Proroctwo 71

 

TERAZ ZOSTAJE OBJAWIONE TO, CO BYŁO UKRYTE!

 

Zostało dane Prorok Eliszewie Elijahu i zapisane dnia 1-go listopada, 2003 roku w godzinach 11:15 rano do 2:45 po południu.


Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD – skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenie – tłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczyk – potomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz: Przekaz ten został przekazany pod namaszczeniem Apostołowi Eliszewa Elijahu, 1-szego listopada, 2003 roku. Ja dołączyłam wiele pouczających wersetów biblijnych ze słowami JAHUSZUA (JEZUSA), które powiedział przeze mnie. Ja wiem, ze prześladowanie nadejdzie wraz z tym nowym objawieniem, ale proszę pamiętać, że ja jestem tylko posłańcem tej wiadomości i ja również wyczekuję na więcej objawień, aby wiedzieć co to wszystko znaczy. Proszę was abyście nie kamieniowali posłańca waszymi zniewagami, ale jeśli będziecie to czynić wiedzcie, iż nie mnie prześladujecie ale BOGA JAHWEH (BOGA OJCA) i JAHUSZUA (JEZUSA) który namaszcza mnie i posyła zarówno do Żydów jak i do Pogan.

Koniec komentarza.

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewo, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Posłałem MEGO Świętego Anioła do tej służebnicy wiele miesięcy temu z tym Proroczym Przekazem i podczas, gdy MÓJ Święty Anioł dyktował go jej, stojąc obok jej łóżka, ona zapisała ten Proroczy Przekaz, w którym JA dzielę się tajemnicą nieobjawioną wcześniej. MÓJ Anioł powiedział jej: 'Jeszcze nie nadszedł czas na objawienie tego przekazu; to będzie miało miejsce w określonym czasie.' - No i teraz jest ten czas, aby objawić to, co było ukryte! JA przekazuję MOJE tajemnice MOIM Apostołom i Prorokom i każdemu, kto słucha.

(Załączyłam wiele pism świętych do nauczania wraz ze słowami JAHUSZUA, które ON wypowiedział przeze mnie. Wiem, że prześladowania przyjdą wraz z tym nowym objawieniem, ale proszę pamiętajcie, że jestem tylko posłańcem wiadomości i szukam więcej objawienia, co to wszystko znaczy. Proszę, nie kamienujcie posłańca swoimi obelgami, ale jeśli to zrobicie, to wiem, że to nie mnie prześladujecie, ale Boga JAHWEH i JAHUSZUA, który mnie namaszcza i posyła zarówno do Żydów, jak i pogan).

JA jestem JAHWEH starożytnych dni. MOJE wymagania Świętości nie zmieniły się!

JA, JAHWEH, byłem cierpliwy, ale nie mogę już więcej okazywać cierpliwości, gdyż musiałbym przepraszać Sodomę i Gomorę. (Księga Rodzaju, czyli pierwsza z pięciu ksiąg Mojżeszowych, rozdział 18, wiersze od 20-go aż do rozdziału 19-go, wiersz 30).

Och, złe i przewrotne pokolenie ostatnich czasów. Nie wolno wam wyświęcać i prosić MNIE o błogosławieństwo dla nasienia szatańskiego lub biskupa powołanego z piekła, którego wypluję z MOICH ust! (Księga Apokalipsy 3:16).

Kościele Episkopalny, JA was ostrzegam teraz, tych którzy pogodzili się z tym złem, tych którzy nie protestowali najpierw przeciw przerywaniu ciąży, a teraz przeciw homoseksualizmowi. Wy pościeliliście sobie łoże z Jezabel
(Księga Objawienia 2:20-23) i jeśli nie opuścicie tego babilońskiego kościoła, to będziecie mieli swoje łoża w Piekle i w Jeziorze Ognistym.

MOJE słowo nie może kłamać - świętobliwi uświęcają się więcej, a źli stają się jeszcze gorsi. Gdzie są MOI Święci, aby protestować przeciw tym grzesznym ohydom, które mają miejsce nie tylko na zewnątrz tego, co jest podobne do Sodomy i Gomory, ale teraz takie same grzeszne obrzydliwości mają miejsce w budynkach z ludźmi, którzy uważają się za świętych, pozwalając na ten grzeszny, zboczony styl życia i inne grzeszne paskudztwa, nie zganiając, ani nie ostrzegając tych, którzy to czynią? Wy zaprosiliście i powitaliście w waszych kościołach i świątyniach duchy podobne do duchów Sodomy i Gomory.

JA oświadczam wszystkim tym, którzy to uczynili – wy nie znacie MNIE!

Wy, którzy zaprzeczyliście, usunęliście MOJE Dziesięć Przykazań nazywanych również Torą, staliście z boku i przyglądaliście się nie protestując, gdy kamienna tablica została usunięta w Alabamie bez wznoszenia modlitw protestacyjnych, bez płaczu i wylewania łez, bez pomocy Sędziemu ‘Roy Moore’ w jakikolwiek sposób. JA mówię wam to – Wy nawet nie znacie MNIE! JA pozwoliłem na ten test, jak powiedziałem tej służącej, aby się spełniło Proroctwo z księgi Ezechiela, rozdział 9. Jak mało protestowało i protestuje nawet teraz. Gdzie są te miliony dookoła świata, które powinny strzec MOICH przykazań? Tylko resztka to uczyniła.

Wy, którzy wyparliście się MEGO Świętego Imienia, MOJEJ Tory i kontynuujecie życie w grzechu, chociaż pewnego razu zaakceptowaliście przelaną Krew Przebaczenia MEGO SYNA JAHUSZUA.
Ponieważ wy upieracie się, by żyć w chlewie i służyć szatanowi, podeptaliście przelaną krew i łaskę MEGO SYNA JAHUSZUA pod swoimi nogami!
(Hebrajczyków 10:26-29) - Nie ma więcej przebaczenia, gdyż wiedzieliście, że to jest zło, patrzyliście i słuchaliście lub braliście udział w tych grzesznych obrzydliwościach, które JA tak nienawidzę!

Mówię to ostrzeżenie tym, którzy twierdzą, że należą do MNIE a nie do ciemnych pogan, którzy niewiele wiedzą. (List do Hebrajczyków, rozdz. 10, wiersze 26-27)

Sąd rozpoczyna się od Domu BOŻEGO!
(1 Piotra 4:17)

JA upominam tych, którzy nie modlili się do tego samego BOGA JAHWEH, który spuścił ogień i siarkę na takie same grzeszności w Sodomie i Gomorze. Nie modliliście się bym zemścił się z Nieba na nasieniu szatana, podczas gdy dzieje się to ponownie.
(Psalm 94:1, List Apostoła Pawła do Rzymian 12:19)

JA, JAHWEH, nie jestem ani ślepy, ani głuchy!

JA, JAHWEH, jestem tym samym STWÓRCĄ, a MÓJ umiłowany SYN jest tym samym MESJASZEM.

MY jesteśmy tym samym BOGIEM wczoraj, dzisiaj i na zawsze.

MY nie dostosowujemy się do ludzkich wyobrażeń, ani do stworzonych przez ludzi doktryn, ani do ludzkiego rozumienia tego, co jest grzechem.

JA, JAHWEH, jestem Święty i JA wymagam Świętości od tych, którzy twierdzą, iż należą do MNIE i MEGO SYNA JAHUSZUA.

JA wymagam Świętości od tych, którzy mówią, iż oni są obmyci w przelanej krwi MEGO SYNA JAHUSZUA. JAHUSZUA był wydany, jako Ofiarny Baranek bez skazy, aby obmyć grzechy ludzkie, a pomimo to ci ludzie, roszczący sobie prawo do Tej Krwi, teraz dopuszczają się grzesznych obrzydliwości i nawet to zło jest wśród duchowieństwa (Hebrajczyków 6:4-7). Udowadniają oni tym samym, że nie należą do MNIE ani do JAHUSZUA, ale że są nasieniem szatana.

Są również podżegacze wojenni, którzy uwielbiają i są dumni z przelewania niewinnej krwi w imię chciwości, bogactwa, ziemi i powodzenia. Ci również są ziarnem szatańskim.

JA pytam was: Jaka jest cena ropy naftowej?

Jaka jest cena i wartość życia? (Ewangelia Św. Mateusza 6:26)

Wy, którzy czynicie te rzeczy lub aprobujecie to, lub milczycie nie protestując czy nie modląc się przeciw tym grzesznym obrzydliwościom, jesteście tchórzami i zamieszkacie w piekle i będziecie na zawsze pływać w Jeziorze Ognistym z waszym prawdziwym ojcem – szatanem. Ponieważ wybraliście szatana, uwierzyliście szatanowi, służyliście szatanowi i oszukaliście innych. A więc otrzymacie zapłatę szatana.

Biada Ameryce! JA ostrzegłem poprzez tą Służącą w proroczych ostrzeżeniach w przeszłości, że Ameryka będzie płonąć, jeżeli nie nawróci się!

JA, JAHWEH, jestem BOGIEM Trawiącego Ognia (Piąta Księga Mojżeszowa Powtórzonego Prawa 4:24).

MÓJ oddech jest pełen płonącego gniewu, który podtrzymuje płomienie piekła. Zbyt długo był ten gniew powstrzymywany (Apokalipsa 18:2-24). Niestety, im więcej okazuję litości i im więcej daję czasu do nawrócenia się z grzesznej drogi, tym więcej ten świat wypełnia się bezbożnością, zboczeniem, obrzydliwościami i niechęcią do żałowania za grzechy, ukorzenia oraz nawracania się.

Gdzie są ci, którzy nazywają się świętymi?

Gdzie są modlitwy orędowników i wojowników?

Dlaczego ci, co wypowiadają MOJE dawne i nowe Słowa nie protestują, nie zganiają i nie ostrzegają?

JA mam resztkę, których jest tak niewielu. (Księga Sofoniasza 3:13, Amosa 5:15)

Wy, którzy zbieracie się razem, aby oglądać starego, schorowanego człowieka, pełnego demonów – on MNIE rozgniewał, bo zachęca ludzi by go czcili, kłaniali mu się, całowali jego rękę, rękę, która jest ze zwykłego prochu i aby kłaniali się zwykłym bałwanom. Miliony słuchają i dążą do posłuszeństwa temu, który nazywa się papieżem.

Wy, którzy nazywacie się katolikami, JA nakazuję wam teraz – uciekajcie z kościołów babilońskich!

Przykazania z MOJEJ Tory wyraźnie mówią: 'Nie będziecie mieli innych bogów obok MNIE.'
(Druga Księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia 20:3).

Kto jest waszym STWÓRCĄ?

Pomimo to, jak wielu to uczyniło?

Wy nazywacie się MOIMI, a pomimo to, nawet nie znacie MNIE. Jeśli nie uciekniecie z tych kościołów, to zobaczycie Piekło i Jezioro Ognia!

Nie dajcie się oszukać, JA znam MOJE Owce i wiem również, kto jest z ziarna szatana – oni nazwani są kozłami.

MOJE Owce pożywiają się tylko tam, gdzie Dobry Pasterz JAHUSZUA prowadzi je na zielone pastwiska.

Szatańskie kozły, jego nasienie będzie jadło wszystko, połykają wszelką fałszywą doktrynę lub kłamstwo. Szatan sieje swoje własne ziarno buntu i nieposłuszeństwa w kozły, ignorując wszystko to, co jest Święte, zaprzeczając wszystkiemu, co jest prawdą, przekręcając MOJE Pismo Święte, aby je dostosować do ludzkich skrzywionych zboczeń, obalając, odrzucając i przerabiając MOJĄ Torę i Przykazania. Szatańskie nasienie czyni te same grzechy, które były na początku nawet przed założeniem Ziemi, kiedy wasze dusze były formowane w Niebie.

JA, JAHWEH, który stworzyłem wasze dusze, wiedziałem, kto będzie MI posłuszny, będzie miłował, słuchał i będzie MI wierny
(Księga Jeremiasza 1:4-5). JA, JAHWEH, wiedziałem, kto pójdzie za rebeliantami i będzie pożądał MOJEJ władzy i panowania. (Ewangelia Św. Jana 17:12)

I tak jak szatan walczył by być bogiem przed założeniem świata
(Księga Izajasza 14:12-15), on przekonał swoje nasienie i teraz, że oni są tymi objawionymi synami BOGA, równymi JAHUSZUA pod każdym względem.

Aby nikt nie zapomniał – tylko przez Przelaną Krew i Imię JAHUSZUA może ktokolwiek mieć dostęp do JA, JAHWEH.

Jak wielu dało i daje się oszukać, ponieważ zapominają, że JA wszczepiłem wszystkich tych, których nazywam teraz Świętymi (Rzymian 11:13-36, Ew. Św. Jana 15:5), gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im Chwały JA, JAHWEH, z wyjątkiem jednego – Jego imię jest JAHUSZUA.

Wszystkie dusze, które zdradziły JA, JAHWEH, w bitwie przed założeniem świata, zdradziły i zdradzą JA, JAHWEH, ponownie!

W ten sposób JA, JAHWEH, predestynowałem i przewidziałem, które imiona znajdą się w Księdze Życia BARANKA, a które nie. (Apokalipsa 17:8)

Kiedy te trzy Księgi zostaną otwarte, gdzie będzie zapisane twoje imię?

·       Czy będziesz w Księdze Zbawionych,

·       w Księdze Wymazanych? (2 Księga Mojżeszowa, Wyjścia 32:32-33, oraz Apokalipsy 3:5)

·       czy też w Księdze Potępionych?

Teraz możecie zrozumieć MOJE Pismo Święte, które mówi: 'Zabiegajcie o swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem' (List do Filipian 2:12).

Reinkarnacja jest kłamstwem ojca wszelkiego kłamstwa! Wy nie umieracie i nie powracacie wiele razy na ziemię w innym życiu, aż staniecie się na tyle doskonali, aby pójść do Nieba. Jak mówi Pismo Święte: 'Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem Sąd'
(List do Hebrajczyków 9:27).

Każda dusza już podjęła tę decyzję zanim fundamenty ziemi zostały założone – albo decyzja za JA, JAHWEH, albo za szatanem, ojcem kłamstwa.

Pierwszym kłamstwem powiedzianym przez szatana było to, że szatan stanie się jak JA, JAHWEH i będzie miał MÓJ autorytet. Jedna trzecia część wszystkich Aniołów uwierzyła temu kłamstwu wspólnie z mnóstwem dusz, które wybrały różne strony, gdyż JA dałem każdej duszy wolną wolę (Apokalipsy 12:4-9).

Kiedy sądziłem szatana, któremu było na imię „lucyfer”, JA również osądziłem, potępiłem i przekazałem wyroki nie tylko lucyferowi, ale także wszystkim upadłym aniołom i wszystkim duszom, które zdradziły JA, JAHWEH i JAHUSZUA.

Te dusze, które były wierne JA, JAHWEH, przed założeniem świata jak również te dusze, które zdradziły JA, JAHWEH, posłałem na Ziemię poprzez nasienie Adama i Ewy.

Szatan również został zrzucony na ziemię. Szatan ponownie próbował zwrócić MOJE stworzenie przeciw MNIE, zarówno człowieka jak i zwierzę.

Ponownie MOJE Dzieci sprzeciwiły się i zbuntowały przeciw ich miłującemu OJCU.

Motywacją szatana było dążenie do prowokacji JA, JAHWEH, do takiego stopnia, bym unicestwił to, co MY, JA JAHWEH i MÓJ SYN JAHUSZUA z taką miłością stworzyliśmy, ale zamiast tego, po upadku Adama i Ewy, MÓJ ukochany SYN JAHUSZUA zaoferował SIEBIE jako ZBAWCĘ, by narodzić się jako człowiek stworzony wyłącznie przez JA, JAHWEH, w sposób nadprzyrodzony.

JAHUSZUA stał się jak Drugi Adam, mający ciało i krew, ale jak Adam sprowadził grzech na ten świat, MOJA Święta Krew płynąca w żyłach JAHUSZUA zmyła grzechy i pożądanie do grzeszenia z każdego, kto zaakceptował MÓJ DAR, który JA, JAHWEH, zaoferowałem na Górze Kalwarii.

Tylko te Dusze, które przed założeniem świata były lojalne względem JA, JAHWEH i JAHUSZUA, zaakceptują teraz miłość i posłuszeństwo oraz będą zwalczać bezbożność i szatana, a także wszystkie te ohydności.

Te dusze, które zostały stworzone przed założeniem Ziemi i które poszły za lucyferem w buncie przeciw JA, JAHWEH, JAHUSZUA i MOJEMU niezliczonemu zastępowi Świętych Aniołów, miały daną możliwość wyboru w tamtym czasie przed założeniem świata, ale kiedy narodziły się na ziemi, były już po dokonanym przez siebie wyborze.

Te dusze, które poszły wtedy za lucyferem nie mają wyboru innego, jak tylko iść teraz za szatanem na ziemi i zbierać to, co szatan zasiał. To jest wyrok sądowy na człowieka!

Zbawienie było już, więc przeznaczeniem. Grzesznik pozostanie grzesznikiem na wieczność. Pismo w księdze Jeremiasza 6:27-30 wyraźnie mówi, że JA, JAHWEH, nazywam ich srebrem odrzuconym, oni są jak żużel lub ołów, martwy ciężar. Te dusze, które nie czciły lub nie służyły JA, JAHWEH, przed założeniem świata, nie będą miały ochoty, aby służyć JA, JAHWEH, na ziemi.

I tak jak grzeszny faraon, chociaż miał daną szansę wielokrotnie, nie mógł nawrócić się i ukorzyć przed BOGIEM i odwrócić od zła, ponieważ JA, JAHWEH, zatwardziłem serce jego, jako że jego dusza zdradzała MNIE przed założeniem Ziemi
(Druga księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia 7:13).

Teraz możecie zrozumieć dlaczego miłowałem Jakuba, a nienawidziłem Ezawa (List do Rzymian 9:13) razem z Goliatem, Achabem, Jezabel, Judaszem, Ananiaszem i Safirą (Dzieje Apostolskie 5:1-10) jako przykłady tych, którzy narodzili się by być zgładzonymi. Decyzje, które oni podjęli na ziemi były już podjęte w niebie, kiedy to miała miejsce bitwa dobrego przeciw złemu.

Decyzja każdej duszy narodzonej na Ziemi jest wrodzona w każde dziecko urodzone na Ziemi.

Wy chodzicie po pokrywie piekła i chociaż piekło zostało stworzone dla szatana i jego aniołów, którzy zbuntowali się przeciw JA, JAHWEH,
(Ew. Św. Mateusza 25:41) to JA, JAHWEH, STWÓRCA dusz waszych już wiedziałem, czy wy połączycie się z nimi w piekle (Drugi List Piotra 2:2-10) i urządzicie swoją siedzibę w Jeziorze Ognistym z szatanem, fałszywym prorokiem i antymesjaszem (Apokalipsa 19:20, 21:8), a także ze wszystkim szatańskim nasieniem, które już poszło za szatanem przed założeniem Ziemi. Ani jedna dusza stworzona przed założeniem Ziemi – ci, których imiona już są zapisane w Niebie – nie będzie stracona, tak jak JAHUSZUA powiedział w Piśmie Świętym.

Każdy, kto nie przyzna, że JAHUSZUA jest BOGIEM, MESJASZEM, Jednorodzonym SYNEM JAHWEH (BOGA OJCA), Stwórcy wszystkiego, powziął już decyzję przed założeniem Ziemi i ani jego umysł ani serce nie może być zmienione!

Nie ważne, jakiej religii jesteście!

Tylko dusze, które nie zdradziły MEGO SYNA JAHUSZUA i JAHWEH przed założeniem Ziemi będą zbawione od Piekła i Ognistego Jeziora!

Wszyscy inni są skazani na wieczne potępienie i podzielą ten sam los lub już są w piekle.

Teraz jest czas zbawienia!!!
Podczas, gdy wy to czytacie ma miejsce Namaszczenie niepodobne do jakiegokolwiek, jakie JA, JAHWEH, dałem komuś dotychczas. Czytajcie to na głos i zasłony spadną z waszych oczu, duchowo wasze głuche uszy otworzą się. Już nie będziecie więcej mieli pozorów świętości bez świętości wewnątrz, oszukując innych, jeśli słyszycie JA, JAHWEH i wierzycie temu Proroczemu Przekazowi.

Decyzja, którą podjęliście zanim urodziliście się na Ziemi będzie się objawiać przed wszystkimi. To jest ostrzeżeniem dla dobrych i dla złych.

Dusze, które brały udział w bitwie przed założeniem Ziemi, które rozpoczęły walkę po stronie Świętości przeciw lucyferowi i jego trzeciej części aniołów, ale potem pozwoliły lucyferowym kłamstwom przeniknąć ich dusze, oni również zdradzili JA, JAHWEH.
(Apokalipsa 13:8) Oni teraz płacą cenę, bo ich imiona są zapisane w Księdze Wymazanych. Zdrajcy, którzy zdradzili najpierw w Niebie, a teraz na Ziemi - Ci ludzie na początku idą za JA, JAHWEH i JAHUSZUA, wierząc w Biblię, słuchając MOICH Przykazań, MOJEJ Tory, ale później porzucają wszystko, co jest Święte. Te dusze były ukształtowane i włożone do ciał ludzkich i są z góry skazane na otrzymanie wynagrodzenia szatana w Piekle i w Jeziorze Ognistym!

Wszyscy z was, którzy czytacie to teraz, słuchajcie tego - JA, JAHWEH, nakazuję wam byście dzielili się tym z wszystkimi ludźmi, których znacie, byście zapewnili ich, że ani jedna osoba, której imię jest zapisane w Księdze Życia BARANKA, nie będzie czciła Bestii, ani nie zaakceptuje Znaku Bestii!
(Apokalipsy 13:15-17)

JA, JAHWEH, nie stracę ani jednej osoby na rzecz szatana i jego królestwa!

Ani jeden z tych, którzy byli wierni JA, JAHWEH i MOJEMU SYNOWI JAHUSZUA w tej Wielkiej Bitwie przed założeniem Ziemi nie pójdzie do Piekła lub do Jeziora Ognistego!

I tak, jak JA, JAHWEH, posłałem MEGO SYNA, JAHUSZUA, by zbawić MOJE umiłowane Dzieci od grzechu sprowadzonego przez Adama i Ewę. JA, JAHWEH, poślę jeszcze raz MEGO umiłowanego SYNA, JAHUSZUA, by wybawić MOJE posłuszne Święte Dzieci. Spójrzcie w górę Dzieci! Chociaż ten świat naśmiewa się i szydzi, naprawdę wasze zbawienie przybliżyło się!!!
(Ewangelia Św. Łukasza 21:28)

Umiłowani, ten świat nie jest waszym domem! Wy jesteście tylko podróżnikami w podróży. Wasze posiadłości, bogactwa i nagrody oczekują na was w Niebie, zmagazynowane nie jak ziemskie dobra, których nie możecie zabrać ze sobą, ale zmagazynowane w Niebie. Niechaj wasze magazyny będą pełne w Niebie! (Ewangelia Św. Mateusza 6:19-20, Księga Malachiasza 3:8-12)

Więc Dzieci, jak zobaczycie, że ten świat jest pochłaniany przez JA, JAHWEH, BOGA, który jest Trawiącym Ogniem,
(List do Hebrajczyków 12:29) wiedzcie, iż to Żywa Woda, (Ewangelia Św. Jana 4:10) Imię i Krew JAHUSZUA są tym, co ochroni was przed Ogniem MEGO Gniewu! Wiedzcie to dzieci, że tylko Imię i Krew JAHUSZUA dają wam schronienie, jeśli czcicie i służycie JAHUSZUA i staracie się GO słuchać!

JA jestem JAHWEH i nie pozwolę kpić z SIEBIE!

Kalifornia, Phoenix Arizona, Montana, Kanada i cały świat odczuł gorąco MEGO gniewu w ten czy inny sposób!

Dlaczego nie umieścicie swego Stwórcy i Zbawcy na pierwszym miejscu w waszym życiu i miłości?

Dlaczego miłujecie swoje domy więcej niż Stwórcę, który dał wam wasze domy, ziemie, bogactwo i posiadłości?

Dlaczego rozważacie, co było przyczyną powstania tych pożarów, a nie zastanowicie się nad tym, ile żyć zostało zaoszczędzonych dzięki MEMU Miłosierdziu i Miłości?

To jest tylko przykładem tego, co ma przyjść przed Dniami Wielkiego Ucisku.

Zwróćcie, więc uwagę na rzeczy najważniejsze i czyńcie je już teraz, zanim nie jest za późno!

Teraz ten świat i ludzie doświadczają bóli porodowych.

Ziemia cierpi bóle porodowe, jako, że grunt trzęsie się i porusza zanim JA, JAHWEH, dam początek Wielkiemu Uciskowi, który będzie odmienny od jakiegokolwiek terroru doświadczonego dotychczas! (Ewangelia Św. Mateusza 24, Św. Marka 13:8)

Nie opuszczę ani jednej duszy, która broniła JA, JAHWEH, przed założeniem ziemi!

MÓJ Wielki Gniew jest dla MYCH wrogów! Jak było wtedy, tak będzie ponownie!

Wy, którzy pozostajecie milczący w Kościołach; wy, którzy grzejecie ławy w kościołach i uczestniczycie regularnie w mszach; wy, którzy śpiewacie psalmy i pieśni kościelne dla JA, JAHWEH i JAHUSZUA i cytujecie Pismo Święte, ale nie domagacie się od waszych duchownych przewodników by podnieśli głos lub protestowali przeciwko tym grzesznym ohydom – Wy widzicie tych, którzy nazywają się biskupami, pastorami, duchowymi przywódcami, politycznymi liderami i muzykami chrześcijańskimi; oni prowadzą dusze na bezdroża, gdyż nie robią nic, aby protestować, ani nawet nie organizują całonocnych modlitw w tych intencjach.

Przerywanie ciąży jest morderstwem!

Homoseksualizm jest ohydą!

Wy, którzy nazywacie się MOIMI, nazywacie się świętobliwymi, lecz nie ostrzegacie innych, jesteście odpowiedzialni przede MNĄ, podobnie jak wasi duchowi przewodnicy, zbyt długo pozostajecie w milczeniu!

Wy, którzy nazywacie siebie przewodnikami duchowymi, ale w MOICH oczach nie jesteście wcale przewodnikami, ponieważ sprzedaliście się na licytacji za najwyższą ofertę tak jak zwykła ladacznica, gdyż pobieracie podatkowe łapówki i pozwalacie rządowi okiełznąć się. Wy staliście się zdrajcami i tchórzami! Czy potrzebujecie, aby przypomnieć wam z Księgi Apokalipsy, gdzie tchórze i zdrajcy kończą?

Strzeżcie się ludzi w kościołach i w kongregacjach kościelnych, gdyż duch pastora
(papieża, biskupa, księdza proboszcza) lub przywódcy duchownego jest duchem Kościoła i Świątyni!

Wy z duchowymi uszami do słuchania i duchowymi oczami do patrzenia macie dany dar rozpoznawania. JA, JAHWEH, daję wam teraz Przykazanie by podnieść głos teraz, zanim nie jest za późno i wasza wolność mowy nie jest wam kompletnie zabrana!

Dlaczego MOI Świętobliwi nie zbierają się, nie bojkotują, lub nie protestują głośno, kiedy muzycy lesbijki lansują ducha homoseksualizmu skierowanego prosto w młodzież tego świata?

Pocałunek otwartymi ustami między Britney Spears i Madonna, kpiąco nazwano pocałunkiem, który odczuto i słyszano na całym świecie! Czyż wy nie rozpoznajecie jeszcze szatańskiego nasienia? Czy chcecie, aby takimi stały się wasze dzieci?

Był jeszcze jeden pocałunek dawno temu, który odczuto i słyszano na całym świecie – to był pocałunek Judasza, który pocałował JAHUSZUA w policzek. A więc, szatan używa pocałunków by kpić sobie i gdzie są Ci Świętobliwi by protestować i głośno wykrzykiwać? (Trzecia Księga Mojżeszowa, Kapłańska 18:22, List Apostoła Pawła do Rzymian 24:32)

Gdzie są ci święci ludzie, których JA, JAHWEH, pobłogosławiłem obficie bogactwem i posiadłościami tego świata?

Kto pomoże tej resztce jak ta służąca, co rozgłasza głosem trąby?

Kto zbierze się razem na tym murze ochronnym?

Pamiętajcie, będziecie odpowiadać za to, co robicie z błogosławieństwami, talentami i darami, które JA, JAHWEH, wam dałem.

Szatan obdziela bogactwem swoje sługi, tych, którzy są jego nasieniem, by oszukać masy ludzi.

Gdzie są MOI Świętobliwi, których pobłogosławiłem tak obficie?

Dlaczego nie powstajecie w takim czasie jak teraz?

Dlaczego nie połączycie swych rąk z tą Misją i innymi Misjami, które JA, JAHWEH, używam jako MOICH Rzeczników?

Czy nie rozumiecie, że JA, JAHWEH, pobłogosławiłem was pracą, bogactwem, posiadłościami, ziemią i domami, aby one nie tylko służyły wam, ale również służyły ku Chwale Królestwa Niebiańskiego, by ogłaszać, walczyć, zganiać i ostrzegać wszystko, co jest bezbożne?

JA, JAHWEH, nie daję wam bogactwa, ziemi i posiadłości byście gromadzili sobie bogactwa na Ziemi, gdzie ogień, powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, tornada, wulkany i złodzieje mogą je zabrać w przeciągu paru sekund. JA zganiam was teraz – używajcie wasze dochody i posesje, aby przynieść chwałę, cześć i honor dla JA, JAHWEH i JAHUSZUA!

Gromadźcie sobie bogactwa nie na ziemi, lecz w Niebie, gdyż JA ostrzegam was. Nie macie pojęcia jak wielu, którzy to czytają i dostaną się do Nieba, zobaczą w Niebie, że są tak biedni, jakby zbankrutowali - wasze magazyny i piwnice będą puste.

Wy, którzy dajecie miliony organizacjom charytatywnym w swoim imieniu, dla swojej chwały i dla odliczeń podatkowych – nie będzie czekała na was żadna nagroda, jeśli nie czynicie tego w imieniu JAHUSZUA lub jeśli nie czynicie tego, jako dziecko JAHUSZUA. Wasze dobre uczynki idą za wami do Nieba tylko po zaakceptowaniu JAHUSZUA, jako MESJASZA, jeśli dążycie do słuchania GO i miłujecie GO najbardziej w waszym życiu – będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy uczynicie to dla chwały JAHUSZUA i na rzecz Królestwa w Niebie!

Wszystkim tym, którzy są poganami i odrzucają JAHUSZUA, jako MESJASZA i odmawiają przestrzegania 10 Przykazań – jakiekolwiek dobre uczynki uczyniliście, bez względu na to ile milionów dajecie, nie posiądziecie domu w Niebie. Ponownie mówię, iż wasze dobre uczynki nie będą pamiętane i wy będziecie przebywać w piekle razem ze złymi poganami.

JA dałem tej służącej, która rozgłasza te obietnice, możliwość spojrzenia na jej nagrody. I teraz, taką samą obietnicę daję wam, którzy jesteście partnerami dla tej Misji, współpracujecie z tą Misją, i poświęcacie swoje datki i dziesięciny razem z nimi. To jest przypomnienie, gdzie wy składacie swoje bogactwo. Wy wszyscy będziecie razem i będziecie mieli ten sam udział w wynagrodzeniu w Niebie.

Największym wynagrodzeniem, które ukazałem MEJ apostolskiej proroczej służebnicy Eliszewie Elijahu w wizji, będzie spotkanie i objęcie wszystkich dusz z całego świata, które zostały błogosławione przez tę Misję i słyszały te ukryte prawdy, które JA, JAHWEH, objawiłem.

Czy nie zastanawialiście się, dlaczego świadczyliście tak dużo razy dla innych o zbawczej Krwi JAHUSZUA i wiedzieliście, że mówicie pod Namaszczeniem i autorytetem JAHUSZUA a pomimo to byliście odrzuceni, obrażeni i wyśmiani? Teraz rozumiecie to już tak, jak nie rozumieliście nigdy.

Widzicie człowieka, który ma być powołany przed światem, (2-go listopada, 2003) jak chwali się, że jest homoseksualistą i jest dumny z tego. Widzicie go, jako duchowego przewodnika na kościelnej ambonie, ale JA, JAHWEH, mówię wam to, że wszyscy, którzy zgodzą się z tą ohydą, wszyscy, którzy milczą lub nawet nazywają się imieniem tego kościoła, wasze imiona nie pozostaną w Księdze Życia BARANKA! To było z góry przeznaczone dawno temu.
(Trzecia Księga Mojżeszowa, Kapłańska 18:22)

JA, JAHWEH, stworzyłem wpierw Adama i Ewę, jako mężczyznę i kobietę. A to jest naigrywaniem się z małżeństwa, a JA, JAHWEH, nie pozwolę kpić z SIEBIE. Wy, wszyscy ludzie, pastorzy (księża), duchowni i polityczni przewodnicy, którzy milczycie lub zmieniacie MOJE prawa poczujecie gniew JAHWEH w sposób, jakiego dotychczas nie doświadczaliście.

Nie dajcie się zwieść, JA nie zarządziłem małżeństw tej samej płci!

Ameryko, jak długo zamierzasz naigrywać się z JA, JAHWEH?

Biada, biada, biada tobie Ameryko! Uczyniłaś i będziesz czynić to, co żaden naród na tej Ziemi jeszcze nie uczynił.

Czy JA, JAHWEH, nie prorokowałem przez tą służącą Eliszewę: 'Ameryko, JA, JAHWEH, pozostawiłem dla was najgorsze na koniec'?

Kalifornio, czy nie czujecie gorąca MEGO gniewu, jak JA, JAHWEH, rozdmuchiwałem te pożary MOIM oddechem i dmuchnąłem płomieniami na was?

Phoenix Arizona, czy JA, JAHWEH, nie ostrzegłem poprzez MOICH Proroków, że będziecie płonąć? Pomimo to, jak mało ukorzyło się, żałowało za grzechy i nawróciło się.

Wasi polityczni przewodnicy ponownie zatwierdzają prawa na przekór MNIE. Nawet teraz, kiedy to jest pisane, debatują, kiedy usunąć słowo 'BÓG' z obiegowego pieniądza, przysięgi i kiedy zmienić Konstytucję, podczas gdy usuwane jest Dziesięć Przykazań z publicznego widoku. Wszyscy, którzy to zrobili lub nie protestowali i nie modlili się i nie płakali przeciwko temu aktowi, wiedzcie, że wy zostaliście poddani próbie tak, jak jest to w księdze Ezechiela, rozdział 9.

JA, JAHWEH, napisałem te Dziesięć Przykazań na tablicy kamiennej, a teraz wasze serca twardnieją jak kamienie. Wy byliście buntownikami przed założeniem Ziemi i nie zmieniliście się!

Wszyscy ci, którzy nie płaczą i nie protestują przeciw przerywaniu ciąży są rebeliantami. Nie zmieniliście się i możecie tylko się zmienić w zależności od wyboru, który uczyniliście w bitwie dobra przeciw złu przed założeniem świata.

Wszyscy ci, którzy popierają homoseksualizm, chwalą się, wynoszą się i uczestniczą w tym, lub uczą innych, że to jest tylko odmienny styl życia, uczą innych, iż narodzili się już takimi – to jest kłamstwo szatana!

Wy, którzy odmówicie skruchy i nawrócenia się, jesteście buntownikami i nie zmieniliście się; będziecie zbierać to, co zasialiście przed założeniem tego świata (List Apostoła Pawła do Rzymian 1:24-32).

JA jestem JAHWEH, Stwórca wszelkiego stworzenia. Wy buntownicy jesteście podobni do Judasza; wy buntownicy czcicie stworzenie i czcicie przedmioty stworzone; wy buntownicy odmówiliście posłuszeństwa JA, JAHWEH i JAHUSZUA przed założeniem Ziemi i odmawiacie posłuszeństwa dzisiaj JAHWEH (BOGU OJCU) i JAHUSZUA (SYNOWI BOŻEMU).

JA, JAHWEH, mam ostrzeżenie dla wszystkich politycznych i duchowych przywódców, którzy odmawiają wypowiadania się i głosowania przeciwko temu, co MOJE Pismo Święte potępia, jako obrzydliwość i grzech - wy wdajecie się w kompromisy z szatanem! Wy zdradziliście JA, JAHWEH, przed założeniem świata i wy zdradzacie JA, JAHWEH, teraz! Pocieszajcie się teraz waszym bogactwem i posiadłościami, bo zaprawdę to jest jedyna wasza pociecha na całą wieczność. Waszym następnym łożem będzie posłanie w Piekle, a potem w Ognistym Jeziorze, gdzie robactwo będzie waszym prześcieradłem, a larwy będą waszym okryciem!

Wam, światowi muzycy, szatan dał dar oszukiwania ludzi poprzez tak zwaną 'muzykę'. JA, JAHWEH, niektóre dusze stworzone przeze MNIE pobłogosławiłem pięknymi głosami i talentami muzycznymi. Kiedy JA dałem wam te dary, zamierzałem przeznaczyć je na błogosławieństwo dla JA, JAHWEH. Zdradziliście JA, JAHWEH, przed założeniem świata i teraz większość używa te dary, by wysławiać szatana, by zwabić dusze do duchowego uśpienia, by wprowadzić duchy demonów głęboko do waszych wnętrz i by prowadzić ludzi na bezdroża hipnotycznym głosem i szatańskim rytmem!

Niektórzy z was, nazywający się muzykami, nawet nie zdajecie sobie sprawy, co szatan wyprawia i jak szatan używa was. Jeśli nie opamiętacie się i nie wykażecie skruchy i żalu za grzechy i nie nawrócicie się ze złej drogi, to będziecie tańczyć pod melodię nóg szatana i razem z nim będziecie torturowani w Ognistym Jeziorze, które jest tak głębokie – są to cierpienia, których nie możecie sobie wyobrazić.

Ostrzeżenie dla większości aktorów i muzyków – wy sprzedaliście swoje dusze za obietnicę sławy i majątku daną wam przez szatana i podpisaliście kontrakt z szatanem i zawarliście transakcję. Teraz prowadzicie grzeszne życie, obnażając swoje ciała dla tego świata. Odkrywacie się i chełpicie się tym, nie próbujecie już więcej ukrywać homoseksualizmu! Drwijcie teraz a płaćcie potem, gdyż już wkrótce odczujecie straszny gniew JA, JAHWEH!

Wiedzcie to, wy całe ludzkie stworzenie – wiedzcie, że przed JA, JAHWEH i MOIM umiłowanym SYNEM JAHUSZUA i przed naszymi tronami wszyscy pokłonią się i uklękną!

Wszystkie dusze zostały stworzone i sprawdzone w tym samym czasie. Tylko te dusze, które były posłuszne i walczyły przeciw lucyferowi przed założeniem tego świata noszą teraz Pieczęć Wybawienia. To jest ta PRAWDA, do której objawienia używam MOJĄ Córkę i Służebnicę, a co szatan próbuje ukryć i zamknąć.

Wszyscy z Duchowymi Uszami do słuchania i Duchowymi Oczami do patrzenia będą słyszeć głos JA, JAHWEH, gdyż wy jesteście MOIMI Owieczkami. Wy nie będziecie już więcej ślepi na Prawdę.

Wszystkie dusze, które były buntownikami już raz, będą nimi ponownie i pozostaną głusi duchowo i ślepi i będą szli szatańską drogą, połykając kłamstwa szatana!

Tym z MOICH dzieci, które modliły się i płakały i dziwiły się, dlaczego JA, JAHWEH, pozwoliłem na takie obrzydliwości – JA przypominam wam to ponownie, że Sąd rozpoczyna się od Domu BOŻEGO. Studiujcie Księgę Ezechiela, rozdział 9.

Do których należycie?

Ta walka dobra ze złem rozpoczęła się ponownie na Ziemi, tak jak to było i w Niebie przed założeniem Ziemi. Każda stworzona Dusza przeszła przez próby.

Tylko, jeśli byliście lojalnymi w bitwie z lucyferem, zaakceptujecie MEGO SYNA JAHUSZUA na ziemi jako MESJASZA, BOGA. Pierwsza bitwa była w Sferze Duchowej w Niebie, teraz zwalczacie szatana i jego sługi tu na Ziemi, używając duchowej broni JAHWEH i JAHUSZUA, którą JA, JAHWEH, dałem wam w imieniu JAHUSZUA poprzez przelaną Krew JAHUSZUA!

JA, JAHWEH, posłałem MOICH Świętych by walczyli na wierzchu Piekła, by walczyli przeciw szatanowi i wszystkiemu, co jest bezbożne, aby byli Świadkami dla JAHWEH i przynosili chwałę dla JAHUSZUA i aby udowodnili, że MOJE Dzieci są więcej niż zwycięzcami przez Imię i Krew JAHUSZUA ha MASZIJACH, MEGO Jednorodzonego SYNA.

Wielu mówi, iż dbają. Ale jak mało dowodzi, że dbają!

JA powiedziałem to MEJ służebnicy, kiedy razem z mężem modlili się, pytając MNIE, 'Dlaczego większość ludzi, którzy mówią, że ta Misja i te Proroctwa i Pouczenia, które JA, JAHWEH, powiedziałem są błogosławieństwem, a pomimo to wielu z nich nic nie robi by pomóc nieść ten ciężar lub być pomocnym w jakikolwiek sposób?

JA mówię to przez nią ponownie. Musicie czynić to, co mówicie. Nie tylko mówcie, iż dbacie, ale udowodnijcie waszą dbałość. Zganiajcie i ostrzegajcie tych, którzy czynią obrzydliwości, a miłujcie i popierajcie tych, którzy działają w odpowiedzi na MOJE Święte Słowa.

Wiara bez uczynków jest martwa.

Biada stworzeniu, które nie czci STWÓRCY wszystkiego.

Tylko Garncarz ma prawo do niszczenia swojego glinianego naczynia.

Niektóre naczynia zostały stworzone by przynieść MI Chwałę, niektóre nadawały się tylko na zniszczenie. Popatrzcie w około siebie, nawet Słońce wybucha w MOIM ognistym gniewie jak nigdy dotąd!

JA posłałem MEGO Anioła do tej służebnicy parę miesięcy temu z tym Proroczym Przekazem. Podczas gdy MÓJ Święty Anioł dyktował go jej, stojąc obok jej łóżka, ona zapisała ten proroczy przekaz, w którym JA dzielę się tajemnicą dotychczas nieobjawioną. MÓJ Święty Anioł powiedział jej, że: 'Teraz nie jest odpowiedni czas do ogłoszenia tego przekazu'. On był na oznaczony czas i teraz ten czas nadszedł, aby objawić co było ukryte. JA mówię MOJE tajemnice MOIM Apostołom i Prorokom i wszystkim, co chcą słuchać.

JA, JAHWEH, zapieczętowałem go i ona nie mogła przeczytać jej własnego rękopisu, z wyjątkiem jednej części, to znaczy: 'MOJA największa armia nie jest zarejestrowana na Ziemi, ale jest zarejestrowana w Niebie!
(Apokalipsa 4:8, 11:7, 15:3, 16:7)

Ta służebnica jest posłana teraz do tych, co są oznaczeni Pieczęcią Ochrony i piękną lnianą szatą, która jest do noszenia i oznacza prawość MEGO SYNA JAHUSZUA i ogłosiła to teraz tak, jak jest w Ezechielu 9
(Księga Ezechiela, rozdz. 9) by zapieczętować ich tym słowem!

Ten wyznaczony dzień poprzedza dzień, kiedy homoseksualista powołany z piekła zostanie wyświęcony, jako biskup w Kościele Episkopalnym!

JA mówię te tajemnice i jeszcze raz ostrzegam:

Mówię te tajemnice i ostrzegam jeszcze raz wyjdźcie z kościołów Babilonu!

Uciekajcie z kościołów Babilonu!

 

*********** Koniec Proroctwa ***********


Przekazano tej Służącej, Dziecku JAHWEH (BOGA OJCA) i JAHUSZUA (JEZUSA) w Dzień Szabatu podczas postu i modlitwy.

Apostoł Eliszewa Elijahu

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmów Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

 

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018