ZBAWIENIE

Wykupione przez JAHUSZUA* za najwyższą cenę...

JEGO Śmierci!

JAHUSZUA ha MASZIJACH zmartwychwstał dnia trzeciego po tym, jak został ukrzyżowany za nasze grzechy!MODLITWA O ZBAWIENIEMODLITWA O ZBAWIENIE PO HEBRAJSKU

MODLITWA o ZBAWIENIE

Drogi JAHUSZUA ha MASZIJACH,

Przyjmuję Ciebie teraz jako mojego LORDA i ZBAWICIELA, Ty jesteś BOGIEM, którego kocham. Wierzę, że zapłaciłeś cenę za moje grzechy na Kalwarii, umarłeś i trzeciego dnia zmartwychwstałeś.

Proszę Cię, abyś wstąpił do mojego serca, przebaczył moje grzechy i oczyścił mnie z wszelkiej nieprawości. Przykro mi, że grzeszyłem i przepraszam, odwracam się od tych grzechów.

Dziękuję, że napełniasz mnie Twoim DUCHEM ŚWIĘTYM i dajesz mi pragnienie do służenia Tobie poprzez wszystkie dni mojego życia. Proszę, abyś żył we mnie dla Swojej Chwały.

Dziękuję, że dajesz mi pragnienie czytania Twojej Biblii. Daj mi proszę mądrość, abym mógł ją rozumieć.

Dziękuję, że miłujesz mnie i zbawiasz moją duszę, a moją wiarę wzmacniasz, abym pewnego dnia mógł być z Tobą w Niebie! Wypełnij mnie teraz Twoim ŚWIĘTYM DUCHEM i ocal mnie z ręki złego. W Twoim Imieniu JAHUSZUA zanoszę tę modlitwę.

Nie pozwól mi LORDZIE zapomnieć, iż wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są Chwały BOŻEJ. Po to właśnie przybyłeś Ty, aby ocalić nas, grzeszników. Dlatego właśnie nazywamy Cię naszym Zbawicielem!

Amen.
*

Przeczytaj tę modlitwę, a następnie wypowiedz ją, nie jedynie słowami, ale całą duszą i sercem. Przyjmij JAHUSZUA jako swego wyłącznego LORDA i Zbawiciela już dziś, gdyż tylko dzięki Niemu możesz zostać zbawiony. Pamiętaj, jutro może być za późno!

Pamiętaj, że JAHUSZUA jest nie tylko twoim BOGIEM, ale i najlepszym przyjacielem! ON troszczy się o ciebie i bardzo miłuje, takiego, jakim jesteś. ON nienawidzi grzechu, ale miłuje ciebie, grzesznika!

JAHUSZUA zapłacił cenę za twoje grzechy i teraz nie musisz się już dłużej czuć winnym lub potępionym! Wyznaj swoje grzechy JAHUSZUA, nazywając je po imieniu, i powiedz jak bardzo jest ci przykro, że je popełniłeś. Proś, aby wybaczył ci ON wszystkie grzechy, te z przeszłości, jak i te obecne!

Grzechem zaś jest wszystko, co zasmuca lub wprawia w niezadowolenie ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH. Nikt nie jest doskonały! Pamiętaj o tym!

Czytaj Nowy Testament, poznawaj JAHUSZUA. W Ewangelii Św. Mateusza 10:32 jest napisane, że do każdego, kto wyzna przed ludźmi, że JAHUSZUA jest jego LORDEM i ZBAWICIELEM, JAHUSZUA przyzna się przed OJCEM ŚWIĘTYM JAHWEH w Niebie. Nie wstydź się JAHUSZUA! ON nie wstydzi się ciebie. Powiedz komuś, że tego dnia przyjąłeś JAHUSZUA z Kalwarii i Nazaretu! Wszyscy aniołowie w Niebie będą się radować, że kolejna Owieczka ze Stada Dobrego Pasterza została odnaleziona! (Ewangelia Św. Łukasza 15:4-10)

Witamy cię w Rodzinie JAHUSZUA! Pozwól nam cieszyć się z razem z tobą, napisz do nas i daj nam znać o Darze Życia Wiecznego, który otrzymałeś od JAHUSZUA. Chcemy tak bardzo spotkać cię w Niebie, o ile nie wcześniej tutaj, na Ziemi!


Adresy e-mail do korespondencji:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

Apostoł i Prorok Eliszewa Elijahu:

revholyfire@yahoo.co.uk


* JAHSZUA/JAHUSZUA – Święte Hebrajskie Imię SYNA BOŻEGO, przełożone na greckie Iesous, Jezus. JAHUSZUA oznacza „JAH zbawia”. Wypowiadając prawdziwe, hebrajskie Imię naszego Mesjasza, za każdym razem upamiętniamy fakt, iż ABBA JAH – BÓG OJCIEC, zbawił nas poprzez SWOJEGO Jednorodzonego SYNA, wydając GO na mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wyjaśnienie w dziale: „Dlaczego używamy Świętych Hebrajskich Imion JAHWEH i JAHUSZUA?”

Czerwony kolor widoczny na tej stronie reprezentuje jednocześnie Zbawienną Krew JAHUSZUA ha MASZIJACH, jak i Gniew BOGA JAHWEH. Ci, którzy nie nawrócą się, żałując i odwracając się w pokucie od swoich grzechów, a także nie ukorzą się przed JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezusem Chrystusem), przyjmując GO z wiarą jako BOGA, ZBAWICIELA i LORDA swojego życia, niechybnie doświadczą Gniewu Zasiadającego na Tronie i Baranka. (Księga Objawienia 6:16-17) Tylko poprzez przelaną na Kalwarii Krew JAHUSZUA, człowiek może być ocalony!

***

Nasz WŁADCA i LORD BÓG JAHUSZUA
ha MASZIJACH zmartwychwstał i żyje!

Czytajcie o JEGO ukrzyżowaniu i Zmartwychwstaniu i jak możesz dostać się do Nieba dzięki JEGO Zbawieniu!

Popatrzmy na chronologiczną kolejność ostatnich dni, które JAHUSZUA spędził na ziemi zanim został ukrzyżowany. Prosimy przeczytać poniższe, aby poznać skąd wiemy, że JAHUSZUA został ukrzyżowany i pochowany w środę, 14 Nisan, przed wieczerzą paschalną.

Szczegóły wydarzeń związanych z męką, śmiercią i Zmartwychwstaniem SYNA BOŻEGO, JAHUSZUA ha MASZIJACH (JEZUSA CHRYSTUSA), blisko 2000 lat temu: *

Ostatnia Wieczerza - wtorek (13 Abib) po zachodzie słońca;

Ukrzyżowanie JAHUSZUA
- miało miejsce w środę (14 Abib), Dzień Przygotowania Paschy, Ew. Jana 19:14. Dzień Przygotowania poprzedza Paschę. Dzień Paschy i pierwszego dnia Święta Przaśników jest Szabatem corocznym, Wielkim Świętem, Ew. Jana 19:31, Marka 15:42, Kapłańska 23:15.
Czas ukrzyżowania JAHUSZUA MESJASZA:
1. Około 9 rano (trzecia godzina biblijna, Marka 15:25) lub
2. Około południa (około szóstej godziny biblijnej, Ew. Jana 19:14). Przekaz z Ew. św. Jana wydaje się być dokładniejszy, gdyż w południe mrok ogarnął całą ziemię, Ew.Mateusza 27:45 "Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej".

Dla wyjaśnienia. Na początku wiosny, kiedy jest Święto Paschy, dzień i noc trwają około 12 godzin. Dzień biblijny trwa 12 godzin i rozpoczyna się świtem około 6 godziny rano (Początek pierwszej godziny biblijnej), a kończy o 18 godzinie, czyli 6 wieczorem (12 godzina biblijna). W południe jest 6 godzina biblijna;

Mrok ogarnął całą ziemię - od południa do 3 po południu (od szóstej godziny biblijnej aż do dziewiątej, Ew.Mateusza 27:45, Marka 15:33);

JAHUSZUA oddał DUCHA - około godziny 3 po południu (około 9 godziny biblijnej Ew. Mateusza 27:46-50);

Pogrzebanie JAHUSZUA - przed zachodem słońca (przed 12 godziną biblijną);

Zmartwychwstanie JAHUSZUA! - W Szabat cotygodniowy, w sobotę przed zachodem słońca (17 Abib).

* Pamiętajmy, iż poszczególna data (np. 14 Abib, bądź data naszych urodzin) może wypaść na dowolny dzień tygodnia w każdym kolejnym roku.

1. JAHUSZUA został ukrzyżowany w środę - przed corocznym Świętem Przaśnego Chleba, wielkim Szabatem. To był coroczny wielki Szabat Święta Przaśnego Chleba i JAHUSZUA został pochowany przed zachodem słońca.

Mateusza 27:62 "Nazajutrz [Abib 15], to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata"
Marka 15:42-43 "42 Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, 43 przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa."
Łukasza 23:54 "Był to dzień Przygotowania i szabat nastawał (Biblia Tysiąclecia mylnie tłumaczy 'zaczynał jaśnieć'."


2. Święto Przaśników było corocznym wielkim Szabatem, który rozpoczynał się w środę wieczorem i trwał do czwartku wieczora (15 Abib). Kobiety przyszły do grobu przed zmierzchem w środę i zaczęły przygotowywać pachnące olejki do namaszczania do balsamowania ciała, ale po zachodzie słońca w środę wróciły do domu na odpoczynek bo rozpoczynał się wielki coroczny Szabat.

Łukasza 23:56 "Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu"


3. Od czwartku wieczora do piątku wieczora, 16 Abib, ciało JAHUSZUA było w grobie.
4. Od piątku wieczora do soboty wieczora był cotygodniowy Szabat. Uczniowie odpoczywali w ten cotygodniowy Szabat.
5. JAHUSZUA zmartwychwstał w sobotę, przed zakończeniem się Szabatu, czyli przed wieczorem. Żołnierze ciągle jeszcze strzegli grobu wieczorem, ale przestraszyli się kiedy zobaczyli dwóch Aniołów. Również Maria Magdalena, Maria, i Salome zakupiły więcej olejku do namaszczania, aby namaścić JAHUSZUA po Szabacie.

Marka 16:1-2 "1 Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. 2 Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło"


6. Te dwie Marie i Salome poszły do grobowca rano w niedzielę o świcie, z wonnościami, aby namaścić JAHUSZUA, ponieważ żołnierze nie pozwoliliby im wcześniej wejść do grobu przed zakończeniem 3 dni i 3 nocy. (Mateusza 28:1; Marka 16:2 - w niedzielę rano)


Sprawa trzech dni i trzech nocy


Sześć dni w Jana 12:1 - zapis w oryginalnym języku hebrajskim wskazuje na więcej aniżeli jeden Szabat pomiędzy ukrzyżowaniem JAHUSZUA, a JEGO zmartwychwstaniem. Jana 12:1 mówi, że JAHUSZUA podróżował do Betanii sześć dni przed Świętem Paschy:

Jana 12:1 "1 Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych."


Dzień Pierwszy - od czwartku wieczora do piątku wieczora (9 Abib)
JAHUSZUA podróżował z Jerycha do Betani, odległość około 15 mil. JAHUSZUA musiał być w Betanii przez zachodem słońca, jako że rozpoczynał się cotygodniowy szabat.

Marka 10:46 "Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze."

Dzień Drugi - od piątku wieczora do soboty wieczora. Cotygodniowy Szabat. (10 Abib)
Po zapadnięciu zmierzchu JAHUSZUA poszedł z Betanii do Jerozolimy. To był krótki, przyjemny spacer mniej niż 2 mile. Było dość jasno, gdyż była prawie pełnia księżyca. To było triumfalne wejście lub raczej wjazd na osiołku do Jerozolimy, celebrowany w Polsce na tzw. niedzielę palmową, chociaż JAHUSZUA nie przybył w niedzielę.
Dzień Trzeci - od soboty wieczora do niedzieli wieczora (11 Abib)
Dzień Czwarty - od niedzieli wieczora do poniedziałku wieczora (12 Abib)
Dzień Piąty - od poniedziałku wieczora do wtorku wieczora (13 Abib)
Dzień Szósty - od wtorku wieczora do środy wieczora (14 Abib)
Był to Dzień Przygotowania przed Paschą.
Po zmierzchu, we wtorek, JAHUSZUA zasiadł do kolacji w Górnej Sali z uczniami. To była wieczerza przed Paschą, którą nazywa się Ostatnią Wieczerzą. JAHUSZUA miał być zabity jako Paschalny BARANEK bez skazy w dzień Przygotowania przed Paschą.

Mateusza 26:26-29 "26 A gdy oni jedli, JAHUSZUA wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 29 Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego»"

Wtedy to ZBAWICIEL JAHUSZUA rozkazuje prawdziwym świętym wiernym pamiętać cenę jaką ON zapłaci, kiedy wziął chleb i pobłogosławił go i powiedział: "Bierzcie i jedzcie, to jest ciało MOJE"

Kliknij tutaj, aby przeczytać o Komunii Świętej w Proroctwie 95.

W Proroctwie 95 JAHUSZUA ha MASZIJACH mówi o Komunii: "podnieś tą broń, która została porzucona dawno"
JAHUSZUA MESJASZ został ukrzyżowany w dzień Przygotowania do Paschy. W ten sam dzień zabijano owieczkę ofiarną. JAHUSZUA wyrzekł o godzinie 3 po południu, to była 6 godzina biblijna, gdy był na krzyżu, Łukasza 23:46 "OJCZE, w TWOJE ręce powierzam ducha MEGO" i opuścił SWOJE ciało. JAHUSZUA został zabity dla nas jako doskonała OWIECZKA BOGA JAHWEH, jako doskonała ofiara za grzechy. Nikt tego nie mógł uczynić, gdyż każdy z nas zgrzeszył, włącznie z Marią.
Uroczysta Pascha była w środę po zapadnięciu zmierzchu. Cały Izrael zasiadł do uroczystej wieczerzy paschalnej.

Trzy dni i trzy noce w grobie

Dzień Pierwszy - od zmarcia, ok godz. 3 po południu w środę, do czwartku przed wieczorem. (15 Abib) Był to dzień Wielkiego Szabatu.

Marka 16:1 - "1 Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa" (To było po Wielkim Szabacie Paschy i Przaśników od środy wieczora do czwartku wieczora.)

Dzień Drugi - od przed wieczora w czwartek, do piątku przed wieczorem. (16 Abib)
Dzień Trzeci - od przed wieczora w piątek, do soboty przed wieczorem. (17 Abib) Cotygodniowy Szabat.

JAHUSZUA był w grobowcu pełne trzy dni i trzy noce. JAHUSZUA zmartwychwstał przed wieczorem w sobotę. Czytajcie uważnie Biblię a zobaczycie, że o świcie w niedzielę (Pierwszy dzień tygodnia) grób JAHUSZUA był już pusty! Chwała niech będzie dla ABBA JAHWEH!

Mateusza 28:1 "1 Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób."

Nasz ZBAWICIEL JAHUSZUA ha MASZIJACH nie zmartwychwstał w niedzielę, ale w sobotę!

Kościoły pouczają błędnie! Nie dajmy się oszukać!
Nasz ZBAWICIEL JAHUSZUA zmartwychwstał w sobotę przed zmierzchem i ukazał się setkom ludzi po zmartwychwstaniu! ON dziś żyje i powraca wkrótce po SWOJĄ Oblubienicę a potem przyjdzie w wielkiej chwale i mocy aby sądzić całą ziemię i zniszczyć wrogów!
Jeszcze jedna uwaga. Diabeł drwi z naszego ukochanego JAHUSZUA jedzeniem. Wielu z kościołów je szynkę w Święta Wielkanocne, chociaż JAHUSZUA nigdy nie tknąłby się świni! Jeśli macie respekt przed ZBAWICIELEM naszym, to nie jedzcie świnii w Święta Paschy, Święta Ukrzyżowania i Zmartwychwstania JAHUSZUA MESJASZA! KRÓL JAHUSZUA jest BARANKIEM BOŻYM, KRÓLEM królów, LORDEM władców i BOGIEM naszym, SYNEM Najwyższego BOGA JAHWEH! To jest najwyższy czas, aby nauczyć się Świętych hebrajskich Imion naszego BOGA - JAHWEH, JAHUSZUA, IMMAJAH!

***

Żadne uczynki miłosierdzia czy uczciwe postępowanie NIE SĄ W STANIE utorować nam drogi do Nieba, ani ocalić naszej duszy od Piekła wiecznego! Jak bowiem mówi Pismo: „Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są Chwały BOŻEJ” (List do Rzymian 3:23) KAŻDY z nas potrzebuje Krwawej Ofiary Zadośćuczynienia („I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów.” - List do Hebrajczyków 9:22) – wystarczającej, aby pokryć wszystkie nasze grzechy i zapewnić nam ich przebaczenie. Dlatego właśnie BÓG OJCIEC JAHWEH zmiłował się nad nami i posłał nam SWEGO Jednorodzonego, Umiłowanego SYNA za Pośrednika, Orędownika i Zbawiciela, który sam stał się Doskonałą, Bezgrzeszną i Nieskazitelną Ofiarą za grzech, mającą moc zgładzić wszelką naszą nieprawość, oczyścić nas z winy i usprawiedliwić w oczach STWÓRCY! (List do Hebrajczyków, rozdziały 7-10)

„Tak bowiem BÓG umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (Ewangelia Św. Jana 3:16) Amen!

Pamiętajmy, że JAHWEH jest absolutnie Doskonały i Święty, dlatego ludzka sprawiedliwość nie może zrobić na NIM żadnego wrażenia. Tylko i wyłącznie przybrani w Prawość i Świętość JAHUSZUA ha MASZIJACH, za JEGO wstawiennictwem i w JEGO Imieniu, możemy zostać przyjęci przez BOGA OJCA. Codziennie dziękujmy JAHWEH i JAHUSZUA za najwyższą Cenę, którą zapłacił ON za nasze Zbawienie na Krzyżu Kalwarii, a także z wdzięcznością, bojaźnią i czcią przyjmujmy ten niesamowity Dar, godnie zaświadczając o naszej wierze poprzez Święte i bezgrzeszne życie. (List Św. Jakuba, rozdział 2)Śmierci poprzez ukrzyżowanie towarzyszyła męka i straszliwe cierpienie, jednakże JAHUSZUA przyjął Krzyż dobrowolnie, będąc posłusznym Woli OJCA. Wiedział, że oddanie SWOJEGO życia w Ofierze jest jedynym sposobem na odkupienie nas i zapewni nam całkowite odpuszczenie naszych grzechów oraz Zbawienie, jeśli tylko w NIEGO uwierzymy i przyjmiemy JEGO Ofiarę. Możemy być zbawieni i pewni Wiecznego Życia jedynie poprzez zaakceptowanie z wiarą tego, co ON dla nas uczynił.

„On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.” List do Filipian 2:6-8


OTO JAK BARDZO NAS WSZYSTKICH UMIŁOWAŁ!

****

Dlaczego używamy Świętych Hebrajskich
Imion JAHWEH i JAHUSZUA?


Rezerwujcie miejsce! Niebo... czy Piekło?

PRZEBACZENIE

„jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet jednego.”
List do Rzymian 3:10

„Nagrodą za grzech jest bowiem śmierć, Łaska zaś BOŻA to życie wieczne w MESJASZU JAHUSZUA, Lordzie naszym.”
List do Rzymian 6:23

„Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli kto zechce usłyszeć mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję wieczerzę, Ja z nim, a on ze Mną.”
Księga Objawienia 3:20

„Tak bowiem BÓG umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. ”
Ewangelia Św. Jana 3:16

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest Darem JAHWEH, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.”
List do Efezjan 2:8-9

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli (Słowo), dało moc, aby się stali dziećmi BOŻYMI, tym, którzy wierzą w Imię JEGO.”
Ewangelia Św. Jana 1:12

„Z miłości przeznaczył nas [BÓG] dla Siebie jako przybranych synów przez JAHUSZUA ha MASZIJACH, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej Łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego Krew - odpuszczenie występków, według bo-gactwa Jego Łaski.”
List do Efezjan 1:6-7

„Który [OJCIEC] nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Swego umiłowanego Syna; W którym mamy odkupienie przez Jego Krew, przebaczenie grzechów.”
List do Kolosan 1:13-14

ALPHA & OMEGA AMIGHTYWIND
MISJA OSTATNIEJ SZANSY NIEPOWSTRZYMANEGO
OGNIA RUACH ha KODESH


amightywind.com  |   www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Strzeżemy Szabbatu, ale
Nie jesteśmy Adwentystami Dnia Siódmego!

WYZNANIE WIARY MISJI AMIGHTYWIND

Kontakt