Proroctwo 49

UWAGA! JESTEŚCIE JAK OWCE PROWADZONE NA RZEŹ!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Eliszewę Elijahu dnia 1-go października 2001 roku o godzinie 1:10 rano.

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD – skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenie – tłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczyk – potomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz:

Strzeżcie się!  JAHWEH mówi, że jesteśmy owcami prowadzonymi na rzez. Nawet wielu pastorów przygotowuje owce i baranki na rzeź.

 


******** Proroctwo ********


W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewo, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Biada MOIM kościołom i świątyniom, które nie prowadzą ludzi, aby modlili się przeciwko wojnie w Ameryce!

Ta III wojna światowa dotknie każdy naród na świecie. Jeśli nie czynicie tego, nie nazywajcie siebie kościołem, nie nazywaj się MOIM pastorem, prorokiem, apostołem, nauczycielem, gdyż nie słyszysz MOJEGO Namaszczenia, jeśli nie słyszysz tego teraz!

Przywódcy duchowi, odpowiecie przed "JA JESTEM" JAHWEH za to, że nie poprowadziliście ludzi do modlitwy przeciwko dowodom osobistym i innym naruszeniom prywatności. Będziecie pociągnięci do odpowiedzialności za to, że nie wystąpiliście przeciwko zabieraniu waszej wolności i prywatności. Oddajecie ją za darmo.

Czy Ameryka nie zdaje sobie sprawy, jaką cenę musieli zapłacić, aby uzyskać tę wolność, aby ją utrzymać? Nie zobaczycie bowiem jej ponownego powrotu, dopóki JAHUSZUA nie przyjdzie ponownie po Ucisku.

Pastorzy (duchowni, księża zakonni), biada wam, zwłaszcza wy, którzy macie najwięcej do zyskania w swoich oczach, gdyż wy przyjęliście status zwolnionych od podatków i sprzedajecie się temu, kto najlepiej płaci. Wy jesteście nierządnicami w MOICH oczach!

Wy, kościoły, które nigdy nie protestujecie, ani nie powiedzieliście MOJEMU ludowi, że to jest złe, w dniu, w którym zwołaliście zgromadzenie, dniu pamięci i modlitwy, wy głęboko zasmuciliście MOJĄ RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) nie pouczając, ani nie wypowiadając ostrzeżenia.(Komentarz: chodzi o zgromadzenie modlitewne związane z atakiem na dwie wieże 11 września 2001 roku w Nowym Jorku)

Jest grzechem modlić się do jakiegokolwiek innego boga, z wyjątkiem JAHWEH (BOGA OJCA) i JAHUSZUA (JEZUSA)! To jest złe i nie daliście tego poznać rządowi!

Jakże wrogowie z innych narodów naśmiewają się z was, Ameryko, gdyż to nie mogło się wydarzyć w żadnym innym miejscu, a tylko w Ameryce! Ty, Ameryko zostałaś oddzielona dla MEJ Chwały, a potem mówisz: „Jakikolwiek bóg może odpowiedzieć na modlitwy”.

Wy poszliście na kompromis z duszami! Pewnego dnia odpowiecie za to na MOIM Sądzie!

Wstydźcie się wy wszyscy, którzy milczeliście i nie zrobiliście nic, aby odjąć wyrzuty sumienia, że to się dzieje na falach radiowych, aby wasz OJCIEC BÓG JAHWEH nie był rozgniewany ponownie na Amerykę!

JA poddałem myśl Patowi Robertsonowi, żeby modlić się za pastorów, ale on nie powiedział dlaczego JA to uczyniłem. On wie, że pastorzy (duchowni) poszli na kompromis, a jednak bardziej obawiał się rozzłościć ich, niż “JA JESTEM”. Biada pastorom (duchownym) w Ameryce i na całym świecie! JA napominam was: Nie zachowujcie się już więcej jak tchórze. Nie nazywaj siebie pastorem, prorokiem, apostołem, nauczycielem, ewangelistą, duchowym liderem, jeśli jesteś tchórzem! Zrezygnujcie ze stanowisk teraz, zanim zostaniecie pociągnięci do większej odpowiedzialności za prowadzenie MOICH stad na manowce!

Przestańcie nauczać MÓJ lud, aby szli na kompromis!

Gdyż w dawnych czasach, oni walczyli o prawo do służenia “JA JESTEM”. Ci, którzy podążali za JAHUSZUA byli zabijani, ale nie poszli na kompromis!

MÓJ kościele powstańcie jeszcze raz i stańcie się tą żywą Świątynią MEGO RUACH ha KODESZ!

Przestańcie odżywiać MOJE owieczki i baranki odżywką dla najmniejszych dzieciątek! Wstydźcie się!

JA pociągnę was do odpowiedzialności, was pastorów (duchownych), którzy idziecie na kompromis i nie nazywacie bezbożności po imieniu! Ci, którzy idą na kompromis nie odziedziczą Królestwa Niebios! Wy obawiacie się waszych własnych diakonów, kongregacji i rządu bardziej aniżeli “JA JESTEM”!

Jak mogę dalej wylewać MOJE błogosławieństwa i ochronę, jeśli wy dalej idziecie na kompromis, ustępując w tym, co wiecie, że jest prawdą popartą przez Biblię Świętą i Pisma?

JA zarzucam wam to pastorzy i teraz oskarżam was, wstydźcie się!

Wy mówicie to, co każą wam mówić rząd i kongregacje (zbory), które was kupiły.

Pastorzy wy ostrzegliście, kim są terroryści w Ameryce, ale nie ostrzegliście, kim jest wróg JAHWEH i prawdziwy wróg MOICH dzieci – jego imię to szatan, a szatan przychodzi w wielu formach, w rozmaitych religiach.

Szatan podjudza was do wojny, która jak on wie, będzie wojną prowadzącą wszystkie narody do udziału w niej, w takiej czy innej formie.

Miejcie się na baczności, kiedy nazwiecie ją Trzecią Wojną Światową, gdyż to jest dokładnie to czym ona będzie!

Ameryko, ty zostałaś oszukana. Obudźcie się MOI ludzie i przemówcie przeciw temu! Zachęćcie waszego prezydenta, aby znalazł bardziej pokojowe drogi, zamiast wojny, która obejmie użycie broni biologicznej z zastosowaniem zarazków!

To nie będzie już więcej wojna na zwykłe naboje! Będzie to wojna w skali, która wstrząśnie tym światem i naprawdę słowa ‘Trzecia Wojna Światowa’ nigdy nie będą zapomniane, ani też żaden naród nie pozostanie już taki sam!

Zostaliście ostrzeżeni!

Ameryko, wy przyprawiacie MNIE o mdłości waszymi pieśniami “GOD Bless Ameryka”! (Komentarz: “Błogosław BOŻE Ameryce”) Do jakiego boga to śpiewacie? JA słyszałem was w dzień pamięci i modlitwy, JA byłem świadkiem tej ciszy i całe Niebo obserwowało w ciszy, gdy JA słyszałem jak naród powstaje przeciwko JA, JAHWEH, gdy zgromadziliście się do modlitw w kościołach, świątyniach, meczetach, domach i na ulicach, ale … ilu z was modliło się do BOGA waszego stworzenia? Jak wielu modliło się w Imieniu JAHUSZUA, BOGA waszego Zbawienia?

Biada wam! JA słyszałem jak wasz przywódca mówił: “Módlcie się po prostu do jakiegokolwiek boga, którego czcicie”! JA widziałem nawet liderów waszego rządu, jak modlą się w imieniu obcego boga, który jest zwykłym człowiekiem – diabeł przychodzi w wielu przebraniach! Ta zuchwałość!

To dzięki modlitwom MOICH ludzi, błagających o miłosierdzie dla Ameryki, znowu nie odjąłem od was ochrony MOJEJ dłoni, tamtego dnia. To z powodu tych bardzo niewielu w waszym rządzie, JA ponownie oszczędziłem Amerykę właśnie tamtego dnia, kiedy zło narastało! JA usłyszałem żarliwe modlitwy prawych, wypełniające MOJE Uszy głośniej, aniżeli tych próbujących zadowolić każdą religię.

Ameryko przestańcie poddawać MNIE próbom!

Biada niemowlęciu, które potrząsa pięścią w twarz Wszechmogącego Żywego Boga JAHWEH. Nie ma innego. "JA JESTEM", który "JESTEM" i nie ma innego Boga.

Ameryko, jeśli nie przestaniesz machać tą czerwoną, białą i niebieską flagą w twarz "JA JESTEM" i nie zaczniesz żyć po bożemu, podnosząc Biblię, przestrzegając Tory, która jest boskim standardem przeciwko złu na tym świecie, jak również przeciwko złu, które przychodzi przeciwko twojemu narodowi, wtedy “JA JESTEM” wypuszczę was z mego uścisku i pozwolę szatanowi pobić was, tak, że łzy nie przestaną płynąć, ani nie ustanie płacz tego narodu, który będzie słychać na całym świecie!

Szatański naród pobije was i sprawi, że wasze ciała będą wyglądać jakby były zbite na czerwono, biało i niebiesko! JA pozwolę szatanowi, aby zadał wam takie rany, jeśli nie skończycie z tą dumną i arogancką postawą z poglądem, że ten naród jest doskonały, że nie uczynił nic złego, ani nie wyrządził żadnej szkody.

Wasza duma jest smrodem dla Nieba i przynosi MI taki wstyd, gdyż całe piekło cieszy się, a wy powodujecie to, że szatan szydzi ze MNIE, przypominając MI jak wiele łask i błogosławieństw zostało wylanych na Amerykę!

Za to, co czynicie uważajcie, gdyż cena, którą zapłacicie, jeśli będziecie tak dalej postępować, będzie ceną, jaką zapłacił Babilon i wy nie podniesiecie się już nigdy więcej!

Naprawdę Babilon upadnie, ale to nie musi nastąpić teraz. Szatan szuka sposobności, aby wyprzedzać MÓJ czas, a JA czekam na prawdziwe ukorzenie i nawrócenie się Ameryki!

Wasz naród nie powinien napawać się dumą z powodu flagi zrobionej z kolorowego materiału, produkowanej głównie rękami waszego wroga, który stara się was zniszczyć - ona jest uszyta rękami wroga, gdyż w czasie, w którym naród ten, wykonuje wasze flagi, szyjąc je, wy tego nie wiecie, ale oni rzucają klątwy na waszą flagę i na wszystko to, co ona oznacza i modlą się do swoich bogów o zniszczenie Ameryki.

O Ameryko, jakże mi żal MOJEGO młodego dziecka narodu. Tak rozpieszczona.

Czy dałem wam zbyt wiele błogosławieństw?

Bo naprawdę pobłogosławiłem was tam, gdzie świat jest zazdrosny. O Ameryko, dałem wam więcej niż reszcie, a wy zachowujecie się jak rozpieszczone dziecko, które chce tylko więcej i prosi mnie, abym oczekiwał od was mniej. Nawróćcie się zanim będzie za późno!

Nawróćcie się do MNIE! Nie ślubujcie wierności tylko zwykłej fladze, ale ślubujcie wierność BOGU waszego Stworzenia i Zbawienia – JAHWEH i JAHUSZUA są NASZYMI Imionami!

Och, Ameryko! JA płaczę i lamentuję z waszego powodu. JA posyłam was do innych narodów z Ewangelią MEGO SYNA JAHUSZUA, a wasz własny kraj odwraca się plecami do MNIE z wyjątkiem czasów wielkich nieszczęść!
- Dlaczego JA muszę zdejmować MOJĄ ochraniającą Rękę, aby zwrócić waszą uwagę?
- Czy uważacie, że JA cieszę się widząc, jak cierpicie na oczach świata?

Czyż JA nie powiedziałem poprzez tę służebnicę: “Ameryko, JA pozostawiłem dla was najgorsze na koniec”?

Czy wy nie rozumiecie, że macie kontrolę nad swoim losem?

Kiedy Ameryka otworzyła swoje wrota i zezwoliła każdej religii przybyć do jej brzegów, czy naprawdę myślicie, że JA chciałem, abyście zaprosili wszystkich obcych bogów, których przybysze zabrali ze sobą?

Czy tak szybko zapomnieliście o waszym dziedzictwie i jak zostaliście na początku zrodzeni?

Czy tak szybko zapomnieliście o tych cudach, które JA uczyniłem, aby dać narodziny temu narodowi?

Och, Ameryko, nie oddawajcie tak łatwo waszych swobód, które wam dałem! Och, Ameryko, nie zapominajcie tak łatwo, że jest tylko jeden BÓG i to jest JA JESTEM, który okrywa was i ochrania! JA jestem tym samym STWÓRCĄ, który was stworzyłem dla SWOJEGO własnego celu!

JA używam was, aby poddawać próbie inne narody tego świata, czy one będą podążać waszymi grzesznymi drogami? - I tak, MOJE małe dziecko Ameryko, wy podążacie grzesznymi drogami i waszym przykładem przeniknęliście ten świat, przykładem bezbożności.

Wy posyłacie ewangelistów z poselstwem Zbawienia, ale jak wielu w waszym własnym narodzie spożywa owoc potępienia i grzechu bez skruchy nazywając to, co Święte bezbożnym – jest to bluźnierstwo w MOICH Oczach!

Och Ameryko, przyjdźcie! Niech nastanie pokój między nami!

Wy śpiewacie: “GOD bless Ameryka” (BOŻE pobłogosław Amerykę), ale czyż nie wiecie, że buddyści mówią, że to również ich bogu śpiewacie w Ameryce w tej pieśni, jak również muzułmanie twierdzą, że to jest ich bóg; szataniści mówią, że to jest ich bóg!

Nazwijcie po Imieniu, jakiemu BOGU służycie i nazwijcie po Imieniu TEGO Jedynego, który jest waszym Stwórcą i waszym ZBAWICIELEM!

Nazwijcie po Imieniu JAHWEH i JAHUSZUA ha MASZIJACH, nazywanego też przez niektórych Jezusem Chrystusem. Są to nasze Imiona i powinny być wszędzie w środkach masowego przekazu.

Czy tak się wstydzicie wzywać JAHWEH, że ocenzurowaliście MOJE Imię w szkołach i w waszych sądach?

Dlaczego można znaleźć w Ameryce każde inne imię, nawet te, które służą obcym bogom?

Obcy przybywają do Ameryki, ale oni nie wstydzą się wymienić imion tych, którzy są zwykłymi ludźmi, diabłem w przebraniu, a jednak są zwani bogami.

Natomiast wy, którzy jesteście oddzieleni dla MOJEJ Chwały wstydzicie się wypowiadać IMIĘ, które jest ponad wszelkie imiona! A potem macie śmiałość wołać do MNIE o miłosierdzie dla Ameryki!

Och, gdyby nie te orędownicze modlitwy MOICH prawdziwych dzieci, to JA pozwoliłbym, aby Ameryka już została usunięta z tej ziemi!

Gdyby nie MOJE dzieci, Oblubienica, wybrani i wyselekcjonowani w Ameryce, jak również gdyby nie ci wołający w jej intencji w innych narodach, JA do tej pory usunąłbym was z MOJEJ pamięci!

Oto, jak bardzo MNIE rozgniewaliście, ale pomimo MOJEGO Gniewu na was, JA płaczę nad wami i proszę, abyście się ukorzyli i nawrócili, gdyż JA nie chcę, aby ktokolwiek zginął i poszedł do miejsca stworzonego nie dla ludzi, ale dla szatana i demonów! Zostało ono stworzone dla upadłych aniołów!

Ameryko tak, JA ponownie otoczyłem was ochroną MOJEJ Dłoni.

Popatrzcie co się dzieje, kiedy JA rozluźniam MÓJ uchwyt, popatrzcie jak szybko wasz naród jest atakowany przez innych zazdrosnych o błogosławieństwa, które dałem Ameryce! Jeśli prawda miałaby wyjść na jaw, Ameryko, wy nie macie przyjaciół! Oni wszyscy są wrogami w przebraniu i jeśli to byłoby możliwe, splądrowaliby wszystko, co macie.

JA JESTEM jest waszym jedynym, prawdziwym przyjacielem i JA JESTEM jest waszym Stwórcą i OJCEM!

Dlaczego wstydzicie się tego kim JA JESTEM jest i co JA JESTEM reprezentuje?

To, co JA JESTEM reprezentuję to ‘Świętość’, a to, czemu JA JESTEM się przeciwstawia, to wszystko, co jest bezbożne!

Nawróć się Ameryko, zanim będzie za późno!

Och, Ameryko, taka młoda i taka głupia! Czy myślicie, że JA jestem pod wrażeniem modlitw kierowanych do innych bogów, którzy są zwykłymi ludźmi i diabłem w przebraniu? Wasz dzień modlitwy i pamięci uczynił niewiele by oddać MI cześć. JA zaoszczędziłem wasz naród ponownie tylko ze względu na żarliwe modlitwy sprawiedliwych, które wiele mogą. (List Św. Jakuba 5:16)

Czy wiecie, że szatan pytał MNIE o pozwolenie, aby was zgnieść tamtego dnia? JA odmówiłem, ponieważ wytrwałe modlitwy prawych mają wielką moc!

Uważajcie Ameryko, gdyż następna III Wojna Światowa będzie początkiem końca dla was!

I wiele innych narodów, jak i wy, upadnie wtedy jak kostki domina ustawione w rzędzie, jak domek z kart!

Uważajcie i zastanówcie się mocno nad tym, jak JA mogę pobłogosławić was, abyście wygrali wojnę, kiedy naród ten już więcej nie reprezentuje Świętości?

Wy, liderzy, jesteście bardziej zainteresowani sprawianiem przyjemności wszystkim ludziom, aniżeli tym, aby żyć w bojaźni przed BOGIEM Zbawienia i JEMU się podobać!

Imię MOJEGO SYNA to JAHUSZUA i czy nazywacie GO tym JEGO Świętym Imieniem, czy też imieniem bardziej powszechnie używanym w Ameryce „Jezus”, ON jest tym samym MESJASZEM na wieczność i nie ma innego. JAHUSZUA jest jedyną drogą, aby przyjść do JA JESTEM i nie ma innego Boga prócz ŚWIĘTEJ TRÓJCY, gdyż wszyscy troje jesteśmy jednością! 

Uważajcie na fałszywych mesjaszy powstających wokół was! Uważajcie, gdyż wszystko to, co jest w Biblii, szatan stara się podrobić!

Uważajcie, gdyż MOJE dzieciątka, Oblubienica, wybrani i wyselekcjonowani będą oszukani, jeśli to możliwe. Gdyż szatan przychodzi, jako anioł światłości i udaje, że to jest dla waszego dobra, aby was chronić (2 List do Koryntian 11:14), a jednak strzeżcie się, gdyż kiedy zwrócicie się do kogokolwiek o ochronę, zanim zwrócicie się do JAHWEH i MEGO SYNA JAHUSZUA, wpadliście w pułapkę oszustwa i podstępu.

Uważajcie, kiedy JA mówię: Kogo JAHUSZUA uwolnił jest rzeczywiście wolnym, ale potem siły tego świata przychodzą i odbierają wam wolność wypowiedzi, podróżowania i nawet jak wasze nasiona są wysiewane przez was. Uważajcie, gdyż źli ludzie będą nawet próbować racjonować to, co jecie, pijecie, nosicie i decydować, jaki dzień macie święcić!

Powinniście oddawać MI cześć we wszystkie dni, ale jest tylko jeden prawdziwy Szabat i to jest ten dzień, który JAHUSZA dał wam, gdy ustanowił przykład i stał się Lordem Szabatu. Czcijcie i wychwalajcie JAHWEH i JAHUSZUA każdego dnia, ale szczególnie w prawdziwy hebrajski Szabat odpoczynku w JAHWEH, gdyż JA odpocząłem po stworzeniu świata.

Kim jesteście wy, zwykli ludzie, iż myślicie, że nie potrzebujecie odpoczywać?

Postępujcie zgodnie z MOJĄ Torą!

Honorujcie prawdziwy dzień Szabatu i uświęcajcie go przede MNĄ! Odpoczywajcie w ten dzień!

Starajcie się słyszeć ode MNIE w ten dzień! Pytajcie MNIE, co JA chcę, abyście robili tego dnia! (Księga Izajasza 58:13-14)

Odłączcie się od świata i czcijcie BOGA waszego Stworzenia i Zbawienia!

Czy człowiek ograbi BOGA? Tak, nawet prawdziwe Szabaty są oddzielone dla was i JA JESTEM, gdyż widzicie, one na czas obecny i na wieczność będą dniem odpoczynku! (Księga Wyjścia 31:12-17, Księga Izajasza 56:1-7)

Popatrzcie na ten dzień w który grzech się szerzy. Świat urządza przyjęcia i trwa w pijaństwie. Wiedzcie, że jest oszustwo diabła, aby rozzłościć „JA JESTEM”, gdyż tak wielu po prostu nie rozumie, który dzień jest prawdziwym Szabatem! Czytajcie swoje Pisma Święte, czy MOJE Słowo nie mówi: „Pracuj 6 dni, a odpoczywaj w siódmy”? To nie jest legalizm! To jest błogosławieństwo zarezerwowane dla was i „JA JESTEM”. 

JAHUSZUA powróci po SWOJĄ Oblubienicę w prawdziwy Szabat! Ale wy nie wiecie, w który Szabat ON powraca, a więc bądźcie przygotowani! Niechaj nie zastanie was jak się upijacie, imprezujecie i pracujecie tak, jak ten świat pracuje, bo w przeciwnym razie będziecie płakali, jak te pięć niemądrych dziewic, które nie miały oliwy w swoich lampach (Ew. Św. Mateusza, rozdz. 25)

Zapalcie wasze lampy już teraz i podtrzymujcie ich płomień, aż ujrzycie JAHUSZUA powracającego w pełni SWOJEJ chwały po SWOJĄ Oblubienicę oczekującą jej OBLUBIEŃCA.

Uwaga, gdyż wieże WTC (komentarz: Dwa najwyższe wieżowce w Nowym Jorku, zniszczone w 2001 roku) są przyrównane do kolumn, którymi wstrząsnął Samson. Ameryko, o to gdzie wy pokładacie swoją wiarę, zaufanie i nadzieję. Te wieże składały się z wielu języków i narodów i wy także budujecie tę wieżę wyniosłą, i gdyby to było dla was możliwe, to ona osiągnęłaby wysokość Wieży Babilonu. Tak, jak Wieża Babilonu upadła przed światem, JA pozwoliłem, aby te wieże zostały zrównane z ziemią. Teraz ziemia jest przesiąknięta krwią poległych, którzy leżą pod tymi wieżami jako przypomnienie o grzechu dumy w tych wieżach.

Nikt nie mówi o grzechu, który panował w tych wieżach, grzechach uwielbianych przez cały świat - grzechu chciwości, kradzieży, przesiąkniętych krwią pieniędzy w rozmaitych formach – grzechu, który ma więcej postaci niż potrafię nazwać. Cały świat pił z tego pucharu Babilonu.

Kiedy JA rozluźniłem MÓJ uchwyt na was tamtego dnia, wróg przyszedł i zaatakował. Świat patrzył z przerażeniem, gdy zobaczyli jak wasze światowe wieże stają w płomieniach i walą się na ziemię.

JA mam litość nad waszym systemem finansowym dla jednej przyczyny i nie myślcie, iż to dlatego, że Ameryka jest taka potężna, że nikt nie jest w stanie spowodować ponownie kryzysu, gdyż to jest dzięki gorącym modlitwom prawych w Imieniu MOJEGO SYNA. JA nie pozwoliłem, aby ekonomia również się zawaliła. Jeszcze nie, tak długo jak wznoszą się modlitwy oraz wiara w “JA JESTEM” jest większa, niż wiara w ten rząd lub jakikolwiek inny.

Ameryko, myślcie długo i intensywnie, zanim zaangażujecie się w kolejną wojnę. Jaki naród będziecie zwalczać?

Nie ma narodu, przeciwko któremu macie walczyć!

Wy jesteście tacy mali w porównaniu do większych narodów. Wy przypominacie najmłodszego, który próbuje pokonać najstarszego. Jedyną przyczyną waszych zwycięstw w minionych wojnach było to, że ten naród w większości zwracał się do JA JESTEM i MEGO SYNA JAHUSZUA i wiedział, że bez NAS po waszej stronie, przegralibyście każdą wojnę.

Nawet pierwsze litery nazwy waszego kraju były wam dane przez JA JESTEM! Nas, JAHWEH i JAHUSZUA stanowi “US” (Komentarz: USA to Stany Zjednoczone Ameryki, ale US znaczy NAS po angielsku), a “A” oznacza “Wszechmogący” (Litera ‘A’ symbolizuje Almighty i oznacza Wszechmogący)!

Ten naród miał oznaczać Stany Zjednoczone Wszechmogącego. Gdyż wy kiedyś służyliście Wszechmocnemu Żywemu BOGU „JA JESTEM” i JAHUSZUA. To od JA JESTEM pochodziła łaska, miłość, litość i mądrość, którą dałem waszym politycznym i duchowym liderom.

Ale kto będzie teraz słuchał?

Jaki duch przemawia teraz do waszych liderów?

Módlcie się za nich!

Wasz Biały Dom został sprofanowany i nigdy nie został oczyszczony od duchów wróżb, cudzołóstwa, morderstwa, samobójstwa, prostytucji, niewierności małżeńskiej, skąpstwa, zazdrości, duchów antychrysta, aborcji, homoseksualizmu, dumy, ateizmu, braku miłości, nienawiści, samolubstwa, przekupstwa, kłamstwa i oszukańczych duchów, satanizmu, obłędu, zdrady stanu, nekromancji – czy muszę dalej wymieniać?

Jaki duch jest w Białym Domu teraz, gdzie wasi liderzy podejmują decyzje?

Gdzie jest Krew JAHUSZUA, która powinna być użyta, aby oczyścić wasze rządowe budynki?

Gdzie jest nawrócenie się w waszej stolicy Waszyngtonie, o co nawoływałem do waszych przywódców, którzy są odpowiedzialni za zatwierdzanie bezbożnych praw? 

Ludzie wstawiajcie się za waszymi liderami politycznymi na całym świecie!

Ameryko, nie idźcie na wojnę bez “JA JESTEM” po waszej stronie! Nie pozwólcie waszym politykom myśleć, że chcecie tej wojny z niewidzialnym wrogiem! Czy naprawdę możecie walczyć z 60 lub więcej narodami, aby wykorzenić wszystkich tych, których nazywacie terrorystami? Jak możecie mieć nadzieję na zwycięstwo?

Och, Ameryko, wy stawiacie czoła światu pełnemu tyranów, którzy bardzo chcą przedstawiać się jako przyjaciele, ale w większości przypadków zdradzą was, jeśli tylko będą mieli okazję.

Oni zaatakują, gdy będziecie się tego najmniej spodziewać!

Wy oferujecie waszą dłoń pełną pieniędzy i łapówek, a oni nienawidzą was za to!

Zostaliście ostrzeżeni!

Ameryko, jesteście tak bliscy MEMU Sercu, gdyż nawet, kiedy wasi wrogowie są spragnieni i głodni, wy odżywiacie ich i podajecie im wodę.

Czy wy nie zdajecie sobie sprawy, że czasem wzmacniacie waszych wrogów, zamiast ich osłabiać?

Wy gromadzicie rozżarzone węgle na głowy, które nie przyznają się do BOGA waszych przodków! Oni nienawidzą was, gdy wy okazujecie im miłość i współczucie i patrzą na was jakbyście byli słabi, a nie mocni!

Ameryko, nawet po wojnie z waszymi wrogami, wy idziecie i odbudowujecie ich kraj, ale wy nie możecie otrzeć tych łez, które spowodowaliście, gdyż zbyt spieszycie się by napinać to, co uważacie za wasze silne ramiona, wasze mięśnie, ale kiedy wasze mięśnie nie będą wzmocnione świętym słowem JAHWEH, to wy przekonacie się, że potrzeba większego wysiłku niż w przeszłości.

Uważajcie na rękę kata!

Nie wierzcie waszym wrogom!

Uważajcie, nie odwracajcie się plecami do oprawców, gdyż teraz jest więcej niż jeden naród i oprawca, których musicie się obawiać.

JA ostrzegłem tę służebnicę, przez którą mówię: Uwaga na Pakistan!

A pomimo to, jak niewielu przemawia i ostrzega liderów tego narodu!

Ameryko, wy uśmiechacie się, a narody, o których myślicie, że odpowiadają uśmiechem, trzymają rakiety za swoimi plecami. Wojna wyrządzi wam krzywdę jak nigdy dotąd i to nie stanie się jedynie wtedy, gdy gorące modlitwy prawych będą wywoływać MOJĄ RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) aby osłoniła Amerykę. Nawracajcie się i opowiadajcie się za Świętością. Z odwagą gańcie nieprawość i nie wzywajcie żadnego innego imienia, jak tylko JAHWEH i JAHUSZUA. Osłońcie waszego prezydenta Busha modlitwami! 

Biada wam, kiedy nadejdzie następny/ przyszły prezydent!

Biada wam, kiedy nadejdzie następny/przyszły papież, gdyż ten następny/przyszły papież nie będzie człowiekiem pokoju i będzie kontrolowany przez szatana.

Wspomnijcie Imperium Rzymskie i to, co czyniło!

Słowa do mądrych w JAHWEH: Módlcie się teraz, gdyż nadchodzą czasy, nadchodzą do was tak szybko, gdyż teraz jest czas, aby podporządkować się MNIE!

JA mówię to do całego świata, gdyż ty Ameryko, możesz dać przykład, tak samo jak i Izrael! Gdyby tylko dwoje MOICH dzieci usłuchało, to ten świat nie musiałby pić z pucharu MEGO Gniewu!

Och, ale zostało to przepowiedziane i już predestynowane!

Nie przyśpieszajcie MOJEGO czasu! Jeszcze jest czas, jeśli tylko ci, którzy twierdzą, że znają “JA JESTEM” nie pozostaną dłużej w milczeniu!

Ta Wojna Światowa, może być bardziej opóźniona!

Nie będzie innej!

Po niej nastąpi wojna przeciwko samemu Niebu! Módlcie się, abyście byli po stronie Nieba, a nie po stronie antymesjasza!

A teraz na zakończenie, JA chcę pocieszyć MOJE dzieci, które przychodzą do MNIE we łzach i w obawie przed tym, co będzie miało miejsce, jeśli te Słowa mądrości nie zostaną wysłuchane. JA JESTEM nie dał wam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowy umysł! (2 List do Tymoteusza 1:7)

Dziękujcie MI z góry za wasze ciała w chwale, ciała, których więzienne kraty nie będą mogły zatrzymać, ciała, których nie można zabić, ciała, które będą ciągle czyniły to, co czynili Święci, kiedy MÓJ SYN JAHUSZUA powstał z grobu. Wtedy to powstali również Święci w Jerozolimie, gdy ich Dusze połączyły się z ich ciałami i oni powstali w Pierwszych Zmartwychwstałych Ciałach, aby być świadkami, że JAHUSZUA żyje, rządzi, króluje i że ON jest MESJASZEM!

JA mówię ponownie: Jak było wtedy, tak będzie znowu!

Najpierw przyszedł JAHUSZUA, a potem powstali Święci i świadczyli w Jerozolimie. Czytajcie MOJE Święte Słowo! (Ew. Św. Mateusza 27:52-53) Jak było wtedy, tak będzie ponownie!

To zmarli w MESJASZU, będą ponownie świadczyć temu światu, że JAHUSZUA jest MESJASZEM - razem z tymi, którzy żyją i są nazwani MOJĄ Oblubienicą. Ci, którzy obserwują, czekają, a jednak czynią pracę wyznaczoną przez naszego Niebiańskiego OJCA, będą porwani, aby spotkać JAHUSZUA w powietrzu. Nie będzie już Ciał z krwi i z mięśni, a tylko Ciała w Chwale, które osiągną więcej dla JA JESTEM niż te śmiertelne ciała z gliny. 

Jeśli wierzycie MOJEMU świętemu Słowu, to będziecie wiedzieć, że nie po raz pierwszy JA JESTEM to uczyni.

Pamiętacie dawnego Eliasza, pamiętacie Henocha?

Dlaczego myślicie, że JA mogę uczynić to tylko dwa razy? Czy JA JESTEM nie jest w stanie uczynić tego ponownie? - Dla tych, którzy pokładają ufność w wierze, JA to uczynię.

Kiedy dzieci Izraela były obok dzieci Egiptu to plagi nie zbliżyły się do nich, nawet ciemność ich nie ogarnęła. Krew baranka ofiarnego była na ramach drzwi. Teraz macie innego BARANKA Ofiarnego, jedynego Świętego BARANKA bez plamy i skazy. W JAHUSZUA nie znaleziono żadnego grzechu, a więc wszyscy ci, którzy obmyli swoje Żywe Świątynie w JEGO Krwi przelanej na Kalwarii na odpuszczenie grzechów, którzy ukorzyli się i odwrócili od grzechu, miłując i szukając w swoim życiu przede wszystkim JAHWEH i JAHUSZUA wypełnili się MOJĄ RUACH ha KODESZ.

I tak, jak w czasach złego faraona, kiedy duch złowrogiego faraona ponownie nadejdzie, to znowu wydarzą się cuda, jak dla Mojżesza i dzieci Izraela. Jeśli tylko zdołacie uwierzyć, to zobaczycie niesłychane cuda!

JA ciągle jeszcze będę miał męczenników, gdyż jest to predestynowane i oni już wiedzą w swoich duszach i są przygotowani.

Ale MOJE dzieci, które pokładają wiarę w JA JESTEM i słuchają MOJEGO Głosu będą wiedzieć co robić, gdzie iść i wielokrotnie uciekną z ręki wroga.

Nie wszyscy otrzymają ciała w chwale, gdyż nie wszyscy wierzą!

Niektórzy poddają MNIE testowi i pozostają ze swoimi niezbawionymi umiłowanymi.

Miejcie wiarę, gdyż potrzeba cudu, aby ostrzec ich, by nie przyjęli Znaku Bestii! (Apokalipsa, rozdział 13)

Inni wiedzą, że otrzymają Ciała w Chwale i to dlatego jest taki podział – obie grupy mają rację! Jeśli jesteście MOIMI to JA już włożyłem w waszego ducha to, czy zostaniecie męczennikami, czy macie być tymi, którzy umierają w MESJASZU i umrzecie najpierw i zmartwychwstaniecie, czy też zostaniecie porwani na spotkanie ze MNĄ w powietrzu, gdy będziecie jeszcze żywi.

Skończcie z tymi głupimi sporami!

Czy nie dostrzegacie jeszcze, że JA dlatego przemówiłem na głos do tej służebnicy Eliszewy Elijahu i powiedziałem: “Najpierw jedno Wniebowzięcie, a potem drugie dla tych, których miłuję!”

Kocham jednych i drugich, zmarłych w MESJASZU, którzy powstaną i was, którzy pozostaniecie przy życiu, aby być porwani w powietrze na MOJE spotkanie!

Czy nie widzicie jeszcze, że to jest tym, o czym przemówiłem słyszalnie do niej i powiedziałem: Nie mówcie, że jesteście tymi z przed ucisku, z czasu ucisku, czy też po ucisku, gdyż to nie jest żadna z tych rzeczy.

Czy nie rozumiecie jeszcze, że wszyscy macie rację? Nawet ci, którzy wierzą, że JAHUSZUA przyjdzie ponownie po Wielkim Ucisku, albowiem czyż ON nie przychodzi, aby rządzić i panować na Ziemi, tak jak panuje w Niebie?

(Komentarz: ‘z przed ucisku’ oznacza grupę nauczającą, ze Wniebowzięcie będzie w czasie przed Wielkim Uciskiem, ‘ z czasu ucisku’ oznacza grupę nauczającą, ze Wniebowzięcie będzie w trakcie Wielkiego Ucisku, ‘po ucisku’ oznacza grupę nauczającą, że Wniebowzięcie nastąpi po Wielkim Ucisku)

Jak bardzo MNIE rozgniewaliście z powodu tego nierozsądnego podziału!

Czy nie możecie porzucić tej debaty?

Czyż nie dosyć nienawiści i złych uczuć szatan wzbudza w was, w MOICH własnych dzieciach, przez tę debatę?

Pracujcie razem, a nie w rozdzieleniu!

Przestańcie odrzucać Apostołów i Proroków!

Wy potrzebujecie oczu i uszu ciała JAHUSZUA!

Pastorzy, przestańcie myśleć, że stado nie potrzebuje nikogo poza wami! Stado nie należy do was, ale do jedynego Dobrego Pasterza! Dosyć już tego!

Co powiecie tym, którzy będą pozostawieni z powodu tego, że nie pozwoliliście MOIM Prorokom i Apostołom ostrzegać owiec i baranków oraz czarnych owiec, które mogły stać się białymi?

Ale wy byliście zbyt zajęci wykładaniem waszych kieszeni złotem, aby zatroszczyć się o błądzące owieczki i baranki, i to tak długo, jak owieczki i baranki nie wzywają was do nawrócenia! Owieczki i baranki spożywają ten sam pokarm dzień po dniu.

Wy lękacie się tego, by ktokolwiek inny je odżywiał, obawiając się, że zgromadzenie kościelne, które JA nazywam MOIMI owieczkami i barankami będzie wolało świeży duchowy pokarm z Nieba, świeże młode wino i będzie nalegało, aby pastorzy wyrzucili stare wino, by nie rozsadziło bukłaków. (Ew. Św. Mateusza 9:17)

Pastorzy jesteście odpowiedzialni za każdą duszę, która jest zgubiona w waszym zgromadzeniu kościelnym i nie osiąga Nieba, ponieważ wy byliście bardziej przejęci samymi sobą i budowaniem waszych duchowych imperiów, oraz swojej reputacji, przekręcając MOJE Pismo, aby dostosować je do swoich wyobrażeń i wytłumaczyć swój dostatek! MOJE dzieci natomiast są w potrzebie, podczas gdy wy jesteście napuszeni dumą i bogacicie się na tym, że nie mówicie prawdy w obawie, iż ona uraziłaby owieczki i baranki.

Wy jesteście biedakami w Niebie!

Nosicie ubrania uszyte przez krawca i żyjecie tutaj na ziemi w rezydencjach - zaprawdę wszystko, co będziecie mieli to jest to, co macie na ziemi.

W Niebie jesteście bankrutami bez względu na to, jak dobrze nauczacie i głosicie kazania! JA nie odebrałem MOICH darów, gdy poszliście drogą tego świata, a więc oszukaliście wielu, ale nie wszystkie MOJE dzieci, ponieważ JA dałem dar rozpoznawania i oni wiedzą, jaki duch rządzi wami teraz – duch mamony i chciwości. Wy nie jesteście w MOICH Oczach niczym więcej, aniżeli nierządnicami.

Wasze kryształowe świątynie roztrzaskają się, podczas, gdy wy dalej trwacie tam w waszym przepychu i ludzkiej chwale.

Nie ma w was MOJEJ Chwały!

Ci, którzy starają się nazywać was pastorami, pewnego dnia doświadczą rozbicia się szklanej świątyni o ziemię, gdy JA nią wstrząsnę i wszyscy w niej zginą! Gdy to się stanie, jak niewielu nawet ujrzy Niebo? Albowiem, czyż JA nie ostrzegałem was przed szukaniem duchowych liderów, którzy są tylko instrumentem łagodzącym swędzenie waszych uszu?

Zostaliście ostrzeżeni!

Wieże zrobione przez człowieka, które drwią z JA JESTEM upadną! Tak, nawet ci, którzy sądzą, że sami dla siebie są wieżą i nazywają się MOIM Imieniem, a jednak już MNIE nawet nie znają – wy upadniecie!

Gdy ci duchowi liderzy upadną, owieczki i baranki rozproszą się i tak niewielu odnajdzie ponownie Dobrego Pasterza!

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

Komentarz Eliszewy:

I tak zostało powiedziane i zapisane w ten dzień 1-szego października 2001 roku o godz. 12:10 rano.

Ja zamieszczam to na Internecie i proszę JAHWEH o przebaczenie, jeśli nie zapisałam wszystkiego, co miałam zapisać. Uczyniłam, co mogłam, aby sprawdzić DUCHA, który przemawia. Proszę dajcie mi znać, jeśli usłyszeliście głos naszego Niebiańskiego OJCA. Ja również potrzebuję zachęty, ponieważ te prorocze Przekazy pobudzają wrogów, którzy starają się uciszyć tę służebnicę JAHWEH i JAHUSZUA. Niemniej jednak, ja staram się podobać JAHWEH i JAHUSZUA, nawet jeśli nie mogę podobać się ludzkości. Nie kamienujcie tego posłańca.

Ta karta identyfikacyjna jest zwiastunem Znaku Bestii. W moim śnie, ja obudziłam się z poznaniem od JAHWEH, czym jest karta identyfikacyjna. To jest Znak oddzielający was od innych. Dokąd wędruje ta informacja? Do komputera w Belgii nazywanego BEAST (Bestia). Uważajcie na zwiastun tego, co w Apokalipsie jest nazwane Znakiem Bestii. Módlcie się, aby wszyscy, którzy wzywają Imienia JAHUSZUA nie byli już tutaj, gdy nadejdzie ten czas, gdyż nie będzie można kupić, ani sprzedać bez tego Znaku. Tony Blair bardzo stara się wprowadzić to w Anglii. Ludzie mówcie głośno, bo w przeciwnym razie będziecie na zawsze uciszeni…..

-------------------------------------------

E-maile:

E-mail pierwszy.

Główną rzeczą, którą ja widzę w tym nowym Słowie od Wszechmocnego BOGA jest to, że jeśli pastorzy, księża, ewangeliści, nauczyciele, prorocy, apostołowie nie przestaną łaskotać uszy i nie zaczną mówić ludziom prawdy, ten naród upadnie. Ty masz dzielne serce, które mówi prawdę. Trwaj i módl się, aby inni szli za twoim odważnym przykładem. Bez kościoła stojącego razem w prawdziwym nawróceniu i wołającego do BOGA, aby wybaczył jego kompromis ze światem, ciałem i diabłem, my upadniemy!

Ta rzecz zależy od wspierającego się kościoła, który twierdzi, że zna prawdziwego BOGA i JEGO Święte Słowo.

Ja włączyłam TV na TBN i zobaczyłam ‘Paul i Jan Crouch’. On trzymał Koran w swojej ręce mówiąc milionom chrześcijan w Ameryce, że muzułmanie miłują pokój i że Mahomet był dobrym człowiekiem….. To było na 2 tygodnie przed atakiem na te dwie wieże WTC w Nowym Jorku. To jest przykład strasznej ignorancji pastorów i kaznodziejów dzisiaj. Widzę, że oni są dosłownie utopieniu w fałszywych naukach i kompromisach. Widziałam nadejście tego dnia 12 lat temu i próbowałam powiedzieć o tym innym, ….ale nikt nie słuchał. Teraz ty mówisz o tym światu przez Internet. Niechaj oni lepiej zwrócą uwagę i posłuchają i podejmą działanie, bo w przeciwnym razie, my upadniemy! Kompromis, och, kompromis doprowadził Mój kościół do takiego smutnego bałaganu, powiedział Lord BÓG. Uciekajcie od tego kompromisu, bo inaczej zostaniecie złapani w brud tego obecnego złego świata i utoniecie w tym brudzie, mówi Lord BÓG!

Dziękuję ci, Sherrie, za twoją mocną postawę dla BOŻEJ Prawdy. Ja czuję, że powinnam ci zasugerować, abyś zamieściła tą wiadomość blisko tego nowego Proroctwa na twojej stronie. Ona będzie dopełnieniem tych potężnych słów, które Wszechmogący BÓG, WIELKI JA JESTEM dał tobie. Zanosimy uwielbienie i dziękczynienie, cześć i chwałę należną  BOGU OJCU, DUCHOWI ŚWIĘTEMU i JAHUSZUA, BOGU i naszemu Zbawicielowi. To również będzie ostrzeżeniem dla innych o tym, co się dzieje w świecie kościelnym.

Wyrazy umiłowania.

 Linda.

 

Drugi e-mail.

Siostro [Eliszewo], w końcu przeczytałam Proroctwo 54 i poczułam DUCHA ŚWIĘTEGO w każdym Słowie. Każde błogosławione i Namaszczone Słowo odbijało prawdę w mojej duszy i ja wychwalam Wszechmocnego BOGA za objawienie nam JEGO Serca. Ja modlę się również, żeby wszyscy, którzy czytają to Poselstwo, zwrócili na nie uwagę, a ja na pewno dołożę moją cząstkę kopiując i rozprowadzając to Proroctwo wśród przyjaciół i moich umiłowanych. Zdaję sobie sprawę z moich niedoskonałości, ale naprawdę boleję, że ludzie tak zapomnieli BOGA w imię kompromisu i unikają użycia jedynego Imienia, w którym możemy być zbawieni: JAHUSZUA!

To Proroctwo jest naprawdę wezwaniem do obudzenia dla Ameryki i świata, a szczególnie zgadzam się z tą częścią o tym, jak każdy skakał i biegał wymachując amerykańska flagą, mówiąc: ‘Niech BÓG błogosławi Amerykę!’. Jak BÓG może błogosławić Amerykę w naszym grzechu, rebelii i arogancji? Naprawdę nawrócenie i uniżenie są tym, czego my potrzebujemy i modlę się, żeby wszystkie dusze nawróciły się do tego Jednego, Prawdziwego Żywego BOGA JAHWEH!

Dziękuję Siostro za to, ze jesteś naczyniem, przez które to aktualne i bezpośrednie Proroctwo przyszło, aby ostrzegać nas, zanim będzie za późno! Niechaj cię Lord BÓG błogosławi!

------------------------------------

Obrażając niektórych, oświecając innych, dla miłości, posłuszeństwa, chwały JAHWEH i JAHUSZUA. Prorok i służebnica JAHWEH/JAHUSZUA.

Koniec komentarza.

I tak było powiedziane i tak zostało zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ.

Apostoł Eliszewa Elijahu.

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmow Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

 

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018