

JA jestem SŁOWEM, które stało się ciałem!

JA jestem tym SŁOWEM!

JA JESTEM, KTÓRY JESTEM.

Ponownie mówię, że JA JESTEM SŁOWO, które stało się Ciałem.

Nie czcijcie Biblii; nie czcijcie Tory; nie czcijcie Koranu!

Wasz BÓG jest Wszechmocnym BOGIEM!

Wierzcie i opierajcie się na MOIM Słowie!

Czcijcie Wszechmocnego BOGA, tego Wielkiego “JA JESTEM”, bo JA JESTEM SŁOWEM. JA nie mogę kłamać!

JA nie jestem Biblią, Torą, lub Koranem.

JA JESTEM, KTÓRY JESTEM!

JA zapisałem MOJE Słowo w waszym Duchu i waszej Duszy. Wy macie MOJEGO DUCHA w sobie.

Wy wiecie, co się dzieje teraz w Ameryce.

Biały Dom zostanie spalony i ci wszyscy polityczni liderzy, którzy walczą przeciw Wszechmocnemu BOGU JAHWEH i JAHUSZUA, powrócą z powrotem do płomieni, z których przyszli.

Są polityczni liderzy, którzy wydają się być z ciała, ale nie są – oni są rządzeni i władani przez demony!

JA dałem tej służebnicy odwagę wypowiadania MOICH Słów, a inni Prorocy potwierdzają to samo nie, dlatego, że oni chcą je wypowiadać; ich ciało się wzdryga, jednakże oni są posłuszni i zapisują oraz mówią, co JA do nich mówię.

Czy MOJE Słowo nie mówi “JA poślę MOICH proroków zanim poślę przeznaczenie”?
(Amosa 3:7)

Niechaj te Słowa przyniosą pociechę tym z duchowymi uszami do słuchania.

Ci, którzy mają MOJĄ RUACH ha KODESZ będą żyli i nie będą się bać. Ci, którzy nie mają, będą się bać i umierać.

JA rozdzielam MOJE owce od kozłów oraz pszenicę od chwastów, jak rozdzieliłem Abla od Kaina, Dawida od Saula i Egipcjan od Izraelitów. JA uczyniłem to przedtem i ponownie to uczynię.

Podtrzymujcie Wiarę w JAHUSZUA! Nie dajcie nikomu ograbić was z waszej błogosławionej Nadziei!

Bądźcie gotowi bez względu na to, kiedy sądzicie, iż JA mogę przyjść! Nie pozwólcie, abym zastał was śpiących i grzeszących, żyjących jak faryzeusze.
(Ew. Św. Mateusza 24:42-51) Gdyż MOJA Oblubienica musi być nieskalana i święta przede MNĄ.

MOJA Oblubienica musi być Dziewicą. Są wymagania dla MOJEJ Oblubienicy. JA mówię o Dziewicy w znaczeniu „nie skażonej przez ludzkie doktryny i religie!
(Apokalipsa 14:4)”

MOJA Oblubienica nie może mieć żadnej miłości ponad MNIE!
MOJA Oblubienica nie może pokładać wiary w żadnym innym bogu, ale wyłącznie w jej OBLUBIEŃCU!
MOJA Oblubienica musi wierzyć, że JA ochronię ją i że JA przychodzę, aby uciec z MOJĄ Oblubienicą.

Ucieczka z Oblubienicą jest potajemna.

Stół Bankietowy już jest przygotowany – wszystko jest gotowe.

Aniołowie stoją, jako świadkowie. Teraz pozostaje jedynie to, abym przyszedł i zabrał MOJĄ Oblubienicę, która woła i smuci się i tęskni codziennie za MYM przyjściem.

JA słyszę Cię, MOJA umiłowana – nie bójcie się! Wasz ZBAWICIEL jest tutaj!

JA zabiorą ją z tego świata bez żadnego innego zawiadomienia, poza tym, kiedy mówię przez SWOICH proroków.

Bądźcie ostrzeżeni wy, którzy myśleliście, że macie lata do nawrócenia!

Nawróćcie się! Biegnijcie do Drzwi Arki!

JA powiedziałem, że są dwie Księgi i każda dusza jest znaleziona albo w Księdze Wykupionych, albo w Potępionych.

Co JA teraz wam mówię, jest to, że są również imiona wymazane! To wasz wybór, czy wasze imię jest wymazane!

Ci, którzy oddali MI swoje życie, a potem zabrali je z powrotem i zmarli w takim stanie, których dusze przestały wierzyć JAHUSZUA w swoje Zbawienie, zaparły się MEGO Daru na Kalwarii!

Ci, którzy czytają MOJE Słowa, a pomimo to nie żyją według nich – JA nie dam się oszukać!

JA wiem, kto wyznaje MNIE przed ludźmi tylko na pokaz.

JA znam tych, którzy wyznają MNIE przed ludźmi i czynią to, ponieważ oni naprawdę MNIE miłują!Kościół udawaczy to faryzeusze. Oni mają pozór pobożności, ale żadnej pobożności wewnątrz – to nie jest MOJA Oblubienica!JA wiem, którzy są MOIMI Umiłowanymi. Nie oszukujcie się już więcej!

Nawróćcie się z grzechów już dzisiaj, zanim będzie za późno!

Są dusze, które miały swoje imiona na stronicy Wykupionych, ale przez ich brak wiary i lojalności wobec ich BOGA i ZBAWICIELA, ich imiona zostały wymazane! Nie pozwólcie, aby to przydarzyło się wam!

Zazdrośnie strzeżcie swojego serca i duszy – wy, którzy oddaliście je MNIE – niechaj nikt nie odwiedzie was od kochania waszej pierwszej MIŁOŚCI, służenia waszej pierwszej MIŁOŚCI, pozostawania wiernymi waszej pierwszej MIŁOŚCI, bo w przeciwnym razie JA zaprę się was, jako MOICH! Niechaj nikt nie ukradnie waszej błogosławionej Nadziei!

MOJE Słowo nie kłamie!

Cokolwiek mówicie w wierze, będziecie mieć w Imię JAHUSZUA!

Jak bardzo MNIE miłujecie? – A więc, czy będziecie MI ufać? Czy będziecie czekać z utęsknieniem i pragnąć waszego Wszechmocnego BOGA, LORDA i ZBAWICIELA, waszego wkrótce nadchodzącego KRÓLA królów i LORDA lordów, aby zachował was przed nadchodzącym Gniewem?

Wasza przyszłość zależy od waszej Wiary!

To, gdzie spędzicie wieczność zależy od waszej wiary!

Słuchajcie uważnie i baczcie na MOJE Słowa. JA będę mówić do każdego z was we właściwym czasie, odnośnie tego, co robić i co mówić.
Tylko przestańcie wątpić we MNIE w jakikolwiek sposób!

******* Koniec Proroctwa *******


Komentarz Eliszewa:

Wypowiedziane pod namaszczeniem do służebnicy JAHUSZUA HA MASZIJACH, Elijah [Eliszewa Elijahu], 2-go grudnia, 1998 roku o godzinie 4:46 po południu i nie ogłoszone, aż do 18-go grudnia, drugiego dnia bombardowania Iraku oraz 6-go dnia Święta Chanuki. I tak jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane.

Słowa, które tłumaczyliśmy nie były w pełnych zdaniach. Prorocy, proszę módlcie się, gdyż to jest w różnych językach. Ja zrozumiała te Słowa, które Elecia powiedziała w językach. Teraz, aby je złożyć razem, ja potrzebuję pomocy proroków. Proszę przesłać mi e-mail ze zrozumieniem tego przesłania. My sprawdziliśmy potem znaczenia słów i otrzymaliśmy słowa w rozmaitych językach. “Horror” i “Horrendous” może być po portugalsku “Horenda”, co oznacza: ”okropność”, ale istnieje także taka miejscowość.

* * * * * * * *


Idź do przodu, idź do przodu Rosjo. Oddana(y), być ostrożną(ym) w sprawie kontroli. Zwykłą sytuacją państwową jest wojna na wschodzie Rosji. …Państwo w (basyl) (królewski święty), w kraju. (Może Brazylia) Trzy kraje, lub trzech królów, morale tylko skończą kontrole państwa. Moralność przyszła, do kraju, w trudnościach. Izrael. …Koniec, ja widzę, nikom (zwycięstwo) wielu uzdrowicieli skończy nikom (zwycięsko) o widzieć terytorium w południowo-wschodnich Chinach (Maco) codziennie w ucieczce…przybywaj do kraju…tutaj, olej z oliwek, …rosyjska wojna…ja jestem moralnym krajem bliskiego wschodu….wojna wiek moralny…zasady moralne, wychodzą, do przodu…Rosjanie, nadchodzą, zwycięsko…Oh mój Panie, nicom (zwycięstwo). Ja słyszę oblubienicę codziennie.

To są słowa, które Elicia zinterpretowała, kiedy Elijahu [Eliszewa Elijahu] przemówiła w językach: Idź do przodu! Idź do przodu! Środek Wschodu (Bliski Wschód?) wyżej, wyżej, wyżej, namaszczony (casa) dom, idź do przodu, dom idzie dalej. Zło przemija w nocy. Horenda, horrendous wy będziecie wiedzieć w nocy…parena nokatea hlrenda pocasa hoya micatina nicain pocashoya. Ja nie wiem w jakim języku są te dwa zdania. Czy ktokolwiek wie? Zapis jest fonetyczny.

Koniec komentarza.

Email Address:
revholyfire@hotmail.com

Apostoł Eliszewa Elijahu.

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmow Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018