Proroctwo 47

BYĆ OSTRZEŻONYM OZNACZA BYĆ PRZYGOTOWANYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Przekaz otrzymany przez Apostoł Eliszewę Elijahu dnia 21-go kwietnia 2001 roku o godzinie 9:00 wieczorem.

 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH ( יהוה ), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEHpolski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ]zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZDUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIMrzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenietłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczykpotomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 …ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

******** Proroctwo ********

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16  „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

TAK temperatura w piekle wzrasta. Czy jeszcze nie rozumiecie, że piekielny żar z piekła jest MOIM temperamentem, który przekroczył próg wrzenia? Nie ma żadnego miernika, który mógłby zmierzyć Moją wszechmocną miłość i nie ma żadnego miernika, który mógłby zmierzyć Mój wszechmocny gniew. Ani jedno, ani drugie nie może być zmierzone, bo jest bez miary.

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Ludzkość ma za niedługo doświadczyć MOJEGO gniewu, ale to ta Ziemia ucierpi, a nie inne planety!

Gdyż jest prawdą, że żyjecie na szczycie piekła! Piekło jest głęboko pod ziemią, ale wy chodzicie po szczycie piekła, i chodzicie po szczycie, gdzie zamieszkują demony, a dusze cierpią nieskończoną mękę!

Czy można się dziwić, że jesteście ciągle bombardowani pokusą, aby grzeszyć w jakiś sposób?

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Tylko RUACH ha KODESZ (DUCH ŚWIĘTY) może dopomóc wam trwać w świętości i tylko życie i Krew oddane za was przez JAHUSZUA na Kalwarii mogą obmyć wasze grzechy! Tylko wierząc, że JAHUSZUA zmartwychwstał trzeciego dnia, możecie mieć wiarę by zaufać, że JAHUSZUA jest BOGIEM Wszechmocnym i ZBAWICIELEM - MÓJ Jednorodzony Syn poczęty z dziewicy o imieniu Miriam (Maria).

Gdzież jest wasza wiara?

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Wulkany są wejściami do piekła, ale dusze w piekle nie mogą uciec, ani nikt nie może żyć, aby zobaczyć piekło w fizycznej formie. Dałem innym wgląd w Piekło, jak to zostało powiedziane w przypadku bogacza i Łazarza, i nie jest to symbolizm ani przypowieść. Piekło nie zostało pierwotnie stworzone dla rodzaju ludzkiego, lecz dla szatana i jego upadłych aniołów, ale dałem rodzajowi ludzkiemu wybór, gdzie chce spędzić wieczność. Co zrobicie z tym wyborem?

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Tych, którzy naśmiewają się z ostrzegających o piekle, czeka Jezioro Ognia!

Dla tych, którzy mogą uwierzyć, że stworzyłem Niebo, które jest tak piękne, że słowa nie mogą go opisać i wiedzą, że jedyne drzwi do Nieba są przez dar, który dałem ludzkości na Kalwarii, JAHUSZUA jest Imieniem MOJEGO Umiłowanego Syna.

JAHUSZUA jest jedynymi drzwiami, nie ma innych drzwi do Nieba. Nie ma innej drogi do MOJEGO tronu łaski, nie ma Buddy, ani Mahometa, bo to byli tylko ludzie, którzy umarli i nie powstali ponownie. To byli tylko ludzie, którzy nie mogli być jedynym doskonałym, nieskalanym Barankiem Bożym, który zadośćuczynił za grzechy.

JAHUSZUA jest jedyną doskonałą ofiarą, a to dlatego, że jest Synem JAHWEH i MOIM Jednorodzonym SYNEM!

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

JA dałem MOJEGO SYNA, MEGO umiłowanego SYNA, aby był Ofiarą za ludzkość na Ziemi, ponieważ było MI żal Ziemi!

Gdyż to na Ziemię zrzuciłem lucyfera z Nieba i dlatego ze względu na MOJA łaskę i miłość, wiedząc, w jakim gniewie był i jest lucyfer, musiałem uczynić drogę dla MOICH dzieci na Ziemi, aby ponownie pogodzić je z ich STWÓRCĄ.

Lucyfer powoduje wielki smutek i wielkie prześladowania, ponieważ dosłownie żyjecie na szczycie piekła, które stworzyłem dla lucyfera zwanego teraz szatanem i jego demonów. Jesteście otoczeni złem, które wychodzi spod ziemi, jak również książętami, mocami, księstwami i władcami na wysokościach, w powietrzu, demonicznymi duchami, które zbierają się razem jak wojska, aby napadać na tę planetę z każdym rodzajem grzechu, a grzech to wszystko, co jest sprzeczne z MOJĄ naturą, osobowością i MOJĄ wolą.

Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Chwały BOŻEJ. (List do Rzymian 3:23)

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Wy jesteście otoczeni przez rzesze MOICH Świadków, obserwujących, co czynicie z MOIM SYNEM, JAHUSZUA!

Ze wszystkich planet, tylko jedna planeta, nazywana Ziemią, potrzebuje ZBAWCY, gdyż JA mam tylko jednego Jednorodzonego SYNA, a JEGO Imię to JAHUSZUA. Jest tylko jedna planeta z grzesznikami. Grzech przychodzi, ponieważ mieszkacie na powierzchni piekła, a wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni MOJEJ Chwały.

JA jestem Doskonałym Wszechmocnym BOGIEM! Jeśli ktoś mówi, że nie jest grzesznikiem oznacza to, że jest kłamcą, gdyż nikt na Ziemi nie jest doskonały z wyjątkiem jednego, a to było wtedy, kiedy MÓJ SYN JAHUSZUA chodził po ziemi. (Pierwszy List Jana 1:10)

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

MÓJ Gniew jest wielce pobudzony i będzie się wylewał w większej mierze poprzez sztormy, huragany i tornada! I kiedy JA JESTEM uderzę MOJĄ pięścią w ziemię, to pęknie ona rozwierając się w większym stopniu, a gdy MÓJ gniew będzie się rozpalać, tak samo rozpalą się wulkany i piekło!

MOJE dzieci, które miłują, służą MI i stawiają MNIE na pierwszym miejscu w swoim życiu, wiedzą jak ukoić Gniew OJCA, gdyż to nie na nich jestem rozgniewany – one nie potrzebują się obawiać; one nie są przeznaczone na MÓJ Gniew, a tylko na MOJĄ Miłość; one nie są przeznaczone na MOJE przekleństwa, a tylko na błogosławieństwa!

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Ostrzegłem w MOIM Słowie, co stanie się, gdy ludzkość będzie zabawiała się w Boga, gdyż to jest wszystko, co oni mogą czynić – zabawiać się. Nie rozumieją, że zapłacą za to, że usiłują stać się Bogiem stworzenia. Ten BÓG Stworzenia pokaże im, gdyż JA zwrócę całą daną im wiedzę przeciwko nim samym!

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Bądźcie ostrzeżeni, że gdy ludzkość jest klonowana, rodzi się bez duszy, a jakiekolwiek stworzenie bez duszy jest groźne! Gdyż ludzkość ma mieć duszę! JA tchnąłem dech życia w Adama, ale kiedy ludzkość tworzy klony Adama i Ewy, mówię to wam, że nie będzie w nich tchnienia życia! W zamian będzie tchnienie bezdusznego – szatan będzie ojcem i zło będzie nagrodą za bawienie się w BOGA!

Te klony nie będą miały długości życia MOJEGO stworzenia, ani też pragnienia służenia i oddawania czci BOGU, JA JESTEM!

Te klony nie będą miały sumienia, gdyż JA jestem sumieniem ludzkości – tego, co jest dobre i tego, co jest złe!

Te klony zwrócą się przeciwko samym twórcom i ludzkości, która dopuszcza istnienie tak ohydnych stworzeń!

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Jesteście ostrzeżeni!

Kiedy jecie mięso bez duszy to jecie mięso, którego ja nie stworzyłem!

Wasze ciała nie miały być tak bezczeszczone!

Kiedy ujrzycie nowe choroby i zarazy, których wasi lekarze nie będą mogli uleczyć, to JA powiem lekarzom: „Uleczcie samych siebie!” Gdyż, jeśli ci lekarze nie powstaną i nie powiedzą: „Nie, bo to jest wbrew prawom stworzenia.” To JA zwrócę stworzenie przeciwko jemu samemu!

Zostaliście ostrzeżeni!

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Naukowiec wie, ze życie klonu jest krótsze, ale oni starają się reanimować je po jego śmierci.

Oni zamierzają wykorzystać te klony na części zamienne - horror, podczas gdy obłok świadków patrzy i potrząsa głowami z niedowierzaniem!

Niewinne dzieci, będące jeszcze w łonach matek są rozrywane i mordowane przed czasem narodzin, w imię wygody, a także dla pozyskania części ciał!

Powtarzam, gdyby nie cena, jaką MÓJ SYN JAHUSZUA zapłacił, to JA żałowałbym, że kiedykolwiek stworzyłem ludzkość!

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Uważajcie, gdyż nadchodzi czas, że ci, co mieszkają w pobliżu cmentarzy zobaczą jak wróg wzbudza bezbożnych zmarłych, którzy będą pozbawieni ducha, gdyż ich duch będzie cierpiał w piekle! Ale ciało będzie ożywione i użyte przez demony przychodzące z bezdennej otchłani w celu uczynienia jednej rzeczy, to jest morderstwa i wyjścia z ciał bez duszy oraz wejścia w ciała z duszą, aby w ten sposób dalej bezcześcić rodzaj ludzki - MOJE stworzenie! W tym czasie, nawet domowe zwierzęta będą zagrożeniem!

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Ale MOJE dzieci, które są teraz ostrzegane, będą wiedziały, aby wzywać Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH i w JEGO Imieniu wziąć drewno i uderzyć je w szyję, bo animacja umarłych ma słabość, bo nie jest tym, co ożywia martwych bezdusznych, zamieszkałych przez demony z bezdennej otchłani - szyja wspiera głowę, ale MÓJ SYN zapłacił tę cenę na drewnianym krzyżu i to drewno symbolizuje krzyż, który pokonał szatana w owym dniu!

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Czego JA nie objawiłem wcześniej, to jest to, że nie chodzi o jakikolwiek kawałek drewna, ale raczej o drewno namaszczone olejkiem namaszczenia, modlitwą i wiarą. Tak, jak JAHUSZUA przezwyciężył krzyż i chociaż umarł, to ponownie zmartwychwstał trzeciego dnia! Tak też wasza wiara będzie wystarczająco mocna, abyście wiedzieli, że namaszczone olejkiem drewno reprezentuje zwycięstwo nad demonami i diabłem, jakie JA wam dałem na Kalwarii. Kiedy uderzycie te demoniczne stworzenia wychodzące z grobów i udające ludzi, to zobaczycie je, jak wgniatane są w ziemię, kiedy uderzycie je w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Jak można oczekiwać, że zostaną one zabite bronią materialną, skoro to jest wojna duchowa? Cielesne bronie tylko pomnożą te demoniczne żywe trupy! Wasza wojenna broń nie jest bronią materialną, ale duchową, a drewno reprezentuje to, co jest duchowe!

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Módlcie się, abyście nie byli wyznaczeni na MÓJ gniew w ten dzień! Módlcie się, abyście w ten dzień byli bezpieczni na MOIM Łonie! Ten świat tylko sądzi, że widział już horror. Nie zdają sobie sprawy, że szatan nawet teraz kpi, gdyż to, co uważacie za film grozy, jest w rzeczywistości tym, co diabeł zamierza uczynić, gdyż on przychodzi, aby kłamać, kraść, zabijać i zniszczyć, a każdy na Ziemi jest celem szatana! Nawet ci, którzy wołają do szatana, nie zdają sobie sprawy, że chociaż szatan podzieli się z nimi jakąś częścią swojej mocy, daje im tylko możliwość użycia jej na innych jak i na sobie samych, aby manipulować, zastraszać, wywoływać lęk, zabijać i niszczyć!

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Szatan nienawidzi nawet tych, którzy go wielbią! On nie ma szacunku dla ludzi, ponieważ cały rodzaj ludzki jest stworzony na MÓJ obraz, a MÓJ SYN JAHUSZUA urodził się w postaci człowieka i uczynił otwarte widowisko przy SWOIM Zmartwychwstaniu i jawnie wyszydził szatana i wszystko, co szatan próbował uczynić. JAHUSZUA dał Moc SWOIM dzieciom, które wzywają JEGO Imienia i które wielbią, miłują i służą JAHUSZUA.

Szatan nienawidzi MOICH dzieci, gdyż one również mają taką samą moc by zniweczyć dzieła diabła! Nawet ci, którzy drwią z JAHUSZUA, również są uczynieni w postaci ludzkiej, a diabeł wie o tym i pewnego dnia ukarze ich za to, że są MOIM stworzeniem! Wy nie możecie zadowolić szatana. Bez względu na to, kto to jest. On nie ma faworytów i zabierze wszystkich, których może do piekła. Szatan wie, jaka jest jego przyszłość i chce również, aby przyszłość ludzkości była taka sama.

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Dlatego JA posłałem MOJEGO Jednorodzonego SYNA, aby był waszym okupem, gdyż jest prawdą, że JA domagam się zapłaty za grzech. Ta Krwawa Ofiara, która jedynie może ukoić MÓJ Gniew, musiała być Święta i nieskażona i JAHUSZUA, MÓJ SYN zgłosił się na ochotnika, aby stanowić zadośćuczynienie odkupienia przez Krew. Co uczynicie z tym zadośćuczynieniem odkupienia przez Krew, z MOIM SYNEM, ze Słowem, które stało się Ciałem?

Studiujcie i okażcie się godnymi, abyście mogli wytrwać podczas nadchodzących dni!

Ukryjcie to w waszych sercach, skąd nikt nie może tego wykraść!

Uczyńcie to teraz, zanim zostanie wam to zabrane!

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Proście o MOJE błogosławieństwo nad wszystkim, co jecie i pijecie, gdyż nie ma już nic nieskażonego, ale to błogosławieństwo wypowiedziane w Imię JAHUSZUA uczyni to, co skażone czystym, a przekleństwo zamieni w błogosławieństwo.

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Dla tych, którzy nie wierzą, że piekło jest realne – oni wkrótce zakosztują ogni piekielnych, których nie można porównać z żadnym ogniem na Ziemi! Są nie do opisania w swojej grozie, jak i nie do opisania jest Niebo w swoim pięknie!

Dla tych, którzy wierzą, że będą w Wielkim Ucisku i JA nie zapewnię sposobu by ich oszczędzić – gdzie jest ich wiara, tam będzie ich ucisk!

Zawsze i wszędzie natomiast pamiętajcie o tym, że niemożliwym jest podobać się JAHWEH bez wiary!

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Miejcie się na baczności przed rządem, który mówi: „Postępujcie według naszego sposobu, a nie według biblijnego sposobu Wszechmogącego JAHWEH!”.

Miejcie się na baczności przed każdym, kto mówi, że Biblia jest przestarzała - bez względu na to, jaka denominacja tak mówi! Słowo JAHWEH nie może kłamać i JA dałem tej Ziemi wystarczająco dużo dowodów, że to, co JA mówię, sprawdza się lub sprawdziło.

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Być ostrzeżonym oznacza być przygotowanym, przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, przed jakimkolwiek apostołem, prorokiem, lub duchowym liderem, który mówi wam, że JA JESTEM nie jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze, który mówi: „Nie wierzcie Biblii, to jest przestarzała księga, pełna opowiadań, i chociaż interesująca, to nie odnosi się do współczesnych czasów”; przed każdym duchowym przywódcą, który mówi wam, że szatan nie jest prawdziwym wrogiem, lub że jest tylko wytworem wyobraźni – ci bezbożnicy mówią, że przykazania są przestarzałe i że nie należy czuć się winnym ignorując MÓJ ustanowiony od stworzenia człowieka dzień Szabatu, o którym jest mowa w Księdze Rodzaju, i aby nie odczuwać bojaźni, gdy MOJE Przykazania nie są przestrzegane.

Zamiast tego ci bezbożni duchowi przywódcy przepisują na nowo MOJE Przykazania i zmieniają zapis Świętego Słowa tak, żeby pasowało to do ich stylu życia – ci źli duchowi liderzy zabawiają się w BOGA i upierają się, aby odebrać Chwałę JAHWEH i Cześć zarezerwowaną dla JA JESTEM i dla MOJEGO SYNA JAHUSZUA i MOJEJ RUACH ha KODESZ.

BYĆ OSTRZEŻONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

Ci złowrodzy duchowi przywódcy mają być otwarcie ganieni, omijani i należy od nich uciekać – od każdego duchowego przywódcy, który opowiada wam te kłamstwa posłane prosto z czeluści piekła!

Ci bezbożnicy mówią: „JAHUSZUA nie jest doskonały i jakakolwiek religia i służenie jakiemukolwiek bogu jest lepsze, niż służenie żadnemu”.

Ci bezbożnicy mówią, że każda doktryna będzie zaakceptowana przez ELOHIM całego stworzenia, lub też, że Żydzi automatycznie idą do Nieba, nawet, jeśli nienawidzą JAHUSZUA i odmawiają zaakceptowania GO, jako MESJASZA i Wszechmocnego ELOHIM lub te kłamstwa, że muzułmanie, buddyści, lub wyznawcy jakiejkolwiek innej religii, która służy i wzywa jakiegokolwiek innego imienia będą zbawieni.

Uważajcie na każdego, kto naucza, że czytanie i studiowanie Biblii nie jest ważne, że inne książki mają większą wartość!

Jak możecie poznać JAHWEH, który was stworzył i was wyzwala, jeśli nie czytacie MOJEJ Księgi, lub nie rozważacie MOICH obietnic?

BYĆ UPRZEDZONYM TO BYĆ UZBROJONYM NA TAKI CZAS JAK TEN!

"JA JESTEM" przemawia teraz i ostrzega was, że każdy duchowy przywódca, który uczy was grzeszyć, pochodzi od złoczyńców, którzy dążą do waszego zniszczenia i waszej duszy. Ponownie, być ostrzeżonym to być uzbrojonym na taki czas jak ten.

 

* * * Koniec Proroctwa * * *

 

 Potwierdzający Sen o Skażonym Mięsie: Sen z 23-go kwietnia 2001 roku.

Ja i Apostoł Eliszewa poszliśmy do restauracji fast food “Popeye’s Chicken”. Poszliśmy tam i kupiliśmy dwa kawałki kurczaka na obiad. Kiedy otrzymaliśmy zamówione jedzenie, na pudełku było napisane: „Wyprodukowane z udziałem sztucznych składników – może powodować efekty uboczne.” Ja popatrzyłam na to czerwono – biało - niebieskie pudełko i byłam zdumiona, że nawet po zjedzeniu kurczaka można się rozchorować.

Koniec snu. Interpretacja dana Eliszewie była taka, ze kurczak był skażony, a napis na pudełku potwierdzał, że czyni nam to Ameryka, ponieważ, były tam amerykańskie kolory: czerwony, biały i niebieski.

Koniec komentarza.

 

Apostoł Elisabeth Elijah

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmow Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

 

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018
Nowa Zelandia 5018