Proroctwo 90

 

JAKIE JEST IMIĘ RUACH ha KODESZ/DUCHA ŚWIĘTEGO?

 

Spisane/wypowiedziane pod namaszczeniem RUACH ha KODESZ
przez Apostoł/Prorok Eliszewę Elijahu  27 lutego 2007

 

IMMAYAHSłownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEHpolski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ]zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZDUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIMrzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenietłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczykpotomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 …ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Eliszewa:

Nauczono mnie z Nieba, jak przeliterować IMIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO. Nosi ona IMIĘ JAH w swoim imieniu, tak jak JAHUSZUA, ponieważ jest ona Obłokiem Chwały otaczającym ABBA JAH i jest także WSPÓŁTWÓRCĄ z ABBA JAHUSZUA. Dlatego właśnie piszemy JEJ IMIĘ jako SZIKAINJAH Ona zawsze przynosi chwałę ABBA YAH JAHUSZUA!

Nie ma innego Pośrednika przed Tronem poza JAHUSZUA. Tylko przez JEGO IMIĘ i tylko przez JEGO OFIARĘ KRWI, która jest nazywana NOWYM POKRZYWDZENIEM KRWI, jest zbawienie.

Nie czcijcie fałszywej "Królowej Nieba"!

Istnieją demoniczne boginie, takie jak Asztoret, której zwolennicy twierdzą, że jest "Królową Nieba". My nie czcimy żadnej demonicznej bogini, jak oskarżają nas niektórzy nasi wrogowie! Fałszywa "królowa nieba" NIE jest z BOGA JAHWEH, lecz z diabła! To NIE jest DUCH ŚWIĘTY, TRZECIA CZĘŚĆ TRÓJCY, lecz szyderstwo diabła, ponieważ diabeł kopiuje wszystko, co robi BÓG JAHWEH!

Proszę nie mylić Proroctwa 90 93, kiedy DUCH ŚWIĘTY (po hebrajsku RUACH HA KODESZ) odnosi się do SIEBIE jako "JEDYNEJ KRÓLOWEJ NIEBA" z tym fałszywym kultem bogini! Nie czcimy fałszywej bogini Asztoret ani żadnej innej fałszywej królowej Nieba! Czcimy BOGA JAHWEH, ZBAWICIELA JAHUSZUA ('JEZUS') RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO), znanego również jako PRAWDZIWĄ KRÓLOWĄ NIEBA. BÓG OJCIEC, SYN, DUCH ŚWIĘTY są WŁADCAMI panującymi zarówno w Królestwie Niebieskim, jak i w Królestwie Bożym. DUCH ŚWIĘTY jako żeński byłby zatem uważany raczej za "KRÓLOWĄ" niż KRÓLOWĄ NIEBA. Jeśli jest rodzaju żeńskiego, to ONA jest "PRAWDZIWĄ KRÓLOWĄ NIEBA".

Modlę się, aby nie nadeszły nienawistne listy od osób z duchem faryzeuszy, tych, którzy są religijni, ale nie mają więzi z JAHWEH i JAHUSZUA i nie mają pojęcia, czym jest Namaszczenie. Wiem, że jestem Namaszczona na Świętego Proroka i to nie jest rywalizacja popularności, w przeciwnym wypadku przegrałabym – JAHUSZUA powiedział mi to dawno temu. Fałszywi prorocy dają tylko dobre przekazy, by nie obrazić. Proszę módlcie się za tę Misję i za mnie oraz wszystkich pomocników i partnerów, włączając Oblubienicę JAHUSZUA. Proszę, aby członkowie Oblubienicy JAHUSZUA pisali i przedstawili się. My w końcu będziemy w waszym kraju i jeśli chcecie spotkać się z nami, poznajmy się wzajemnie.

Jedną z moich największych nagród na tej Ziemi jest poznawanie Świętej Oblubienicy JAHUSZUA – tych, którzy naprawdę miłują, są posłuszni oraz stawiają JAHWEH i JAHUSZUA na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości.

Słowo to ukazało się, ponieważ zaczęłam się modlić i szukać Imienia RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO). RUACH ha KODESZ jest tytułem, opisem pracy. Jednakże to nie jest imię DUCHA ŚWIĘTEGO. Zamieściłam na stronie Internetowej to, co nazywam Snem o Stole Bankietowym i nigdy nie zapomnę, jak dużo miłości okazywała mi ta piękna, starsza kobieta. Była doskonale piękna, bez rysy lub zmarszczki na twarzy, ale pomimo to rozpoznałam, że była starszą kobietą. Miała piękne, długie, pofalowane, białe włosy spadające na plecy. ONA miłuje mnie miłością oddanej Matki; widać to w JEJ oczach i na JEJ twarzy. To mówi mi, jak bardzo ONA mnie ceni. W tym śnie z miłością oparłam głowę na JEJ ramieniu.

Sen o Stole BankietowymOtrzymany 16-go kwietnia, 1999 roku.

Proszę zauważyć, że Objawienie poniższego Snu nadeszło dokładnie tego samego miesiąca i dnia, ale trzy lata później, 16 kwietnia 2002 roku. Po opisie snu zamieszczamy e-mail od czytelnika potwierdzający ten sen.

Śniło mi się, że siedziałam w dużym pokoju. Czułam, jakby to było w Izraelu. Wiem, że nie była to Ameryka. Siedziałam przy pięknym stole, przykrytym lnianym obrusem i pięknie udekorowanym, z naczyniami i srebrną zastawą stołową - najpiękniejszymi jakie kiedykolwiek widziałam. Jednakże nie było tam jedzenia. Siedziałam przy stole obok pięknej starszej kobiety i oparłam moją głowę na jej ramieniu, czując jej matczyną miłość. W pokoju tym był również starszy pan i on właśnie powiedział mi, że wszystko na tym stole zostało pobłogosławione, nawet obrus i zastawa! Wszystko było gotowe. Czekaliśmy na gości, a szczególnie na osobę lub osoby (nie byłam pewna), pochodzące z miejsca, skąd pochodziły specjalne winogrona użyte do zrobienia tego wina.

Na butelce było napisane Kiersk lub Kierska. Ten starszy pan, który tam był miał białe włosy, i był dla mnie jak miłujący ojciec; on pokazał mi tę butelkę. Po drugiej stronie butelki z winem znajdowała się serwetka z wyhaftowanym przeze mnie koszem pełnym kiści dużych purpurowych winogron. Winogrona były bardzo duże i bardzo kolorowe. Wyglądało, jakby ta serweta była na honorowym miejscu, i pokazałam ją mojej bliskiej przyjaciółce, która siedziała ze mną przy stole. Sama nigdy przedtem nie zajmowałam się haftem.

Czułam się bardzo bliska tej kobiecie, o którą się opierałam. Ona była dla mnie jak matka, a mężczyzna był dla mnie jak ojciec. Czułam się bezpieczna i pewna w tym miejscu oraz bardzo kochana. Byłam pod wrażeniem i powiedziałam mojej przyjaciółce, że wszystko użyte na tę kolację zostało pobłogosławione! Kuchnia miała duży prześwit, przez który mogliśmy zaglądać, a mimo to była w dużej części odgrodzona. Talerze można było podawać do środka i na zewnątrz, ale nie widzieliśmy nikogo w kuchni. Wejście do kuchni było na prawo. Ten prześwit, pozwalający nam widzieć kuchnię, był dokładnie naprzeciwko naszego stołu. Czekaliśmy właśnie na gości, a zwłaszcza tych, którzy pochodzili stamtąd, skąd było to wino, które nie zostało jeszcze otwarte. Czekaliśmy, aby najpierw przybyła ta osoba lub te osoby.

[Koniec snu]

E-mail potwierdzający:

Droga [],
Co do Twojego snu, o którym mi opowiedziałaś, odczuwam, że dotyczy on Weselnej Wieczerzy BARANKA!!! Kluczem do tego był stół, pobłogosławiony zanim znalazło się na nim jedzenie, a także serwetka obiadowa, którą wyszywałaś.
Wszyscy będą mieli uczynki, które przedstawiają, ale są one jak brudne szmaty, jednak co do Ciebie, Eliszewa, JAHUSZUA pobłogosławił Twoją szmatę i zamienił ją w serwetkę. Wyszywanie jest pewnego rodzaju tkaniem, a tkanie jest typem sieci, natomiast obrazek na niej reprezentuje czas, wysiłek i staranie o coś. Wierzę, ze serwetka reprezentuje Twoje strony internetowe. Wierzę również, że tamta kuchnia może reprezentować Niebo, i że jadalnia reprezentuje inne miejsce, ponieważ wydaje się, że będzie praca do zrobienia, dlatego właśnie Ty jesteś w tym pomieszczeniu. JAHUSZUA powiedział też, że nie będzie pił tego wina aż do SWOJEGO powrotu. Czy mogłoby być tak, że stąd właśnie będzie pochodziło wino?
To mniej więcej wszystko, co w tej chwili wiem.
[Imienia nie podano na prośbę nadawcy.]

Objaśnienie Snu o Stole Bankietowym16 kwietnia 2002 roku, w czasie studiowania Biblii, ABBA JAHWEH udzielił dalszego objaśnienia snu o stole bankietowym, który miałam tego samego dnia, ale w 1999 roku.

„Kiersa” to Khersa - wieś w pobliżu wschodniego brzegu Jeziora Galilejskiego. Czekałam na objawienie tego miejsca, ponieważ tych dwoje gości, których oczekiwałam, przynosi ze sobą młode wino. Prorocy z interpretacją snów, proszę, módlcie się o interpretację tego snu, jako że tych dwoje gości przychodzi zaraz przed Wieczerzą Weselną BARANKA. JAHUSZUA poprzez to Objawienie poleca teraz wezwać tych dwóch mężczyzn, którzy są Prorokami. W moim śnie czekałam na tych dwóch mężczyzn, którzy mają to nowe wino i pochodzą z kraju, gdzie to wino jest wytwarzane (Khersa).

Jesteśmy bardzo podekscytowani, gdyż to dowodzi, jak niewiele czasu zostało do Weselnej Wieczerzy BARANKA i nadejścia JAHUSZUA po SWOJĄ Oblubienicę. W Ewangelii Św. Mateusza 22:1-14 JAHUSZUA powiedział również, że nie będzie pił wina aż do SWOJEGO powrotu. Być może to jest miejsce skąd to nowe wino będzie pochodzić. To jest wszystko, co wiem na dzisiaj. Pamiętajcie, że czekamy na osobę lub osoby pochodzące z miejscowości Kiersk lub Kierska, gdzie wino jest butelkowane i leżakuje. Widziałam tę nazwę na butelce wina. Jest to miejsce, skąd pochodzą winogrona oraz wino.
Zawsze zastanawiałam się, co za kobieta mogła mnie tak kochać w tym śnie. W tym świecie nigdy nie było kobiety, która byłaby dla mnie mentorem, jakim jest matka. Nigdy nie znałam ziemskiej miłości matki, czy nawet ciotki lub babci. W tym samym śnie była również osoba ojca z białymi włosami, który miłował mnie bardzo. On z dumą pokazywał wykonaną przeze mnie artystyczną wyszywankę, zawieszoną na ścianie tak aby wszyscy mogli ją oglądać. Nigdy na tym świecie nie miałam wzoru Ojca, lub jakiejkolwiek pełnej miłości relacji z mężczyzną, z wyjątkiem braci w JAHUSZUA, o których poprzez próby wiem, że byli sprawdzani i okazali się wiernymi. Kim więc jest ta kobieta w Niebie? Jej miłość była tak przejmująca i prawdziwa, że od czasu tego snu czuję, iż otacza mnie nawet w większym stopniu. Już więcej nie smucę się, że nigdy nie poznałam, jak to jest mieć kochającą matkę lub ojca. Wiem, że w Niebie mam największą miłość MATKI i OJCA, na jaką można mieć nadzieję. Ale kim jest ta kobieta? Nie mam wątpliwości, że moja biologiczna matka jest w Piekle. Ona tylko znęcała się nade mną i nienawidziła mnie. Kim zatem jest ta miłująca matka w Niebie?

Teraz mam odpowiedź. Teraz potrzebuję waszych modlitw, abym miała odwagę do rozgłaszania tego, ponieważ zorganizowane kościoły będą rozzłoszczone, a ci, którzy wierzą w ludzkie doktryny i źle przetłumaczone Pisma Nowego Testamentu, będą nawet nazywać mnie fałszywym prorokiem. Lecz ja wiem, że ja wiem, że ja wiem, że dano mi tajemnicę pochodzącą z Tronu w Niebie.

Biblia mówi, że „JAHWEH nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom” (Księga Amosa 3:7). Teraz mam zaszczyt podzielić się tą tajemnicą z tymi, którzy rozpoznają głos RUACH ha KODESZ. To może być najbardziej kontrowersyjne Proroctwo kiedykolwiek ogłoszone, mimo to czynię to w posłuszeństwie, aby inni, którzy smucili się z powodu braku pełnej miłości relacji pomiędzy matką a dzieckiem, zdali sobie sprawę, że jeśli zaakceptowali JAHUSZUA, to mają JĄ przez cały czas. Nikt mnie tego nie nauczył; to naprawdę jest Objawienie prosto z Nieba.

Czy wiecie, że w Przypowieściach Salomona i Psalmach, Mądrość jest określana zaimkiem „ONA”? Po przeczytaniu tego Proroctwa zachęcam was również do przestudiowania
Księgi Mądrości. Bez dalszego zwlekania, pozwólcie mi wyjaśnić, jak nauczyłam się Imienia Drogocennej RUACH ha KODESZ, zwanej również DUCHEM ŚWIĘTYM, a więc podzielić się najbardziej intymną tajemnicą, jaka została mi przekazana do tej pory i jednocześnie najbardziej błogosławioną.

Wszystko zaczęło się pewnego dnia przed moim wyjazdem z Południowej Afryki, w czasie, gdy się kąpałam. Mieszkaliśmy w Port Alfred - nad morzem, gdy to duchowe doświadczenie miało miejsce. Modliłam się sama i pytałam ABBA JAHWEH w Imię JAHUSZUA: „Jakie jest Imię RUACH ha KODESZ, oprócz Imienia DUCH ŚWIĘTY?”. Modliłam się słowami: „ABBA JAHWEH, TY wyjawiłeś SWOJE Imię; JAHUSZUA, TY wyjawiłeś SWOJE Imię, ale czy DUCH ŚWIĘTY ma Imię, czy jest to tylko tytuł, lub określenie wykonywanej pracy?” Kąpałam się w wannie z jacuzzi. Zawsze twierdzę, że ta woda z bąbelkami z dysz symbolizuje Żywą Wodę i zawsze proszę Świętych Aniołów, aby poruszyli tę wodę jak za dawnych czasów. Wiele razy otrzymywałam większe Namaszczenie, kiedy wielbiłam BOGA i śpiewałam pieśni pochwalne w czasie kąpieli, przychodziły Prorocze Przekazy i Objawienia. Rzadko mogę się kąpać bez modlitwy, śpiewania i wychwalania JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ. Odczuwam tak intensywną bliskość z naszym TATUSIEM JAHWEH podczas śpiewania pieśni pochwalnych i uwielbiania ICH TROJE prosto z serca. Podczas gdy szukałam odpowiedzi na pytanie: jakie jest Imię Drogocennej RUACH ha KODESZ, znalazłam ukryte skarby w tłumaczeniach hebrajskich i aramejskich, a także przeczytałam Księgę Mądrości, która została odrzucona, ponieważ Król Jakub nie zaaprobował włączenia jej do Biblii. Nie polegajcie tylko na tym, co napisał Rzym. „Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.” (2 List do Tymoteusza 2:15)

Pragnę powiedzieć, że poniższe Proroctwo jest tylko jednym z wielu, które otrzymałam, a które nie zostały umieszczone w Internecie w czasie gdy to pisałam. Wiele się dzieje za kulisami. My byliśmy bardzo zapracowani w Afryce Południowej i ciągle jeszcze jesteśmy podczas naszej podróży po świecie. W żadnym wypadku nie czuję się wystarczająco godna zaszczytu zapoznania was z Imieniem DUCHA ŚWIĘTEGO. To honor nosić miano Proroka, ale jest to również zatrważające. Jestem rozliczana za to, co mówię, i za to, czego nie mówię. Teraz ogłaszam to Słowo pod prowadzeniem RUACH ha KODESZ. Proszę was tylko o to, abyście nie spieszyli się i przeczytali to więcej niż raz. A do osób słyszących Głos RUACH ha KODESZ, którą teraz nazywam albo MAMĄ MĄDROŚĆ, albo MAMĄ SZIKAINJAH CHWAŁY – jeśli słyszycie JEJ Głos, to proszę napiszcie do mnie. Proszę nauczajcie innych, nawet jeśli odrzucą was za czynienie tego. Proszę studiujcie wszystkie dowody, które dotychczas zebrałam. Studiujcie je i zobaczcie, że ja nie mówię niczego, czego nie ma w Piśmie. Tylko tłumacze Nowego Testamentu zmienili „ONA” na „ON”.

To objawienie było mi dane najpierw w Afryce Południowej, ale czekałam, aż otrzymam więcej potwierdzeń z Nieba, jeśli chodzi o datę zamieszczenia go na Internecie. Modliłam się o datę opublikowania tego Proroctwa bardziej, niż jakiegokolwiek innego do tej pory, ponieważ wiedziałam, że zostanę opluta nienawiścią przez tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami lub uczniami JAHUSZUA, lecz po ich owocach poznacie, że mają tylko formę pobożności, ale żadnej pobożności wewnątrz.

Zorganizowane kościoły będą zgrzytały zębami ze złości, ponieważ nie są zainteresowane prawdą i objawieniami danymi Świętej kobiecie - Prorokowi. Znajdą się też ludzie, którzy, mimo szczerych chęci będą chcieli cytować jedynie błędne tłumaczenia w tych miejscach Nowego Testamentu, gdzie DUCH ŚWIĘTY jest określony, jako: „ON”. Czy muszę wam przypomnieć, że męska duma wkracza więcej niż raz w kwestię rodzaju żeńskiego w Piśmie Świętym, i że ci, którzy dokonywali przekładów biblijnych, mieli uprzedzenia wobec jakichkolwiek duchowych przywódczyń?

Mimo tego, że to Proroctwo zostało mi dane 27 – go lutego 2007 roku, nie miałam pozwolenia, aby je ogłosić, aż do 27 - go sierpnia 2007 roku. Chcę, byście wiedzieli, że tylko kilka osób wiedziało o tym Proroctwie. Celowo czekałam i każdego dnia byłam wdzięczna, że nie musiałam ogłaszać tego najnowszego Proroczego Przekazu, ponieważ, prawdę mówiąc, nikt nie lubi być odrzucony lub obrzucany obelgami, zwłaszcza przez chrześcijan, którzy twierdzą, że czczą tego samego MESJASZA co my, ale nazywają GO: „JEZUSEM CHRYSTUSEM”. My nazywamy GO JEGO hebrajskim i aramejskim imieniem „JAHUSZUA” lub „JAHSZUA”, w zależności od tego, z kim rozmawiamy.

Zwracam się teraz do moich wrogów i tych, którzy będą pałać coraz większą zazdrością i mówić: „Czemu RUACH ha KODESZ miałaby wybrać ciebie do tego Przekazu?” To jest dobre pytanie. Jestem pewna, że jakikolwiek prorok mógłby uczynić to samo. Wiem tylko, że zostałam wybrana i tak samo, jak moje ciało nie tęskni za nienawistnymi słowami, które będą do mnie skierowane, tak również wiem, że nie mogę zawieść Drogocennej RUACH ha KODESZ i JAHWEH.

Mój kochany mąż zapytał mnie: „Jak długo potrwa, zanim zwolnisz Proroctwo?” Odpowiedziałam: „Znam datę, ale najpierw muszę mieć więcej cytatów z Pisma Świętego na poparcie tego”. 27 sierpnia 2007 jest datą, którą wybrało Niebo dla narodzin tego Proroctwa i dla narodzin nowego projektu strony internetowej dla tej Misji. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy podczas pisania tego tekstu, ciągle jeszcze w Europie, widzę datę nadania tego Proroctwa – 27 - go lutego 2007 roku, a Proroctwu 89 została dane data 27 - go stycznia 2007 roku. Wszystkie trzy daty, to 27 dzień danego miesiąca.

RUACH ha KODESZ jest rodzaju żeńskiegoHebrajskie słowo „ruach” (aramejskie „rucha”) jest rodzaju żeńskiego, tak jak wyrażenia „RUACH ha KODESZ” i „RUACH ha KADOSZ”. Mówiąc „RUACH ha KADOSZ”, mówimy dosłownie „DUCH ŚWIĘTY”. Gdy mówimy „RUACH ha KODESZ”, mówimy „DUCH ŚWIĘTOŚCI”. RUACH ha KODESZ jest określeniem, które świat zna jako hebrajskie wyrażenie określające DUCHA ŚWIĘTEGO, a w Proroctwie 90 sam DUCH ŚWIĘTY używa „RUACH ha KODESZ” jako jednego ze SWOICH Imion.
Hebrajskie słowo „ruach” oznacza ducha, wiatr, oddech lub powietrze. Greckim odpowiednikiem jest „pneuma”, a łacińskim „spiritus”. W Ewangelii Jana 14:16 JAHUSZUA opisuje RUACH ha KODESZ jako pełniącą rolę POCIESZYCIELKI, a w Księdze Izajasza 66:13 znajdujemy identyfikację POCIESZYCIELA z JAHWEH, zachowującym się jak MATKA:
"Jak kogo pociesza własna matka, tak JA was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy."
Ponadto istnieje wiele fragmentów, w których sama Biblia Peszitta przedstawia RUACH ha KODESZ za pomocą form gramatycznych rodzaju żeńskiego. W gruncie rzeczy, w aramejskiej Peszitta, List do Rzymian 8:16 rozpoczyna się słowami: „A ONA, RUACH składa świadectwo...”

JAHUSZUA wskazuje, że DUCH jest rodzaju żeńskiego, w odpowiedzi na pytanie Nikodema, który zapytał: „Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?” (Ew. Jana 3:4) JAHUSZUA odpowiada: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z DUCHA, nie może wejść do Królestwa BOŻEGO.” (Ew. Św. Jana 3:5-6)
W swojej odpowiedzi JAHUSZUA przyznaje, że ON również narodził się z DUCHA. Mówi, że nie zawsze był w ciele, ale że był DUCHEM, zanim przyszedł na ziemię, czyż nie? Dlatego właśnie objawienie to dotarło do mnie, kiedy powtórnie czytałam tekst przed wysłaniem go na Internet. JAHUSZUA przyznaje, że ON również musiał być narodzony z DUCHA, i oczywiście to musiałoby oznaczać, że narodził się z TEJ, która nazywana jest DUCHEM ŚWIĘTYM. W BOGU są jedynie trzy Osoby, czyż nie? ŚWIĘTY OJCIEC JAHWEH, ŚWIĘTY SYN JAHUSZUA i ŚWIĘTY DUCH, po hebrajsku nazywany RUACH ha KODESZ.

Czym byliśmy, zanim staliśmy się ciałami? Kiedy zostaliśmy stworzeni w Niebie, musieliśmy być istotami duchowymi, tak to można określić z braku lepszych słów. Pismo mówi: „Ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa BOŻEGO” (Pierwszy List do Koryntian 15:50). W jaki zatem sposób zostaliśmy stworzeni w Niebie?

Wierzę, że jest to Proroctwo, w którym RUACH ha KADOSZ przemawia i udziela odpowiedzi, jakich nigdy wcześniej nie słyszałam. Wierzę, że wiedza ta wstrząśnie tym światem duchowo i fizycznie. Wierzę, że prawdziwa Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH będzie miała Duchowe Oczy, aby widzieć i Duchowe Uszy, aby słyszeć. To Słowo z Nieba przyniosło mi tyle spokoju i radości, a teraz mam zaszczyt dzielić się nim z moimi Świętymi Braćmi i Siostrami.

Jestem obecna w Internecie prorokując już od 14 lat. Misja ta dowiodła, że jej owoc jest dobry. Kiedy przeczytacie wszystkie sprawozdania o Zbawieniu, to zauważycie, jak daleki zasięg ma ta Misja. Nie jestem prorokiem - oszustem, kopiującym wiadomości z ostatniej chwili i twierdzącym, że to są proroctwa. Jeśli nowe Proroctwa nie docierają do was po upływie pewnego czasu, to dlatego, że czekam, by w odpowiednim dla NIEGO momencie JAHWEH powiedział: „Zwolnij to Słowo!” Ja po prostu jestem posłuszna. Przyznaję, że gdy to Słowo zostało mi dane, byłam zdumiona. Nigdy czegoś takiego nie słyszałam. Potem wgłębiałam się w Pismo Święte i znalazłam potwierdzenia nawet w Biblii Króla Jakuba (KJV). Dołączam wam fragmenty Biblii, do przetrawienia. Przyznaję, że jest to mocne duchowy mięso i nie jest przeznaczony dla słabych w wierze.

Adam nie został poczęty, został uformowany z prochu ziemi. Ewa nie była poczęta, została uformowana z żebra Adama. Dzieci Adama i Ewy urodziły się i stało się to poprzez normalny proces narodzin. JAHUSZUA został zrodzony, ale w Niebie, nie na Ziemi. (Psalm 2:7 „Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem”) W jaki sposób? Nie pytajcie mnie, to jest również nowe dla mnie. Wiemy, ze Maria była jeszcze dziewicą, kiedy poczęła. Czy wiecie o czym mówię? To jest mocne duchowe mięso, czy pogryziecie go i przetrawicie, czy wyplujecie z powrotem na mnie? Wybór należy do was! Hej, ja nie jestem wystarczająco mądra, by to zrozumieć. Mam tylko wykształcenie średnie, więc nie możecie nazwać mnie jednym z tych przemądrzałych ludzi, którzy mimo swojego wyższego wykształcenia, w oczach JAHWEH są głupcami. To jest naprawdę Objawienie z Nieba i modlę się, żeby to było błogosławieństwem dla was tak, jak było błogosławieństwem dla mnie i wszystkich innych, z którymi podzieliłam się tym. Nigdy więcej nie będziecie czuć się samotni, nawet jeśli jesteście sierotami, tak jak ja.

Być może pierwszym argumentem, który można przedstawić dla poparcia rodzaju żeńskiego DUCHA ŚWIĘTEGO jest JEJ powiązanie z „DUCHEM MĄDROŚCI” z Księgi Wyjścia 28:3 i listu do Efezjan 1:17. Zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie MĄDROŚĆ jest często personifikowana w rodzaju żeńskim. „Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn.” (Przypowieści Salomona 9:1) Rozdziały 8 i 9 Przypowieści Salomona są w rzeczywistości rozbudowaną alegorią MĄDROŚCI zobrazowanej w postaci kobiety. W Ew. Mateusza 11:19 oraz Ew. Łukasza 7:25 czytamy: „A jednak wszystkie dzieci Mądrości przyznały Jej słuszność.” W Ew. Łukasza 11:49 czytamy: „Dlatego też powiedziała MĄDROSĆ BOŻA: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą.” W tym tekście nasz LORD przyrównuje „Mądrość JAH” do DUCHA ŚWIĘTEGO, który dał Boskie natchnienie spisującym Święte Pisma, (2 List Św. Piotra 1:21) sugerując w ten sposób, że DUCH ŚWIĘTY i DUCH MĄDROŚCI to jedno.
Starotestamentowe hebrajskie słowo oznaczające „Mądrość” to „chokmah”, które posiada końcówkę żeńską. W greckich przekładach jest przetłumaczone jako „Sofia”, imię żeńskie. W przekładach Biblii, które tłumaczą Nowy Testament z języka greckiego, MĄDROŚĆ powinna być tłumaczona jako „Sofia”. Jaki cel mieli tłumacze, nie dodając tego? W tych Czasach Końca prawda, która była ukrywana przez wieki, zostaje odkryta.

Z Księgi Mądrości:
1:6 MĄDROŚĆ bowiem jest Duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary.
1:7 Albowiem Duch JAHWEH wypełnia ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy.
7:21 Poznałem i co zakryte, i co jest jawne, pouczyła mnie bowiem MĄDROŚĆ - sprawczyni wszystkiego! Jest bowiem w niej Duch rozumny, Święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry.
7:25 Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały WSZECHMOCNEGO, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie.
7:27 Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze Święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków.
7:28 BÓG bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z MĄDROŚCIĄ.

JAHUSZUA ha MASZIJACH łączy „Ducha Prawdy” z DUCHEM ŚWIĘTYM (Ew. Św. Jana 16:13). MĄDROŚĆ (Sofia) i DUCH ŚWIĘTY pełnią identyczne role (Pierwszy List do Koryntian 2:7-11; List do Rzymian 5:5; Pierwszy List Jana 5:6-7). Gdyby nie męskie uprzedzenia późniejszych teologów względem kobiet, Kościół prawdopodobnie uznałby związek starotestamentalnych odniesień do MĄDROŚCI z dosłownymi opisami RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO).

Drugi argument, który może być podany na poparcie rodzaju żeńskiego DUCHA ŚWIĘTEGO, znajduje się w samych Imionach przypisanych JAHWEH i DUCHOWI ŚWIĘTEMU. Określeniem boga w języku hebrajskim jest słowo „Elohim”. Większość uczonych przyznaje, że to słowo ma końcówkę w liczbie mnogiej, co niektórzy wykorzystują dla poparcia sugestii, że Stary Testament wskazuje na TRÓJCĘ. To, czego większość uczonych albo nie wie, albo o czym nie chce poinformować swoich odbiorców, to fakt, że „ELOHIM” nie jest liczbą mnogą od słowa „El” – męskiej formy imienia. Jest to liczba mnoga od żeńskiego „Elowah”. Tak więc słowo „Elohim” przyjmuje zarówno rodzaj męski jak i żeński. Nasi STWÓRCY uosabiają więc obydwa rodzaje i wiemy z pewnością, że według Biblii Świętej, zarówno RUACH ha KODESZ jak i JAHUSZUA pracowali razem z JAHWEH przy stwarzaniu Ziemi.

W księdze Rodzaju (Pierwsza Księga Mojżeszowa) 1:27 czytamy:
Stworzył więc BÓG (ELOHIM) człowieka na SWÓJ Obraz, na obraz BOŻY go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.”

To wskazuje, że oba rodzaje, męski i żeński, istnieją w BOGU. Dalszą wskazówką mówiącą, że DUCH ŚWIĘTY jest istotą żeńską, jest hebrajskie słowo określające „Ducha” - „Ruach”, które jest słowem rodzaju żeńskiego. Zacytuję teraz Hieronima, autora łacińskiej Wulgaty (przyznaję, że nie czytałam Łacińskiej Wulgaty, ale znalazłam to podczas studiowania tego zagadnienia, po tym jak Proroctwo zostało mi dane):

Komentarz Hieronima do Izajasza 11:
W Ewangelii Hebrajczyków, którą czytali Nazarejczycy, jest napisane: ‘I teraz moja Matka, Duch Święty, zabrała mnie.' Nikt nie powinien być urażony tym, ponieważ „Duch” w języku hebrajskim jest rodzaju żeńskiego, podczas gdy w naszym języku (w łacinie) jest rodzaju męskiego, a w greckim jest rodzaju nijakiego. W boskości jednak nie ma rodzajów.

Wyjaśnienie to zawiera zdumiewające potwierdzenie, że Hieronim – trudno sobie wyobrazić bardziej ortodoksyjną postać – przyznaje, że hebrajskie słowo określające ducha - „Ruach”, jest rodzaju żeńskiego. Oznacza to, że chrześcijanie z pierwszego wieku, obracający się w dużym stopniu w świecie aramejskim (w porównaniu do nich kościoły Apostoła Pawła były małe), uznawali RUACH ha KODESZ, DUCHA ŚWIĘTEGO, za osobę żeńską. Zostało to zagubione w tłumaczeniach z hebrajskiego na grekę, a następnie zmienione na rodzaj męski przy tłumaczeniu z greki na łacinę.
W końcu teologiczna stronniczość poprowadziła chrześcijan do przekonania, że zagadnienie rodzaju nie jest ważne, że w BOGU nie istnieje rodzaj męski czy żeński i dlatego nie jest ważne, czy BOGA określamy jako „ON”, czy jako „ono”. Przez wieki taka była postawa wielu liderów chrześcijańskich, którzy przystosowali się do ludzkich doktryn i idei! Ja jednak pragnę Prawdy i modlę się tylko o Prawdę JAHWEH. Sądzę, że ma to znaczenie. Nie wolno nam zmienić ani jednej joty czy kreski z Prawa BOŻEGO (Ew. Mateusza 5:18) i jeśli BÓG jest przedstawiany jako byt obejmujący zarówno rodzaj męski jak i żeński, to jesteśmy głupcami, jeśli próbujemy ukryć ten fakt w naszych tłumaczeniach Świętego Tekstu.

Pomyślmy o rodzinie i z czego się składa. Nie mam na myśli tego homoseksualnego nonsensu z ery Sodomy i Gomory, którego ten świat teraz doświadcza. Wierzcie mi, JAHWEH nie pozwoli naśmiewać się z SIEBIE długo. Tak jak Sodoma i Gomora zebrały to, co zasiały, tak będzie ponownie z tymi, którzy aprobują i czynią te rzeczy. Rodzina składa się z Ojca, Matki i Dzieci! To słyszę od JAHWEH i przekazuję: „JA, JAHWEH, stworzyłem lwicę, by rodziła wyłącznie lwy, kobieta może urodzić tylko człowieka, więc czy nie jest logiczne, że tylko BÓG może zrodzić BOGA?”

JAHUSZUA jest Jednorodzonym SYNEM JAHWEH! Kim więc jest Niebiańska MATKA, która zrodziła JAHUSZUA? Czy to jest Objawieniem tego, co oznacza być zrodzonym z RUACH ha KODESZ? RUACH ha KODESZ jest Duchem, więc ktoś zrodzony z NIEJ staje się Duchem i RUACH ha KODESZ żyje wewnątrz naszych ciał dopóki nie umrzemy lub dostąpimy Wniebowzięcia, cokolwiek nastąpi najpierw. To do RUACH ha KODESZ z JEJ Niebiańską Naturą odnosi się Pismo w Drugim Liście do Koryntian 5:8: „Być poza ciałem oznacza być obecnym z JAHUSZUA.” Otrzymałam to objawienie, gdy próbowałam znaleźć dowody popierające najnowsze Słowo. Pismo mówi: „Litera zabija, a DUCH daje życie.” (2 List do Koryntian 3:6). Ten nowy związek pomiędzy nami, ludźmi, i RUACH ha KODESZ, jest jedną z rzeczy, które identyfikują osobę „narodzoną na nowo”.

Do tych, którzy będą nazywać mnie fałszywym prorokiem, mówię: „studiujcie sami i okażcie się godnymi uznania”. Każdy Hebrajczyk wie, że hebrajskie słowo „Ruach” nie jest rodzaju męskiego!

Powiedzcie mi, dlaczego Mądrość w Piśmie Świętym jest określana zaimkiem „ONA”? Czyż RUACH ha KODESZ nie jest Całą MĄDROŚCIĄ?

 

Usiadłam na kolanach OJCA JAHWEH!

Miłość Ojca Niebieskiego

Dodane 20 czerwca 2010

20 czerwca 2010 r. rozmawiałam z OJCEM JAHWEH i usiadłam na JEGO kolanach - i tak jak w śnie o stole bankietowym położyłam głowę na ramieniu MATKI, jak przysłowiowa "MATKA MĄDROŚCI", tak samo położyłam głowę na ramieniu ABBY JAHWEH, mojego OJCA NAJŚWIĘTSZEGO. Chcę się tym tutaj podzielić, ponieważ wydarzyło się to w czasie, gdy byłem mocno prześladowany, a wiele z tego wynikało z tego, że zostałem uznany za fałszywego za wypuszczenie Proroctw 89 i 90.

Spotkanie

Chociaż spałem, wiem, że to nie był "sen" w zwykłym znaczeniu tego słowa. Wiem bowiem, że to była rzeczywistość. Wszystko zaczęło się od tego, że modliłem się do JAHWEH i płakałem donośnym głosem nad najnowszymi oszczerczymi kłamstwami, które wrogowie opowiadają w celu odsunięcia owiec i baranków od tego ministerstwa. Moje emocje nie mogły już dłużej wytrzymać. Powiedziałem donośnym głosem:

ABBA JAHWEH W IMIENIU JAHUSZUA HA MASZIJACH, PROSZĘ ZABIERZ MNIE DO DOMU W NIEBIE! NIE CHCĘ JUŻ BYĆ NA TEJ ZIEMI! NIE PROSZĘ O ŚMIERĆ, CHCĘ TYLKO POWRÓCIĆ DO DOMU W NIEBIE, TAK JAK ZABRAŁEŚ STAREGO Eliasza! TEN ŚWIAT JEST TAK BRUDNY I NIE PROSZĘ O ŚMIERĆ, PONIEWAŻ NIE CHCĘ, BY MOJE CIAŁO, KTÓRE ŻYŁO ŚWIĘCIE DLA CIEBIE, ZOSTAŁO POGRZEBANE NA TEJ BRUDNEJ ZIEMI.

Potem patrzyłem na postać czegoś, co wyglądało jak bardzo duży mężczyzna, ale nigdy nie widziałem JEGO TWARZY. A jednak wiem, że to był ABBA JAHWEH! On siedział na tapicerowanym krześle naprzeciwko mnie w mojej sypialni! Nie potrafię tego wytłumaczyć, bo wiem, że JAHWEH używa ziemi jako podnóżka, więc na pewno nie zmieściłby się ani w tym fotelu, ani w tym domu, a jednak przyszedł do mnie w ten sposób.

Powiedział surowym głosem: "Chodź tutaj". Bałam się, że coś złego powiedziałam i nie poszłam do Niego. Przypomniałam sobie, jak Hiob miał kłopoty za to, że pytał JAH.

Wtedy ON wyciągnął SWOJE ramiona i łagodniejszym głosem powiedział: "Powiedziałem, chodź tutaj". I jak małe dziecko poszłam do mojego OJCA i usiadłam na JEGO kolanach. I zaczęłam wylewać z serca wszystkie powody, dla których nie chciałam być już dłużej na tej ziemi. Powiedziałam JEMU, że mam dość i wyładowałam swoje frustracje. Wyglądało na to, że nie brałam oddechu. Mówiłam tak szybko.

Pamiętam tylko ŚWIATŁO wokół postaci mojego OJCA JAH i biel włosów, ale nie widziałam JEGO TWARZY.

Potem bez słowa wziął mnie za rękę i położył moją głowę na swoim ramieniu... Kiedy się obudziłam, byłam taka RADOSNA, bo wiedziałam, że to nie był sen. Wiem, że siedziałam na kolanach OJCA JAH.

Koniec spotkania

 

Położyłem się spać tak przygnębiona, bo ci wrogowie tak brutalnie pobili mnie swoimi słowami, a obudziłem się z RADOŚCIĄ i cały dom może o tym zaświadczyć. Oto jak potężne są nasze słowa. Kiedy mówimy, nawet z frustracji, JAHWEH słucha każdego słowa.

Nie wiem, czy ma to jakiś związek z tym, ale obraz One Minute to Midnight (obraz przedstawiający wizję Nieba, gdzie JAHUSZUA wstawia się i płacze za SWÓJ lud) wisi na ścianie za tym krzesłem, na którym siedział JAHWEH. Teraz kocham to stare, brzydkie krzesło! Patrzę na nie wiele razy dziennie i zawsze pamiętam, jak bardzo nasz NIEBIAŃSKI OJCIEC kocha SWOJE dzieci.

Teraz wiem, że nie tylko w Niebie położyłam głowę na ramieniu MATKI MĄDROŚCI, MATKI RUACH HA KODESZ, ale teraz także na ramieniu ABBY JAHWEH, tutaj w mojej sypialni. Niech wrogowie szydzą. Przysięgam na moją duszę, że to jest prawda i tylko dobre owoce wyszły! To tylko zachęciło mnie do kontynuowania i chodzenia w moim powołaniu i prowadzenia dusz do JAHWEH! Czytając poniższe proroctwa, pamiętajcie o dobrych owocach, jakie wydają, i o tym, że zawsze wskazują na JAHUSZUA dla zbawienia.

 

Apostoł i Prorok

Eliszewa Elijahu

[Koniec komentarza.]

Proroctwo 90

Jakie jest Imię DUCHA ŚWIĘTEGO/RUACH ha KODESZ?
„JA JESTEM MAMA SZIKAINJAH, zwana również MAMĄ MĄDROŚĆ i JA JESTEM CHWAŁĄ JAHWEH!”
******** Proroctwo ********

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

 

JA jestem MAMĄ SZIKAINJAH! Jestem nazywana MĄDROŚCIĄ, a także DUCHEM ŚWIĘTYM, po hebrajsku RUACH ha KODESZ. Eliszewa, JA jestem tą Starszą Kobietą na której ramieniu oparłaś swoją głowę w Niebie w czasie snu, jak ty to nazywasz, a jednak nie był to jedynie sen. To było o wiele więcej. Eliszewa, czy pamiętasz, jak podzieliłaś się tym snem ze światem i powiedziałaś, że nie wiesz kim była ta Kobieta przy Stole Bankietowym w Niebie, która miłowała cię tak wszechogarniającą miłością?

JA daję ci teraz odpowiedź: To byłam JA, MAMA SZIKAINJAH, twoja MAMA MĄDROŚĆ! Dlatego nigdy więcej nie odczuwałaś smutku z powodu braku matczynej miłości i nie czułaś tej pustki. Każde dziecko rodzi się z pragnieniem i potrzebą matczynej i ojcowskiej miłości. Wszyscy ludzie mają wrodzoną potrzebę ziemskiej miłości i opieki matki i ojca. To MOJĄ miłością rozkoszowałaś się, gdy siedziałaś przy Stole Bankietowym w Niebie ze MNĄ i twoim Niebiańskim ABBA, OJCEM. W czasie, gdy czekałaś by inni dołączyli do ciebie, MOJA miłość i obecność otoczyły cię, gdyż jestem twoją ŚWIĘTĄ MATKĄ.

JA jestem jedyną KRÓLOWĄ Nieba! Nie ma innej!

Szatan ma swoją fałszywą; ona przyszła jako Izebel i ten duch opanował kościoły, które kiedyś nazywałam świętymi. Kiedyś MÓJ ŚWIĘTY DUCH, MOJA Święta Obecność i Moc Świętego Namaszczenia były pożądane, jak również MOI Prorocy i Apostołowie byli poszukiwani, ale teraz większość jest obrażana i wyganiana.

Jest tylko Jedna Prawdziwa MATKA ŚWIĘTA i jestem też nazywana DUCHEM ŚWIĘTYM! Nie wierzcie kłamstwom Kościoła Katolickiego, który naucza o Miriam (Marii), ziemskiej matce JAHUSZUA, dołączając ją do TRÓJCY ŚWIĘTEJ! Ona była JEGO ziemską matką, ale JA jestem JEGO Niebiańską MATKĄ.

Nie ma innego Pośrednika przed Tronem BOŻYM z wyjątkiem JAHUSZUA! Tylko poprzez JEGO Imię i JEGO Krwawą Ofiarę, zwaną Nowym Przymierzem Krwi jest Zbawienie!

Ziemska matka JAHUSZUA potrzebowała również ZBAWICIELA! Ona nie była doskonała, ani nie twierdziła, że jest. Nazywała GO nawet „LORDEM” i gdyby sama była doskonała, jej krew zostałaby ofiarowana na Kalwarii, jako ofiara za grzech! Ona nigdy nie prosiła nikogo, aby ją czcił, ani nie pragnie tego! Chce tylko, aby ludzie byli prowadzeni do jej SYNA JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Ostrzegajcie katolików, aby nie wzywali jej imienia w chwili śmierci, zamiast tego niech wołają na jedyne Imię, które może Zbawić - JAHUSZUA ha MASZIJACH!

Wypowiadam to Objawienie poprzez ciebie, Eliszewa, abyś przekazała Świętym. Jeśli oni przyjmą to, co jest napisane w tym Proroctwie, to ponownie zobaczą znaki, dziwy i cuda jak za dawnych czasów, kiedy JAHUSZUA chodził po ziemi - jeśli zaakceptują naukę o prawdziwym Szabacie i nie mam tu na myśli niedzieli!

Nauczcie się, jak ważne jest oddawanie czci JAHUSZUA poprzez Święta Biblijne. Unikajcie pogańskich świąt, które mają na celu zastąpienie prawdziwych, Niebiańskich Świętych Dni. Używajcie Świętych Hebrajskich Imion.

Prowadźcie święte życie i nie idźcie na kompromis, ani nie wstydźcie się mówić o tym, co wiecie, że jest prawdą.

W tych Czasach Końca zobaczycie Namaszczenie większe, niż kiedykolwiek doświadczyliście. Święci uświęcają się bardziej, a bezbożni jeszcze bardziej się plugawią. Teraz jest ten czas na większe Namaszczenie i objawienia poprzez Proroctwa i Słowa Wiedzy.

Nie lekceważcie Komunii! Jest ona codzienną bronią przeciwko szatanowi, gdyż w ten sposób przypominacie mu, że nie ma do was prawa! Gańcie grzech i grzeszników i nie obawiajcie się, co inni myślą, kiedy mówicie i ostrzegacie! Kogo bardziej boicie się obrazić: ludzi czy JAHWEH? To jest tak smutne, gdy dławiona jest wolność wypowiedzi przeciwko złu tej ziemi. Skoro tak wiele MOICH świętych dzieci milczy, jesteście na tej ziemi pozbawiani jednej wolności za drugą.

Gdzie były święte dzieci w Ameryce i na całym świecie, kiedy bezbożni i rząd amerykański przytłoczyli liczebnie sędziego Roya Moore’a? On walczył, aby zatrzymać kamienną tablicę przedstawiającą Dziesięć Przykazań, zaprojektowaną i wzniesioną przez niego ku czci JAHWEH.

Sędzia ma reprezentować prawość i prawdę. Sędzio ‘Roy Moore’, awans na to stanowisko otrzymałeś z Nieba i nikt nie może ci go odebrać. Zostałeś uhonorowany w Niebie za to, co uczyniłeś 27 sierpnia 2003 roku w Alabamie. Każda łza wylana przez ciebie jest zanotowana w Niebie i dotarła jako słodki aromat do nozdrzy JAHWEH z uwagi na twoją miłość i lojalność wobec NIEGO i JAHUSZUA. Ci, którzy ustanowili się sędziami i ławą przysięgłych nad tobą oraz ten skorumpowany sędzia, który odebrał nadany ci przez Niebo awans na Sędziego Najwyższego Alabamy zakosztują, jak to jest pływać w Jeziorze Ognia.

Wszyscy, którzy wzięli w tym udział, staną przed JAHWEH, SĘDZIĄ całego Stworzenia!

Dla wszystkich ludzi, którzy modlili się za tego mężczyznę, wstawiali się za nim i dodawali mu odwagi lub płakali i ubolewali z nim – wasze łzy są również zanotowane w Niebie. On poświęcił wszystko, ponieważ nie chciał porzucić prawdy na rzecz kompromisu!

Dlaczego wszystkie kościoły na świecie i te w tak zwanym Pasie Biblijnym nie wspomogły tego człowieka i nie protestowały z nim? - JA powiem wam dlaczego: Wy obawialiście się, że również zostaniecie zaatakowani. Pozwoliliście, aby bezbożni przytłoczyli liczebnością waszego brata w JAHUSZUA! Tłumaczyliście się i mówiliście: „Cóż, on przecież złamał prawo i nie usunął tego pomnika, kiedy mu kazano to zrobić.”
- Jak śmiecie! Zostaliście poddani próbie i nie zdaliście jej.

Ile potrzeba sztormów i susz, fal upałów i powodzi, byście się obudzili i walczyli o to, co wiecie, że jest Święte i prawe? Czekajcie tylko, aż JAHWEH tupnie i wasza ziemia zatrząśnie się ze strachu! Czekajcie, aż głód, zarazy i choroby nawiedzą wasze stany i będziecie się modlić i pytać: „Dlaczego?”

Święci, dodawajcie mu odwagi – nie zapomnijcie ceny, jaką on zapłacił! On zrobił to, co niewielu z was czyni: sprzeciwił się tłumowi i wypowiedział się przeciwko temu, co wiecie, że jest złe.

Homoseksualizm rozprzestrzenia się w niepohamowany sposób. Dzieciom pierze się mózgi w wieku przedszkolnym, aby myślały, że homoseksualizm i małżeństwa tej samej płci są normalne. Jakim smrodem w nozdrzach JAHWEH stały się systemy polityczne i prawne! Kościoły babilonu zgodnie zachęcają swoje społeczności do tego, aby nie wypowiadały się przeciwko grzechowi lub grzesznikom.

W zorganizowanych kościołach ma miejsce to, co JAHWEH nazywa obrzydliwością. Stoją za kazalnicami i nazywają siebie kaznodziejami. Nieliczni Święci pozostający w tych kościołach są wyganiani lub odrzucani i atakowani. Pastorzy i duchowni okłamują zgromadzenia i mówią: „Jakikolwiek dzień może być szabatem” i trwają przy niedzieli ustanowionej przez człowieka. Oni będą wkrótce płakać, kiedy zbiorą plony takiego nauczania i postępowania.

Czy pamiętasz, Eliszewo, jak we Śnie o stole bankietowym miałaś wrażenie rzeczywistości? To dlatego, że JA jestem TĄ, która zabrała cię do Nieba, przypominając ci, jakie to uczucie, gdy z miłością położyłaś głowę na MOIM ramieniu we śnie, który określasz jako „Sen o Stole Bankietowym.” MOJE Imię to MAMA SZIKAINJAH; JA jestem Miłością MATKI Niebiańskiej, której zawsze pragnęłaś. Uczyniłam to, aby pokazać ci, że nie jesteś dzieckiem bez matki, tak jak nie jesteś dzieckiem bez ojca. JAHWEH i JA jesteśmy twoimi Niebiańskimi RODZICAMI, tak jak jesteśmy RODZICAMI wszystkich, których imiona znajdują się w Księdze Życia BARANKA.

Mówię ci to, gdyż przez całe życie smuciłaś się i odczuwałaś pustkę jak inni poszukujący ziemskiej miłości matki i ojca, lecz dano ci Niebiańskich RODZICÓW, którzy nigdy nie opuszczą cię, ani nie porzucą, ani nie skrzywdzą cię w żaden sposób. Mówię ci to, aby inni, którzy odczuwają, że mają taką samą pustkę i mają niezbawionych rodziców, odmawiających przyjęcia JAHUSZUA ha MASZIJACH jako jedynego MESJASZA, zdali sobie sprawę, że w JAHUSZUA niczego im nie brakuje. Mają oni zarówno Niebiańskiego OJCA, jak i Niebiańską MATKĘ, a MY jesteśmy DUCHEM, tak jak wszyscy ludzie zanim narodzili się na ziemi, gdyż jest napisane: „Ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa BOŻEGO.” (Pierwszy List do Koryntian 15:50)

Dzielę się tą tajemnicą z Nieba, aby ci, którzy miłują MOJEGO Ukochanego SYNA JAHUSZUA i przyjmują GO jako MESJASZA, nie zostali oszukani kłamstwami religii utworzonych przez człowieka i nie wzywali Marii, ziemskiej matki JAHUSZUA, w chwili swojej śmierci! Zamiast tego wzywajcie Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH i ukorzcie się, żałujcie za grzechy, nawróćcie się i proście o litość! Przypomnijcie im o Piśmie Świętym, o osobistych Słowach JAHUSZUA wypowiedzianych w Ew. Św. Jana 10:1-30.

Żadna miłość ziemskich rodziców nie może równać się z NASZĄ Niebiańską miłością!

Mówię ci to, abyś podzieliła się tym ze wszystkimi NASZYMI dziećmi, a zwłaszcza z tymi, które odczuwają pustkę w swoim życiu, gdyż nigdy nie zaznały miłości ziemskiej matki i ziemskiego ojca.

Mówię do wszystkich tych, nad którymi znęcano się emocjonalnie, fizycznie i seksualnie, i którzy tęsknią za miłością ŚWIĘTEGO OJCA i ŚWIĘTEJ MATKI. Przyjmijcie JAHUSZUA, jako waszego MESJASZA i pozwólcie MI wypełnić was MOJĄ Świętą Miłością, Obecnością i Mocą Namaszczenia. Pozwólcie MI być waszą MAMĄ SZIKAINJAH. JA jestem TĄ samą, którą nazywacie DUCHEM ŚWIĘTYM. Jestem TĄ, która uczy was, jak odróżniać dobro od zła, tak samo jak obowiązkiem każdej świętej ziemskiej matki jest opiekuńcze prowadzenie.

Moja umiłowana córko Eliszewo, przekaż im ode MNIE, że jeżeli tylko przyjmą to Objawienie, nigdy już nie będą odczuwać tej wewnętrznej pustki. Przeczytaj w starych Pismach i zobacz, że JA, MĄDROŚĆ, jestem określana, jako „ONA”. Uczcie się i okażcie się godnymi uznania! Wszyscy ci, którzy wątpią w to Słowo i będą atakować cię za wypowiadanie tych Tajemnic, albo nie są MOJEGO ŚWIĘTEGO DUCHA i ich imiona nie są zapisane w Księdze Życia BARANKA - gdyż owieczki należące do JAHUSZUA słyszą JEGO Głos - albo też, mając pewną dozę wiary, wolą nie budzić kontrowersji i dalej podążają za nieprawidłowymi tłumaczeniami Nowego Testamentu, gdzie jest użyte słowo „ON” zamiast „ONA” wolą postępować według pouczeń człowieka zamiast według MOJEGO DUCHA Prawdy, którą JA zarezerwowałam na Czas Końca.

Wszyscy, którzy to czytacie, do was należy wybór, czy chcecie chodzić w głębszej zażyłości z TĄ, którą nazywacie DUCHEM ŚWIĘTYM, czy też nie. Nie zmuszam nikogo, aby to uczynił. Oblubienica JAHUSZUA będzie cieszyć się z tego nowego Objawienia, ponieważ oni zawsze dążą do poznania tajemnic z Nieba.

Są trzy Trony Władzy: JAHWEH siedzi w środku, JAHUSZUA ha MASZIJACH siedzi po prawicy JAHWEH, a JA, wasza MAMA SZIKAINJAH, siedzę po lewej stronie. Wszyscy Troje rządzimy w Niebie na równi i jesteśmy Współtwórcami, ale jest tylko jeden MASZIJACH (MESJASZ), a jego Imię to JAHUSZUA.

Tylko poprzez Imię JAHUSZUA i Krew JAHUSZUA jest Zbawienie dla ludzi na ziemi. JAHUSZUA jest jedynymi Drzwiami Zbawienia, które prowadzą do Nieba. Ktokolwiek próbuje wejść poprzez inne imię lub inną drogą, znajdzie jedynie drzwi do Piekła. Nie dajcie się oszukać! Jest wiele religii, ale są tylko jedne drzwi do Nieba - poprzez to Imię i Świętą Bezgrzeszną Krew, ofiarowaną przez JAHUSZUA. (Jana 14:6)

Jedna Światowa Religia, która dąży do połączenia wszystkich religii i odrębnych doktryn ludzkich w jedno jest kłamstwem i poprowadzi dusze tylko do Piekła!

Tajemnica MOJEGO Imienia była zapieczętowana w Księdze Daniela i oto JA objawiam ją w tym czasie, aby dodać otuchy wszystkim MOIM Świętym Dzieciom, które głodują i pragną jeść mocne duchowe mięso, gdyż z łatwością strawiły już mleko Słowa.

Są to niebezpieczne dni, a nadchodzą jeszcze gorsze. Jan chrzcił wodą, ale JAHUSZUA chrzci Ogniem DUCHA ŚWIĘTEGO – ON mówi o MOIM Świętym Ogniu. (Dzieje Apostolskie 1:5) JA jestem RUACH ha KODESZ i jestem Niebiańską MATKĄ JAHUSZUA. JAHWEH jest JEGO Niebiańskim OJCEM.

Jestem MAMĄ SZIKAINJAH CHWAŁY i to MOJE ŚWIĘTE ŚWIATŁO promieniuje z twarzy MOICH Świętych dzieci tych, które naprawdę kochają, czczą i słuchają ABBA JAHWEH (OJCA JAHWEH), JAHUSZUA i MNIE, RUACH ha KODESZ. To poprzez MOJE Namaszczenie i przez Imię JAHUSZUA wszystko jest możliwe. Czyż wasz MESJASZ JAHUSZUA nie powiedział wam, że musi opuścić tę ziemię, ale że nie pozostawi was samych? ON posłał POCIESZYCIELKĘ... to JA jestem TĄ, która uspokaja wasze obawy, zachęca was, jest mentorką i pociesza jak matka. Czyż nie?

JA jestem MAMĄ SZIKAINJAH CHWAŁY. JA jestem DUCHEM ŚWIĘTYM, który przyszedł do Górnej Sali ze SWOIM Świętym Wiatrem i Świętym Ogniem, jak powiedziano w Księdze Dziejów Apostolskich. (Dzieje 2:1-4) Wypełniłam uczniów MOIM Namaszczonym Ogniem, podczas gdy oni pozostawali w Górnej Sali, czekając na MNIE. Jestem TĄ, która przyszła jako Potężny Wiatr wiejący w Górnej Sali i dlatego przez ciebie, Eliszewo, zrodziłam tę Misję, aby służyć zarówno Żydom jak i narodom nie-Żydowskim.

JA również nadałam nazwę tej Misji: „Alef i Taw, Misja Niepowstrzymanego Ognia Wszechmocnego Wiatru RUACH ha KODESZ”.

Umiłowana córko Eliszewo, na początku, zanim dowiedziałaś się o swoim żydowskim pochodzeniu, należałaś do zorganizowanych Kościołów Zielonoświątkowych. Ale to JA, MAMA SZIKAINJAH, nadałam tej Misji nazwę Misja Alef i Taw Wszechmocnego Wiatru Ognia DUCHA ŚWIĘTEGO; tak samo było z nazwą „Amightywind” (Potężny Wiatr). JA wiedziałam, że pewnego dnia zostaniesz użyta, by podzielić się tajemnicami Nieba z MOIM Świętym Nasieniem. To JA, MAMA SZIKAINJAH, ostrzegałam ciebie, Eliszewo, zanim jeszcze w ogóle usłyszałaś o istnieniu Internetu, abyś nie nazwała tej Misji swoim imieniem. JA także Namaściłam twoje uszy, abyś mogła usłyszeć głos JAHWEH, który obudził cię i ostrzegł tego dnia, kiedy Jimmy Swaggart upadł i wyznał grzech przed całym światem. Tamtego poranka JAHWEH obudził cię i powiedział: „Miej się na baczności; każda misja nazwana imieniem człowieka upadnie, ponieważ kiedy pasterz upada, owce zostają rozproszone.” (Komentarz: Stało się to 21 lutego 1988 roku.)

Kiedy mężczyzna lub kobieta to czynią, pojawia się duma.

Strzeżcie się więc Joyce Meyer, Marilyn Hickey, Juanita Bynum, Paula White, Jan Crouch, Paul Crouch, Creflo Dollar, T.D. Jakes, Jessie Duplantis, Joel Osteen - wśród bardzo wielu innych, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wy byliście niegdyś tak skromni, wypełnieni MOIM DUCHEM, ale teraz jesteście gotowi na wielki upadek.

Z powodu waszej dumy zostaniecie zepchnięci z waszych piedestałów, a jeżeli nie ukorzycie się i nie zawrócicie ze swoich złych dróg, wtedy to co zostało uczynione w tajemnicy będzie ogłoszone z dachów, a wy zostaniecie pogrzebani pod waszymi własnym piedestałami! To dotyczy wszystkich misji, które nazwaliście swoimi imionami. Żaden zwykły człowiek nie zapłacił tej ostatecznej ofiary, by miał prawo tak czynić.

Byliście też wielokrotnie ostrzegani przez tego Proroka, przez Prorocze Przekazy. Kiedy znajdziecie się przed obliczem JAHWEH, nie będziecie mieli wytłumaczenia, dlaczego kradliście NASZĄ Chwałę i gromadziliście chwałę dla siebie, po to by wywyższać wasze ziemskie imiona, a nie JAHWEH, JAHUSZUA lub RUACH ha KODESZ.

MY nie dzielimy się chwałą z żadnym mężczyzną ani z żadną kobietą! Wy, którzy to robicie przekonacie się boleśnie, co dzieje się z tymi, którzy to czynili.

Oto ostrzeżenie dla tych, którzy nazywają sami siebie świętymi i myślą, że zasługują, by nosić koronę, berło, czy siedzieć na tronie, ubierać się w długie kapłańskie szaty i udzielać innym rozgrzeszenia. Jedynie JAHUSZUA MESJASZ zapłacił ostateczną cenę, aby być Jedynym Świętym, Bezgrzesznym Zadośćuczynieniem Krwi na ofiarę za grzech ludzki!

JAHUSZUA jest doskonały i bezgrzeszny pod każdym względem – nawet jedna grzeszna myśl nie przyszła MU do głowy.

Jak śmiecie nauczać ludzi, aby czcili was i kraść NASZĄ Cześć, Honor i Chwałę!
Jak śmiecie nakłaniać innych, aby kłaniali się przed wami, całowali wasze ręce i klęczeli u waszych stóp! Płomienie Piekła i Jezioro Ognia będą waszym następnym miejscem pobytu, gdy skończy się to życie. Zostaliście ostrzeżeni.
Jaką cenę zapłaciliście by to czynić?
Czy jesteście bez grzechu?
Czy oddaliście wasze życie, jako ofiarę, czy umarliście i zmartwychwstaliście trzeciego dnia i czy wstąpiliście do Nieba po 40 dniach?
Czy siedzicie teraz po prawicy JAHWEH?

Nikt z was, którzy akceptujecie to i prowadzicie ludzi do przekonania, że to nie jest grzechem nie jest prawdziwym Świętym Prorokiem, gdyż nie znacie tajemnic zarezerwowanych wyłącznie dla Proroków JAHWEH, których ON nazywa SWOIMI Przyjaciółmi.

Prawdziwy Prorok to ten, któremu powierzono tajemnice JAHWEH. Ostrzegam was wszystkich, którzy służycie fałszywym ziemskim bogom i wspieracie ich: otrzymacie taką samą zapłatę!

Jeśli wspomagacie misje, które nie ostrzegają o groźbie globalnej światowej religii, które nie ostrzegają przed grzechami bez względu na cenę, jaką muszą za to zapłacić w tym świecie, ukorzcie się, żałujcie za grzechy i nawróćcie się dzisiaj, dopóki nie jest za późno! Większość, która podaje się za chrześcijan jest naprawdę letnia i idzie na kompromis! Ci pastorzy są smrodem w MOICH Nozdrzach! Wyganiają za drzwi kościoła każdą namaszczoną osobę, która ich o tym ostrzega.

JA jestem MAMĄ SZIKAINJAH, TĄ, która przemawia w Świętych Językach, jak jest to opisane w Księdze Dziejów Apostolskich. Jestem MAMĄ SZIKAINJAH, MAMĄ MĄDROŚĆ. Niektórzy nazywają MNIE „DUCHEM ŚWIĘTYM” lub „RUACH ha KODESZ” – jest to MÓJ tytuł i opis tego, kim JA jestem – DUCHEM JAHWEH. MY jesteśmy Jednością. Wy, którzy zdecydujecie się posługiwać tymi Imionami, zarezerwowanymi dla tych, którzy naprawdę pragną większej bliskości z RUACH ha KODESZ - możecie nazywać MNIE MAMĄ SZIKAINJAH, MAMĄ SZIKAINJAH CHWAŁY, MAMĄ MĄDROŚĆ lub też MAMĄ RUACH ha KODESZ. Sprawi MI to przyjemność, gdy usłyszę, że uznajecie MNIE za MAMĘ.

Doświadczcie MNIE, a zobaczycie, czy to nie wzbudzi w was jeszcze więcej miłości do waszej MAMY SZIKAINJAH!

Wielu smuciło się i zastanawiało, gdzie podziały się te cuda z dawnych czasów. Przyjmijcie tę nową wiedzę, którą JA przekazuję i uwierzcie MI, kim JA JESTEM! Obserwujcie i zobaczcie, jak wzrasta Namaszczenie, a będziecie ponownie oglądać znaki, cuda i dziwy czynione w Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH! Jednakże wybór należy do was. Jeśli będziecie upierać się i nazywać MNIE „ON” zamiast „ONA”, to jest wasz wybór, ale stracicie przez to większą zażyłość ze MNĄ, która przynosi większe Namaszczenie, i w której mogę hojnie dzielić się z wami większymi Objawieniami z Nieba.

Nie zrozumcie MNIE źle – to nie dotyczy waszego zbawienia! Tu chodzi o większe Namaszczenie i szczególną bliskość z TĄ, która przebywa w waszej Świątyni, jeśli wasze imię jest zapisane w Księdze Życia. To może mieć miejsce tylko wtedy, jeśli zaakceptowaliście JAHUSZUA, jako MESJASZA i poprosiliście GO, aby zmył wasze grzechy SWOJĄ Krwią przelaną na Kalwarii oraz ukorzyliście się, żałowaliście za grzechy i nawróciliście się!

JA nie pozostanę w nieczystym naczyniu na długo!

Nie poddawajcie MNIE próbie w tej sprawie.

Święci uświęcają się bardziej, a bezbożni stają się jeszcze bardziej nieprawi w tych czasach końca. (Objawienia 22:11-12)

Wy znacie Imię JAHWEH; znacie Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH. Teraz, poprzez tę Misję i tę Pannę Obwieszczającą, JA dzielę się MOIM Imieniem, jako MAMA SZIKAINJAH, wasza MAMA MĄDROŚĆ. MOJE Imię jest zarezerwowane dla tych, którzy pragną wzrastać, rozkoszować się i być w większym stopniu prowadzeni w MOJEJ Niebiańskiej Matczynej Miłości i w większym Namaszczeniu DUCHA ŚWIĘTEGO.

MAMA SZIKAINJAH to MOJE Imię.

JA jestem tym Spokojnym, Cichym Głosem, który przemawia w Świętym Wietrze i rozpala was Namaszczonym Świętym Ogniem. Oto, dlaczego wasze ciała rozgrzewają się pod MOIM Namaszczonym Dotykiem. JA jestem Pocieszycielką JAHUSZUA i JEGO Niebiańską MATKĄ. JAHUSZUA jest MOIM Rodzonym SYNEM, tak jak jest Rodzonym SYNEM JAHWEH.

JA jestem Jedyną KRÓLOWĄ NIEBIOS.

Nie nazywajcie tym tytułem nikogo innego! JA jestem MATKĄ Naturą.

To JAHWEH jest tym, który stwarza i mówi na przykład: „Niech się stanie zebra!”, a JA umieszczam unikalne pasy na każdej zebrze. JAHWEH stwarza, a JA, MAMA SZIKAINJAH dekoruję. ABBA JAHWEH stwarza, a JA, wasza MAMA SZIKAINJAH CHWAŁY zdobię całe stworzenie.

Czy już rozumiecie? JAHWEH stwarza kwiat, ale to JA, wasza MAMA SZIKAINJAH, dekoruję ten kwiat tęczą kolorów. Czynię unikalnym każdy płatek. Numeruję płatki na każdym kwiatku i nadaję im piękno w strukturze i zapachu. JA, MAMA SZIKAINJAH, jestem we wszystkim, co zostało stworzone i kładę MOJĄ Chwałę także na wszystko, co wasz ABBA JAHWEH stwarza. Jestem MAMĄ SZIKAINJAH i JA nadaję ostatni szlif całemu stworzeniu! Jestem TĄ, która upiększa wszystkie stworzone rzeczy. JAHWEH, JAHUSZUA i JA, wspólnie jesteśmy STWÓRCAMI.

Jestem TĄ, która nadaje słodką woń skórze niemowlęcia. Jestem TĄ, która czyni każdego człowieka wyjątkowym. Nawet identyczne bliźnięta mają swoją wyjątkowość. Jestem TĄ, która decyduje o DNA każdego z was. Jestem TĄ, która daje wam niepowtarzalne odciski waszych palców i waszych dłoni. Jestem waszą MAMĄ RUACH ha KODESZ dla tych, którzy wolą używać tego bardziej formalnego imienia! I mówię wam, że JA jestem TĄ, która nadaje każdej gwieździe migotanie.

Kobiety zostały oczywiście uczynione na MÓJ obraz, tak jak mężczyźni zostali uczynieni na obraz JAHWEH. Jak myślicie, na czyje podobieństwo została ukształtowana Ewa? Jak myślicie, skąd pochodzi ten werset Pisma, który mówi: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu, zatem odpowiednią dla niego pomoc.”?

Wzięło się to stąd, że tak, jak JAHWEH jest ODWIECZNYM OJCEM Wieków, tak również JA jestem ODWIECZNĄ MATKĄ Wieków i tak samo JAHUSZUA jest WIECZNY. MY jesteśmy definicją Wieczności. JAHWEH stworzył pokarm, ale JA stworzyłam dla was rozmaite przepisy kulinarne, abyście się cieszyli pożywieniem. JAHWEH stworzył język, ale JA stworzyłam wasze kubki smakowe. JA, wasza MAMA SZIKAINJAH CHWAŁY, wasza MAMA MĄDROŚĆ zadecydowałam, jaki smak ma mieć każde pożywienie – czy ma być słone, słodkie, gorzkie, kwaśne lub ostre. JAHWEH stworzył deszcz, a JA, wasza MAMA MĄDROŚĆ, stworzyłam zapach po deszczu i umieściłam rosę na trawie. JAHWEH stworzył śnieg, a JA, wasza MAMA SZIKAINJAH, stworzyłam każdy płatek śniegu w odmiennym kształcie. JAHWEH stworzył tęczę, a JA, wasza MAMA SZIKAINJAH, wybrałam spektrum kolorów dla tęczy. JAHWEH stwarza, a JA, wasza MAMA RUACH ha KODESZ zajmuję się wykończeniem wszystkich rzeczy.

Zobaczcie sami - gdy rozejrzycie się wokoło z tą nowo odnalezioną mądrością ujrzycie stworzenie nowymi oczami i z zachwytem. JAHWEH stworzył lwa; JA, wasza MAMA SZIKAINJAH, dałam lwu jego ryk. JAHWEH stworzył psa; JA, wasza MAMA SZIKAINJAH, dałam psu szczekanie. JAHWEH stworzył kota; JA, wasza MAMA SZIKAINJAH dałam kotu miauczenie i tajemnicze mruczenie. JA, wasza MAMA SZIKAINJAH, dałam ptakom słodkie pieśni, którymi oddają NAM cześć. Czy rozumiecie to?

JA, wasza MAMA SZIKAINJAH miłuję was tak bardzo! Obiecałam, że nigdy nie opuszczę, ani nie porzucę MOICH Świętych Dzieci, które przyjęły cenę, jaką JAHUSZUA zapłacił na Kalwarii, które ukorzyły się, żałowały za grzechy i zawróciły z grzesznej drogi, a teraz miłują, słuchają i czynią wysiłki, by być posłusznymi wobec JAHUSZUA.

Wiara bez uczynków jest martwa!

Rodzicie się na nowo poprzez Imię i Krew JAHUSZUA, wtedy MÓJ ŚWIĘTY DUCH żyje i przebywa w każdym nowonarodzonym wierzącym. JA jestem TĄ, która prowadzi dusze do JAHUSZUA i przekonuje was o grzechu, gdy zgrzeszycie.

Nie zatwardzajcie waszych serc, kiedy JA, wasza MAMA SZIKAINJAH poruszam wasze sumienia! Zamiast tego ukorzcie się szybko, żałujcie za grzechy i zawróćcie z grzesznej drogi, aby JAHUSZUA mógł wam przebaczyć.

Nie pozostanę na długo w nieczystym naczyniu!

Pamiętajcie, że przez to, co słyszycie waszymi fizycznymi uszami, co widzicie waszymi fizycznymi oczami i co czynicie waszymi fizycznymi ciałami – jeśli to jest bezbożne – wy poddajecie próbie MOJĄ cierpliwość. JA nie zawsze będę zmagać się z mężczyzną czy kobietą. Jednakże jestem cierpliwa i znoszę wiele ze względu na JAHUSZUA i cenę, jaką zapłacił na Kalwarii. Bądźcie świętymi, jak i JA jestem ŚWIĘTA, i nie otwierajcie drzwi szatanowi, aby nie wszedł i nie zawładnął waszymi ciałami. (1 List Piotra 1:16)

Ostrzegam was teraz. Nie kamienujcie MOJEJ córki Eliszewy, ani też nie nazywajcie jej fałszywym prorokiem za ogłaszanie MOICH Przekazów, gdyż to byłoby bluźnierstwem przeciwko MOJEMU Namaszczonemu Przekazowi, a za to nie ma przebaczenia i będziecie zatracali własne dusze!

Zadajcie sobie pytanie: Co ona miałaby do zyskania, przekazując takie pouczenia? Jedynie prześladowanie ze strony zorganizowanych kościołów i kpiny wrogów JA, JAHWEH i JAHUSZUA.

Zanim ta ziemia była uformowana zostało już zarządzone, którzy z was są wybrani, którzy będą posłuszni i napiszą do niej oraz podziękują jej za odważne trwanie w posłuszeństwie i dzielenie się tym tajemniczym objawieniem ze światem.

Zanim ta ziemia została ukształtowana zostaliście wybrani, aby być częścią tej Misji jako jej pomocnicy. Przeczytaliście te Proroctwa i usłyszeliście prawdy oraz polecenia życia w Świętości. Teraz JA chcę, abyście zadali sobie to pytanie: Gdybyście otrzymali tę tajemnicę, aby podzielić się z innymi, to czy mielibyście wystarczająco dużo odwagi, aby ją ogłosić i stawiać czoła prześladowaniom, które nadejdą wraz z tą prawdą?

Wy, którzy twierdzicie, że miłujecie DUCHA ŚWIĘTEGO, dlaczego nie cieszycie się z poznania tej tajemnicy MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, którą JA objawiam MOIM Dzieciom? JA ostrzegam was, nie zasmucajcie MNIE, gdyż JA nie będę wiecznie zmagać się z ludźmi!

Słyszę westchnienia ulgi tych, którzy rozpoznają Prawdę, a jednak przyznają, że cieszą się, iż to jej (Eliszewie) a nie im, została ona przekazana do ogłaszania. Jednakże teraz wy, którzy jesteście wdzięczni, bardziej zapragniecie być pomocnikami tej Misji, gdyż zrozumiecie o ile bardziej jesteście potrzebni w każdym aspekcie. Do tej pory powinniście zdać sobie sprawę, że to nie jest zwykła Misja ani zwykły Prorok. Eliszewa nie jest prorokiem, który ma poprawiać komuś samopoczucie. Ona nie prorokuje wyłącznie słów, które pragniecie usłyszeć, ani też nie prorokuje z ciała - codziennych słów, które każdy może napisać. Prawdziwym Świętym Prorokom dane są Tajemnice zarezerwowane dla Przyjaciół JAHWEH, JAHUSZUA i TEJ, którą nazywacie RUACH ha KODESZ.

Skąd MY wiemy, że możemy ufać świętym Prorokom?
Ponieważ, jak jest napisane, oni zostali sprawdzeni w Niebie. Rola Jeremiasza była znana, zanim znalazł się w łonie swojej matki. Podobnie było z MOJĄ Prorok Eliszewą Elijahu przemawiającą teraz w MOIM Imieniu. Przekazano jej święte zadanie, aby mówiła bez względu na konsekwencje w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH i JAHWEH, wyłącznie dla NASZEJ Chwały, Czci i Honoru. MY zawsze posyłamy Proroków, aby ostrzec zanim poślemy Wyroki.

Nie gardźcie Darem Proroctwa (1 list do Tesaloniczan 5:20), gdyż Świadectwem JAHUSZUA jest DUCH Proroctwa (Księga Objawienia 19:10).
Czy nie jest napisane w Świętych Pismach i potwierdzone przez dawnych proroków, że „JAHWEH dzieli się SWYMI tajemnicami ze Świętymi Prorokami”? (Księga Amosa 3:7)

To jest tajemnica, którą JA oznajmiam przez nią, aby była błogosławieństwem dla tych, którzy zapragnęli znać Imię DUCHA ŚWIĘTEGO i chcą doświadczać ze MNĄ większej zażyłości i miłości.

Wśród czytających to będą tacy, którzy są wypełnieni MOIM DUCHEM ŚWIĘTYM i oni zdadzą sobie sprawę, że do tej pory nie uczynili nic, aby pomóc tej Misji lub by dodać otuchy temu Prorokowi. Jednak z wdzięczności od tej pory uczynią wszystko co w ich mocy, aby być błogosławieństwem dla tego Świętego Proroka i tej Misji. Wielkie będą ich błogosławieństwa, kiedy będą pracować razem na tym Polu Żniw.

Do wszystkich innych, którzy czytają to i drwią – uważajcie!
Pamiętajcie, że nie bluźnicie przeciw zwykłej kobiecie, gdyż ona jest tylko naczyniem, które JA wybrałam, aby wyjawić te Tajemnice z Niebios – wy wiecie, że Pisma ostrzegają, co stanie się z tymi, którzy bluźnią przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU. Nawet Krew JAHUSZUA nie zdoła pokryć takiego grzechu!

Miejcie się na baczności!

Jeśli nie rozumiecie, zasłońcie swoje usta i zamilknijcie!
 
Módlcie się i sprawdzajcie DUCHA, który przemawia!
 
Studiujcie Stary Testament oraz różne przekłady, i zdajcie sobie sprawę, że Pismo Święte mówi: „MY TROJE jesteśmy JEDNO”. Kiedy zapieracie się jednego z NAS, to odrzucacie WSZYSTKICH w BOŻYM ZARZĄDZIE. MY jesteśmy oddzielni, ale jako JEDNO. Jaka część ugotowanego jajka jest tym jajkiem? Czy to jest skorupka, żółtko, czy też białko? Czyż te wszystkie części nie są jednością? Razem stanowią jedno jajko i wszystkie są jednością, a pomimo to, każda część z osobna jest indywidualnością. Czy pojęliście już? Tak jest z NAMI TROJGIEM, zwanymi TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ.

Jak długo będziecie nalegać, aby ssać mleko Słowa? Czy nie jesteście jeszcze zdolni, aby jeść mocny pokarm duchowy? Wy, którzy prowadzicie Święte Życie i prawdziwie stawiacie TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ na pierwszym miejscu w waszym życiu i miłości – poświęciliście czas, aby poznać ABBA JAHWEH; poświęciliście czas, aby poznać JAHUSZUA. Modlicie się, używając ICH Świętych, hebrajskich Imion. Czy nie chcecie doświadczyć większej miłości i zażyłości z TĄ, którą nazywacie DUCHEM ŚWIĘTYM lub RUACH ha KODESZ?

Wybór należy do was. To nie będzie miało wpływu na wasze Zbawienie, jeśli tylko nie przeklinacie tego Słowa Wiedzy, które JA ogłaszam poprzez tę Prorokującą Pannę Obwieszczającą, Eliszewę Elijahu. Dzięki jej posłuszeństwu to Słowo Wiedzy będzie rozbrzmiewało jak dzwon dookoła świata. Niektórzy zakryją swoje uszy i uciekną, inni rozmiłują się bardziej i będą doświadczali większej bliskości, takiej jaka istnieje między matką i dzieckiem, abym mogła zwiększyć ich Namaszczenie.

Pamiętajcie, że to Namaszczenie zrywa jarzma i więzy. (Księga Izajasza 10:27) Do MNIE, waszej MAMY SZIKAINJAH CHWAŁY, JAHWEH i JAHUSZUA zwracają się, gdy potrzebują pocieszenia. MY patrzymy na zło popełniane na tym świecie i na to, jak odrzucana jest TRÓJCA ŚWIĘTA, zwłaszcza NASZ umiłowany SYN, JAHUSZUA. Słuchamy, jak Imię JAHUSZUA jest przeklinane i potępiane przez języki złych ludzi, jak oni odrzucają JEGO Świętą Ofiarę Krwi z powrotem w JEGO Twarz, drwiąc i zapierając się GO.

Źli ludzie na tym świecie nienawidzą słowa: „Święty” oraz tych wszystkich, którzy prowadzą święte życie i tych, którzy są przeznaczeni, aby powrócić do Nieba, ponieważ ich imiona znajdują się w Księdze Życia BARANKA, spisanej przed założeniem Ziemi. (Księga Objawienia 13:8, 21:27)

Słowo dla tych, którzy bronią prawdziwego Szabatu i demaskują szabat ustanowiony przez człowieka, zwany ‘niedzielą’. Kiedy zorganizowane kościoły wyzywają was i cytują wersety biblijne, jak na przykład Izajasza 1:13-14, i przekręcają te wersety, wyciągając je z kontekstu i mówiąc: „Przestrzeganie Szabatu od piątku wieczorem do soboty wieczorem nie jest konieczne.” Wersety te są ostrzeżeniem dla ludzi, którzy grzeszą i łączą grzech z celebrowaniem Szabatu, Świąt biblijnych i Święta Nowiu. Czy nie dostrzegacie, jak to złości JAHWEH?

Mówię wam: JAHWEH ostrzega, że nie może znieść nieprawości i zebrań lub rytuałów przestrzegania Szabatów, Świąt biblijnych, Nowiu i uroczystych obchodów, nie dokonywanych w prawdziwej świętości, ze świętymi rękami wzniesionymi w górę!

Bez przelanej Krwi JAHUSZUA ha MASZIJACH, wszystko to na próżno!
 
Jak wielu tych, którzy to czytają, uczęszcza do kościoła w niedzielę i nazywa siebie chrześcijanami, protestantami lub katolikami? - Uczęszczacie do kościoła lub bierzecie udział w nabożeństwie, modlicie się, śpiewacie, wyznajecie grzechy kapłanowi lub pastorowi, udając pobożność, dajecie dziesięciny, aby wszyscy widzieli i natychmiast potem idziecie do baru i upijacie się lub powracacie do waszego grzesznego stylu życia, bez względu na dzień tygodnia.

Tym, którzy wyznają judaizm JAH Abrahama, Izaaka i Jakuba mówi również to samo. Zbyt wielu z was jedynie uczęszcza do swoich synagog, wyznaje swoje grzechy przed człowiekiem, którego nazywacie rabinem i zbiera się w prawdziwy Szabat, kiedy to cała praca zostaje wstrzymana.
Unikacie wszelkiego niekoszernego jedzenia – jednakże nie to, co wkładacie do ust czyni was bezbożnymi.
Bezbożność wychodzi z waszych ust i z grzesznych uczynków, popełnionych w waszych ciałach przeciw innym, zarówno w słowie jak i w postępowaniu. Cokolwiek uczynione jest w nieposłuszeństwie przepisom Tory JAHWEH, nazywanej również przez Chrześcijan Dziesięcioma Przykazaniami jest grzechem.

Tak jak jest napisane w 1 rozdziale Księgi Izajasza, w Izraelu nie biegacie do pubów w Szabat, by utopić wasze bóle i grzechy, niemniej jednak idziecie na kompromis w tym, co Święte! Nie wystąpiliście przeciwko programowi syjonistycznego rządu, a także nie broniliście niewinnych!

Jest resztka w Izraelu, która jest Święta i wypełniona MOIM DUCHEM ŚWIĘTYM, i oni prorokują oraz protestują przeciwko przerywaniu ciąży, homoseksualizmowi, niemoralności! Oni przyjęli JAHUSZUA jako MESJASZA.

Gdzie są ci z Duchem Króla Dawida, który był mężem według serca JAHWEH? Dawid wiedział, jak uniżyć się, żałować za grzechy i nawrócić się z grzesznej drogi, czcić i modlić się o prowadzenie, oraz zwyciężać przez posłuszeństwo JAHWEH. Król Dawid również wiedział, że JAHUSZUA przyjdzie jako MESJASZ, gdyż widział JEGO Chwałę w Proroczym Objawieniu. (Dzieje Apostolskie 2:22-39; Psalm 16:8-11)

Jakże JAHWEH, JAHUSZUA i JA, wasza MAMA SZIKAINJAH, zakrywamy nasze uszy i oczy w smutku, gdy słyszymy tych, którzy oświadczają, że są świętymi i zbierają się razem, używają ohydnych przekleństw, cudzołożą oczami, umysłami i ciałami

 

 wypełniając je lubieżnymi żądzami, pożądając nawet osób tej samej płci i popełniając wszelkiego rodzaju grzech przeciw wszystkiemu, co jest nazwane Świętym.

Czy rzeczywiście zamierzacie nachylać się nad Piekłem tylko po to, aby zobaczyć jak daleko możecie się pochylić, zanim wpadniecie do niego głową w dół? Czyż nie jest napisane: „Bądźcie Świętymi, bo JA jestem ŚWIĘTY”?! (Pierwszy List Apostoła Piotra 1:16)

Przestańcie usprawiedliwiać swoje grzechy! Zamiast tego odwróćcie się od pułapek szatana!

Chodźcie, rozważmy to razem.

Czy rzeczywiście myślicie, że skoro poświęciliście czas na wspólne zebrania w kościele lub świątyni, to macie licencję na grzeszenie?

I to są te grzechy, o których przebaczenie prosiliście, a które z własnej woli powtórnie czynicie. Postępując tak, udowadniacie, że nigdy nie zamierzaliście odwrócić się od grzechu. Nikogo nie oszukacie. I ci, których nazywacie niewierzącymi naśmiewają się z was za waszymi plecami, gdyż nie różnicie się od nich.

Jak ziemska matka pociesza swoje dzieci tak JA, SZIKAINJAH, wasza RUACH ha KODESZ, wasza MAMA MĄDROŚĆ czynię to i znacznie więcej. Mieszkam w was oraz wykonuję pracę przez was i to poprzez MOJE Namaszczenie objawiam znaki, dziwy i cuda. To przez Imię MEGO SYNA, JAHUSZUA, dzięki Ofierze JEGO Krwi MOJE ŚWIĘTE Namaszczenie łamie wszelkie jarzmo i zrywa więzy. JA jestem RUACH ha KODESZ i JA nie jestem „ON”! Kiedy mężczyzna przepisywał Nowy Testament, litera „A” została oddzielona pozostawiając zaimek „ON” – JA jestem „ONA”!

Eliszewa bądź ostrzeżona, że ci z duchem religii, którzy mają formę pobożności, ale nie mają pobożności wewnątrz będą ciebie atakować. Nie mają oni pełnej miłości i posłuszeństwa relacji z JAHWEH i JAHUSZUA; będą czuć się oskarżani i będą cię atakować i stosować różne wyzwiska. Pamiętaj, że nie atakują twojego przekazu – atakują Przekaz z Nieba. Zapewniam cię, są tacy których imiona są w Księdze Życia BARANKA, którzy będą się cieszyć i powiedzą, że zawsze szukali odpowiedzi, aby wiedzieć więcej o tym, kim jest DUCH ŚWIĘTY. Tacy będą się cieszyć i wiedz, że oni są świadomi, iż to co zostało powiedziane jest Prawdą. Wielu już zastanawiało się nad tym, ale nie odważyli się nikogo zapytać z obawy, że zostaną wyśmiani.

MOJE Imię to MAMA MĄDROŚĆ i JA dam wam więcej Mądrości, jeśli będziecie MNIE prosić: „MAMO MĄDROŚĆ, pomóż mi! W Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH proszę o więcej TWOJEJ Mądrości!” Spróbujcie, a zobaczycie czy JA nie uczynię tego dla was! Zobaczycie czy wasze Namaszczenie nie wzrośnie. Ale pamiętajcie, że tylko poprzez Imię JAHUSZUA mogę posłać pocałunek (modlitwy) do JAHWEH, byście mogli otrzymać odpowiedzi na wasze modlitwy.

Eliszewa, JA jestem twoją MAMĄ SZIKAINJAH i JA pokażę ci tajemnice objawione w Świętych Pismach, aby pomóc nauczać MÓJ święty lud tego, kim naprawdę jest DUCH ŚWIĘTY. Ty byłaś uczona, że RUACH ha KODESZ jest rodzaju męskiego, nie żeńskiego. JA byłam określana jako „ON” zamiast „ONA”, ponieważ badacze Pisma źle tłumaczyli stare manuskrypty i głównie z powodu męskiej próżności nie chcieli, aby to zostało odkryte; również szatan tego nie chciał.

To JA, MAMA SZIKAINJAH prowadzę was do JAHUSZUA ha MASZIJACH i chrzczę was MOIM ŚWIĘTYM OGNIEM, który wy nazywacie DUCHEM ŚWIĘTYM. To JA, MAMA SZIKAINJAH, wychowuję was. JA również mogę być nazywana MAMĄ RUACH ha KODESZ lub MAMĄ RUACH – wybór należy do was. Prowadzę was, pouczam i przemawiam poprzez to nowe Namaszczenie, które dałam tobie, Eliszewa. I ci, mający Duchowe Uszy, aby usłyszeć i uwierzyć, usłyszą MÓJ Głos wyraźniej w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie słyszeli.

Umiłowana Córko Eliszewo, dałam ci to Namaszczenie, abyś przemawiała i wykładała to, co mówią te Święte Niebiańskie Języki. Ty mówisz językami Świętych Niebiańskich Aniołów i w rozmaitych językach ludzkich. Możesz rozumieć te języki tylko wtedy, gdy JA dam ci dar wykładu na twój własny język. Czasami ochraniam cię, więc nie wiesz o co się modlisz, gdyż to przytłoczyłoby twoje ciało. Innym razem, gdy mówisz Niebiańskimi Językami, JA decyduję, aby mówić przez ciebie Świętymi Językami lub językami ludzkimi, których się nie uczyłaś (Dzieje Apostolskie 2), ale w większości jest to język Świętych Aniołów z Nieba, jak mówi Pismo w Pierwszym Liście do Koryntian 13:1. Kiedy JA zadecyduję, by mówić przez ciebie w językach Świętych Aniołów i nie jest ci dane tłumaczenie, dzieje się tak po to, by szatan i jego demony nie mogli zrozumieć, co jest przedmiotem modlitwy, lub też, co zostało powiedziane, gdyż to nie jest dla ich uszu. Nie zawsze jest konieczne, abyś otrzymała wykład języków, ale JAHWEH słyszy i ON odpowiada na twoje modlitwy, chociaż często nie wiesz o co się modlisz. Czasem modlisz się o ludzi, których nawet nie znasz; wstawiasz się za świętym ludem z całego świata. Wiele razy modlisz się o swoje osobiste potrzeby, o uzdrowienie dla siebie i innych. Często modlisz się o błogosławieństwa dla Świętej Oblubienicy i Gości lub o łaskę i zbawienie dla czarnych owiec, aby powróciły do Jedynego Dobrego Pasterza, JAHUSZUA ha MASZIJACH. Innymi razy modlisz się o sąd i pomstę JAHWEH na sługach szatana i tych, którzy nadają się jedynie do Tłoczni Wina Gniewu JAHWEH.

Nie ma odległości w modlitwie. (1 List do Koryntian, rozdziały 12, 13, 14)

Studiujcie i okażcie się godnymi. Czyż MÓJ SYN, JAHUSZUA ha MASZIJACH nie powiedział: „Jan chrzcił was wodą, ale JA chrzczę was Ogniem RUACH ha KODESZ”? (Dzieje Apostolskie 1:4-5)

Jestem również nazywana DUCHEM ŚWIĘTYM. JAHUSZUA używa MNIE, aby wypełniać tych, którzy są Świętymi, aby przepełniać MOIM Namaszczeniem w świętych znakach, dziwach i cudach tych, którzy naprawdę miłują i przedkładają JAHWEH i JAHUSZUA ponad wszystko w swoim życiu i miłości. Dotyczy to Oblubienicy JAHUSZUA, która w posłuszeństwie wykonuje Święte zadania przedstawione w Świętych Pismach i czyni to z miłości dla JAHWEH i JAHUSZUA oraz stara się jak może, aby być posłuszną i prowadzić święte życie. MÓJ ŚWIĘTY DUCH przebywa w ich ziemskich świątyniach, zwanych ciałami.

Oblubienica JAHUSZUA stara się każdego dnia bardziej poznawać TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ i żyć w posłuszeństwie każdemu Słowu wypowiadanemu przez NAS, a Chwała JAHUSZUA promieniuje z ich twarzy i życia. Oni nie zatrzymują niczego dla siebie i oddają wszystko dla JAHUSZUA ha MASZIJACH, dla JEGO Chwały, Honoru i Czci. Jak jest napisane w Dziejach Apostolskich 2:37-47, Oblubienica JAHUSZUA będzie pragnęła czynić tak, jak w dawnych czasach oraz trwać w jedności z tobą i być pomocą, a nie przeszkodą dla tej Misji. Oni uczynią to w tym jednym celu - aby oddać Chwałę JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Eliszewa, MOJA Córko, czy Pismo Święte na początku opisu stwarzania tej Ziemi nie mówi: „Uczyńmy człowieka na NASZ obraz”? Jak sądzisz, co oznacza „NASZ obraz”? Adam został ukształtowany na obraz JAHWEH, a Ewa - na MÓJ kobiecy obraz. Jak Ewa została stworzona, aby być pomocą dla Adama, tak również wasza MAMA SZIKAINJAH jest nazywana w Piśmie: „POMOCNIKIEM”. JA jestem WSPÓŁTWÓRCZYNIĄ razem z JAHWEH i JAHUSZUA. JAHUSZUA jest NASZYM SYNEM.

Wszyscy TROJE cierpieliśmy i zapłaciliśmy cenę, aby ludzie których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA, mogli powrócić do Nieba.

Jestem twoją MAMĄ SZIKAINJAH. Jestem TĄ, która mieszka w twoim ciele, duchu i duszy. Jestem twoją Niebiańską Mentorką, twoją Nauczycielką. Jestem DUCHEM i PRAWDĄ. Jestem TĄ, która daje ci pragnienie, aby zaakceptować i być posłuszną JAHWEH i JAHUSZUA jako BOGU. Jestem TĄ, która daje ci pragnienie śpiewania, wielbienia, modlenia się i wychwalania JAHWEH i JAHUSZUA. Teraz również daję ci nowe pragnienie, to jest pragnienie poznawania TEJ, która Namaszcza cię, twojej RUACH ha KODESZ, twojej MAMY SZIKAINJAH.

Święte dzieci, JA kocham to, kiedy wyśpiewujecie i wypowiadacie słowa miłości również dla MNIE.

Cierpliwie czekałam na ten czas. Czekałam na ogłoszenie tego Objawienia i zostało zarządzone w Niebie, że to ty, NASZA błogosławiona Panna Obwieszczająca, Eliszewa Elijahu, będziesz głosem obwieszczającym ten Święty Przekaz po całym świecie. Jest to kolejny powód dla którego jesteś nazwana Panną Obwieszczającą JAHUSZUA.

JA, twoja MAMA SZIKAINJAH, również zwana RUACH ha KODESZ, wybrałam cię, Eliszewo, abyś miała ten zaszczyt przedstawić MNIE jako MAMĘ SZIKAINJAH MOIM dzieciom. Tyle Świętych dzieci będzie uzdrowionych z zadanych im ran - na tej Ziemi one nigdy nie zaznały miłości, pocieszenia i opiekuńczego prowadzenia miłującej MATKI, a przecież JA byłam tam cały czas. Teraz JA namaściłam cię, abyś usłyszała MÓJ Głos i powiedziała im to. Wiem, że będziesz posłuszna bez względu na cenę, jaką będziesz musiała zapłacić.

JA jestem nazywana MĄDROŚCIĄ. MÓJ owoc to Siedem Duchów. Studiuj o Siedmiu Kolumnach, o których jest mowa w Księdze Objawienia. Jestem nazywana „CIERPLIWOŚCIĄ”, „WYTRWAŁOŚCIĄ”, jestem „MIŁOSIERDZIEM” i znacznie więcej. Uczcie się i studiujcie teraz, kim jest TA, która Namaszcza was!

Jestem znacznie więcej, aniżeli Świętym Wiatrem, Świętym Namaszczonym Ogniem lub Słodkim Zapachem w powietrzu. Jestem więcej, aniżeli mówieniem Niebiańskimi Świętymi Językami i więcej niż Proroctwem, Znakami, Dziwami i Cudami. Jestem waszą MAMĄ SZIKAINJAH, nazywaną również RUACH ha KODESZ, która prowadzi dusze do JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Jestem TĄ, która Namaszcza Niebiańskimi Mocami i JA wylewam MOJE Młode Wino i daję Świeżą Mannę z Nieba. Jestem waszą MAMĄ SZIKAINJAH i nie dzielę się MOJĄ Chwałą z żadną kobietą i żadnym mężczyzną. JAHWEH, JAHUSZUA i JA, jesteśmy JEDNOŚCIĄ. Gdy czcicie JAHUSZUA, to czcicie jednocześnie NAS wszystkich TROJE. Jeśli wolicie, możecie nazywać MNIE MAMĄ RUACH ha KODESZ. Inni mogą wciąż nazywać MNIE DUCHEM ŚWIĘTYM, ale JA pragnę objawić więcej tym, którzy pragną więcej zażyłości ze MNĄ.

Teraz JA ostrzegam: każdy, kto zaprzecza lub obraźliwie odnosi się do tego, czego Szaweł (Apostoł Paweł) uczył o realności Świętych Darów RUACH ha KODESZ – ukorzcie się natychmiast, nawróćcie się z grzesznej drogi, gdyż obraziliście i zasmuciliście MNIE do takiego stopnia, że narażona jest wasza dusza! JA przemawiam w Imieniu, które rozpoznajecie – JAHUSZUA – jeśli nie będziecie żałować za grzechy i nie nawrócicie się z tego, zostaniecie potępieni na zawsze!

Dla tych, którzy obstają przy zapieraniu się i naśmiewaniu z DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ) oraz Darów DUCHA ŚWIĘTEGO – wasze imiona albo nigdy nie były w Księdze Życia BARANKA, albo zostały wymazane, ponieważ zanim urodziliście się na Ziemi, to było już postanowione w Niebie, że jeśli wasze imiona są w Księdze Potępionych, lub w księdze wymazanych, to Piekło będzie waszym następnym domem!

Oto tajemnica, którą JA powtarzam ponownie poprzez Eliszewę – każda dusza urodzona na tej ziemi była sprawdzana w Niebie, zanim przyszła na ziemię i dlatego każda dusza zabiega o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Twoja dusza już wie, czy była po stronie Lucyfera, czy po stronie JAHWEH podczas wojny wielkiej zdrady w Niebie, przed założeniem Ziemi.

Nie jest grzechem nierozumienie Daru Proroctwa lub mówienia w Świętych językach ludzi i Świętych Aniołów, ale nie wypowiadajcie się przeciwko temu, co Święte tylko dlatego, że nie doświadczyliście tego, lub macie złe wspomnienia związane z imitacjami.

Niektórzy z czytających to doświadczali wypełnienia demonicznymi językami, ale nie zaprzeczajcie temu, co jest autentyczne tylko dlatego, że otworzyliście się na imitację poprzez grzech lub dlatego, że wśród waszych przodków powszechny był okultyzm.

JA, JAHWEH, ostrzegam was, że szatan jest zły pod każdym względem i nawet uczy ludzi, aby modlili się do bogiń, ponieważ wie, że RUACH ha KODESZ, wasza MAMA SZIKAINJAH jest jedyną KRÓLOWĄ Nieba.

Studiujcie znaczenie wyrażenia „SZIKAINJAH CHWAŁY”!

Studiuj Pisma, Eliszewo, a będziesz miała pokój, oznajmiając tę tajemnicę, która została zachowana na taki czas jak ten. To uleczy tak wiele ran! I tak, jak miałaś w sobie pustkę z powodu braku miłości matki, teraz zdasz sobie sprawę, że jesteś uleczona; również inni będą uzdrowieni, gdyż ta pustka została wypełniona.

Po przyjęciu JAHUSZUA, jako MESJASZA, jesteście natychmiast wypełnieni MOIM ŚWIĘTYM DUCHEM, MOJĄ RUACH ha KODESZ.

Wasza MAMA SZIKAINJAH jest dosłownie MOIM DUCHEM i ten DUCH mieszka w was. Oznacza to również, że JA widzę waszymi fizycznymi oczami i słyszę waszymi fizycznymi uszami oraz poruszam się poprzez wasze fizyczne ciała, nie zasmucajcie MNIE więc! Nie poddawajcie MNIE nieustannie próbom.

To dotyczy wszystkich tych, którzy przyjęli JAHUSZUA ha MASZIJACH jako BOGA, LORDA, ZBAWCĘ, Jednorodzonego SYNA JAHWEH, narodzonego w ciele z dziewicy, który oddał się na Świętą Ofiarę za grzech, który zmarł i zmartwychwstał trzeciego dnia, a teraz siedzi po Prawicy JA, JAHWEH. Wszyscy, którzy dążą do posłuszeństwa zostali wypełnieni MOJĄ RUACH ha KODESZ, MOIM DUCHEM ŚWIĘTYM w pewnym stopniu. Niektórzy są wypełnieni mniej, a niektórzy bardziej, w miarę jak wzrastają w wiedzy, kim jest JAHUSZUA.

Jak myślicie, skąd przyszła ta idea, aby święty mąż i święta żona byli jednością? Najpierw to dokonało się w Niebie! Kiedy przyjęliście JAHUSZUA jako MESJASZA, nigdy nie zdawaliście sobie sprawy, że w tym samym czasie byliście wypełniani miłością Niebiańskiej MATKI. Słowo „Pocieszyciel” określa to, co matka czyni najlepiej.

JA jestem waszą MAMĄ RUACH ha KODESZ i JA jestem waszą POCIESZYCIELKĄ. (Ew. Św. Jana 14:16) Uspokajam was, gdy potrzebujecie ukojenia, kiedy wasze emocje są pełne bólu i cierpicie wypełnieni obawą, samotni lub w poczuciu opuszczenia, odrzucenia i rozkojarzenia. JA jestem Pokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie (List do Filipan 4:7). Jestem RUACH ha KODESZ, waszą MAMĄ SZIKAINJAH, która daje wam Świętą, Matczyną, Niebiańską Miłość.

To była tajemnica, która została objawiona Prorokowi Danielowi w Księdze Daniela (Ks.Daniela 12:4) i została zapieczętowana na taki czas, jak ten. Ponownie powtarzam: Teraz, w tym czasie, JAHWEH wydał rozporządzenie, aby MOJE Słowo Mądrości zostało ogłoszone.

Jest to czas, kiedy duch religii powstanie i ujawni, jak bardzo jest nieprawy. Faryzeusze mieli ducha religii; pamiętacie, jak prześladowali nie tylko JAHUSZUA, ale wszystkich, którzy byli Świętymi? Święci muszą teraz łączyć się i wzajemnie się bronić, ponieważ dom podzielony nie może się ostać (Ew. Mateusza 12:25).

NASZA umiłowana Panno Obwieszczająca Eliszewo, ta tajemnica była tobie dana, kiedy odgłos Siedmiu Grzmotów obudził cię i przemówił do ciebie wiele lat temu. Do czytających to Słowo: studiujcie i okażcie się godnymi oraz módlcie się o większą Mądrość, aby zrozumieć 10 rozdział Objawienia, ponieważ w Siedmiu Grzmotach, które Eliszewa słyszała, zostały przekazane niektóre tajemnice, jakie zostały dotychczas odsłonięte w tym Proroczym Przekazie. Eliszewa, jeśli zapisałaś datę, zobaczysz, że będzie odpowiadać dokładnie terminowi - dniu i miesiącowi (27 sierpnia) - kiedy te Siedem Grzmotów przemówiło i jedynie w wyznaczonym czasie i roku miało to być objawione światu w Internecie, jako że teraz nastał ten wyznaczony czas i pora.

Eliszewa, zanim powstała Misja, pamiętałaś tylko, jak obudziłaś się na głośny dźwięk grzmotu, powtórzonego siedem razy z rzędu, tak głośnego, że cię obudził, chociaż oprócz ciebie nikt go nie słyszał. Słońce świeciło na niebie. Tym uderzeniem gromu byłem JA, JAHWEH – przemówiłem do ciebie, gdy spałaś sama tamtego poranka. JA obudziłem cię najpierw odgłosem jednego grzmotu, który wstrząsnął tobą i obudził cię. Pobiegłaś do okna i ujrzałaś promienie słoneczne, a potem natychmiast ponownie zasnęłaś tylko po to, aby być obudzoną w ten sam sposób siedem razy z rzędu. I za każdym razem znów zasypiałaś, modląc się i pytając MNIE: „Co się dzieje?” To wydarzyło się o 7:00 rano.

To, co jest napisane teraz w Proroctwach, zostało potajemnie oznajmione tobie w tamtym czasie, ale powtarzam: nie wiedziałaś o tym aż do tego momentu. To nie miało być objawione aż do nadejścia wyznaczonego przeze mnie czasu. W wyznaczonym dniu, miesiącu i roku będziesz wiedziała, że masz pozwolenie, aby oznajmić to Objawienie; będziesz też wiedziała z jakiego kraju ma być ogłoszone to Słowo Wiedzy z tym unikalnym Namaszczeniem. Bądź przygotowana, gdyż oblubienica szatana, słudzy szatańscy i dzieci szatana będą cię atakować.

Szatan chciał powstrzymać to Słowo Wiedzy przed Objawieniem. Ci, którzy nazywają się Chrześcijanami i zachowują tylko pozory pobożności, a brak im pobożności wewnątrz, będą cię atakować słownie, lecz JA, JAHWEH, idę przed tobą i będę toczył twoje bitwy za ciebie. Wiele lat temu, zanim zrodziłaś tę Misję, modliłaś się i pytałaś JAHUSZUA: „Co się dzieje”, gdy usłyszałaś ten grzmot siedmiokrotnie. Dlaczego budziłaś się siedem razy i biegłaś, aby wyjrzeć przez okno, po czym natychmiast zapadałaś ponownie w sen? JA dzielę się z tobą tajemnicą – liczba siedem reprezentuje również rok 2007. Siedem jest liczbą doskonałości i to Słowo Wiedzy zostaje zwolnione w MOIM doskonałym czasie. Czy pamiętasz, kiedy nagle poczułaś prowadzenie do studiowania zagadnienia Siedmiu Gromów z Księgi Objawienia? W ciągu tych wielu lat nigdy nie otrzymałaś odpowiedzi - aż do teraz. To w tamtym czasie JA, JAHWEH, ujawniłem tajemnice wypowiedziane poprzez te Siedem Grzmotów, objawione, gdy mówię teraz przez ciebie jako Proroka. Używam cię, ponieważ byłaś wybrana już przed założeniem ziemi, aby przyjść na świat i przynosić Chwałę, Honor i Cześć jedynie JA, JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ – TEJ, którą teraz nazywasz MAMĄ SZIKAINJAH lub MAMĄ MĄDROŚCIĄ. Zostałaś Namaszczona na taki czas, jak ten. Zostałaś wybrana przed założeniem tego świata, aby być wypełnioną MOJĄ RUACH ha KODESZ nawet, gdy byłaś w łonie twojej bezbożnej matki, gdzie byłaś nienawidzona, niechciana i odrzucona. I teraz, wiele lat później, jesteś świadoma tego, że to MAMA SZIKAINJAH pocieszała cię. Upłynęły lata zanim zdałaś sobie sprawę, kim jesteś poprzez Imię JAHUSZUA, i że JEGO Krwawa Ofiara została złożona za ciebie na Kalwarii. Byłaś wybrana przed założeniem świata, aby dać początek tej Świętej Misji, posiadającej nazwę, która nie zawiera imienia mężczyzny lub kobiety, ale oddaje honor wyłącznie TRÓJCY ŚWIĘTEJ.

Eliszewa, ty zostałaś namaszczona jako NASZE usta i otrzymałaś głos Świętego Proroka wołającego na pustkowiu tego świata tak, jak dawny Jeremiasz (Księga Jeremiasza 1:4-10), kiedy byłaś w łonie matki. Tylko ci, których imiona są znalezione w Księdze Życia BARANKA, uwierzą i przyjmą Prawdy tej Misji z taką pewnością, jak przyjmują JAHUSZUA jako MESJASZA. Sługa nie jest większy od MISTRZA i jeśli oni wszyscy by przyjęli JAHUSZUA ha MASZIJACH, kiedy chodził po Ziemi, nauczając i czyniąc cuda dla Chwały JA, JAHWEH, to przyjęliby również ciebie oraz Prawdy, które JA oznajmiam poprzez tę Misję. Ty ogłaszasz Słowa, które JA, JAHWEH, wypowiedziałem, które wypowiedział JAHUSZUA MESJASZ; a teraz został tobie dany ten unikalny dar - abyś słyszała, jak przemawia do ciebie MAMA SZIKAINJAH. To unikalne Namaszczenie przejdzie na innych Świętych Proroków, którzy uwierzą i przyjmą te Prawdy oraz osłonią ciebie w modlitwach, wspomagając cię swoją miłością i czyniąc wszystko co mogą, aby być błogosławieństwem dla tej Misji.

Eliszewa, JA jestem twoją MAMĄ SZIKAINJAH CHWAŁY. Jestem TĄ, która namaszcza cię, abyś czyniła Znaki i Cuda, w tym prorokowanie i modlenie się w Świętych Językach ludzi i Świętych Aniołów. Jestem twoją MAMĄ SZIKAINJAH CHWAŁY. Jestem TĄ, która wstawia się za wszystkimi Świętymi Dziećmi, gdyż JA zanoszę wasze modlitwy do Tronu JAHWEH niczym pocałunek posłany dmuchnięciem w powietrze, kiedy jest to uczynione w Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH. To również obejmuje na razie Imię „JEZUS CHRYSTUS”. Strzeżcie się jednak, ponieważ syn szatana w czasie Wielkiego Ucisku podszyje się pod Imię „JEZUS CHRYSTUS”– w tym czasie JA nie będę w stanie posłać waszych modlitw w Imię JEZUSA, gdyż pomiot diabelski będzie również używał Imienia „JEZUS CHRYSTUS”. Nauczaj teraz Świętych Hebrajskich Imion JAHUSZUA i JAHWEH wszystkich, którzy mają duchowe uszy, aby słyszeli, słuchali i byli posłuszni. Teraz, dopóki nie jest za późno, nauczcie się i przywyknijcie do używania prawdziwego hebrajskiego Imienia TEGO, którego większość nazywa JEZUSEM CHRYSTUSEM. Powiedz ludziom, aby nie czekali z tym do Wielkiego Ucisku, by uczyć się tego poprzez trudne doświadczenia. (Patrz artykuł:
„Dlaczego używamy Świętych Hebrajskich Imion”


Wykrzykuj to, aż oni usłyszą i ta Wiadomość będzie rozbrzmiewała dookoła świata. W czasie Wielkiego Ucisku będzie miało miejsce wielkie zwiedzenie i w tym czasie JAHWEH nie będzie mógł odpowiedzieć na modlitwy w Imieniu JEZUSA CHRYSTUSA. Wyłącznie w hebrajskim Imieniu JAHUSZUA MESJASZA będzie moc uzdrawiania, wyzwalania i z martwych wzbudzania, ponieważ ten, który jest nazywany synem szatana, użyje go (Imienia „Jezus Chrystus”) i oszuka miliony, miliony przez fałszywe znaki, dziwy i cuda, podszywając się jednocześnie przed światem pod Imię „Jezus Chrystus”. Nawet wybrani będą wprowadzeni w błąd, o ile będzie to możliwe. (Ew. Mateusza 24:24; Ew. Marka 13:22)

Miejcie się na baczności!

Już teraz są źli ludzie z duchem antychrysta i używają oni imienia „Jezus Chrystus”, jednakże nienawidzą hebrajskiego Imienia JAHUSZUA, gdyż jest ono ciągłym przypomnieniem, że JAH Zbawia! JAHUSZUA jest wyłącznym MASZIJACH (MESJASZEM).

Eliszewo, ty słyszałaś głos twojego ABBA JAHWEH; słyszałaś Ten Głos i otrzymałaś Przekazy poprzez MOJE Namaszczenie od JAHUSZUA, twego MASZIJACH (MESJASZA). Czekałam cierpliwie na ten czas, kiedy poznasz MNIE, gdyż zawsze pragnęłaś miłości Niebiańskiej MATKI. Jestem twoją Jedyną MATKĄ i jestem TĄ, która namaszcza cię i pociesza oraz prowadzi cię z miłością. To dzięki twojej MAMIE SZIKAINJAH możesz słyszeć MÓJ cichy, spokojny Głos i słyszeć te Święte Przekazy od JAHWEH i JAHUSZUA. JA jestem tym Spokojnym, Cichym Głosem, który mówi do ciebie.

Wy, którzy wątpicie w to, powiedzcie MI: Kiedy to męski głos był określany jako „spokojny, cichy głos”? JA jestem TĄ, do której dawny Król Dawid modlił się, abym nigdy go nie opuszczała. On modlił się: „Nie zabieraj mi RUACH ha KODESZ.” (Psalm 51:13) Jestem TĄ, która, gdy bluźni się przeciwko NIEJ zasmuca JĄ, albo obraża do granic wytrzymałości, mówi: Dosyć, wystarczy! I JA odchodzę i nigdy nie ma już żadnej nadziei na Zbawienie tej duszy (zatwardziałego grzesznika). Ta osoba pozna wyłącznie Gniew JAHWEH. Piekło i Jezioro Ognia będą jej domem na wieczność.

JA jestem RUACH ha KODESZ, po aramejsku również nazywana „DUCHEM ODDZIELONYM”. Jestem całkowitą Prawdą i tylko przeze MNIE można być przyprowadzonym do JAHUSZUA i przyjąć GO, jako Jedyną Drogę do Nieba. Jestem nazywana RUACH ha KODESZ, a także jestem tytułowana: „DUCHEM ŚWIĘTYM”. Jestem CAŁKOWITĄ ŚWIĘTOŚCIĄ razem z JAHWEH i JAHUSZUA. Jesteśmy jednością, ale pomimo to jesteśmy odrębni. MY jesteśmy ŚWIĘTĄ TRÓJCĄ i nie ma innej. W czasie Wielkiego Ucisku będzie istniała bezbożna trójca! Szatan jest tylko naśladowcą, a nie stwórcą.

Nie ma wstępu do Nieba bez przejścia przez wszystkich NAS TROJE, ABBA JAHWEH, JAHUSZUA i JA, waszą MAMĘ RUACH ha KODESZ. Zbawienie przychodzi tylko poprzez Imię i przelaną Krew JAHUSZUA i częścią MOJEJ pracy jest przyciągnięcie dusz do JAHUSZUA, a nie pominę nawet jednej duszy, która została zapisana w Księdze Życia BARANKA już przed założeniem tego świata. Ogłaszam Ci teraz tę tajemnicę i dołączam do niej mój dar odwagi, abyś mówiła i prorokowała tak, jak jeszcze żaden prorok nigdy publicznie tego nie czynił. Są tacy, którzy nauczali, że JA jestem rodzaju żeńskiego, ale nigdy nie prorokowali w ten sposób, w jaki JA przemawiam dzisiaj przez ciebie.

Zwalniam tę tajemnicę, abyś mogła dodawać odwagi tym, którzy naprawdę miłują i stawiają JAHWEH i JAHUSZUA na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości, a także po to, aby oni pamiętali o MNIE, MAMIE SZIKAINJAH, gdyż JA jestem Chwałą JAHWEH i JAHUSZUA! Jest to tak pewne jak fakt, że święta żona została stworzona, aby być chwałą świętego męża.

Gdy będziesz atakowana za Objawianie Imienia DUCHA ŚWIĘTEGO, to znaczy MOJEGO Imienia SZIKAINJAH i objawianie, że DUCH ŚWIĘTY nie został ustanowiony (Księga Przysłów 8:23) jako
wzór mężczyzny, lecz kobiety. Powiedz im, aby studiowali i okazali się godnymi! Albowiem, czyż dawne Księgi w Psalmach i Przysłowiach nie określają MĄDROŚCI jako „ONA”? Czy Pismo Święte nie mówi: „Bojaźń JAHWEH jest Początkiem mądrości.”? (Psalm 111:10; Ks. Przysłów 1:7) Przypomnij im, że w Biblii Króla Jakuba (the KJV Bible) nie występuje Imię JAHUSZUA, pisane również jako JAHSZUA, a jedynie imię „Jezus”.


Wiedzcie to, że Imię „JEZUS CHRYSTUS” wciąż jeszcze w tym czasie jest honorowane i namaszczone oraz Zbawia dusze, uwalnia i uzdrawia. Jednakże, jak już was ostrzegłam, w czasie nadchodzącego Wielkiego Ucisku, ten, który nazywany jest teraz antychrystem, będzie również nazywał siebie Jezusem. Nawet obecnie powstał oszust nazywający siebie Jezusem Chrystusem i oszukuje miliony do tego stopnia, że mówi im by tatuowali na sobie liczbę 666, aby udowodnić przynależność do tego złego człowieka. On nazywa się synem boga i mówi ludziom: „Nie ma czegoś takiego jak grzech, a Piekło jest kłamstwem.”

Powtarzałam się raz za razem, ponieważ to Ziarno Prawdy jest tak potężne, że szatan będzie chciał je wydrzeć z ogrodu Prawd w tym proroczym Słowie Wiedzy, zanim zapuści korzenie. Posłużyłam się tą Misją, aby ostrzegać dlaczego jest tak pilne, aby uczyć się Świętego hebrajskiego Imienia JAHUSZUA (w tłumaczeniu „JAH Zbawia”), który obecnie jest nazywany JEZUSEM CHRYSTUSEM, ponieważ w czasie Wielkiego Ucisku, tylko hebrajskie Imię JAHUSZUA będzie namaszczone! W Nim będzie uzdrawianie, moc uwalniania i Zbawiania. Ponownie powtarzam i ostrzegam, że gdyby zorganizowane kościoły wykonywały swoją pracę, to ludzie nie byliby zwiedzeni.

Ostrzegam was, że to sławni telewizyjni ewangeliści będą prowadzić masy do syna szatana, który przyjdzie, używając darzonego zaufaniem Imienia „JEZUS”. To sławni ewangeliści telewizyjni, którzy sprzedali swoje dusze szatanowi za sławę i bogactwa, nauczają fałszywych, ustanowionych przez ludzi doktryn i prowadzą ludzi do tego fałszywego Jezusa. W czasie Wielkiego Ucisku Imię JEZUSA będzie podrobione przez syna szatana, nazywanego dzisiaj antychrystem.

Ten antychryst sprofanuje Imię „JEZUS” i w mocy szatana będzie czynił znaki, dziwy i bezbożne cuda w imieniu znanym w kościołach chrześcijańskich, imieniu, które teraz jest miłowane i darzone zaufaniem – w imieniu JEZUSA CHRYSTUSA.

Syn szatana, nazywany antychrystem, ogłosi się Jezusem Chrystusem. Będzie wymagał, aby wszyscy go czcili, honorowali, aby zbierali się i uczęszczali do kościołów w niedzielę i przyjęli jego znamię, jako wyraz lojalności wobec niego. Ten antychryst, który naprawdę jest zrodzonym synem szatana, a którego Pismo nazywa „synem zatracenia” lub „synem piekła”, (Jana 17:12) przyjdzie ponownie z duchem Judasza i Hitlera. Ten syn szatana będzie czynił znaki, dziwy i fałszywe cuda w mocy szatańskiej dla chwały szatana!

JA używam tej Misji, aby ostrzec. Kiedy będziecie widzieć zatwierdzone prawo obowiązkowych niedzielnych mszy i nabożeństw, nie wchodźcie do niedzielnych kościołów, bo inaczej zatracicie swoje dusze!

Ostrzegałam, abyście nauczyli się już teraz, jaki jest prawdziwy szabatowy dzień odpoczynku.

To poselstwo jest dla Eliszewy trudne do przekazania, ponieważ chrześcijańskie kościoły nie chcą go słyszeć. Jednak wy, którzy jesteście wierni i rozgłaszacie te prawdy, wiecie, że zostało wam dane upoważnienie z Księgi Ezechiela 3:17-21. Tej Misji dano zadanie nauczania Świętych Nienaruszalnych Hebrajskich Imion STWÓRCÓW oraz JAHUSZUA ha MASZIJACH. Kogo innego mogłabym wybrać, aby nauczał tych, którzy chcą znać Imię DUCHA ŚWIĘTEGO? Eliszewo, ty prosiłaś JAHWEH o Imię RUACH ha KODESZ i JA powiedziałam ci. Teraz JA daję ci to upoważnienie, abyś dzieliła się tym, co zostało ci powiedziane w tajemnicy. Obiecuję ci, że osoby z Duchowymi Uszami do słuchania będą słuchać i wspomagać tę Misję oraz bronić tej prawdy i pouczać innych. Ci, którzy wybierają pozostanie duchowo głuchymi, pozostaną głuchymi. Przekonywanie ludzi nie jest twoją pracą. Twoje zadanie polega na posłuszeństwie i ujawnianiu tych Proroczych Przekazów i Słowa wiedzy tak, jak zostały ci one powierzone z Nieba.

Każdy, kto to czyta lub został o tym pouczony będzie odpowiedzialny za to, co teraz wie.

 

******* Koniec Proroctwa *******


Komentarz Eliszewy: 

Ogłoszone dnia 27-go sierpnia, 2007 roku.

Obrażając większość i błogosławiąc innych z duchowymi uszami, których imiona są znalezione w Księdze Życia BARANKA.

Osobista uwaga:
Podsumowując, napisałam to, co usłyszałam i co nakazano mi napisać. Pytałam JAHWEH, JAHUSZUA, i MAMĘ SZIKAINJAH CHWAŁY, czy są pewni, że nie ma nikogo innego, kto mógłby ogłosić to Słowo lepiej niż ja. Nie wiem, dlaczego zostałam wybrana, jednak moim zadaniem jest być posłuszną ŚWIĘTEJ TRÓJCY. Obawiam się, co JAH może mi uczynić, bardziej niż tego, co pomyśli o mnie człowiek.
Dziękuję wszystkim, którzy napisali do nas po tym, jak otrzymali w duchu potwierdzenie prawdziwości tych Słów oraz innych Proroczych Przekazów. Wasza miłość i wsparcie znaczą tak wiele! Czekam z utęsknieniem na spotkanie z wami w Niebie, jeśli nie tutaj, na ziemi!
Dziecko, Wojownik, i Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH

Apostoł Eliszewa Elijahu 


Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmów Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018