Proroctwo 7

TRZYMAJCIE SIĘ MOCNO RĄBKA MOJEJ SZATY!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Eliszewę Elijahu.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD – skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenie – tłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczyk – potomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 …ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewo, zanim jeszcze powstała ta Misja, aby nie nazwać jej imieniem mężczyzny lub kobiety. JA włożyłem w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twych ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, twojego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, twojej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Rąbek MOJEJ szaty – nie wystarczy już więcej tylko go dotknąć.

Nie przestawajcie pukać w MOJE drzwi!
Potem, gdy odpowiedź nie nadchodzi wystarczająco szybko, walcie! Kiedy zmęczycie się, dalej proście, szukajcie, a znajdziecie, ale nie ustawajcie, aż usłyszycie z Nieba, gdyż JA obiecałem wam, MOJE dzieci, chleb a nie okruchy tego świata, ponieważ widzicie, że Sąd nadszedł do domu JAHWEH i nie jest to takie łatwe jak dotykanie Rąbka MOJEJ szaty lub delikatne pukanie po wasze odpowiedzi.

Lepiej bądźcie przygotowani! Może jak Jakub będziecie musieli mocować się o swoje błogosławieństwa. Ale to tylko dowodzi waszej wiary i czyni ją mocniejszą, co jest potrzebne w tych czasach końca. A więc dalej mówcie: 'Nigdy więcej okruchów!' Nie spotkacie się z odmową, gdyż jesteście Oblubienicą wykupioną Krwią JAHUSZUA ha MASZIJACH.

JA odpowiem i wybawię was.

JA nie kłamię, gdyż macie obiecane nie okruchy tego świata, ale Chleb Życia, dziecinny chleb uzdrawiania, wybawiania, pomyślności, życia w dostatku i w pełni chwały. Gdyż JAHUSZUA jest waszym Chlebem Życia i JA chcę zobaczyć, czy dalej będziecie MNIE wychwalać i trwać w waszej wierze, chociaż JA nie odpowiadam od razu – JA nie zawsze jestem mikrofalowym BOGIEM. Tak, JA wiem o mikrofalach. Jak myślicie, kto dał wam ten wynalazek?

Wy macie Pismo Święte, na którym macie się opierać. Czytajcie Mateusza 15:22-28 o wierze Kananejki. Ona czciła JAHUSZUA, a pomimo to ON ignorował ją, pozwolił uczniom zganić ją, nazwał ją psem, powiedział, że błogosławieństwo było dla innych, a nie dla niej.

Powiecie: 'Dlaczego JAHUSZUA, dlaczego uczyniłeś to wszystko?'  Dlatego, że w tych ostatnich dniach wszystko to przydarzy się MOIM najwierniejszym uczniom – tym, którzy MNIE czczą. Będzie to czynione przez innych w MOIM Imieniu.

Wy będziecie obrażani, odrzucani, prześladowani, a pomimo to, jeśli będziecie dalej trwać w wierze, to chociaż JA nie uratuję was natychmiast, to jednak potem będziecie wynagrodzeni podobnie jak ta Kananejka, gdyż będę widział, jak wielka jest wasza wiara. Ponieważ w tych końcowych czasach w ten sposób przygotowuję MOJE Ciało.

Kiedy ponownie przyjdę, jak wielu będzie trzymało się swojej wiary?

Jak wielu odwróci się, kiedy JA nie odpowiem natychmiast na ich wołania w modlitwie?

Musicie powiedzieć im, aby byli chętni zmagać się ze MNĄ o swoje błogosławieństwa tak, jak to uczynił Jakub. JA bowiem pragnę błogosławić. Chcę jedynie sprawdzić i zobaczyć jak bardzo pragniecie tego błogosławieństwa. Czy będziecie ciągle MNIE czcić, kiedy nie odpowiem natychmiast? Nie jest to spowodowane MOIM karaniem, gdyż ta kobieta upadła i czciła MNIE u MYCH Stóp.

Wy czcicie u MYCH Stóp, ale Sąd rozpoczął się od Domu LORDA i jedną z rzeczy, które sprawdzam jest to, jak mocna jest wasza wiara, jak bardzo lojalni jesteście i do jakiego stopnia będziecie polegać na MNIE.

Tak jak w przypadku tej Kananejki, wasza wiara i lojalność będą wynagrodzone, gdyż zobaczycie to, czego pragniecie, a nawet więcej i w większej obfitości wyleję na was MOJE błogosławieństwa przelewające się niczym rzekę. Będziecie mieli tyle radości, a JA pobłogosławię was tak bardzo, że będziecie zmuszeni udzielać innym.

Trzymajcie się mocno rąbka MOJEJ szaty, nie puszczajcie!

Pukajcie, aż otworzą się drzwi do waszych błogosławieństw, o które prosiliście! JA w końcu odpowiem.

Mimo iż czujecie, że wasze kłykcie są obolałe i krwawiące – pukajcie dalej! Nie wszystkie modlitwy będą musiały czekać (na odpowiedź), ale w sprawie niektórych modlitw będziecie musieli czekać, gdyż MÓJ czas i zamiar nie jest zawsze waszym! Lecz JA obiecałem dać wam pragnienia waszych serc – jeżeli tylko postawicie MNIE na pierwszym miejscu, będziecie MNIE czcić, ufać MI, korzystać z waszej wiary, trzymać się kurczowo rąbka MOJEJ Szaty, nie zadowalać się okruchami tego świata, ale czekać na waszą odpowiedź z Nieba, to JA usłyszę i odpowiem, gdyż JA nie mogę skłamać!

Nie polegajcie na swoim zrozumieniu, ale na każdej swej drodze uznawajcie MNIE, a JA pokieruję waszymi ścieżkami. (Przysłów 2:5-6)

Pamiętajcie, że próby waszej wiary są cenniejsze od złota. (1 Piotra 1:7)

Utrzymujcie wasz wzrok na ZBAWICIELU, a nie na wzburzonym morzu, bo inaczej fale zatopią was. Ale JA jestem tutaj, aby was ocalić, gdyż JA jestem waszym ZBAWICIELEM i ODKUPICIELEM, czyż nie?

JA nie zawiodę was ani nie opuszczę.

JA wiem jak mocno nacisnąć glinkę zanim pęknie, przez jak wiele ognia pozwolić wam przejść zanim zostaniecie przezeń strawieni.

Fale rozpaczy nie zatopią was, gdyż JA jestem tutaj, aby was uratować i wybawić nie tylko waszą duszę, ale umysł, ciało i Ducha.

Zaufajcie MI, a zobaczycie, że to się stanie!

Potem pamiętajcie, kto was wybawił – nie był to mężczyzna ani kobieta, ale wasz BÓG, który was stworzył!

Ale to JA odpowiem na wasze zawołanie, gdyż wiem, czego chcecie nawet zanim poprosicie. To jest skończone w sferze duchowej. JA tylko czekam na MÓJ doskonały czas, aby się ukazało w sferze fizycznej. Wasza wiara pomaga temu wyjść.

Czyż MOJE Słowo nie mówi, że niemożliwe jest podobać się JAHWEH bez wiary?
(List do Hebrajczyków 11:6) Wy zadowalacie MNIE pokazując waszą wiarę w BOGA, który dba i słyszy i wie wszystko.

Wy pokazujecie waszą wiarę, kiedy zdajecie sobie sprawę, że nie możecie uratować samych siebie, ale potrzebujecie MNIE, waszego ZBAWICIELA, abym was uratował i tak zrobię, gdyż czy nie jestem waszym LORDEM i ZBAWICIELEM?

Czy BÓG, któremu służycie jest głuchy? – Nie!

Czy MOJE Ramię jest za krótkie, aby was uratować? – Nie!

Czy wasza wiara jest sprawdzana? Tak!

Czy JA pragnę wam błogosławić? Tak!

Czy będziesz jednym z tych, którzy trzymają się mocno rąbka MOJEJ szaty i nie przestają pukać?

Czy będziesz jednym z tych, którzy stoją i czekają na MOJE wybawienie i błogosławieństwa, które wam obiecałem?

To jest wasz wybór. JA wypowiedziałem to dzisiaj poprzez tę służebnicę, abyście zrozumieli, dlaczego niektóre obiecane rzeczy nie wydarzyły się jeszcze.

Trzymajcie się dalej tej miary wiary, którą wam dałem, a niedługo już w końcu ujrzycie wybawienie.

 

******* Koniec Proroctwa *******

Dane Prorokowi Eliszewie Elijahu.

Komentarz:

To jest najnowsze z Proroctw danych mi do przekazania i odżywiania owieczek BOŻYCH. Trzymajcie się mocno rąbka JEGO szaty. Chociaż moje długie blond włosy ciągną się w brudzie, gdy ON przechodzi poprzez tłum, moja twarz patrzy w górę na JEGO twarz i nie zamierzam popuścić. Kiedy przechodzicie przez to, a ja miałam to przeczytać i uczyniłam, aby to przyjąć i przekazać innym, którzy chcą wiedzieć, czemu nie otrzymują szybkich odpowiedzi na swoje modlitwy.

Czy JAHWEH jest głuchy? Nie! Czy JEGO Ramię jest za krótkie, aby nas dosięgnąć? Nie! Jak nasz LORD powiedział, nasza wiara jest sprawdzana. Nie jest to przyjemne doświadczenie, ale potrzebne do jej wzrostu. Ja teraz zmagam się z BOGIEM tak, jak Jakub, aż ON pobłogosławi mnie wyzwoleniem, tak, jak mi obiecał. Ale stoję na solidnym gruncie i powiedziałam mojemu JAHUSZUA, że spotkam się z odmową, gdyż ON obiecał mi więcej aniżeli okruchy. Ten świat daje okruchy, ale my mamy obiecany chleb życia, należący do dzieci chleb uzdrowienia, wybawienia i powodzenia. My mamy obiecane życie i to życie obfitsze. Moje kostki u dłoni są obolałe od pukania. Mój wzrok jest przyćmiony od płaczu. Ale my musimy wytrwać. Kiedy JAHUSZUA ponownie przyjdzie, u ilu zastanie ON jeszcze wiarę? Ja chcę być zaliczona do tych, którzy mają wiarę, a czy ty chcesz?

W służbie u Pana, Zbawiciela JAHUSZUA HA MASZIJACH, rozbite gliniane naczynie, ale potężny wojownik w JAHUSZUA, Pastor Eliszewa Elijahu. Teraz, jeśli jeszcze nie byliście sprawdzani z modlitwą, po której czekaliście tak długo i nie widzieliście wypełnienia się jej (ja czekałam 21 lat) to nie rozumiecie, o czym mówię. Ale jestem posłana do tych, którzy nie mieli jeszcze spełnionych swoich modlitw w sferze fizycznej, chociaż było to obiecane w duchowej. Oto, dlaczego w tych ostatecznych czasach nawet JAHUSZUA powiedział, 'Czy znajdzie wiarę, kiedy powróci?' Ja muszę ostrzec ludzi, a teraz wy musicie ostrzec ludzi, aby rozumieli i nie porzucali JAHUSZUA HA MASZIJACH i nie zwracali się po odpowiedzi do świata lub nie zwracali się do ducha antychrysta.


Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

Linki do filmow Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos
https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018