Proroctwo 84

 

JA, JAHWEH, MÓWIĘ:

UWAŻAJCIE NA TE ZŁUDZENIA!

 

Przekaz dany Apostołowi Eliszewie Elijahu dnia 31- go marca, 2006 roku.Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD – skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenie – tłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczyk – potomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa , aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Och, Ameryko, jak ty MNIE zasmucasz! Gdybyście tylko mogli widzieć tego orła bielika, który jak mówicie reprezentuje wasze Stany, widzielibyście tego orła bielika płaczącego!

Och, ludu Ameryki – wasz rząd zdradza was!

Oni dążą do racjonowania tego, co JA dałem wam za darmo, gdyż ujrzycie nie tylko jak wasze pożywienie jest wydzielane, nie tylko ujrzycie jak wasze zapasy na kryzysową sytuację są racjonowane, ale doświadczycie racjonowania wody, ujrzycie racjonowanie potrzebnych lekarstw.

Będą mówić: “Wy musicie przyjść do nas po pozwolenie by kupować.”

Wy z uszami do słuchania, patrzcie na te sępy przebrane za polityków, patrzcie na te demoniczne twarze schowane za twarzami z ciała. A to nie tylko dotyczy Ameryki. Te narody, które są zbyt biedne, aby to czynić, wierzcie lub nie, będą najbezpieczniejsze, a narody najbogatsze będą najgroźniejsze!

O, Ameryko, ty, która zostałaś stworzona, aby być oddzielona i święta – oj, jak bardzo upadłaś. Gdybyście tylko mogli ujrzeć tego orła bielika, który was reprezentuje, to ujrzelibyście jak wiele waszych piór zostało wyrwanych, jednakże nie wiecie o tym, gdyż nie przyznajecie się do tego. Wasz naród jest zbudowany na złudzeniu.

Wy jesteście tak napuszeni w dumie i mówicie: ‘Popatrzcie jak jestem bogaty.’ Och, ale gdybyście tylko mogli widzieć, ze wasze pióra zostały wyrwane! Wy nie możecie nawet latać – to jest tylko złuda!

Wy idziecie od narodu do narodu by toczyć wojny.

Wasi chłopcy i dziewczęta oddają swoje życie, gdyż JA nawet nie nazywam ich mężczyznami i kobietami. Ja nazywam ich chłopcami i dziewczętami zabawiającymi się jak ”zabawkowe żołnierzyki”, zmuszani pójść na wojny, na które JA ich nie posłałem.

Och, jak wiele matek płacze! I te narody są zmuszane by posłać swoich chłopców i swoje dziewczęta, by walczyły przeciw temu zbirowi, który przychodzi na plac zabaw. Och, ale wy macie palec i wskazujecie na wszystkich innych i mówicie: ‘Wy jesteście najgorsi.’ Jednakże, jak wiele palców wskazuje z powrotem na was?

Ci, których nazywacie terrorystami – JA mówię, o Ameryko, to wy jesteście terrorystami!

Wieże z kart są gotowe do upadku. Wy zbudowaliście je na grzbietach bogatych, by wasze złudzenie mogło pozostać na swoim miejscu.

Wy macie kłamstwa: ‘My jesteśmy narodem wolnych i mądrych, przyjdźcie i przyprowadźcie ze sobą waszych biednych.’

Ale, kiedy biedni przychodzą wy jesteście kłamliwym złudzeniem. Co czynicie z nimi? Jak ich traktujecie? Oni są traktowani w sposób niegodny ludzkich stworzeń! Oni są przepędzani jakby byli szczurami. Oni są złapani w rządowe sidła. Wy nazywacie ich nielegalnymi imigrantami! Czy wy nie jesteście tymi, którzy zaprosili ich tutaj? Co robi tam wasza Statua Wolności? – ‘Przybywajcie do kraju wolnych i dzielnych.’

JA pluję na was, o Ameryko!

Wy w przeszłości krytykowaliście narody, które stosowały tortury.

Ale teraz, popatrzcie, czego są pełne wasze fale masowego przekazu: „Czy nie mamy torturować ich zanim oni będą torturować nas?” Czy nie widzicie, och Ameryko, wy, którzy jesteście naprawdę ze MNIE?

Czy nie dostrzegacie, jak nastąpiła zmiana wart?

To, co JA prorokowałem przez tą Pannę Obwieszczającą w przeszłości, nastąpiło teraz.

Jest paru z nich, jest niewielu, którzy są MOJĄ resztką, którzy są ciągle politykami, którzy ciągle próbują, podczas, gdy walą głowami o ścianę biurokracji, hipokryzji, ale i oni rezygnują, poddają się i idą na kompromis z rządowymi kłamstwami.

Ameryko, ty samotnie latasz. Ty myślisz, że masz przyjaciół. Oni nienawidzą was za waszymi plecami. Wy przekupujecie ich jak awanturnik na placu zabaw – wy nie macie przyjaciela!

Poczekajcie aż inne narody zobaczą, że jesteście tylko złudzeniem! Jesteście jak opary w powietrzu. Tam nie ma nawet ognia. Jesteście tylko kłębem dymu! Poczekajcie, niech tylko inne narody zobaczą, że wy jesteście tylko oskubanym orłem!

Dlaczego? Ponieważ wy nie poddajecie się MOJEJ władzy!

Dlaczego? Ponieważ wy wyrzuciliście MNIE z waszych szkół!

Wy nie chcieliście Dziesięciu Przykazań w waszych Sądach, w budynkach sądowych – hipokryzja tych, którzy nazywają się Sądem Najwyższym!

To dotyczy każdego z was.

I JA mówię teraz nie tylko do Ameryki, gdyż ten prorok jest posłany do wszystkich [krain].

Ostatnią rzeczą, którą uczyniłem jest zahartowanie was Ameryko, ale teraz JA, JAHWEH, zganiam was otwarcie. Och, Ameryko myślicie, iż jesteście bezpieczni przed chorobami. To wy produkujecie te biologiczne kłamstwa, te chemiczne kłamstwa wojny chemicznej!

Wy zatruwacie MOJE niebo!

Ale JA nie pozwolę temu prorokowi, aby wypowiedziała to słowo, aż będzie bezpieczna.

Ale, och Ameryko, wy, którzy jesteście biurokracją i hipokryzją, wy, którzy depczecie maluczkich pod swoimi nogami, ci bogaci i potężni, którzy zabierają tą odrobinę od tych maluczkich i dają tamtym, – Jaką cenę zapłacicie!

Wy myślicie, że ciemne intrygi zdadzą egzamin; wy myślicie, że jesteście zabezpieczeni przed tym, co uczyniliście; wy myślicie, że będziecie zabijać masy biednych i MÓJ gniew nie dosięgnie was!

Och, wy głupi naukowcy!

Och, wy głupi lekarze!

JA pokrzyżuję wasze plany, gdyż dla tych, którzy są prawdziwie ze MNIE, JAHWEH, tych którzy uznali MEGO SYNA JAHUSZUA jako MESJASZA i WŁADCY ich życia, tych którzy miłują nas i słuchają i starają się uświęcać każdego dnia, dla tych JA umieściłem w powietrzu prawdziwą szczepionkę, umieściłem tam nadnaturalne antybiotyki i tak będzie, jak z dziećmi Izraela – te plagi nie zbliżyły się do nich.

A teraz mówię do wszystkich […] świata:

Szatan stara się wykorzystać Amerykę, by rozpocząć reakcję łańcuchową, w której wszystkie wasze rządy jak daleko i szeroko zdradzą was w taki sam sposób.

 
Niektóre z nich już uczyniły to, ale JA daję wam te same obietnice. Módlcie się i błogosławcie wodę, którą pijecie, módlcie się: ‘Ta woda reprezentuje Żywą Wodę JAHUSZUA ha MASZIJACH i nic nie może wyrządzić mi szkody.’

Nie pijcie celowo tego, co jest skażone!

Kiedy JA nie dam wam innego wyjścia, wtedy należy wykazać się wiarą.

Módlcie się nad tym pożywieniem, gdyż nie będziecie wiedzieć, czy jest klonowane, czy też nie!

Pamiętajcie, szatan chce podrabiać wszystko, co JA stworzyłem. On czyni to w imię nauki.

Jednakże módlcie się nad tym pożywieniem! Wierzcie MI, wierzcie, że JA będę was ochraniał. Wierzcie, że JA dam życie mięsu, które będzie błogosławieństwem dla waszego ciała, a nie przekleństwem, gdyż JA mówię wam, klonowane mięso jest imitacją posłaną z Piekła, aby powiedzieć ‘Ja mogę stwarzać tak samo jak ON może stwarzać. Jedzcie moje pożywienie, ono jest lepsze. Ja mogę stworzyć kurę, która nie będzie miała ptasiej grypy.’

Dlaczego, wy głupi, wy naukowcy… czy myślicie, że JA nie wiem, że to wy wyprodukowaliście tę chorobę?

Ona nie wyszła ode MNIE!

Kiedy oni powiedzą: ‘Wy musicie być zaszczepieni, och, tutaj jest śmiertelny, śmiertelny wirus; my musimy spędzić was i umieścić na stadionie, jeśli nie będziecie posłuszni; my nie możemy pozwolić byście zarazili innych’.

Uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie MOJE maleństwa!

Uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie od FEMA, uciekajcie od jakiejkolwiek biurokracji, która mówi wam byście przestali wierzyć we MNIE!

Protestujcie, kiedy jeszcze możecie zabierać głos, protestujcie!

Zablokujcie linie do stolicy, mówiąc:

‘Nie odbierzecie nam zaopatrzenia, by dać je wam, temu miastu. Nie będziecie racjonować naszego pożywienia! Nie będziecie racjonować naszej wody! Nie będziecie racjonować naszego zaopatrzenia na krytyczną sytuację.’

Czy nie widzicie, że jeżeli pozostaniecie cisi, to złudzenie zwycięży?

Czyż JA nie ostrzegałem was, tak wiele Proroctw temu, że homoseksualiści byli w mniejszości, ale teraz wierzycie kłamstwom tej iluzji!

Ameryko, wy jesteście wytwórcami kłamstw tego złudzenia! Teraz wzięliście to kłamstwo na cały świat, rozpowszechniając je daleko i szeroko, ale to jest ciągle kłamstwo!

Homoseksualizm jest ciągle w mniejszości, a pomimo to oni zatwierdzają prawa i zmieniają prawa, by pochwalać to, co JA nazwałem obrzydliwością – Ameryko, wy z pewnością zbierzecie, co zasialiście, tak samo jak Sodoma i Gomora!

Ale ci z nasienia Abrahama, którzy są święci, i JA nie mówię o biologicznych Żydach, mówię do tych wszczepionych, wszczepionych w każde jedno plemię jak zostali wszczepieni w MEGO SYNA JAHUSZUA ha MASZIJACH – szukajcie MNIE, JA nie rozczaruję was. Są sposoby, którymi JA ochronię was. Lecz teraz nie czas, by bawić się w kościół symulantów.

Uczcie się prawdy i to uczcie się szybko!

Nie podążajcie za doktrynami stworzonymi przez człowieka, za kościołami Babilonu, za zorganizowanymi kościołami!

Powtarzam, szukajcie prawdy i to jest tym, co was uwolni!

To jest przyczyna, dla której JA wzbudziłem tę Misję. Oto, dlaczego JA wzbudziłem tą, którą JA nazwałem MOJĄ Panną Obwieszczającą, by była Prorokiem by ostrzegła ich.

Pieczęć ma być właśnie złamana!

Ale najpierw JA schronię i zabezpieczę MOJĄ Pannę Obwieszczającą, w przeciwnym razie to słowo nie będzie oznajmione i Eliszewa, JA widziałem każdą łzę.

Och Święci, resztka Oblubienicy JAHUSZUA, JA mam każdą waszą łzę. One są we flakoniku, one są Święte dla MNIE. Za każdym razem, kiedy musieliście się poświęcać, za każdym razem, kiedy wołaliście: ‘Prosimy, och JAHWEH, gdzie jesteś?’ JA mam wasze łzy, gdy płaczecie za waszymi rodzinami. JA mam wasze łzy, nie tylko teraz, ale i w przyszłości.

Wszyscy z was, którzy będziecie Gośćmi na Wieczerzy Weselnej Baranka, JA mam wasze łzy nawet zanim je uroniliście. One już są tutaj. Gdyż JA wiem jak będziecie się modlić, nawet zanim się pomodlicie, i JA odpowiem wam, nawet zanim będziecie się modlić. JA poszedłem przed wami jeszcze zanim będziecie musieli cierpieć!

Dla tych z was, którzy słyszą to dookoła świata, JA mówię wam:

‘Pokój’, gdyż niektórzy z was będą umęczeni. Mnóstwo was będzie umęczonych. Och, ale wy będziecie mieli pokój JAHUSZUA. I tak, jak Jan Chrzciciel powiedział: ‘Zabierzcie moją głowę, ja chcę iść do domu’, tak również i wy powiecie: ‘Czyńcie szybko, co macie czynić, ja chcę iść do domu!’ Gdyż JA obiecuję wam to, JA dam wam sny o Niebie! JA dam wam przedsmak wizji Nieba!

W pewien sposób każdy, kto będzie umęczony, każdy, kto został umęczony ze względu na MEGO SYNA JAHUSZUA, każdy otrzyma ode MNIE wizję Nieba! Więc ich ciała nie poszły do ich mogił bez otrzymania wizji twarzy JAHUSZUA, i JA zabieram ich ducha z ich ciał, nawet zanim ich ciało odczuje jakikolwiek ból!

JA obiecuję wam to. JA obiecuję wam to. JA obiecuję wam to!

Czy pamiętacie Szczepana? (Dzieje Apostolskie 7:54-59)

Czy on nie zobaczył i czy niebo nie otworzyło się?

Czy on nie ujrzał JAHUSZUA zanim został uderzony przez pierwszy kamień i czy czuł jakikolwiek ból?

Jego dusza została zabrana!

JA obiecuję wam to.

Ale biada oprawcy przeprowadzającemu egzekucję! On nie może nawet wyobrazić sobie jak wielkie przerażenie go ogarnie, nie tylko teraz na tej Ziemi, ale i na całą wieczność!

Więc uważajcie wy, którzy myślicie, iż możecie torturować i że nie poniesiecie konsekwencji. Wy nie możecie nawet pojąć, co JA uczynię wam, gdy wy dotkniecie jednego z MYCH Świętych!

Błogosławionymi są wszyscy zaproszeni na Ucztę Weselną BARANKA!

Wy będziecie wzięci w objęcia. Wy nie tylko jesteście Gośćmi, lecz wy jesteście Honorowymi Gośćmi, gdyż wy zapłaciliście tą najwyższą cenę i Oblubienica weźmie was w objęcia, a najbardziej ze wszystkiego JA, JAHWEH (BÓG – nasz OJCIEC Święty) i JAHUSZUA (Święty SYN BOŻY) weźmiemy was w objęcia, dwudziestu czterech Starców obejmie was, cztery Istoty Żyjące (Księga Apokalipsy 5:14) wezmą was w objęcia i Aniołowie z Nieba obejmą was, więc nie idźcie na kompromis!

Nie wierzcie kłamstwom złudzenia, gdyż syn zatracenia, prawdziwy Judasz – syn szatana – już wkrótce powróci!

Nie idźcie na kompromisy!

Nie wierzcie kłamstwom złudzenia!

Nie wierzcie kościołom Babilonu, powróćcie do nauk pierwszego kościoła!

Nie wierzcie takim tłumaczeniom listów Pawła
[Szaul]. Szaul był błędnie rozumiany i raz za razem źle tłumaczony! On był Żydem i nigdy nie porzucił tego! Och, te przekazywane kłamstwa! Oczywiście, wasze zbawienie nie zależy od obrzezania ciała, gdyż teraz jest obrzezanie serca (List do Rzymian 2:28-29)! To jest głupi spór!

Tak, jak Dawne Przymierze Krwi nie jest ważne, ponieważ teraz jest Nowe Przymierze Krwi.

Ale to nie znaczy, że MÓJ Szabat dalej nie obowiązuje!

Tylko, dlatego, że Grecy dali MEMU SYNOWI imię, tylko, dlatego, że Biblia Króla Jakuba
(The King James Bible) powtórzyła imię: ‘Jezus Chrystus’ raz za razem, nie oznacza, że JEGO Imię zostało zmienione! Ono na zawsze pozostanie hebrajskim Imieniem, Imieniem, które zawiera imię JA, JAHWEH(JAH)! JA, JAHWEH – imię, które jest przypomnieniem dla tej Ziemi o cenie, jaką MÓJ SYN JAHUSZUA musiał zapłacić!

Ponownie, będę powtarzać wciąż i wciąż, i wciąż, i wciąż, i wciąż…możecie nazywać tego proroka bluźniercą, możecie obmawiać ją, możecie mówić, że ona pójdzie do piekła, ale JA mówię wam to, JA, KRÓL Stworzenia, JA, TEN Święty Wieczny mówię wam to: JEGO Imię, które jest ponad wszystkie inne imiona, pochodzi od JA, JAHWEH, JA, JAHWEH! Ono oznacza JAH ZBAWIA!

Nic się nie zmieniło! Ponieważ JA honorowałem to imię ‘Jezus Chrystus’, ponieważ JA namaściłem to imię ‘Jezus Chrystus’, ponieważ JA zbawiałem w imię Jezusa Chrystusa, ponieważ JA wyzwalałem i czyniłem znaki, niezwykłości i cuda w imię Jezusa Chrystusa, ponieważ JA ciągle czynię to w imię Jezusa Chrystusa, nie oznacza to, że nie macie znać JEGO prawdziwego hebrajskiego Imienia!

Będziecie i jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie.

Ponieważ JA pozwoliłem wam cały ten czas, abyście się zbierali i nazywali niedzielę MOIM dniem Szabatu, JA uczyniłem to samo, JA pozwoliłem na to. To nie była MOJA wola, JA pozwoliłem na to.

Ale w czasie Wielkiego Ucisku, szatan pokaże wam, jak on będzie imitować i podrabiać. Gdyż mówię ponownie, nawet ci bardzo bogaci ewangeliści, którzy znają prawdę, sprzedali tę prawdę, porzucili tę prawdę i będą prowadzić was prosto w objęcia tego antymesjasza, syna szatana! I oni będą wam mówić: ‘To jest Jezus Chrystus, to jest wasz Mesjasz, On przyszedł! On przyszedł i teraz jest pokój na całej ziemi – nie musicie się martwić z powodu Piekła!

Czemu nie widzicie? Oni nie chcą podrabiać MNIE! MOJE imię jest JAH! Król Jakub zapłaci. Król Jakub zapłacił, kiedy wyrzucił ŚWIĘTE IMIĘ MOJEGO SYNA! Czytajcie, czytajcie, czytajcie! Studiujcie i okażcie się godnymi. Nie zawsze istniał Król Jakub, czytajcie Święte rękopisy. Czytajcie tam, gdzie są hebrajskie tłumaczenia. Czytajcie, gdzie nawet Aramejczyk znał JEGO Imię.

Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie chcecie uwierzyć?

Kościół Chrześcijański będzie przechodził przez tyle cierpień, ponieważ wyrzucili Mesjańskich Żydów!

I wy z Mesjańskich Żydowskich Synagog, JA wskazuję MOIM palcem również na was. Wy, którzy usunęliście MOJE IMIĘ JAH i powiedzieliście: ‘Jeszua wystarczy.’ Wy nie chcieliście obrazić Ortodoksyjnych Żydów. Wy poszliście na kompromis!

Wy, którzy nazywacie MOJEGO przemawiającego proroka, ‘Używająca Święte IMIONA’ – wy macie rację! To jest przyczyna, dla której namaściłem ją, a nie was!

Wy, którzy śmiecie pisać MOJE imię: ‘B-g’, – Co to jest?

Co to ma oznaczać dla MNIE?

Wy nawet zabieracie MOJE Bóstwo i potem dziwicie się – gdzie są te cuda z przeszłości?

Dlaczego nie możemy przynieść zmarłych do kościołów? Dlaczego oni nie ożywają? Gdzie są te dawne cuda?

Jeśli przyprowadzamy trędowatych, dlaczego oni nie są oczyszczeni? Jeśli przyprowadzamy sparaliżowanych, dlaczego oni nie chodzą? Jeśli przyprowadzamy niemowy, dlaczego oni nie mówią? Kiedy przyprowadzamy głuchych, dlaczego oni nie słyszą? Kiedy przyprowadzamy nieuleczalnie chorych, dlaczego umierają?

Głupie Kościoły Babilonu, dlaczego nie słuchacie? Postępujcie według dawnych wzorów a ujrzycie ponownie te cuda! JA mówię wam to wszystko jeszcze zanim MÓJ gniew zostanie wylany. Czyż JA nie posyłam MOICH proroków, by ostrzec zanim nadejdzie Sąd? Wy w waszych zorganizowanych, bogatych, nadętych kościołach; wy i te kościoły ze szkła; wy, którzy nie mówicie, co to jest grzech; wy, którzy bierzecie łapówkę od rządów; wy którzy nakładacie kaganiec Prorokom i wyrzucacie ich – MOJĄ RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) nawet nie ma w waszych kościołach. To wszystko jest złudzeniem, sztuczką diabła, nic nie różniącą się od Davida Copperfielda, magika działającego pod wpływem mocy szatańskiej, lub ten nazywający siebie Criss Angel magik, który rzuca wyzwanie śmierci, który nawet nie jest człowiekiem, jest zamaskowanym upadłym aniołem! On jest złudą przed waszymi oczami!

Dla tych z duchowymi uszami – wy będziecie słyszeć!

Dla tych z was, którzy jesteście Gośćmi – nie zgadujcie!

Dla tych z was z duchowymi oczami do patrzenia – to jesteście wy, których pobłogosławiłem! To jesteście wy, których ochronię! To jesteście wy, którzy słyszycie MOJE słowa! To was nazywam MOIMI Świętymi.

To jesteście wy, którzy przyjmujecie to Słowo i tak, jak ta Panna Obwieszczająca powiedziała, będzie Ono rozbrzmiewało dookoła tej Ziemi.

Opis: Opis: http://www.amightywind.com/indexf/globe.gifGdyż, JA zamierzam pokazać wam, kim JA, JAHWEH, jestem! JA wkrótce pokażę wam! Czy wiecie jak delikatna jest wasza Ziemia? Czy wiecie, że jest złudzeniem to, ze stoicie nieruchomo? Wyobraźcie sobie szczyt wirujący bardzo szybko i wystarczy tylko dotknąć go, to jest wszystko, co potrzebowałbym uczynić, by wytrącić go trochę z obrotu, gdyż mogę zaledwie dotknąć go, byście wszyscy polecieli.

A popatrzcie na waszą pogodę.

Och JA znam was w państwach, które mają maszynę do pogody i wiem gdzie jesteście! JA śmieję się z waszej maszyny do pogody, gdyż JA pokażę wam, kto stworzył pogodę; JA pokażę wam, kto stworzył grad; JA pokażę wam, kto stwarza trzęsienia ziemi, sztormy i tsunami! JA pokażę wam STWÓRCĘ tornad i wirów powietrznych! JA zawstydzę waszą maszynę.

Co uczynicie mieszkańcy ziemi, kiedy JA kopnę ten podnóżek, gdyż JA zaledwie dotknąłem go?

Co zamierzacie uczynić, kiedy JA kopnę go? JA stąpnąłem jedną stopą... co zamierzacie uczynić, kiedy JA, JAHWEH, stąpnę dwiema stopami?

Wy, którzy myślicie, że jesteście tak bogaci, mocni i potężni, wy, którzy macie złudzenie bogactwa, wy, którzy depczecie biednych pod swoimi nogami – co uczynicie, kiedy JA wyrwę to bogactwo z waszych rąk, kiedy wy staniecie się biednymi, a biedni będą tymi, których JA podniosę, kiedy wy będziecie tymi, którzy będą głodni, spragnieni i bezdomni, a wszystkie wasze cenne posiadłości przepadną.

Kiedy to wy jesteście tymi, którzy zbudowali swoje domy pod ziemią i JA zatopię je, i wszystkie wasze bogactwa będą zniszczone.

Wy, którzy zbudowaliście podziemne miasta i myślicie, że jesteście bezpieczni – co uczynicie, kiedy JA, JAHWEH, zakończę wasze złudzenia i położę kres waszemu złudzeniu i pogrzebię was w nich tak, jak w mogiłach?

Tylko to, co czynicie dla MEGO SYNA, JAHUSZUA ha MASZIJACH będzie się liczyło, to, co czynicie z pieniędzmi, które pozwoliłem wam mieć!

Liczyć się będą tylko słowa, które wypowiadacie waszymi ustami, obok waszego przyznania się, waszego żalu za grzechy, waszego chwalenia i wielbienia, tylko wasze świadectwo, gdy ostrzegacie innych o tym, co powiedziałem będzie się liczyło, tylko wasze świadectwo o cenie, jaką zapłacił MÓJ SYN JAHUSZUA, ze słowami, jakie JA, JAHWEH, mówię będzie się liczyło.


Kiedy staniecie przede MNĄ i będziecie chełpić się i powiecie: ‘Ja dałem do tamtej charytatywnej organizacji’

·      Czy to było oparte na MNIE?

·       Czy żywiłeś MOICH Świętych? (Ewangelia Św. Mateusza 25:31-46)

·      Czy pomogłeś MOIM Prorokom, czy też pozwoliłeś im odejść z niczym?

Oto pytania, które ci zadam!

Nawet tych z was, którzy są nazywani MOIM IMIENIEM, nawet tych z was, którzy stawiacie JAHUSZUA na pierwszym miejscu w waszym życiu i w waszej miłości, JA zapytam:

·      Co uczyniliście by pomóc tej misji głosić te Słowa?

·      Wy słyszeliście MÓJ GŁOS! Wy uwierzyliście MI - co uczyniliście?

·      Czy poszliście na kompromis?

·      Czy podzieliliście się z tym, co mieliście?

·      Czy zaoferowaliście miejsce schronienia?

·      Czy podaliście kubek świeżej wody Prorokowi w MOIM Imieniu, w Imieniu MEGO SYNA?

·      Czy powiedzieliście tylko: ‘Niech cię BÓG błogosławi, będę się modlił za ciebie’, czy też byliście błogosławieństwem?

Te pytania zamierzam wam zadać, kiedy staniecie przed MOIM Tronem!

·      Czy przyjąłeś te słowa, czy zaniosłeś je do niedzielnych kościołów, aby pastor (duchowny, ksiądz) był odpowiedzialny za to, co wie?

·      Czy poszliście jako armia Jeremiasza przynajmniej we dwóch?

·      Czy poszliście do zboru kościelnego i wyjaśniliście im o Szabatowych Świętach?

·      Co uczyniliście?

·      Czy nauczaliście MOJEGO hebrajskiego Imienia?

·      Czy uczyliście o mocy i Namaszczeniu w hebrajskich imionach JA, JAHWEH i MEGO SYNA JAHUSZUA?

To dotyczy każdego narodu, na całym świecie, który słyszy te Słowa:

·      Co uczyniliście?

·      JA zapytam ciebie, czy pomogłeś tej Pannie Obwieszczającej w jakikolwiek sposób?

·      Czy pomogłeś jej zwalczać wroga?

·      Ile razy modliłeś się?

·      JA zapytam się ciebie – jeśli znasz i czytałeś Apokalipsę i wiesz jak dużo męczenników będzie, to czy modliłeś się za nich naprzód?

·      Czy teraz modlisz się za nich?

·      JA zapytam ciebie – kiedy JA nakazuję ci byś modlił się za tych dwóch świadków, żeby oni mogli uwierzyć i przyjąć to kim są – JA zapytam ciebie – czy twoje modlitwy były pomiędzy tymi, którzy modlili się za nich?

JA będę się ciebie pytać:

·      Ile dusz poprowadziłeś do Nieba?

·      Ile razy świadczyłeś o JAHUSZUA ha MASZIJACH, o cenie jaką ON zapłacił na wzgórzu Kalwarii i jak ON zmartwychwstał ponownie na trzeci dzień, byś na wieczność był uwolniony?

·      Ile razy powiedziałeś ludziom, że muszą być święci, że muszą być posłuszni?

JA będę ciebie pytał. Widzicie, nie wystarczy dbać tylko o własną duszę.

JA zapytam was,

·      Czy dbaliście o innych poza waszymi rodzinami, gdyż, kto jest waszą rodziną?

Co JA, JAHWEH, powiedziałem?

Czyż nie powiedziałem poprzez mego własnego SYNA JAHUSZUA, kto jest waszą rodziną?

A to są ci, którzy należą do MNIE, ci, którzy akceptują JAHUSZUA ha MASZIJACH jako MEGO Jednorodzonego SYNA (Ewangelia Św. Marka 3:31-35)

Czy chcecie wiedzieć, dlaczego wasza rodzina nie jest zbawiona? Chcecie wiedzieć, czy wasza rodzina będzie zbawiona?

I tak, jak ten strażnik więzienny powiedział, ‘Jeśli chodzi o mnie i mój dom, my będziemy służyć JAHUSZUA.’

O wiem, że byliście pouczani:” Jeśli chodzi o mnie i mój dom, my będziemy służyć JAHUSZUA” Ale znowu, oni wymazali imię MEGO SYNA. Czytajcie święte rękopisy i zobaczcie, że imię MEGO SYNA było tam. To oznacza, że nie tylko ten strażnik więzienny musiał zwrócić swe serce do JAHUSZUA, ale również jego rodzina. To nie jest wstęp wolny dla całej rodziny! Każdy zabiega o swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem! (List do Filipian 2:12)

Zanim oni zostali posłani na Ziemię, ich dusze wiedziały, czy ich imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA, czy też nie, czy też oni są w Księdze Wykreślonych!

Te oto słowa JA mówię dzisiaj poprzez tą Pannę Obwieszczającą.

To Słowo będzie zapieczętowane, nie będzie ogłoszone natychmiast. JA doprowadzę ją do bezpiecznego miejsca, zanim to Słowo zostanie ogłoszone, ponieważ nadejdzie jeszcze więcej.

****** Koniec Proroctwa ******


I jak zostało powiedziane, tak zostało napisane. Przekaz ten został dany tej Pannie Obwieszczającej, Apostołowi Eliszewie Elijahu, by się z wami dzieliła.

Przekaz otrzymany dnia 31 marca, 2006, a ogłoszony 10-go czerwca, 2006 roku. Upłynęło dużo czasu, zanim dotarliśmy do kraju, gdzie JAHWEH (BÓG OJCIEC) powiedział by ogłosić to proroctwo.

Apostoł Eliszewa Elijahu

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmów Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

 

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018