Proroctwo 22

 

UMIŁOWANI, NIE STAWAJCIE SIĘ SWOIMI WŁASNYMI NAJGORSZYMI WROGAMI!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoła Eliszewę Elijahu [Elisabeth Elijah] dnia 7-go sierpnia, 1998 roku.


Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD – skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenie – tłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczyk – potomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

 

Komentarz: Wszyscy z nas są grzesznikami zbawionymi przez łaskę i miłosierdzie i gdyby tak nie było, to dlaczego potrzebowalibyśmy Zbawiciela? To oskarżyciel braci oskarża was i wpędza was w poczucie winy. ...Słyszę jak LORD mówi do was: ……

Koniec komentarza.

 

******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.MOI Synowie i Córki, wy staliście się swoimi własnymi największymi wrogami! 

Osądzanie siebie nie należy do was, ale do waszego Niebiańskiego OJCA! Przestańcie MI mówić, co przebaczyłem, a czego nie mogę przebaczyć! 

Nawracajcie się z przeszłości, jednakże te grzechy zostały wrzucone do morza zapomnienia! MOJA Krew zmyła te grzechy dawno temu. One są tak daleko, jak daleko jest wschód od zachodu.

 

Co do waszych ostatnich myśli i przewinień – największym z nich było bicie, które sprawiliście komuś, kogo JA miłuję o wiele bardziej niż ośmielilibyście się marzyć lub zrozumieć, komuś, za kogo JA przelałem SWOJĄ krew i za kogo oddałem SWOJE życie i zrobiłbym tak, gdybyś to był tylko ty sam, komuś, za kogo zostałem pobity aż do niepoznania! – Tym kimś jesteś ty! 

A teraz przestańcie próbować MI wmawiać, że zrobiłem błąd, kiedy was wybrałem! 

Czy próbujecie MI mówić, co mam robić? 

Czy próbujecie MI powiedzieć, że JA odwalam tandetę? 

Czy próbujecie MI powiedzieć, że wy wiecie więcej, aniżeli Wszechmocny Bóg, wasz Lord i Zbawiciel? 

Czy próbujecie MI powiedzieć, że JA popełniam błędy? 

Czy próbujecie Mi powiedzieć, że ta Krew, którą przelałem nie jest wystarczająca, aby obmyć was całkowicie do czysta?

Dlaczego mielibyście odbierać sobie życie, skoro nie jest waszym, abyście mogli go odbierać?

Czemu w ogóle rozważacie ograbienie MNIE z radości udowodnienia, że to nie dumnych wybieram by przemawiali w MOIM imieniu na tym świecie, ale pokornych? (1 Koryntians 1:26-28) – To ci, którzy czują się niegodni, czynią się godnymi przez to, że to wiedzą. Wy to wiecie – JA tylko przypominam wam o tym, co wiecie.

 

JA nie wybieram tych wypełnionych własną mocą, ale najsłabszych, gdyż potem ci słabi są uczynieni mocnymi wyłącznie poprzez JAHUSZUA ha MASZIJACH. Wy możecie uczynić wszystko w Imię JAHUSZUA. 

JA nie popełniłem błędu, kiedy wybrałem was, abyście przemawiali w MOIM Imieniu.

 

JA jestem Wszechmocnym Bogiem i JA nie popełniam błędów! – Jak długo muszę to wam mówić?

Kiedy zaczniecie MNIE słuchać?

JA wybrałem was i JA wiedziałem z jakiego jesteście materiału, i tak również jakie grzechy będą was kusić zanim się nawet narodziliście.

JA wiedziałem z jakimi demonami będziecie się zmagać nawet zanim szatan je posłał. JA również wiem, że MOJA Łaska jest wystarczająca we wszystkim. JA również wiem, jak to powiedział Szaweł (Paweł, 2 Koryntians 12:9)

 

Im więcej MÓJ synu starasz się zadowolić MNIE, tym bardziej szatan posyła swoje demony, aby atakowały. 

Uważaj na te ataki! Nie stawiaj się w położeniu uległości wobec tych ataków! Użyj Mądrości JAHWEH, którą ci dałem! Wiesz o czym mówię, a jeśli nie, to zapytajcie się MNIE, gdyż ten Prorok mówiący do ciebie odczuła wszystkie te rzeczy na różne sposoby.

 

Wszyscy MOI prawdziwi Prorocy nawet w czasach biblijnych czuli się niegodnymi. Gdybyś ty się tak nie czuł, to wtedy JA uważałbym cię za bezużytecznego, jeśli myślisz, że jesteś wystarczalny beze MNIE. 

Usłyszcie MNIE, MOI umiłowani Synowie i Córki! 

Przestańcie próbować zabić to, czemu JA dałem życie i to życie w większej obfitości!

 

Przestańcie przyjmować ducha szaleństwa! Ci, którzy oceniają was jako szalonych nie rozumieją tego, co powiedziałem wam i co wam pokazałem. 

JA wybrałem was dla MEGO celu. To nie są zawody w przeciąganiu liny. JA zwyciężę, a wy przegracie, jeśli będziecie dalej wątpić w to co wiecie, że jest prawdą. Wy zostaliście ostrzeżeni, ponieważ JA was miłuję! 

JA wezwałem was a istnieją tacy, którzy myślą, że jesteście szaleni bo wierzycie, że JA przemawiam do was i pokazuję wam rzeczy, których inni nie widzą. Jedyną szaloną rzeczą w was jest wierzenie, że karzę was za grzechy, które dawno zostały zapomniane i przebaczone. Tylko szatan i wy idziecie tam wędkować, ale nie wasz Zbawiciel! Przestańcie próbować prać swoje ubranie, które już jest czyste! Czy nie uważacie, że MOJA Krew jest wystarczająca? Pouczacie to, a teraz wierzcie w to!

 

Mam wiele więcej rzeczy do powiedzenia wam i powiem, ale na razie przetrawcie to, co powiedziałem, gdyż to jest prawda. 

JA dałem wam MOJĄ Zbroję byście wytrwali, MOJE Słowo byście wytrwali, MOJĄ Krew by was oczyszczała oraz MOJE Imię i Krew by was uzdrawiały oraz przepędzały demony, które dręczą wasz umysł, ciało i ducha.

 

A teraz szatan obawia się tej mocy, gdyż JA dałem wam Namaszczenie do modlenia się. 

Dlaczego nie wierzycie w to o co się modlicie? 

Czy myślicie, że JA jestem głuchy? 

Czy myślicie, że MOJE ramiona są zbyt krótkie, aby was wybawić?

Czy myślicie, że MOJA Krew, Imię, Słowo i Zbroja nie są wystarczające? 

Wy, MOI drodzy ukochani rozgniewaliście MNIE nie wierząc w to, co powiedziałem. 

Teraz już wiecie, że to są Prawdy, a więc trzymajcie się mocno i przestańcie patrzeć na fale wzburzonego morza waszego życia, gdyż właśnie dlatego czasem toniecie w depresji i w grzesznych myślach! W zamian tego utrzymujcie wasz wzrok na MNIE, waszym Lordzie i Zbawicielu JAHUSZUA ha MASZIJACH i przyjdźcie i chodźmy razem po wodzie. Wy jesteście wystarczająco bystrzy, aby wiedzieć, że nie mam na myśli fizycznie, ale duchowo. Przyjdźcie, weźcie MNIE za rękę i uwierzcie a nie wątpcie! 

Raz na zawsze pozostawcie za sobą swoją przeszłość! 

Przyłóżcie swoją rękę do pługa i pracujcie na MOIM polu żniw i nie oglądajcie się za siebie! 

Ostatnia rzecz. Szukacie otuchy, której pragniecie, od pewnych osób, ale jak oni mogliby wam pomóc? Albowiem, aby usunąć drzazgę z waszego oka, oni muszą najpierw usunąć belki z ich własnego życia. 

W tym świecie będziecie mieć ucisk, owszem, ale JA zwyciężyłem ten świat. A teraz uwierzcie w to! 

Jak JA wypowiedziałem te Słowa do MOJEJ służebnicy Eliszewy Elijahu, JA teraz mówię ponownie do was: Głoście to! Nauczajcie tego i wierzcie w to! 

Czy muszę mówić więcej?

 

Przestańcie otaczać się “pocieszycielami Hioba”, gdyż tak, jak oni nie pomogli Hiobowi – oni tylko przeszkadzali mu i zmusili go do bronienia wiary, w którą wierzył, i zmusili go do bronienia swego BOGA! To się również i wam przydarza. 

Daję wam jeszcze jedno ostrzeżenie i przyjmijcie je dosłownie! Jeśli umrzecie z własnej ręki, to pojawicie się przed rozgniewanym JAHWEH! 

A więc przestańcie próbować zabić to, co JA pobłogosławiłem. 

Zostaliście ostrzeżeni – przestańcie być swoimi największymi wrogami, gdyż wy wykonywaliście pracę szatana, a on siedzi wygodnie i śmieje się!

 

A teraz jest wasza kolej, aby się śmiać z szatana nie w waszej mocy, nie w waszej sile, nie w waszym Namaszczeniu lub imieniu, ale w Imieniu ponad wszystkimi innymi imionami – JAHUSZUA HA MASZIJACH z Kalwarii i Nazaretu oraz Wszechmocnego Boga JAHWEH, który ma tę Ziemię za SWÓJ podnóżek. 

Wy jesteście MOIMI umiłowanymi Dziećmi, które JA cenię zarówno jako Synów i Córki, Wojowników i Oblubienicę. 

JA ponownie przychodzę! 

Czy uwierzycie w to ponownie?

Czy uwierzycie, że JA wynagradzam tych, którzy wszystko dla MNIE oddali? MOJE nagrody są ze MNĄ i są na nich wasze imiona.

Czy wy naprawdę wybieracie, abym oddał je innemu?

JA wybrałem was, ale czas jest tak krótki! 

 

Nie ma już czasu na użalanie się nad sobą!

 

- Żałujcie tych, którzy nie są gotowi na MOJE przyjście! 
- Żałujcie tych, którzy nie wierzą, że JA zaopatrzę ich w Wielkim Ucisku i ocalę ich od nadchodzącego wielkiego gniewu! 
- Żałujcie tych, którzy myślą, że są zbawieni przez religię, a nie dzięki więzi ze MNĄ! 

Użalanie się nad sobą jest jednym z waszych największych wrogów – zgańcie to dzisiaj w MOIM Imieniu! 

Powróćcie do karmienia MOICH owieczek tak, jak wam to nakazałem!

Tego dnia usłyszeliście MÓJ Głos, a teraz usłuchajcie go, gdy wypowiada go kolejny Prorok – Eliszewa Elijahu, która sama odczuła wszystkie te rzeczy. Ale ona wie, że wiara jest faktem, a nie odczuciem. 

Wy wszyscy zajmijcie się odżywianiem MOICH owieczek! 

Przygotujcie MOJĄ Oblubienicę, pomóżcie jej być bez plamki i bez zmarszczki, poprzez ogłaszanie tego, co powoduje, że szatan dygocze ze strachu! 

Gdyż prawda jest taka, że Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH jest “ZWYCIĘSTWEM” i JA ponownie przychodzę, aby to udowodnić! 

Wykrzykujcie to z Internetu!

Krzyczcie to z dachów domów!

Ogłaszajcie to na ulicach i w kościołach, w radiu i w telewizji,

JAHUSZUA ha MASZIJACH jest w drodze!

 

- Gabriel zadął w trąbę!

 

Fale dźwiękowe zostały zablokowane wrzawą bitwy, która teraz ma miejsce w Niebiosach. Michał, szatan i zastępy anielskie walczą – dobro przeciwko złu, ale dobro zawsze triumfuje! 

Są tacy, którzy usłyszeli głos rogu szofaru, oraz ci, którzy nie słyszeli. Jednak JA wam mówię: JA dałem to ostrzeżenie tym, którzy usłyszeli róg, że chociaż róg Gabriela był do tej pory słyszany tylko przez kilku. To miało miejsce, aby przygotować MOJĄ Oblubienicę, gdyż oto OBLUBIENIEC nadchodzi!
(Ew. Św. Mateusza 25:1-13) 
Nie bądźcie zaniepokojeni, że nie usłyszeliście jeszcze szofaru Gabriela, gdyż jest to na wyznaczony czas. Nawet fale dźwiękowe mogą być blokowane tylko przez wyznaczony czas. 

Czy JA nie jestem tym, który wie jak daleko jest Niebo od Ziemi?

Nawet obliczenia dotyczące tego JA z góry ustaliłem. 

Szybko czyńcie to, do czego JA was mianowałem i powołałem! ******* Koniec Proroctwa ******* 

Wiele umiłowania w JAHUSZUA, Służebnica, Dziecko, wojownik, Oblubienica, Prorok Eliszewa Elijahu, 7 sierpnia, 1998.

Apostoł Eliszewa Elijahu

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmow Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018