Proroctwo 60

SKRYJCIE SIĘ MOJE DZIECI, JESZCZE NA KRÓTKĄ CHWILĘ.

Słowo prorocze otrzymane przez Eliszewę Elijahu dnia 31 sierpnia 2002

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEHpolski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ]zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZDUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIMrzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenietłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczykpotomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewo, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

       

Och, ile razy JA żałowałem, że stworzyłem człowieka. Tak, JA wiem, co się zdarzy, ponieważ JA jestem wszechwiedzący; JA jestem wszechobecny; JA wiem wszystko, ale to MI niczego nie ułatwia. Och, ile to razy JA żałowałem, że stworzyłem człowieka.

 

JA patrzę na ten świat, który jest MOIM podnóżkiem. JA patrzę w serca i dusze każdego stworzenia na ziemi; Zaglądam w zakamarki ich serc. JA widzę zło, które jest wewnątrz, nawet tych, którzy wypełniają kościoły, nawet tych, którzy wypełniają świątynie. I JA patrzę na ich serca i och, jak wielu jest tak daleko ode MNIE.

 

Jak wielu ma tylko wiedzę o JAHUSZUA ha MASZIJACH, ale ich serca są daleko od NIEGO!

 

Jak wielu zna tylko historię Ukrzyżowania, ale jak nieliczni ukrzyżowali swoje własne ciała!

 

Jak niewielu wzięło swój własny Krzyż i poszło za MOIM SYNEM JAHUSZUA!

 

JA nieustannie posyłam MOICH Apostołów i Proroków by ostrzegali. Och, wy zatwardziałe pokolenie zakrywacie wasze uszy – wasze uszy są wypełnione woskiem; wasze serca są zimne niczym wosk. Zakrywacie wasze oczy, a potem odważacie się zakrywać wasze usta, by nikogo nawet nie ostrzec.

 

Sąd i Wyrok nadszedł!

 

Wynoście się z waszymi pełnymi hipokryzji modlitwami i wielbieniem!

 

Jak niewielu z was zgięło kolana przede MNĄ w żalu za to, za te grzechy, grzechy krajów gdzie mieszkacie.

 

JA mówię do całego Świata, nie tylko do Ameryki, lecz także do najdalszych krańców i zakątków ziemi.

 

Grzech nie ma względu na osoby. Grzech jest we wszystkich narodach - od najmniejszego kraju, prowincji, miasta, miasteczka - niektóre są tak małe, że nawet nie posiadają nazwy, jednak grzech pozostaje ten sam.

 

Zamordowane małe, niewinne dziecko JA jestem tym, który słyszy ciche wołanie MOICH dzieci, tych które nigdy nie miały szansy na pierwszy oddech.

Wy nie tylko je zabijacie, wy morderczy rzeźnicy, wy je torturujecie.

JA podłożę zapadliska pod kliniki aborcyjne. Linie uskoku już tam są. Jest to niewidoczne dla oka, ale w MOIM czasie będzie tak, jakby olbrzymia ręka sięgnęła z ziemi i rzeczywiście, jak powiedział Mój sługa, zostaną one wciągnięte do samych wnętrzności piekła i ziemia je przykryje, a wszyscy niegodziwcy będą w nich.

Wasze budynki, które promują niegodziwy styl życia, o którym wiecie, że JA się nim brzydzę. Chcecie wiedzieć, co to jest? Więc przeczytajcie MOJE Pismo Święte. JA uczynię to samo dla was.

Uskoki gruntowe na trzęsienie ziemi już są gotowe, ale nie myślcie, że kiedy to się zdarzy w jakimś rejonie, to jakikolwiek nikczemnik ucieknie, gdyż oni wpadną w dół i to będę JA, ten Wielki Bóg, JA JESTEM, który wdepcze ich pod ziemię!

 

Ale prawi, którzy występują dzielnie w MOIM Imieniu, którzy nie wstydzą się Imion JAHWEH i JAHUSZUA, którzy święcą i honorują dni MOJEGO Szabatu, ci, którzy wiedzą, że miłowanie MNIE wyraża się posłuszeństwem wobec MNIE, ci, którzy miłują MOJE Pismo i chowają Słowo w swoich sercach – ci są tymi, którzy budują swoje domy na solidnej skale i oni nie ugrzęzną w głębokim piasku.

 

Albowiem wstrząsam tym światem w MOIM gniewie, a w nadchodzących dniach zobaczycie trzęsienia ziemi niespotykane jak nigdy dotąd, gdyż będą one wstrząsać z większą siłą, jak rodzic, który stracił panowanie nad sobą i potrząsa dzieckiem. W ten sposób wstrząsnę tą ziemią i powiem: "Obudźcie się, obudźcie się, obudźcie się".

Jak długo, jak długo, jak długo musicie wystawiać na próbę cierpliwość waszego Stwórcy? Jak długo jeszcze musicie wystawiać na próbę cierpliwość waszego Odkupiciela?

 

I uderzę SWOJĄ stopą o ziemię i wszystko, co może być wstrząśnięte zostanie wstrząśnięte! Wszystko, co może być wykorzenione, zostanie wykorzenione!

 

JA wstrząsnę waszymi politykami!

 

Nie dbam o to, w jakim kraju jesteście - już nigdy nie będziecie oczekiwać zaopatrzenia od rządu!

 

MOJE dzieci będą wiedziały, że jest Jeden, który zaopatruje – to Ten sam, który dał wodę ze skały i który posłał mannę na ziemię. To Ten sam, który mówi: "JA zaspokoję wszystkie wasze potrzeby według MEGO bogactwa w Chwale." [List do Filipian 4:19]. MNIE nie brakuje Chwały. W SWOIM gniewie tchnąłem gorącym oddechem nie tylko na Stany Zjednoczone, ale również na rozmaite części świata. Temperatura wzrosła, gdy wzrósł MÓJ gniew. Nastąpiły susze, gdyż MOJA Żywa Woda była odrzucana.

 

Czy ktoś słuchał?

 

Czy ktoś zastanawiał się, dlaczego?

 

JA stoję obok i patrzę jak ludzie są nieludzcy wobec siebie nawzajem. Wiedzcie MOJE dzieci, że wy nie będziecie przechodzić Wielkiego Ucisku – ci, którzy potraficie MI zaufać. Ale to nie oznacza, że nie zakosztujecie nieludzkiego traktowania przez człowieka żądnego władzy, chciwego i złego na wskroś, chcącego usunąć prawość z oblicza tej ziemi, usiłującego wymazać Imię MEGO Syna JAHUSZUA z oblicza tej Ziemi.

 

Od początku czasów istnieje wojna, i to szatan walczy przeciw wszystkiemu, co jest Święte. Jego czas nadchodzi, ale do tego czasu, wszelkie ciało będzie wystawione na próbę. Wy już zostaliście poddani próbie. Jak wielu z was było w ognistym piecu na różne sposoby i wobec tłumu świadków zachowaliście waszą miłość i wiarę.

 

Gdy zło staje się jeszcze gorsze i kobiety współżyją z demonami i rodzą się bezduszni, pełni zła. Nie możecie nawet zacząć tego pojmować, gdyż oni nie będą mieli sumień, ani pojęcia dobra czy zła, ani miłości do niczego i do nikogo. Wy nazywacie takich klonami, ale to nie jest klon, gdyż klon musiałby być duplikatem MOJEGO stworzenia. A przecież wy nie możecie tworzyć duplikatu, gdyż nie jesteście Stwórcą. To szatan czyni imitacje poprzez te klony.

 

Myślicie, że jedząc klonowane mięso, odżywiacie wasze ciała, ale jak to może być prawdą, skoro nigdy nie było życia w tym mięsie? Spożywacie potępienie dla swoich własnych ciał!

 

JA prorokowałem przez tę służebnicę przed laty, że woda będzie racjonowana, a teraz widzicie, że wypełniło się to w miejscach, w których nigdy przedtem nie była racjonowana. Temperatury wzrastają w krajach, w których nigdy przedtem nie wzrastały. Ziemia trzęsie się w miejscach, w których nigdy przedtem się nie trzęsła.

 

JA jestem rozgniewany, ale nie na tych, którzy słyszą MÓJ głos. JA jestem rozgniewany na tych, którzy odmawiają słuchania – gdyż piekło nie zostało stworzone dla człowieka! Nawet Jezioro Ogniste nie zostało stworzone dla człowieka!

 

JA posłałem odkupiciela, MOJEGO własnego Syna, by trzymać was z dala od tych miejsc. Dałem MOJEGO Syna, gdyż miłuję was bardzo; odkupiłem to, co uczynił pierwszy Adam, a pomimo to, jak wielu z was ma upodobanie w piekle.

 

Jak wielu z was boi się świadczyć swojej rodzinie!

 

Jak wielu z was żyje w domach w nierówno sprzężonym jarzmie ze współmałżonkiem, który nienawidzi MOJEGO Imienia, ze współmałżonkiem, który nienawidzi wszystkiego, co Święte? A mimo to mówicie: "Ja czynię to dla imienia JAHWEH i JAHUSZUA?

 

Wy nie czcicie MNIE! W gruncie rzeczy, wy obrażacie MNIE, gdyż Jakuba JA miłowałem, a Ezawa nienawidziłem! Och, jakże JA chcę to wykrzyknąć głośno!

 

 

Czyż nie powinienem nienawidzić tych, co nienawidzą i gardzą wszystkim, co jest święte?

 

Czyż nie powinienem nienawidzić tych, którzy bluźnią MOJEMU RUACH HA KODESZ (DUCHOWI ŚWIĘTEMU)?

 

Czyż JAHUSZUA może mieć jakikolwiek związek z kłamcami, z Belzebubem?

 

Jaki związek może mieć światło z ciemnością?

 

A pomimo tego, wy upieracie się by pozostawać w tych związkach małżeńskich, które nie są małżeństwami w MOICH oczach. To są więzy, którymi JA gardzę, gdyż nigdy nie połączyłem ich razem, a mimo to myślicie, że wyświadczyliście MI przysługę. Spowodowaliście tym tylko zasmucenie MOJEJ duszy podczas, gdy dzieci są wychowywane w grzesznych domach i choć powiedziałem wam, że podzielony dom nie utrzyma się, współmałżonek woła do MNIE: "Wyzwól mnie!" – Och, gdyby oni tylko słuchali przez cały ten czas. Gdyby tylko oni zdali sobie sprawę, że JA podzieliłem ich dawno temu.

 

Więc teraz już, MOJE dzieci, przygotujcie się!

 

JA przypominam wam, iż jesteście opiekunami waszych braci. Gdyż ci z was, którzy zadbali, gdy widzieli brata lub siostrę w potrzebie niech pamiętają, że nie uszło to MOJEJ uwadze i ktoś inny będzie wzbudzony, gdy to wy będziecie w potrzebie. Z kolei ci z was, którzy zamknęli oczy i uszy na płacz brata lub siostry, niech wiedzą, iż pewnego dnia waszymi wołaniami i modlitwami JA również wzgardzę! Przechodziliście test i JA wiem, którzy z was zdali egzamin. Och, jakże JA martwię się o tych z was, którzy twierdzą, iż należą do MNIE, kiedy sprawdziłem waszą miłość i współczucie!

 

JA używałem tej Misji wielokrotnie podobnie jak i innych a jednak okazuje się, że macie braki  – jesteście chciwi, samolubni, dbający tylko o swoje własne potrzeby. Ale teraz przekonacie się jak to będzie! Gdy będziecie się modlić, jednak Niebiosa nie będą słuchać waszych błagań!

 

Bądźcie gotowe, MOJE dzieci, lecz nie lękajcie się. Nadstawiajcie wasze uszy, MOJE dzieci, na każde Słowo, które JA mówię. Rozpoznajcie ducha, który mówi, gdyż wielu fałszywych proroków powstało i zapewniają was fałszywymi przekazami o powodzeniu, które nadejdzie do narodów, państw lub stanów, które znienawidziły i wyrzuciły ze szkół, rządów i praw wszystko, co JA ogłosiłem Świętym.

 

Zobaczycie, że te narody, te państwa, miasta i stany, prowincje bez względu, gdzie się one znajdują na powierzchni tej ziemi, znajdą się pod MOIM Wyrokiem, znajdą się pod MOIM Sądem.

 

Zemsta do MNIE należy, JA odpłacę!

 

Moje dzieci, Oblubienico, wybrani i wyselekcjonowani, idźcie i schowajcie się w waszych domach! Zaryglujcie wasze drzwi, gdyż ten czas nadchodzi MOJE dzieci, kiedy będziecie musieli się skryć na krótką chwilę. Wy już namaściliście wasze domy. Trwajcie w wierze w Psalm 91, że jesteście schronieni pod MOIMI Skrzydłami podczas, gdy nikczemnicy kontynuują nieludzkie traktowanie ludzi, podczas gdy kontynuują wprowadzanie praw, które utrudniają utrzymanie się MOICH dzieci. Skryjcie się, MOJE dzieci, pod osłoną MOICH Skrzydeł. To wasze modlitwy moje dzieci, MOJE Ucho będzie słyszało. To MOJA ręka, MOJE dzieci, otrze każdą waszą łzę. Ale jeszcze chwila MOJE dzieci, jeszcze tylko krótka chwila.

 

JA znam imiona każdego, który płacze i zawodzi podczas, gdy woła: "Przyjdź JAHUSZUA, przyjdź!"

 

Ale nie czyńcie tego ze strachu, MOJE dzieci. Czyńcie to z miłości!

 

Gdyż JA ciągle odłączam i ciągle oddzielam owce od kozłów na całym świecie.

Kozły pójdą w wieczny ogień, a dla MOICH owiec JA nadal będę PASTERZEM.

 

Tak, MOJE dzieci, trzymajcie się mocno skrawka szaty JAHUSZUA i nie puszczajcie go, gdy trwacie w piecach ognistych.

 

Pamiętajcie, JA jestem z wami zawsze, nawet w najdalszych krańcach Ziemi.

 

Pamiętajcie, MOJE dzieci, nawet ci z was, którzy umrą dla Imienia MEGO Syna – oni mogą tylko zabić ciało, ale nie mogą zabić duszy i wy będziecie ze MNĄ w Niebie, w waszym wiecznym domu.

 

I kiedy usłyszycie słowa: "Trzecia Wojna Światowa", to ujrzycie najwyższy stopień zła i bezprawia.

 

Módlcie się za Izrael! Nie porzucajcie Izraela, gdyż JA miłuję Izrael tak bardzo! JA posłałem tam MEGO SYNA JAHUSZUA - JEGO KREW została wylana na ziemię. Nie porzucajcie Izraela, gdyż JA wciąż mam tam SWOJA resztkę!

 

Ukryjcie się, MOJE dzieci! Tak, skryjcie się przed gniewem wielkiego Boga, JA JESTEM!

 

Gdyż, pomimo, że JA nie jestem rozgniewany na was, usłyszycie MNIE krzyczącego, usłyszycie MNIE stąpającego, zobaczycie MNIE potrząsającego, nawet sama Ziemia będzie się trzęsła ze strachu. Zobaczycie potop MOICH łez, choć już go ujrzeliście, gdyż, kiedy powodzie przyszły, były to MOJE łzy.

 

Och, jak wiele razy żałowałem, że stworzyłem mężczyznę, i owszem, kobietę!

 

Ale zapominacie, iż JA rozróżniam początek od końca i wszystko będzie wykupione. Wszystko będzie odnowione i powróci do czasów Adama i wszystko, co było stracone, JA odkupię.

 

To zostało zakończone na krzyżu!

 

Ale nie myślcie, że bitwa nie musi być stoczona. Jednakże, nie czyńcie tego w waszym własnym imieniu, czyńcie to w imię JAHUSZUA, gdyż ta bitwa należy do JAHWEH.

 

I, MOJE dzieci, zapamiętajcie to: Możecie przegrać niektóre bitwy, z pewnością macie rany, ale w MOIM Imieniu i w Imieniu MEGO Syna JAHUSZUA, waszego MESJASZA, wygracie tę wojnę czasów ostatecznych/czasów końca!

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

I tak zostało to powiedziane i napisane pod namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO - RUACH HA KODESZ na Chwałę, Honor i Cześć JAHWEH i JAHUSZUA. Ja zapisałam te słowa tak, jak usłyszałam je przetłumaczone z Języka Niebiańskiego 31-go sierpnia 2002 roku o godz. 8:00 wieczorem.


Apostoł Eliszewa Elijahu

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmów Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

 

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018