[PROSTY TEKST DO DRUKU]

Dlaczego używamy Świętych Hebrajskich Imion

BOGA OJCA JAHWEH יהוה oraz
SYNA BOŻEGO
JAHUSZUA
יהושוע ha MASZIJACH


Księga Wyjścia 20:7
„Nie będziesz brał Imienia JAHWEH na daremno, gdyż JAHWEH nie pozostawi bezkarnie tego, który bierze JEGO Imię na daremno.”

Księga Jeremiasza 23:27
„Zmierzają ku temu, by [...] poszło w niepamięć MOJE Imię u MOJEGO ludu, podobnie jak zapomnieli MEGO Imienia dla Baala* ich przodkowie.”
*Baal znaczy 'Pan'

Księga Ozeasza 2:18-19
„I stanie się w owym dniu - wyrocznia JAHWEH - że nazwie MNIE Ishi (Mąż mój), a nie będzie już MNIE więcej nazywać Baali (Panie). Usunę z jej ust imiona Baalów i już nie będzie wymawiać ich imion.”

Księga Amosa 4:13
„ON to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje, wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. JAHWEH, BÓG Zastępów, jest Imię JEGO.”

Księga Amosa 5:8
„Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - JAHWEH jest Imię JEGO.”

Księga Amosa 5:27
„Dlatego przesiedlę was poza Damaszek, mówi JAHWEH, BÓG Zastępów - to Imię JEGO.”

Księga Amosa 9:6
„[JAHWEH] zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię; nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi, JAHWEH - oto Imię JEGO.”

Księga Zachariasza 13:9
„I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie MEGO Imienia - a Ja wysłucham, i będę mówił: Oto MÓJ lud, a on powie: JAHWEH moim BOGIEM.”

Księga Zachariasza 14:9
„A JAH będzie królem nad całą ziemią. Wówczas JAHWEH będzie jeden i jedno będzie JEGO Imię.”

Księga Izajasza 52:6
„dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię, zrozumie w ów dzień, że JA jestem Tym, który mówi: JA JESTEM!”

Psalm 83:18
„Niechaj poznają CIEBIE i wiedzą, że tylko TY, który sam jeden masz JAHWEH na Imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią.”

Psalm 91:14-15
„Ja go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię. Będzie MNIE wzywał, a JA go wysłucham...”

Przysłów 18:10
„Imię JAHWEH jest wieżą obronną, prawy chroni się w niej i jest bezpieczny.”

Ewangelia Jana 17:6
„Objawiłem Imię TWOJE ludziom, których MI dałeś ze świata. TWOIMI byli i TY MI ich dałeś, a oni zachowali Słowo TWOJE.”

Ewangelia Mateusza 1:21
„Porodzi Syna, któremu nadasz Imię JAH'SZUA ('JAH Zbawia'), ON bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.”

[Cytaty z Biblii pochodzą w przeważającej większości z przekładu Biblii Tysiąclecia.]

Od kilku ostatnich lat Prorocy BOGA JAHWEH otrzymują wiele Przekazów z Nieba ostrzegających przed tym, iż zrodzony w ciele syn szatana diabła, popularnie nazywany antychrystem, objawi się światu pod imieniem 'Jezus Chrystus' w trakcie nadchodzącego biblijnego Wielkiego Ucisku. [Wielki Ucisk - patrz: Księga Apokalipsy, Ew. Św. Łukasza 21, Ew. Św. Mateusza 24, Księga Daniela 12, a także: Wielki Ucisk w Proroctwach otrzymywanych dziś]

Po tym, jak imię 'Jezus Chrystus' - znane i adorowane przez miliony chrześcijan na całym świecie - zostanie zawłaszczone przez syna zatracenia, straci ono swoją Niebiańską Moc, dzięki której po dzień dzisiejszy dokonanych została niezliczona ilość cudów, uzdrowień i wyzwoleń, i dzięki której wiele osób zostało przyprowadzonych do Zbawienia. Od tego czasu również na modlitwy zanoszone w tym imieniu przestanie przychodzić odpowiedź z Nieba. Do tej pory, ze względu na Łaskę BOŻĄ, podany przez greckich tłumaczy w pierwszych wiekach i przyjęty do powszechnego użytku tytuł 'Jezus Chrystus' był akceptowany i honorowany przez BOGA JAHWEH jako imię odnoszące się do JEGO Jednorodzonego Umiłowanego SYNA, ale nie będzie tak już dłużej w czasie Wielkiego Ucisku. Jest to główny powód, dla którego PAN BÓG JAHWEH - w obecnym, bezpośrednio poprzedzającym Wielki Ucisk czasie Końca - z tak dużym naciskiem przynagla Swoje dzieci do tego, aby zaczęły używać pierwotnego, hebrajskiego Imienia MESJASZA PANA, przez wieki niemalże wymazanego z pamięci ludu BOŻEGO i zastąpionego grecką transliteracją, która pozbawiła 'Imię ponad wszelkie imię' pierwotnego znaczenia, Mocy Namaszczenia oraz wszelkiej należnej mu Chwały.

Imieniem tym jest JAHUSZUA ha MASZIJACH! (z hebr. JAHUSZUA MESJASZ)

Imię BOGA OJCA JAHWEH - JAH - zawarte jest w Imieniu SYNA BOŻEGO. PAN BÓG JAHWEH nakazał nazwać Swego SYNA, który poczęty został poprzez RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) w łonie dziewicy Marii Imieniem, które oznacza: „ON (JAHWEH) zbawi swój lud od jego grzechów” (Ew. Mateusza 1:21) Imię JAHUSZUA oznacza w języku hebrajskim „JAH(WEH) zbawia”! Tylko i wyłącznie to Imię stanowi wypełnienie powyższej oraz wielu innych zapowiedzi Biblii mówiących o tym, jakie Imię miał nosić Jednorodzony BOŻY SYN. Niemożliwe jest, aby pod jakimkolwiek innym imieniem niż JAHUSZUA, SYN BOŻY wypełnił wszystkie przepowiadające i opisujące Go Święte Pisma: fakt, iż miał On „przyjść w Imieniu JAHWEH” (Psalm 118:26, Ew. Jana 5:43 i 12:13), „objawić Imię JAHWEH ludziom” (Ew. Jana 17:6 i 26), czy też odziedziczyć „Imię ponad wszelkie imię (to jest Imię JAH)” (List do Filipian 2:9-11) Wiemy z całą pewnością, że MESJASZ PAN wypełnił wszystkie zapowiadające Go Pisma co do najmniejszego szczegółu. Jesteśmy zatem absolutnie przekonani, iż jedyne prawdziwe Święte Imię SYNA BOŻEGO to JAHUSZUA ha MASZIJACH, gdyż wyłącznie pod tym Imieniem świadczące o ZBAWICIELU Pisma mogły zostać wypełnione.

Artykuł ten przedstawia prawdę na temat Świętego hebrajskiego Imienia

STWÓRCY - JAHWEH, JA JESTEM - które zostało usunięte z większości współczesnych przekładów Biblii i zamienione tytułami takimi jak 'PAN' czy 'BÓG', a także, opierając się na Pismach, ukazuje ogromną wagę używania prawdziwego osobistego Imienia Niebiańskiego OJCA.

Pamiętajmy! BÓG OJCIEC JAHWEH zawsze ochrania i błogosławi tych, którzy

należą do NIEGO, stawiają GO na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości i wypełniają JEGO wolę - tak samo będzie rzecz jasna i w czasie Wielkiego Ucisku. Jednakże, STWÓRCA wymaga od Swych dzieci również bezwzględnego posłuszeństwa, które zazwyczaj stanowi nieodłączny warunek otrzymania BOŻEJ ochrony. Zgodnie ze świadectwem Pisma Świętego, BÓG JAHWEH obdarza nagrodami i błogosławieństwami osoby, które są MU posłuszne, a także karze i przeklina tych, którzy buntują się przeciwko NAJWYŻSZEMU i nie słuchają JEGO poleceń (Patrz: V Księga Mojżeszowa 28). Ta sama sytuacja będzie miała miejsce w czasie Wielkiego Ucisku. Naszą modlitwą jest, aby objawione w tym opracowaniu prawdy trafiały do serc Ludu BOŻEGO, błogosławiły i przynosiły radość i korzyść dzieciom JAHWEH, a także by pozwoliły wielu z nich uniknąć ogromu cierpień w czasie Udręki Jakuba.


Poniżej zamieszczone są fragmenty kilku Przekazów Proroczych wypowiedzianych poprzez BOŻĄ Prorok i Apostoł Elisabeth Elijah. Są to Słowa BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH oraz Ducha Świętego RUACH ha KODESZ, odnoszące się do Świętych Hebrajskich Imion BOŻYCH, imienia 'Jezus', czasu Wielkiego Ucisku, a także Znamienia Bestii oraz kultu niedzielnego. W celu zapoznania się z całością danego Proroctwa, należy kliknąć jego tytuł. Jest to niezwykle ważna wiedza, szczególnie potrzebna w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku! W dalszej części artykułu zamieszczony jest Komentarz od Prorok Elijah, a następnie – Opracowanie dowodzące na podstawie Biblii o powinności stosowania prawdziwych hebrajskich Imion ZBAWICIELA oraz BOGA OJCA.Księga Wyjścia 3:13-15
„Mojżesz zaś rzekł BOGU: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: BÓG ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest JEGO Imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JA JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JA JESTEM posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JA JESTEM, BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię Moje na wieki i to jest Moje zawołanie na najdalsze pokolenia.”

Proroctwo 77 – Oto JA, JAHWEH, posyłam cię z nowym Namaszczeniem (...)

Jeśli będą wołać do MOJEGO SYNA nie tylko w imieniu Jezus Chrystus, ale kiedy uszanują dziedzictwo, które JA dałem im na tej ziemi. ON bowiem pochodził z rodu Dawida, ON przyszedł jako Hebrajczyk, a więc nauczaj ich. JA chcę, aby był ON honorowany i nazywany JEGO Imieniem JAHUSZUA! Składam obietnicę i przysięgam tym, którzy okażą posłuszeństwo, a którzy nazywają siebie zielonoświątkowcami. Jesteście rozproszeni po całym świecie, to jest coś, co przyprawia szatana o dreszcze i drżenie. Jeśli tylko przyjmiecie prawdę o Żydowskości MESJASZA, któremu oddaliście swoje życie.

Proroctwo 81 – O Izraelu: JA, JAHWEH, upominam was!

Waszych światowych wrogów boicie się bardziej niż MNIE, JAHWEH. Pozwoliliście tym, których nazywacie Rabbi, wykraść MOJE Święte Imię, kiedy oni uczą was: „Nie wzywaj tego Imienia, nie jesteś godzien wzywać Imienia Stwórcy!” Uwierzyliście ich kłamstwom, ale JA posyłam MOJĄ Służebnicę Proroka, aby powiedzieć wam: „Nie wierzcie tym kłamstwom!” Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu - JAHWEH - i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MOJEGO Tronu. Wolno wam znać MOJE Imię. Które dziecko nie zna imienia swojego ojca? Nie wierzcie tym kłamstwom. Namaszczona moc jest w MOIM Imieniu, a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania, kiedy przychodzicie do MNIE w Imieniu MOJEGO Świętego SYNA JAHUSZUA.

Czytajcie wasze własne pisma. Jak wiele razy mówiłem, abyście wzywali MOJEGO Imienia, a JA was oswobodzę? Zadajcie sobie pytanie: „Kim jest ten, który naucza nas, że nie jesteśmy godni wzywać Imienia Stwórcy?” To są kłamstwa, diabelskie doktryny, których jesteście nauczani przez waszych własnych rabinów. Gańcie te kłamstwa! Ja nie jestem B-G. Ja nie jestem P-N. Kiedy usunęliście MOJE Imię, to zgrzeszyliście, i 'wzięliście MOJE Imię nadaremno'. JA JESTEM JAHWEH. Jakkolwiek je wymówicie*, przynajmniej przyznajecie się do niego. Rzucam wam wyzwanie: powiedzcie MI, w którym miejscu w waszych Świętych Pismach powiedziałem wam, że nie jesteście godni wzywać MOJEGO Imienia? MOIM Imieniem nie jest Ha Szem („Imię”). MOIM Imieniem nie jest po prostu Adonai („Pan”, „Władca”). JA jestem JAHWEH, Stwórca wszystkiego. MOJEGO Imienia nie pisze się ‘Bóg’. Są to określenia i tytuły nadane MI przez waszych rabinów i tłumaczy Pism, którzy pragnęli ominąć MOJE Imię, zapisując je jako JHWH lub JHŁH**. Nadałem imię każdej osobie. JA JESTEM JAHWEH, JA mam Imię. Udowodnijcie, że MNIE kochacie i ufacie MI, używając MOJE Święte Imię. Czy Król Dawid, gdy potrzebował ratunku, nie wzywał MOJEGO Imienia? Czy nie czytacie waszych własnych Psalmów? Co obiecuje Psalm 91, jeśli wzywacie MOJEGO Imienia? O Izraelu, tak wiele wam ukradziono, nawet Święte Księgi zostały przepisane, aby wyłączyć MOJE Imię. Odbierzcie to, co zostało wam ukradzione i zobaczcie, czy jeśli będziecie wzywać JA, JAHWEH, w Imieniu MOJEGO SYNA JAHUSZUA, nie wyzwolę was szybko od wrogów.

*Hebrajskie Imię BOGA OJCA w jego oryginalnej postaci bywa wymawiane jako ‘jahwe’, ‘jahłe’, ‘jaułe’, natomiast nie jako ‘jehowa’ – przyp. tłum.
**W języku angielskim odpowiada to pisowni YHVH i YHWH – przyp. tłum.

Proroctwo 83 - JA, JAHWEH, mówię: „Przygotujcie się! Koniec jest bliski”

JA mam ostrzeżenie dla wszystkich, którzy są zaproszeni na Wieczerzę Weselną BARANKA: Podczas Wielkiego Ucisku ten, który nadchodzi, którego powszechnie nazywa się antychrystem, który jest prawdziwie synem szatana, synem zatracenia, przyjdzie używając i podrabiając to imię, które jest znane na całym świecie, we wszystkich rodzinach i językach, to imię, które chrześcijanie znają i miłują – imię 'Jezus Chrystus'!

[BARDZO WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZY FRAGMENT]

Uwaga, znaki i cuda wciąż są dokonywane w Imieniu 'Jezus Chrystus', a dusze przywodzone do Zbawienia, nie lękajcie się. Jednakże nie był to jeszcze czas Końca, a wy byliście pociągnięci do odpowiedzialności tylko za to, czego was nauczono. JA, JAHWEH, uhonorowałem i namaściłem imię 'Jezus', chociaż MÓJ SYN JAHUSZUA miał nadane imię hebrajskie przez JEGO hebrajską matkę! JA zaś jestem JEGO OJCEM, JEGO Imię musi zawierać MOJE Imię - JAH! Imię Jezus wymazało MOJE Święte Imię - Imię ponad wszelkie imię! MOIM Imieniem jest JAHWEH, a Imię JAHUSZUA w tłumaczeniu stale przypomina w każdym języku, że: ‘JAH zbawia’!

Czyż nie jest waszym zwyczajem, aby przekazywać synowi nazwisko ojca? Dlaczego myślicie, że jest inaczej u waszego Niebiańskiego OJCA? To jest ciągłym przypomnieniem dla was, iż JA, JAHWEH, i MÓJ SYN JAHUSZUA, jesteśmy Jednością! To szatan i jego słudzy boją się imienia JAH, ale JA znam miłujące serca MOICH dzieci! JA nawet przebaczyłem wam porzucenie MOJEGO prawdziwego Szabatowego Dnia Odpoczynku, co jest wielokrotnym łamaniem IV Przykazania, ale nie będę już więcej przebaczał. Teraz jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie. Jesteście odpowiedzialni za ostrzeganie innych. W hebrajskim Imieniu JAHUSZUA i w MOIM Imieniu JAHWEH jest wyższe Święte Namaszczenie.

Teraz nadszedł Czas Końca, ostrzegam was, abyście pouczali innych prawdy, którą sami poznaliście. W Naszych Świętych Hebrajskich Imionach jest więcej Namaszczenia. Używajcie ICH, nie szukajcie już więcej wymówek. Podczas Wielkiego Ucisku musicie wzywać hebrajskiego Imienia MEGO SYNA, Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH. MOJE Imię JAH, Imię ponad wszelkie imię, zawarte jest w JEGO Imieniu. Jeśli teraz się tego nie nauczycie, to w czasie Wielkiego Ucisku będziecie modlić się o wybawienie lub uzdrowienie używając Imienia 'Jezus', a syn szatana właśnie tego imienia będzie używać, podszywając się pod BOGA. Jak możecie oczekiwać uzdrowienia, wyzwolenia lub błogosławieństw, używając tego samego imienia, którym będzie się posługiwał syn Lucyfera? Będziecie wzywali syna szatana nieświadomie.

Podczas Wielkiego Ucisku, syn szatana będzie miał swój wydzielony dzień na oddawanie mu czci i dniem tym będzie niedziela. Kiedy niedzielne nabożeństwa staną się obowiązkowe i na całym świecie otrzymacie nakaz pójścia do najbliższego, lokalnego kościoła niedzielnego – strzeżcie się! Nie idźcie! To jest pułapka syna szatana, gdyż każdy, kto będzie uczęszczał do kościoła niedzielnego w czasie Wielkiego Ucisku, przejdzie przez jego próg zahipnotyzowany, zniewolony duchami złudzenia, manipulacji umysłu, bałwochwalstwa, buntu - pośród wielu innych potężnych duchów demonicznych. Ostrzeżcie ich już teraz! Oni otrzymają Znak Bestii. Wejdą do kościoła profanacji, wybiorą oddawanie czci bestii i przyjmą jego fizyczne oraz duchowe Znamię. Ostrzeżcie ludzi już teraz, póki wciąż jest jeszcze czas. To nie znaczy, że wszystkie niedzielne kościoły są już teraz złe. Ale jesteście już tak blisko, koniec nadchodzi. Musicie ostrzegać ludzi tam, gdzie duchowni tego nie czynią. Musicie nauczać prawdy o Hebrajskich Świętych Imionach JA, JAHWEH, i MEGO SYNA JAHUSZUA, Jedynego MESJASZA, oraz o Jedynej Krwi przelanej za ludzkość na odpuszczenie grzechów. (...)

Jedyne prawdziwe uzdrowienia, znaki, dziwy, cuda i wskrzeszenia pochodzą z Nieba! Wszystkie inne uzdrowienia i wybawienia są złudzeniem, a podczas Wielkiego Ucisku będą istnieć złudzenia wydające się prawdą, w rzeczywistości będące kłamstwami prosto z tronu szatana! Nauczcie się teraz i ostrzegajcie innych! W czasie Wielkiego Ucisku tylko w Imieniu JAHUSZUA, a nie w imieniu Jezus, będą miały miejsce autentyczne wyzwolenia, uzdrowienia oraz objawienia mocy zmartwychwstania. Ludzie, którzy teraz miłują JEZUSA i służą MU, będą się zastanawiać, dlaczego na ich modlitwy nie przychodzi odpowiedź. Ich wiara ucierpi i będą nawet za nią umierać, nie rozumiejąc dlaczego wyzwolenie nie nadeszło w tym imieniu. Ostrzeż ich, aby już teraz przywykli do używania hebrajskich Imion JAHUSZUA, JAHWEH i RUACH ha KODESZ. Szatan nie zechce podrabiać imienia JAHUSZUA z zawartym w nim MOIM Imieniem – JAH. (…)

Mam tajemnice, o których nie czas jeszcze mówić. Po prostu wiedzcie, że JA, JAHWEH, nigdy nie pozostawię lub nie opuszczę nikogo, kto naprawdę miłuje, czci i służy JAHUSZUA i MNIE, KRÓLOWI STWORZENIA. Nauczcie się MOJEGO Imienia. To jest JAHWEH, ten Wieczny! JAHUSZUA jest MOIM SYNEM! JAHUSZUA ha MASZIJACH jest waszym Jedynym WYBAWICIELEM, Jedynym Imieniem i Drogą powrotną do Nieba!

Proroctwo 84 - Strzeżcie się złudzeń!

To, że Grecy nadali MEMU SYNOWI imię, a Biblia Króla Jakuba* powtarzała ciągle imię: „Jezus Chrystus”, nie oznacza, że JEGO Imię zostało zmienione. Ono na zawsze pozostanie hebrajskim Imieniem, Imieniem które zawiera Imię JA, JAHWEH - Imię, które jest przypomnieniem dla tej ziemi o cenie, jaką MÓJ SYN JAHUSZUA musiał zapłacić. Będę powtarzać to wciąż i wciąż i wciąż i wciąż, że możecie mówić, iż ta Prorok bluźni, możecie obmawiać ją, możecie mówić, że ona pójdzie do Piekła, ale JA, KRÓL STWORZENIA, ŚWIĘTY i PRZEDWIECZNY mówię wam to: JEGO Imię, które jest ponad wszelkie inne imię, pochodzi od JA, JAHWEH. Ono oznacza: „JAH ZBAWIA”.

Nic się nie zmieniło! Fakt, że JA honorowałem imię 'Jezus Chrystus', fakt, że JA namaściłem imię 'Jezus Chrystus', zbawiałem w imieniu 'Jezus Chrystus', wyzwalałem, czyniłem znaki i cuda w imieniu 'Jezus Chrystus', fakt, iż ciągle czynię to w imieniu 'Jezus Chrystus', nie oznacza, że nie macie znać JEGO prawdziwego, hebrajskiego Imienia! Zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialni za wiedzę, którą posiadacie.

Mimo że JA pozwoliłem wam cały ten czas, abyście zbierali się w niedzielę i nazywali ten dzień MOIM Szabatem, to JA tylko na to pozwoliłem. To nie była MOJA wola, ale zezwoliłem na to. W czasie Wielkiego Ucisku jednak, szatan pokaże wam jego sztukę imitacji i podrabiania. Gdyż mówię ponownie, nawet ci bardzo bogaci ewangeliści, którzy znają prawdę, zaprzedali ją, poszli na kompromis i poprowadzą was prosto w objęcia antymesjasza, syna szatana. I będą wam mówić: „To jest JEZUS CHRYSTUS, to jest wasz Mesjasz, On przyszedł! On przyszedł i teraz jest pokój na całej ziemi – nie musicie się więcej przejmować Piekłem!” Czemu tego nie widzicie? Oni nie chcą podrabiać MOJEGO prawdziwego Imienia JAH. Król Jakub za to zapłaci. Król Jakub już za to zapłacił, kiedy wyrzucił Święte Imię MOJEGO SYNA z Biblii. Czytajcie, czytajcie, czytajcie! Studiujcie i okażcie się godnymi uznania. Nie zawsze istniał Król Jakub, czytajcie Święte rękopisy. Czytajcie hebrajskie tłumaczenia. Czytajcie, a zobaczycie, że nawet Aramejczycy znają JEGO IMIĘ. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie chcecie uwierzyć? Kościół chrześcijański będzie przechodził przez tyle cierpień, ponieważ odrzucił mesjańskich Żydów.

A was, z synagog Żydów mesjańskich, JA również wskazuję MOIM palcem. Wy, którzy pozbyliście się MOJEGO Imienia JAH, mówiąc: „Jeszua wystarczy”. Nie chcąc narazić się ortodoksyjnym Żydom, poszliście na kompromis! Wy, którzy nazywacie tę Prorok „używającą Świętych Imion” – macie rację. To jest właśnie przyczyną, dla której namaściłem ją, a nie was. Wy, którzy śmiecie pisać MOJE imię: „B-g”: Co to jest? Co to ma oznaczać dla MNIE? Zaprzeczacie samej MOJEJ Boskości, a potem dziwicie się: gdzie są te cuda z dawnych czasów?

*The King James Bible; najczęściej używany anglojęzyczny przekład Biblii powstały na przełomie XVI i XVII w.

Proroctwo 89 - TAJEMNICE RUACH ha KODESH (DUCHA ŚWIĘTEGO)

Czytacie przetłumaczone Słowo, w którym ośmielają się nazywać MOJEGO SYNA JAHUSZUA „Synem Człowieczym” – ON nigdy nie był synem człowieczym! ON jest SYNEM JAHWEH, SYNEM JAH! Kiedy widzisz to w przekładzie językowym Biblii – od jak dawna już JA powodowałam twój żal i nigdy nie odczuwałaś pokoju z tego powodu – jednak wyjaśniasz, że wszystkie tłumaczenia tak podają. Nie było to uczynione MOJĄ ręką, lecz według planu szatana! Chociaż JAHUSZUA narodził się w ludzkiej postaci, chociaż cierpiał ból na krzyżu, ON nigdy, nigdy, nigdy nie był „Synem Człowieka”! ON jest SYNEM JAH i nawet JEGO Imię objawiło to światu. Jak myślisz, dlaczego szatan w tłumaczeniu próbował przejąć nad NIM kontrolę i nadać MU imię człowieka? JA musiałam na to pozwolić i w tym czasie, przed Wielkim Uciskiem, imię 'Jezus' będzie trwać.

Och, ale w czasie Wielkiego Ucisku… Ci, którzy są teraz zbawieni i żyją Świętym życiem przede MNĄ, mają w sobie MOJEGO DUCHA; tak samo jak oni, również i ty przyjęłaś Zbawienie w imieniu 'Jezus' i nadal wołałabyś do NIEGO w tamtym imieniu. Nie zrozum MNIE źle - jest Moc, Niebiańska Moc stojąca za tym imieniem, ze względu na litość waszego ABBA JAHWEH, ale w czasie Wielkiego Ucisku tak wielu umrze, chociaż są oni teraz zbawieni – tak wielu będzie się zastanawiać, dlaczego nie ma odpowiedzi na ich modlitwy? To nie dlatego, że MY ich nie miłujemy i nie mówię o tych, którzy pójdą do niedzielnych kościołów i przyjmą Znamię. JA mówię do tych, którzy będą wołali w imieniu 'Jezus', którzy wiedzą, że ON był tym, który został ukrzyżowany i powstał ponownie na trzeci dzień po swojej śmierci, a teraz czeka na nich w Niebie.

Jednakże oni muszą zrozumieć, że podczas gdy teraz jest moc w tym imieniu, to w przyszłości będzie już ono pozbawione mocy. Nie znaczy to, że ci, którzy nieustannie trwają w Świętości przede MNĄ, nie powrócą do Nieba, lecz to oznacza, że JA nie będę mogła im odpowiedzieć. Tak jak powiedziałam, to MOJE Namaszczenie, jak pocałunek posłany do ABBA JAHWEH, odpowiada na ich modlitwy, ale tego dnia nie będę mogła poprzeć wypowiedzianych przez nich słów, gdyż będzie inny na obliczu tej ziemi, który powie: „Ja jestem Jezus”. I chociaż JA wiem, o jakim Jezusie oni mówią i do kogo wołają, skoro to imię będzie wtedy jak przekleństwo, ich modlitwy nie dotrą do Nieba, a oni będą się zastanawiać dlaczego. Dlatego właśnie ostrzegasz ich teraz. Tak wielkie jest znaczenie tego hebrajskiego Imienia.

Widzicie, szatan nie chce używać Imienia JAH. Och, JA mam wielu wrogów, którzy ośmielają się działać w swoich misjach i używać Imienia JAH, aby oszukać zarówno wilki jak i owce. Ale syn szatana nie chce posłużyć się Imieniem JAH. Chce on użyć imienia, które zna cały świat – Imienia 'Jezus'. Więc chociaż ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA powrócą do Nieba, będzie to oznaczać, że w czasie Wielkiego Ucisku będą musieli złożyć swoje życie. Jednakże przenigdy nie wejdą oni do kościoła niedzielnego, w przeciwnym razie ich imię zostanie wymazane. Również w tym czasie nie będzie Zbawienia w imieniu 'Jezus', a tylko w Imieniu JAHUSZUA. Niektórzy wymawiają JAHSZUA, ale Imię JAH nie będzie pominięte, gdyż te namaszczone 144 000 nie będą nauczać imienia 'Jezus' – tak jest teraz, ale w tamtym czasie będzie inaczej. JA daję wam ten Przekaz, aby was ponownie ostrzec. Nie oznacza to, że wszyscy uczęszczający teraz do niedzielnych kościołów nie należą do MNIE, czy też nie są wypełnieni MOIM DUCHEM, jednak znaczy to, że w czasie Wielkiego Ucisku nie będzie to dozwolone, gdyż przez to zaprzedaliby się bestii.

Czy rozumiecie? Dusze są teraz zbawiane w imieniu 'Jezus'. JA Namaszczam w imieniu 'Jezus'. Uzdrawiam w imieniu 'Jezus'. Uwalniam w imieniu 'Jezus', ale potem tak nie będzie. Ostrzeż ich! Jak mogłabym im odpowiedzieć? Jak MÓJ SYN JAHUSZUA mógłby im odpowiedzieć, kiedy zawołają: „Jezu, pomóż mi!”, a syn szatana będzie tam i powie: „Oto jestem!”? Oni powiedzą: „Jezusie wybaw mnie, przebacz moje grzechy!”, a syn szatana odpowie: „Oto jestem”. Czy nie dostrzegacie tego zagrożenia? Czy nie rozumiecie? Nie wiecie jaki żal będę odczuwać, kiedy ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA, na tyle świadomi, by nie chodzić do niedzielnych kościołów, będą uciekać i kryć się oraz będą musieli oddać swoje życie, gdyż wołając, nie będą chcieli wypowiedzieć Imienia JAHUSZUA. Będą oni trzymać się tego, czego zostali nauczeni oraz wypowiadać imię 'Jezus', ale ich modlitwy nie dotrą do Nieba, gdyż JA nie poślę ich swoim podmuchem niczym pocałunku, ponieważ szatan zawoła: „Oto jestem”! To nie oznacza, że ich imiona są wymazane. To po prostu oznacza, że JA nie mogę uratować ich życia, nie mogę ich ukryć, nie mogę ich żywić, nie mogę ich oswobodzić.

Oto dlaczego JA wzbudzam Misje takie jak ta, które uczą o Imieniu JAHSZUA, o Imieniu JAHUSZUA - to nie ma znaczenia. Tak wielu odmawia wypowiadania tego Imienia tak, jak JA wam je podałam – ale Imię JAH nie może być pominięte, gdyż samo Imię JAHUSZUA oznacza „JAH Zbawia”! Dałam ci ten sen o przybyciu latających spodków. Prawdziwie jest to armia szatana, ale będą oni mieli prawo do tych, którzy będą wołać w niewłaściwym imieniu, ponieważ on (syn szatana) będzie twierdził: „Oto jestem”. Uważajcie więc, bo to już się rozpoczęło. Jest jeden, który powstał, ma zwolenników na całym świecie i nazywa siebie 'Jezusem Chrystusem', ale kluczem jest to, że on odrzuca wszystko, co Święte. Strzeżcie się tego, który nadchodzi! Ten jest zwykłym człowiekiem, ale uważajcie na tego, który się zbliża, gdyż będzie tak, jakby powrócił Judasz i będzie on naprawdę synem szatana, synem Lucyfera.

Proroctwo 90 - Jak jest na Imię RUACH ha KODESH/DUCHOWI ŚWIĘTEMU?

To również obejmuje na razie imię 'Jezus Chrystus', strzeżcie się jednak, ponieważ syn szatana w czasie Wielkiego Ucisku podszyje się pod imię 'Jezus Chrystus' – JA nie będę w stanie posłać waszych modlitw w tym czasie w Imię JEZUSA, gdyż pomiot diabelski będzie również używał imienia 'Jezus Chrystus'. Nauczaj teraz Świętych Hebrajskich Imion JAHUSZUA i JAHWEH wszystkich, którzy mają duchowe uszy po to, aby słyszeć, słuchać i być posłusznym. Teraz, dopóki nie jest za późno, nauczcie się i przywyknijcie do używania prawdziwego hebrajskiego Imienia Tego, którego większość nazywa JEZUSEM CHRYSTUSEM. Powiedz ludziom, aby nie czekali z tym do Wielkiego Ucisku, by uczyć się tego poprzez trudne doświadczenia.

Wykrzykuj to, aż oni usłyszą i ta Wiadomość będzie rozbrzmiewała dookoła świata. W czasie Wielkiego Ucisku będzie miało miejsce wielkie zwiedzenie i w tym czasie JAHWEH nie będzie mógł odpowiedzieć na modlitwy w imieniu 'Jezusa Chrystus'. Wyłącznie w hebrajskim Imieniu JAHUSZUA MESJASZA będzie moc uzdrawiania, wyzwalania i wskrzeszania, ponieważ ten, który jest nazywany synem szatana, użyje go (imienia „Jezus Chrystus”) i oszuka miliony, miliony, przez fałszywe znaki, dziwy i cuda, podszywając się jednocześnie przed światem pod imię „Jezus Chrystus”. Nawet wybrani będą wprowadzeni w błąd, o ile będzie to możliwe. (Ew. Mateusza 24:24; Ew. Marka 13:22) Miejcie się na baczności. Już teraz są źli ludzie z duchem antychrysta i używają oni imienia 'Jezus Chrystus', jednakże nienawidzą hebrajskiego Imienia JAHUSZUA, gdyż jest ono ciągłym przypomnieniem, że JAH Zbawia! JAHUSZUA jest wyłącznym MASZIJACH (MESJASZEM).

Proroctwo 92 - Bądźcie dobrej myśli, gdyż JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, jestem Jedynym DOBRYM PASTERZEM, i JA przepędzam wilki.

Niektórzy z czytających to upierają się, by nazywać MNIE imieniem 'Jezus'. Chociaż znacie MOJE prawdziwe hebrajskie Imię, mówicie, że wolicie greckie imię 'Jezus'. Ponownie powtarzam, nie zrozumcie MNIE źle: ciągle jeszcze na tym etapie historii jest przebaczenie, uzdrawianie, wyzwalanie, moc zmartwychwstania, a znaki, dziwy i cuda są dokonywane w Imieniu 'Jezus Chrystus', ponieważ MOJE prawdziwe hebrajskie Imię nie było powszechnie znane, i ponieważ jesteście jeszcze przed Wielkim Uciskiem. Zostaliście jednak ostrzeżeni.

Nawet teraz pewien człowiek posługuje się Imieniem 'Jezus Chrystus' i ogłasza, że ma miliony zwolenników, ale jest sługą szatana! Ten bezbożny człowiek występuje jako Jesus Miranda. Właśnie dlatego, że używa on imienia Jezus, musicie sprawdzać jakiego ma ducha; imię Jezus jest fałszowane na całym świecie, a zwłaszcza w Ameryce Południowej. Ten człowiek, który przybrał imię 'Jesus Miranda' jest fałszywym prorokiem i stręczycielem ewangelii dobrobytu. Sprzedał swoją duszę dawno temu i jest całkowicie opanowany przez szatana - zły pod każdym względem. Naucza, że nie ma czegoś takiego jak grzech, a Piekło jest kłamstwem; ogłasza się bogiem i zaprzecza większości Biblii Świętej. Wszyscy, którzy przyjęli znak 666 w postaci tatuażu – ponieważ Jesus Miranda polecił im okazać w ten sposób lojalność wobec niego – odczuli przedsmak przekleństwa potępionych. Każdy, kto nazywa tego człowieka bogiem lub wierzy, że jest on Jezusem Chrystusem, już został przejęty przez szatana i przyjął przekleństwo potępionych. Szatan drwi, aby pokazać, jak łatwo będzie w Wielkim Ucisku przywieść chrześcijan do kompromisu i odrzucenia prawdy, którą niegdyś przyjmowali. Szatan pokazuje jak łatwo jest wykpić Imię Jezus Chrystus. Czy jeszcze nie widzicie, dlaczego w Wielkim Ucisku stanie się to ponownie, i dlaczego JA, JAHUSZUA, nie odpowiem na żadne modlitwy w imieniu, jakie będzie używane przez syna szatana, którego nazywacie antychrystem? Ludzie będą się modlić w imieniu JEZUS i podobnie jak ten nazywający się „Jesus Miranda”, jednorodzony syn szatana będzie zwodził ludzi fałszywymi znakami, dziwami i cudami, oraz ogłosi się bogiem i powie: „Oto jestem”. (...)

W czasie Wielkiego Ucisku Imię 'Jezus' będzie ponownie użyte przez oszusta nazywanego antychrystem, który jest jednorodzonym synem szatana. W obecnym czasie historii ludzkości niektóre niedzielne kościoły ciągle są używane dla MEJ Chwały, ale w Wielkim Ucisku wszystkie niedzielne kościoły będą użyte dla chwały szatana i wtedy będzie w tych kościołach Znak Bestii. Otrzymaliście ostrzeżenie! Czy nie rozumiecie teraz, jak ważne jest, aby poznać to ostrzeżenie, nauczyć się oraz nabrać zwyczaju używania MOJEGO hebrajskiego Imienia, nadanego MI przez MOJĄ ziemską, hebrajską matkę, kiedy się narodziłem? JA zawsze posyłam MOICH prawdziwych Proroków z ostrzeżeniem, zanim nadejdzie Sąd. Teraz nauczaj innych tych prawd, aby nie szli do niedzielnych kościołów w czasie Wielkiego Ucisku, ponieważ jeśli wstąpią do niedziel-nych kościołów w czasie Wielkiego Ucisku, to otrzymają Znak Bestii – ostateczny bunt będzie kosztował ludzi ich dusze! Smucę się, gdy widzę, że MOJE Święte Pismo jest cytowane tak, jak w dawnych czasach – faryzeusze i saduceusze również tak ze mną postępowali, nie zdając sobie sprawy, że JA JESTEM tym SŁOWEM, które stało się Ciałem!

Proroctwo 102 - JAHUSZUA mówi: To jest tylko kwestia czasu!

Po usłyszeniu tego przekazu macie ostatnią szansę. Czy opamiętacie się i nawrócicie? A ci z was, którzy modlą się i mówią, że jest tylko jedno Imię, i że JEGO Imię to J-E-Z-U-S, JEZUS – JA nigdy nie powiedziałem, że w tym czasie nie ma mocy w tym imieniu. Poprzez te Prorocze Przekazy wielokrotnie mówiłem, że jest przebaczanie, uzdrawianie i moc wyzwolenia w imieniu 'Jezusa Chrystus'. Ale to jest tylko kwestia czasu, gdyż kiedy Wielki Ucisk nadejdzie i ten człowiek zatracenia będzie tam stał – Judasz, który ponownie powrócił – on będzie drwił ze wszystkiego, co Święte. (2 List do Tesaloniczan, 2:3-12). On powie, że jest JEZUSEM CHRYSTUSEM. On będzie unikał Imienia JAHUSZUA, gdyż Imię JAH jest zawarte w tym Imieniu.

Co uczynicie wtedy? Gdyż oto, kiedy będziecie modlić się w imieniu 'Jezus Chrystus', on podniesie rękę i powie: „Oto jestem”, to co wtedy uczynicie, gdyż wy odmawiacie używania MEGO hebrajskiego Imienia. Mówicie: „Jakiekolwiek imię będzie dobre.” Następnie mówię do tych, którzy upierają się przy wymowie 'Jeszua'. JA powiedziałem to już wielokrotnie, że 'JAH' jest w MOIM Imieniu! JAHWEH jest MOIM OJCEM! JA jestem JEGO Jednorodzonym SYNEM! Powiedziałem już wam! Nie zwracam na to uwagi, kiedy mówicie JAHWEH czy JAHŁEH, ale nie posuwajcie się do skrajności, gdyż byle jakie imię nie będzie przyjęte.

-- Koniec fragmentów Proroctw --Komentarz Prorok Elisabeth Elijah na temat

Dlaczego używamy Świętych Hebrajskich Imion BOGA OJCA JAHWEH,
SYNA BOŻEGO JAHUSZUA oraz DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH ha KODESZ?

Napisany 28 września 2009 roku

Wiele osób pisze do mnie pytając, czy wciąż mogą używać imienia „JEZUS CHRYSTUS” (jako że Misja ta używa jedynie Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH). W czasie, gdy pisałam tę odpowiedź nowemu bratu w JAHUSZUA, Alexowi, wypełniło mnie Namaszczenie. Napisałam odpowiedzi na wszystkie pytania, które otrzymujemy w temacie używania Świętych Hebrajskich Imion.

Pytanie: Czy pomimo tego, że ta misja powołuje się jedynie na imię JAHUSZUA ha MASZIJACH, wciąż mogę używać imienia JEZUS CHRYSTUS?

Odpowiedź: Tak, możesz używać imienia „JEZUS CHRYSTUS”, ale dlaczego miałbyś chcieć w dalszym ciągu to robić? Jak mówią nam Proroctwa, w czasie Wielkiego Ucisku antychryst przyjdzie pod imieniem „JEZUS CHRYSTUS” i ogłosi, że jest właśnie NIM. W czasie Ucisku, kiedy chrześcijanie wzywać będą imienia „JEZUS CHRYSTUS” na głos w modlitwach, to właśnie antychryst ukaże się, wiedząc o wszystkim, o co się modlą. Antychryst posiądzie diabelską moc od szatana, aby natychmiast wiedzieć, gdzie ukrywają się wszyscy chrześcijanie modlący się na głos w imieniu „JEZUS CHRYSTUS”, kiedy tylko to imię zostanie wypowiedziane. Dlatego właśnie teraz jest najwyższy czas, aby przywyknąć do używania prawdziwego hebrajskiego Imienia, które dziewica Miriam (Maria) nadała swojemu hebrajskiemu Dziecku.

Proszę, nie zrozumcie mnie źle. JAHWEH, którego możecie znać z imienia JEHOWA, nasz Niebiański OJCIEC, jest miłosierny i wie, że każdy z nas miał do dyspozycji jedynie Biblię Króla Jakuba [bądź inne przekłady, z których Święte Imiona były usuwane i zastępowane tytułami - przyp. tłum.]. Tak więc większość z nas nauczyła się nadanego przez Greków imienia „JEZUS CHRYSTUS”. Ja sama nie jestem żadnym wyjątkiem. Kiedy oddałam swoje życie i duszę JAHUSZUA ha MASZIJACH blisko 30 lat temu w Kościele Zielonoświątkowym Zboru Bożego (Assembly of God), zostałam zbawiona, ochrzczona i napełniona DUCHEM ŚWIĘTYM w imieniu „JEZUS CHRYSTUS”. Również wtedy, kiedy JAHWEH wybrał mnie, aby dać narodziny tej Misji w Internecie 18 lat temu oraz gdy zostałam ordynowana na apostoła/pastora, stało się to w imieniu „JEZUS CHRYSTUS”. Na początku, gdy prorokowałem, też czyniłam to w imieniu „JEZUS CHRYSTUS”. Nazywałam tę Misję KOŚCIOŁEM ALFA & OMEGA WSZECHMOCNEGO WIATRU OGNIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Hebrajskim odpowiednikiem Alfa i Omega jest Alef i Taw. (Księga Objawienia 22:13) Byłam częścią struktury zorganizowanego systemu kościelnego i nie wiedziałam, że święta tzw. „Bożego Narodzenia” nie są prawdziwym dniem narodzin JEZUSA, a niedziela wielkanocna nie jest dniem JEGO Zmartwychwstania. Nie wiedziałam również, że niedziela nie jest Dniem Szabatowego Odpoczynku, którego zobowiązani jesteśmy przestrzegać, zgodnie z IV Przykazaniem Bożym. Nauczałam tego, czego dowiedziałam się w Kościele Zielonoświątkowym i wierzyłam, że jeśli skłonię ludzi, by wypowiedzieli Modlitwy Zbawienia, to oni wszyscy zostaną pochwyceni w czasie Wniebowzięcia i nie będą musieli cierpieć Wielkiego Ucisku. W czasie, kiedy Misja rozpoczynała działalność, nie słyszałam również nigdy o żydowskich Świętach, że mamy powinność obchodzić je, bo każde z nich symbolizuje JEZUSA CHRYSTUSA. Po miesiącach od narodzenia tej Misji uzmysłowiłam sobie, że ma ona na celu dotarcie zarówno do Żydów jak i Narodów, aby nauczać o Żydowskości naszego MESJASZA.

JAHUSZUA ha MASZIJACH okazał mi dużo cierpliwości. Przyprowadził do mojego życia kobietę imieniem Wendy, a ta ukazała mi co znaczy bycie Mesjańską Żydówką. Nauczyła mnie imienia „JESZUA” jako właściwego dla MESJASZA, ponieważ tego ją z kolei nauczono w mesjańskich synagogach. Zaczęłam nauczać ludzi tego imienia i było to przyzwolone w Niebie, podobnie jak wcześniej imię „JEZUS CHRYSTUS” – do czasu, aż JAHWEH ukazał mi Prawdę. Teraz wiem już dobrze, JAHWEH dał mi Święte Proroctwo mówiąc, że Żydzi Mesjańscy, nie chcąc urazić ortodoksyjnych, przyjęli imię „JESZUA”, zamiast pouczać Imienia JAHUSZUA bądź JAHSZUA. Ortodoksyjni Żydzi poczytują używanie Imienia JAH za łamanie III Przykazania! Jednakże Biblia wyraża się na ten temat jasno, np. w Psalmie 91: „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.”

W Nowym Testamencie Imię JAH / JAHWEH zostało zastąpione słowem „BÓG”, a w Starym Testamencie Imię JAHWEH występowało tam, gdzie widzimy teraz słowo „PAN” odnoszące się do BOGA OJCA. [W Nowym Testamencie tytuł „Pan” zazwyczaj odnosi się do OJCA JAHWEH w tych miejscach, w których występuje w przytoczonych cytatach Starego Testamentu, greckiej Septuaginty. Przykład: Ewangelia Mateusza 3:3. W pozostałych przypadkach tytuł ten jest określeniem JAHUSZUA. Przykład: List do Rzymian 1:7. - przyp.] W Biblia Króla Jakuba (King James Bible) oraz większość innych przekładów używa zamiast Imienia BOŻEGO słów: PAN oraz BÓG, ale to nie są imiona, to po prostu tytuły! Prawdą jest, że Imię BOGA – JAHWEH – zostało usunięte z Biblii, a powinno tam pozostać. Ortodoksyjni Żydzi w swoim błędzie wierzą, że Przykazanie: „Nie będziesz wzywał imienia PANA BOGA twego, nadaremnie” mówi, że nie możesz w ogóle wypowiadać BOŻEGO Imienia, bo tak zostali nauczeni przez faryzejskich rabinów. Aby obrażać JAHWEH jeszcze bardziej, ortodoksyjni, a także wielu Mesjańskich Żydów, nawet słowa takie jak „PAN” czy „BÓG”, zapisuje jako „P-N” czy „B-G”. Kiedy w końcu zrozumieją, że to jeszcze bardziej odbiera Chwałę i Moc Imieniu JAHWEH i JAHUSZUA ha MASZIJACH?! Większość mesjańskich Żydów zostało nauczonych wymawiać Imię MESJASZA jako „JESZUA”. Imię „JESZUA” nie zawiera w sobie Imienia ABBA JAHWEH. Jak więc imię „JESZUA” mogłoby oddawać chwałę JAH? JAH jest skrótem od Imienia JAHWEH (zapisywane też jako JAHŁEH), które znajduje się w Biblii, ma to więc poparcie w Piśmie. Sprawdźcie proszę poniższe odniesienia z Pisma Świętego: (z Biblii Tysiąclecia, w której Imię JAHWE występuje około 30 razy)

Księga Wyjścia 6:2-3 „Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: Jam jest Jahwe. Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, Jahwe, nie objawiłem im.”

Księga Izajasza 42:8 „Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom.”

Psalm 68:5 „Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu; wyrównajcie drogę Temu, co cwałuje na obłokach! Jahwe Mu na imię; radujcie się przed Jego obliczem!”

Psalm 105:7 „On, Jahwe, jest naszym Bogiem: Jego wyroki obejmują świat cały.”

Jak już mówiłam, ja również popełniłam błąd ucząc imienia „JESZUA” jako właściwego dla naszego MESJASZA, uczyłam się jednak na błędach. Kiedy za sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO zakupiłam aramejskie tłumaczenie transliteralne Biblii, byłam zdumiona widząc, że Imię zawarte w nim to JAH SZUA! Od razu wiedziałem, iż jest to właściwe, aby wymawiać Imię naszego MESJASZA z cząstką JAH, oddając tym chwałę ABBA JAHWEH i upamiętniając, że zbawił ON nasze dusze poprzez Imię i Krew JAHUSZUA ha MASZIJACH. [JAHUSZUA oraz JEGO uczniowie mówili zarówno w języku hebrajskim jak i aramejskim. Najprawdopodobniej większość ksiąg Nowego Testamentu została zapisana w tych dwóch językach, a następnie powstały ich greckie tłumaczenia, które obecnie uznaje się za pierwowzory. - przyp. tłum.] Otrzymałam nakaz z Nieba, aby zacząć nauczać prawdziwych, Świętych Imion hebrajskich. Raz jeszcze: Imię naszego Zbawiciela może być zapisywane jako „JAHSZUA” lub „JAHUSZUA”, nigdy jednak „Jeszua”. Jesteśmy pociągnięci do odpowiedzialności tylko za to, z czego zdajemy sobie sprawę. Był czas, kiedy i ja nie znałam prawdy, wciąż jednak moje modlitwy w imieniu „JESZUA” były wysłuchiwane. Ale teraz znam prawdę, wy zresztą także.

Maria była Żydówką i nie nadałaby swojemu hebrajskiemu dziecku greckiego imienia. Biblia mówi, że miała ona nazwać niemowlę imieniem Immanuel. Co więc znaczy Immanuel? Znaczy „BÓG z nami”. Pamiętajcie, za każdym razem, kiedy widzicie w Biblii słowo PAN odnoszące się do BOGA OJCA – w czasach spisywania Biblii stało tam JAH lub JAHWEH. ON jest naszym BOGIEM, ELOHIM w języku hebrajskim, Niebiańskim OJCEM JAHWEH.

Odpowiedzmy teraz na pytania dlaczego imię „JEZUS CHRYSTUS” w przesłaniu oraz dosłownym tłumaczeniu nie znaczy zupełnie nic oraz jakie znaczenie posiada w języku hebrajskim Imię JAHUSZUA. Imię JAHUSZUA w tłumaczeniu dosłownym z hebrajskiego oznacza: „JAH zbawia / ocala”. Czyż to nie wspaniałe? Jak wielu ojców pragnie, aby ich synowie nosili te same co oni imiona? JAHWEH zrobił to samo dla SWOJEGO Jednorodzonego SYNA. A teraz, jeśli weźmiemy hebrajskie Imię w całości - JAHUSZUA ha MASZIJACH, co tłumaczymy jako JAHUSZUA MESJASZ, to za każdym razem, gdy je wypowiadamy, przypominamy diabłu, jak to nie ma żadnego prawa do naszych dusz – tych, które przyjęły JAHUSZUA jako BOGA, PANA i ZBAWICIELA, a to z uwagi na cenę, którą JAHUSZUA zapłacił za nas na Kalwarii oraz fakt, że JAHUSZUA jest Jednorodzonym SYNEM JAHWEH, doskonałym pod każdym względem. Nawet kiedy chodził po tej ziemi, nie zgrzeszył ani razu! To niesamowite gdy pomyslimy, że przebywając w ludzkim ciele, podlegając tym samym otaczającym GO pokusom, nigdy nie zgrzeszył, nawet jedną jedyną myślą – w innym wypadku nie mógłby stanowić doskonałej ofiary, mogącej zmyć grzechy nas wszystkich!

Pytanie: Czy wciąż możemy modlić się i chrzcić w imieniu JEZUS CHRYSTUS?

Odpowiedź: Tak, imię „JEZUS CHRYSTUS” wciąż posiada moc odpuszczania grzechów, uzdrawiania, uwalniania oraz wskrzeszania, no i oczywiście modlitwy w tym imieniu wciąż są wysłuchiwane. Ale dlaczego miałbyś wciąż upierać się przy używaniu imienia „JEZUS CHRYSTUS”? Skoro już poznałeś Święte Hebrajskie Imię Zbawiciela, będziesz za swoją wiedzę odpowiedzialny. Przedtem, kiedy nie wiedziałeś, mogłeś mieć wymówkę, teraz nie masz już żadnego wytłumaczenia. W tych Czasach Ostatecznych JAHWEH używa tej oraz innych misji, aby nauczać ludzi wagi poznania prawdziwego, hebrajskiego Imienia MESJASZA.

JAHWEH użył nawet nienawróconego aktora, Mela Gibsona, aby dotrzeć do ludzi w świecie, poprzez to, że w scenariuszu wyprodukowanego przez niego filmu zostało użyte Imię „JESZUA”. Nawet jeśli Mel Gibson nie użył prawdziwego Świętego Imienia JAHSZUA, bądź JAHUSZUA, znał prawdę i historię wystarczająco dobrze, żeby nie nazwać MESJASZA „JEZUSEM”. Mel postarał się stworzyć film tak autentyczny, jak to tylko możliwe, stosując imiona używane w tamtych czasach. Czyż to nie smutne, że przekaz Zbawienia i ważności prowadzenia Świętego życia, nie zmieniły serca Mela Gibsona? Nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić sobie tortur, które szatan przygotował dla niego w Piekle, z powodu wszystkich tych dusz, które przyszły do JAHUSZUA ha MASZIJACH – dusz, które tym właśnie filmem zostały skłonione do pokuty i oddania swojego życia JAHUSZUA. Możemy się jedynie modlić o to, aby Mel Gibson obejrzał swój własny film i zapamiętał cenę, która została zapłacona na Kalwarii za jego grzechy, oraz żeby zawrócił ze swoich pomylonych ścieżek i zaczął wieść Święte życie, wielbiąc JAHUSZUA ha MASZIJACH, zamiast Kościół Katolicki. Nie ma Zbawienia w religii, ale jedynie w pełnej miłości i posłuszeństwa relacji z JAHUSZUA.

Są wrogowie tej Misji, którzy mają czelność nazywać siebie chrześcijanami, a pałają do mnie nienawiścią, mimo że nawet nigdy mnie nie spotkali, ani ze mną nie rozmawiali. Niektórzy nawet napisali do mnie, a jednak opowiadają oszczercze kłamstwa i oskarżają mnie o posiadanie ducha pychy. Ja wiem, że nie jest to prawdą, również ci, którzy znają mnie najlepiej, wiedzą, że to nieprawda, JAHWEH bowiem utrzymuje mnie w pokorze na wiele różnych sposobów, m.in. poprzez powiadamianie innych o tym, kiedy zostaję w miłości skarcona przez JAHUSZUA ha MASZIJACH. Oto pewna historia dotycząca mojej osoby. Po tym jak już poznałam Prawdę na temat Świętego Imienia naszego MESJASZA, upierałam się, że w dalszym ciągu będę nazywać GO „JEZUSEM CHRYSTUSEM” i to samo mu zapowiedziałam. Działo się to w czasie, gdy przechodziłam przez życiowy kryzys i wołałam do JEZUSA CHRYSTUSA po odpowiedzi na moje pytania. Modliłam się w imieniu „JEZUS CHRYSTUS” i zadawałam pytania, prosząc o potwierdzenie. Pamiętam, że powiedziałam: 'Wiem, że TWOIM Imieniem jest JAHUSZUA, ale jest mi wygodniej nazywać Ciebie „JEZUSEM”, ponieważ tego mnie właśnie nauczono i nawet piosenka, którą śpiewam moim dzieciom, nosi tytuł: „JEZUS mnie kocha”, tak więc wybaczysz mi proszę, jeśli będę nazywać Cię po prostu imieniem „JEZUS”?' Niespodziewanie usłyszałam wyraźnie głos przemawiający do mnie, był on bardzo donośny i stanowczy. Usłyszałam: „Dobrze, Sue”. Odrzekłam: „Hmm... nie mam na imię Sue.” Następna rzecz, którą usłyszałam, to coś, czego nigdy nie zapomnę: „Jak ci się podoba bycie nazywaną nie swoim imieniem, kiedy wiesz, że JA znam twoje prawdziwe imię i nie brzmi ono: Sue? Ty znasz MOJE prawdziwe hebrajskie Imię, a mimo to wciąż chcesz nazywać MNIE imieniem „JEZUS”, ponieważ jest ci tak wygodniej, nawet po tym jak przywiodłem cię do poznania Prawdy. Jak ci się to podoba?” Żałowałam tego i korzyłam się. Powiedziałam JAHUSZUA ha MASZIJACH, że jest mi bardzo przykro i w końcu zrozumiałam, że odtąd jestem pociągnięta do odpowiedzialności za to, co wiem, mimo że wcześniej byłam pod Łaską, bo nie zdawałam sobie z tego sprawy. Teraz jednak rozumiem jak ważne jest, aby uczyć ludzi Świętego hebrajskiego Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH, aby wierzący, którzy pozostaną na Wielki Ucisk, mogli znać prawdę.

Wierzę mocno w to, że ci tzw. „chrześcijanie” atakujący tę Misję słowem zarówno pisanym jak i mówionym, przybierają pozory pobożności, ale nie mają żadnych owoców, aby ją udowodnić, a ich życie o niej nie świadczy. Ci wrogowie przekonają się boleśnie na własnej skórze, że nie będzie im dane uniknąć Wielkiego Ucisku, a potem i Piekła. JAHUSZUA sam powiedział mi, że bardzo wielu nie zostanie uznanych godnymi uniknięcia wydarzeń, które mają nastąpić, i bycia pochwyconym przez NIEGO przy Wniebowzięciu, ponieważ kłamią i oczerniają JEGO Proroka, czyniąc mi wiele krzywdy. To ci, którzy próbują zniszczyć tę Misję, nazywając mnie fałszywym prorokiem, a samą Misję – sektą. A wszystko to, ponieważ AmightyWind odmawia pójścia na kompromis z grzechem, a Święte Proroctwa, przekazane przez JAHUSZUA ha MASZIJACH i JAHWEH, nadały polecenie honorowania Dnia Szabatu oraz Biblijnych Świąt, które JAHUSZUA ha MASZIJACH obchodził i honorował, a także by używać Świętego, Nienaruszalnego Hebrajskiego Imienia naszego MESJASZA. Muszę pocieszyć się świadomością, że to diabeł jest tym, który nienawidzi wszystkiego, czego ta Misja uczy. Przyprowadzamy dusze z tak wielu różnych narodów do JAHUSZUA ha MASZIJACH poprzez tłumaczenia Proroctw na ich własne języki i to jest jedynym powodem, dla którego słudzy szatana atakują mnie oraz tę Misję. Podobnie było zresztą z samym JAHUSZUA, ON również był prześladowany, nazywany złym, fałszywym oraz wyszydzany, nic się więc nie zmieniło. Święci ludzie żyjący w Świętości przed JAHWEH wciąż będą cierpieć prześladowania za to, że różnią się od tego świata.

Pozwólcie, że opowiem historię o tym, jak dowiedziałam się, że jestem rozliczana z tego, co teraz wiem, i że nie mam już żadnego wytłumaczenia na to, by modlić się w imieniu „JEZUS CHRYSTUS” zamiast w JEGO Prawdziwym Hebrajskim Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH (lub JAHSZUA ha MASZIJACH). Zazwyczaj dodaję „ha MASZIJACH”, aby podkreślić, że nie tylko JEGO Imię, lecz również główny tytuł określa to, kim ON jest – Jednym i Jedynym MESJASZEM. Zostałam o tym pouczona i przekonana w duchu przez JAHWEH dawno temu, gdy Święte Proroctwa zostało umieszczone w Internecie. Imiona ludzi zapisujemy wielką literą, ale czyż BÓG WSZECHMOGĄCY nie zasługuje na więcej? Zostałam pouczona przez DUCHA ŚWIĘTEGO, by ICH Imiona, a nawet tytuł BÓG, w całości zapisywać wielkimi literami, i nie ma dla mnie znaczenia, czy ludzie to rozumieją. WSZECHMOGĄCY, PRZEDWIECZNY STWÓRCA Wszechrzeczy zasługuje na ten wyraz wielkiego szacunku. Róbcie jak uważacie, to jest moje przekonanie i nie mogę pisać w inny sposób. Również nie zobaczycie, abym gdziekolwiek zapisywała słowa „diabeł” lub „szatan” wielkimi literami, nawet na początku zdania, gdyż one nie zasługują na okazywanie szacunku w taki sposób. Może po przeczytaniu tego będzie wam łatwiej uświadomić sobie, że nie macie już żadnej wymówki, aby nie używać Prawdziwego Hebrajskiego Imienia naszego MESJASZA. W pisowni i wymowie ja używam teraz Imienia JAHUSZUA, ponieważ pewnego razu mój mąż miał sen, w którym wskazywał palcem na niebo i ujrzał JAHUSZUA przybywającego na białym koniu. ...., zakrzyknął wtedy głośno: „JAHUSZUA nadchodzi! Spójrz, JAHUSZUA nadchodzi!”, budząc tym siebie i mnie. Nie wiem czy ten sen jest zamieszczony na stronie internetowej, jeśli nie to musimy go tam umieścić. ... zwykł używać Imienia JAHSZUA, aż do czasu otrzymania tego snu, po którym zaczął stosować w pisowni i wymowie Imię JAHUSZUA. Powiedziałam mu, że ja nauczyłam się Imienia JAHSZUA i w ten sposób zamierzam je w dalszym ciągu wymawiać. On odparł, że czuje się prowadzony do używania Imienia JAHUSZUA od tego czasu. We wszystkich moich pismach, czy też w czasie modlitw i ogólnie rzecz biorąc, używając Imienia MESJASZA, stosowałam Imię JAHSZUA, aż do czasu przyjścia nowego Świętego Proroctwa, w którym to właśnie Imię JAHUSZUA dało się wyraźnie słyszeć, kiedy przemawiałam Świętymi Językami, które potem zostały przełożone na język angielski. W tym właśnie Świętym Proroctwie zostałam pouczona, aby zastosować się do tego, do czego wcześniej zastosował się mój mąż – aby wypowiadać Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH i nauczać GO. Dlaczego, nie wiem, ponieważ nie ma nic złego w Imieniu JAHSZUA. Oba te imiona oddają Cześć i Chwałę JAH, ale ja staram się być posłuszna JAHWEH we wszystkim.

Pytanie: Kiedy używamy hebrajskiego Imienia JAHUSZUA, czy wciąż modlimy się do tego samego JEZUSA, Jednorodzonego SYNA BOŻEGO?

Odpowiedź: Tak, oczywiście. Jednakże pamiętaj, my ostrzegamy, aby uczyć się prawdziwego, Świętego Hebrajskiego Imienia naszego MESJASZA, ponieważ jeśli zostaniesz tu na czas Wielkiego Ucisku, to twoje modlitwy zanoszone jedynie w Imieniu JAHUSZUA / JAHSZUA ha MASZIJACH zostaną wysłuchane, z tego względu, że antychryst będzie rościł sobie prawo do imienia „JEZUS CHRYSTUS”. Jak wielu jest fałszywych chrystusów, którzy nazywają siebie Jezusami Chrystusami, a drwią ze wszystkiego, co Święte? JAHUSZUA przestrzegał nas, że to będzie się działo przed JEGO ponownym przyjściem. Żyjemy w Czasach Ostatecznych, o których ON prorokował. Antychryst nie zechce używać Imienia JAHUSZUA czy JAHSZUA, ponieważ szatan nienawidzi dosłownego znaczenia tego Imienia („JAH Zbawia/Ocala”).


Wcześniejszy komentarz Prorok Elisabeth Elijah na temat

Dlaczego używamy Świętych Hebrajskich Imion BOGA OJCA JAHWEH,
SYNA BOŻEGO JAHUSZUA oraz DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH ha KODESZ?

Napisany 21 lutego 2003 roku

Pragnę przedstawić coś jasno. Zostałam ochrzczona w imieniu „JEZUS CHRYSTUS” i wypędzałam demony w imieniu „JEZUS CHRYSTUS”. Zarówno ja, jak i rzesze innych, zostaliśmy uzdrowieni w imię „JEZUS CHRYSTUS”. Dusze były zbawiane w imieniu „JEZUS CHRYSTUS”. My, jako Ciało Chrystusowe, nauczyliśmy się tego imienia z Biblii Króla Jakuba, ale gdybyśmy studiowali Biblię hebrajską czy aramejski Nowy Testament, Imieniem tym byłoby JAHUSZUA bądź JAHSZUA.

Jesteśmy pociągnięci do odpowiedzialności jedynie za to, co wiemy. Kiedy ja dowiedziałam się, że Świętym Hebrajskim Imieniem jest JAHUSZUA, od tego czasu stałam się odpowiedzialna za jego używanie. Moim Imieniem jest Elisabeth Sherrie, ale przez wiele lat używałam jedynie drugiego imienia - Sherrie - nawet w pracy misjonarskiej. Dopiero kilka lat temu JAHWEH polecił mi, abym używała pierwszego imienia – Elisabeth - które otrzymałam przy narodzeniu, ponieważ Namaszczenie w tym imieniu miało być większe, jeśli tylko posłuchałabym GO i nie stosowała już dłużej imienia, do którego byłam przyzwyczajona, i pod którym występowałam od wielu lat. Nie znaczy oczywiście, że nie jestem wciąż tą samą osobą.

JEZUS CHRYSTUS i JAHUSZUA to ta sama OSOBA, ten sam ZBAWICIEL, ten sam BÓG i ten sam SYN JAHWEH. W tych Czasach Końca jednakże potrzebujemy większej mocy Namaszczenia, a większa moc Namaszczenia jest w modlitwach w JEGO Świętym Hebrajskim Imieniu. Nie wiem jak inni, ale ja pragnę więcej Namaszczenia, a nie mniej. Również w Proroctwie 83 pt. „JA, JAHWEH, mówię: Przygotujcie się! Bliski jest Koniec!” danym 15 marca 2006 roku, JAHWEH powiedział, że w czasie Wielkiego Ucisku antychryst używać będzie imienia „JEZUS” i JAHWEH nie będzie mógł dłużej odpowiadać na modlitwy wypowiadane w tym imieniu.

Fragment Proroctwa 83:

„W hebrajskim Imieniu JAHUSZUA i w MOIM Imieniu JAHWEH jest wyższe Święte Namaszczenie. Teraz nadszedł Czas Końca, ostrzegam was, abyście pouczali innych prawdy, którą sami poznaliście. W Naszych Świętych Hebrajskich Imionach jest więcej Namaszczenia. Używajcie ICH, nie szukajcie już więcej wymówek. Podczas Wielkiego Ucisku musicie wzywać hebrajskiego Imienia MEGO SYNA, Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH. MOJE Imię JAH, Imię ponad wszelkie imię, zawarte jest w JEGO Imieniu. Jeśli teraz się tego nie nauczycie, to w czasie Wielkiego Ucisku będziecie modlić się o wybawienie lub uzdrowienie używając imienia „JEZUS”, a syn szatana właśnie tego imienia będzie używać, podszywając się pod BOGA. Jak możecie oczekiwać uzdrowienia, wyzwolenia lub błogosławieństw, używając tego samego imienia, którym będzie się posługiwał syn Lucyfera? Będziecie wzywali syna szatana, nie wiedząc o tym.”

Dla wielu osób Prawda ta jest wstrząsająca, jednakże my mamy ostrzegać wierzących w JAHUSZUA, aby byli przygotowani, gdy ten czas nadejdzie, i używali wtedy prawdziwego hebrajskiego Imienia naszego ZBAWICIELA – JAHUSZUA, przez które to modlitwy będą wysłuchiwane w czasie Wielkiego Ucisku. BÓG JAHWEH wciąż honoruje imię „JEZUS”, ale w czasie Wielkiego Ucisku antychryst używać będzie imienia „JEZUS” i BÓG JAHWEH nie będzie już w stanie odpowiadać na modlitwy zanoszone w imieniu „JEZUS”, ponieważ syn szatana podrobi je i przypisze sobie samemu.

Niektórzy nazywają JAHWEH imieniem „JEHOWA” (z ang. „JEHOVAH” wym. „DŻEHOWAH”). Kiedy się modlicie, nasz Niebiański OJCIEC, podobnie jak i nasz ZBAWICIEL, wie do kogo mówicie. Proszę nie zrozumcie mnie źle. Mnie również przestawienie się na Imię JAHUSZUA zajęło trochę czasu. Byłam zbawiona od 27 lat, a ZBAWICIELA przedstawiono mi również pod imieniem „JEZUS CHRYSTUS”. W obecnym czasie, bez względu na to czy modlicie się w Imieniu JAHUSZUA czy „JEZUS”, najważniejszą rzeczą jest, że wołacie do NIEGO jako do Jedynego Wstawiennika przed naszym Niebiańskim OJCEM JAHWEH. W czasie Wielkiego Ucisku jednak, musicie używać Imienia JAHUSZUA bądź JAHSZUA, aby na wasze modlitwy mogła przyjść odpowiedź od BOGA JAHWEH. Wierzący w JAHUSZUA, którzy nie zastosują się do tego w czasie Wielkiego Ucisku, wciąż pójdą do Nieba, jednak wielu z nich straci swoje życie, ponieważ JAHWEH nie będzie mógł chronić ich przed wrogami. JAHWEH powiedział, że wielu wierzących stanie się męczennikami w Wielkim Ucisku.

Idziemy z Chwały w Chwałę i od Objawienia do Objawienia, poprzez Namaszczenie DUCHA ŚWIĘTEGO. Niektórzy ludzie nie chcą przyjmować żadnych Nowych Objawień od DUCHA ŚWIĘTEGO, zwanego w języku hebrajskim RUACH ha KODESZ. Jest im wygodniej poprzestawać na duchowym mleku. Mi jednak powiedziano, żebym uczyła również tych, którzy pożądają Stałego Pokarmu Słowa. Jest mi przykro, jeśli kogoś urażam. Dlaczego ktoś nie miałby chcieć używać Świętego Imienia JAHUSZUA, zamiast imienia „JEZUS CHRYSTUS”, po zapoznaniu się z tą prawdą?

Apostoł Elisabeth Elijah

Księga Izajasza 12:2
„Oto JAHWEH jest Zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest JAH. ON stał się dla mnie Zbawieniem!”

Księga Izajasza 26:4
„Złóżcie nadzieję w JAHWEH na zawsze, bo JAH jest wiekuistą Skałą!”

Psalm 68:4-5
„A sprawiedliwi się cieszą i weselą przed BOGIEM, i radością się rozkoszują. Śpiewajcie JAH, grajcie JEGO Imieniu; wyrównajcie drogę TEMU, co cwałuje na obłokach! JAHWEH MU na Imię; radujcie się przed JEGO obliczem!”


OJCIEC JAHWEH a SYN JAHUSZUA

Współcześnie chrześcijanie wierzą, że MESJASZ JAHUSZUA preegzystował (istniał zanim przyszedł na świat w Betlejem judzkim) w takiej czy innej postaci. Niektórzy mówią, że był ON Melchizedekiem, inni – że to „Dowódca Wojsk JAHWEH” (Ksiega Jozuego* 5:14). Niektórzy twierdzą, że jest to Archanioł Michał, inni z kolei, że to „Anioł JAHWEH”. Prawdopodobnie jeszcze bardziej błędne jest wyobrażenie, że JAHUSZUA to JAHWEH (PAN) ze Starego Testamentu. To opracowanie napisane jest z nadzieją, że wszyscy czytający to zrozumieją w końcu, iż JAHWEH to WSZECHMOGĄCY OJCIEC Stworzenia, a JAHUSZUA MESJASZ to JEGO Jednorodzony SYN - tak jak to stoi w Piśmie - trwający w absolutnej jedności z OJCEM oraz dysponujący pełnią JEGO Władzy, Mocy i Chwały, przez którego wszystko, co istnieje, zostało stworzone. (List do Kolosan 1:15-20)

*Zauważ, że Jozue (z ang. 'Joshua' wym. 'Dżoszua') to Joszua lub Jahuszua, ponieważ w języku hebrajskim nie ma takiej głoski jak „Dż”. Głoska „Dż” (w jęz. ang. 'J' wym. 'Dżej') istnieje dopiero od 500 lat i nie znajduje się nawet w oryginalnej wersji Biblii Króla Jakuba z 1611 roku. To również daje nam odpowiedź na pytanie, dlaczego JEHOVAH (wym. Dżehowah) nie jest poprawną formą Imienia BOGA.

Istnieje tylko jeden BÓG. OJCIEC JAHWEH יהוה, SYN JAHUSZUA יהושוע oraz DUCH ŚWIĘTY RUACH ha KODESZ רות הקדש to jedyny i wyłączny BÓG WSZECHMOGĄCY. JAHUSZUA ha MASZIJACH jest więc BOGIEM WSZECHMOGĄCYM, ale nie jest ON OJCEM JAHWEH. Z jakiegoś powodu ludzie czują potrzebę wynoszenia SYNA na pozycję OJCA, kiedy w istocie Pismo wyraża się jasno, że OJCIEC jest „Największy ze wszystkich”, i że jest „Głową MESJASZA” (1 List do Koryntian 11:3). Rozważcie Słowa samego JAHUSZUA z Ewangelii Jana 14:28: „…bo OJCIEC większy jest ode MNIE”; Ew. Jana 10:29: „OJCIEC MÓJ, który MI je dał, jest Większy od wszystkich.”; a także Ew. Jana 13:16: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa (JAHUSZUA) nie jest większy od swego Pana (JAHWEH) ani wysłannik (JAHUSZUA) od tego, który go posłał (JAHWEH).” Wersety te pokazują nam punkt widzenia JAHUSZUA na JEGO relację z OJCEM. Zauważcie, iż ON nie twierdził, że jest OJCEM, ale czynił wyraźną różnicę pomiędzy NIMI dwoma.

*

Kim jest OJCIEC naszego Zbawiciela JAHUSZUA ha MASZIJACH?

Co Pismo Święte mówi na temat tego, kim jest OJCIEC?

W Księdze Izajasza 63:16 czytamy:
„Ty wszak jesteś naszym OJCEM, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje! Ty, JAHWEH, jesteś naszym OJCEM i naszym Odkupicielem. To jest TWOJE Imię od wieków.”

JAHWEH jest OJCEM. Możnaby jednak stwierdzić, że fragment ten mówi, iż JAHWEH jest OJCEM Izraela, a nie OJCEM JAHUSZUA. Weźmy pod uwagę dwa kolejne wersety. Pierwszy z nich znajduje się w Liście do Hebrajczyków 1:5: „Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: TY jesteś MOIM SYNEM, JAM Cię dziś zrodził? I znowu: JA będę MU OJCEM, a ON będzie MI SYNEM.” Kto wypowiedział te Słowa? Wszyscy powinni się zgodzić, że to OJCIEC JAHUSZUA MESJASZA wyrzekł je, ponieważ odwołuję się ON do JAHUSZUA jako SWOJEGO SYNA. List do Hebrajczyków 1:5 jest dosłownym cytatem Psalmu 2:7: „Ogłoszę postanowienie JAHWEH: Powiedział do mnie: TYŚ SYNEM MOIM, JA Ciebie dziś zrodziłem.” W wersecie tym JAHUSZUA przemawia poprzez Proroctwo, w którym nazywa ON JAHWEH Swoim OJCEM! Zwróciliśmy wcześniej uwagę, że JAHUSZUA powiedział: „MÓJ OJCIEC większy jest ode MNIE”. W rzeczywistości powiedział przez to: „JAHWEH większy jest ode MNIE”, pouczając nas, że ON nie jest JAHWEH. Każdy, kto wierzy, że JAHUSZUA jest JAHWEH, musi również wierzyć, że JAHUSZUA jest Niebiańskim OJCEM. To jest jeszcze bardziej niedorzeczne i niemożliwe do udowodnienia w świetle Pisma.

W Ewangelii według Jana JAHUSZUA wielokrotnie odwołuje się do JAHWEH jako do Swego OJCA i przedstawia prawdziwą zależność istniejącą pomiędzy NIMI Dwoma. Kilka przykładowych wersetów:

„OJCIEC miłuje SYNA i wszystko oddał w JEGO ręce.” – 3:35
„Lecz JAHUSZUA im odpowiedział: OJCIEC MÓJ działa aż do tej chwili i JA działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał Szabatu, [fałszywy zarzut przeciwników JAHUSZUA] ale nadto JAHWEH nazywał swoim OJCEM, czyniąc się równym JAHWEH.” – 5:17-18
„SYN nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział OJCA czyniącego. Albowiem to samo, co ON czyni, podobnie i SYN czyni. OJCIEC bowiem miłuje SYNA i ukazuje Mu to wszystko, co ON sam czyni” – 5:19-20
„OJCIEC bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał SYNOWI, aby wszyscy oddawali cześć SYNOWI, tak jak oddają cześć OJCU. Kto nie oddaje czci SYNOWI, nie oddaje czci OJCU, który GO posłał.” – 5:22-23

Imię ZBAWICIELA

Poniżej przedstawiliśmy kilka dodatkowych powodów uzasadniających używanie Świętego Hebrajskiego Imienia Zbawiciela – Imienia JAHUSZUA, zamiast greckiego wyrazu - zamiennika „JEZUS”.

*

Imię SYNA miało oznaczać „JAHWEH Zbawia”

Kiedy Maria (po hebrajsku Miriam) nosiła w swoim łonie SYNA BOŻEGO, Józef otrzymał nakaz, aby nadać jej dziecku Imię, które oznacza: „ON (JAHWEH) Zbawi SWÓJ lud” (Ewangelia Mateusza 1:21), a to właśnie znaczy Imię JAHUSZUA! Greckie imię „JEZUS” nie spełnia tego nakazu, gdyż nie posiada żadnego dosłownego znaczenia w jakimkolwiek języku, będąc grecko-łacińską hybrydą. Słowo JAHUSZUA w Konkordancji Stronga jest określone pod numerem #3091 jako pochodzące od słowa JAHWEH (#3068) oraz od „jasza” (#3467), które oznacza „zbawić/ocalić”. JAHWEH i „jasza”* razem, lub też JAHUSZUA, oznacza „JAHWEH Zbawia”.

*Słowo szua bądź j'szua jest pochodnym wyrazu jasza i oznacza „zbawiać”. Stąd Imieniem Zbawiciela jest JAHU'SZUA.

Chrzest nowotestamentowy miał odbywać się „w Imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO”. (Ewangelia Mateusza 28:19) Na podstawie dowodów z Księgi Dziejów Apostolskich wiemy, że Uczniowie nie chrzcili używając formuły „w Imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO” . Udzielali chrztu raczej w jednym, konkretnym Imieniu, jak jest zapisane w Dziejach Apostolskich 2:38: „Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze DUCHA ŚWIĘTEGO.”

Chrzest udzielany był w Imieniu, które dokładnie reprezentowało wszystkich TROJE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO. Jakie Imię spełnia warunki Wielkiego Posłannictwa? (z Ewangelii Mateusza 28:19-20) Jaki wybór mamy co do Imienia OJCA? Nie ma odpowiedników Imienia OJCA w innych językach. „PAN” i „BÓG” to nie imiona, lecz tytuły, a Jehowa to z kolei XVI wieczne wypaczenie. Niepodważalnym faktem jest, iż osobistym Imieniem BOGA jest JAHWEH, lub jego skrócona forma „JAH” pojawiająca się 49 razy w Starym Testamencie. Jaki wybór mamy co do Imienia SYNA BOŻEGO? Biorąc pod uwagę dwie możliwości: greckie Iesous (Jezus) oraz hebrajskie JAHUSZUA, która z nich może być zastosowana również w odniesieniu do OJCA i DUCHA ŚWIĘTEGO? Jedynie JAHUSZUA. Apostoł Paweł, cytując Księgę Joela 2:32 [poprawnie przełożoną], ogłosił: „Wszakże stanie się, że ktobykolwiek wzywał Imienia JAHWEH, wybawiony będzie.” (List do Rzymian 10:13) W jaki sposób wzywamy Imienia JAHWEH? W zaledwie jednym miejscu w Nowym Testamencie otrzymujemy na ten temat pouczenie.

W relacji nawrócenia Świętego Pawła z Dziejów Apostolskich 22:16 czytamy o Ananiaszu, który przemówił do niego słowami: „Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając JEGO Imienia!”*

*Podobnie w napisanym przez siebie liście Święty Jakub wzywa ochrzczonych wiernych do zaprzestania stronniczości słowami: „Czy to nie oni znieważają zaczytne Imię, które zostało nad wami wezwane?” – List Jakuba 2:7

Zaledwie trzy dni wcześniej ZBAWICIEL objawił SWOJE Imię Apostołowi Pawłowi po hebrajsku jako JAHUSZUA. (Dzieje Apostolskie 26:14-15) Czytelniku, jak myślisz, w jakim Imieniu Paweł został zanurzony, lub na jakie Imię powoływał się, mówiąc o wypełnieniu Proroctwa z Księgi Joela 2:32 w Liście do Rzymian 10:13? Na Imię OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO. Na Imię JAHUSZUA!

*

SYN, który miał przyjść w Imieniu (PANA) JAHWEH

Zwróćmy uwagę jak wielu biblijnych Izraelitów związanych z BOGIEM JAHWEH nosiło cząstkę Imienia swego STWÓRCY w swoim własnym imieniu. Przykłady: Eliasz / EliJahu, Jeremiasz / JirmeJahu, Izajasz / JeszaJahu, Nehemiasz / NehemJah, Ezechjasz / HizkiJahu i wiele, wiele więcej. Chwalebną tradycję w Narodzie Wybranym stanowiło oddawanie czci PANU JAHWEH poprzez nadawanie dzieciom imion, które zawierały w sobie trzon Najwyższego Imienia – JAH bądź JAHU – i w szczególny sposób wywyższały BOŻE dzieła, opisywały charakter WSZECHMOGĄCEGO czy też upamiętniały relację Izraelitów z ich BOGIEM. Ich znaczeniem mogło być dla przykładu „JAHWEH jest Ocaleniem”, „JAHWEH moim BOGIEM”, „JAHWEH pociesza”, „JAHWEH wyzwala”, „Powołany przez JAHWEH”, „Umiłowany przez JAHWEH”.

Postępując zgodnie z tą właśnie zasadą, w celu przyniesienia Chwały Swojemu Imieniu, a także po to, by wyjawić ludziom cel zesłania Swojego Jedynego SYNA na ziemię, BÓG JAHWEH nakazuje nadać MU Imię posiadające wyjątkowe, unikalne znaczenie. Imieniem tym jest JAHUSZUA, a jego znaczeniem: „JAHWEH Zbawia”.

Jak wielu BOŻYCH posłańców, wybranych i umiłowanych przez JAHWEH sług, nosiło Imię swojego STWÓRCY oddając MU tym Chwałę i zachowując pamięć o Imieniu ponad wszelkie imię? O ileż bardziej Jednorodzony BOŻY SYN, o którym powiedziane jest, iż ma przyjść „w Imieniu JAHWEH”, nie miałby nosić tego właśnie Imienia? Sam MASZIJACH mówi o sobie: „Przyszedłem w imieniu OJCA MEGO, a nie przyjęliście MNIE.” (Ewangelia Jana 5:43) Dlaczego tak wielu ludziom łatwo jest wierzyć w niedorzeczną, absurdalną ideę mówiącą, że hebrajski ZBAWICIEL, Król Żydów, SYN BOGA Abrahama, Izaaka i Jakuba narodzony na Judzkiej ziemi z łona hebrajskiej dziewicy, który pełnił służbę wyłącznie pośród zagubionych owiec z domu Izraela (Patrz: Ewangelia Mateusza 10:5-6; 15:24), miałby mieć nadane greckie(!), nie posiadające żadnego znaczenia i podważające BOŻE posłannictwo MESJASZA imię?

W czasie tryumfalnego wjazdu Króla Żydów do Jerozolimy, jej mieszkańcy witali GO słowami: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w Imię JAHWEH” (Ewangelia Jana 12:13) Jest to cytat Psalmu 118:26. Wypełniając tamto starotestamentowe Proroctwo, Izraelici ogłaszali, że MESJASZ „przyszedł w Imieniu JAHWEH”.

Jedynie biorąc pod uwagę Imię JAHUSZUA można powiedzieć, że ZBAWICIEL przyszedł w Imieniu JAHWEH.

*

Imię ponad wszelkie imię

Imię SYNA to „Imię ponad wszelkie imię” jak to napisano w Liście do Filipian 2:9-11:

„Dlatego też BÓG GO nad wszystko wywyższył i darował MU Imię ponad wszelkie imię, aby na Imię JAHUSZUA zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że JAHUSZUA ha MASZIJACH jest PANEM - ku chwale BOGA OJCA.”

Lecz jakie konkretnie Imię jest ponad wszelkie imię?

„Wstańcie! Błogosławcie JAHWEH, BOGA naszego! Błogosławiony jesteś, JAHWEH, BOŻE nasz, od wieku do wieku. Niech ludzie błogosławią wspaniałe Imię TWOJE, wyższe ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę. TY, JAHWEH, jesteś Jedyny.”
    – Księga Nehemiasza 9:5-6

„I będę dziękował Twemu Imieniu za łaskę Twoją i wierność, bo wywyższyłeś ponad wszystko Twoje Imię i obietnicę... będą Ci dziękować, JAHWEH, gdy posłyszą słowa ust Twoich; i będą opiewać drogi JAHWEH.”
    – Psalm 138:2-5

Skoro Imieniem ponad wszelkie imię jest JAHWEH, jedynie JAHUSZUA może być Imieniem ZBAWICIELA.

*

Imię upamiętniające

BÓG wybrał Imię JAHWEH, lub jego skróconą formę JAH, aby upamiętniało GO we wszystkich pokoleniach.

„I mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz synom Izraelskim: JAHWEH, BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” – Księga Wyjścia 3:15

Jedynie Imię JAHUSZUA upamiętnia to Imię.

*

Imię znamienitsze

SYN odziedziczył „znamienitsze Imię”, jak to napisano w Liście do Hebrajczyków 1:4:

„i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył Imię.”

Po kim SYN odziedziczył Swoje Imię? Oczywiście odziedziczył je po OJCU. Rzecz jasna mógł odziedziczyć po OJCU tylko to, co od OJCA pochodziło. Czy od OJCA pochodzi Imię „JEZUS” czy JAHUSZUA? Odpowiedź jest oczywista, zwłaszcza gdy pamiętamy, że OJCIEC nazywany jest skróconą formą JAH 49 razy w Starym Testamencie. Oto jeden z przykładów z Psalmu 68:4: (tłumaczenie King James Version)

„Śpiewajcie BOGU, wychwalajcie JAHWEH w pieśniach; wysławiajcie TEGO, który cwałuje na obłokach JEGO Imieniem JAH; radujcie się przed JEGO Obliczem!”

JAH – skrócona forma Imienia BOGA OJCA – może być znaleziona jedynie w hebrajskim Imieniu JAHUSZUA.

*

SYN objawił Imię OJCA

Nasz ZBAWICIEL objawił / uczynił znanym Imię OJCA podczas SWOJEGO pobytu na ziemi.

„Objawiłem Imię TWOJE ludziom, których MI dałeś ze świata. TWOIMI byli i TY MI ich dałeś, a oni zachowali Słowo TWOJE.”   – Ewangelia Jana 17:6
„Objawiłem im TWOJE Imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą TY MNIE umiłowałeś, w nich była i JA w nich.”
  – Ewangelia Jana 17: 26

Jedynie w trzech fragmentach Nowego Testamentu SYN przedstawia Siebie samego, m.in. w relacji nawrócenia Apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich 26:14-15:

„Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: Szawle, Szawle, dlaczego MNIE prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. Kto jesteś, panie? - zapytałem. A PAN odpowiedział: JA jestem JAHUSZUA, którego ty prześladujesz.”

PAN przedstawił się jako JAHUSZUA lub JAHSZUA, gdyż mówił ON po hebrajsku i aramejsku. Z całą pewnością nie użyłby greckiego imienia „JEZUS”, ponieważ mówił po hebrajsku i aramejsku, nie po grecku, gdyby natomiast ZBAWICIEL posłużył się greckim imieniem „JEZUS”, nie objawiłby Imienia OJCA JAHWEH. Podobnie jak nazwisko rodowe, cząstka JAH znajduje się zarówno w Imieniu OJCA jak i SYNA. JAHUSZUA mógł zatem słusznie powiedzieć: „Przyszedłem w Imieniu MOJEGO OJCA” (Ewangelia Jana 5:43)

*

Boskość JAHUSZUA

Wreszcie, co niezwykle ważne, powinno się stosować hebrajską wymowę Imienia naszego ZBAWICIELA, gdyż wykazuje ona Boskość JAHUSZUA. Gdyby hebrajskie Imiona ELOHIM pozostały w Piśmie Świętym w stanie nienaruszonym, o wiele trudniejszym, jeśli nie niemożliwym, byłoby poddanie w wątpliwość Boskości JAHUSZUA MESJASZA. Weźmy pod uwagę starotestamentowe Proroctwa dotyczące JAHWEH, które odniesiono do JAHUSZUA. Na przykład: Komu miał przygotować drogę Jan Chrzciciel? (Księga Izajasza 40:3) Czyj bok miał zostać przebity? (Księga Zachariasza 12:10*) Któż to ma przybyć na ziemię w towarzystwie wszystkich swoich świętych (Księga Zachariasza 14:5) i postawić swoje stopy na szczycie Góry Oliwnej (Księga Zachariasza 14:3-4), aby z Jerozolimy rządzić światem w ramach swego Niezniszczalnego Królestwa oraz odbierać należny hołd od wszystkich narodów ziemi? (Księga Zachariasza 14:16-17) Jeżeli wasza odpowiedź na te pytania brzmi: „JEZUS”, lepiej przyjrzyjcie się tym Proroctwom raz jeszcze! W fragmentach tych Tetragram Imienia BOŻEGO został usunięty i zastąpiony wyrażeniem „PAN”. Przywróćcie w tych miejscach Imię własne JAHWEH, a ujrzycie wyraźne, że są to Proroctwa dotyczące JAHWEH, wypełnione bądź oczekujące wypełnienia w JAHUSZUA.

*„Słowo JAHWEH o Izraelu. Wyrocznia JAHWEH, który rozpostarł niebiosa, położył fundamenty ziemi i dał życie człowiekowi: (...) na mieszkańców Jerozolimy wyleję ducha współczucia i błagania. Wtedy będą patrzeć na MNIE, którego przebili.” - Późniejsze przekłady zmieniły wyrażenie „na MNIE” na „na tego”.

Nasz ZBAWICIEL nosił hebrajskie Imię JAHUSZUA, ponieważ oznacza ono „JAHWEH Zbawia”. Ponadto nosił ON hebrajskie Imię IMMANUEL, co znaczy „BÓG z nami”. Oba te Imiona świadczą o tym samym.

Imię BOGA OJCA

Tetragram JHWH / JHŁH (wymawiany jako 'jahwe', 'jahłe') pojawia się z inspiracji BOŻEGO DUCHA ŚWIĘTEGO w ponad 6800 miejscach w samym Starym Testamencie. Dlaczego więc nie można go znaleźć w powszechnych przekładach naszej Biblii?* Tłumacze Biblii, kierowani swoim własnym zamysłem, zamienili Imię BOGA na coś zupełnie innego. Cóż za arogancja! Tego, co sam BÓG zamyślił, żaden ludzki tłumacz nie ma prawa zmienić ani usunąć, nieważne jak dobrze brzmiącą wymówką by nie dysponował. W Księdze Wyjścia 23:13 mamy nakazane nigdy nie wymieniać imion obcych bogów. Jednakże przez to, co współcześni tłumacze zrobili z naszymi Bibliami, to właśnie Imię naszego BOGA jest rzadko, jeśli w ogóle, wymieniane przez większość ludzi.

*Poza dwoma małymi wyjątkami: kiedy pojawia się on w skróconej formie na końcu słowa Hallelujah, a także w imionach Izraelitów: Proroków, mężów BOŻYCH oraz innych postaci biblijnych, jak np. Eliasz / Elijahu czy Jeremiasz / Jirmejahu.

Król Salomon zadeklarował:
„... Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest JEGO Imię? Jakie jest Imię JEGO SYNA? Czy wiesz? Każde Słowo BOGA jest Prawdziwe. ON jest tarczą dla tych, którzy MU ufają. Nie dodawaj nic do JEGO Słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.”
    – Księga Przysłów 30:4-6

Jest to jednak rzecz, którą uczyniła większość tłumaczy. Odebrali oni Słowu BOŻEMU osobiste Imię JAHWEH należące do BOGA OJCA, zastępując je tytułami 'PAN' i 'BÓG', czy też hybrydą 'Jehowa' (z ang. Jehovah wym. Dżehowah). Wypaczając tekst, tłumacze Biblii właściwie złamali Trzecie Przykazanie, biorąc Imię nadaremno, czyli pozbawiając je pierwotnego znaczenia, świadcząc o nim fałszywie.

Biblia Tysiąclecia następująco określa Trzecie Przykazanie:
„Nie będziesz wzywał Imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.” – Ksiega Wyjścia 20:7

Nie w ten sposób jednak ŚWIĘTY DUCH BOŻY zamyślił to zapisać. Dopiero po przywróceniu Imienia BOŻEGO w miejscach, z których zostało ono usunięte, Trzecie Przykazanie odzyska swój pierwotny sens i będzie brzmiało:

„Nie będziesz wzywał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremno, gdyż JAHWEH nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa JEGO Imienia nadaremno”

Przyjrzymy się jednak w jaki sposób rzeczywiście pierwotny zapis tego Przykazania powinien być odczytywany.

*

„Branie Imienia nadaremno”

Słowo znajdujące się w treści Trzeciego Przykazania, tłumaczone jako „nadaremno”, to hebrajskie „shav”. Wyraz ten definiuje się jako „pustka”, „nicość”, „próżność”, „bezwartościowość”. To samo słowo zostało użyte w Dziewiątym Przykazaniu i przetłumaczone jako „fałszywe”.

„Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.”
    – Księga Powtórzonego Prawa 5:20

Innymi słowy, nie mamy używać Imienia BOGA fałszywie, ani składać o nim fałszywego świadectwa, a z pewnością dzieje się to, gdy ktoś zastępuje 'Imię ponad wszelkie imię' wprowadzającymi w błąd tytułami i nienatchnionymi zamiennikami, bądź też w jakikolwiek sposób usiłuje wymazać Imię BOGA JAHWEH z pamięci JEGO ludu. Jest to grzech przeciwko BOGU JAHWEH i odstępstwo, od którego trzeba się odwrócić, i którego nie należy tolerować!

Niektórzy twierdzą, że Trzecie Przykazanie nie ma nic wspólnego z dosłownym Imieniem BOGA, ale raczej z autorytetem JEGO Imienia. Autorytet ten jest nieodłączną częścią Trzeciego Przykazania, jednakże niemożliwym jest wykluczenie osobistego Imienia BOGA z tego Przykazania. Dla przykładu, żołnierz rzymski posiadał autorytet występując tylko i wyłącznie w imieniu Cezar, gdyby jednak nie powołał się dosłownie na to imię bądź wystąpił w jakimkolwiek innym imieniu, nie miałby żadnego autorytetu.

Zwróćmy uwagę na poniższy przykład tego, jaką wagę sam BÓG przywiązuje do SWOJEGO Imienia:

„Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH, BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MÓJE na wieki i to jest MOJE zawołanie na najdalsze pokolenia.” – Księga Wyjścia 3:15

Dlatego właśnie zostaliśmy zobowiązani do tego, aby pamiętać, upamiętniać i zachowywać w sercu JEGO Imię. Jednakże większość współczesnych tłumaczy uczyniła rzecz przeciwną i niemalże usunęła Święte Imię BOGA z pamięci JEGO ludu.

*

Próżne wytłumaczenia

Po przyznaniu, iż: „Jest niemalże pewne, że Imię od początku brzmiało JAHWEH”, tłumacze Biblii Revised Standard Version zamieszczają następujące wytłumaczenie usunięcia własnego Imienia BOGA z Pisma Świętego:

„Z dwóch powodów Komitet powrócił do bardziej znanej formy, użytej w Biblii Króla Jakuba (zastępując Imię JAHWEH wyrażeniami 'PAN' lub 'BÓG' - przyp.):

1) Słowo 'Jehowa' nie oddaje dokładnie żadnej formy imienia kiedykolwiek użytej w języku hebrajskim.
2) Użycie imienia własnego w odniesieniu do jednego i jedynego BOGA zostało porzucone w judaizmie przed erą chrześcijaństwa i jest całkowicie niewłaściwe w uniwersalnej wierze kościoła chrześcijańskiego.”

Cóż za zuchwałość! Co daje jakiemukolwiek człowiekowi lub grupie ludzi prawo do unieważniania zarządzeń BOGA? BÓG sam wie najlepiej co jest, a co nie jest właściwe dla kościoła chrześcijańskiego. Zespół redakcyjny przekładu New American Standard Bible przyznał:

„Imię to (JAHWEH) nie było wypowiadane przez Żydów… Tak więc konsekwentnie tłumaczone jest jako PAN.”

Jednakże to, że Żydzi czegoś nie wypowiadają, nie oznacza, że BÓG nie zawarł tego w zamyśle SWOJEGO Słowa. Przekład Smith & Goodspeed wyjaśnia prawdopodobnie najbardziej bezpośrednio:

„W przekładzie tym poszliśmy śladem ortodoksyjnej tradycji żydowskiej i zastąpiliśmy imię JAHWEH określeniem 'PAN', a zwrot 'PAN JAHWEH' zwrotem 'PAN BÓG'”

W świetle Ewangelii Mateusza 15:3, nie ma żadnego wytłumaczenia na to, co zrobili tłumacze Biblii: „ON im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie Przykazanie BOŻE dla waszej tradycji?”

Tradycje żydowskie, ani żadne inne doktryny ludzkie, nie stoją ponad Przykazaniami oraz wolą WSZECHMOGĄCEGO BOGA JAHWEH.

* * *

Tych kilka dodatkowych argumentów jeszcze bardziej uwidacznia potrzebę stosowania prawdziwych hebrajskich Imion JAHWEH i JAHUSZUA w odniesieniu do BOGA OJCA i SYNA BOŻEGO. Naszą modlitwą i pragnieniem jest, aby wiedza zawarta w tym opracowaniu została przyjęta jako błogosławieństwo przez poszukujących Prawdy czytelników.

Misja Amightywind

[PROSTY TEKST ARTYKUŁU PRZEZNACZONY DO DRUKU]

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ MISJI AMIGHTYWINDALPHA & OMEGA AMIGHTYWIND
MISJA OSTATNIEJ SZANSY NIEPOWSTRZYMANEGO
OGNIA RUACH ha KODESH


www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Strzeżemy Szabbatu, ale
Nie jesteśmy Adwentystami Dnia Siódmego!

WYZNANIE WIARY MISJI AMIGHTYWIND

Kontakt