Proroctwo 102

 

JAHUSZUA MÓWI: TO JEST TYLKO KWESTIA CZASU!


Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoła Eliszewę Elijahu 17-go października, 2008 roku w Święto Sukkot, tzn. Święto Namiotów (Księga Kapłańska rozdz. 23).

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEHpolski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ]zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZDUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIMrzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenietłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczykpotomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 …ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.


Komentarz Eliszewa:

Jest 17-go października, 2008. Ja nie mogłam spać. Obecnie wiele dzieje się w naszym życiu. Nienawiść nadchodzi z tylu różnych stron. Odczuwa się ją jak broń i wiem, że wróg będzie mnie nienawidzić, ale co boli najbardziej to postawa tych, którzy twierdzą, że znają JEZUSA (JAHUSZUA) a pomimo to oni używają swojej broni nienawiści. A nienawiść jest duchem. Nie wiem, czy wiecie, że kiedy nienawidzicie, to wysyłacie złego ducha, zwłaszcza kiedy jest on wysłany w kierunku kogoś, kto miłuje JAHUSZUA.

My modliliśmy się i ja miałam taką wizję, która powracała do mnie wielokrotnie. Modliliśmy się o coś osobistego w naszym życiu, tutaj w sanktuarium Oblubienicy, gdyż ataki są bardzo mocne, zwłaszcza od kiedy wydaliśmy $6500, aby móc mówić prawdę tym, którzy czytają stronę www.rense.com. My otrzymujemy listy od tych, którzy odstąpili od wiary i powrócili, oraz tych nawróconych, którzy oddali swoje życie dla JAHUSZUA HA MASZIJACH (Jezusa Chrystusa). Jednakże my otrzymujemy niektóre listy pełne nienawiści. Ale biada wam, którzy posyłacie te listy! Zabawną rzeczą jest to, że my otrzymujemy listy nawet od “Obcych Przybyszów”, ale nie będziemy poruszać tego teraz, ponieważ w gruncie rzeczy to nie jest zabawne, a my wiemy, że oni naprawdę istnieją i oni myślą, że ta Misja jest zagrożeniem dla nich.

A oto moje Widzenie. Gdy modliłam się z Kathrynjah, modliliśmy się i taką miałam wizję pojawiającą się wielokrotnie. Nigdy nie miałam takiej wizji, którą mogłam zatrzymać. Ja mogłam ją zatrzymać, aby zobaczyć wyraźnie to, co tam było, a potem otworzyłam moje oczy i mówiłam do Kathrynjah i kiedy zamknęłam ponownie oczy, ta wizja ponownie się pojawiła. To się zdarzyło trzy razy i to chcę na zawsze pamiętać. To był czas Święta Sukkot (Święto Namiotów trwające 7 dni, Księga Kapłańska 23:33-36). Dzisiejszej nocy jest trzeci dzień Święta Namiotów i w tym czasie ma miejsce ten Przekaz.

Co ja widziałam? To było prostokątne okno i wyglądało jak okno więzienia, miało 5 grubych żelaznych prętów. Ja popatrzyłam i policzyłam te pręty. To były czarne, grube, ciężkie żelazne pręty.

Jak ja patrzyłam poprzez to okno, to ja z trudnością mogłam dostrzec drzewo. Wtedy powiedziałam do siebie: Co ja widzę? Och! To jest drzewo. I wtedy nagle JAHWEH zabrał te żelazne pręty i wtedy ja mogłam wyraźnie zobaczyć. Tam za oknem stało pięć bardzo wysokich, mocnych, zdrowych, wiecznie zielonych, pięknych jodłowych drzew stojących w rzędzie.

Potem ja otwieram oczy i mówię to do Kathrynjah: Ojej, popatrz co ja właśnie widziałam! Ja nie otrzymuję tak łatwo wizji i zazwyczaj one przychodzą i odchodzą. Ale ta Wizja trwała długo. ON chciał, abym to widziała. Za każdym razem, kiedy otworzyłam moje oczy i rozmawialiśmy o czymś innym, a potem znowu, kiedy zamknęłam oczy, to ta wizja powracała i ponownie widziałam te żelazne pręty, a potem te drzewa.

Potem ja zastanawiałam się. Ja powiedziałam: Proszę pomódlmy się o to, gdyż nie wiem co to oznacza i nie będę miała spokoju, aż dowiem się, co ta Wizja oznacza. Jak rozpoczęliśmy modlitwę, to nagle zaczęły płynąć Słowa z taką łatwością. Teraz ja wierzę, że ABBA JAHWEH z powrotem da mi wyjaśnienie tej Wizji wraz ze Słowem, które ma.

Ja już prosiłam i błagałam o Krew JAHUSZUA HA MASZIJACH na moich ustach. Ja już położyłam na nie kłódkę i klucz. ON jedynie jest ich Stwórcą i tylko ON może je powstrzymać od mówienia czegokolwiek, co nie jest z NIEGO. Ja zachęcam każdego kto wierzy, że ma dar proroctwa, abyście czynili to samo, ponieważ wielu jest dzisiaj fałszywych proroków. Są również tacy, co prorokują fałszywie pomimo tego, i ja w to wierzę, iż miłują JAHUSZUA. Te rzeczy, które prorokują nie sprawdzają się. Przeto oni zostali oszukani przez duchy zwodnicze lub przez myślenie cielesne. W każdym razie zostali oszukani, a pomimo to JAHWEH nie nazywa ich fałszywymi prorokami, choć prorokowali fałszywie. Fałszywym prorokiem jest ktoś, kto rozmyślnie prowadzi ludzi na rozdroża według swoich motywacji i prowadzi ich do “innej prawdy” i do innego boga.

Ja śmieję się teraz, ponieważ ja mam na myśli “orgone” (Komentarz: Substancja sprzedawana przez S. Shriner, która ma niby niezwykłe właściwości jak leczenie czy zabezpieczanie przed UFO) i pewnego fałszywego proroka o imieniu Sherry Shriner, która chce abyście złożyli swoją wiarę w “orgone”. I ona teraz rozprzestrzenia straszne kłamstwa o mnie i tej Misji. Ale cóż można oczekiwać od “obcego przybysza”.

W każdym razie, ja proszę teraz ABBA JAHWEH o ponowne przekazanie mi tych Słów.

W imię JAHUSZUA HA MASZIJAH, ABBA JAHWEH ja ponownie proszę CIĘ o powtórzenie tych Słów, jeśli to byłeś TY, który przemówiłeś i powiedz mi, co oznaczają te żelazne pręty z Wizji, którą widziałam? Dlaczego zostały one usunięte i dlaczego tam stało tych pięć mocnych drzew, tych jodeł?

O ABBA YAHUVEH, proszę, daj mi to jeszcze raz. Tak mi przykro, że nie byliśmy gotowi. Proszę, oddaj mi to z powrotem. Kiedy mówiłem, że nie byliśmy gotowi, nie mieliśmy baterii w magnetofonie, a namaszczenie jest tak kruche.

Eliszewa rozpoczyna mówić w Świętych Językach ……

Koniec komentarza

******* Proroctwo *******


W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec słowa wstępnego.

Och, MOJA cenna Oblubienico, MOJA cenna Oblubienico, MOJA cenna Oblubienico! W tym czasie obchodów Święta Sukkot (Święto Namiotów), JA daję wam ten Przekaz nadziei. JA mówię do tych, którzy przedkładają MNIE na pierwszym miejscu w swojej miłości, w swoim życiu, którzy nie wstydzą się Imienia JAHUSZUA, waszego MASZIJACH (MESJASZA). Wszyscy inni odejdźcie i pozostańcie głuchymi i pozostańcie ślepymi! To Słowo nie jest dla was w tym czasie.

JA pokazałem tobie, Eliszewa, Wizję okna więziennego z pięcioma prętami. MOJA cenna Oblubienico, wy jesteście reprezentowani przez te Pięć Mądrych Dziewic z Przypowieści w Piśmie Świętym
(Ew. Św. Mateusza rozdz. 25). Wróg będzie próbował was złapać i uwięzić pięcioma różnymi sposobami.

Jest tylko jedna droga wyjścia; jest tylko jeden cel, gdyż na twoich oczach, Eliszewa, JA usunę te pręty! Albowiem to jest MOJA obietnica dla MOJEJ Oblubienicy i wy powstaniecie jak te drzewa jodłowe posadzone w pobliżu wody, Żywej Wody (Psalm 1). JA ogłaszam zdrowie; JA ogłaszam dobrobyt; JA ogłaszam te błogosławieństwa z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdz. 28 zarezerwowane dla tych co są posłuszni. Te pięć drzew przedstawiają Pięć Mądrych Dziewic, które reprezentują MOJĄ prawdziwą Oblubienicę!

JA zawsze dostarczę wam drogę ucieczki, nawet jeśli myślicie, że nieprzyjaciel zamknął was w potrzasku. JA wielokrotnie powiedziałem to do Eliszewy: “Według wiary postępujcie, a nie według widzenia.”
(Drugi List do Koryntian rozdział 5, wiersz 7)

Uważajcie MOJA cenna Oblubienico! Pięć różnych sposobów – wrogowie na
tym świecie i wrogowie przybywający do tego świata będą próbować zamknąć was pięcioma różnymi sposobami!

JA ostrzegam was teraz! Szukajcie MNIE, módlcie się, gdzie jest wasza Arka?

Módlcie się, kiedy nie będzie już więcej bezpiecznie, abyście mogli pozostać tam, gdzie jesteście! Módlcie się żebym dostarczył wam bezpieczny dom, bezpieczną ostoję! JA mówię wam z wyprzedzeniem co planuje uczynić wróg!

To jest tylko kwestia czasu; to jest tylko kwestia czasu.

Ważcie uważnie swoje słowa!

Umiłowana Oblubienico nauczcie się patrzeć poza siebie, gdyż nawet ci, których miłujecie, jeśli nie są zbawieni będą atakować.

Uważajcie MOJA Oblubienico! Bądźcie rozważni w mowie. Takie były dawne dni. Przykro to powiedzieć, ale te dni nadeszły dla niektórych. Dla innych nadejdą później.

Wróg szpieguje was. Oni próbują obserwować każdy wasz krok. Oni przekręcają wasze słowa tak, aby jak sztylet pogrążyć je w waszym sercu.

MOJA umiłowana Oblubienico, nie ma już więcej dla was takiej rzeczy na tej ziemi jak wolność, jeśli nie jest ona ode MNIE. W MOIM Imieniu, w Imieniu JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, MESJASZA jest wolność!

A więc ukryjcie się na chwilę do czasu aż MOJE wzburzenie, MÓJ Gniew przejdzie ponad tymi, którzy zasługują tylko na to, aby być MOIMI wrogami, gdyż te nienawistne słowa i czyny przeciw wam, to prześladowanie napotykające was jest dlatego, że oni widzą MNIE w was!

Oni nie mogą MNIE dotknąć! Ponieważ jednak jesteście w ciałach, wróg wie, gdzie uderzać swoją bronią. Wy żyjecie w złych, złych, złych czasach, gdzie o dobrym mówi się źle, a o złym mówi się jak o dobrym, gdzie grzech seksualny rozprzestrzenia się i zaciera się granica moralności.

Nawet w większości kościołów odmawia się mówienia o tym, czym jest moralność! Oni obawiają się rządu bardziej niż JAHWEH i za to wy pastorzy (duchowni, księża) zapłacicie! Wy sprzedaliście swoje dusze za status wolności podatkowej. Jak służenie MI może przynieść wam dochody pieniężne?

Niektórzy z was ukorzyli się i nawrócili, gdyż nie rozumieli tego co uczynili.

Niektórzy z was powiedzieli: “Weźcie sobie ten status zwolnienia od podatków i wetknijcie tam, gdzie słońce nie świeci!” – wy zadowalacie MNIE; wy macie wybaczone. Wy naprawiliście to zło.

Ale dla innych pastorów (księży zakonnych, duchownych) z innych kościołów, tych którzy wzięli tę łapówkę od rządu, aby mógł on założyć zamek i klucz na waszych [wargach], JA powiedziałem: “Z dala ode MNIE! JA nigdy was nie znałem!
(Ew. Św. Mateusza rozdział 7, wiersze 21-23) MOJEGO DUCHA nie znajdzie się w waszych kościołach.”

Joel Olsteen, ty masz cenę do zapłacenia! Zapłacisz swoją własną duszą!

Ty nie jesteś niczym więcej, jak tylko publicznym mówcą. Ty stajesz za pulpitem, ale nie ma nic świętego w tobie ani w twojej żonie i członkowie kościoła, którzy wypełniają tę salę, ławy kościelne grupa za grupą – JA nie znam żadnego z was! Wy nie jesteście Świętymi.

Wy przychodzicie, aby mieć wasze uszy wypełnione tylko tym, czego pragną wasze serca. Wy nie chcecie dowiedzieć się niczego, co dotyczy waszych dusz, z wyjątkiem “Rozmyślajcie o szczęściu i bądźcie szczęśliwi”

Wy jesteście pod wpływem narkotyku; wy macie urojenia; wy jesteście pod wpływem kontroli umysłowej, manipulacji umysłem; wy wypełniacie tace ofiarne do pełna, gromadząc bogactwo dla tego, który myśli o sobie, jako o cesarzu.

Joel Olsteen – i JA mówię do wszystkich pastorów, którzy idą w ślady Joela Olsteena – JA pozbawię was tego złotego cielca na waszych oczach! Wy będziecie nosili przekleństwa z Księgi Powtórzonego Prawa 28 (rozdz. 28) jak drugą skórę, gdyż prowadzicie ludzi na manowce!

Ślepy prowadzi ślepych! Wy skierowaliście ich oczy na bogactwo tego świata, aby nie spoglądali na biedę swoich dusz!

To jest tylko kwestia czasu.

Bądźcie podbudowani MOJA drogocenna Oblubienico. Zobaczycie, że ci wrogowie upadną.

JA ostrzegam was MOJA cenna Oblubienico, że wasi najwięksi wrogowie zostaną znalezieni w waszych własnych domostwach – ci, którzy nie oddali swojego życia i miłości dla MNIE; ci, którzy nie stawiają MNIE na pierwszym miejscu w swoim życiu i swojej miłości; ci, którzy odmawiają uwierzenia prawdom z Pisma Świętego; ci, którzy odmawiają przyznania, że jest tylko jedna droga do Nieba poprzez MOJE Imię i przelaną Krew; ci, którzy odmawiają uwierzenia, że jest piekło, gdzie płaci się konsekwencje nienawrócenia się od grzechu! Wasi najgorsi wrogowie znajdą się w waszych własnych domostwach, gdyż oni są tymi, którzy mogą zadać najwięcej bólu!

I dlatego JA przynoszę MÓJ dzielący miecz! To nie jest nic nowego. Czytajcie Słowo.
(Ew. Św. Łukasza 12:51-53)

JA ochraniam was, gdyż nadchodzi dzień i to jest tylko kwestia czasu, że ci na których patrzycie jak na umiłowanych zdradzą was, oddadzą was do urzędów sądowych waszego kraju! Oni odpowiedzą na oferty nagrody za wasze głowy, gdy zostaną zapytani: “Gdzie oni są?”.

Dlatego teraz JA mówię wam: Bądźcie przygotowani! Ponieważ Oblubienico, zanim JA zabiorę was do domu w Niebie, zanim zostaniecie porwani ze MNĄ, JA zamierzam nauczyć was jak uciekać i chować się, jak chować się przed oczami wrogów! Ale jest dobrze MOI kochani, ponieważ to jest tylko kwestia czasu.

Trzymajcie się mocno rąbka MEJ szaty! Nie puszczajcie jej!

Jak śpicie tam w waszych Namiotach
(Teraz jest Święto Namiotów, czytaj w Księdze Kapłańskiej 23), pamiętajcie, że to jest tylko tymczasowy przybytek, tak jak to śmiertelne ciało jest tymczasowym przybytkiem i tak samo jak JA zapewniam wam bezpieczeństwo w waszych namiotach, to o ile więcej uczynię dla was, podczas gdy wy oddajecie MI honor w Święta, unikając świąt tego świata, gdy przytulacie się do MNIE tak, jak kochanka, która nie chce wypuścić z objęcia. O ile więcej JA będę was trzymał! O ile więcej JA będę was rozpieszczał!

(Komentarz: Eliszewa mówi: “och, ja chcę tylko powiedzieć, że Namaszczenie jest tak bardzo intensywne.”)

Och, jak bardzo was miłuję!

I tak, jak wy pragniecie MEGO przyjścia, to o ile więcej JA pragnę przyjść do was! JA wyłapuję każdą waszą kroplę łez, kiedy wołacie do MNIE, ponieważ jesteście prześladowani. Te naczyńka są zmagazynowane tutaj w Niebie i JA chwytam każdą waszą kroplę łez! Złote naczyńka zdobione w klejnoty i każdy z was ma inne; każde ma inne piękno. To zależy od prześladowań, zależy od cierpień, które przeszliście dla MNIE, na ile byliście gotowi cierpieć i być obrzucani przezwiskami, jak wiele cierpieliście i byliście chętni, aby to uczynić dla MOJEJ Chwały – od tego zależy jak piękne jest wasze naczyńko.

Jak bardzo poświęcaliście się dla MNIE?

Czy jak ci z was, którzy oddali swoje wdowie ostatnie jedzenie dla tej Misji?

Czy nie rozumiecie? Nic nie jest zmarnowane.

Dla tych, którzy poświęcali się i powstali dla moralności – wy składacie swoje życie, aby ochraniać nienarodzone dziecko. Wy z własnej woli oddajecie się poniżaniu i jesteście wrzucani do więzienia, gdy protestujecie przeciw usuwaniu ciąży, przeciw małżeństwom tej samej płci.

W rozmaity sposób, w zależności od tego, gdzie jesteście na świecie, niektórzy zostali pobici, niektórzy byli torturowani, niektórzy zostali uwięzieni. Och, MOI kochani! W zależności od prześladowań, w zależności od cierpień, które przeszliście – to jest opisem waszej pięknej fiolki przechowującej wasze łzy, które są jak słodki aromat dla MOICH Nozdrzy i JA miłuję i pieszczę te naczyńka, gdyż JA znam tę cenę, którą płacicie dla MNIE i MOJA ukochana Oblubienico, wcale nie będzie łatwiej
(Komentarz: Głos Eliszewa załamuje się, co wskazuje, że JAHUSZUA mówi płaczącym głosem przez proroka Eliszewa), gdyż szatan tak was nienawidzi! On was nienawidzi! On was nienawidzi! On was nienawidzi!

Ponieważ pochwały dla MNIE są wciąż na waszych ustach! On ze złością mówi: “Wychwalajcie mnie! Czcijcie mnie!” ale wy na przekór mówicie: “My zganiamy cię szatanie, odejdź! Przelana Krew JAHUSZUA jest przeciwko tobie!” i on wzdryga się i ucieka.

JA nauczyłem was naszych Świętych Imion.
JA pokazałem wam ważność Świętych Świąt.

JA powiedziałem wam, abyście stanęli za Świętością i nigdy nie szli na kompromis z tym, co wiecie, że jest złe!

Wy płaczecie i szlochacie, kiedy JA dzielę wasze rodziny, kiedy JA nakazuję mężowi rozwieść się z żoną lub żonie rozwieść się z mężem. Nie żywcie nienawiści do tego przemawiającego Proroka, gdyż ona nie mówi nic innego jak tylko MOJE Święte Słowo. To Święte Słowo mówi: “Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma!”
(Drugi List do Koryntian 6:14, Ew. Św. Mateusza 10:34-35)

To jest koniec czasów.

To jest tylko kwestia czasu. Wszystko, co było prorokowane poprzez tę Misję sprawdzi się.

Upadli aniołowie powstaną. Upadli aniołowie będą mówić: “Nie wierzcie już więcej w tę Biblię! To jest po prostu księga bajek! Teraz jesteśmy we współczesnych czasach homoseksualizmu i małżeństw tej samej płci!” Oni będą krzyczeć, że mają prawo do zabijania nienarodzonego dziecka w łonie matki!

Polityczni liderzy, których serca wypełnił szatan po brzegi, będą szaleć i wydzierać się: “Wy, którzy wierzycie w tego JAHUSZUA – potoczą się wasze głowy!”

To jest tylko kwestia czasu.

A teraz JA nie mówię do Oblubienicy. JA mówię do tych, którzy będą Gośćmi na Wieczerzy Weselnej BARANKA.
(Apokalipsa Św. Jana rozdz. 19, wiersze 7-9)

Wy musicie być chętni, aby złożyć wasze życie dla MNIE.
(List do Filipian rozdz. 4:13)

Wy będziecie w Wielkim Ucisku!

Dla tych z was, którzy mówią: “Jest za ciężko, zbyt trudno jest żyć życiem Świętobliwego; ja poprawię się przed Wielkim Uciskiem!” … JA powiem wam to: Jeśli nie potraficie uczynić tego teraz – a nie musicie teraz poświęcać swojego życia, gdyż nie mieliście powiedziane, aby oddać swoje życie, aby położyć swoją głowę na gilotynie – to co skłania was do myślenia, że będziecie mogli to uczynić wtedy, jeśli nawet teraz nie jesteście w stanie tego uczynić?

Co skłania was do myślenia, że będziecie mieć więcej wiary wtedy, kiedy będziecie widzieć dookoła siebie głód i śmierć i zniszczenie, terror nie do pojęcia, kiedy po drogach będziecie musieli brodzić we krwi?

Co skłania was do myślenia, że będziecie mieli więcej wiary wtedy?

Teraz nie kosztuje was to nic ponad to, że jesteście nazwani ‘biblijnymi krzykaczami’ i JA nie mówię tego teraz do krajów, w których kosztuje was to o wiele więcej!

JA mówię do tej większości na tej ziemi, którzy mówią: “Och, jest mi zbyt ciężko, abym żył świętym życiem; och, diabeł kusi mnie pornografią; och ja nie mogę złożyć papierosów na ołtarzu; och ja nie mogę odstawić trunków; och, jest zbyt ciężko, aby żyć świętym życiem; ja nie mogę powstrzymać przekleństw wychodzących z moich ust; ja nie mogę żyć świętym życiem; módl się za mnie, ja nie mogę żyć świętym życiem!”

Co skłania was do myślenia, że wtedy będzie łatwiej?

Teraz wasze żołądki są pełne, teraz wasze języki nie są zeschnięte z pragnienia.
(Komentarz: Słychać na taśmie jak JAHUSZUA płacze poprzez Eliszewa i JEGO Głos się załamuje!)

A pomimo to, wy nie możecie teraz MNIE wychwalać?
Co skłania was do myślenia, że wtedy będzie łatwiej?


Wy naśmiewacie się z Proroków takich jak Ona. Wy mówicie: “Jak śmiesz mówić o piekle i konsekwencjach grzechu!” Wy wyśmiewacie się z Misji takich jak ta! Wy mówicie: “Jesteście niczym innym, a tylko głosicielami złych wiadomości i nieszczęść!”

JA pokażę wam złe wiadomości i nieszczęścia!

A teraz JA mówię do wrogów tej Misji i tych, którzy pouczają o Świętości – JA pokażę wam złe wiadomości i nieszczęścia; JA pokażę wam, co to jest pragnienie; JA pokażę wam, co to jest głód!

Ci, którzy mają swoje oczy skierowane na złotego cielca tego świata – JA pokażę wam, co to jest głód! Wy będziecie gryźć swoje własne języki z głodu!

Wy, którzy jesteście tak bogaci i potężni, wy deptacie i miażdżycie tych, którzy nie są w waszej grupie dochodowej – JA wam pokażę! JA wam pokażę, co stanie się z tym złotym cielcem. JA wam pokażę!

Widzicie, JA byłem tym zabitym BARANKIEM tylko jeden raz!

JA pozwoliłem wrogowi uderzyć w MOJĄ Twarz, ale to było tylko jeden raz! JA niosłem tę koronę z cierni; JA wziąłem upokorzenie tej Ziemi, ale to było tylko jeden raz!

JA zawisłem na tym Krzyżu. JA byłem pobity nie do poznania. JA byłem spragniony za was. JA byłem spragniony z powodu waszej bezbożności. JA głodowałem z waszego powodu. JA byłem wyszydzany i JA byłem lżony!

To jest czas MOICH Narodzin na tej Ziemi
(Święto Namiotów) i jak niewielu przyjmuje to do wiadomości!

Oni wzięli pogańskie święto zadedykowane dla innego poganina
(Król Nimrod) prosto z padołu piekielnego i oni uznali to za MOJE urodziny! (Obchody BOŻEGO Narodzenia 24-go grudnia)

Ale w ten czas Święta Namiotów – jak mało oddaje MI honor? Jak niewielu uznaje tę cenę, którą JA zapłaciłem?
Och, ale JA mam MOJĄ wierną Oblubienicę.

JA zapłaciłem tę cenę, ale to było tylko raz!

JA musiałem umrzeć tylko jeden raz i nikt z ludzi nie odebrał MEGO Życia! To byłem JA i tylko JA, JAHUSZUA, który powiedziałem: “Dokonało się!” (Ew. Św. Jana 19:30) I to było w MOIM czasie! JA nie umarłem w czasie człowieka! JA nie zmartwychwstałem w czasie człowieka! JA powstałem w czasie JAHWEH!

A więc JA mówię wam to, och MOI wrogowie, ci z was, którzy piszecie te bluźniercze kłamstwa o tym Proroku i o tej Misji – to jest tylko kwestia czasu – JA podeptam was! JA przekląłem was! To jest tak pewne, jak JA przekląłem to drzewko figowe, które nie dawało owocu! To jest tylko kwestia czasu!

A więc dalej rzucajcie wasze czary! Dalej próbujcie zniszczyć tego przemawiającego Proroka! Zobaczcie, JA i tak ją podnoszę za każdym razem, ona i tak powraca z powrotem i wypowiada ponownie MOJE Słowa. Wy nie możecie odebrać jej życia! Ono nie należy do was! Szatan nie jest częścią tej Misji!

Dalej niszczcie tę misję! Oskarżcie ją o bycie zbyt Świętą, zbyt sprawiedliwą! Dalej naśmiewajcie się z tej Misji, która mówi wam, że musicie przestrzegać te Dziesięć Przykazań i żyć świętym życiem tak, jak JAH jest Święty! Dalej naśmiewajcie się!

JA naśmiewałem się z faryzeuszy. JA nazwałem ich wężami; JA nazwałem ich żmijami (Ew. Św. Mateusza 23:33). JA powiedziałem im, że nadają się tylko do piekła i teraz JA mówię te same rzeczy do was – to jest tylko kwestia czasu – i Piekło i Jezioro Ognia będą rościć sobie prawo do waszych dusz!

Po usłyszeniu tego przekazu macie ostatnią szansę! Czy opamiętacie się
i czy nawrócicie się?

A ci z was, którzy modlicie się i mówicie, że jest tylko jedno Imię i że JEGO Imię jest J-E-Z-U-S… Jezus – JA nigdy nie powiedziałem, że w tym czasie nie ma mocy w tym Imieniu!

Poprzez te prorocze Orędzia, JA wielokrotnie mówiłem, że jest przebaczanie, uzdrawianie, wyzwoleńcza moc w Imieniu JEZUSA CHRYSTUSA! Ale to jest tylko kwestia czasu, gdyż kiedy Wielki Ucisk nadejdzie i ten człowiek zatracenia będzie tam stał – Judasz ponownie powrócił – on będzie drwił ze wszystkiego, co jest Święte.
(Drugi List do Tesaloniczan, rozdz. 2, wiersze 3-12). On powie, że jest Jezusem Chrystusem. On będzie unikał Imienia “JAHUSZUA”, gdyż to Imię “JAH” jest w tym Imieniu.

Co uczynicie wtedy?

Gdyż oto, kiedy będziecie modlić się w Imię Jezusa Chrystusa, a on podnosi swoją rękę i mówi: “Oto jestem”, to co wtedy uczynicie, gdyż wy odmawiacie użycia MEGO hebrajskiego Imienia; wy mówicie: “Jakiekolwiek imię wystarczy.”

Następnie, JA mówię do tych, którzy upierają się przy mówieniu: “Jeszua”. 

JA powiedziałem to już wielokrotnie, że “JAH” jest w MOIM Imieniu! JAHWEH jest MOIM OJCEM! JA jestem JEGO Jednorodzonym SYNEM! JA powiedziałem wam! JA nie zwracam na to uwagi, kiedy mówicie JAHWEH czy JAHUEH, ale nie posuwajmy się do skrajności, bo byle jakie imię nie będzie przyjęte.

Och, te nienawistne, nienawistne, nienawistne, nienawistne listy!

Jak śmiecie! Jak mają śmiałość niektórzy z was nazywać się MOIMI? Kiedy usłyszycie ten Przekaz, to lepiej upadnijcie przede MNĄ na wasze twarze; lepiej nawróćcie się i lepiej napiszcie list do tej Misji i spróbujcie ukoić te rany, które uczyniliście, ponieważ ona ma odwagę ostrzec o Piekle, ponieważ ta Misja poucza o Świętości, ponieważ ta Misja ostrzega o konsekwencjach grzechu, ponieważ ta Misja prorokuje przyszłość już naprzód!

Jak myślicie, kim jest Prorok?

A dla tych, którzy śmieją się i drwią, mówiąc: “Nie ma takiej rzeczy jak Proroctwa; nie ma już więcej takiej rzeczy jak Prorocy” – co uczynicie z MOIM Pismem Świętym? Czy wy nie zdajecie sobie sprawy, że JA jestem DUCHEM Proroctwa
(Księga Apokalipsy 19:10)? Co uczynicie z MOIM Pismem Świętym?

JA jestem PROROKIEM Proroków i JA jestem PROROCTWEM!

Prorocy prorokowali, że JA przyjdę. Jeśli nie ma takiej rzeczy jak Prorocy, to co uczynicie z Księgą Apokalipsy
(Księga Objawienia Apostoła Jana)? Jacy głupi, jacy głupi, jacy głupi, jacy głupi jesteście, tak wielu z was, gdyż przekazujący objawienia – Jan, prorokował to, co ma przyjść!

·       Apokalipsa/Księga Objawienia Apostola Jana, rozdz. 1, wiersz 1-3 1. Objawienie Jezusa Chrystusa (JAHUSZUA HA MASZIJACH), które dał MU Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a ON wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.  

 

·       2. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa (JAHUSZUA HA MASZIJACH) jest wszystko, co widział.  

 

·       3. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.

 

·       Apokalipsa, rozdział 19, wiersz 10  I upadłem przed jego stopami, by oddać mu pokłon. I mówi: Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa (JAHUSZUA): Bogu samemu złóż pokłon! Świadectwem, bowiem Jezusa (JAHUSZUA) jest duch proroctwa.

 

·       Apokalipsa, rozdz. 22, wiersz 16 Ja, Jezus (JAHUSZUA), posłałem MOJEGO anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.  JAM jest Odrośl i Potomek Dawida, Gwiazda świecąca, poranna.


Biada tym, którzy nie są godni, aby ominąć Wielki Ucisk!

Biada! Biada! Biada! Biada! Biada tym, których nie zastano godnymi, aby ominęli Wielki Ucisk! Wy nie wiecie, co uczyniliście! Wy nie wiecie, co uczyniliście! Ale wtedy będziecie wiedzieć. Niektórzy będą Gośćmi. Och, jak bardzo nienawidziliście tej Misji!

W owym czasie będziecie płakać i będziecie się korzyć, nawracać, żałować za tego ducha zniszczenia, którego posłaliście! Och, będziecie się nawracać, ale będzie to kosztowało was wasze życie!

I będziecie musieli popatrzyć na Eliszewę, w jej oczy w Niebiosach i będziecie musieli przyznać jak bardzo JA ją miłuję i będziecie jej dziękować za tę cenę, którą ona zapłaciła i wszystkim tym, którzy pouczają tę Prawdę, wszystkim tym, którymi gardziliście i z których drwiliście. Wy będziecie patrzeć im w oczy i będziecie ich przepraszać.

To jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu!

To jest tylko kwestia czasu, kiedy te olbrzymy spadną z nieba.

(Komentarz: JAHUSZUA płacze w tej końcowej części Proroctwa!)

Och, szatan drwi i mówi: “W ten dzień statek kosmiczny nadleci.” On drwi wiedząc, że to jest MÓJ czas, a nie jego.

I te olbrzymy spadną z nieba!

JA nie pozwalam, aby zwykłe sny były zamieszczane na stronie tej Misji. To są święci Orędownicy.

I JA dałem im Sen po Śnie ostrzegając o tym, co nadchodzi z nieba, kiedy człowiek będzie patrzył na niebo i ich serca będą zamierać z przerażenia. Wy nie macie pojęcia, wy nie macie pojęcia co jest tutaj posyłane, a więc gdy usłyszycie wypowiadane kłamstwa, bluźniercze kłamstwa przeciwko temu Prorokowi i tej Misji, rozpoznajcie skąd nadchodzi owoc, a zobaczycie, że JA go przekląłem.

Ta Misja poświęca wszystko, wszystkie finanse, jedno poświęcenie za drugim – nie możecie tego zrozumieć – aby tylko dosięgnąć jedną duszę w sposób jakiego nikt z was nie zna. Ilu z was pomogło? Jak wielu z was dało przynajmniej wdowią odrobinę? Jak wielu może powiedzieć, że są częścią tej Misji? Jak wielu z was powróciło, aby powiedzieć: Dziękuję! To jest tak, jak JA uleczyłem dziesięciu trędowatych – tylko jeden powrócił, aby powiedzieć: Dziękuję! (Ew. Św. Łukasza 17:12-19)

Widzicie, gdy JA wam mówię, abyście wsparli tę Misję, aby mogła kontynuować czynienie tego, co JA im nakazałem, to JA nie czynię tego, aby to było tylko błogosławieństwem dla nich! JA czynię to, ponieważ JA chcę błogosławić was!

Wy, którzy to wszystko czytacie, wy, którzy słuchacie, wy nie musieliście poświęcać się. Wy nie musieliście płacić tej ceny, gdyż za każde Proroctwo powiedziane poprzez Eliszewę jest cena do zapłacenia, gdyż im więcej Namaszczenia, tym większa cena jest płacona! Prawdziwi Prorocy wiedzą co to jest cierpienie.

Owieczki są prowadzone na rzeź.

Rzeźniami będą niedzielne kościoły!

W czasie Wielkiego Ucisku one będą rzeźniami. Męczennicy będą spożywani jako chleb do komunii. Winem w ich pucharach będzie krew męczenników. JA ostrzegłem was, co jest znakiem bestii.

Tutaj jest prawda.

Jak wielu z was zatka swoje uszy? Jak wielu z was zasłoni swoje oczy. Jak wielu z was powie: Ja nie chcę słyszeć!

Ale JA mówię teraz do Gości.

Wielki Ucisk jest na horyzoncie. Wy stoicie na skraju skały i wy będziecie tutaj i to jest tylko kwestia czasu!

Przeto JA mówię do Gości. Wy lepiej dobrze nastrójcie waszą wiarę teraz, gdyż jeśli nie macie wystarczająco wiary teraz, aby MI uwierzyć w tych małych sprawach, to jak będziecie mogli uwierzyć MI w większych sprawach podczas Wielkiego Ucisku? Czy będziecie mieli wiarę, aby powiedzieć do kamienia w MOIM Imieniu: “To jest chleb”? Gdyż dla tych, których JA ukrywam i dla tych, których zaopatruję, to będzie jak manna, jak krople rosy na trawie waszych trawników. Ale to będą widziały wasze oczy i to tylko wtedy, jeśli macie wiarę i wierzycie we MNIE. Lepiej nastrójcie swoją wiarę już teraz! W przeciwnym razie wasza wiara będzie tylko wystarczająca do oddania waszego życia!

·       Biblia Tysiąclecia, Apokalipsa/Objawienie Św. Jana, rozdz 14, wiersz 12… Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa (JAHUSZUA).

 

·       Biblia Tysiąclecia, Apokalipsa/Objawienie Św. Jana, rozdz. 12, wiersz 17 … I rozgniewał się Smok na Niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa (JAHUSZUA). 


To jest tylko kwestia czasu.

To są tylko ci wołający do MNIE teraz, którzy są zabezpieczeni przed falami kontroli umysłu, które są w powietrzu!

Oni kontrolują wasze umysły poprzez wodę i żywność, którą spożywacie.

Oni wszczepiają mikroprocesory, kiedy najmniej się tego spodziewacie, aby śledzić was jak psy, aby wiedzieć dokładnie, gdzie jesteście. Jeśli teraz jest źle, to czy możecie sobie wyobrazić, co będzie w Wielkim Ucisku?

To jest tylko kwestia czasu.

Ale dla MOJEJ Oblubienicy, dla MOJEJ cennej, cennej Oblubienicy – JA pokazałem wam te pręty więziennego okna. JA pokazałem wam jak oni myślą, iż uwięziom was pięcioma odmiennymi sposobami i JA pokazałem wam tę wizję, gdzie JA usuwam te pręty, i oto będziecie stali wy, którzy reprezentujecie MOJE Pięć Roztropnych Panien, gdyż wasz OBLUBIENIEC nadchodzi! Wasz OBLUBIENIEC nadchodzi i JA przynoszę ze sobą MOJE nagrody i JA uwielbiam każdego z was!

Wasz OBLUBIENIEC nadchodzi!

Trzymajcie się mocno rąbka MOJEJ szaty! Nie patrzcie, nie patrzcie poprzez cielesne oczy! Patrzcie poprzez oczy waszej cennej RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH! Patrzcie poprzez oczy waszej MATKI MĄDROŚCI! Módlcie się o więcej Mądrości! Módlcie się o więcej Mądrości, ponieważ potrzebujecie jej teraz!

I och wy, którzy jesteście Gośćmi, módlcie się o więcej Mądrości! Módlcie się o więcej bystrości, gdyż wy nie tylko potrzebujecie jej teraz, wy będziecie potrzebowali jej w czasie ucisku Jakuba
(Księga Jeremiasza 30:7). Wy będziecie jej potrzebować w czasie Wielkiego Ucisku, kiedy zwykły człowiek będzie oglądany, czczony i adorowany!

Och świecie, wy macie teraz swoich bożyszczy. Wy nazywacie ich gwiazdami filmowymi lub złymi demonicznymi politykami, ale JA mówię wam to – nadchodzi człowiek, który będzie synem zatracenia, sam syn szatana!
(2 Tesaloniczan 2:3-4)

Uważajcie!

Zostaliście ostrzeżeni!

Bądźcie ostrzeżeni!

Bądźcie ostrożni! Bądźcie bardzo ostrożni!

Bądźcie czujni!

Pilnujcie się!

Ponieważ ci, o których myślicie, że możecie im wierzyć, jeśli oni nie są w pełni MEGO DUCHA, jeśli nie ugięli swego kolana przede MNĄ, jeśli oni nie żyją w posłuszeństwie wobec MNIE, jeśli ich serca są wypełnione buntem teraz, to pomyślcie o ile gorzej będzie!

Zostaliście ostrzeżeni!

Wy narzekacie, ponieważ JA rozbijam małżeństwa, ale to są małżeństwa, których JA nigdy nie zarządziłem. To cielesna decyzja połączyła was razem i dla bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa MOJEJ Oblubienicy, dla bezpieczeństwa nawet Gości, JA biorę MÓJ dzielący Miecz i rozdzielam matkę i ojca i dzieci i tych, którzy nazywają się mężami i żonami, siostrami i braćmi, członkami rodziny i przyjaciółmi.
(Ew. Św. Łukasza 12:51-53, Ew. Św. Mateusza 10:34-39) JA dzielę tych, którzy są nierówno sprzężeni w biznesie… w każdy sposób!

Wy możecie tylko wierzyć tym, którzy wołają na MOJE Imię!

To jest tylko kwestia czasu.

To jest tylko kwestia czasu.

JA zabiorę MOJĄ Oblubienicę, zarówno z Apokalipsy 7 jak i 14. Och, wy będziecie ze MNĄ, ale ukryjcie się na małą chwilkę! Ukryjcie się na chwilkę, aż MÓJ Gniew przeminie, gdyż JAHWEH nie będzie ciągle wyśmiewany!

To jest tylko kwestia czasu.

A pomyślcie o nagrodach, na które zapracowaliście!

A to wszystko przeminie i będziecie wiedzieć, że to wszystko było warte jakichkolwiek cierpień, które zostały zarządzone dla was – czyńcie to, jako dla MNIE. (Ew. Św. Mateusza 25:40) Kiedy jesteście prześladowani dla MEGO Imienia, to zdajcie sobie sprawę, że oni widzą MNIE w was.

To jest tylko kwestia czasu.

I zobaczycie, że MOJA Miłość dla was jest tak realna!

Więc weźcie MOJĄ Łaskę i weźcie MOJĄ Litość!

Weźcie MOJĄ Rękę!

Pozwólcie MOIM Ramionom objąć was; pozwólcie MI was objąć!

Och, jak bardzo wam dziękuję, że jesteście MOIMI, że jesteście chętni zapłacić tę cenę, aby być nazwanymi Oblubienicą JAHUSZUA ha MASZIJACH!  

 

******** Koniec Proroctwa ********


Komentarz Eliszewy:

To wszystko, co ja słyszę. Ja dziękuję TOBIE za ten zaszczyt umiłowany JAHUSZUA, że przemówiłeś z tych ust glinianych. Ja jestem ustami dla CIEBIE i ja modlę się, że ja słyszałam każde Słowo w taki sposób, jaki chciałeś. Dziękujemy TOBIE za ten Przekaz w Święto Namiotów 2008. Dziękujemy TOBIE za ten zaszczyt. My modlimy się, że to zachęci zarówno Oblubienicę jak i gości i modlimy się, żeby to przestraszyło wrogów. Dziękujemy TOBIE. Wychwalamy CIEBIE. My czcimy CIEBIE. Ja wiem, że ja jestem użyta, aby obrazić niektórych. Tak obrazić niektórych i oświecić innych, ale to jest dla TWOJEJ Chwały i wyłącznie TWOJEJ Chwały. Dziękujemy TOBIE Umiłowany JAHUSZUA. Dziękujemy TOBIE. Dziękujemy TOBIE. Dziękujemy TOBIE. I DUCH i Oblubienica JAHUSZUA HA MASZIAJCH mówi: och przyjdź, przyjdź JAHUSZUA, prosimy przyjdź! Przyjdź szybko! My czekamy na CIEBIE, a przecież wiemy, że to jest tylko kwestia czasu. To wszystko.

Uwaga: Kiedy to Słowo zostało dane, Eliszewie zdrętwiały ręce! Kiedy JAHUSZUA podniósł kilka razy SWÓJ głos, Eliszewa powiedziała, że to było tak, jakby Moc z Wysoka została wysłana jako wstrząs do jej ciała! Jej ciało rzeczywiście podskakiwało, gdy to się działo! I czuła energię po otrzymaniu tego Słowa. Namaszczenie było tak silne, że zużyliśmy dwa komplety baterii, nagrywając Słowo i słuchając go! Namaszczenie bardzo szybko pozbawia baterie ich mocy!


Apokalipsa/Objawienie Św. Jana, rozdz. 6, wiersze 9-11 …

9. A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli.

10. I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?»

11. I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici.

O nadchodzącym człowieku grzechu Pismo pisze:

Biblia Tysiąclecia, Drugi List do Tesaloniczan, rozdz. 2, wiersze 1-4


1. W sprawie przyjścia naszego Lorda Jezusa Chrystusa (JAHUSZUA HA MASZIJACH) i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia,

2. abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.

3. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,

4. który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.


Koniec cytatów.

Czy człowiek bezprawia, dosłowny syn szatana, wkrótce się ujawni? Czy ludzie na tej ziemi wybiorą go na swojego Boga? Czy najpierw zostanie wybrany, a później ogłosi, że jest Bogiem i zażąda, by go czczono? Niegodziwcy będą bić pokłony i czcić go jako swojego Mesjasza, ale nikt tego nie zrobi, jeśli jego imię nie jest zapisane w Księdze Życia, która została napisana przed założeniem świata. Nie obawiajcie się, że możecie przypadkowo przyjąć znak Bestii. Tylko ci, którzy zaprzeczają JAHUSZUA HA MASZIJACH, będą czcić tego, który jest nazywany antychrystem.

Obrażając niektórych i oświecając innych,

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Apostoł Eliszewie Elijahu

Jeśli to Proroctwo jest błogosławieństwem dla was, to proszę mi dać znać.

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

Linki do filmow Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos
https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018