Proroctwo 1

SĄD ROZPOCZYNA SIĘ OD DOMU JAHWEH!


Przekaz otrzymany przez Apostoł Eliszewę Elijahu [Elisabeth Elijah] dnia 31-go grudnia, 1996 roku.

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD – skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenie – tłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczyk – potomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

I List Piotra 4:17-18 „Czas bowiem, aby Sąd się rozpoczął od Domu BOŻEGO. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii BOŻEJ? A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do Zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik?”

[Rozpoczyna się Słowo Prorocze]

Straszną i okropną rzeczą jest wpaść w ręce BOGA Żywego! (Heb. 10:31) MÓJ Gniew może być tak wielki jak MOJA Miłość, ale nikt o tym nie mówi!

W roku 1997 objawię SIEBIE nie tylko jako BOGA miłości, lecz dla tych, którzy drwią i zaprzeczają MOJEJ Mocy lub odrzucają MOJĄ Miłość i starają się sprowadzić MOJE owce na bezdroża... oni ponownie zakosztują dni Ananiasza i Safiry! (Dz. Ap. 5:1-11)

Mądrością jest Bojaźń przed JAHWEH! (Ps. 111:10; Prz. 9:10)

Wiele MOICH własnych owiec lekceważy MNIE. Oni czynią rzeczy i myślą, że są one pokryte Łaską! Oni czynią rzeczy wiedząc, że to jest bezbożne i że to MNIE obraża, ale oni sądzą, że JA jestem ślepy i głuchy!

W roku 1997 udowodnię, że jestem BOGIEM ognia i że to, co stoi na drodze MOICH Misjonarzy będzie pochłonięte w MOIM Gniewie. Ci którzy ośmielają się powstrzymywać Ewangelię JAHUSZUA ha MASZIJACH wycierpią najgorsze!

Przychodzę po Kościół bez skazy i zmarszczki, i ponownie mówię wam: Ostrzegajcie Kościół! Kościołem nie jest pastor (duchowny), nie jest to budynek – Kościół to ludzie, MOJE owieczki!

Mam już dosyć ludzi nazywających misje swoimi imionami; oni nie mają prawa czynić tej obrzydliwości! Oni nie zapłacili tej ostatecznej ceny; oni nie są wystarczająco Święci, aby to czynić. JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, zapłaciłem tę cenę na Kalwarii! O ile nie są oni bezgrzeszni i doskonali nie mają prawa nazwać misji swoim imieniem! Jedynie JA JESTEM doskonały i bezgrzeszny, nie człowiek, gdyż „wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są Chwały BOŻEJ!” (Rzym. 3:23)

Wy jesteście bezgrzeszni w MOICH Oczach, ponieważ MOJA Krew zmywa wasze grzechy! Nie dlatego, że jesteście bezgrzeszni z powodu waszej doskonałości; jesteście grzesznikami zbawionymi przez MOJĄ Łaskę i Litość. Krew z Kalwarii zmywa wasze grzechy, to prawda, ale Misja reprezentuje MNIE – waszego BOGA OJCA JAHWEH – i misja musi mieć nadane Imię Świętości, a nie człowieka. Gdyż ponownie JA prorokuję przez ciebie i mówię: Uważaj! Ostrzeż ich! Kiedy niedoskonały człowiek upadnie misja, która nosi jego imię upadnie i owce zostaną rozproszone do obozu wroga!

Powiedz im, MOJA Służebnico, ostrzeż ich!

Nie czyńcie już więcej tej obrzydliwości na MOICH Oczach, gdyż powiedziałem: „Świętymi bądźcie, bo JA JESTEM Święty!” (1 Piotr 1:16) Nawet czołowi prorocy i misjonarze, którzy mają MOJE Namaszczenie, są w głupiej pysze i nazywają to, co nie jest ich – te namaszczone Misje – swoimi imionami! Z tego powodu upadną, ale JA będę tam, aby ich podnieść po tym, jak zostaną skarceni. Ostrzeż ich jednak! To jest jak z dzieckiem, które dostaje klapsy, ale które zostało ostrzeżone wielokrotnie – JA, OJCIEC, karcę tych, których kocham. (Obj. 3:19)

Jestem BARANKIEM dla tych, którzy akceptują Dar MOJEJ Krwi z Kalwarii. Jestem LWEM z Plemienia Judy dla MOICH wrogów! Jestem Wojownikiem, a nie mięczakiem! Nadstawiłem drugi policzek raz, ale kiedy ponownie przyjdę do MOICH wrogów, to sprowadzę MOJĄ furię! (Obj. 19:15)

Biada tym, którzy nazywają się MOIMI wrogami i ośmielają się niszczyć dobre dzieła, jakie czynię poprzez MOJE sługi. Lew rozrywa i targa ofiarę zanim ją pożre, podobnie czyni orzeł, którego reprezentuje wasz Niebiański OJCIEC!

Ujrzycie MOJĄ furię w 1997, ale MOJE dzieci nie muszą się niczego obawiać – ci, którzy prawdziwie miłują, czczą, stawiają MNIE na pierwszym miejscu w swoim życiu! Zamierzam dokonać oczyszczenia domu w Świątyniach (Jan 2:13-22)! Zamierzam udowodnić, że jestem BOGIEM, którego należy się wielce bać!

JA ciągle jestem BOGIEM, który domaga się Świętości od SWOICH dzieci. JA nie mówię o zewnętrznych pozorach – to jest próżność i świętość ludzkiego autorstwa.

Prawdziwa Świętość pochodzi z wnętrza.

Nadchodzi i już rozpoczęła się, wojna domowa w Ameryce!

Ale niechaj lepiej nie będzie wojny domowej w MOICH kościołach. Niechaj lepiej nie będą one uprzedzone, czy to chodzi o wygląd zewnętrzny czy rasę, gdyż kiedy MOJE dzieci patrzą na siebie nawzajem, niechaj lepiej widzą wyłącznie czerwień, MOJĄ Krew. Przestańcie dzielić swoje kościoły pod względem kolorów!

JA nie widzę koloru – JA jestem wszystkimi rasami w jednym. Przestańcie osądzać jeden drugiego po wyglądzie zewnętrznym, gdyż gdzie jest duch uprzedzenia, MÓJ DUCH ŚWIĘTY nie pozostanie, nie będzie przebywać! Zamiast tego złe duchy zostaną wpuszczone! Zostaliście ostrzeżeni!

Sherrie (Eliszewa), ty nie wiedziałaś co zapiszesz od jednego słowa do następnego. Daj to Proroctwo wszystkim, którzy mają uszy do słuchania, niech wszyscy inni pozostaną głusi!

Przychodzę po Kościół (Oblubienicę) bez plamki i zmarszczki! (Efez. 5:27) To, co MNIE powstrzymuje, jest tym samym co powinno ściągać MNIE z powrotem: MÓJ Kościół, MOI ludzie, MOI pastorzy (duchowni), MOI misjonarze!

JA nienawidzę pychy – to jeden z 7 śmiertelnych grzechów! Jednak MOI pasterze, którzy mają MOJE Namaszczenie myślą, że to oni budują Kościół, że są właścicielami Kościoła i że muszą kontrolować owieczki. JA sam jestem jedynym DOBRYM PASTERZEM! Wasza [rola] to jedynie bycie palcem wskazującym drogę do MNIE – JAHUSZUA MESJASZA!

Pycha, wielka pycha wkradła się nawet do tych świątyń, na które wylałem MOJE Namaszczenie.

„Kto ma większy zbór, najwięcej pieniędzy?” To MNIE przyprawia o mdłości!

„Kto pozyskuje najwięcej dusz?” Zazdrość i pożądliwość są w MOICH świątyniach. To MNIE przyprawia o mdłości!

Wy mówicie: „Kiedy JAHUSZUA przyjdzie ponownie?”

JA mówię: Oczekuję na Kościół, na świątynie, aby się oczyściły. Przestańcie się sprzeczać pomiędzy sobą! Demaskujcie wilki, które pożerają MOJE owce! Oni są za kazalnicami i każdy jest tak bardzo przejęty swoim własnym kościołem, że nikt nie dba o owce! „Kto może zbudować większą świątynię? Kto może zdobyć najwięcej uwagi mediów? Kto jest numerem jeden wśród ewangelistów, proroków, pastorów, kościołów?”

Mówię wam poprzez tę Prorokinię – słuchajcie jej: Sąd rozpoczyna się od Domu JAHWEH! Potem zajmę się bezbożnymi!

To mnie doprowadza do mdłości! Pragnę ukołysać was wszystkich w MOICH Ramionach, ale zamiast tego wy sprzeczacie się i obrażacie jeden drugiego z powodu waszej płci! JA decyduję się używać tych, których decyduję się używać! Najskromniejszych użyję w potężny sposób!

JA wybieram posługiwanie się tym naczyniem, dlatego że ona myśli, iż jest najsłabsza spośród wielu, ale JA ponownie mówię: Użyję pokornych i skromnych – tych, o których nikt nie myśli, że ich użyję – gdyż MOJA Moc ukazuje się najlepiej w słabych ludziach. (I Kor. 1:27-29)

Inni wiedzą, że to nie jest z nich i nie chwalą się, gdyż oni wiedzą, iż tylko MOJE Namaszczenie łamie wszelkie jarzma, pęta, łańcuchy, kajdany i niewolę!

To nie dzieje się przez waszą siłę ani moc, ale przez MOJEGO DUCHA, tak mówi JAHWEH! (Zach. 4:6)

JA zdecydowałem, aby przyjść, jako niemowlę – najsłabsze ze wszystkich – aby udowodnić, że: „Nie patrz na to, co zewnętrzne, patrz na to, co wewnątrz!”

Namaszczenie nie zna płci, rasy lub wieku.

DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) używa ochoczych, posłusznych naczyń z gliny, a nie tych, którzy krzyczą: „Użyj mnie, ponieważ jestem taki piękny, jestem świętszy od reszty!” JA nie użyję tych, którzy myślą, że są złotem! JA użyję tych, którzy wiedzą, że są rozbitymi naczyniami glinianymi, ale potężnymi wojownikami dla JAHUSZUA HA MASZIJACH.

W [roku] 1997 posłużę się tymi mającymi misje, które pozostały skromne lub nieistniejące dla większości – tymi, których nie tylko powołałem, ale którzy zostali wybrani, wybrani z powodu swojej wiary, której JA jestem Autorem i Dokończycielem. (Heb. 12:2) JA nie rozpoczynam czegoś, aby potem zawieść. JA jestem waszym BOGIEM, który nie może zawieść.

Przygotujcie się, gdyż w 1997 mówię wam bogactwo nikczemników zostanie przekazane w ręce sprawiedliwych poprzez MOJE Imię i Krew – JAHUSZUA ha MASZIJACH! To moje owce będą mieć bogactwo i pracę. Dzieci wrogów będą to widzieć i zgrzytać zębami ze złości i zazdrości, ale JA robię to by udowodnić, że MOJE Pismo nie jest kłamstwem. Błogosławieństwa Księgi Powtórzonego Prawa 28 są wciąż zarezerwowane dla MOICH dzieci, a JA znam je po imionach i po włosach na ich głowie! (Łuk. 12:77)

Szykujcie się, gdyż dla MOICH dzieci jest to największe jak dotąd wylanie MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO. JA użyję tych, którzy myślą, że nie są popularni, piękni, nie mają wykształcenia; tych, którzy wiedzą, że nie mogą uczynić niczego bez MEGO Namaszczenia DUCHA ŚWIĘTEGO; tych, którzy zostali odrzuceni, znieważeni, zignorowani, którym powiedziano: „Zrezygnuj, nie warto!”

Ci, którzy nie posiadali finansów zwrócą się do Wszechmocnego BOGA, a JA otworzę okna Nieba i pobłogosławię im tak obficie, że będą zmuszeni dać innym, aby oni również byli błogosławieni obficie, i będzie to niczym reakcja łańcuchowa! MOJE Słowo mówi: „Umiłowani, pragnę przede wszystkim, abyście mogli cieszyć się powodzeniem i być w dobrym zdrowiu tak samo, jak wasze dusze kwitną.” (III Jan 1:2)

Zamierzam udowodnić, że MOJE Słowo nie może powrócić do MNIE bezowocne.

Uważajcie, kogo odrzucacie, jako bezwartościowego, gdyż to może być pastor, który ma małe stadko, ale nalega, aby DUCH ŚWIĘTY miał pełną kontrolę, bez względu na to jak wiele z owiec odejdzie do kościołów, gdzie nie ma znaków, niezwykłych dzieł, cudów, gdyż nie mają przekonania od DUCHA ŚWIĘTEGO.

Strzeżcie się odrzucania ewangelistów, którzy w waszych oczach są nieznani i używają swoich własnych finansów, aby rozgłaszać Ewangelię i zdobywać dusze.

Strzeżcie się wyśmiewania, znieważania i ignorowania Proroka, który przychodzi do was z Proroctwem, a wy nie chcecie uwierzyć Proroctwu, ponieważ jest to osoba niewłaściwej płci lub jest „nikim” i nie jest sławna!

Strzeżcie się obrażania młodzieńców, których wzbudzam do prorokowania i tak, do ostrzegania starszych, aby słuchali Głosu Wszechmogącego BOGA JAHWEH!

Porzućcie pychę, gdyż oni są właśnie tymi, których posyłam. Gdy obrażacie ich, to obrażacie BOGA, który ich posłał. Oni są zwyczajnie MOIMI posłańcami, a więc nie kamienujcie posłańców!

To ci, którzy są „niczym” będą tymi, których ja wzbudzę, nieznani, przez których dokonam MOICH niezwykłych czynów, znaków i cudów, i będą ustami dla JAHWEH. Gdyż oni nie są nikim - tylko w oczach dumnych. Oni są „kimś” dla MNIE, gdyż JA mogę i użyję ich w potężny sposób dla MEJ Chwały, Czci i Honoru. Oni, bowiem nie skradną MI tego tak, jak inni próbowali to uczynić.

Wy nie zbudowaliście tych Misji cieszących się powodzeniem! To dzięki Mocy i Namaszczeniu DUCHA ŚWIĘTEGO było powodzenie! Przestańcie odbierać MI Chwałę. Wy nie jesteście uzdrawiaczami, wyzwolicielami; to Wszechmocny JAHWEH wyłącznie jest TYM, który wyzwala!

Przekaz do Kościoła na [rok] 1997 to: Stańcie się pokorni przed JAHWEH!

Przekaz ten jest dla proroków, ewangelistów i pastorów! Wy nie macie mocy bez MOJEGO Namaszczenia! JA jestem zazdrosnym BOGIEM. (Wyj. 20:5, Ez. 39:25, Nah. 1:2)

Usuńcie imię człowieka z MOICH Misji!

Zostaliście ostrzeżeni. Oddajcie chwałę i uznanie JEDYNEMU mającemu prawo do nazwania Misji SWOIM Imieniem – waszemu MISTRZOWI i ZBAWICIELOWI – TEMU, któremu, jak ogłaszacie, służycie i oddajecie cześć. JA nie dzielę się MOJĄ Chwałą z żadnym człowiekiem! (Iz. 42:8)

Jest fałszywa doktryna rozpowszechniana w tych Czasach Końca i w niektórych z MOICH kościołów, gdzie MOJE Namaszczenie zostało wylane. Duch pychy i religii rozprzestrzenił kłamstwo, które wypowiadają pastorzy: „Tylko my mamy autorytet, aby mówić, kto może się modlić, a kto nie. Wam nie wolno modlić się jeden za drugiego bez naszego pozwolenia.”

Nawet JAHWEH Wszechmogący, STWÓRCA Nieba i Ziemi, nie powiedziałbym takiej rzeczy!

MOJE Słowo jasno stwierdza: „Módlcie się jeden za drugiego!” (Jakuba 5:16)

JA nie mam względu na osoby (Dz. Ap. 10:34) a więc dlaczego miałbym pozwolić na taką rzecz?!

Wygońcie tych fałszywych pasterzy z MOJEGO Domu! Powiedzcie im, że znacie Słowo BOŻE. Przestańcie wierzyć w to i rozprzestrzeniać to kłamstwo!

Tak, są ludzie, którzy usiłują was przeklinać zamiast błogosławić, ale przekleństwa te powrócą jedynie na głowy tych, którzy rzucają te przekleństwa przebrane za modlitwę. Duch okultyzmu, który szuka zniszczenia MOICH owieczek powróci jak bumerang na jego nadawcę!

RUACH ha KODESZ [DUCH ŚWIĘTY] jest w stanie ochraniać tych, o których się modlono.

Przestańcie próbować czynić to, czego nigdy nie mieliście czynić – to jest zadanie DUCHA ŚWIĘTEGO, to jest zadanie Dobrego PASTERZA i JA sam jestem tym Dobrym PASTERZEM!

JA jestem w stanie zatroszczyć się o wszystko, co MOJE!

Usuńcie belkę z waszych własnych oczu, zanim osądzicie, czy ktoś jest godny modlić się o innych!

Sąd rozpoczyna się od Domu JAHWEH!

Zamierzam oczyścić Dom w potężny sposób w 1997 zanim osądzę bezbożnych.

Grzech jest grzechem! Bezbożność jest nadal bezbożna!

JA nie jestem BOGIEM, który zmienia się z biegiem waszego czasu. JA jestem ten sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze! (Heb. 13:8)

Ponieważ pastorzy (duchowni, księża) odmawiają wykazania się odwagą, aby powstać i powiedzieć: „BÓG i JEGO Słowo mówią, że to grzech!”; oni obawiają się stracić swój status bezpodatkowy i pozwalają rządowi uciszać się ze względu na strach, to teraz będą mieli, kogo się obawiać – JA, JAHWEH!

Ponieważ pozostaliście w milczeniu i nie wypowiedzieliście się, mówiąc: „Nawróćcie się, bo w przeciwnym razie strawi was ogień piekielny!” ta rzecz, której wy, pastorzy i misjonarze (duchowni, księża), obawialiście się, przyjdzie na was nagle – nie będziecie już dłużej mieli swojego statusu zwolnienia z podatku! Zamierzam pozwolić rządowi na odebranie go, abyście ponownie wypowiadali się bez obawy o tym, czym jest grzech! To będzie znakiem dla was, że to Proroctwo jest ode MNIE, gdyż zobaczycie, jak się to wypełnia!

Awans przychodzi znikąd indziej jak tylko z północy, którą jest Niebo! To JA awansuję jednego, a degraduję drugiego.

Wielu będzie zdegradowanych w 1997 – tych, którzy czerpali korzyści sprzedając dary DUCHA ŚWIĘTEGO! To nie było wasze, abyście mogli to sprzedawać! Ci, którzy wstąpili do posługi [duchowej] myśląc, że to jest sposobem na szybkie wzbogacenie się, a niektóre najbardziej znane misje są bardzo chciwe, albo nawrócą się, albo upadną! Zobaczycie, jak się to wypełnia.

Misjonarze, którzy trwają w ukrytym grzechu, podobnie jak w poprzednich latach, zostaną ujawnieni i zawstydzeni na oczach całego świata! Duch przywódcy duchowego jest, bowiem duchem zboru. Muszę uczynić otwarte widowisko i zganić tych, którzy głoszą Słowo BOŻE, a mimo to nie mają bojaźni przede MNĄ; którzy myślą, że jestem zaślepiony ich dobrymi uczynkami! To nie przez wasze dobre uczynki dostajecie się do Nieba, żeby żaden człowiek się nie chlubił! (Efez. 2:9)

Komu wiele dano, od tego wiele się wymaga! (Łuk. 12:48) Pastorzy (księża, duchowni), ewangeliści, prorocy, misjonarze, MOJE dzieci – wy jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie! Niektórzy wiedzą więcej od innych, ale wtedy są oni pociągnięci do odpowiedzialności bardziej, gdyż mają tę świadomość, aby MNIE nie obrażać.

W 1997 przebadajcie się i porzućcie grzeszny styl życia oraz duchy pychy i buntu, ponieważ JA jestem BOGIEM, który wie, widzi i słyszy wszystko! Ci, którzy nazywają się MOIMI owcami i misjonarzami (duchownymi) będą pociągnięci do odpowiedzialności za to, że wiedzą co jest Święte, a praktykują bezbożność! Ci pastorzy (duchowni, księża), którzy tylko udają, że miłują i dbają o owieczki, ale tak naprawdę nie dbają już więcej, będą degradowani. Jeśli trwali w tym z chciwości, poznają biedę.

W 1997 Sąd rozpocznie się od Domu JAHWEH w potężny sposób i jeżeli wy, będąc sprawiedliwymi z trudem jesteście zbawieni, o ile bardziej powinni się obawiać grzesznicy! (I Piotr 4:18)

Sprawdzajcie Ducha, który mówi a zobaczycie, że to Głos RUACH ha KODESZ [DUCHA ŚWIĘTEGO] przemawia z tej Prorokini, aby upominać, błogosławić i budować Świętych BOŻYCH i rozgłaszajcie głosem trąby zagładę wrogów Ewangelii JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Nie dotykajcie MOICH Namaszczonych ani nie czyńcie krzywdy MOIM Prorokom!” (I Kron. 16:22; Psalm 105:15)

Nie kamienujcie tego Posłańca za przekazanie MOJEJ Wiadomości, ponieważ krzywda przyjdzie do tego, który wypowiada słowo przeciw MEMU Posłańcowi.

Poddajcie MNIE próbie a zobaczycie, czy nie jestem BOGIEM Trawiącego Ognia!

Ogień piekielny to MÓJ rozniecony Gniew! Niechaj nie roznieca się on przeciwko wam!

Kopiujcie to i dawajcie wszystkim, którzy mają uszy do słuchania. Niechaj wszyscy inni pozostaną głusi! Tylko dlatego, że nie wierzą nie oznacza, że nie uczynię tego co powiedziałem. To się wydarzy! Księga Ezechiela 3:17-21 mówi: Ostrzeż ich, a jeśli nie posłuchają, ich krew nie będzie na twoich rękach! Jeśli nie ostrzeżesz ich i nie przekażesz im tego Proroctwa to wtedy oni umrą w swoim grzechu, ale ich krew będzie na twoich rękach!

JA posyłam MOICH Proroków, aby ostrzec zanim nadejdzie zagłada. (Amos 3:7) JA posyłam MOICH Proroków, aby zapowiedzieć nadchodzące błogosławieństwo, zanim to błogosławieństwo nadejdzie!

 

 ******* Koniec Proroctwa *******

 

 

 

Dane pastor Eliszewie Elijahu [Sherrie Elijah] dnia 31-go grudnia 1996 roku Rev. Eliszewie Elijahu kiedy najmniej tego oczekiwała podczas, gdy pisała do kogoś i dziękowała za modlitwę.

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

Linki do filmow Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos

https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

 

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018