KTO ZMIENIŁ SZABAT
Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ?

***

Rzymski Kościół Katolicki!

Jasne dowody pogwałcenia Prawa Bożego przez kościół,
który sam otwarcie przyznaje się do ingerencji w zamierzenia Słowa Bożego. Czy autorytet kościoła katolickiego rzeczywiście stoi ponad Bożym Prawem obwieszczonym w Jego Świętym Piśmie?
W jaki sposób dzisiejsze kościoły Chrześcijańskie zostały zwiedzione, podążając śladami rzymskiego katolicyzmu?

WYPOWIEDZI TEOLOGÓW KATOLICKICH i PROTESTANCKICH
JEDNOZNACZNIE WYKAZUJĄCE CAŁKOWITĄ NIEBIBLIJNOŚĆ
ODRZUCENIA SZABATU (DNIA SIÓDMEGO) czy ZASTĘPOWANIA GO NIEDZIELĄ


„Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić.”
IV Przykazanie BOŻE;
Księga Wyjścia 20:8

Ich kapłani łamią moje Prawo i bezczeszczą to wszystko, co jest dla Mnie święte, nie czyniąc żadnej różnicy między tym, co święte i co nie święte. Nie mówią już ludziom o tym, co jest nieczyste, a co czyste, oczy zamykają na nieposzanowanie moich świętych dni szabatu. I tak jestem przez nich samych znieważany.”
Ezechiela 22:26

Powiedział tak: Czwarta bestia - to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze. (…)
Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego,
będzie zamierzał
zmienić czasy i Prawo(...)”
Daniela 7:23-25

Przeczytaj też:

Co JAHWEH mówi na temat
Przykazania Szabatu w Proroctwach danych
Apostoł Elisabeth Elijah Nikomia?OŚWIADCZENIA ZWIERZCHNIKÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
oraz CHRZEŚCIJAŃSKICH PUBLICYSTÓW:

"… nie ma żadnego takiego prawa w Biblii. Nigdzie w Piśmie nie znajdujemy, jakoby Jezus lub którykolwiek z Apostołów nakazał przeniesienie Szabatu z soboty na niedzielę. Mamy Przykazanie Boże dane Mojżeszowi, aby uświęcać dzień Szabatu, który jest siódmym dniem tygodnia, sobotą.
W dzisiejszych czasach Chrześcijanie święcą niedzielę, gdy zostało to nam, (katolickiemu) Kościołowi objawione poza Biblią."

Catholic Virginian, 3 paźdz. 1947

"Możesz przeczytać Biblię od Księgi Rodzaju do Objawienia, a nie znajdziesz jednego nawet wersetu polecającego święcenie niedzieli. Pismo nakazuje wiernym obchodzenie soboty - dnia, którego my nigdy nie uświęciliśmy."
Kardyna James Gibbons, Wiara naszych ojców (1917 ed.), str. 72,73

"Jeśli protestanci byliby posłuszni Biblii, oddawaliby cześć Bogu w Szabat, który jest sobotą. Obchodząc niedzielę są posłuszni prawu nadanemu przez Kościół Katolicki"
Albert Smith, kanclerz Archidiecezji Baltimore, odpowiedź kardynała na list z 10. lutego, 1920.

"Czy nie macie nic innego na poparcie tezy, że Kościół ma władzę do tego, aby samemu wprowadzać zasady i wyznaczać obchodzone święta?"
"Jeśliby nie miał takiej władzy, nie mógłby zrobić tego, za czym podążyły nowożytne religie, nie mógłby dokonać zmiany obchodzenia soboty - Siódmego Dnia tygodnia obchodzeniem niedzieli będącej pierwszym dniem; zmiany, na której nie ma żadnego poparcia w Piśmie."
Stephen Keenan, Katechizm doktryn, 3. edycja, str. 174

"Jak udowodnicie, że Kościół ma władzę do tego, aby samemu ustalać obchodzone święta?"
"Poprzez samą zmianę Szabatu na niedzielę; zmianę, za którą poszli również Protestanci. Jednakże z naiwnością sami sobie zaprzeczają, zdecydowanie uświęcając niedzielę, a jednoczenie ignorując inne święte dni zarządzone przez ten sam Kościół."

Henry Tuberville,
Wyciąg Chrześcijańskich Doktryn (wydanie z 1833), str. 58 (To samo oświadczenie wydano na 67. str. Podręcznika Chrześcijańskich Doktryn Daniela Ferrisa z 1916)

"
Kościół Katolicki,... poczuciem pełnienia Bożej misji, zmienił dzień z soboty na niedzielę."
The Catholic Mirror, oficjalny organ Kardynała Gibbonsa, 23. września 1893.

"Czy sobota jest 7. dniem tygodnia z punktu widzenia Biblii i X Przykazań?"
"Odpowiadam: Tak".
"Czy niedziela jest 1. dniem tygodnia, a Kościół zmienił obchodzenie 7. dnia tygodnia - soboty, na 1. dzień - niedzielę?"
"Odpowiadam: Tak".
"Czy Chrystus zmieni ten dzień?"
"Nie!"
Z poważaniem,
Kardynał J. Gibbons, własnoręcznie pisany list J. Gibbonsa

Wielu teologów utrzymuje, że Bóg jasno wyznaczył niedzielę jako dzień oddawania czci w NOWYM PRAWIE, zastępując nią Dzień Szabatu.

"Porzuciliśmy jednak całkowicie tę teorię. Obecnie utrzymuje się, że Bóg po prostu dał Swojemu Kościołowi władzę do obrania jakiegokolwiek dnia, który uważałby za słuszny do ustanowienia jako święto. Kościół wybrał niedzielę, 1. dzień tygodnia, a w miarę czasu dodawając kolejne święta do obchodzenia."
John Laux, Kurs Religii dla Katolickich Wyższych Szkół i Akademii z 1936, tom 1., str. 51

"Który dzień jest Dniem Szabatu?
Sobota jest dniem Szabatu.
Dlaczego obchodzimy niedzielę, a nie sobotę?
Obchodzimy niedzielę zamiast soboty, ponieważ Kościół Katolicki przeniósł uroczystość soboty na niedzielę."
Peter Geiermann, Katechizm Doktryny Katolickiej, Wydanie Zmienione z 1946, str. 50. Geiermann otrzymał "Błogosławieństwo Apostolskie" od papieża Piusa X, 25. stycznia, 1910.

"
Kościół Katolicki zmienił uroczystość obchodzenia Szabatu na niedzielę na mocy swojego boskiego, niezawodnego autorytetu danego mu od jego założyciela, Jezusa Chrystusa. Protestanci twierdzący, że Biblia jest jedynym źródłem ich wiary, nie mają żadnych podstaw do uświęcania i obchodzenia niedzieli."

”Pod tym względem Adwentyści Dnia Siódmego są jedynymi konsekwentnymi Protestantami."
Biuletyn Katolicki, 14. sierpnia 1942, str. 4

"Obchodzenie niedzieli przez Protestantów jest hołdem, który płacą oni autorytetowi Kościoła Katolickiego"

Monsignor Louis Segur,
Wyrażając się jasno o współczesnym Protestantyzmie (1868), str. 213

Wyjścia 20:8-11
"Pamiętaj o Szabacie! Niech to będzie dla ciebie dzień święty. Przez sześć dni wolno ci pracować i wykonywać wszystkie twoje prace. Siódmy jednak dzień jest szabatem dla uczczenia JAHWEH, Boga twojego. Żadnych prac nie będziecie w tym dniu wykonywali ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec mieszkający w obrębie twoich murów. JAHWEH bowiem przez sześć dni stwarzał niebo, ziemię, morze i całe ich zastępy, a dnia siódmego odpoczywał. Dlatego zesłał JAHWEH szczególne błogosławieństwo na dzień Szabatu i uświęcił go."

Dwight L. Moody

D. L. Moody, Weighed and Wanting (Fleming H. Revell Co.: New York), str. 47, 48.

Szabat został zawiązany w Edenie i już od tamtej pory był w mocy. To IV Przykazanie mówi: 'Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić', ukazując nam, że było już ono w mocy na długo przed tym, zanim Bóg przekazał Tablice na Górze Synaj. Jakże człowiek może twierdzić, że to jedno Przykazanie przestało obowiązywać, podczas gdy pozostałe IX nadal trwa?"

Kolosan 2:8 ostrzega nas:
"Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez te filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Mesjaszu."

Jaka to władza nadała sobie autorytet zmiany Bożego Prawa?
Papiestwo w Rzymie.
"Papież ma tak wielki autorytet i władzę, że może modyfikować, wyjaśniać i interpretować nawet Boże Prawa... Papież może zmieniać Boże Prawo, gdyż jego władza nie pochodzi od człowieka, ale od Boga, a on działa jako namiestnik Boga na ziemi."

Przetłumaczone z Luciusa Ferrarisa,
Prompta Bibliotheca (Czytaj Bibliotekę), "Papa", art. 2.

Którą część Bożego Prawa papiestwo zamyśliło zmienić?
IV Przykazanie.
"Katolicy utrzymuj słuszność zmiany Szabatu na dzień Pański, stawając wprost przeciwko Dekalogowi. Nie mają żadnych innych podstaw, poza słowami swoich własnych ust, do zmiany Szabatu."
"Konferencja Augsburska, cz. 2, art. 7. (Harper), vol. 3, p. 64.

"Przekręcił on (KRK) IV Przykazanie poprzez pozbycie się Szabatu z Bożego Sowa i ustanowienie niedzieli jako świętego dnia." N. Summerbell, Historia Kościoła Chrześcijańskiego (1873), str. 415.

Czy papiestwo przyznaje się do zmiany Szabatu?
Owszem.
Wydanie '
Catechismus Romanus' zostało nakazane przez Sobór Trydencki i wyegzekwowane przez Prasę Watykanu, pod nadzorem Papieża Piusa V w 1566r. Katechizm dla księży mówi: "Znalazło to upodobanie w oczach Kościoła Bożego, aby religijna celebracja Szabatu została zastąpiona 'dniem Pańskim', niedzielą." Katechizm Soboru Trydenckiego (1867), cz 3., rozdz. 4., str. 345.

Czy zwierzchnicy Kościoła Katolickiego zdają sobie sprawę, że nie ma żadnego takiego nakazu w Biblii, aby uświęcać niedzielę?"
Oczywiście.
"Możesz przeczytać Biblię od Księgi Rodzaju do Objawienia, a nie znajdziesz jednego nawet wersetu polecającego święcenie niedzieli. Pismo nakazuje wiernym obchodzenie soboty, dnia, którego my nigdy nie uświęciliśmy."
Kardynał James Gibbons, Wiara Naszych Ojców (1917), str. 72,73.

Skąd w ogóle wywodzi się celebracja niedzieli?
Jako upamiętnienie dnia Zmartwychwstania, zwyczaj ten nie ma jednak Bożego powołania.W Mateusza 28:1 Biblia (Przekład Gdański) stwierdza jednak jasno, że Mesjasz zmartwychwstał w Szabat, przed pierwszym dniem tygodnia!!!
"A gdy się kończył sabat, i już świtało na pierwszy dzień onego tygodnia, przyszła Maryja Magdalena i druga Maryja, aby grób oglądały."
6) "Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał."Kto pierwszy przyjął prawo święcenia niedzieli?
Konstantyn Wielki.
"Najwcześniejszą formę celebrowania niedzieli jako prawną powinność zapoczątkowała konstytucja Konstantyna w 321r. zarządzając, aby wszystkie sądy, mieszkańcy miast oraz warsztaty znajdowały się w stanie spoczynku w niedziele (
venerabili die solis)"
Encyclopedia Britannica, 11 edycja, art. "Niedziela"


Przez jak rad kościoła celebracja siódmego dnia została zakazana, a święcenie niedzieli zatwierdzone?
Przez Sobór w Laodycei, w Azji Mniejszej, IV wiek.

Jak nasz Zbawiciel określa oddawanie czci, które nie wywodzi się z Bożego Słowa ani Przykazań?
"Ale czczą mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi."
Mateusza 15:9

*************


OŚWIADCZENIA KATOLIKÓW I PROTESTANTÓW NA TEMAT NIEDZIELI

Znaczna większość dzisiejszych kościołów chrześcijańskich naucza celebracji niedzieli, pierwszego dnia tygodnia, jako czasu odpoczynku i oddawania czci. Jest jednakże szeroko znane i mówione otwarcie, że wcześni Chrześcijanie uświęcali siódmy dzień tygodnia - Szabat.
Jak w ogóle doszło do tej zmiany?

Historia ujawnia, że odrzucenie Biblijnego Szabatu przez polityczno - religijne systemy władzy oraz adaptacja niedzieli nastąpiła dekady po śmierci ostatnich Apostołów. Podane cytaty ze źródeł katolickich jednoznacznie przyznają, że nie ma żadnego Biblijnego autorytetu na obchodzenie niedzieli, którą katolicki kościół zastąpił Dzień Szabatu.


Peter R. Kraemer, Zrzeszenie ku Rozszerzaniu Kocioła Katolickiego (1975),Chicago, Illinois.

"W temacie zmiany celebracji Żydowskiego Szabatu na Chrześcijańską niedzielę, pragnę zwrócić uwagę na poniższe fakty:

1) Protestanci, którzy poczytują Biblię za jedyne źródło ich wiary, powinni natychmiast powrócić do święcenia Szabatu. Fakt, że tego nie robią, a wręcz przeciwnie - przyjmują i święcą niedzielę, czyni ich niepoczytalnymi w oczach każdego myślącego człowieka.

2) My, Katolicy nie poczytujemy Biblii za jedyne źródło naszej wiary. Oprócz Biblii mamy żywy Kościół oraz jego zwierzchnictwo, aby prowadziły nas. Powiadamy, że ten Kościół, założony przez Chrystusa, aby uczyć i prowadzić człowieka przez życie, ma prawo do zmiany ceremonialnych praw Starego Testamentu i dlatego akceptujemy jego zamianę Szabatu na niedzielę. Mówimy: tak, to Kościół (katolicki) utworzył to prawo, utworzył również wiele innych praw, jak piątkowy post, celibat wśród kleru, prawa dotyczące regulacji katolickich małżeństw oraz tysiące innych praw. (...)

Jest to za każdym razem czymś śmiesznym, gdy widzi się kościół Protestancki zobowiązujący wiernych i wymagający od nich przestrzegania niedzieli, o której nie ma słowa w ich Biblii."

*****

W dalszej kolejności podamy wypowiedzi Protestantów na omawiany temat. Wszyscy spośród tych światłych, uczonych w Piśmie ludzi, którzy celebrują niedziele każdego tygodnia, otwarcie przyznają, że nie mają na to żadnej Biblijnej podstawy.


T. Enright, C.S.S.R., podczas wykładu w Hartford, Kansas, 18. lutego, 1884.

"Oferowałem raz za razem $1,000 każdemu, kto byłby w stanie udowodnić mi na podstawie Biblii, że mam powinność uświęcania niedzieli. Nie ma żadnego takiego prawa w Piśmie Świętym. To jest tylko i wyłącznie prawo Kościoła Katolickiego!
Biblia mówi: "Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić". Kościół Katolicki mówi: "Nie. Poprzez swoją Boską władzę wyrzucam Przykazanie Dnia Szabatu i nakazuję wam celebrować pierwszy dzień tygodnia."
I co? Cały cywilizowany świat pokłania się w pełnym uwielbienia posłuszeństwie dla nakazu Katolickiego Kościoła!"OŚWIADCZENIA PROTESTANTÓW

Protestanccy teologowie i głosiciele z wielu wyznań byli również całkiem szczerzy przyznając, że nie ma żadnego Biblijnego przesłania do tego, aby celebrować niedzielę jak Szabat.


Kościół Anglikański/Episkopalny

Isaac Williams, Proste Kazania w Katechiźmie , tom 1, str. 334, 336.

"I gdzie to w Piśmie stoi, że w ogóle mamy celebrować dzieć pierwszy? Mamy nakazane przestrzeganie jedynie siódmego . . . Powód, dla którego uświęcamy pierwszy dzień tygodnia, a nie siódmy, jest taki sam jak w wielu innych przypadkach - nie chodzi o Biblię, ale o to, że kościół te rzeczy zaadoptował."


Canon Eyton, Dziesięć Przykazań, str. 52, 63, 65.

"Nie ma ani jednego sowa, ani nawet wskazówki w Nowym Testamencie na temat odstępowania od pracy w niedziele . . . Z niedzielnym odpoczynkiem żadne prawo boże nie ma niczego wspólnego . . . Celebracja Niedzieli Popielcowej czy Wielkiego Postu stoi dokładnie na tej samej podstawie co celebracja niedzieli."


Biskup Seymour, Dlaczego Obchodzimy Niedzielę

Dokonaliśmy zmiany obchodzenia dnia siódmego na dzień pierwszy, soboty na niedzielę, na bazie autorytetu świętego Kościoła Katolickiego.”


Baptyści

Dr. Edward T. Hiscox, czytanie przed konferencją misjonarzy w Nowym Jorku, 13. listopada 1893, wydane w New York Examiner , 16. listopada 1893.

"Było i jest Przykazanie mówiące o tym, aby uświęcać dzień Szabatu, ale dniem tym nie jest niedziela. Powiadają, że Szabat został przeniesiony z siódmego dnia na pierwszy . . . Gdzie jednak można znaleźć poświadczenie takiego przeniesienia? Na pewno nie w Nowym Testamencie.”

"Wydaję mi się to nie do wyjaśnienia, skoro Jezus podczas trzyletniej misji ze swoimi uczniami, wielokrotnie zapytywany na temat Szabatu . . . nigdy nie wspomniał nawet słowem o jakimkolwiek przeniesieniu tego dna; również w czasie Jego 40-dniowego pobytu na ziemi po zmartwychwstaniu, żadna taka kwestia nie została poruszona.”

"Oczywiście wiem doskonale, że niedziela zaczęła być celebrowana we wczesnej historii Chrześcijaństwa . . . Jaka szkoda, że przychodzi naznaczona symbolem pogaństwa, ochrzczona imieniem boga słońca, zaadoptowana i uświęcona przez papieskie odstępstwo, odziedziczona jako święta spuścizna przez Protestantyzm!”

William Owen Carver, Dzień Pański w Naszym Czasie, str. 49.

"Nigdy nie było żadnej, posiadającej autorytet zamiany Żydowskiego Siódmego Dnia Szabatu na Chrześcijańską celebrację pierwszego dnia."

Kongregacjonaliści

Dr. R. W. Dale, Dziesięć Przykazań (Nowy Jork: Eaton & Mains), str. 127-129.

" . . . jest to całkowicie jasne, że celebrując i uświęcając niedzielę nie przestrzegamy prawa Szabatu. Prawo Szabatu zostało dane jako specyficzne, wieczne Przykazanie i nie ma on nic wspólnego z wymogiem obchodzenia niedzieli... W Nowym Testamencie nie ma żadnej wzmianki o tym, że ignorując rzekomą świętość niedzieli popełniamy jakiekolwiek wykroczenie."

Timothy Dwight, Teologia: Wyjaśniona i Obroniona (1823), Seria 107., tom 3, str. 258.

" . . . Chrześcijański Szabat (niedziela) nie znajduje się nigdzie w Piśmie i nie był przez pierwotny Kościół nazywany Szabatem.”

Kościół Chrześcijański 'Uczniowie Chrystusa'

Alexander Campbell, Chrześcijański Chrzciciel, 2. lutego 1824, tom 1. nr 7, str. 164.

"Ale niektórzy mówią, że został przeniesiony z siódmego dnia na pierwszy. Gdzie? Kiedy? Jak? Przez kogo? Nikt nie potrafi odpowiedzieć. Nie, nigdy nie został zmieniony, ani nie mógłby być; chyba, że wszystko zostałoby przy tym stworzone od nowa... To 'opowiastki starej babci' o tym, jakoby Szabat został przeniesiony z siódmego dnia na pierwszy. Jeśliby tak było, to osoba która je zmieniła okazałaby się tą samą, która i inne przepisy zmienia i wprowadza ex officiojej imię: doktor antychryst.”

Obchodzenie Dnia Pierwszego, str. 17, 19.

"Pierwszy dzień tygodnia jest często nazywany Szabatem. To jest pomyłka. Biblijny Szabat był to dzień poprzedzający pierwszy dzień tygodnia. Również błędna jest mowa o zmianie Szabatu z soboty na niedzielę. W całej Biblii nie ma o tym żadnej wzmianki."

Luteranie

Problem Niedzieli, podręcznik Zjednoczonego Kościoła Luterańskiego (1923), str. 36.

"Obserwowaliśmy, jak stopniowo odbicie Żydowskiego Szabatu odpływało z umysłu Chrześcijańskiego Kościoła, a zastąpiło je kompletnie nieprzewidzianie prawo uświęcania pierwszego dnia tygodnia, które wzięło w posiadanie kościoły."

Augsburskie Wyznanie Wiary, art. 28; pisany przez Melanchthona, zatwierdzony przez Martina Luthera w 1530; upubliczniony w Księdze Jedności Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego, Henry Jacobs, ed. 1911, str. 63.

"Odwołują się oni [Katolicy] do Dnia Szabatu, zastąpionego Dniem Pańskim, na przekór Dziesięciu Przykazaniom, jak to widnieje. Nie ma bardziej dobitnego przykładu niż ten, co zrobili oni z Dniem Szabatu. Wielka, powiadają, jest władza Kościoła, skoro mógł on przekręcić jedno z Dziesięciu Przykazań!" (właściwie: Kościół Katolicki pozbył się lub zmienił 3. Przykazania: II, III i IV)

Dr. Augustus Neander, Historia Religii Chrześcijańskiej oraz Kościoła, Henry John Rose, 1843, str. 186.

"Święto niedzieli, jak wszystkie inne święta, będąc jedynie wymysłem ludzkim było dalekie od intencji Apostołów . . . Daleka od wczesnego Kościoła Apostolskiego była idea przeniesienia prawa Szabatu na niedzielę.”

John Theodore Mueller, Szabat czy niedziela , str. 15, 16.

"Wprowadzają jednak w błąd ucząc, że niedziela została ustanowiona w starotestamentowym przykazaniu Szabatu i musi być przestrzegana, jak i przez dzieci Izraela przestrzegany był siódmy dzień . . . Kościoły te wprowadzają ludzi w błąd poprzez swoje nauki, gdyż Pismo w żadnym razie nie postawiło pierwszego dnia na miejscu Szabatu. Nie ma po prostu żadnego prawa w Nowym Testamencie, które by na to wskazywało."

Metodyści

John Wesley, Prace Wielebnego Johna Wesley'a, tom 1. str. 221.

"Ale moralnego prawa zawartego w X Przykazaniach i wymuszanego poprzez proroków On (Chrystus) nie zabrał. Nie zostało ono stworzone do odwołania poprzez Jego przyjście. To jest prawo, które nigdy nie mogłoby być złamane . . . Każda część tego prawa musi się ostać wobec całego rodzaju ludzkiego, wszystkich pokoleń; nie polegając na miejscu, czasie czy żadnej innej, mogącej popaść w wątpliwość okoliczności, ale na naturze Boga i człowieka – ich nie podlegającej zmianie relacji wobec siebie.

Prezbiterianie

T. C. Blake, D.D., Teologia w Skrócie, str. 474, 475.

"Szabat jest częścią Dekalogu – X Przykazań. Samo to wykazuje jasno wieczność tej instytucji. . . Zatem jeśli nawet całe moralne prawo zostanie unieważnione, Szabat się ostoi. . . Nauki Chrystusa potwierdzają jedynie wieczną naturę Szabatu."

Przeczytaj też:

Co JAHWEH mówi na temat
Przykazania Szabatu w Proroctwach danych
Apostoł Elisabeth Elijah Nikomia?ALPHA & OMEGA AMIGHTYWIND
MISJA OSTATNIEJ SZANSY NIEPOWSTRZYMANEGO
OGNIA RUACH ha KODESH


amightywind.com  |   www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Strzeżemy Szabatu, ale
Nie jesteśmy Adwentystami Dnia Siódmego!

WYZNANIE WIARY MISJI AMIGHTYWIND

Kontakt