Proroctwo 89

TAJEMNICE RUACH HA KODESZ

Powiedziane i napisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ

Poprzez Apostoła Eliszewę Elijahu 27-go stycznia, 2007 roku o 5-tej po południu, w Szabat – Port Alfred, Afryka Południowa.

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD – skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenie – tłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczyk – potomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

 Komentarz:

Historia kryjąca się za proroctwem 89

 

List napisany we wrześniu 2008 r.

Zanim pojawiło się to Prorocze Słowo, inne kobiety w Misji AmightyWind  i ja dyskutowałyśmy na nasz ulubiony temat: JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH HA KODESZ Zadałam pytanie: "Czy RUACH HA KODESZ może być kobietą?".

Pomyślałam: "Dlaczego RUACH HA KOODESZ nie mógłaby być kobietą? Pismo Święte mówi, że ludzie zostali stworzeni na obraz Boga JAHWEH, jako mężczyzna i kobieta (Gn 1:27). Czy to nie oznacza, że kobiety zostały stworzone na JEJ OBRAZ?". Odbyliśmy krótką dyskusję na ten temat.

Krótko po tym Kathrynyah usłyszała Głos IMMAJAH i zapisała Słowa, które usłyszała. Były one tak piękne, tak kochające i tak różne od Głosu OJCA JAHWEH lub JAHUSZUA, tak jak kochająca matka ma inny głos i słodycz niż ojciec. Poprosiłam naszą Ukochaną RUACH HA KODESZ, czy mogłaby dać mi Słowo, bo tak bardzo pragnęłam usłyszeć JEJ GŁOS. ONA usłyszała moją prośbę i dała mi piękne Prorocze Słowa, które przeczytacie w tej książce.

Kiedy patrzę wstecz, jestem pewna, że IMMAJAH, nasza NAJŚWIĘTSZA MATKA, włożyła w mojego ducha to pytanie, aby otworzyć drzwi dla JEJ odpowiedzi w JEJ własny, błogosławiony sposób, którego nie można naśladować!

Proszę, nie kamienujcie Posłańca. Jak mówi Pismo Święte w Amosa 3:7: "BÓG JAHWEH dzieli Swoje tajemnice z prorokami". Jest wiele Pisma Świętego na poparcie Prawdy o tym, że DUCH ŚWIĘTY lub RUACH HA KODESZ w języku hebrajskim, jest kobietą.

Obyś ty, czytelniku, był błogosławiony Objawieniami, które dała mi nasza NAJŚWIĘTSZA MATKA, IMMAJAH.

Elisheva Eliyahu

 

Ostrzegam, to może być najbardziej kontrowersyjne Proroctwo dane mi do tej pory. Jego część zawiera osobiste objawienia dla mnie i dlatego moje imię jest wymienione przez RUACH HA KODESZ. Jednakże nie chcę cenzurować tego niebiańskiego poselstwa. Istnieje część druga tego słowa, ale to powinno być wystarczające na teraz do przetrawienia jak mówi JAHWEH. Kiedy przeczytacie część drugą zrozumiecie, dlaczego musiałam czekać.  

Eliszewa modli się: My Wszyscy chcemy znać CIEBIE, MAMO RUACH.  Ludzie nazywają CIĘ “ON” gdyż oni nigdy nie uznali CIEBIE w przeszłości.  ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, ŚWIĘTA….my po prostu wzywamy CIĘ MAMO RUACH HA KODESZ.   Proszę CIĘ, czyż nie zechcesz się mi objawić?  Czy nie zechcesz się nam objawić?  Możesz dać wizję mojemu mężowi, jak również i mnie.  TY możesz namaścić jego, by poznał te rzeczy, tak samo jak i mnie.  Kathy otrzymała piękne zapiski, które wiem, że piszesz poprzez nią w zupełnie innym tonie głosu.  Jesteś taka łagodna; jesteś tym wszystkim, czym kobieta powinna być.  Jako kobieta, ja mam ochotę, aby być bardziej taką jak TY.  TY jesteś definicją kobiecości.  Nawet ABBA JAHWEH i JAHUSZUA ostrzegają by nie ranić Cię.

 

Koniec komentarza.

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

 

Czekaj, czekaj, czekaj, to nie jest jeszcze czas odpowiedni dla MNIE, aby się objawić tak, jak prosisz.  Ale JA uczynię to i ty będziesz tego nauczać, i kłamstwa będą zwalczane! 

 

JA jestem TĄ, która daje pragnienie, by się modlić o to.  To JA daję pragnienie poznania, kim JA jestem.  Gdyż JA jestem TĄ na której ramieniu oparłaś swoją głowę w Niebie (Sen o Stole Bankietowym).  JA dałam tobie możliwość, abyś przelotnie spojrzała i dostrzegła jak bardzo ci, którzy miłują JAHUSZUA są miłowani przeze MNIE.  JA jestem MATKĄ Stworzenia.  Kobiety zostały uczynione na MÓJ Obraz. 

 

JA trwam wiecznie.  JA jestem WSPÓŁTWÓRCZYNIĄ.  Rodzina jest odbiciem tego, co jest w Niebie.  Jak myślisz, skąd się wzięli matka, ojciec i dzieci?

 

To nie znaczy, że w Niebie narodziny odbywają się tak, jak to jest tutaj na Ziemi.  Nigdy nie miało tak być.  Stało się to bolesne z powodu grzechu Ewy i grzechu Adama.  W Niebie nie ma niezgody.  W Niebie nie ma bólu, a tylko miłość, pokój i radość – jest tylko szczęście.

 

(Komentarz : Eliszewa mówi ‘Co jeszcze, MAMO, chcesz mi powiedzieć’)

 

Eliszewa! Ty, która pragnęłaś matczynej miłości odkąd zostałaś poczęta, wołałaś do MNIE nawet z matczynego łona.  Dlatego JA wypełniam cię teraz unikalnym Namaszczeniem, abyś nigdy już nie odczuwała tej próżni. 

 

Eliszewa, kiedy kołyszesz się podczas modlitwy, JA jestem TĄ, która cię kołysze.  Nie przestawaj dążyć do poznania kim JA jestem.  JA objawię ci więcej. JA przypomnę ci o tym jak było w Niebie, kiedy widziałaś MOJĄ Twarz.  Gdyż JA siedzę obok twego Niebiańskiego OJCA – JAHWEH jest MOIM MĘŻEM, JAHUSZUA jest MOIM SYNEM. 

 

Opis: Cross and CrownW Niebie jest nie tylko jeden Tron – w Niebie trzy Trony i MY rządzimy w zgodzie. 

 

Jak sądzisz, w jaki sposób twoje modlitwy dosięgają Uszu waszego ABBA JAHWEH?  JA jestem TĄ, która posyła je do NIEGO, gdyż JA jestem w wierzących tych, którzy miłują MEGO SYNA JAHUSZUA! To jestem JA, ten Namaszczony Wiatr, który przywiewa je do NIEGO (JAHWEH) jak JA dmucham pocałunek do Nieba. 

 

JA mówię symbolicznie, abyś mogła zrozumieć.  Kiedy wznosisz modlitwy, kiedy modlisz się w Imię MOJEGO SYNA, to jest tak jak dmuchanie pocałunków do waszego ABBA JAHWEH, gdyż potrzeba nas wszystkich TROJGA, abyś była wysłuchana i otrzymała odpowiedź.  To jest dopiero początek nauczania; to jest tylko dla tych, którym każę ci powiedzieć.  Oczywiście, podzielisz się tym ze wszystkimi z tej rodziny.  Ale JA proszę ciebie, abyś postępowała ostrożnie, odmiennie aniżeli z jakimkolwiek innym wypowiedzianym Słowem, gdyż szatan nie chciał, aby te tajemnice zostały kiedykolwiek ujawnione i będzie walczył z tobą jak nigdy przedtem.  Dlatego właśnie nie jest jeszcze pora, aby objawić to Słowo światu. 

 

JA będę ci mówić o rzeczach o których nie słyszeli żaden mężczyzna i żadna kobieta.  Jak sądzisz, dlaczego lucyfer przyszedł i kusił najpierw Ewę?  Dlatego, aby drwić ze MNIE, gdyż Ewa została uczyniona na MÓJ obraz, podobnie jak Adam został uczyniony na obraz JAHWEH i jak Abel został uczyniony na obraz JAHUSZUA prawego, definicji miłości. 

 

W ten sposób ręką szatana Kain zabił Abla tak, jak ponownie przez ducha ręki Kaina szatan ukrzyżował MEGO SYNA JAHUSZUA, chociaż to było częścią NASZEGO całego planu dla tych z was, których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA.  Tylko w ten sposób mogliście powrócić do Nieba – nie było innej drogi.  A więc w ten dzień narodziło się Nowe Przymierze Krwi, aby zastąpiło to Stare Przymierze Krwi, które nie mogło pozostać. 

 

Czy chcecie poznać jedną z tych rzeczy, które MNIE smucą? 

Czy chcecie znać jedną z tych rzeczy, które MNIE obrażają? 

Eliszewa, kiedy ty odczuwasz MÓJ gniew i MOJE wzburzenie – oni mówią o wzburzeniu OJCA (JAHWEH) – wy nie macie pojęcia o wzburzeniu MATKI Stworzenia! Ty masz jedynie ułamek MOJEGO wzburzenia, kiedy czujesz, że wulkan jest gotowy do wybuchu wewnątrz twojej głowy i jest to w imię prawości, masz tylko ułamek MOJEGO wzburzenia.

 

Kiedy czytacie w Słowie, które zostało przetłumaczone i oni mają śmiałość nazywać MEGO SYNA JAHUSZUA synem człowieczym – ON nigdy nie był synem człowieczym! ON jest SYNEM JAHWEH, SYNEM JAH! 

 

Kiedy widzisz to w przekładzie językowym – jak długo JA zasmucałam cię i ty nigdy nie odczuwałaś pokoju z tego powodu – jednak wyjaśnij, że wszystkie tłumaczenia czynią to.  Nie było to uczynione MOJĄ ręką. To było uczynione według planu szatana.  Chociaż ON narodził się w ludzkiej postaci, chociaż cierpiał na krzyżu ten ból, to ON nigdy, nigdy, nigdy nie był synem człowieczym!  

 

ON jest SYNEM JAH i JEGO Imię było nawet objawione temu światu.  Jak myślisz, dlaczego szatan w tłumaczeniu próbował kontrolować GO i dał MU imię człowieka?  JA musiałam pozwolić na to i w tym czasie. Przed Wielkim Uciskiem Imię JEZUSA musi trwać. 

 

Och, ale w czasie Wielkiego Ucisku ci, którzy są teraz Zbawieni i żyją świętym życiem przede MNĄ – MÓJ DUCH jest w nich tak, jak ty byłaś zbawiona w Imię JEZUSA i ty byś ciągle wołała do NIEGO w tamtym imieniu…i nie zrozum MNIE źle –S jest Moc, Niebiańska Moc potwierdzająca to Imię ze względu na litość waszego ABBA JAHWEH.  Ale w czasie Wielkiego Ucisku tak wielu umrze, chociaż oni są teraz zbawieni – tak wielu będzie się zastanawiać, dlaczego nie ma odpowiedzi na ich modlitwy?  To nie, dlatego że MY ich nie miłujemy!  I JA nie mówię o tych, co pójdą do niedzielnych kościołów i przyjmą Znak Bestii.  JA mówię do tych, którzy będą wołali w Imię JEZUSA, którzy wiedzą, że ON był tym, który został ukrzyżowany i powstał ponownie na trzeci dzień po swojej śmierci. 

 

Stairway to HeavenCzeka na nich w Niebie!  Ale oni muszą zrozumieć, że podczas gdy teraz jest Moc w tym Imieniu, to w przyszłości w tym Imieniu nie będzie Mocy!

 

To nie oznacza, że ci, którzy ciągle chodzą w świętości przede MNĄ nie powrócą do Nieba!  Ale to oznacza, że JA nie mogę im odpowiedzieć!  Jak JA powiedziałam, to MOJE Namaszczenie, jak podmuch pocałunku do ABBA JAHWEH, odpowiada na ich modlitwy, ale w ten dzień JA nie będę mogła poprzeć tych słów, które oni wypowiedzą, gdyż będzie inny na obliczu tej Ziemi, który powie: “Ja jestem Jezus”.  I chociaż JA wiem, o jakim JEZUSIE oni mówią i do kogo wołają, ale ponieważ to imię wtedy będzie jako przekleństwo, ich modlitwy nie dotrą do Niebios i oni będą się zastanawiać – dlaczego? 

Dlatego ty ostrzegasz ich teraz. 

 

Oto dlaczego ważne jest to hebrajskie imię!  

Widzicie, szatan nie chce używać Imienia JAH.  

 

Och, JA mam wielu wrogów, którzy mają śmiałość działać w swoich misjach i używać Imienia JAH, aby oszukać wilki i baranki i owce.

 

(Apokalipsa 3:9

…Oto, JA ci daję ludzi z synagogi szatana spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi lecz kłamią.  Oto sprawię, że przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że JA cię umiłowałem)

(Ew. Św. Jana 10:27

…MOJE owce słuchają MEGO głosu, a JA znam je.  Idą one za MNĄ). 

 

Ale syn szatana nie chce użyć imienia JAH.  On chce posłużyć się imieniem, które zna cały świat i to jest Imię “JEZUS”. 

 

Zatem chociaż ci, których imiona są zapisane w Księdze Żywota BARANKA powrócą do nieba, będzie to oznaczać, że w czasie Wielkiego Ucisku będą musieli oddać swoje życie, jednakże nigdy nie wejdą do kościoła niedzielnego, w przeciwnym razie ich imię zostanie wymazane.  I nie będzie w tym czasie Zbawienia w Imieniu J-e-z-u-s-a, a będzie tylko w Imieniu JAHUSZUA!  Niektórzy wymawiają JAHSZUA, ale to Imię JAH nie będzie pominięte!  Gdyż te namaszczone 144 000 nie będą nauczać Imienia J-e-z-u-s   to jest teraz. Tamto będzie wtedy.  JA daję wam ten Przekaz, aby was ponownie ostrzec.

 

To jest właśnie teraz. To nie znaczy, że wszyscy uczęszczający do niedzielnych kościołów nie należą do MNIE, czy też nie są wypełnieni MOIM DUCHEM, ale to znaczy, że w czasie Wielkiego Ucisku to nie będzie dozwolone, gdyż w tym właśnie oni zaprzedają się bestii.  Czy rozumiecie?  Dusze teraz zbawione w imieniu Jezusa.  JA namaszczam w Imieniu Jezusa,  uzdrawiam w Imieniu Jezusa, uwalniam w Imieniu Jezusa – ale tego wtedy nie będzie!

 

Ostrzeż ich! 

Jak mogłabym im odpowiedzieć? 

Jak mógłby MÓJ SYN JAHUSZUA odpowiedzieć im, kiedy zawołają:Jezusie pomóż mi!”, a syn szatana będzie tam i powie: “Jestem tutaj”?  Oni powiedzą:Jezusie wybaw mnie, przebacz moje grzechy!”, a syn szatana odpowie: “Jestem tutaj!”.  Czy nie dostrzegacie tego zagrożenia?  Czy nie możecie zrozumieć? 

 

Wy nie znacie żalu, który JA odczuwam kiedy ci, których imiona zapisane w Księdze Życia BARANKA, którzy na tyle mądrzy, by nie chodzić do niedzielnych kościołów, będą uciekać i kryć się, i będą musieli oddać swoje życie, ponieważ będą wołać i odmówią wymawiania Imienia JAHUSZUA.  Oni będą się trzymać tego, czego byli nauczeni i będą wymawiać Imię J-e-z-u-s, ale ich modlitwy nie dotrą do Niebios, gdyż JA nie dmuchnę ich jak pocałunku, ponieważ szatan zawoła:Tutaj jestem”!  

 

To nie oznacza, że ich imiona wymazane.  To po prostu oznacza, że JA nie mogę uratować ich życia!  JA nie mogę ich ukryć; JA nie mogę ich żywić; JA nie mogę ich oswobodzić! 

 

Oto, dlaczego JA wzbudzam Misje takie jak ta, które pouczają o Imieniu JAHSZUA, które pouczają o Imieniu JAHUSZUA.  To nie ma znaczeniatak wielu odmawia wymawiania tego imienia tak, jak JA wam je podałam – ale Imię JAH nie może być pominięte!  Gdyż w istocie JEGO Imię oznacza “JAH Zbawia”!

 

JA dałam tobie ten sen o tym, jak przybyły latające spodki.  One naprawdę armią szatana, ale oni będą mieli prawo do tych, którzy będą wołać w złym imieniu, ponieważ on (syn szatana) będzie twierdził:Tutaj jestem”! 

 

Więc uważajcie, bo już się rozpoczęło.  Jest jeden, który powstał.  On ma zwolenników na całym świecie i nazywa siebie Jezusem Chrystusem, ale kluczowym jest, że on odrzuca wszystko co jest święte. 

 

Uważajcie na tego, który przychodzi!  Ten (obecny) jest zwykłym człowiekiem, ale uważajcie na tego, który nadchodzi, gdyż to będzie tak, jakby judasz powrócił ponownie i on będzie naprawdę synem szatana, synem lucyfera!

 

Ostrzeż ich teraz.  Jest jeszcze czas i pora.  Ty będziesz wiedziała, kiedy zwolnić to Słowo.  Ale Eliszewa, nigdy już nie będziesz tęskniła za miłością matki, gdyż jak ci pokazałam – JA wypełniłam tę lukę!

 

******* Koniec Proroctwa *******

Komentarz Eliszewa:

Oświecając niektórych, oburzając innych w imię JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Miłość i błogosławieństwa w Imię JAHUSZUA.

Apostoł Eliszewa Elijahu.

Komentarz z taśmy magnetofonowej:

Eliszewa:  Ja muszę tutaj powiedzieć o objawieniu, które ONA dała mnie.  Kiedy mężczyźni, mówiąc o RUACH HA KODESZ, mówili wskazując na Biblię: “ON, ON, ON” – brakuje tylko jednej litery.  Ponieważ mężczyźni zawsze mówili: “My jesteśmy uczynieni na obraz BOGA.” I mogli cieszyć się mówiąc: “Wy nie jesteście stworzone na obraz JEGO - my jesteśmy.”  Więc MAMA RUACH właśnie potwierdziła fakt, że kobiety, Ewa, zostały stworzone na JEJ obraz i ONA siedzi po drugiej stronie JAHWEH i ONA jest Współtwórczynią!  Wiec my jesteśmy stworzone naprawdę na obraz BOGINI RUACH HA KODESZ!  Przyjmijcie to mężczyźni tego świata!

 

Sen: UFO nadchodzi

Co zrobisz?

Marzec 2005 Wspomniane w Proroctwie 89

Nigdy nie wierzyłam w UFO lub złych przybyszów z innych planet, dopóki nie miałam snu gdzieś w marcu 2005 roku. Od tego czasu miałam objawienia, co to jest i co najgorsze, że jest to prawdziwe.

Sen

Widziałam siebie w czymś, co wydawało się być miastem. Widziałam ludzi uciekających w popłochu przed UFO, szczególnie przed ogromnym UFO w kształcie cygara z dwoma płetwami na jednym końcu. Mężczyźni i kobiety krzyczeli: "'Jezusie!' Pomóż mi!" Potem zobaczyłam jak to cygaro wystrzeliło pojedynczy promień światła który wyglądał niebiesko/zielono. Niebiesko-zielone światło uderzało w ludzi, podnosiło ich i wciągało do wnętrza statku kosmicznego.

Ludzie ci krzyczeli: "JEZUS!" Pomóż mi!". Jednak ciągle byli oni porywani przez ów promień światła do brzucha cygarokształtnego UFO. Ludzie ci nie byli w stanie uciec przed UFO.

Potem cygaro zawisło nade mną, a ja próbowałam je prześcignąć, ale nie mogłam. Zobaczyłam promień światła zbliżający się do mnie w powietrzu i krzyknęłam, gdy było bezpośrednio nade mną: "JAHUSZUA udowodnij mi, że słyszysz moją modlitwę! Pomóż mi!" Promień światła zatrzymał się w połowie powietrza i poszedł do najbliższej mi osoby, która krzyczała "JEZUS" i zostali oni porwani przez ten promień światła, kopiąc i krzycząc z przerażenia prosto do brzucha UFO w kształcie cygara.
Koniec snu

Interpretacja:

MISJA ta ostrzega, dlaczego jest pilne, aby ludzie znali hebrajskie Imię naszego MESJASZA JAHUSZUA lub JAHSZUA. Imię 'JEZUS CHRYSTUS' ma teraz Zbawczą, Namaszczającą, Uzdrawiającą, Wybawiającą, Zmartwychwstańczą Moc, ale nie będzie miało jej w Wielkim Ucisku!

Nie wierzę, że będę w Wielkim Ucisku w tym śmiertelnym ciele. Byłam tam, aby was teraz ostrzec. Jednak w tym śnie jest ostrzeżenie, że antychryst, który jest synem szatana, będzie używał imienia 'Jezus Chrystus', ponieważ chrześcijanie na całym świecie, w wielu językach, używają ukochanego Imienia 'JEZUS CHRYSTUS'. Najsłynniejsi ewangeliści telewizyjni nastawiają ludzi na niebieski promień wniebowzięcia, który jest fałszywym wniebowzięciem.

Tutaj poniżej są wypisy z Pisma na temat RUACH HA KODESZ. 

Kim jest RUACH HA KODESZ (DUCH ŚWIĘTY)?

1.  Zapisy wskazujące na Rodzaj żeński:

RUACH HA KODESZ – CHOKHMAH (WISDOM) jest w hebrajskim języku słowem rodzaju żeńskiego.  

Księga Przysłów (Biblia Tysiąclecia)

Księga Przysłów 1:20-23 …MĄDROŚĆ, woła na ulicach, na placach głos SWÓJ podnosi,…

Księga Przysłów 3:14-18…..Bo lepiej JĄ posiąść niż srebro, JĄ raczej nabyć niż złoto.  Cenniejsza ONA niż perły, nie równe JEJ żadne klejnoty.  Dni długie są w JEJ prawicy, w lewicy – bogactwo, pomyślność.  JEJ drogi drogami miłymi, wszystkie JEJ ścieżki to pokój.  To Drzewo Życia dla tych, co JEJ strzegą, kto się JEJ trzyma – szczęśliwy.

Księga Przysłów 4:1-8 …Bo i ja byłem SYNEM mego OJCA, kochanym jedynakiem MATKI….Nie gardź NIĄ,  a ciebie ocali, ukochaj JĄ, a będzie cię strzegła….Ceń JĄ, a czcią cię otoczy, okryje cię sławą, gdy się do NIEJ przytulisz.

Księga Przysłów 8:1-36 …12.  JAM MĄDROŚĆ, rozwaga MI bliska, posiadam wiedzę i roztropność.  14.  MOJA jest rada i powodzenie, JAM rozsądek, MOJA jest potęga.  17.  JA kocham tych, co MNIE kochają, znajdzie MNIE kto MNIE szuka.  22.  JAHWEH MNIE zrodził jako początek SWEJ mocy, przed dziełami swymi od pradawna.  23.  Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami Ziemi.  27.  Gdy Niebo umacniał, z NIM byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód,  30.  I BYŁAM przy NIM Mistrzynią, rozkoszą JEGO dzień po dniu, cały czas igrając przed NIM.  32.  Wiec teraz, synowie, słuchajcie MNIE, błogosławieni ci, co dróg MOICH strzegą.  35.  Kto MNIE znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie PANA. 

Księga Przysłów 9:1….MĄDROŚĆ zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn. (Porównaj z Apokalipsa rozdział 4, wiersz 5….A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem Lamp Ognistych, które są SIEDMIOMA DUCHAMI BOGA.)

Księga Przysłów 7:4….mów do MĄDROŚCI: Ma SIOSTRO, …

Ew. Św. Mateusza 11:19….A jednak MĄDROŚĆ jest usprawiedliwiona przez swe czyny.

Wypisy z Księgi Mądrości.

Księga Mądrości 1:6:8…6.  Mądrość bowiem jest DUCHEM miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary, ponieważ BÓG świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, TYM, który słyszy mowę JEGO Języka.  7.  Albowiem DUCH JAHWEH wypełnił zamieszkaną Ziemię, TEN, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy.  8.  Zatem nie ukryje się żaden mówiący niegodziwie i nie ominie go karząca sprawiedliwość. (Proszę porównać z Ew. Św. Mateusza 12:32lecz jeśli powie przeciwko DUCHOWI ŚWIĘTEMU, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.)

Księga Mądrości 7:  11. A przybyły mi wraz z NIĄ wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w JEJ ręku.  12.  Ucieszyłem się ze wszystkich, bo rządzi nimi MĄDROŚĆ, a nie wiedziałem, że ONA jest ich rodzicielką.  22. Jest bowiem w NIEJ DUCH Rozumny, Święty, Jedyny Wieloraki Subtelny, Rączy, Przenikliwy, Nieskalany, Jasny, nie zadający bólu, Miłujący dobro, Bystry, 23.  Niepowstrzymany, Dobroczynny, Miłujący ludzi, Mocny, Niezawodny, Beztroski, Wszechmogący i Wszystkowidzący, Przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze.  24.  MĄDROŚĆ bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu; przez wszystko przechodzi i przenika dzięki czystości.  25.  Jest bowiem tchnieniem mocy BOŻEJ i przeczystym wypływem chwały WSZECHMOCNEGO, dlatego nic skażonego do NIEJ nie przylgnie.  26.  Jest bowiem odblaskiem wiecznej ŚWIATŁOŚCI, zwierciadłem bez skazy działania BOGA, obrazem JEGO dobroci. 27.  Jedna jest a wszystko może, pozostając SOBĄ, wszystko odnawia, a przez pokolenie zstępując w Dusze Święte, kształtuje przyjaciół BOŻYCH i Proroków.  28.  BÓG bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z MĄDROŚCIĄ. 

Księga Mądrości 8:1.  Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią.  3.  Sławi ONA swe szlachetne pochodzenie, gdyż obcuje z BOGIEM i umiłował JĄ WŁADCA WSZECHRZECZY.  4.  Jest, bowiem wtajemniczona w wiedzę BOGA i w JEGO dziełach dokonuje wyboru.  5. Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym – cóż cenniejszego niż MĄDROŚĆ, która wszystko sprawia?  6.  Jeśli rozwaga jest twórcza – któreż ze stworzeń bardziej twórcze niż MĄDROŚĆ?  7.  I jeśli kto miłuje sprawiedliwość – to JEJ dziełami są cnoty;  uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi w życiu nic użyteczniejszego.  8.  A jeśli kto jest żądny wielkiego doświadczenia – ONA zna przeszłość i o przyszłości wnioskuje, zna zawiłości słów i rozwiązania zagadek, przewiduje znaki i cuda, kolejność chwil i czasów.  13.  Przez NIĄ zdobędę nieśmiertelność….21.  Wiedząc jednak, że nie zdobędę JEJ jeśli BÓG JEJ nie udzieli….

Księga Mądrości 9:4.  Dajże mi MĄDROŚĆ, co dzieli Tron z TOBĄ, i nie wyłączaj MNIE z liczby swych dzieci.  11.  ONA, bowiem wie i rozumie wszystko, …

Księga Mądrości 6:12-22…  12.  MĄDROŚĆ jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy JĄ miłują, ci JĄ znajdą, którzy JEJ szukają.  20.  Tak więc pragnienie MĄDROŚCI wiedzie do Królestwa.  21.  Zatem, jeśli wam miłe trony i berła, o władcy ludów, czcijcie MĄDROŚĆ, byście królowali na wieki. 

10:1-4 … 1. To ONA PRARODZICA świata ustrzegła, gdy sam jeden został stworzony, i wyzwoliła go z jego własnego upadku,  2. dała MU też moc opanowania wszystkiego.  3.  A gdy od NIEJ odpadł niegodziwiec w swym gniewie, w bratobójczym szale zgubił sam siebie.  4. Zatopioną z jego winy Ziemię znowu ocaliła MĄDROŚĆ, na lichym drewnie sterując SPRAWIEDLIWYM.

2.  Niebiański OJCIEC i Niebiańska MATKA?

Księga Wyjścia 20: 12…Czcij twego OJCA i twoją MATKĘ, abyś długo żył na Ziemi, którą JAHWEH, BÓG twój, ci daje.

Księga Przysłów 1:8-9 …8.  Synu MÓJ, słuchaj karcenia swego OJCA, nie odrzucaj pouczenia swej MATKI,  9.  gdyż są wieńcem powabnym dla głowy i naszyjnikiem cennym dla twej szyi. 

Księga Przysłów 6:20-23 …20.  Strzeż, synu MÓJ, nakazu OJCA, nie gardź pouczeniem MATKI… 21.  do serca je przywiąż na zawsze, zawieś je sobie na szyi.  23.  Bo Lampą jest nakaz, Światłem pouczenie, drogą do życiaupomnienie karcące. 

(Podobne jak wyżej wyrażenie znajduje się w Psalmie 119 odnoszące się do ELOHIM, czyli BOGA po hebrajsku.)

Psalm 119:105.  TWOJE Słowo jest Lampą dla moich kroków i Światłem na mojej ścieżce. 

(Z powyższego wnioskujemy, że Lampa i Światło jest od naszego Niebiańskiego OJCA ABBA, i naszej Niebiańskiej MATKI RUACH HA KODESZ, naszego ELOHIM.)

3. KTO jest nasza MATKĄ?

List do Galatów 4:26 …Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i Ono jest naszą Matką. 

4. Jak się objawia DUCH ŚWIĘTY (Po hebrajsku RUACH HA KODESZ)?

Dzieje Apostolskie 1:8 ale gdy DUCH ŚWIĘTY zstąpi na was, otrzymacie JEJ moc i będziecie MOIMI świadkami w Jeruzalem….

List do Efezjan 5:18 …i nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się DUCHEM, przemawiając do siebie wzajemnie Psalmami i hymnami i pieśniami pełnymi DUCHA, śpiewając i wysławiając LORDA w waszych sercach.

Dzieje Apostolskie 2:2-4 …2.  Nagle dał się słyszeć z Nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.  3.  Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden.  4.  I wszyscy zostali napełnieni DUCHEM ŚWIĘTYM, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im DUCH pozwalał mówić.

Ew. Św. Łukasza 1:35 …Anioł jej odpowiedział: “DUCH ŚWIĘTY zstąpi na ciebie i moc NAJWYŻSZEGO okryje cię cieniem.  Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane SYNEM BOŻYM.

List do Rzymian 8:9 …Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według DUCHA, jeśli tylko DUCH BOŻY w was mieszka….

Księga Joela 3:1-2 …1.  I wyleje potem DUCHA MEGO na wszelkie ciało; synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia.  2.  Nawet na sługi i służebnice wyleję DUCHA MEGO w owych dniach. 

Księga Izajasza 40:13-14 …13. Kto zdołał zbadać DUCHA JAHWEH?  Kto w roli DORADCY dawał MU wskazania?  14.  Do kogo się ON zwracał po radę i światło, żeby GO pouczył o ścieżkach prawa, żeby GO nauczył wiedzy i wskazał MU drogę roztropności?  (Proszę sprawdzić ten werset w oryginalnych Pismach)

List do Rzymian 8:26-27 …26.  Podobnie także DUCH przychodzi z pomocą naszej słabości.  Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam DUCH przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.  27.  TEN zaś, który przenika serca, zna zamiar DUCHA, wie, że przyczynia się za Świętymi zgodnie z wolą BOŻĄ. 

Ezechiel 36:27 … DUCHA MOJEGO chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według MYCH nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.  37:14 …Udzielę wam MEGO DUCHA, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że JA, JAHWEH, to powiedziałem i wykonam – wyrocznia BOGA JAHWEH.

Dzieje Apostolskie 8:17 …Wtedy więc kładli Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali DUCHA ŚWIĘTEGO.  10:44 …Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, DUCH ŚWIĘTY zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki  45.  I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar DUCHA ŚWIĘTEGO wylany został także na pogan.  16:6 …Przeszli Frygie i krainę galacką, ponieważ DUCH ŚWIĘTY zabronił im głosić Słowo w Azji.

Drugi List do Tymoteusza 1:7 …Albowiem nie dał nam BÓG ducha bojaźni, ale Mocy i Miłości, i Trzeźwego Myślenia.

Księga Rodzaju 2:7 …Wtedy to JAHWEH BÓG ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.  1:2 …Ziemia była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią rozmiaru wód, a DUCH BOŻY unosił się nad wodami.  6:3 …Wtedy JAHWEH rzekł: “Nie może pozostawać DUCH MÓJ w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj, więc żyje tylko sto dwadzieścia lat.”

List do Galatów 5:16-26 …16. Oto czego uczę: postępujcie według DUCHA, a nie spełnicie pożądania ciała.  22.  Owocem zaś DUCHA jest: Miłość, Radość, Pokój, Cierpliwość, Uprzejmość, Dobroć, Wierność, Łagodność, Opanowanie.

List do Efezjan 6:18 …Przy każdej sposobności módlcie się w DUCHU…

Pierwszy List do Koryntian 12:3-11 …3.  Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem DUCHA BOŻEGO nie może mówić: “Niech JEZUS będzie przeklęty!”  Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy DUCHA ŚWIĘTEGO: “PANEM jest JEZUS”.  4. Różne są dary laski, lecz ten sam DUCH…7.  Wszystkim zaś objawia się DUCH dla wspólnego dobra.  8.  Jednemu dany jest przez DUCHA dar Mądrości Słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego DUCHA,  9.  Jeszcze innemu dar Wiary w tymże DUCHU, innemu Łaska Uzdrawiania przez tego samego DUCHA  10.  innemu dar czynienia Cudów, innemu Proroctwo, innemu Rozpoznawanie Duchów, innemu dar Języków i wreszcie innemu laska Tłumaczenia Języków.  11.  Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam DUCH, udzielając każdemu tak, jak chce. 

Księga Liczb 11:25 …A PAN zstąpił w obłoku i mówił z nim.  Wziął z DUCHA, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym.  A gdy spoczął na nich DUCH, wpadli w uniesienie prorockie.  Nie powtórzyło się to jednak.

Psalm 104:30 …Stwarzasz je, gdy ślesz SWEGO DUCHA, i odnawiasz oblicze Ziemi.

Księga Izajasza 42:1 …Oto MÓJ Sługa, którego podtrzymuje, Wybrany MÓJ, w którym MAM upodobanie.  Sprawiłem, ze DUCH MÓJ na Nim spoczął; …48:16 …Tak więc teraz JAHWEH BÓG posłał Mnie ze SWOIM DUCHEM.

Pierwsza Księga Samuela 16:13-14 …Wziął wiec Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci.  Od tego dnia DUCH JAHWEH opanował Dawida…14.  Saula natomiast opuścił DUCH JAHWEH, a opętał go duch zły zesłany przez JAHWEH. 

Pierwsza Królewska 22:23 …Oto dlatego teraz JAHWEH włożył ducha kłamstwa w usta tych wszystkich twoich proroków….

Księga Zachariasza 4:6 …Nie siła, nie moc, ale DUCH MÓJ dokończy dzieła – mówi JAHWEH ZASTĘPÓW.

5.  Natura MĄDROŚCI (Księga Przysłów)

1.   Udzielona przez BOGA …… Księga Przysłów 2:6

2.   Woła na ulicach, podnosi SWÓJ Głos, nawołuje, przemawia, udziela DUCHA, poucza, radzi, szydzi, drwi, nie odpowiada tym co wzgardzili, posłusznym daje pokój i bezpieczeństwo, ….. Księga Przysłów 1:20-33

3.   Daje zrozumienie bojaźni JAHWEH i pozwala osiągnąć poznanie BOGA.  … Księga Przysłów 2:5

4.   Daje długie życie, bogactwo i pomyślność.  Jest drzewem życia dla tych, co JEJ strzegą, daje szczęście…. Księga Przysłów 3:13-20

5.   ONA ocala i strzeże, otacza nas czcią i sławą, jest podstawą dla nas ….. Księga Przysłów 4:7-9

6.   MĄDROŚĆ jest cenniejsza od pereł, posiada wiedzę i rozwagę, radę i powodzenie, rozsądek i potęgę, zapewnia królom panowanie, kocha tych, którzy JĄ kochają, znajdą JA ci, którzy JĄ szukają.  Zrodzona od pradawna, jest rozkoszą JAHWEH, igra, raduje się, przestrzega ludzi i błogosławi posłusznych. …. Księga Przysłów 8:11-35

6.  Natura MĄDROŚCI (Księga Mądrości)

1.   MĄDROŚĆ jest DUCHEM miłującym ludzi …. Księga Mądrości 1:6

2.   Jest wspaniała i nie więdnie.  Ci łatwodostrzegą, którzymiłują.  Ci JĄ znajdą, którzy JEJ szukają.  ONA szuka tych, którzy JEJ godni. Pragnienie MĄDROŚCI wiedzie do Królestwa … Księga Mądrości 6:12-21

3.   W NIEJ jest DUCH Rozumny, Święty, Jedyny, Wieloraki, Subtelny, Raczy, Przenikliwy, Nieskalany, Jasny, nie zadający bólu, miłujący dobro, Bystry, Niepowstrzymany, Dobroczynny, Miłujący ludzi, Mocny, Niezawodny, Beztroski, Wszechmogący i Wszystkowidzący, Przenikający wszelkie Duchy Rozumne, Czyste i Najsubtelniejsze ……Księga Mądrości 7:22-23

4.   MĄDROŚĆ jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu, przez wszystko przechodzi, jest tchnieniem Mocy BOŻEJ, i przeczystym wypływem chwały WSZECHMOCNEGO, jest odblaskiem wiecznej Światłości, Zwierciadłem bez skazy działania BOGA, obrazem JEGO dobroci.  Jedna jest, a wszystko może……….  Księga Mądrości 7:22-27

 

Apostoł Eliszewa Elijahu

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmów Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

 

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018