Proroctwo 83

JA, JAHWEH MÓWIĘ:

'PRZYGOTUJCIE SIĘ!  BLISKI JEST KONIEC!

Przekaz dany przez Apostoła Eliszewę Elijahu podczas obchodów Purim. Ogłoszony dnia 15-go marca, 2006 roku.

 

 

 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEHpolski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ]zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZDUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIMrzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenietłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczykpotomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 …ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

 

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz Eliszewa :

JAHWEH powiedział 5 razy: 'Udostępnij Słowny Przekaz wszystkim'… Uczynimy to jak najszybciej.

Zaczęłam mówić Świętymi Językami przez telefon, modląc się z innym członkiem Oblubienicy JAHUSZUA, który ma na imię Adam i jest z Kanady.

To proroctwo nadeszło całkiem nieoczekiwanie i mój mąż zarejestrował je na magnetofonie. Gdy zorientował się, co się dzieje, pobiegł po magnetofon. Podczas, gdy słyszany jest zapis audio, mam krótkie wizje strasznych rzeczy, które zdarzą się, jak również słyszę te słowa: 'Moorana, moorana, moorana!' ….. wiem, że te słowa znaczą: 'Morderstwo, morderstwo, morderstwo!' Nie wiem, jaki to jest język lub jak się to pisze. Również to słowo Horror występuje wszędzie ze słowem: 'Horrenda'. Nie piszę go poprawnie, ale w tym przekazie proroczym będziecie słyszeć go szereg razy w wypowiedziach mówionych. Jeśli ktokolwiek rozpoznaje to słowo w innym języku, to chciałabym wiedzieć, jaki to język, a może to po prostu Język z Niebios. My wiemy, że mówienie w świętych językach jest mową w językach ludzi i aniołów. Tak mówi Biblia.

Modlitwa Eliszewa :

Ja proszę CIĘ ABBA JAHWEH, aby to słowo nie wychodziło jeśli nie jest od CIEBIE, jeśli to nie jest TWÓJ czas, niechaj nie będzie zerwana ta pieczęć. Błagam CIĘ ABBA JAHWEH, w imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH!

Eliszewa modli się w Świętych Językach (Podobnie jak w Dziejach Apostolskich 2:4, 1 Kor. 12:10)

Koniec komentarza.


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

JA, JAHWEH, Mówię: Przygotujcie się! Bliski jest koniec!

Och, MOJA umiłowana Panno Obwieszczająca, jak długo jeszcze?


JA pozwoliłem Oblubienicy JAHUSZUA by stanęli w twojej obronie tak, jak Abraham stanął za Lotem.

Jak długo JA powinienem czekać, jak sądzicie?

Jak JA jestem wyśmiewany!

Jak wzgardzone jest MOJE IMIĘ!

Jak MOI Święci, którzy reprezentują MNIE są obmawiani!

Jak oni są zabijani z MEGO powodu na całym świecie!

Tylko dlatego, że powstrzymywałem to, aby nie przyszło do tej pory do Ameryki - jakże wiele uważa się za rzecz normalną.

Teraz, nakazuję wam, abyście wypowiadali nową modlitwę, bo koniec jest blisko! Dlatego właśnie Oblubienica miała przyjść przede MNIE w ten Purim i być Święta przede MNĄ, przed MOIM obliczem.

Dlatego powiedziałem: 'JAHUSZUA przygotuj SWOJĄ Oblubienicę bez skazy lub zmarszczki', gdyż nieprawi stali się jeszcze gorsi, a Święci stali się świętszymi w MOICH oczach!

MÓJ wzrok biegł tam i z powrotem, zwłaszcza podczas Święta Purim.

W tych, tzw. chrześcijańskich kościołach, ten święty czas nie był nawet wspomniany lub niektórzy robili to, ale tylko pobieżnie.

To ta Misja, którą zrodziłem przez ciebie, poucza ludzi znaczenia i ważności linii krwi Mardocheusza i posłuszeństwa Estery.

Teraz JA daję wam nowe upoważnienie do przekazania dla Oblubienicy. Nie martwcie się o tych, co drwią i naśmiewają się.

Nie przejmujcie się wyrazem ich twarzy! Wy musicie po prostu być posłuszni, a oto słowa, które JA mam do powiedzenia.

JA, JAHWEH, nakazuję dzisiaj Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH:

Módlcie się za Dwóch Świadków!

Módlcie się za tych Dwóch Świadków, gdyż nadchodzi czas, kiedy poślę Aniołów, och już wkrótce by potwierdzili tym Dwóm Świadkom kim oni są we MNIE; szatan próbował odebrać im życie wielokrotnie.

I tak, jak istnieje Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH, tak również istnieje oblubienica szatana!

Ta Misja napotkała ich wielokrotnie i nie wiedziała o tym. To są ci, którzy nienawidzą was tak bardzo! Nawet te 200 czarownic, które zostały wychowane ręką szatana, modliły się przeciwko tobie, którą JA nazywam Panną Obwieszczającą.

[Proszę zauważyć, że podczas Święta Purim w Afryce - ogłoszono w wiadomościach i Internecie, że - zgromadziło się 200 czarownic, aby rzucać czary i przekleństwa.]

Ale ich ataki nie mogły przedostać się, ponieważ JA sprawiłem, że Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH osłaniała ciebie!

Zanim oni opuszczą tę Ziemię, zanim Dwaj Świadkowie zostaną wykupieni, jako pierwociny, będą wiedzieli kim są we MNIE!

JA nakazuję wszystkim członkom Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH, by zaczęli modlić się za Tych, których JA nazywam Dwoma Świadkami!

Uwaga! JA, JAHWEH, mówię tajemnicę temu światu:

Uwaga, JA czynię nową rzecz – To jest mężczyzna i kobieta!

Ponieważ wy, mężczyźni naśmiewacie się i drwicie – jak JA wzbudziłem Deborę jako Sędziego nad całym Izraelem [Księga Sędziów 4:4], tak podobnie wzbudzę, tak też było z góry przesądzone i ci nadchodzący będą mieli Ducha jak Mojżesz, ci nadchodzący będą mieli Ducha jak Eliasz. Ale jako, że tych dwoje mają jeszcze śmiertelne ciała, to ataki na nich nadeszły.

JA, JAHWEH, nakazuję całej Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH:

Niechaj każda modlitwa, którą będziecie odtąd wypowiadać osłania ich, aby byli w Boskim zdrowiu, podczas gdy są w tych śmiertelnych ciałach, aby przemawiali odważniej, aby ich wrogowie byli zniszczeni na ich oczach!

Tak jak modlił się Dawny Eliasz, takie samo Namaszczenie będzie na tych dwojgu. Wrogowie będą kulić się z przerażenia, gdyż poznają, że to jest Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH!

 A więc, w tym świętym czasie Purim pokażę wam jak blisko jest koniec, gdyż już JA mówię wam byście osłaniali Dwoje Świadków, którzy są na tej Ziemi. Tak, oni już są tutaj! Lecz oni są tak skromni i mówią: 'Na pewno nie ja – a jeśli tak, to ja nie chcę wiedzieć!'

Lecz JA wam mówię i JA przemawiam do tych, którzy są tymi Dwoma Świadkami:

Wy będziecie wiedzieć z całą pewnością, nawet zanim zostaniecie zabrani z tej ziemi! Powrócicie w ciałach w Chwale.

Będziecie stali przed tym, co nazywa się Ścianą Płaczu. Płomienie będą wychodzić z waszych ust, ogień będzie wychodził spod waszych pięt i będziecie głosić to, co JA wam nakażę, a żaden mężczyzna, ani żadna kobieta, ani diabeł, ani demon nie ostoją się!

Gdyż KRÓL Całego Stworzenia, którym jestem JA, ABBA JAHWEH, nakazuje Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH modlić się w ten dzień.

 Lecz pamiętajcie to, gdy oni rozpoznają kim są, zobaczycie rzeczy dziejące się na tej Ziemi w taki sposób, ponieważ ja nakażę im, aby w sferze duchowej zaczęli uwalniać te słowa, które dam im do powiedzenia. A więc teraz Oblubienico JAHUSZUA módlcie się, aby oni przyjęli i uwierzyli w to Namaszczenie, które JA na nich złożyłem.

 Pamiętajcie, że to jest jedna kobieta i jeden mężczyzna! Wykonujcie pracę, którą macie i róbcie to szybko. Ponownie mówię: wykonujcie pracę, którą dałem wam do zrobienia i wykonujcie ją szybko!

 Ci z was, którzy zgromadziliście złoto i srebro; ci z was, których pobłogosławiłem klejnotami – Jaki pożytek odniesiecie z tego kiedy to będzie pozostawione? JA pobłogosławiłem obficie, finansowo i na wszelkie sposoby, a pomimo to wy, niektórzy z Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH, nigdy nawet nie napisaliście do tej Panny Obwieszczającej, jednakże potajemnie wzrośliście w wiedzę i duchowo obrośliście w tłuszcz, gromadząc całą tę wiedzę i Namaszczenie, i nie podzieliliście się, a przecież nie dałem wam niedostatku!

Odpowiecie przede MNĄ za to, co czynicie dla Królestwa Niebios!

Czy pamiętacie Dawnego Eliasza? Posłałem go do wdowy z Sarepty, chociaż było tam wiele, wiele wdów w tej krainie, JA wybrałem jedną.

Do kogo jest posłana ta Misja?

Do kogo JA posyłam MOJEGO Nowego Eliasza?

Co uczyniliście im, to uczyniliście MNIE! Mówię wam to JA, JAHWEH, mówię wam to, ktokolwiek dotknął lub wyrządził krzywdę tej Misji lub Pannie Obwieszczającej w jakikolwiek sposób, to tak, jakby dotknął źrenicy oka JA JAHWEH i włożył w nią zaostrzony kij! A JA zemszczę się i pójdziecie do MOJEJ Tłoczni Wina Gniewu! I JA zmiażdżę was w siedmiu różnych kierunkach! I to jest wszystko co będą słyszeć, podczas, gdy JA będę miażdżył was na wszelkie sposoby: rozum, ciało, ducha i duszę! (Czytaj Proroctwo 80). Czyż bowiem nie ostrzegałem: 'Nie dotykajcie MYCH Namaszczonych i nie czyńcie szkody MYM Prorokom'? (Psalm 105:15) Myślicie, iż uszło waszym językom mówienie tych bluźnierczych słów i to, że wy nazwaliście złem to, co JA nazwałem dobrem w MOICH oczach! Sprawię, że będziecie żałować, że nie odciąłem wam języków zanim pozwoliłem wam wypowiadać taki gnój!

Ale ci, którzy wybiorą tę Misję, ci, którzy przyjmą te prawdy, ci, którzy przyjmą tę Pannę Obwieszczającą – JA przyjmę was!

Gdyż to nie tylko kobieta. Ona nie jest tylko zwykłą kobietą. To jest naczynie, przez które JA, JAHWEH, wypowiadam MOJE Prawdy.

Dla tych z was, którzy przyjęliście te Prawdy – JA przyjmuję was.

Natomiast ci, którzy naśmiewali się i drwili – JA, JAHWEH, odrzuciłem was!

Czytajcie ponownie Księgę Estery. JA jestem przedstawiony symbolicznie jako ten król!

Ilu z was jest jak Waszti? Myślicie, iż jesteście tak pełni piękna, że nie musicie przyjść, kiedy JA, JAHWEH, mówię przyjdźcie?

Przeto, JA wygnałem was! Nie wejdziecie do MEGO Królestwa!

Ale jest jeszcze większy Orędownik aniżeli Królowa Estera. To jest MÓJ SYN JAHUSZUA!

To mówię wam, o potężna Oblubienico JAHUSZUA ha MASZIJACH: żadnej dobrej rzeczy nie odmówię wam! Jest napisana Księga Pamięci i wszystkie wasze imiona są zapisane w miłości. Tak cierpieliście, aby tylko być Świętymi, dlatego JA chcę, abyście wiedzieli jak bardzo JA was miłuję!

To jestem JA, który wybrałem was, abyście byli Oblubienicą MEGO SYNA! To jestem JA, JAHWEH, który wybrałem was, abyście byli Oblubienicą MEGO SYNA!

[Komentarz: Pamiętajcie, że Oblubienica JAHUSZUA to nie tylko kobieta, ale mężczyźni i kobiety, którzy są bez zmarszczki i skazy, chodzący w posłuszeństwie i będą wkrótce pochwyceni, aby być z JAHUSZUA! Módlcie się, abyście byli zaliczeni do godnych, aby być jedną z tych osób zaliczonych do Oblubienicy!]

Dla tych, którzy znają MÓJ głos, wy rozpoznacie DUCHA, który mówi. Wy naprawdę jesteście MOIMI jagnięciami, wy prawdziwie jesteście MYMI Owcami!

Dla pozostałych z was, którzy mówicie: 'To jest tylko Eliszewa nadęta dumą' mówię wam – to wami pogardzam! JA zmuszę was pewnego dnia byście przyznali, że ta Misja jest tą, którą JA miłuję!

A te wszystkie misje, które wezmą te słowa i rozgłoszą je na cztery krańce świata – to wy jesteście tymi, których będę kochał; wy jesteście tymi, których kocham; wy jesteście tymi, których JA przyjmuję tak, jak wy przyjmujecie te Prawdy.

Gdyż Prawdy te są poparte MOIM Pismem Świętym.

I jak ktokolwiek śmie nazywać te proroctwa fałszywymi?

Jeśli wy tak mówicie, to wy nazywacie MEGO SYNA JAHUSZUA fałszywym. Albowiem, czyż ON nie jest Żywym Słowem?

Z dala ode MNIE! Z dala ode MNIE! Wy nawet nie należycie tutaj!

Wszyscy ci, którzy chcą siedzieć przy Stole Bankietowym, aby spożywać ucztę prawdy i zechcą przyjąć duchowe pożywienie i karmić innych, należą do tego miejsca!

To jest MÓJ Dekret, to jest to przykazanie, które JA wydaję z MEGO Tronu w Niebiosach i wypowiedziałem je tego dnia!

Oblubienico JAHUSZUA ha MASZIJACH, osłaniajcie tę Misję bardziej w swoich modlitwach, pamiętajcie o tej Pannie Obwieszczającej i osłaniajcie w waszych modlitwach! Bądźcie błogosławieństwem dla nich tak, jak oni są błogosławieństwem dla was, bo w przeciwnym razie JA zapytam was pewnego dnia: ”Czemu nim nie byliście?”

Osłaniajcie tych, których JA nazywam Dwoma Świadkami.

Do Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH:

Jeśli będziecie MNIE pytać i uwierzycie, to JA dam wam odpowiedź, objawię wam więcej o tych, których nazywam Dwoma Świadkami. Oni potrzebują waszego wstawiennictwa, oni potrzebują waszych modlitw. Podczas, gdy oni są w śmiertelnych ciałach szatan stara się odebrać im życie, by uciszyć prawdy, które JA ogłosiłem, a więc pamiętajcie o nich w modlitwach.

JA, JAHWEH byłem tak zadowolony, gdy modlitwy Oblubienicy JAHUSZUA przyszły przede MNIE w ten Dzień Święta Purim. Przyszły do MNIE, jako słodka woń. Aniołowie otworzyli je jak słodkie kadzidło i jest mi tak przyjemnie, i dlatego JA miałem więcej litości i powiedziałem: 'Jak długo jeszcze chcecie bym zwlekał?'

Ale koniec jest blisko. Kiedy to zapieczętowane Proroctwo [Proroctwo 78] zostanie ogłoszone, jedna z pieczęci zostanie złamana. Biada temu światu, kiedy Eliszewa ogłosi to, co JA ukryłem.

Och, ale MOJA umiłowana Oblubienico JAHUSZUA – wy, którzy należycie do [Tych 144 000] z Apokalipsy rozdz. 14, lub [144 000] z Apokalipsy rozdz. 7 – wy nie musicie się obawiać.

Wszyscy Goście, którzy jesteście zaproszeni na Wieczerzę Weselną Baranka … jest prawdą, że wy będziecie musieli cierpieć dla NIEGO (JAHUSZUA). Och, ale te nadchodzące nagrody, które macie!

W tym momencie broń, którą ma Oblubienica JAHUSZUA jest w sferze duchowej. Ale JA mówię wam: W czasie wielkiego ucisku, tak jak Król wydał edykt (nakaz) i powiedział, aby wzięto broń i broniono się, tak też ponownie się stanie. Ale nie dla Oblubienicy z Apokalipsy rozdz. 14. Dlatego JA wybawiam ich z Ziemi i tych Dwoje Świadków będzie w tej liczbie, a potem oni powrócą.

Och, ale wy cenna Oblubienico z Apokalipsy rozdz. 7 – umiłowani, wy już jesteście zapieczętowani. Nikt nie może wyrządzić wam krzywdy. Tylko na krótki czas będziecie musieli porwać za broń, bronić się i pomagać Gościom w walce z szatanem i z tymi, co przyjęli znamię szatana. Ale potem będziecie chodzić w nowych ciałach w Chwale, kiedy usłyszycie te słowa. A zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.

Tylko dlatego, że nauczyliście się słowa Chrystus, JA je wypowiadam.

To będą zmarli i umęczeni w JAHUSZUA ha MASZIJACH, którymi będą Dwaj Świadkowie a potem ci umęczeni w tym czasie. Ci będą wraz z Oblubienicą z Apokalipsy rozdz. 7 wzięci do Nieba na oczach bezbożnych w drugim Wniebowzięciu.

To są te tajemnice zarezerwowane dla Oblubienicy JAHUSZUA.

Niechaj inni naśmiewają się i drwią.

To jest Stół Bankietowy, który JA nakrywam przed wami w ten dzień.

Ci z duchowymi uszami będą słyszeć, wszyscy inni pozostaną głusi. Ci z duchowymi oczami zobaczą, a wszyscy inni pozostaną ślepi!

To są te słowa, które JA, JAHWEH, KRÓL STWORZENIA, mówię tego dnia, w ten Święty Dzień Purim.

JA, JAHWEH, mówię: Przygotujcie się umiłowani, zbliża się koniec! Jak JA prorokowałem poprzez Eliszewę w poprzednich latach o Pladze Wrzącej Czarnej Krwi, że przyjdzie, jako znak MEGO gniewu, JA mówię teraz to poprzez MOJĄ Pannę Obwieszczającą – to już zostało uwolnione. Już się zaczęło! Choroba ta jest na etapie inkubacji i nie będzie na nią lekarstwa!

Ale umiłowani, miejcie pewność wszyscy, którzy jesteście Święci przede MNĄ i prowadzicie święte życie i stawiacie MNIE, JAHWEH i JAHUSZUA na pierwszym miejscu w waszym życiu i miłości, czyniąc wszystko co w waszej mocy by być posłusznymi Pismu Świętemu – ta Plaga Wrzącej Czarnej Krwi nie przyjdzie na was. Będzie tak, jak za dawnych czasów, kiedy plagi były uwolnione przez Mojżesza, kiedy mówił pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) i te plagi nie dotknęły dzieci Izraela, a tylko Egipcjan, którzy służyli innym bogom i czcili ich. Tak będzie ponownie!

Jak za dni Mojżesza, tak będzie ponownie. Jak za dni Lota, tak ponownie się stanie! Do grzeszników, którzy nie chcieli do tej pory się nawrócić - dzisiaj jest Dzień Zbawienia!

·        Czytajcie to, co nadchodzi z Misji Ostatniej Szansy. Jutro może być za późno!

·        Na co czekacie? Religia nie zbawi was, a tylko Święty pełen miłości i posłuszeństwa związek z JAHUSZUA i JA, JAHWEH, zbawi was!

·        Możecie powrócić do Nieba jedynie poprzez Imię i Krew JAHUSZUA ha MASZIJACH.

JA mam ostrzeżenie dla wszystkich, którzy są zaproszeni na Wieczerzę Weselną BARANKA:

Podczas Wielkiego Ucisku ten, który nadchodzi, którego powszechnie nazwa się antychrystem, który jest prawdziwie synem szatańskim, synem zatracenia, przyjdzie używając i podrabiając to Imię, które jest znane na całym świecie we wszystkich rodzinach i językach, to Imię, które Chrześcijanie znają i miłują – Imię Jezusa Chrystusa!

(Komentarz: Bardzo ważne! Przeczytajcie następny fragment uważnie!)

Miejcie się na baczności! Znaki, cuda i dziwy są ciągle czynione i dusze są ciągle zbawiane w Imię Jezusa Chrystusa, nie obawiajcie się. Jednakże, to nie były jeszcze Czasy Ostateczne, a wy jesteście tylko odpowiedzialni za to, czego byliście nauczani. JA, JAHWEH, honorowałem i namaściłem imię Jezus, chociaż MÓJ SYN JAHUSZUA miał nadane imię hebrajskie przez JEGO hebrajską Matkę! A JA jestem JEGO OJCEM, JEGO imię musi zawierać MOJE IMIĘ „JAH”! Imię Jezus wymazało MOJE ŚWIĘTE IMIĘ – IMIĘ ponad wszystkie inne imiona!

MOJE IMIĘ jest JAHWEH, a imię JAHUSZUA w tłumaczeniu stale przypomina w każdym języku że: ‘JAH zbawia’!

Czyż nie jest waszym zwyczajem nazywać syna imieniem ojca? Dlaczego myślicie, że jest inaczej u waszego NIEBIAŃSKIEGO OJCA by czynić tak samo? To jest ciągłym przypomnieniem dla was, iż JA, JAHWEH i MÓJ SYN JAHUSZUA jesteśmy jednością!

To szatan i jego słudzy boją się imienia JAH, ale JA znam miłujące serca MOICH dzieci! JA nawet przebaczyłem wam porzucenie MOJEGO prawdziwego szabatowego dnia odpoczynku, co jest wielokrotnym łamaniem 4-go Przykazania, ale nie będę już więcej przebaczał!

Teraz jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie!

Jesteście odpowiedzialni za ostrzeganie innych!

W hebrajskim imieniu JAHUSZUA i w MOIM Imieniu JAHWEH jest wyższe Święte Namaszczenie!

Teraz nadszedł Koniec Czasów i JA ostrzegam was, abyście pouczali innych o tym, co wiecie, że jest prawdą!

W NASZYCH ŚWIĘTYCH IMIONACH jest więcej Namaszczenia! Używajcie ICH, nie szukajcie już więcej wymówek.

Podczas Wielkiego Ucisku musicie wzywać imienia MEGO SYNA w języku hebrajskim, imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH! MOJE Imię JAH jest w JEGO imieniu – Imieniu ponad wszelkie inne imiona!

Jeśli teraz się tego nie nauczycie, to w czasie Wielkiego Ucisku, kiedy będziecie modlić się o wybawienie lub o uzdrowienie i będziecie używać imienia 'Jezus', pamiętajcie, że syn szatana będzie używać to imię, jako bóg!

Jak możecie oczekiwać uzdrowienia, wyzwolenia lub błogosławieństw używając tego samego imienia, którym będzie się posługiwał syn szatana?

Wy będziecie wzywali syna szatana nie wiedząc o tym!

Podczas Wielkiego Ucisku, syn szatana będzie miał swój wydzielony dzień, aby go czczono i to będzie niedziela! Kiedy niedzielne nabożeństwa będą obowiązkowe i na całym świecie będziecie mieli nakaz pójścia do waszego, najbliższego, lokalnego kościoła niedzielnego – strzeżcie się!

Nie idźcie!

To jest pułapka syna szatana! Gdyż każdy, kto będzie uczęszczał do kościoła niedzielnego w czasie Wielkiego Ucisku, wejdzie w te drzwi zauroczony, zniewolony duchami złudzenia, manipulacji umysłu, bałwochwalstwa, rebelii - pośród wielu innych potężnych duchów demonicznych. Ostrzeżcie ich już teraz! Oni otrzymają Znak Bestii i wejdą do kościoła profanacji i wybiorą oddawanie czci bestii i zaakceptują jego fizyczny jak i duchowy znak. Ostrzeżcie ludzi już teraz zanim nie jest za późno! To nie oznacza, iż wszystkie niedzielne kościoły są teraz złe! Ale jesteście teraz już tak blisko, koniec jest bliski! Musicie ostrzec ludzi tam, gdzie pastorzy (zakonnicy, księża, papieże, duchowni, ewangeliści) tego nie robią!

Musicie nauczać prawdy o hebrajskich świętych Imionach JA, JAHWEH i MEGO SYNA JAHUSZUA, jedynego MESJASZA i o jedynej Krwi przelanej za ludzkość na odpuszczenie grzechów!

JA nie zaakceptuję żadnej innej krwi ofiarnej i żaden inny orędownik nie może wstawić się za was, to obejmuje też tak zwanych zmarłych świętych, ani nawet własna Matka JAHUSZUA, Miriam również zwana Maryją, gdyż nawet ona potrzebowała JAHUSZUA jako swojego MESJASZA!

Jedynym powodem dla którego ktokolwiek z Oblubienicy JAHUSZUA miałby chodzić do niedzielnego kościoła jest nauczanie Owieczek i Baranków prawdy tam, gdzie pastorzy nie chcieli tego czynić nawet, gdy za każdym razem mogłoby chodzić o jedną osobę.

A oto dobra nowina:

Tak jak z MOIMI ukochanymi Dziećmi, których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA i predestynowane, tak samo jest z szatana księgą potępionych!

JAHUSZUA nie straci żadnej duszy z tych, których imiona zostały zapisane w Księdze Życia BARANKA przed założeniem świata!

Wy nie możecie przypadkowo wybrać znaku bestii. Będziecie wiedzieć by tego nie zrobić i wybierzecie raczej śmierć, aniżeli uczynienie tego!

Jedyne prawdziwe uzdrowienia, znaki, cuda i dziwy i zmartwychwstania pochodzą z Niebios!

Wszystkie inne uzdrowienia i wyzwolenia są złudzeniem. A podczas wielkiego ucisku będą istnieć złudzenia, które będą wydawać się prawdą, ale w rzeczywistości będą kłamstwami prosto od tronu szatana!

Uczcie się teraz i ostrzeżcie innych!

W czasie wielkiego ucisku tylko w Imieniu JAHUSZUA, a nie w imieniu Jezusa będzie wychodzić moc prawdziwego wyzwalania, uzdrawiania i zmartwychwstania! Ludzie, którzy teraz miłują Jezusa i służą Mu będą się zastanawiać, dlaczego na ich modlitwy nie ma odpowiedzi! Ich wiara ucierpi i oni nawet umrą za swoją wiarę nie rozumiejąc, dlaczego wyzwolenie nie nadeszło w tym imieniu. Ostrzeżcie ich teraz by przyzwyczaili się używać hebrajskich imion JAHUSZUA, JAHWEH i RUACH ha KODESZ;

szatan nie chce podrabiać imienia JAHUSZUA z MOIM imieniem JAH w Nim!

Miliony czytających to będą Gośćmi zaproszonymi na Wieczerzę Weselną BARANKA i będziecie błogosławieni! Jednakże będziecie widzieć cały Wielki Ucisk lub jego część i wasze oczy będą zmuszone oglądać ten horror! Pamiętajcie to – MÓJ gniew nie jest przeznaczony dla was, lecz jest przeznaczony dla MOICH wrogów!

Pozostańcie Świętymi!

Nie idźcie na kompromis!

Wzywajcie Imienia JAHUSZUA i polegajcie na JEGO sile i namaszczeniu oraz trzymajcie się mocno waszej wiary, ponieważ nie będzie łatwo, gdyż będą w powietrzu fale manipulujące umysłem, które będą próbować 'prać wasze mózgi'!

Nauczcie się teraz Pisma Świętego, by go używać, jako broni w tym czasie, gdyż Biblie będą zakazane, ale nawet szatan nie będzie w stanie spalić wszystkich Biblii!

JAHUSZUA użyje Świętych Aniołów, Oblubienicy z Apokalipsy 7, Oblubienicy z Apokalipsy 14, jak również tych Dwóch Świadków, aby wiedzieć, gdzie ci Goście są i by pomóc im w razie potrzeby.

Dwóch Świadków będzie bronić Gości i będzie się mścić za nich!

Nauczcie się MOJEGO prawdziwego Szabatu, ponieważ JA, JAHWEH będę szczególnie błogosławił, zabezpieczał tych, którzy oddają MI cześć w ten Dzień, który JA, KRÓL całego stworzenia, wydzieliłem, jako Szabatowy Dzień Odpoczynku. I tak, jak JAHUSZUA chodził po tej ziemi, czynił znaki, cuda i dziwy w Dzień Szabatu, tak w czasie Wielkiego Ucisku, a zwłaszcza w MÓJ Szabat, MOJE Święte Dni, to samo będzie czynione w Imię JAHUSZUA pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ!

Są tajemnice, o których jeszcze nie mówiłem. Po prostu wiedzcie, że JA, JAHWEH, nigdy nie pozostawię lub nie opuszczę nikogo, kto naprawdę miłuje, czci i służy JAHUSZUA i JA, KRÓLOWI STWORZENIA.

Nauczcie się MOJEGO Imienia!

To jest JAHWEH, ten Wieczny. JAHUSZUA jest MOIM SYNEM. JAHUSZUA ha MASZIJACH jest waszym jedynym WYBAWICIELEM, jedynym Imieniem i drogą powrotną do Nieba!

 

Dla tych wszystkich, którzy drwią i naśmiewają się z Tego Proroczego Słowa – wy nauczycie się trudną drogą, że wyszło Ono z MOICH, JAHWEH, Ust i zostało przekazane tej Pannie Obwieszczającej!

 

Dla MOICH Baranków i Owieczek z całego świata:

Weźcie to Słowo jak reakcję łańcuchową i pozwólcie jemu rozbrzmiewać dookoła świata!

Pamiętajcie, nawet wybrani będą oszukani, jeśli to możliwe, ponieważ wasi pastorzy (duchowni, księża) zagłodzili Jagnięcia i Owieczki. Kiedy czytacie te Proroctwa, ucztujecie i jecie Święte Duchowe Pożywienie.

Wszyscy inni, którzy zaprzeczają temu Słowu chociaż twierdzą, iż miłują Jezusa, ale odmawiają nauczenia się hebrajskich Świętych Imion, Szabatu, Świętych Dni i Świąt, oni w dalszym ciągu wychowują się na mleku, gdyż oni nie chcą Duchowych Zębów, aby jeść to Duchowe Mięso. W czasie Wielkiego Ucisku, oni będą pamiętać to, co czytali i niektórzy nawrócą się, i będą wiedzieć, iż ta Misja była naprawdę posłana z Nieba!

Dla MYCH umiłowanych Dzieci, Oblubienicy, wybranych i wyselekcjonowanych:

Spójrzcie w górę, Zbawienie nadchodzi!

W ten czy inny sposób będziecie ponownie powracać do domu w Niebie!

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

Jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane w ten Święty Dzień Purim, 15-go marca, 2006 roku!

Dane tej Pannie Obwieszczającej JAHWEH i JAHUSZUA, Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Osobista uwaga…

Jestem ciekawa opinii tych, którzy zadali pytania JAHWEH w imieniu JAHUSZUA i otrzymali odpowiedzi. Czy możecie napisać i podzielić się nimi ze mną? Ja wiem to jedno, że tych Dwóch Świadków, kimkolwiek oni są, potrzebują modlitw i miłości Oblubienicy JAHUSZUA i Gości zaproszonych na Wieczerzę Weselną BARANKA. Ja obudziłam się z tym smutnym objawieniem i zawołałam o ochronę dla tych Dwóch Świadków, po otrzymaniu tego Słowa. (Księga Apokalipsy 11:3-13).

Proszę nie krępować się i kopiować oraz dzielić się tym Proroctwem. Żniwa są wielkie, a pracowników tak mało. O jedno tylko proszę, abyście połączyli się z moją stroną internetową jeśli umieszczacie je na waszej stronie i proszę nie zmieniać tego przekazu, włączając osobiste notatki, którymi się dzielę pod wpływem RUACH. Tłumaczący, proszę was byście zawarli wszystko, co jest napisane.

Praca tych Dwóch Świadków będzie niepodobna do żadnej innej danej pracy. Ja płaczę za nich pod wpływem Namaszczenia, gdyż praca, którą oni mają do wykonania nie jest do pozazdroszczenia. Oni będą widzieli więcej okropieństw, aniżeli widziano dotychczas na ziemi.

Proszę uczyńcie jak JAHWEH powiedział i módlcie się za tych Dwóch Świadków! Proszę módlcie się zawsze o błogosławieństwo dla nich. Podczas, gdy oni są w śmiertelnym ciele, módlcie się, aby Święci dali im miłujące wsparcie i zachętę. Módlcie się, aby oni uwierzyli i przyjęli to namaszczenie, które jest im dane i by byli posłuszni i wykonali wszystko, co mają zlecone. Módlcie się o ich bezpieczeństwo i o ochronę Świętej Zapory Ognia, która ich otoczy ze wszystkich stron tak, aby żaden człowiek, demon, diabeł nie uczynił im jakiejkolwiek szkody podczas, gdy są jeszcze w śmiertelnych ciałach.

Strzeżcie się pozerzy, którzy się pysznicie!

Ktokolwiek, kto chwali się, że jest jednym z tych Dwóch Świadków, tak jak ten, który nazywa się Elijah the Tishbite, lub ten człowiek Hawkins, który napisał bluźnierstwo w 'Book of YAHUVEH', nie jest jednym z Nich – nawet jak tych Dwóch Świadków będzie leżało na ulicy, to on powiedział, iż będą leżeć tam przez trzy i pół roku, a nie trzy i pół dnia. Ja sama to czytałam. Ci ludzie i inni czynią to w swojej dumie.

Tych prawdziwych Dwóch Świadków nie chce nawet przyznać się do tego powołania. Oni są skromni i nie wierzą, iż są godni tak wysokiego powołania i powtarzają: 'Na pewno masz kogoś lepszego.' To jest to, co JAHWEH ukazał mi. Dlatego Pismo mówi, iż oni są ubrani w wory pokutne i popiół. To jest symbol pokory i żałoby za ten horror i grzech, który oni będą widzieli i to, co widza teraz.

Ja wiem od kiedy dostałam Duchową Laskę i mój 6-letni wtedy syn Jonathan – jeden z dwóch bliźniaków – widział to w sferze Duchowej i opisał to i ja poczułam wagę tego 19 lat temu. I za każdym razem, kiedy była używana w sferze Duchowej, stawała się cięższa. I dzisiaj stawała się coraz cięższa do tego stopnia, że teraz mój mąż musi podtrzymywać moje ramiona, kiedy jest używana pod kierunkiem JAHWEH. [Czytaj: 'Namaszczona na Hawajach']

Ta Misja ma coś wspólnego ze znalezieniem Arki Przymierza, sto czterdziestoma czterema tysiącami z Apokalipsy 14, oraz z Dwoma Świadkami. Ja doszłam do takiego przekonania po upływie lat i po otrzymaniu objawień poprzez prorocze słowa dane mnie. Jest książka pisana przez innego członka Oblubienicy JAHUSZUA [Apokalipsa 14], która poświęca i ofiaruje cały swój czas, by zebrać wszystkie Proroctwa, Wizje, Sny i słyszalne słowa JAHWEH, i aby je opublikować. Proszę modlić się za nią, gdyż to jest olbrzymia praca. Módlcie się o odpowiednie wydawnictwo.

My staramy się również o tłumaczenia Proroctw w rozmaitych językach [http://amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm], by one były wydane również w formie książek. Gdy nie będziemy już dłużej na Internecie, przynajmniej książki będą dostępne w czasie Wielkiego Ucisku. Miedzy innymi, ciągle poszukujemy tłumacza na język hebrajski. Prosimy bardzo o zgłoszenie się, jeśli chcecie ofiarować swój czas na wykonanie tej pracy. My potrzebujemy zaangażowanych, skupionych tłumaczy, którzy podejdą do tej pracy tak poważnie jak ja, a nie jak statki przepływające nocą. Módlcie się proszę i zobaczcie, czy to wy jesteście tymi tłumaczami.

(JAHWEH niech błogosławi Was wszystkich.)

I tak zostało powiedziane i zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ. Dane apostołowi Eliszewie  Elijahu.

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmów Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

 

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018