Proroctwo 118

UWAŻAJCIE, WIELKI UCISK JEST NA ODLEGŁOŚĆ ODDECHU!

Wypowiedziane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez
Apostoł Eliszewę Elijahu 19-go lutego 2010 roku, a zwolnione 27-go czerwca 2010 roku

 

Słownictwo:

 Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEHpolski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ]zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZDUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIMrzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenietłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczykpotomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 …ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

 

 2 Ksiega Kronik 36:16

Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

******* Proroctwo *******

Dosyć tego! Judasz mógł chodzić między Apostołami tylko tak długo, jak było mu wolno! Również i on nie mógł dłużej brać udziału w tej grze w symulanta, gdyż są tacy, którzy wierzą oraz tacy, którzy według wiary postępują.

Nie wystarczy jedynie powiedzieć: „Wierzę w JAHUSZUA / JEZUSA, wierzę, że jest BÓG w Niebie nazywany JAHWEH / JAHŁEH. (Komentarz: JAHWEH, JAHWE, JAHŁEH – wymowa końcówki bywa różna z zachowanym jednak trzonem Imienia PANA BOGA – „JAH”), wierzę, że jest DUCH ŚWIĘTY – RUACH ha KODESZ.” Pytanie, czy podążasz za NAMI? Nie wystarczy tylko wierzyć! 

JA demaskuję ukrytych Judaszy; demaskuję tych, którzy nazywają się Chrześcijanami, ale nimi nie są!

Objawiam, kim jest oblubienica szatana!

Wielu jest fałszywych wokół was. Oni zwalczają MOJĄ prawdziwą Oblubienicę! Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH toczy wojnę przeciwko oblubienicy szatana. 

Czy chcecie wiedzieć, kto jest waszym najbardziej zajadłym wrogiem? Nie są nim poganie, którzy odmawiają uznania MEGO Imienia. Jest nim Kościół Udawaczy!

Tego dnia, jak zostało ogłoszone światu, kiedy to człowiek nazywający się Elton John powstał i ogłosił wszystkim: „Myślę, że JEZUS był współczującym, superinteligentnym gejem, który rozumiał problemy ludzkie. Na krzyżu przebaczył ludziom, którzy GO ukrzyżowali i JEZUS chce, abyśmy byli kochającymi i przebaczającymi. Nie wiem, co czyni ludzi tak okrutnymi, ponieważ Biblia mówi, że JEZUS był bez grzechu, a to wyklucza homoseksualizm – więc homoseksualizm nie może być grzechem.”

Ale JA, JAHWEH, mam tego dość! Ten człowiek, Elton John, śmie wypowiadać MOJE Słowa i przekręcać je i mówi, że JEZUS CHRYSTUS z Ewangelii jest gejem?! Świecie, za tę obrzydliwość będziecie pić Plagę Wrzącej Czarnej Krwi! Przygotuj się, świecie! 

JA, JAHWEH, oświadczam – mam już dosyć!

Ta choroba wylęga się w tych, którzy są homoseksualistami i lesbijkami. Ta choroba czeka na MÓJ czas, aby się ujawnić. Wy, którzy usprawiedliwiacie homoseksualistów – JA dałem wam czas, abyście się nawrócili! 

Nie zdradzę wam dnia, nie zdradzę miesiąca; nie zdradzę wam nawet roku, kiedy ta choroba zamanifestuje się fizycznie, ale teraz mówię wam, że Plaga Czarnej Wrzącej Krwi dotarła do Białego Domu – mówię wam, że żaden nie ucieknie! 

Jak ktokolwiek śmie mówić, że to, co ogłosiłem w MOIM Świętym Słowie jest obrzydliwością? (Ta wypowiedź dotyczy osoby nazywającej Komunię Świętą kanibalizmem i wampiryzmem)
A teraz ważycie się mówić, że MÓJ Jednorodzony SYN JAHUSZUA ha MASZIJACH – doskonały, zabity BARANEK bez skazy, nieskalany grzechem – wziął udział w obrzydliwości nazywanej homoseksualizmem, kpinie z tego co JA stworzyłem, kiedy stworzyłem Adama i Ewę!

Judasze są zdemaskowani na waszych oczach! Tak, ci, którzy cytują Pismo Święte, a pomimo to prowadzą wielu na bezdroża, gdyż oni nawet nie postępują według Słów Pisma Świętego! Biada Judaszom, którzy mówią: „Nie wierzcie Biblii, nie wierzcie Pismu Świętemu, wyrzućcie Torę, to jest tylko napisane przez zwykłego człowieka! Wyrwijcie ten werset Pisma Świętego, wyrwijcie tę stronę, wyrwijcie ten rozdział!” 

Powiem wam, co JA wyrwę, co wyrwałem, co wymazałem – to są wasze imiona z Księgi Życia BARANKA! JA, JAHWEH, mówię – mam tego dość! Bitwa szaleje tak długo! Czy JA nie powiedziałem: „W tych dniach przed czasem trwogi Jakubowej, Wielkiego Ucisku, Święci staną się bardziej święci, a bezbożni - bardziej bezbożnymi”? (Komentarz: Proroctwo 90: „Jakie jest Imię RUACH ha KODESZ”)

Teraz oni ośmielają się nazywać siebie Chrześcijanami; oni mówią: „Nie martw się grzeszeniem, ja i tak gwarantuję ci Niebo, bez względu na wszystko.” I teraz ten nikczemnik, zasługujący na karę, człowiek bezprawia o duchu antychrysta, (Elton John) próbuje zapewnić całą społeczność homoseksualistów i tych, którzy mają czelność nazywać się Chrześcijanami: „Nie martwcie się, JEZUS CHRYSTUS był jednym z was; homoseksualizm nie może być grzechem, gdyż widzicie, JEZUS CHRYSTUS był bez grzechu.”

A jednak oni mówią o MNIE, a nawet nie znają Świętości MOJEGO SYNA JAHUSZUA i mówią o MOIM Piśmie Świętym, ale służą szatanowi wszystkim, co w nich jest.

Czy wiecie MOJE maleństwa, MOJA Oblubienico JAHUSZUA ha MASZIJACH, że ufam wam? Pozwoliłem judaszom wejść pomiędzy was tak, jak Judaszowi Iskariocie, który został wpuszczony do środka. Czy nie rozumiecie, że on również miał swoich zwolenników, ale mówię wam to, że jak powiedziałem dawno temu tobie, Eliszewa, biada judaszom, którzy by starali się przyłączyć do tej Misji. Oni zaczęli pić mleko i jeść duchowe mięso, a potem zdradzili wszystko co wiedzieli, że było Święte. 

A więc JA zabraniam wam płakać nad judaszami, gdyż JA nie płaczę!

Judasze, którzy zdradzają was tutaj na tej Ziemi, zdradzają całą MOJĄ Świętą Oblubienicę, nawet tych mieszkających w ich własnym domostwie. Jak wielu ma judaszy w swoim własnym domu? Jak wielu jest w nierówno sprzężonych domostwach, nawet ci nazywający się MOIMI? Oni zdradzili dawno temu w czasie wojny z lucyferem w Niebie.

Czy uważacie, że JA jestem zdziwiony?

Czy nie mówię, że JA pozwalam pszenicy i chwastom rosnąć razem? (Ewangelia Mateusza 13:30) Teraz, w ten dzień, pokazałem wam chwasty i to wam mówię: Powiedziałem wam, by ostrzec świat, że jest na odległość oddechu od czasu trudności Jakuba – Wielkiego Ucisku!

Mój ukochany synu (Komentarz: dotyczy misjonarza z Amightywind), ty dałeś pouczenia demaskując kłamstwa diabła w zakresie porwania nazywanego Wniebowzięciem, a jak niewielu chce nawet poznać tę Prawdę? Kościół udawaczy woli raczej wierzyć kłamstwom: „Żyj jak tylko chcesz, grzesz jak tylko chcesz. Wystarczy, że przekonasz innych o tym, że jesteś chrześcijaninem; nie musisz postępować tak, jak piszesz i tak, jak mówisz; nie musisz świadczyć swoim przykładem, kim jest JAHUSZUA HA MASZIJACH; wystarczy udawać; wystarczy powiedzieć: Niechaj cię JEZUS błogosławi!”

Biada tym Judaszom, którzy prowadzą MOJE baranki i owieczki na manowce! 

Ale widzicie, że imiona MOICH baranków i owieczek są zapisane w Księdze Życia BARANKA i oni powrócą do Dobrego Pasterza JAHUSZUA. Być może będzie to wymagać cierpienia w ogniu prześladowania w niewypowiedzianej agonii w czasie Trudności Jakuba, który nazywacie Wielkim Uciskiem, ale MOJE owce i baranki powrócą do MNIE nawet, jeśli miałoby to być w momencie ostatniego oddechu. Ich wiara stanie się gorąca poprzez ogień prześladowań. 

Strzeżcie się wy, którzy jesteście letni – JA posłałem tę Misję, aby głosiła MOJE Słowa, aby was ostrzec. Namaszczam MOJEGO Proroka, aby wypowiadała MOJE Słowa i dlatego, że ona nie jest mężczyzną z długą siwą brodą, wy chcecie się jej pozbyć – mówicie: „Jest niemożliwe, aby BÓG przemawiał z ust tej zwykłej kobiety.” Nie chcecie słyszeć, ukazujecie waszą głupotę, pokazujecie jak swędzące macie uszy. Prawdziwym powodem waszej nienawiści do tej Misji jest fakt, że przekonuje ona o grzechu. Nie chcecie, aby wam mówiono, że letni chrześcijanie pójdą do Piekła i nie są wcale Chrześcijanami, i że czynicie źle, gdy nie przestrzegacie Dziesięciu Przykazań. Wy tylko chcecie mówić: „JEZUS CHRYSTUS zapłacił tę cenę za mnie na Kalwarii.” Tak, JAHUSZUA ha MASZIJACH zapłacił tę cenę za was na Kalwarii, ale jaką cenę wy zapłaciliście za NIEGO?

Czy to naprawdę za dużo, aby prosić was o posłuszeństwo? Gdy jesteście naprawdę nowonarodzeni i wypełnieni RUACH ha KODESZ (DUCHEM ŚWIĘTYM) to nie macie już więcej wytłumaczenia dla grzechu, gdyż macie w sobie RUACH ha KODESZ, która przekonuje was, gdy grzeszycie - będziecie naprawdę pragnęli być posłuszni JA, JAHWEH, każdemu Słowu, które wypowiadam.

Och, tak wielu wypowiada Modlitwę Zbawienia, chwalą się i mówią: „Ja wierzę w JEZUSA”, ale jak niewielu jest posłusznych temu, w co twierdzą, że wierzą? Wy nienawidzicie każdej Misji lub jakiejkolwiek osoby, która przekonuje was o waszych grzechach.

Światłość i ciemność nie mogą występować razem. (2 List do Koryntian 6:14)

MOJĄ własną dłonią, MOIM Słowem to wyraziłem. JAHUSZUA ha MASZIJACH przyszedł z dzielącym mieczem. (Ewangelia Mateusza 10:34) Moimi własnymi Słowami zostało to wypowiedziane, a jaka jest wasza odpowiedź?

Wy, którzy nie chcecie porzucić waszych nierówno sprzężonych domostw,… aby wasi domownicy nie zdradzili was w Wielkim Ucisku, to wasza odpowiedź brzmi: „Nazwijmy ją fałszywym prorokiem! Wyrwijmy te Słowa z Biblii! Ignorujmy je! Wymażmy je!” Taka jest wasza odpowiedź: „Prowadźmy innych na manowce!” 

Nic się nie zmieniło. To ten sam duch faryzeusza, który kamienuje MOICH Świętych, Oblubienicę JAHUSZUA - oni przeżywają każdy dzień swojego życia tak, aby MI się podobać, nie twierdzą, że są doskonali i kiedy przypadkowo MNIE urażą, to szybko nawracają się ze łzami w oczach i mówią: „Och, proszę pomóż mi nie popełnić tego grzechu ponownie.” 

Jest wiele rodzajów grzechów.

Nawet ta Prorok, przez którą ogłaszam teraz to Poselstwo, zmaga się z grzechem odkładania wszystkiego na ostatnią chwilę. Ilu z was potyka się na tym? Wiecie, co czynić, ale czynicie to w waszym czasie. Och, wiecie co chcę, abyście uczynili, i nie mówię teraz o Dziesięciu Przykazaniach – to może być coś tak małego, ale nie czynicie tego. 

Jest wiele rodzajów grzechu. Nikt nie jest doskonały. Każdy jest „dziełem w trakcie tworzenia”, ale mówię wam: Kiedy nastanie czas, aby przyjść i zabrać Oblubienicę JAHUSZUA, to nastąpi to wtedy, gdy wasze niebiańskie oceny będą na najwyższym poziomie, kiedy każdego dnia będziecie się starać być MI posłusznymi na wszelkie sposoby, kiedy będziecie czynić z waszych ciał żywe ofiary, kiedy będziecie znać pierwsze Prawo Tory (Komentarz: Pierwsze Przykazanie: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok MNIE” – Księga Wyjścia 20:3)nie złamiecie go nawet ze względu na współmałżonka lub waszych umiłowanych, nawet jeśli to będzie oznaczać koniec waszego małżeństwa. Zdacie sobie sprawę, że nikt nie jest przed JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ. 

Najmocniejsze i najbardziej błogosławione będą te małżeństwa, które przestrzegają Pierwszego Przykazania, a u obojga współmałżonków przeważają miłość i posłuszeństwo do JAHUSZUA. Oboje będą kochać JAHUSZUA bardziej niż siebie nawzajem, lub kogokolwiek innego. JAHUSZUA jest Miłością ich życia, duszy i ducha, i gdy mówię o tym, że jesteście „niezbalansowani” (komentarz :„pozbawionym równowagi w miłości, kiedy szala przechyla się na stronę JAHUSZUA”), to czy nie dzieje się tak wtedy, kiedy miłujecie JAHUSZUA ponad wszystko inne? 

Wy jesteście na tej Ziemi przez tak krótką chwilę. To jest tylko jeden oddech w waszym życiu.

My mówimy o wieczności w Niebie!

Och, MOJA umiłowana Oblubienico, umiłowana Oblubienico JAHUSZUA ha MASZIJACH, słuchajcie MNIE. Nie pozwólcie, aby cokolwiek było ważniejsze od TEGO, który powoduje bicie waszych serc, TEGO, który napełnia was oddechem życia!

Och MOJA Umiłowana, nikt nie może kochać was tak, jak JA.

Czy ten, którego nazywacie waszym umiłowanym, wasz współmałżonek, zna liczbę włosów na waszych głowach? (Komentarz: JAHWEH płacze przez Eliszewa, gdy to mówi, gdy mówi jak bardzo kocha swoją Oblubienicę.)

Nie pozwólcie, abyśmy JA, JAHWEH i JAHUSZUA stali się ostatnimi na waszych ustach. 

Och, wy letni chrześcijanie, którzy nadajecie się tylko do zwymiotowania – ci, których JAHUSZUA wypluje jako wymiociny ze SWOICH Ust. (Księga Objawienia 3:16) To dlatego wasza miłość oziębła – wy przedłożyliście tak wiele innych miłości przed NAMI, wasze światowe pożądania, cielesne pragnienia ponad NAS. Tak, nawet ci, którzy nazywają się MOIMI i mają czelność nazywać siebie chrześcijanami! I wy dziwicie się, dlaczego już więcej nie możecie odróżnić prawdy od kłamstwa, ale kamienujecie Świętych i tę przemawiającą Misję tak, jak Szczepan został ukamienowany. (Dzieje Apostolskie 7:59)

Mówię to do letnich chrześcijan nadających się tylko do zwymiotowania – wy nie musicie pozostawać wymiocinami. To jest wasz wybór.

Posyłam tę i inne Misje, oraz pojedyncze osoby, które są częścią Świętej Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH, aby was ostrzec! Posłałem tego Nowego Eliasza i nie dbam, czy podoba się wam to, co słyszycie czy nie, ale JA użyłem MOJEGO Nowego Eliasza, aby dać narodziny tej Misji, która powstała w Ameryce i jest obecna na całym świecie, aby ostrzegać, ganić i zachęcać. 

Nie tylko wypowiadam błogosławieństwa, ale JA, JAHWEH, wypowiadam przekleństwa!

Dość! Wystarczy! Nie będę przepraszał Sodomy i Gomory! Ten świat stał się Sodomą i Gomorą w MOICH Oczach. Wstydźcie się! Wstydźcie się wy, którzy nie bronicie Świętych, wypowiadających te ostrzeżenia! 

A więc MOI umiłowani, tego dnia zdemaskowałem judasza. Zobaczycie jak judasze przychodzą i odchodzą. Biada tym, którzy idą za judaszami, gdyż wasz los będzie taki sam! Biada każdemu, kto mówi, że przyjmowanie Komunii na pamiątkę tego, co zrobił MÓJ SYN JAHUSZUA, płacąc SWOIM Ciałem i Krwią za ich grzechy jest kanibalizmem lub wampiryzmem! Biada! Biada! Biada! Biada! Biada! To jest bluźnierstwo i ostateczna drwina z Ofiary JAHUSZUA!

(Komentarz: Znaliśmy tę osobę od około 3 lat. On wiernie nas wspierał i uważaliśmy go za część rodziny JAHUSZUA. Człowiek ten znalazł stronę internetową, która mówi, że przyjmowanie komunii jest kanibalizmem i wampiryzmem, i smutne jest to, że uwierzył w to kłamstwo diabła. A więc ten Judasz wysyłał e-maile do wielu innych i próbował przekonać ich, aby uwierzyli w to kłamstwo. Próbował nawet przekonać Eliszewa do tych kłamstw. Jest on teraz Judaszem i spotka go taki sam los, jak Judasza.)

Od kiedy? Od kiedy? Od kiedy, gdy modlicie się, aby stać się jednością z JAHUSZUA w umyśle, ciele, duchu i duszy, i prosicie o przebaczenie waszych grzechów, a JEGO Krew obmywa was do czysta – od kiedy to jest złem? Kto by śmiał wypowiadać takie kłamstwo? Kto śmiałby wierzyć takiemu kłamstwu? Nie ma w nich RUACH ha KODESZ / DUCHA ŚWIĘTEGO! Wy macie poznanie rozumem, ale nie macie poznania sercem!

Do was, którzy mówicie, że Komunia nie jest ważna – ostatnie Słowa JAHUSZUA, gdy zasiadł ze SWOIMI uczniami brzmiały: „Oto ciało MOJE, czyńcie to na MOJĄ pamiątkę!” (Ew. Mateusza 26:26-28, Ew. Marka 14:22-24, Ew. Łukasza 22:17-20, 1 List do Koryntian 11:22-30) Od kiedy to jest grzechem? 

Kto inny oprócz szatana mówiłby takie słowa? Kto ośmieliłby się wypowiedzieć taką rzecz? To jest całkowita obraza, gdyż wy zadrwiliście z Krwi MOJEGO SYNA! Nazwaliście złem to, co JA nazwałem doskonałym! To jest całkowita obraza! A potem wy, kłamcy próbujecie zwodzić MEGO Proroka przez którą przemawiam i okłamujecie innych. 

Komunia jest ostateczną bronią przeciw szatanowi i wy nazwaliście tę Komunię „złem’”– to, co JA nazwałem dobrym, wy nazywacie złem?

Z całą pewnością zbluźniliście nie tylko przeciw JAHUSZUA ha MASZIJACH i nie tylko przeciw MNIE, JAHWEH, który posłałem MEGO Jedynego SYNA, aby wydał SWOJE Ciało i Krew za was. Wy obraziliście RUACH ha KODESZ. Zbluźniliście przeciwko wszystkim TROJGU!

Ostrzegałem was: „Uważajcie na te czasy, gdy o złym mówi się jako o dobrym, a o dobrym, jako o złym!” (Księga Izajasza 5:20)

JA zawsze posyłam MOICH Proroków, aby wypowiadali MOJE Słowa.

To, co jest w Pismach Świętych, nie zostało wypowiedziane przez człowieka.

Nie inaczej jest teraz, kiedy mówię przez usta tego glinianego naczynia. To JA, JAHWEH, wkładam w nich te SŁOWA, aby je spisywali.

Czyste Słowa zostały skażone przez różne osoby przepisujące teksty i tłumaczy. Ostrzegam was, nie polegajcie jedynie na przekładzie Biblii Króla Jakuba (King James Bible), gdyż król Jakub pali się w Piekle. On usunął Księgi i Słowa, których nie chciał włączyć, tak samo jak oni czynią to dzisiaj, i mówią: „Te Pisma i Prawa Tory nie obowiązują już więcej”; to nie zgadza się z moim wyobrażeniem, kim jest BÓG; ON nie miał przeklinać; ON posłał SWOJEGO Jednorodzonego SYNA, aby zapłacił tę cenę na Kalwarii, aby cierpiał i zmarł w moje miejsce, a więc teraz ja mogę czynić wszystko, co zechcę. To już więcej nie ma znaczenia dla BOGA; ON nie dba o to, co czynię, ponieważ posłał SWOJEGO Jednorodzonego SYNA, aby zapłacił tę cenę; Prawo zostało przybite do Krzyża, więc ja mogę czynić wszystko, co chcę. O Czwartym Przykazaniu mówię, że jakikolwiek dzień nadaje się na Szabat. JEZUS CHRYSTUS, JAHUSZUA HA MASZIJACH, powiedział, że ON jest LORDEM Szabatu – to już więcej nie ma znaczenia, gdyż ONI wyrzucili ten dzień.”

Kłamcy! Kłamcy! Kłamcy! Czy myślicie, że traciłbym SWÓJ czas, aby MOIM Palcem pisać na kamiennej tablicy i by dać ją Mojżeszowi oraz bronić Izraelitów i nakazać im, aby oddawali MI cześć przez odpoczynek w Dzień Szabatu? Przez odpoczynek - nie przez pracę, ale odpoczynek!

Kłamcy!

Wy, którzy twierdzicie, że jesteście Chrześcijanami i zamieściliście w Internecie filmy o tym, dlaczego Chrześcijanie nie muszą się już więcej przejmować Szabatem, że nieważne jaki dzień, nieważne i że Kościół Rzymsko-Katolicki zmienił go.

Kłamcy!

Jeśli nie nawrócicie się, to znajdziecie się w Jeziorze Ognia!

JA nie będę zabawiał się w gry!

Wielki Ucisk, Czas Trudności Jakuba już prawie nadszedł na was – czas lamentu, płaczu, wielkich cierpień, większych aniżeli ten świat kiedykolwiek znał!

Jak myślicie, co sprawia, że Piekło nie przestaje płonąć? Płomienie tylko stają się gorętsze – to jest Gniew, Szał i Wściekłość JA, JAHWEH! JA chcę MOJĄ Oblubienicę w domu! Chcę Oblubienicę JAHUSZUA w domu! JEGO Oblubienica jest MOJĄ Oblubienicą. JA chcę ich w domu! 

Patrzę na ten ściek zwany Ziemią. Wszędzie dookoła gnój i widzę tylko małe błyski w gnoju, błyski tych, którzy są Oblubienicą JAHUSZUA ha MASZIJACH i wszystkich Świętych, tu i tam. To jest tak, jakby oni byli zakopani pod tym gnojem i jak dużo jest tego gnoju! Jak wielki smród odchodów jest wśród tych, którzy nazywają się „Kościołami Chrześcijańskimi”!

Sąd! Sąd! Nadszedł Sąd na to, co wy nazywacie „Domem Pana! (1 List Piotra 4:17) Kiedy chrześcijańskie kościoły Ikabod przestają pouczać przeciw takim grzechom jak aborcja, cudzołóstwo, małżeństwa homoseksualne, gdy pozwalacie na grzech za kazalnicą, gdy pozwalacie homoseksualistom nauczać zza kazalnic i chwalić się ich grzechem, gdy przestaliście napominać grzeszników – „Ikabod” został zawieszony na waszych drzwiach, a MOJA RUACH ha KODESZ / DUCH ŚWIĘTY została odebrana! (Komentarz: 1 Ks. Samuela 4:21 „Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc: „Odstąpiła chwała od Izraela”)

Wy śpiewacie wasze pieśni, zbieracie się w niedzielę, ale jednak nie ma MNIE tam! Och, niektórzy z MOICH ludzi są tam, ale nie jest zapraszana tam MOJA prawdziwa Obecność – Namaszczenie MOJEJ RUACH ha KODESZ.

Wy używacie waszych emocji i robicie szum wokół śpiewów, ale MOI prawdziwi Prorocy nie są dopuszczani, aby mówić! MY nie jesteśmy dopuszczeni tam! Gdy JA mówię MY, mam na myśli prawdziwą obecność JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ. Naszej obecności nie ma tam, gdyż w przeciwnym razie oni upadliby na swoje twarze!

Oni będą żałować za grzechy za Amerykę, ale czy będą ostrzegać innych o grzechu, w którym są?
- To jest drwina.

Czy chcecie wiedzieć, dlaczego brakuje takiej mocy Namaszczenia jaka była w pierwszym kościele?

Popatrzcie i zauważcie, co JA widzę – smród jest większy aniżeli JA, JAHWEH, mogę znieść! Bezbożnicy patrzą na tych tak zwanych chrześcijan i mówią: „Nie ma różnicy pomiędzy tobą i mną.” Elton John mówi: „Nie ma różnicy pomiędzy wami i mną; ja mogę również napisać na nowo Pismo. Ludzie mówią: Wyrzucić Czwarte Przykazanie, a więc ja mogę powiedzieć, że JEZUS CHRYSTUS jest gejem – nie ma różnicy.”

Ale widzicie, JA wzbudziłem Misję, która odmawia kompromisu z grzechem, Misję Alef i Tav (Alfa i Omega) Niepowstrzymanego Ognia Wszechmocnego Wiatru RUACH ha KODESZ – Misję Almightywind (Komentarz: Zwaną również Misją Gwałtownego Wiatru - Amightywind).

MOJA Misja Amightywind jest Gwałtownym Wiatrem rozprzestrzeniającym się po całym świecie i szatan nie może jej powstrzymać, a więc on sprawia, że wszyscy koncentrują się na zwykłej kobiecie. (Komentarz: Eliszewa)

Ci, którzy ją znają i miłują rozpoznają, kiedy ona mówi, a kiedy przemawiam JA, JAHWEH. Ale to nie przemawia jedynie zwykła kobieta. JA jestem JAHWEH i mówię wam, że ta Misja wywołuje prawdziwą Oblubienicę JAHUSZUA ha MASZIJACH, aby wystąpiła, ponieważ wy potrzebujecie siebie nawzajem. Wszyscy jesteście tak atakowani. Jesteście jak ranne zwierzę liżące swoje rany, ponieważ nie możecie nikomu ufać, a więc JA, JAHWEH, zbieram tę grupę razem i używam tego naczynia, przez które przemawiam, aby dać narodziny w sferze fizycznej walczącym dla JAHUSZUA Deptaczom Demonów (Komentarz: JDDs, Święci Orędownicy i Wojownicy Modlitewni; JAHWEH zrodził to już wcześniej w Sferze Duchowej)

Wy zobaczycie jak judasze przychodzą i odchodzą, to jest ich wybór.

Powiedziałem wam, że nie każdy nadaje się być Oblubienicą JAHUSZUA ha MASZIJACH a tylko ci, którzy pozostają lojalni do końca. Wy będziecie wiedzieć kto jest Oblubienicą.

Moi kochani, zabraniam wam płakać nad kolejnym judaszem! Zabraniam wam płakać!

Zamiast tego spójrzcie na wszystkich Apostołów i prawdziwych naśladowców JAHUSZUA, którzy odmawiają podporządkowania się grzechowi! Kościół pretorianów odmawia postawienia na pierwszym miejscu JA, JAHWEH/JAHŁEH, JAHUSZUA i drogocenną RUACH ha KODESZ, a wy jesteście otoczeni przez pretorianów i oni będą mieli los Judasza. To już zostało zapisane.

Judasz jest ostatecznym skażeniem. Widzicie, ten Judasz nie chciał zachować tego skażenia (wmawiania tej misji i prorokowi, że przyjmowanie komunii jest z diabła, jak kanibalizm i wampiryzm) jak trąd dla siebie. Sięgnęli po to, aby zbezcześcić i skazić Świętą Oblubienicę, JAHUSZUA Deptaczy Demonów, nawet tę Świętą, która przemawia, aby doprowadzić ich do antychrysta. Judasze zawsze będą to robić. Nie chcą zatrzymać skażenia dla siebie. Chcą się nim dzielić, więc nie płacz więcej nad judaszami.

To jest ponura wiadomość. Czy myślicie, że JAHUSZUA czerpał przyjemność z dnia, w którym ujawnił kim był Judasz? Ale widzicie, umiłowani, JA pozwolę judaszowi pozostać w ukryciu tylko na pewien czas.

Przyjrzyjcie się, co dzieje się na świecie. Niektórzy pokładają wiarę w swojej pracy. Niektórzy kochają swoją pracę bardziej niż kochają JA, JAHWEH. Niektórzy pokładają wiarę w finansach – oni widzą jak ich finansowe imperia upadają na ich oczach. Niektórzy pokładają wiarę we współmałżonkach, a JA odsłaniam rzeczy, których wolelibyście nie widzieć – JA dzielę i dalej będę oddzielał każdego, kto zanieczyszcza MOJĄ Oblubienicę.

JA poddaję was próbom – kogo bardziej miłujecie, tego bezbożnego współmałżonka? Ci, którzy twierdzą, że są równo sprzężeni, a pomimo to jeden ze współmałżonków mówi: „Ja muszę mieć więcej twojego zainteresowania.” - komu okażecie więcej miłości? Tak wielu, którzy pragną być Oblubienicą jest w tych domostwach. (Ew. Mateusza 10:37, Ew. Jana 21:15-17)

JA sprawdzam. Sprawdziany waszej wiary są cenniejsze niż złoto. (1 List Piotra 1:6-7) To jest wasza próba – kogo miłujecie bardziej?

Dla tych, którzy nie są żonaci, płaczecie, smucicie się i mówicie: "Muszę mieć partnera". Kogo kochacie bardziej? Nie wiecie o co prosicie. Dlatego właśnie powiedziałem, że nie będę łączyć małżeństw o nierównym jarzmie w tych czasach ostatecznych.

Możecie wymyślać wszystkie wymówki, jakie chcecie. Małżeństwa, które łączę razem jednakowo kochają MNIE, pracują dla MNIE, są posłuszne MOJEMU DUCHOWI, a nie swojemu ciału.

Ci, którzy nie są żonaci i płaczą i smucą się: Wy nie znacie błogosławieństwa, które wam daję. Nie wiecie, o co prosicie. Powtarzam: to dlatego powiedziałem, że nie złączę małżeństw o nierównym jarzmie w tych czasach ostatecznych. Małżeństwa, które łączę są święte. Ci, którzy nie są żonaci i płaczą i smucą się, nie znacie błogosławieństwa, które wam daję. Nie musicie się troszczyć o zadowolenie kogokolwiek poza JA, JAHWEH.

W końcu nikt z MOJEJ Oblubienicy nie będzie w nierównym jarzmie. Powtórzę, JAHUSZUA HA MASZIJACH użyje miecza dzielącego i zanim ta Oblubienica zostanie zabrana z tej ziemi, jeśli będą nierówno sprzężeni, JAHUSZUA ich rozdzieli. Nie pozwolę, aby MOJA Oblubienica została skażona. To było tylko na określony czas, ponieważ jasność i ciemność nie mogą iść razem. To jest wojna. JAHUSZUA walczy o SWOJĄ Oblubienicę, wróg nie może wygrać.

JA stawiam światło ze światłem i światło tylko staje się jaśniejsze. To nie jest wzajemne zmaganie się, gdy przedkładacie JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ na pierwszym miejscu w swoim życiu i swojej miłości.

Czyż JA nie ostrzegałem: "Najgorsi wasi wrogowie będą w waszych własnych domach"? (Micheasza 7:6, Mt 10:36)

Ostrzegam teraz ponownie tych, którzy nie chcą być podzieleni, tych, którzy kochają swojego współmałżonka bardziej niż MNIE, JAHWEH tych, którzy plują ci w twarz MOIM Słowem i nazywają cię fałszywym prorokiem. Eliszewo, wiedz, że to nie są twoje Słowa, to są MOJE Słowa i są one poparte w Piśmie Świętym! Zapamiętaj Proroctwo 111 - „JA, JAHUSZUA MASZIJACH Udzielam Wam ŚWIĘTEGO Dekretu Rozwodowego. Dla Tych, Którzy Go Potrzebują.”

JA miałem innego Proroka, który dosłownie przeklinał (Komentarz: Nehemiasz, Księga Nehemiasza 13:23-30) i ciągnął mężczyzn za brody i policzkował ich za bycie nierówno sprzężonymi. A więc kiedy nadejdą te ataki - i tak, one przyjdą - bądźcie jak Szczepan.

Święta Oblubienico JAHUSZUA, utrzymujcie swój wzrok na JAHUSZUA, a nie na głazach, które was uderzą. Oni kamienują was, ale tak naprawdę kamienują JAHUSZUA i tak, JA śmiem mówić to do tych, którzy ważą się nazywać siebie Chrześcijanami, ale JA nazywam ich „chrześcijanami – Ikabod”.

(Księga Nehemiasza 13:25: „wtedy zgromiłem ich i złorzeczyłem im, i niektórych z nich biłem i targałem ich za włosy, zaklinałem ich na BOGA: ‘Nie wydawajcie córek swoich za ich synów!  Nie bierzcie córek ich dla synów swoich, ani dla siebie za żony!”
27: „Czy mimo tej przestrogi ma się słyszeć o was, że popełniacie zupełnie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się BOGU naszemu przez poślubienie kobiet cudzoziemskich?”)

A więc pozostawiam was z tymi Słowami. Powiedziałem wam, że wszystko, co może być wstrząśnięte, będzie wstrząśnięte. (Komentarz: Proroctwo 105: „W 2009 wstrząsnę wszystkim, co może być wstrząśnięte!)

Ostrzegłem was z wyprzedzeniem jak będzie wyglądał rok 2010! (Komentarz: Proroctwo 116: „Wy musicie być w ufności chodzą po wodzie!)

JA, wasz ABBA JAHWEH przemówiłem tego dnia.

Prawdziwa Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH, która słyszy to Słowo, skontaktuje się z wami i potwierdzi prawdziwość tego Słowa – oni usłyszeli MÓJ Głos! Oni staną przy twoim boku, będą lojalni i będą bronić! Oni już dłużej nie będą dbać o to, co mówią ludzie! Oni będą bronić tego co wiedzą, że jest prawdą.

Wiedzcie również, że to Proroctwo daje wrogom tylko więcej powodów, aby nienawidzić was, ale to nie jest niczym nowym. JAHUSZUA był i jest znienawidzony.

Czy można oczekiwać czegoś innego? (Ewangelia Mateusza 10:25) 

Gdyż wy jesteście JEGO odbiciem na tej Ziemi – ci, których JA nazywam Oblubienicą.

********  Koniec Proroctwa  ********

 

I tak zostało powiedziane tego dnia, 19 lutego 2010 roku w Szabat o godz. 18:24 – koniec Przekazu. 

Wypowiedziane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ poprzez Apostoł i Prorok Eliszewę Elijahu. Urażając większość, a błogosławiąc innych, dziecko, wojownik i Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH.

  

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

Linki do filmow Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos
https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018