PROROCTWO 20

"STRZEŻCIE SIĘ HORRORU NOWEJ PLAGI WRZĄCEJ CZARNEJ KRWI,
KTÓRA NADCHODZI"


Spisane/wypowiedziane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO przez Prorok i Apostoł Eliszewę Elijahu [Elisabeth Elijah]. 25 maja 1998.
Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD – skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenie – tłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczyk – potomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

 

 

Komentarz Prorok Eliszewy:

JAHUSZUA przemówił do mnie tak, jak ja teraz przemawiam do was, dokładnie tymi samymi słowami. ON nie pozwoli trwać już dłużej niczemu w naszym życiu, co mogłoby przynosić hańbę temu, co ON nas powołał czynić i dokonać w JEGO Imieniu. Sam JAHUSZUA ha MASZIJACH nie będzie jedynie Barankiem, ale też Lwem Judy, który wyrwie tą przynoszącą hańbę osobę lub rzecz z naszego życia po to, by utrzymywać nas w Świętości oraz czynić akceptowalnymi dla NIEGO akceptowalnymi. Jak, wiele, bowiem misji upada z powodu zhańbienia, grzechu czy nierównego jarzma, do którego się zaprzęgli? A upadnie jeszcze o wiele więcej.

Ja niczego nie utraciłam, tak jak i wy niczego nie utraciliście, bo nigdy tak naprawdę tego nie mieliśmy. To wszystko było tylko kłamstwem szatana. Jeśli jesteśmy w jarzmie z niewierzącymi, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, a oddaliśmy swoje życie JAHUSZUA ha MASZIJACH i służymy MU, przedkładając GO na pierwszym miejscu czy też przemawiasz, jako JEGO usta, to bądźcie pewni, że BÓG, któremu służycie, jest BOGIEM zazdrosnym i nie podzieli się nami z szatanem w żadnym, najmniejszym nawet aspekcie. Tatuś BÓG dla waszego własnego dobra osobiście oddzieli was od tego, co nie jest święte i akceptowalne dla RUACH ha KODESZ/DUCHA ŚWIĘTEGO. Teraz będzie już to robił szybko.

Terro, poprzez twoje proroctwo wzbudziłaś we mnie Namaszczenie, a rany, których doświadczyłam, uczyniły mnie jedynie silniejszą, tak jak uczynią każdego z nas. Mimo iż w ciele czujemy się znokautowani, zdeptani i opluci, musimy powstawać w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH. I to nie nasze ciało jest tym, co powstaje, ale Duch wewnątrz nas, a wtedy to szatan jest nokautowany i deptany pod naszymi stopami w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH.

 

* * * * * * *

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16 „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

To mówi JAHWEH: w dawnych czasach miałem do czynienia z MOIMI nierówno sprzężonymi dziećmi, MOIMI sługami, tymi nazywanymi MOIM Imieniem, którzy sprzęgli się z dziećmi szatana w nierówno sprzężone małżeństwa, przyjaźnie, spółki, instytucje, kościoły i w każdej innej formie.

Ze względu na was postępowałem cierpliwie i wytrwale.  Czekałem, aż MOJE Dzieci uzmysłowią sobie, że tam, gdzie MÓJ RUACH ha KODESZ - DUCH ŚWIĘTY nie jest szanowany, miłowany, ani mile widziany – czy chodzi o małżeństwo, rodzinę, przyjaciół, instytucje czy cokolwiek innego, co nie jest ode MNIE – wy nie jesteście ich częścią, a oni nigdy nie byli jednością z wami.

Tak wielu dokonuje złych wyborów, a obwiniany za to jestem JA, albowiem po tym, jak zostają zranieni, przychodzą do TATUSIA i mówią: "OJCZE, spójrz na moje krwawe rany, spójrz, co zrobili mi ci, których kocham, którym ufam, ci, z którymi się związałem/łam. TATUSIU, dlaczego pozwoliłeś, aby to się stało, czy nie obchodzi CIĘ to?"

Och, MOJE maleństwa: tak, tak.

Mówię wam raz jeszcze, że dbam, i powiem wam to, kiedy otworzę dla was MOJE ramiona, abyście wbiegli w nie i wspięli się na kolana waszego Tatusia JAHWEH, a JA ukołyszę was w SWOICH ramionach i pozwolę płakać gorzkimi łzami, bo gromadziliście je przez dłuższy czas, a gdy je uwolnicie, zrozumiecie w końcu, że to nie JA jestem tym, który związał was i połączył z bezbożnością.

To wy sami sprzęgliście się z grzechem tego świata, gdyż staliście się jednością z grzechem, kiedy zdecydowaliście się pobrać bez zapytania MNIE, czy jest to dla was odpowiedni małżonek, czy to jest ten/ta, którego przeznaczyłem wam przed stworzeniem ziemi.

Kiedy wprzęgliście się w jedno jarzmo z grzechem, kiedy staliście się przywódcami bezbożników, którzy postanowili pozostać bezbożnikami, to zamknęliście swoje oczy. Więc wasz TATUŚ JAHWEH musiał siłą otworzyć wasze oczy, zmuszając was do ujrzenia tego, czego wcześniej nie widzieliście!

Zaprzęgliście się szatanowi! Albowiem, gdy wasze dzieci schodzą na manowce i zapierają się MNIE, – mimo, że zostały wychowane by kroczyć drogą, którą powinny kroczyć, JA powiedziałem, że „Kiedy będą starsi, nie zejdą z niej”, a jednak widzicie wasze pobożnie wychowywane dzieci i zastanawiacie się: co się dzieje? – To, dlatego, że pozwoliliście swoim dzieciom wprząc się w jarzmo z bezbożnością poprzez telewizję, którą oglądają, muzykę, którą słuchają, gry, w które grają, przyjaciół, których nazywają kumplami i poprzez szkoły, do których uczęszczają.

Pozwalacie poganom nauczać wasze dzieci w ramach darmowej, światowej edukacji, a potem przychodzicie do MNIE, cytując Pismo: "Nauczaj dziecka drogi, którą powinno kroczyć, a nie zejdzie z niej i w starości" (Przysłów 22:6). Jednakże, kiedy dopuściliście do powyższego, zawiedliście w nauczaniu, gdy zaprzestaliście wspólnego studium Biblii i zaufaliście im, że będą sami się modlić. Kiedy wzięliście ślub nie konsultując się wcześniej, kto ma być ojcem lub matką waszych dzieci, wprzęgliście się w jarzmo. Wy sami sprowadziliście to na siebie.

Gdy słyszycie MÓJ głos mówiący: "Oddziel się", a MOJA Łaska jest odrzucana w MOJĄ twarz, wtedy musicie odseparować się od tego, co chce zabrać waszą duszę!

Jeśli nie uczynicie tego dobrowolnie po to, by bronić Świętości, wtedy JA zrobię to, co zademonstrowałem tutaj jak i na wiele innych sposobów. To będzie ręka JAHWEH, która wyrwie was z nierównego jarzma wrogiego zniewolenia!

Nie będę już dłużej dzielić się MOIMI Sługami, Dziećmi i MOJĄ Oblubienicą z szatanem!

Albowiem, gdy usłyszeliście MÓJ głos mówiący: "Odstąp od tego, który dopuszcza się nieprawości", a zatwardzacie swoje serca i mówicie: "Ale przecież to jest mój przyjaciel; to moja żona; to mój mąż; to moje dziecko; to mój kościół; to moja praca...", - i kiedy nie jesteście posłuszni, JA smucę się z powodu tego, co muszę uczynić.

To jest kraj, gdzie prawo mówi, że aborcja jest legalną, a teraz ludzie głodzeni są na śmierć, gdyż utrzymanie chorych staje się zbyt drogie i eutanazja będzie jeszcze bardziej rozpowszechniona niż do tej pory. Już niedługo wprowadzane będą prawa wymagające od lekarzy zabijania, gdyż inaczej ich prawo do wykonywania zawodu będzie odbierane!

Lekarze, będzie dla was o wiele lepiej odmówić niż ściągać na siebie MÓJ gniew za zakończenie życia, którego nie mieliście prawa zakończyć! JA sam jedynie mam to prawo, albowiem przepowiadam wam: teraz to nieuleczalnie chorzy, dotkliwie upośledzeni oraz starcy, ale – mówię przez to naczynie – już niedługo opóźnieni w rozwoju i psychicznie chorzy będą zabijani.

Doktor Kevorkian nie jest człowiekiem. Wygląda jak człowiek, ale ci z oczami do patrzenia i uszami do słuchania mogą zobaczyć demona, który drwi zza jego oczu, a nawet kształt jego głowy przypomina czaszkę. Prawdziwie jest on mianowany 'Doktorem Śmiercią'. Przyniósł on te duchy morderstwa i samobójstwa do U.S.A. i całego świata, także do tych, których namaściłem, aby ratowali życia – rękoma lekarzy. Ci, którzy mają wiedzę potrzebną do ratowania życia, teraz zmuszani będą odbierać życia – ci, którym dałem wiedzę, aby ratować człowieka.

Nikt nie ma prawa odbierać życia oprócz TEGO, który daje życie - JA, JAHWEH.

JA jestem jedynym, który daje życie i ma prawo do tego, aby je odebrać! Jeśli nie nakazuje tego MOJE Prawo, nie ściągajcie na siebie tego grzechu, bo to nie tylko ciało jest martwe, ale dusza, która zostanie wysłana do Nieba lub Piekła.

Do tych, którzy mówią: "No cóż, przynajmniej poszli do Nieba"… ale, czy dokończyli już to, do czego zostali stworzeni? Czy ich misja na ziemi zakończyła się? Skąd możesz to wiedzieć?

Niemowlęta, MOJE drogocenne dzieciątka! Czyż jest coś cenniejszego od niemowlęcia, czy to człowieka czy też zwierzęcia? Poświęciłem czas na wlanie piękna i niewinności w te dzieciątka, a one są mordowane!

MOJE drogocenne niemowlęta są mordowane, kiedy są wtulone bezpiecznie w łonach swoich matek!

Teraz, jeśli dokonuje tego ktoś obcy, to świat wstrzymuje oddech z przerażenia, gdy morderstwa są popełniane, a dziecko jest wycięte z łona matki w szatańskich aktach! A jednak MOJE Dzieci nie są mordowane przez szatańskich obcych, nie, to coś o wiele gorszego...

MOJE Dzieci są mordowane przez ich własne matki – te, dla których poświęcam czas, aby umieścić mleko w ich piersiach, aby mogły żywić i pielęgnować dzieci, te w które wkładam matczyną miłość, aby chroniły swoje dzieci!

A jednak, jak wiele z tych niewinnych dzieciątek jest tak okrutnie zdradzanych przez te, które nazwałyby swoimi mamusiami, którym nakazałem: "Bądźcie płodne i napełniajcie ziemię".

Nikt nie zmusza tych 'matek' do mordowania swoich dzieci! One same robią to ze złością i premedytacją! Czynią to pomimo faktu, że postawiłem MOICH Wojowników przed klinikami aborcyjnymi, zaświadczających o MOJEJ miłości i że jest też inne rozwiązanie.

Robią to w akcie buntu przeciwko BOGU wszelkiego stworzenia!

Raz jeszcze daję kolejne wstrząsające Proroctwo przez tą, przez którą przemawiam. Świat będzie nazywać ją głupcem aż do czasu, aż wypełni się to, co JA przepowiedziałem i to będzie dotyczyć was, którzy mordujecie MOJE Dzieci w waszych fabrykach aborcyjnych; was matki, które sprzedajecie ich usunięte części ciała i robicie kosmetyki i używacie ich do innych szalonych celów; was matki, które pozwalacie, aby ciała dzieci nie były chociażby pogrzebane, a tylko wyrzucane do śmieci; was, które przechodzicie na drugą stronę ulicy i chowacie się przed MOIMI Dziećmi, które wypowiadają MOJE Słowa, błagając was o nie czynienie tego podłego aktu!

Szatan boi się mocy modlitwy tak bardzo, że używa swoich własnych ludzi w ofierze do zamachów bombowych na kliniki i do mordowania lekarzy po to, aby wprowadzono przepisy zakazujące MOIM Sługom zbliżania się do tych, którzy są gotowi do popełnienia tego aktu morderstwa na dzieciach ufającym ich matkom i które wierzą MNIE, że ochronione będą przed tym złem. 

Och, jak wiele razy żałowałem udzielenia wam wolnego wyboru, ale wtedy wiedziałem, co będzie się działo, gdyż BÓG, któremu służycie jest BOGIEM całej wiedzy, czyż nie?

Prorokuję teraz przez tę służebnicę, Eliszewę Elijahu: Powstaną ogromne czeluście w ziemi, które otworzą się pod każdą kliniką aborcyjną na świecie! Kiedy się to stanie będziecie wiedzieć, że ręka BOGA stworzenia, a nie ręka człowieka tego dokonała!

Wszyscy ludzie w tych klinikach spożywający ten zły owoc mordowania zginą! Ziemia otworzy się i nastąpi huk wielkiego trzęsienia ziemi i kliniki aborcyjne wpadną do ziemi, głęboko do wnętrza ziemi, a potem ziemia zamknie się nad nimi!

Wszyscy w tych klinikach zstąpią do wnętrza Piekła w sposób, jakiego nie użyłem od czasów zamierzchłych. Świat będzie potrząsać głowami, bo będą musieli przyznać, że to nie była żadna ziemska bomba, ale bomba z Niebios. A BÓG wszelkiego stworzenia, Wielki BÓG JAHWEH uczyni to, jak i inne rzeczy, gdyż jest to kraina pełna zła, waszej pornografii, waszej prostytucji i wszelkiego rodzaju zła.

Dokonam znaków i cudów, aby ukazać MÓJ Gniew na każdego, kto ośmiela się afiszować tego ducha Sodomy i Gomory przed MOIM Obliczem!

Stacje telewizyjne, które czerpią zyski z pornografii i wszelkiej formy drwienia ze MNIE, a także radiostacje: strzeżcie się, albowiem zbudowaliście wieżę Babel i myślicie, że nikt nie jest w stanie jej zburzyć, ale JA to zrobię! BÓG Stworzenia ukaże, jak malutka jest ta wieża oraz odbiorniki!

Homoseksualizm, który wcześniej był w mniejszości, teraz afiszuje się przed oczami MOICH Świętych dzieci oraz ich dzieci, jak i dzieci pogan, mówiąc: "To po prostu inny styl życia. Tak długo jak to jest ‘miłość’, – kogo krzywdzimy?"

Powiem wam, kogo krzywdzicie. Ponieważ nagromadziliście sobie MÓJ gniew na swoje głowy – BOGA, który dał Dziesięć Przykazań Mojżeszowi i zabronił takich rzeczy, a nawet nakazał uśmiercać kobiety, które kładą się z innymi kobietami i mężczyzn, którzy kładą się z innymi mężczyznami, aby to zło nie mogło się rozprzestrzeniać!

Ci, którzy uprawiali seks ze zwierzętami mieli być uśmiercani!

Och, ale teraz ta nikczemna ziemia obnosi się ze wszystkim, co bezbożne przed MOIM Obliczem! „Róbcie, co chcecie, tak długo jak sprawia wam to przyjemność” – to ich motto.

Pornografia, homoseksualizm, cudzołóstwo jest to pułapka szatana, gdyż wzbudzają niezaspokojony apetyt na nierząd i więcej rozpusty i starając się prześcignąć ostatni akt!

Szatan usiłuje bezcześcić człowieka za każdym razem coraz bardziej przez te duchy; szatan nie kocha nikogo, nawet tych, którzy go wielbią. Wabi ich on poprzez te grzechy i tak, nawet nagradza ich grzeszną przyjemnością, ale ostatecznie będzie to kosztować was wasze dusze.

Jeśli w żalu za popełnione grzechy nie nawrócicie się z tych grzechów, zakończy się to wiecznym potępieniem! Zostaliście ostrzeżeni!

Teraz znów prorokuję przez MOJĄ Służebnicę. Byłoby dobrze dla was modlić się o uszy do słyszenia MOJEGO głosu i oczy do widzenia tego, co ma nadejść wkrótce.

Ujrzycie nową zarazę i chorobę o wiele gorszą od AIDS – gdyż powiedziałem to już wcześniej, ale nie dość głośno!

Teraz musisz ostrzec również wszystkich, którzy usłyszą tę wiadomość.

Dla tych, którzy srebrną łyżką karmią MOJE Dzieci mówiąc, że nie ma nic złego w rzeczach wymienionych powyżej: nadchodzi nowa plaga, która nie dotknie nikogo, kto jest Święty i nie dopuszcza się żadnej z tych rzeczy, więc nie musicie się obawiać. Będzie roznoszona drogą płciową zaraza, a ten grzeszny świat już złapał jej przynętę, którą rzuciłem.

Znając zło ich nienasyconych apetytów seksualnych, BÓG całego stworzenia – JA, JAHWEH, dopuściłem do wynalezienia tego środka farmaceutycznego.

Ten nowy lek na potencję seksualną (popęd seksualny) – mężczyzna zapłaci za niego każdą cenę i będą oni mieć energię seksualną do zdobycia więcej partnerek/ów seksualnych. Będą pożądać innych, nieważne czy tej samej płci czy nie, czy są żonaci czy nie, nieważne, że ta pigułka lub zastrzyk będzie ich kosztować tygodniową pensję! Gdyż rozpoczyna się teraz od określonej ceny, ale kiedy oni staną się uzależnieni i nie będą już w stanie funkcjonować seksualnie, gdy to uzależnienie będzie karmione, będą wydawać całą pensję na tę pigułkę!

Albowiem szatan wznieca i będzie wzniecać żądzę w tych mężczyznach, niczym ogień Piekła – nie do ugaszenia! Nie będą mogli wystarczająco doświadczyć seksualnej przyjemności. Mężowie porzucą swoje żony, żony porzucą swoich mężów i dzieci wtedy zwrócą się do tego, w szczególności młodzież.

Jeśli myślisz, że dzieci są teraz zbuntowane, poczekaj aż pełnia zła tego, co zostanie okrzyknięte magicznym (cudownym) lekiem udowodni, że jest to przekleństwo od szatana, do którego dopuściłem, aby spadło to na ten kraj i tak, na świat.

Powstaną wielkie długi, nawet karty kredytowe pokazywać będą uzależnienie od tego leku.

Kiedy ten środek zostanie odstawiony z jakiegokolwiek powodu, będzie pożądanie przyjemności seksualnej, a nie będzie możliwe funkcjonowanie bez niego, więc wielkie zbrodnie zostaną popełnione, przez wzgląd na ten lek, aby ludzie mogli go kupić.

Jeszcze raz. MOJE Dzieci nie mają się, czego obawiać, gdyż nakazuję wam teraz: nie miejcie w tym żadnego udziału!

Zarządziłem, że seks jest święty, gdy jest z kimś, kto jest z wami równo sprzężony w małżeństwie. (Rodzaju 2:24) Oto, gdzie są wasze błogosławieństwa.

Uciekajcie jednak od pokusy, gdyż będą reklamy mówiące, jaki bezpieczny jest ten środek farmaceutyczny!

Przepowiedziałem już jak będzie wyglądać nałóg, jak tracone będą domy, rujnowane małżeństwa oraz tak, jak niektóre z MOICH dzieci porzucą MNIE dla tego ducha nierządu w tym leku.

Ale czyż JA nie wiem, które owce są naprawdę MOJE? Tak, wiem. Ostrzegajcie jednak i przemawiajcie! Jest jeszcze czas.

Ta Panna Obwieszczająca jest pierwszą, którą wybrałem do śmiałego przemawiania bez strachu przed konsekwencjami. Eliszewa Elijahu nie wie o tym środku nic, poza tym, co powiedziałem teraz.

JA pozwoliłem na nadejście tego zła, aby MOJE Dzieci raz jeszcze zobaczyły, że nie jestem BOGIEM, z którego łatwo jest drwić.

Dam temu grzesznemu światu możliwość wyboru, ale jest cena do zapłacenia!

Jest jeszcze jedno przekleństwo, które przyjdzie z tym magicznym środkiem na potencję – nowym bożkiem tego grzesznego świata – gdyż pojawią się niedobory tego środka, tak będą mówić, i w końcu trudniej będzie go dostać. Wtedy zobaczycie morderstwa popełniane z powodu tego środka na potencję seksualną!

Ale ostatecznym i największym przekleństwem ze wszystkich jest to, że jak to dostanie się w ręce homoseksualistów i biseksualistów i oni wdadzą się w biseksualne kontakty – oto przepowiadam wam teraz plagę, o której mówiłem wcześniej, o symptomach znacznie gorszych od AIDS, znacznie bardziej śmiertelną i bolesną i nikt, kto wziąłby ten środek po MOIM ostrzeżeniu nie zostanie oszczędzony:

Plaga Wrzącej Czarnej Krwi!

Albowiem będzie przekleństwo na krwi i trawiąca gorączka, głód i niemożność jedzenia, krew lejąca się z ust! To będzie tak, jakby ta krew stała się czarna – wylewać się będzie krwotokiem z każdego otworu ciała!

Mężczyźni i kobiety dostaną to przez jeden kontakt płciowy z kimkolwiek, kto to ma! Powtarzam ponownie, skoro ta, która przemawia jest MOIM Prorokiem – a wasz duch będzie miał potwierdzenie tego faktu do tej pory – jeden, czy słyszycie MNIE? - Jeden, ponownie powtarzam: wystarczy jeden kontakt płciowy i ta plaga przyjdzie na nich w ten sam sposób, w jaki ten magiczny środek na potencję przyszedł na świat – niespodziewanie i szybko!

I powtarzam, nie będzie lekarstwa nawet po nawróceniu się na łożach śmierci! 

Uzdrawiałem z AIDS, bo również niewinni mieli dostarczoną skażoną krew, i część z nich uleczyłem, mimo tego, że zaraza ta wzięła się z grzechów seksualnych ze zwierzętami, z małpami. Człowiek splugawił to, co ja stworzyłem jako Święte, uprawiając seks z małpami!

Czy można się dziwić, dlaczego mężczyzna uprawiając seks z mężczyzną - kolejny perwersyjny akt, obrzydliwość w MOICH oczach – przekazał to przez homoseksualizm? Ale potem choroba przemieszcza się do krwi i tak będzie z tą nową plagą, gdyż Krew JAHUSZUA ha MASZIJACH została odrzucona, a jest Zbawienie w tej Krwi! - Dlaczego więc nie miałbym teraz przekląć krwi tych, którzy zadrwili ze MNIE, kiedy dałem im MOJEGO SYNA JAHUSZUA, aby był ich Krwawą Ofiarą, wiedząc jak niewielu będzie mi za to wdzięcznymi?

Uzdrawiałem z AIDS, ale z tej plagi czasów końca nikt nie zostanie uzdrowiony! Nawet, jeśli oni nawrócą się [z grzesznego życia] oraz przyjmą Zbawienną Krew JAHUSZUA i zostaną zbawieni, ale wciąż umrą! Zbiorą, bowiem to co zasiali! Mimo że ciało umiera dusza pójdzie do Nieba, jeśli oni naprawdę nawrócili się z grzechu, pokochali i służyli JAHUSZUA wiedząc, że ON zapłacił cenę za ich grzechy i obmył ich w SWOJEJ Zbawiennej Krwi.

Ci, którzy tak poczynią to – ponownie mówię – umrą, ale ich dusze zostaną zbawione! I aby wiedzieć, czy oni naprawdę żałują, zobaczycie tych z tą Plagą Wrzącej Czarnej Krwi świadczących o MNIE i ostrzegających przed bezbożnym życiem i aby porzucić grzech seksualny.

Ale nikt, powtarzam - i jest to również nowością, gdyż zazwyczaj nie powtarzam się w Proroctwach takich jak to, ale gdy już to robię to słuchajcie uważnie, gdyż to jest również nowy sposób, w jaki dziś prorokuję – nikt nie będzie uleczony!

To jest Plaga Czasów Końca, o której słyszeliście!

To jest czas, kiedy mężczyźni i kobiety będą chcieli umrzeć, i nawet będą próbować odbierać sobie życie, i będą zabijać się! Eutanazja będzie czymś normalnym. Cmentarze odmówią grzebania ciał, zamiast tego nakazywane będą kremacje. Przekleństwo tego potępienia jest przenoszone w ich krwi.

Albowiem odrzucili Świętość i zamienili ją na niegodziwość – wprowadzili prawa legalizujące homoseksualizm, promując to, co było mniejszością – a teraz duch homoseksualizmu działa powszechnie.

Choroba ta nie będzie miała żadnych względów na bezbożników, czy to biednych, czy bogatych! Nawet Biały Dom zostanie dotknięty tą plagą. Kiedy tylko zauważycie te symptomy, to zapamiętajcie dzień, w którym została ona przepowiedziana: 4 maja, 1998.

Biada MOIM Dzieciom, które myślą, że mogą wziąć ten środek na potencję, a JA to zrozumiem!

Nie! Zbierzecie to, co zasialiście, gdyż to nie jest żadne błogosławieństwo zesłane na ten świat, ale przekleństwo!

A teraz, wypowiadaj, co powiedziałem.

Ci, którzy drwią, dostaną to pierwsi!

Ci, którzy prześladują MOJĄ Służebnicę za przemawianie i ostrzeganie, za przekazywanie MOICH wiadomości, dostaną to pierwsi!

Ci, którzy buntują się przeciwko MNIE mówiąc, ‘że miłujący BÓG tego nie uczyni’, dostaną to pierwsi!

JA, bowiem przykazałem, aby seks był Święty!

Misje, misjonarze (księża, duszpasterze i ewangeliści), którzy niegdyś przemawiali MOJE Słowa upadają, upadli i będą upadać.

Seks jest jedynie dla tych, którzy połączeni są razem w Świętym Małżeństwie, gdyż te dwa duchy stały się jednym. JA pobłogosławię to, co połączyłem.

Ci z was, będący w małżeństwach, które nie są Święte, a z których JA nie dałem wam jeszcze drogi wyjścia i jesteście zmuszeni przez jakiś czas jeszcze pozostawać w tych małżeństwach – powiedziałem, że ochronię was od tej plagi i to podtrzymuję. Szatan, bowiem będzie zmuszał was do spełniania małżeńskich obowiązków żony lub męża, a ponieważ nie oddzieliłem cię jeszcze fizycznie od partnera, z którym jesteś, on będzie się starał zrzucić tę plagę na ciebie – gdyż powiedziałem już, że nie będzie na nią lekarstwa i że jeden raz wystarczy, by się nią zarazić, a jak rozpoznać, czy współmałżonek stosuje ten lek na potencję?

– Jednakże mówię teraz do was, będących w małżeństwach z bezbożnymi: nie lękajcie się, albowiem JA was ochronię!

To jest jedyny wyjątek od tych przekleństw określonych powyżej!

Bo czyż nie powiedziałem, że JA chronię to, co MOJE, a ty nie masz kontroli nad tym, co czyni twój bezbożny mąż czy żona, lub jeśli zostałaś zgwałcona przez kogoś dotkniętego tym przekleństwem, to JA ochronię cię i ta zaraza nie przybliży się do ciebie.

Gdyż czytajcie MOJE Słowo i opierajcie się na nim, a także wiedzcie jak bardzo JA was kocham!

To przekleństwo nie jest dla MOICH Dzieci!

Seks stanie się bogiem bezbożnika, już nim jest, ale nie waszym. Wiedzcie również, że nie pozostaniecie w tych małżeństwach już o wiele dłużej! JA zapewnię wam drogę ucieczki; wiele kobiet stanie się wdowami, a mąż ujrzy żonę umierającą na jego oczach.

Rozwody nakładają na MOJE Dzieci jedynie kolejne brzemiona, ale jeśli postanowią się rozwieść, dajcie im odejść! Ja zatroszczę się o wasze potrzeby sposobami, jakich nie znacie. Jeśli tak zadecyduję, przyprowadzę wam pobożnego współmałżonka, w zależności od tego, jaka jest MOJA wola wobec waszego życia – dla każdego jest odmienna. Czasu jest, bowiem tak niewiele.

Na zakończenie, wiedzcie to i pamiętajcie, plaga ta nie jest przeznaczona dla MOICH Dzieci. Będziecie chronieni tak długo, jak kroczycie u MOJEGO boku.

Nie porzucajcie MNIE dla boga tego świata!

Nie dotykajcie tego, tzw. cudownego leku na potencję!

Będzie cud, ale przyjdzie on w postaci miłującego ZBAWICIELA, który ochroni wszystkich, którzy są MOI, podczas, gdy ta plaga i nałóg niszczy ten świat.

Plaga jest karą za nieposłuszeństwo (Kapłańska 26:25, Liczb 14:12, Powtórzonego Prawa 28:21, Jeremiasza 14:12, Ezechiela 5:12; 6:11 i 7:15, Mateusza 24:7, Łukasza 21:11) – przeczytajcie to!

BÓG Zbawienia, JAHUSZUA ha MASZIJACH, wasz MESJASZ, przemówił tego oto dnia przez tę Służebnicę. To nie są jej słowa, – ponieważ jej słowa, bez MOJEGO Imienia i Namaszczenia RUACH ha KODESZ nie mogą psa wystraszyć, – ale MOJE Słowa wypowiedziane stworzyły ten świat, i ten sam Wszechmogący BÓG, który mówi do tych, którzy słuchają MEGO Głosu dzisiaj przemówił.

W furii wzywam te przekleństwa!

Są błogosławieństwa dla posłusznych i przekleństwa dla nieposłusznych. (Pwt 28)

Ostrzegajcie ich, MOI Prorocy! Mówcie głośno, aby nie mogli powiedzieć, że ich nie ostrzegłem!

Łukasza 21:25-36; Łukasza 21:26.

Wiedzcie, że MOJE Słowo nie powróci do MNIE bezowocne! (Izajasza 55:11).

Czytajcie te zapisy i rozmyślajcie nad nimi wszystkimi! Ostatnie, co nakazuję MOJEMU Słudze wam przypomnieć jest o ludziach, których serca będą zawodzić ich ze strachu w oczekiwaniu tych wydarzeń przychodzących na ziemię, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte!

Ewangelia Łukasza 21:26-27

„Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą SYNA BOŻEGO, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.”

Jeremiasza 14:10-18:

"To mówi JAHWEH do tego narodu: Lubią błąkać się na wszystkie strony, nóg swoich nie oszczędzają. Ale JAHWEH nie ma w nich upodobania. Teraz przypomina sobie ich nieprawości i karze ich grzechy. I rzekł JAHWEH do mnie: Nie wstawiaj się za pomyślnością tego narodu. Nawet, jeśli będą prosić, nie będę słuchał ich wołania, a jeśli będą składać całopalenia i ofiary z pokarmów, nie przyjmę ich, ale raczej wyniszczę ich mieczem, głodem i zarazą. I powiedziałem: Ach, Boże JAHWEH, oto prorocy mówią im: Nie ujrzycie miecza, nie zaznacie głodu, albowiem prawdziwy pokój zapewnię wam na tym miejscu. I rzekł JAHWEH do mnie: Prorocy ci głoszą kłamstwo w MOJE Imię. Nie posłałem ich, nie dawałem poleceń ani nie przemówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, zmyślone przepowiednie, urojenia swych serc – oto, co wam przepowiadają. Dlatego to mówi JAHWEH o prorokach, którzy - mimo że ich nie posłałem - przepowiadają w Imię MOJE tymi słowami: „Miecza i głodu nie będzie w tym kraju”. Od miecza i od głodu poginą ci prorocy. Ludzie zaś, którym oni przepowiadają, będą wyrzuceni na ulice Jerozolimy, jako ofiary głodu i miecza. Nikt ich nie pochowa, ani ich żon, ani ich synów, ani ich córek, i wyleję na nich ich własną nieprawość. Oznajmisz im to słowo: Oczy Moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie Dziewicę, Córę MOJEGO ludu, klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole - oto pobici mieczem! - Jeśli pójdę do miasta - oto męki głodu! Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju nic nie rozumiejąc." Koniec cytatu z Biblii.Tak mówi JAHWEH, to są MOJE Słowa, które nie mogą powrócić do MNIE bezowocne. Potwierdzą one fakt, że JA nie jestem jedynie BOGIEM łaski i miłości, ale także BOGIEM wszechmocnego gniewu i zemsty!

Zemsta jest MOJA, mówi LORD, gdyż JA jestem Wszechmocny w Świętości, i JA zapewniłem drogę ucieczki przez MOJEGO SYNA JAHUSZUA ha MASZIJACH, ale jest ON wzgardzany i wyszydzany, a JEGO Imię przeklinane i potępiane, bądź jest ON odrzucany!

Wyłącznie JEGO Krew może zmyć grzech!

Jak niewielu przyjęło tę Krew, a ci, którzy ją przyjęli, jak wielu z nich depcze ją i rzuca o ziemię, drwiąc i mówiąc: "Teraz mogę robić, co tylko chcę. Mogę żyć jedną nogą w Niebie, poprzez zmawianie modlitwy, a drugą w Piekle, poprzez uczestnictwo w grzechach tego świata."

Mówię do was duszpasterze (misjonarze, pastorzy, księża), którzy myślicie, że wolno wam prowadzić bezbożne życie za zamkniętymi drzwiami i kontami bankowymi: tych, których awansuję, również mogę się pozbyć, a także powołać innych, oddając im błogosławieństwa zarezerwowane na wasze imię. Gdyż wy okazujecie pozory pobożności, ale nie macie żadnej pobożności w sobie (2. Tymoteusza 3:4).

Czas dobiega końca, albowiem wasze życia nie zostaną oszczędzone, a ludzie odkryją tajemnice, które skrywaliście, wstydliwe, żenujące tajemnice wyciągane na wierzch, rzeczy, które codziennie czynicie.

Wy, którzy nazywacie siebie duszpasterzami (księżmi, pastorami, duchownymi, misjonarzami) – nie jesteście duszpasterzami dla MNIE, gdyż mnie nie obchodzi to, jakie doktryny wyznajecie, jaką szkołę biblijną ukończyliście ani, kto was szanuje, – jeśli nie opowiadacie się za Świętością, to nie pełnicie posługi dla MNIE, nie jesteście powołani przez JAHUSZUA ha MASZIJACH! Jesteście powołani przez szatana i to jego doktryny wyznajecie! Nie mówicie nic o rzeczach, które mogłyby urazić, nie wypowiadacie się, więc przeciwko grzesznemu życiu, ani przeciw homoseksualizmowi, ani pornografii, ani przeciw aborcji, na temat świętości małżeństw, i nie ostrzegacie przed cudzołóstwem! Nie mówicie nic o życiu w Świętości! To jest po prostu religia dobrego samopoczucia i wcale MI nie zaimponowaliście! Piekło będzie waszą jedyną nagrodą, wraz z uznaniem, które macie na tej ziemi! Będziecie cierpieć wieczną mękę Piekła, bo wasze kłamstwa sprowadziły na manowce nie tylko was, ale poprowadziły także innych do Piekła razem z wami!


Jeremiasza 15:1-3:

 
"JAHWEH jednak powiedział mi: Nawet gdyby Mojżesz i Samuel stanęli przede Mną, serce Moje nie skłoniłoby się ku temu ludowi. Wypędź ich sprzed Mojego oblicza i niech odejdą! A jeśli ci powiedzą: Dokąd pójdziemy? odpowiesz im: To mówi JAHWEH: Kto jest przeznaczony na śmierć - na śmierć, kto pod miecz - pod miecz, kto na głód - na głód, a kto na wygnanie - na wygnanie."Kto przeznaczony na choroby, umrze od chorób, i wtedy, kiedy te rzeczy nastąpią, poznacie, że MÓJ Prawdziwy Prorok przemówił. Jeśli zaś nic z tych rzeczy się nie wydarzy, będziecie wiedzieć, że prorokowała ona fałszywie. Jednak powiadam wam: rzeczy, o których ona mówi wydarzą się, a wy będziecie żyć i oglądać ten horror, który nadejdzie!

Jednakże ci, którzy są MOI, niezapierający się MNIE, opowiadający się za Świętością, bez względu na to jak niepopularne może to być, lub też, jaką cenę przyjdzie za to zapłacić, powiadam: Zaufajcie Prorokowi, a będzie wam się powodziło. (2. Kronik 20:20)

A teraz znowu mówię wam: Zaufajcie tej MOJEJ Służebnicy oraz temu, że to MÓJ DUCH ŚWIĘTY daje jej te Słowa, aby słyszała, że mówię, i dlatego, że uwierzyliście temu, zostanie wam oszczędzona groza, która nadejdzie.

Miłuję tych nazywanych MOIM Imieniem, wykonujących MOJE Przykazania, żyjących w świętości - tak, jak JA jestem Święty, - obmytych w zbawiennej Krwi MOJEGO Umiłowanego SYNA, pomagających w rozprzestrzenianiu wszędzie tych Proroctw, wspierających finansowo i modlitewnie tych, którzy mówią o tych sprawach.

Oni, bowiem nie mogą pracować tak jak pracuje świat, gdyż oni muszą spędzać czas ze MNĄ, aby słyszeć MÓJ głos. Ich praca polega na tym, co robi ta Służebnica oraz wielu innych. Świat nie poczyta ich za ludzi nadających się do ziemskiej pracy, ani też nie mieliby oni na nią czasu. Dlatego właśnie JA powołuję innych, zdolnych do pracy, którzy będą składać dziesięciny i dary, aby mieć pewność, że MOI Prorocy są nakarmieni, mają schronienie i finanse na to, aby podróżować i przekazywać te Wiadomości osobiście pod MOIM Namaszczeniem, gdyż czasu jest już tak mało!

Widzicie, powiedziałem wam poprzez tego Proroka: „Jesteście jedną minutę przed Północą.” (Proroctwo 15) Ale to, czego nie rozumiecie, to fakt co stanie się za 59 sekund, za 58... odliczanie trwa, a ogień prześladowań będzie stawać się coraz gorętszy.

Potrzebujecie siebie nawzajem. Raz jeszcze mówię: nigdy więcej samotnych komandosów!

Wciąż jednak tak wielu z was myśli, że nie potrzebuje żadnej osoby dla asekuracji, kiedy wchodzi na terytorium, które szatan zajął, jako swoje własne.

Gromadźcie się razem szczególnie w tych Czasach Końca, gdyż to wam mówię: nie wiecie, o której godzinie nocy przyjdę, czy to rzeczywiście będzie sama północ, czy też godzina pierwsza, i liczne są godziny przed świtem, a więc, o której godzinie przybędę?

Bądźcie czujni i módlcie się, niechaj widzę was wykonujących pracę waszego Niebiańskiego OJCA, żyjących w Świętości tak jak wasz BÓG jest Święty, abym przyszedłszy nie znalazł was śpiącymi nad obowiązkami.

Aby nie okazało się, że przyjdę, a wy nie będziecie chcieli, abym przybywał zbyt prędko - wy macie swoje własne plany i rozkłady... nie martwcie się, to nie po was przychodzę!

Dałem to ostrzeżenie, bo mówię raz jeszcze: północ się zbliża. Nie pozwólcie MI przybyć jak złodziej w nocy i was zaskoczyć! Źli staną się jedynie jeszcze bardziej źli, a pobożni bardziej pobożnymi.

Oddzielam teraz tych, którzy są przeznaczeni do Nieba od tych, którzy są przeznaczeni do Piekła!

Od teraz jest dzielący miecz i ujrzycie MNIE rozłączającego związki, na które wcześniej przyzwalałem, (Mt 10:34-36) ale już dłużej tak nie będzie! Nie bądźcie, więc zdziwieni, kiedy ujrzycie jak te rzeczy się dzieją.

Ponieważ was miłuję, ostrzegłem was, dodałem wam otuchy i tak, od tego dnia namaszczenie na wszystkich, którzy przyjęli to, jako Niebiańskiego OJCA przemawiającego przez tę Służebnicę wzrośnie. Będziesz prorokować mocniej, głośniej i odważniej niż dotychczas.

Do tych, którzy czytają to i mówią: "Ta kobieta jest głupcem, żadna z tych rzeczy się nie wydarzy" – wy będziecie pierwszymi, którzy odczują gorąco i potwierdzenie MOJEGO gniewu i zemsty.

Wypowiedziane pod namaszczeniem RUACH ha KODESZ przez to naczynie z gliny, Eliszewę Elijahu, w jedynym celu udowodnienia, że JA posyłam MOICH Proroków ze słowami: „Nawróćcie się, żałujcie za grzechy i odwróćcie się od zła, bo inaczej pochłonie was gniew Wszechmogącego BOGA.”

 

* * * * * * *

Jak zostało wypowiedziane, tak zostało spisane tego dnia, 25 maja 1998 o godzinie 17:49.
W Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Apostoł Eliszewa Elijahu.

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

 

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

 

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

 

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmow Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018