PRAWDZIWY DZIEŃ SZABATU

Od zachodu słońca w Piątek, do zachodu słońca w Sobotę.
18. lutego, 2008

„A zatem pozostaje odpoczynek Szabatu dla ludu JAHWEH. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak JAH po swoich.”
List do Hebrajczyków 4:9-10To są Słowa JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESH,
dotyczące Dnia Prawdziwego Szabatu. To Słowo Prorocze zostało złożone z fragmentów kilku Proroctw danych poprzez Apostoł Elisabeth Elijah Nikomia. Aby zapoznać się z całością Przekazu Proroczego, kliknijcie jego tytuł. Modlimy się o to, abyście usłyszeli głos JAHWEH, JAHUSZUA oraz RUACH ha KODESH i byli posłuszni IV Przykazaniu.


Proroctwo 118
UWAŻAJCIE, WIELKI UCISK JEST NA ODLEGŁOŚĆ ODDECHU!

Powiedziane 19. lutego, 2010
ogłoszone 27. czerwca, 2010

(...) Czyste Słowo zostało skażone przez różne osoby przepisujące teksty i tłumaczy.

Ostrzegam was, nie polegajcie jedynie na przekładzie Króla Jakuba (King James Bible), gdyż król Jakub pali się w piekle. On usunął Księgi i Słowa, których nie chciał włączyć tak samo, jak oni czynią to dzisiaj i mówią: ‘Te Pisma i Prawa Tory nie obowiązują już więcej’; to nie zgadza się z moim wyobrażeniem, kim jest BÓG; ON nie może nikogo przeklinać; ON posłał SWOJEGO Jednorodzonego SYNA, aby zapłacił tą cenę na Kalwarii, aby cierpiał i zmarł w moje miejsce, a więc teraz ja mogę czynić wszystko, co zechcę … to już więcej nie ma znaczenia dla BOGA; ON nie dba co czynię ponieważ posłał SWOJEGO Jednorodzonego SYNA, aby zapłacił tą cenę; Prawo zostało przybite do Krzyża, więc ja mogę czynić wszystko co chcę; o Czwartym Przykazaniu mówię, że jakikolwiek dzień nadaje się na Szabat; JEZUS CHRYSTUS, JAHUSZUA HA MASZIJACH, powiedział, że ON jest PANEM Szabatu – to już więcej nie ma znaczenia, gdyż oni wyrzucili ten dzień…’

Kłamcy! Kłamcy! Kłamcy! Czy myślicie, że JA traciłbym MÓJ czas, aby MOIM Palcem pisać na kamiennej tablicy i by dać ją Mojżeszowi oraz bronić Izraelitów i nakazać im, aby oddawali MI cześć w Dzień Szabatu przez odpoczynek? – przez odpoczynek, nie przez pracę, ale odpoczynek! Kłamcy!

Wy, którzy twierdzicie, że jesteście Chrześcijanami i zamieściliście te filmy o tym, dlaczego Chrześcijanie ‘nie muszą się już więcej przejmować Szabatem', że 'nie ważne jaki dzień', 'Kościół Rzymsko-Katolicki zmienił go’.

Kłamcy! Jeśli nie nawrócicie się, to znajdziecie się w jeziorze ognia! JA nie będę zabawiał się w gry! Wielki ucisk, czas trudności Jakuba już prawie nadszedł na was – czas lamentu, płaczu, wielkich cierpień, większych aniżeli ten świat kiedykolwiek widział!”


Proroctwo 26
SŁUCHAJCIE MNIE! MIEJCIE BOJAŹŃ PRZEDE MNĄ! WIERZCIE MI!

1. stycznia, 1999

(...) MOJE prawdziwe owieczki i baranki nigdy nie będą mieć innego boga przede MNĄ!
MOJA Oblubienica w żaden sposób nie pójdzie na kompromis w tym, co JA ogłosiłem Świętym.
MOJA Oblubienica będzie honorowała MOJE Przykazania, włącznie z tym, które zostało niedostrzeżone przez rzesze; było źle zrozumiane, wyszydzone w duchu buntu, który wstąpił i zatwardził serca. Jednak MOJA Oblubienica teraz będzie rozliczana, gdy niektórzy z was zwieszą swoje głowy ze wstydu, nie wiedząc jak bardzo zasmuciliście MOJĄ RUACH HA KODESZ z powodu nie przestrzegania MOJEGO Świętego Dnia Szabatu.
Och, ale JA widzę jak potrząsacie waszymi głowami i mówicie: “To nie ja. TY na pewno mówisz do innych, gdyż ja uczęszczam do kościoła na niedzielne nabożeństwa. W każdą niedzielę, jak niektórzy się chwalą.” Och, ale MOJE drogie maleństwa, to wy zasmuciliście MEGO RUACH HA KODESZ. Gdyż, czy nie czytaliście MOJEGO Słowa:

Księga Wyjścia 31:12-18
…”Potem tak rzekł JAHWEH do Mojżesza: ‘Powiedz Izraelitom: Przestrzegajcie pilnie MOICH Szabatów, gdyż to jest znak między MNĄ, a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że JA jestem JAHWEH, który was uświęcam. Przeto zachowujcie Szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Przez sześć dni będzie wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie Szabatem odpoczynku, poświęconym JAHWEH, i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu Szabatu, winien być ukarany śmiercią. Izraelici winni pilnie przestrzegać Szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między MNĄ a Izraelitami, bo w sześciu dniach JAHWEH stworzył Niebo i Ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem BOŻYM’”

Wasza praca ma być wykonana w sześciu dniach, ale w siódmy dzień macie odpocząć, od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Módlcie się a JA wam pokażę jak wyróżnić te dni i nauczę was odpoczywać we MNIE i usłyszycie MÓJ Głos. Będziecie zachęceni, odświeżeni w nowy sposób, błogosławieni i ochraniani przed waszymi wrogami. Czy JA nie powiedziałem, że jestem tym Wielkim BOGIEM “JA JESTEM”? I ani JA, ani MOJE Słowo nie zmienia się dla mężczyzny, ani dla kobiety lub dla czasu, czy sezonu.

Wasi duchowi liderzy, którzy nie nauczali tego muszą żałować za grzech i nawrócić się. Odwróćcie się od tego zła – czynienia rzeczy w ludzki sposób z doktrynami ludzkimi! Ponownie mówię: MOJE drogi są wyższe aniżeli wasze. Uciekajcie od wszystkich duchowych liderów, którzy odmawiają nauczania MOJEGO Świętego Słowa bez kompromisów!

Ponownie mówię: Uciekajcie! Jest znacznie lepiej uczyć się prawdy od tej służebnicy, aniżeli umrzeć w zakłamaniu. Praktykujcie już teraz święcenie MOJEGO Dnia Szabatu! Nadchodzą trudne dni i wy będziecie rozliczani za to, co wiecie. Wy nie macie już więcej żadnej wymówki!

Mówię raz jeszcze: Wy, którzy jesteście MOIMI prawdziwymi dzieciątkami i Oblubienicą, nigdy nie będziecie mieli innych bogów przede MNĄ! MOJA Oblubienica będzie oddawała MI cześć przez zachowywanie MOJEGO Świętego Szabatu! Nie mówcie: Którego Szabatu? Gdyż JA wam jasno powiedziałem, że to nie jest niedziela! MOI wybrani wiedzieli to od początku. Wy macie MNIE wielbić i uznawać MNIE każdego dnia, ale w Dzień Szabatu – od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę – wy macie odpoczywać, uczyć się o MNIE, gdyż JA zazdrośnie pragnę, abyście tego dnia byli tylko MOIMI, w ten dzień, który JA nazywam MOIM Szabatem.

Świat uważa to za głupstwo i sądzi, że to jest jego dzień, aby grzeszyć, imprezować lub pracować, mówiąc MOIM ludziom, że przestrzeganie Szabatu jest głupotą – natomiast MOI ludzie odmówią pracy lub bawienia się, udowadniając, że ludzkie dni są głupotą. Jednakże to jest MÓJ Święty Dzień i szatan użył waszego religijnego systemu, aby wyśmiewać się ze MNIE w ten dzień!

JA chcę was zachęcić – tych nazywanych dozorcami Szabatu (z ang. Sabbath keepers)wy jesteście MOJĄ prawdziwą Oblubienicą! Wasz zapach jest przyjemny dla MYCH Nozdrzy, ale bycie tylko dozorcą Szabatu nie zbawi was – musi być połączone z zaakceptowaniem JAHUSZUA jako MESJASZA!

Podczas, gdy ten grzeszny świat, w którym żyjecie wciąż naucza buntu, wyrzucając lub zmieniając MOJE Dziesięć Przykazań, JA pokażę, tak jak za dni Mojżesza, co JA uczynię z ludźmi o buntowniczym sercu! Rzesze twierdzące, że są wierzącymi w JAHUSZUA i JAHWEH, ponownie rozbijają dwie kamienne tablice tak, jak Mojżesz, lecz tym razem w inny sposób, gdyż te buntownicze dzieci łamią MOJE Serce, kiedy łamią MOJE Przykazania i mówią, że Święcenie Szabatu nie jest już więcej ważne. Te kamienne tablice są kamiennymi, zimnymi sercami dalekimi ode MNIE, obojętnymi na MOJE Przykazania. Duchowi liderzy przepisują MOJE Przykazania, które dałem Mojżeszowi, drwiąc z nich, łamiąc je tak, jak im się podoba, bawiąc się w BOGA jeśli chodzi o to co zostało zapisane, i jaki jest ich pogląd na znaczenie MOICH Przykazań.

Co to jest Przykazanie? To jest po prostu to: Przykazanie, Prawo, Polecenia ogłoszone z Nieba od JAHWEH! Te same przykazania co na Ziemi są przestrzegane w Niebie!

Żołnierze przyjmują polecenia od naczelnego dowódcy, jednak MOI żołnierze kwestionują MNIE, gdy JA wydaję polecenia! Dlaczego tak jest? Czy JA nie jestem tym samym wielkim BOGIEM “JA JESTEM”, który rozdzielił Morze Czerwone? Czy JA nie jestem tym samym Wielkim BOGIEM “JA JESTEM”, który zaopatrywał Noego i Mojżesza? Czy JA nie posłałem dla Daniela anioła, aby zamknął paszcze lwom?

Czy JA nie ochroniłem Szadraka, Meszaka i Abed-nego w ognistym piecu? (Księga Daniela, rozdz. 3) Wierzycie, że mogę ponownie to uczynić? To MOJE Słodkie Namaszczenie zachowało ich od przesiąknięcia zapachem dymu. Módlcie się i ufajcie z wiarą, że JA ochronie was od kłaniania się innym fałszywym bogom.

Stawiajcie MNIE na pierwszym miejscu na wszystkich waszych drogach tak, jak uczyniło to tych troje hebrajskich dzieci. Czyż JA nie jestem tym samym Wielkim BOGIEM “JA JESTEM”, który użył kobiety o imieniu Debora jako sędziego, by pokonała tysiące, zabierając MOICH wrogów do mogił i dołów piekielnych? (Księga Sędziów 4:4)

Czy JA nie jestem tym samym Wielkim BOGIEM “JA JESTEM”, który użył chłopca pastuszka i jednego małego kamienia, aby powalić Goliata na dobre?

Czyż JA nie jestem tym samym wielkim BOGIEM “JA JESTEM”, który przeklął złego faraona? JA stworzyłem go na zniszczenie, aby udowodnić, że JA JESTEM, który JESTEM.

Nikt nie uciska lub nie próbuje wziąć w posiadanie MOICH wybranych, MOICH mianowanych, którzy czczą MNIE i służą MI, przedkładając JAHWEH i JAHUSZUA ponad wszystko inne. Tych, którzy przeklinają MOICH wybranych – JA przeklnę!

Tym, którzy mają śmiałość zabijać, torturować, uciskać MOJE dzieciątka, Oblubienicę, wybranych lub mianowanych, zawładnąć nimi lub uciszać ich – JA odpłacę tak, jak w czasach Dawida i Goliata, jak za dni złego faraona. W tym nadchodzącym roku 1999 ponownie uczynię to, o czym czytaliście w przeszłości. Zobaczycie MOJĄ Wielką Rękę Gniewu lub Litości. Wszyscy ujrzą rzeczywistość podług tego, któremu Bogu służyli!

Ci duchowi liderzy, którzy są apostołami, prorokami, nauczycielami, kaznodziejami i ewangelistami, którzy mówią, że nie jest ważne, który dzień jest nazywany Szabatem, nauczają MOICH ludzi kłamstwa! Do tych, którzy mówią, że JAHUSZUA jest Szabatem, ale przy następnym zdaniu zaprzeczają samym sobie mówiąc, że każdego dnia mamy wielbić JAHWEH i JAHUSZUA - to jest prawda, ale ach… słuchajcie następnego Słowa, aby badać ducha mówiącego do tych, którzy głoszą, że MNIE znają, ale nie znają MNIE – teraz jest ich szansa na nawrócenie i nauczanie Prawdy, gdyż oni mówią, że każdy dzień może być Szabatem.

JA mówię wam teraz, że szatan ukradł MÓJ Dzień oddawania czci i odpoczynku, zastępując go dniem dla wygody ludzkości –dniem, który został ustanowiony przez człowieka i teraz znowu człowiek wydaje polecenia, aby oddawać cześć i odpoczywać w dzień, który jest zwany niedziela. Ale JA orzekłem i MOI wybrani i mianowani znają ten dzień odpoczynku. Nie jest on dla wygody lecz błogosławieństwa ludzkości i JA, JAHWEH! Teraz to jest dzień, który wy tylko dopasowujecie do waszego napiętego planu pracy i zabawy. Zmieniono nawet początek i koniec tygodnia, aby dopasować go do ich rozkładu zajęć.

Nawet ci, którzy nie akceptują MEGO SYNA JAHUSZUA jako swojego MESJASZA, ale akceptują i honorują MÓJ Dzień Szabatu jako odpoczynek i Święcą Go, mają więcej przychylności w MOICH Oczach aniżeli wy, którzy nazywacie się MOIMI, i jeszcze akceptujecie MEGO SYNA jako MESJASZA, ale ważycie się zmieniać MOJE Przykazania!

Słuchajcie MNIE! Bójcie się MNIE! Wierzcie MI! Zemsta należy do MNIE – mówi JAHWEH! (Hebrajczyków 10:30)

Wy, którzy jesteście pod przywództwem duchowym, które odmawia nauczania MOJEGO Słowa bez omijania ani jednej joty, ani jednej kreski – uważajcie! Uciekajcie z takich kościołów począwszy od tego dnia. Wy będziecie siali ziarno w płytki, twardy grunt. MÓJ RUACH HA KODESZ będzie zabrany z tych miejsc.

Co uczyniliście z braku wiedzy – przebaczę. JA przebaczę waszym duchowym liderom – jeśli nawrócą się i będą nauczać i czynić to, co jest prawidłowe! W tym nadchodzącym roku 1999, wiele kościołów będzie wyludnionych, gdyż Sąd BOŻY nadszedł do domu PANA!

Słuchajcie MNIE! Bójcie się MNIE! Wierzcie MI! JA nie jestem BOGIEM, z którego można się naśmiewać!

Kiedy skończyłem mówić do Mojżesza na Górze Synaj, dałem mu dwie tablice z kamienia zapisane MOIM Palcem, Prawa JAHWEH! Jednakże, dlaczego tak wielu uwierzyło kłamstwu, że JAHUSZUA unieważnił te Dziesięć Przykazań? Wielu naucza, że łamanie tych Dziesięciu Przykazań już nie jest więcej grzechem. Oni mówią, że w końcu JAHUSZUA zapłacił tą cenę. Ci źli duchowi liderzy przekręcają MOJE Słowo, nauczają MOICH ludzi, że przestrzeganie Dziesięciu Przykazań jest niemożliwe.

Nie zapominajcie, że JA włożyłem RUACH HA KODESZ w wasze wnętrze, i ONA zapewnia drogę ucieczki w każdej pokusie dręczącej was. Inni źli nauczyciele mówią, że złamanie najmniejszego z Przykazań nie jest grzechem. Oni zapominają, że złamanie jednego jest złamaniem wszystkich. Człowiek ponumerował te Przykazania od 1 do 10.

JA mówię: “Dlaczego mówicie, że MNIE miłujecie skoro MNIE nie słuchacie?” Czy JA dałbym wam Przykazania, których przestrzeganie jest niemożliwe? Przestrzegajcie MOICH Przykazań! Stosujcie je w praktyce! Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo. Istotą Prawa jest prawdziwa miłość do waszego Stwórcy i waszego Mesjasza – JAHUSZUA! MOJE dzieci i Oblubienico, wszyscy złamali MOJE Prawa i nikt nie może powiedzieć inaczej, bo w przeciwnym razie by skłamał, to znaczy zanim zaakceptował JAHUSZUA jako MESJASZA. Teraz wy macie MOJEGO RUACH HA KODESZ, który przekonuje i przypomina wam kiedy wasze stopy schodzą na lewo lub na prawo.

W tym roku 1999, świętobliwi będą promieniować MOJĄ obecnością w ich mowie, działaniach, nawet ich twarze będą świecić RUACH HA KODESZ. Również w 1999, począwszy od tego czasu, bezbożni będą się stawać większymi bezbożnikami. Staną się podobni do syna zatracenia i również będą manifestować promieniowanie, jak anioł światłości (2 Koryntian 11:14) zwany niegdyś Lucyferem, lub oblicza bezbożnych staną się jak ciemna mgła, i gdy MÓJ SYN będzie zbliżać się do Ziemi, rozdzielanie się MOICH owiec i szatańskich kozłów będzie bardziej ewidentne.

Ziemia trzęsie się w wielkim strachu przed nadchodzącym Sądem BOŻYM. Piekło wyrzuca stopioną lawę. Jeziorem Ognia jest MÓJ Gniew, który się przelewa. Piekło jest rozpalone MOIM Gniewem.

Rzeka Życia wypływa spod MEGO Tronu w wielkiej miłości i litości. Dla MOICH dzieciątek, Oblubienicy, wybranych i mianowanych, 1999 będzie rokiem wybawiania – dla tych, którzy stawiają MNIE na pierwszymi miejscu. MOJE dzieci, które wiedzą o ważności przestrzegania MOICH Przykazań, poznają Wielkie Błogosławieństwa za odważne święcenie MOJEGO Szabatu. MOJE dzieci również wiedzą, kiedy grzeszą przeciw MNIE i nawracają się, odwracając się od tego grzechu. Tylko Święta Krew JAHUSZUA przelana na Kalwarii obmyje ich ponownie do czysta.”


Proroctwo 27
JAHUSZUA POWRÓCI W SZABAT! POWSTANCIE KOBIECY APOSTOŁOWIE I PROROKINIE!

4. stycznia 1999

(...) JA, JAHUSZUA, powracam w Szabat, ale nie wiecie w który.(...)

Czy będziecie gotowi? JAHUSZUA powróci w Szabat! Powiedz wszystkim, którzy zechcą słuchać! Nie spodziewaj się, że wszyscy w to uwierzą – to nie jest twój problem, ale ich. Ty masz tylko być posłuszna.(...)

Nie wstrzymujcie niczego i wierzcie MI. Dam z powrotem nie tylko to, co sami poświęciliście, ale dużo więcej, niż otrzymałem. Poddajcie MNIE testowi i zobaczcie, czy nie uczynię tego, co mówię!(...)

Wy, MOJE dzieci, mówicie, że chcecie spełnienia MOJEJ doskonałej Woli – czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście oddacie MI jeden dzień w tygodniu – Szabat – od wieczoru piątkowego do sobotniego? Macie odpoczywać we MNIE, cieszyć się we MNIE, uczyć się ode MNIE. Odłóżcie na bok waszą prace, a w zamian czyńcie tylko MOJĄ Pracę, jeśli jakakolwiek praca jest do zrobienia! Módlcie się, a JA wam pokażę, co robić, a czego nie robić. JA jestem BOGIEM doskonale zbalansowanym! Nie znoszę czegokolwiek, co takie nie jest. Nawet Szabat musi być zbalansowany! To jest dzień weselenia się we MNIE, a nie przekleństwo! To jest dzień stworzony dla waszego błogosławieństwa, dzień którego nie należy się obawiać, ale oczekiwać z niecierpliwością. Szabat nie jest dniem uwiązania, ale wolności w JA, JAHUSZUA!

MOI uczniowie i JA jesteśmy przykładem, co należy czynić w Szabat. Uczcie się tego nie od faryzeuszów, którzy sądzą, że dzień ten ma być uwięzią, dniem na cierpienie. Tak, JA mówię: wielkie będą wasze błogosławieństwa za przestrzeganie MOJEGO Szabatu i święcenie go.

To jest Dzień w którym JA przyjdę ponownie! Tak, mówię abyście przestrzegali Szabatów odtąd na przyszłość - wy, którzy twierdzicie, że jesteście MOJĄ Oblubienicą! Przygotujcie się, gdyż wasz Oblubieniec nadchodzi i przybędzie w Szabat! Wy nie wiecie w który, ale ci, nie oczekujący na MNIE w Szabat, nie doczekają się MNIE!”

Po tym wszyscy was poznają; przez to będziecie gotowi na MOJE przyjście! (Jana 13:35)

Ci z uszami do słyszenia usłyszą, a wszyscy inni pozostaną głusi! Zostawcie ich głuchymi, gdyż to jest duch buntu, który wstępuje do ich serc i dusz. Zostawcie ich! Ponownie mówię, nie próbujcie zmieniać ich decyzji. MOJE Pismo mówi prawdę, ono nie zmienia się.

JAHUSZUA przyszedł wypełnić Prawo JAHWEH, a nie je znieść! Powiedzcie im, a jeśli odmówią słuchania, nie marnujcie na nich swojego oddechu.

Pamiętajcie to, jak w dawnych czasach wielu zginęło za nieprzestrzeganie MOJEGO Szabatu. Nadchodzi czas, kiedy zobaczycie wielkie tragedie i one wydarzą się w Szabat! Ludzie będą potrząsać głowami nie dowierzając – dlaczego? Wy będziecie wiedzieć dlaczego, JA wam to teraz powiedziałem.

Ale jak inni mają wiedzieć, że MNIE urażają, jeśli im tego nie powiecie? Wszyscy czytający to i rozpoznający MÓJ Głos: wy jesteście odpowiedzialni za przekazanie innym, którzy tego nie wiedzą. Oni myślą, że przez uczestniczenie w niedzielnym nabożeństwie honorują MÓJ Szabat! – ale MÓJ prawdziwy Szabat przechodzi koło nich niezauważony.

JA nie dbam o to, że zbieracie się razem każdego dnia i czcicie MNIE! Niemniej jednak Szabat jest MOIM dniem i waszym dniem, który wydzieliliśmy, aby był specjalnym jak żaden inny. Kiedy jecie, pamiętajcie, że macie niewidzialnego Gościa. Pamiętajcie, że cokolwiek czynicie w ten dzień, JA jestem z wami. Jeśli grzeszycie, wtedy JA to zwrócę na to uwagę szczególnie w ten Dzień.”


Proroctwo 37
BŁOGOSŁAWCIE I MÓDLCIE SIĘ O POKÓJ DLA JEROZOLIMY!

19. października, 1999

Nie ograniczajcie MNIE, nie wątpcie we MNIE, ale wierzcie w Imię MEGO SYNA JAHUSZUA ha MASZIJACH! Wołajcie do MNIE, a JA nie zabiorę od was cudów i błogosławieństw, jeśli tylko uwierzycie i zaufacie!

JA mam objawienie dla tych, zwanych 'poganami', 'ludźmi z narodów'. Jeśli uwierzyliście i zaakceptowaliście JAHUSZUA jako PANA i Zbawiciela, jeśli miłujecie GO i czcicie to zostaliście wszczepieni i teraz jesteście Żydami takimi, jak MÓJ SYN JAHUSZUA. Nie ma już Żyda i Poganina. (List do Rzymian 10:12) Święte dni nie będą już nazywane Żydowskimi Świętami, ale Świętymi Dniami i Szabatami również i dla was!”


Proroctwo 39
WYSTĄPCIE NAMASZCZONE ŚWIĘTE ORŁY!

10. sierpnia, 2000

(...) A w końcu powiem wam to, chociaż nie wszyscy będą rozumieć, ale MOJE Namaszczone Święte Orly muszą honorować MNIE w prawdziwy Szabat! JA będę mówił do nich w ten dzień, jeśli przyznają się do MNIE i będą MNIE czcić w wyjątkowy sposób w ten dzień. Odłóżcie wszelką pracę i miłujcie oraz honorujcie MNIE nawet bardziej, aniżeli w każdy inny dzień tygodnia! Niechaj to będzie nasz czas razem spędzony. JA jestem zazdrosny o wasz czas. Nawet ci, którzy czynicie MOJĄ pracę, odłóżcie ją na ten czas dla MNIE. To jest zdrowe nie tylko dla waszego umysłu, ducha i duszy, ale również dla waszego ciała. Zapytajcie MNIE, co JA chcę, abyście czynili w ten dzień i uwzględniajcie MNIE, gdyż to jest nasz dzień wspólnego wypoczynku. Każdy ma inny sposób odpoczynku we MNIE, ale w Szabat po prostu pozostańcie dla MNIE. JA jestem Panem Szabatu – nie zapominajcie o tym! (Ew. Św. Marka 2:28)

JA powrócę w Szabat! Nie w ten, który zadeklarowały bezbożne sępy (niedziela).”


Proroctwo 90
JAK JEST NA IMIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU?

27. stycznia, 2007

(...) Nieliczni Święci, pozostali w tych kościołach, są wyganiani, odrzucani i atakowani. Duchowni i pastorzy okłamują zgromadzenia, mówiąc: ”Jakikolwiek dzień może być szabatem” i trwają przy niedzieli ustanowionej przez człowieka. Oni będą wkrótce płakać, bo będą zbierać plony takiego nauczania i postępowania.

Słowo dla tych, którzy bronią prawdziwego Szabatu i ujawniają szabat ustanowiony przez człowieka, a nazywany Niedzielą. Kiedy zorganizowane Kościoły wyzywają was i cytują wersety biblijne, jak na przykład z Izajasza 1:13-14 i przekręcają te wersety, wyciągając je z kontekstu, mówiąc: “Nie jest konieczne, aby przestrzegać Szabatu od piątku wieczorem do soboty wieczorem.” Ten Werset jest ostrzeżeniem dla tych, którzy grzeszą i łączą grzech z celebrowaniem Szabatu, Świąt biblijnych i Święta Nowiu. Czy nie dostrzegacie jak to złości JAHWEH? Mówię wam: JAHWEH ostrzega, że ON nie może znieść nieprawości i zebrań lub rytuałów przestrzegania Szabatów, Świąt biblijnych, Nowiu i uroczystych obchodów nie dokonywanych w prawdziwej Świętości ze Świętymi Rękami wzniesionymi w górę! Bez przelanej Krwi JAHUSZUA HA MASZIJACH, wszystko to jest na darmo!

JA ostrzegałam, abyście nauczyli się już teraz, jaki jest prawdziwy szabbatowy dzień odpoczynku. To poselstwo jest trudne dla Elisabeth do przekazania, ponieważ chrześcijańskie kościoły nie chcą go słyszeć! Jednak ci z was, którzy jesteście wierni i rozgłaszacie te prawdy, wy wiedzcie, że wam zostało nadane zobowiązanie z księgi Ezechiela 3:17-21.”


Proroctwo 47
BYĆ OSTRZEŻONYM OZNACZA BYĆ PRZYGOTOWANYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

21. kwietnia, 2001

(...) BYĆ OSTRZEŻONYM OZNACZA BYĆ PRZYGOTOWANYM NA TAKI CZAS JAK TEN!!(...) ci bezbożnicy mówią, że przykazania są przestarzale i że nie należy czuć się winnym ignorując MÓJ ustanowiony od stworzenia człowieka dzień Szabatu, o którym jest mowa w Księdze Rodzaju, i aby nie odczuwać bojaźni, gdy MOJE Przykazania nie są przestrzegane. Zamiast tego ci bezbożni duchowi przywódcy przepisują na nowo MOJE Przykazania i zmieniają zapis Świętego Słowa tak, żeby pasowało to do ich stylu życia – ci źli duchowi liderzy zabawiają się w BOGA i upierają się, aby odebrać Chwałę JAHWEH i Cześć zarezerwowaną dla JA JESTEM i dla MOJEGO SYNA JAHUSZUA i MOJEJ RUACH HA KODESZ.”


Proroctwo 49
UWAGA! JESTEŚCIE JAK OWCE PROWADZONE NA RZEŹ!

2. października, 2001

(...) Powinniście oddawać MI cześć we wszystkie dni, ale jest tylko jeden prawdziwy Szabat i to jest ten dzień, który JAHUSZA dał wam, gdy ustanowił przykład i stał się PANEM Szabatu. Czcijcie i wychwalajcie JAHWEH i JAHUSZUA każdego dnia, ale szczególnie w prawdziwy hebrajski Dzień Odpoczynku w JAHWEH, gdyż JA odpocząłem po stworzeniu świata. Kim jesteście wy, zwykli ludzie, iż myślicie, że nie potrzebujecie odpoczywać.

Słuchajcie MOJEJ Tory! Honorujcie prawdziwy dzień Szabatu i uświęcajcie go przede MNĄ! Odpoczywajcie w ten dzień! Starajcie się słyszeć MÓJ głos w ten dzień! Pytajcie MNIE, co JA chcę, abyście robili tego dnia! (Księga Izajasza 58:13-14) Odłączcie się od świata i honorujcie BOGA waszego Stworzenia i Zbawienia! Czy człowiek ograbi BOGA? Tak, nawet prawdziwe Szabaty są oddzielone dla was i JA JESTEM, gdyż widzicie, one na czas obecny i na wieczność będą dniem odpoczynku! (Księga Wyjścia 31:12-17, Księga Izajasza 56:1-7)

Popatrzcie na ten dzień, w który grzech się szerzy, świat urządza przyjęcia i trwa w pijaństwie. Wiedzcie, że jest oszustwo diabła, aby rozzłościć „JA JESTEM”, gdyż tak wielu po prostu nie rozumie, który dzień jest prawdziwym Szabatem! Czytajcie Pismo Święte, czy MOJE Słowo nie mówi: „Pracuj 6 dni, a odpoczywaj w siódmy”? To nie jest legalizm! To jest błogosławieństwo zarezerwowane dla was i „JA JESTEM”.

JAHUSZUA powróci po SWOJĄ Oblubienicę w prawdziwy Szabat! Ale wy nie wiecie, w który Szabat ON powraca, a więc bądźcie przygotowani! Niechaj nie zastanie was jak się upijacie, imprezujecie i pracujecie tak, jak ten świat pracuje, bo w przeciwnym razie będziecie płakali, jak te pięć niemądrych dziewic, które nie miały oliwy w swoich lampach (Ew. Św. Mateusza, rozdz. 25)

Zapalcie wasze lampy już teraz i podtrzymujcie ich płomień, aż ujrzycie JAHUSZUA powracającego w pełni SWOJEJ chwały po SWOJĄ Oblubienicę, oczekującą na jej PANA MŁODEGO.”


Proroctwo 64
POWIEDZ MOIM DZIECIOM, BY UCIEKAŁY Z KOŚCIOŁÓW BABILONU!

16. października, 2002

Powiedz im MOJA córko, powiedz im! Większość kościołów to Babilon. Oni głodzą MOJE baranki i owieczki. Duszpasterze są złem w tych kościołach, które przekazują MOJE Słowa bez mocy w nich zawartej (1. List do Koryntian 2:4-5) - ani mleka, ani mięsa! Tylko ci źli pasterze pasą się materialnymi dobrami tego świata, by dobudowywać do budynków już wzniesionych, by porównywać liczby miedzy sobą, przechwalając się: 'Ja mam tylu w moim kościele', a 'ja mam tylu w moim zborze.' Ale oh, jak niewielu jest wypełnionych MOIM DUCHEM. Oh, MOJE dzieci, smuci się MOJE serce! Powiedz MOIM dzieciom, aby uciekały z kościołów babilonu – tych, które przestrzegają szabatu ustanowionego przez człowieka.

Oh, do jak wielu tzw. kościołów czy świątyń/synagog MÓJ Duch nawet nie jest dopuszczany... Brak obecności RUACH ha KODESH, a MOI prawdziwi apostołowie i prorocy są stamtąd wypędzani. Biada wam, źli pasterze. Biada wam, źli duchowni/pastorzy. Nauczacie MÓJ lud kłamstw. Nie pouczacie ich nawet przestrzegania Prawdziwego Szabatu. Mówicie im, że dzień nie ma znaczenia. Ale JA pytam was: czy to, co było dobre w oczach Stwórcy, nie jest wystarczająco dobre dla was?

Pójdźcie do waszych duszpasterzy i powiedzcie im prawdę. Przypomnijcie im o Dziesięciu Przykazaniach, które wam dałem. Przypomnijcie im, że Szabat został ustanowiony od Stworzenia Świata, a wtedy ów duszpasterz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to, czy pouczy prawdy w kościele.

JAHUSZUA powraca w Szabat. Czy będziecie jedną z tych Pięciu Mądrych Dziewic, czy też jedną z Pięciu Głupich/Nieroztropnych? JA nie przychodzę po nieposłuszną Oblubienice!”

JA patrzę na tego, który zasiada na tronie, dzierży berło i przybrany jest w koronę. Wydaje swoje polecenia i jest wielbiony przez miliony na całym świecie, a MEGO RUACH ha KODESZ w nim nie ma, za to przebywa w duch antychrysta! I tak jak było za dawnych czasów, kiedy odbierano życie tym, którzy odmawiali czczenia go, tak będzie ponownie, gdy zawrze on pakt z Szatanem, pakt o wzięcie w posiadanie Izraela. Nie ma w nim CHRYSTUSA! Nawet laska, którą dzierży, mówi o tym. Oh, jakże płaczę i szlocham widząc masy ludzi leżących plackiem i czczących go u jego stóp!

To jest religia babilonu, która nienawidzi MOICH prawdziwych Szabatów!

Gdyż ten ustanowiony przez człowieka 'szabat' będzie unikany przez MOJE prawdziwe dzieci. Pójdźcie do waszych duszpasterzy i ostrzeżcie ich, a jeśli nie posłuchają to uciekajcie, gdyż będziecie mieli dowód, że RUACH HA KODESZ naprawdę przemówiła przez was.”


Proroctwo 67
NADCHODZI ZNISZCZENIE PRZEZ METEORYTY!
MÓDLCIE SIĘ O OPÓŹNIENIE WYROKU!

19. grudnia, 2002

(...) Wy, którzy nazywacie siebie Chrześcijaninami, którzy mówicie: "Ja nie jestem Żydem" jakobyście się chwalili ... a przecież JA powiedziałem, że i wy jesteście wszczepionymi gałęziami, kiedy podążacie za JAHUSZUA i gdy akceptujecie GO jako MESJASZA, miłując i przedkładając JAHWEH i JAHUSZUA ponad wszystko w waszym życiu. Zmagając się, by przestrzegać MOJE Prawa jednocześnie wiedząc, że macie ORĘDOWNIKA i ZBAWICIELA, MEGO SYNA JAHUSZUA kiedy grzeszycie; ale wy nie zasmucacie RUACH ha KODESZ umyślnie, stawiając w zagrożeniu wasze własne dusze. Jak niewielu z was pamięta, że wy wszyscy musicie zabiegać o swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem! (List do Filipian 2:12)

Wy, którzy nazywacie siebie Chrześcijaninami, jesteście w większości antysemitami. Wstydzicie się hebrajskiej drogi, Tory, Tanakh; chcecie przyznawać się jedynie do Nowego Testamentu. Chcecie zbierać się jedynie w szabat ustanowiony przez człowieka (w niedzielę), a nie w ten prawdziwy Szabat. Jak wielu Chrześcijan pragnie celebrować tylko święta ustanowione przez ludzi i wstydzi się prawdziwych, hebrajskich Świętych Dni! Jak wielu z was chodzi do kościołów tylko dlatego, by udobruchać MNIE, urządzić pokaz mody albo zebrać się na plotki! Wy chrześcijanie nie zdajecie sobie sprawy, że Święto Pięćdziesiątnicy (Zielone Świątki) nie jest obchodzone w większości waszych kościołów, ponieważ zasmucacie i wypędzacie z nich MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO / RUACH HA KODESZ.

Czytacie o dwunastu Apostołach i cytujecie żydowskie Pisma, roszcząc dla siebie biblijne obietnice, ale jednocześnie odcinacie się od wszystkiego, co jest hebrajskie. Chwalicie się nawet tym, że nie jesteście Żydami. Wy śmiecie chwalić się jak to JA, JAHWEH, odciąłem naturalne winne drzewo, by wszczepić was, nie Izraelitów, by naturalne winne drzewo stało się zazdrosne. Wy jednak odrzucacie ten naturalny szczep i odrzucacie te rzeczy, których JA, JAHWEH, nauczałem go! Wy, którzy siebie nazywacie Chrześcijaninami, pozwoliliście Rzymowi, aby zmienił jedyny dzień, który JA oddzieliłem, pobłogosławiłem i uświęciłem mówiąc, że jakikolwiek dzień jest dobry, by nazywać go Szabatem. JA nie wybrałem jakiegokolwiek dnia! JA odpocząłem w Siódmy Dzień! (trwa on od piątkowego wieczora do sobotniego wieczora)

Dlaczego nie studiujecie i nie wykażecie rozeznania? Znacie prawdę, a mimo to ciągle nie wymagacie od pastorów (duchownych) przeniesienia nabożeństw z powrotem na Dzień Szabatu. Gdybyście powiedzieli Pastorom: "Wy mówicie nam, że Biblia jest prawdą, a mimo to sami nie postępujecie według prawdy. Ja nie chcę brać udziału we wspólnocie, która nie podąża drogą prawdy." Ale wy tylko wyszeptujecie prawdę i nic nie czynicie.”

Daniel mówił o Bestii, która będzie zmieniać czasy oraz prawo JAHWEH i nękać JEGO ŚWIĘTYCH (Daniela 7:25). Paweł nie unieważnił Szabatu, jakżeby mógł? Czy on jest tym, który stworzył Szabat? Nie, to JA JESTEM powołałem Szabat dla twojego odpoczynku, odpoczynku we MNIE, abym mógł przywrócić ci pełnię sił. Słowa Pawła zostały opacznie przetłumaczone, gdyż on nigdy nie pouczyłby cię nieposłuszeństwa wobec Tory. Jego słowa zostały przekręcone, aby dopasować się do ludzkiego zamysłu, a nie zamysłu MOJEGO – JAHWEH. Paweł skierował do Żydów (przestrzegających i uświęcających Szabaty) swoje słowa, aby nikt nie 'sądził was z powodu przestrzegania określonych dni'. Nigdy nie powiedział: 'ja nie przestrzegam Szabatu', ani nie zachęcał do tego innych. Paweł był posłuszny MOIM Żydowskim Prawom. Uczył, że łaska i przebaczenie są poprzez JAHUSZUA, ale również posłuszeństwa wobec JAHWEH.

Czy nie widzicie jak Księga Daniela spełnia się przed waszymi oczami? To, co wcześniej było zapieczętowaną tajemnicą, teraz jest otwarte.”


Proroctwo 75
JA, JAHWEH, SPOTKAM WAS I UŚWIĘCĘ W WASZYCH SUKKOT. NAKAZUJĘ WAM, ABYŚCIE PRZESTRZEGALI I SZANOWALI MOJE ŚWIĘTE DNI.

27. sierpnia, 2004

(...) Czy to, co było dobre do honorowania dla JAHUSZUA nie jest wystarczająco dobre do honorowania przez was? JA, JAHWEH zapamiętam wam. Wy nie czcicie i nie służycie Chrześcijańskiemu Mesjaszowi, ale raczej JAHUSZUA, który narodził się z Hebrajskiej Dziewicy na Hebrajskiej Ziemi, chodził czyniąc znaki i cuda na Hebrajskiej Ziemi. JAHUSZUA przestrzegał Torah i był bez grzechu. JAHUSZUA usługiwał jako rabbi wyłącznie w prawdziwy Szabat. JAHUSZUA nie pouczał w Świątyniach w niedziele. Wy z duchowymi uszami do słuchania, słuchajcie. Wszyscy inni pozostańcie głusi.

Bo Szabat jest wieczny i trwać będzie przez wieczność, ponieważ JA, JAHWEH odpocząłem i nakazałem ludzkości, aby czyniła podobnie. MÓJ SYN JAHUSZUA przestrzegał Świętego Szabatu, sam jest nazywany PANEM Szabatu. ON jest przykładem jak należy przestrzegać Dzień Szabatu. MÓJ UMIŁOWANY SYN JAHUSZUA przeszedł tortury i został ukrzyżowany ze słowami przybitymi ponad JEGO głową, których ani diabeł, ani człowiek nie mogli usunąć. JAHUSZUA zmarł i zmartwychwstał na Hebrajskiej Ziemi z Hebrajskiego Grobu.

Powiedziawszy to wszystko i udowodniwszy, że JAHUSZUA jest Żydowskim Zmartwychwstałym MESJASZEM, zakazuję wam postępowania według pogańskich zwyczajów i przestrzegania pogańskich festiwali, których JAHUSZUA nie przestrzegał. Jeśli nie stoi to w Piśmie Świętym, dlaczego pobudzacie do gniewu JA, JAHWEH, i dodajecie do MYCH słów pouczając, że pogańskie dni powinny być honorowane, a wstydzicie się przestrzegania dni, które JA, JAHWEH, ustanowiłem Świętymi, aby były utrwalone w pamięci jak za dawnych czasów.

Wy zapraszacie MNIE na wasze, ustanowione przez człowieka święta. Lecz dlaczego wy, którzy twierdzicie, że idziecie za przykładem, służycie, czcicie i słuchacie JAHWEH oraz JAHUSZUA, wykręcacie się mówiąc, iż to jest tylko dla hebrajskiego narodu? Czyż i wy nie jesteście Hebrajczykami poprzez zaakceptowanie Krwi MEGO SYNA JAHUSZUA przelanej na Kalwarii, gdy ON sam stal się Ofiarą Krwii za wasze grzechy? Czy nie wierzycie, że ON żyje teraz w was poprzez RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)?

Aby prawdziwie poznać MEGO SYNA JAHUSZUA, musicie poznać Żydowskie korzenie waszego Zmartwychwstałego MESJASZA.


Proroctwo 76
UMIŁOWANA OBLUBIENICO JAHUSZUA, POWSTAŃ I PRZYGOTUJ SIĘ,
GDYŻ TWOJ PAN MŁODY NADCHODZI!

12. września, 2004

(...) Oblubienica JAHUSZUA nie zmaga się z przestrzeganiem X Przykazań, wręcz przeciwnie, wy pilnujecie ich i bronicie, wiedząc, że JAHWEH napisał te 10 Praw na tablicy kamiennej SWOIM własnym palcem i ON nie zmienił tych Praw, ani nie wyrzucił żadnego z nich. Człowiek zmienia te Prawa, ale nie ABBA JAHWEH, który jest STWORZYCIELEM tych Praw danych Mojżeszowi na Górze Synaj. JAHWEH jest STWORZYCIELEM Szabatu i przykazał całemu stworzeniu, aby GO czcić, kiedy odpoczął siódmego dnia po stworzeniu wszystkiego. Ten Szabat jest wieczny, nigdy się nie zakończy i będzie honorowany nawet w czasie panowania nadchodzącego Tysiącletniego Królestwa.

Zaprawdę, mówię wam prawdziwa Oblubienico JAHUSZUA, wy wiecie to wszystko, a waszym wyłącznym pragnieniem jest posłuszeństwo każdemu słowu JAHWEH. JA Jestem tym SŁOWEM, które stało się CIAŁEM. JA jestem ŻYWYM TORAH (PRAWO BOŻE). Zaprawdę powiadam wam, że wy, Oblubienica JAHUSZUA, staracie się słuchać i czynicie dodatkowy wysiłek, co tylko można, aby okazywać posłuszeństwo ABBA JAHWEH i by robić to, co inni uważają za głupstwa, jak przestrzeganie Świętych Dni Festiwali i prawdziwych Szabatów, a także uciekacie od religii stworzonych przez ludzi, które zmieniły Szabat na niedzielę.”


Proroctwo 79
JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: LUDZIE MYLICIE SIĘ!

2. sierpnia, 2005

Jeśli nie słuchacie MNIE teraz oraz jeśli teraz idziecie na kompromis nie przestrzegając dnia, który JA ustanowiłem jako MÓJ Święty Dzień Szabatu, a także jeśli nie sądzicie, iż ważne jest, aby przestrzegać każdego z MOICH przykazań, to co skłania was do myślenia, że zaczniecie być MI posłuszni podczas zbliżającego się Czasu Wielkiego Ucisku? Dlaczego wygodniej jest słuchać ludzkich doktryn tych, którzy przekręcają MOJE Słowa, aby przypodobać się ludzkiemu grzesznemu wyobrażeniu?

Chociaż MÓJ SYN JAHUSZUA (JEZUS) jest waszym odpocznieniem, ON nie jest waszym dniem odpoczynku. MÓJ SYN JAHUSZUA nie jest dniem, a MOJE czwarte przykazanie wyraźnie mówi, aby uświęcać MÓJ Szabatowy Dzień Odpoczynku. Czego w tym przykazaniu nie rozumiecie? Tak, jest odpoczynek w JAHUSZUA, ponieważ jarzmo JEGO jest miłe, a brzemię lekkie. Jednakże to nie ma nic wspólnego z Dniem Szabatu.

Czy JAHUSZUA nie przestrzegał Szabatu? Czyż nie posłałem MOJEGO SYNA JAHUSZUA, aby był przykładem dla was? Czy wy w ogóle wiecie, dlaczego JA ustanowiłem osobny dzień odpoczynku? (Księga Rodzaju 2:1-3) Czy wy nie wiecie, że ten Dzień Szabatu jest dla was błogosławieństwem, a nie przekleństwem?

MOJE Czwarte Przykazanie wyraźnie mówi, aby przestrzegać MOJEGO Świętego Szabatowego Dnia Odpoczynku. Czyż 10 Przykazań, które JA wypisałem MOIM płomiennym palcem na płycie kamiennej i dałem Mojżeszowi na Górze Synaj nie mówi: ’Pamiętaj o Dniu Szabatu, aby go uświęcić’? Ponownie pytam was, od kiedy MÓJ SYN JAHUSZUA jest dniem? Zadajcie sobie to pytanie: ’Dlaczego szatan zmieniłby Dzień Szabatu na niedzielę, jeśli nie miało by to być użyte podczas dni Wielkiego Ucisku?’

Nie słuchajcie tych, którzy pouczają w inny sposób. Tutaj jest zwycięstwo. Jest napisane w MOIM Świętym Słowie, że JA, JAHWEH, nie mogę kłamać. Jeśli MNIE posłuchacie, będziecie błogosławieni i zwyciężycie, jak napisano w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 28:Przekleństwa są dla nieposłusznych”! Czytajcie i studiujcie to, co jest napisane w Księdze Wyjścia 31:12-17. Prawdziwy Szabat będzie tym znakiem pomiędzy JA, JAHWEH, a MOIM ludem i będzie użyty do zidentyfikowania, kto prawdziwie czci i kto będzie służył MI w Dniach Wielkiego Ucisku.

Czy będziecie czcili JA, JAHWEH i JAHUSZUA w prawdziwy Szabat, od wieczora w piątek, aż do wieczora w sobotę, czy też w Dniach Wielkiego Ucisku będziecie służyć i czcić syna szatana w niedzielę? Jeśli nie przestrzegacie MOJEGO Dnia Świętego Szabatu teraz, to cóż może was skłaniać do myślenia, że będziecie przestrzegać go w tych Dniach Wielkiego Ucisku, które są tylko o chwilę oddechu od was? Dlatego mówię to teraz poprzez tą MOJĄ Pannę Obwieszczającą, która jest powołana na Proroka dla narodów, aby to ostrzeżenie rozbrzmiało na cały świat.

Czy nie wiecie, że ci co pouczają, że jest niemożliwym, aby być posłusznym i świętym dla MNIE usprawiedliwiają własne grzechy?

JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: LUDZIE MYLICIE SIĘ!

Niedzielne nabożeństwa oraz Znamię Bestii są powiązane ze sobą. Uważajcie! Utracicie swoje dusze, jeżeli przestrzegać będziecie niedzielnych mszy w czasie Dni Wielkiego Ucisku!”

JA, JAHWEH, MÓWIĘ WAM: LUDZIE MYLICIE SIĘ!

Poprzez tę Misję JA oddzielam właśnie owce od kozłów, pszenicę od chwastów. Ci, których imiona zostały zapisane w Księdze Życia BARANKA przed założeniem świata są tymi, których imiona pozostaną w Księdze Życia BARANKA. Oni nie będą czcić syna szatana i oni nie przyjmą znamienia Bestii. Nawet, jeśli teraz wy to słyszycie lub czytacie i idziecie ciągle na kompromis, to w czasie Dni Wielkiego Ucisku będziecie przestrzegać i czcić prawdziwy Szabat, który jest od piątku wieczora do soboty wieczora, chociaż będzie to oznaczać oddanie życia jako męczennik. Wszystkie wasze imiona są już zapisane, bo JA już wiedziałem, co uczynicie zanim przyszliście na ten świat. (Efezjan 1:3-5, Rzymian 8:28-29) Jeśli nie słuchacie teraz, będziecie słuchać wtedy.”


Proroctwo 80
Oblubienico JAHUSZUA, módlcie się bym JA, JAHWEH,
posłał waszych wrogów do tłoczni wina MEGO gniewu!

18. stycznia, 2006

"(..) Nie ma pełni MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO w żadnym z duszpasterzy, którzy chodzą na kompromis z tym, co wiedzą, że jest prawdą lub przekręcają Pismo i MOJE Przykazania, aby się przypodobać ludziom czy rządom tego świata. Nie dajcie się oszukać! JA, JAHWEH, nie zmieniłem MOJEGO stanowiska w sprawie tego, co jest grzechem, lub gdzie spędzą wieczność grzesznicy, którzy nie chcą się nawrócić. Wasze zasady moralne lub interpretacja grzechu mogą ulec zmianie, ale JA JESTEM TYM, który JESTEM, i JA, JAHWEH, nie zmieniam się, jak również MÓJ SYN JAHUSZUA nie zmienia się. JA, JAHWEH, napisałem te dwie Tablice Prawa nazywane Przykazaniami na kamieniu MOIM płomiennym palcem, wyryłem je i przekazałem Moshe (Mojżeszowi). Głupcami są ci, którzy myślą, że JA posłałem MEGO SYNA JAHUSZUA z Nieba, by zmienić te prawa, włącznie z Prawami dnia Szabatu. W 2006 roku i w następnych latach, MÓJ Święty Lud będzie wzrastał w Świętości starając się bardzo by słuchać, miłować i służyć MEMU SYNOWI JAHUSZUA i JA, JAHWEH, we wszelkie sposoby. MÓJ Święty Lud nie pójdzie na kompromis z wrogiem."


Proroctwo 82
Ostatnie Wezwanie Oblubienicy JAHUSZUA HA MASZIJACH

15. lutego, 2006

(...) To jest głupota, głupota, głupota! JA jestem rozgniewany, rozgniewany, rozgniewany! Jak wielu z was, którzy pragniecie być MOJĄ Oblubienicą, którzy jesteście powołani, by być MOJĄ Oblubienicą, porzuciło ŚWIĘTOŚĆ? Jak wielu z was usprawiedliwia grzechy? Ilu z was wie, że MOJE Słowo mówi: 'Pamiętaj o Dniu Szabatu, aby go święcić', a mimo to ciągle jeszcze wypełnia kościoły w Niedziele?

Strzeżcie się tych kaznodziei, którzy chcą jedynie dogodzić waszym swędzącym uszom! To właśnie dlatego JA wzbudziłem misje takie jak ta, które pouczają prawdę w Świętości. Strzeżcie się każdego, kto mówi, że Dziesięć Przykazań zmieniło się, że możemy odtąd czcić jakikolwiek dzień i nazywać go Szabatem!”


Proroctwo 83
JA, JAHWEH MÓWIĘ: 'PRZYGOTUJCIE SIĘ! BLISKI JEST KONIEC!'

15. marca, 2006

(...) JA nawet przebaczyłem wam porzucenie MOJEGO prawdziwego Szabatowego Dnia Odpoczynku, co jest wielokrotnym łamaniem 4-go Przykazania, ale nie będę już więcej przebaczał! Teraz jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie! Jesteście odpowiedzialni za ostrzeganie innych!

Podczas Wielkiego Ucisku, syn szatana będzie miał swój wydzielony dzień, aby go czczono i dniem tym będzie niedziela! Kiedy niedzielne nabożeństwa będą obowiązkowe i na całym świecie otrzymacie nakaz pójścia do najbliższego, lokalnego kościoła niedzielnego – strzeżcie się! Nie idźcie! To jest pułapka syna szatana! Gdyż każdy, kto będzie uczęszczał do kościoła niedzielnego w czasie Wielkiego Ucisku, przejdzie przed próg zahipnotyzowany, zniewolony duchami złudzenia, manipulacji umysłu, bałwochwalstwa, rebelii - pośród wielu innych potężnych duchów demonicznych. Ostrzeżcie ich już teraz! Oni otrzymają Znak Bestii; wejdą do kościoła profanacji, wybiorą oddawanie czci bestii i zaakceptują jego fizyczne jak i duchowe znamię. Ostrzeżcie ludzi już teraz dopóki nie jest za późno!Proroctwo 84
JA, JAHWEH, MÓWIĘ: UWAŻAJCIE NA ZŁUDZENIA!

31. marca, 2006

Nie wierzcie kłamstwom i ułudom, gdyż syn zatracenia, prawdziwy Judasz – syn szatana – już wkrótce powróci! Nie idźcie na kompromisy! Nie wierzcie kłamstwom i złudzeniom!

Nie wierzcie kościołom Babilonu, powróćcie do nauk pierwszego kościoła!

Nie wierzcie temu – jak Paweł, Szaul był błędnie rozumiany i raz za razem źle tłumaczony! On był Żydem i nigdy nie odwrócił się od tego! Och, te przekazywane kłamstwa! Oczywiście, wasze zbawienie nie zależy od obrzezania ciała, gdyż teraz jest obrzezanie serca (List do Rzymian 2:28-29)! To wyjątkowo głupia argumentacja – taka jak ta, że Dawne Przymierze Krwi nie jest ważne, ponieważ teraz jest Nowe Przymierze Krwi, więc MÓJ Szabat już nie obowiązuje!”


Proroctwo 86
ODSTĄP ODE MNIE TY NIEPOSŁUSZNA, TAK ZWANA OBLUBIENICO!

12. maja, 2006

(..) Nadchodzą bowiem meteoryty, spadną one z nieba! Ludzie będą biegać i chować się na całym świecie! Ziemia będzie trząść się w niejednym miejscu! Również wulkany będą wybuchać niczym w reakcji łańcuchowej! I tylko ci, którzy prawdziwie pozostawali we MNIE, w ŻYWEJ SKALE, pozostaną zabezpieczeni! Sztormy takie, jakich nigdy nie widzieliście! To jest dopiero początek tego, co przyjdzie!

Ale ci, którzy pozostali we MNIE i w MYM OJCU ABBA JAHWEH – wy pozostaniecie zabezpieczeni, zabezpieczeni w MOIM imieniu!

Chcecie zasłaniać wasze uszy, kiedy JA mówię, ‘Przestrzegajcie Dnia Szabatu’ i JA nie mówię o tym ustanowionym przez człowieka! Zakrywacie wasze uszy, kiedy mówię: ‘Obchodźcie Święte Festiwale! I ja znów nie mówię o tych, które ustanowili ludzie! Bardziej niż Święta ustanowione przez MOJEGO OJCA - ABBA JAHWEH, czcicie raczej pogańskie obchody! MY jesteśmy tacy sami wczoraj, dzisiaj i na zawsze – MÓJ OJCIEC i JA! I tylko dlatego, że wy zmieniliście swój pogląd na grzech, nie oznacza, że i MY zmieniliśmy!”

* * *

Zobacz również:
W JAKI SPOSÓB SZABAT
ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA NIEDZIELĘ


Prosimy przesyłać wszelkie komentarze na adresy:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com
proroctwanaczasykonca@hotmail.com

Zapraszamy na strony internetowe:

www.allmightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.comALPHA & OMEGA AMIGHTYWIND
MISJA OSTATNIEJ SZANSY NIEPOWSTRZYMANEGO
OGNIA RUACH ha KODESH


www.allmightywind.com  |   www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Strzeżemy Szabatu, ale
Nie jesteśmy Adwentystami Dnia Siódmego!

WYZNANIE WIARY MISJI AMIGHTYWIND

Kontakt