Proroctwo 11  

POWSTAŃCIE, PRZEMÓWCIE I

POWIEDZCIE DIABŁU W MOIM IMIENIU, ŻEBY SIĘ ZAMKNĄŁ! 


Przekaz otrzymany przez Apostoła Eliszewę Elijahu.

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD – skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenie – tłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczyk – potomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16 

„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Nie powstrzymujcie darów, które wam dałem! 

Wielu jest powołanych, niewielu wybranych.

Wojska Gedeona były powołane, ale niewielu zostało wybranych. JA, wasz BÓG OJCIEC przesiałem ich.

MOI umiłowani, tak mówi JAHWEH, wiedzcie to, że JA nie powołałem was, aby się wam nie powiodło, ale abyście odnieśli sukces w MOIM Imieniu. JA nie rozpoczynam dobrego dzieła, aby potem go nie skończyć. 

To powołanie nie jest od was, ale ode MNIE. Czy MOJE Słowo nie mówi, że JA wybieram słabych, aby objawiła się MOJA moc?

1 Koryntian 1:23-28

23 my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, 24 dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. 26 Przeto przypatrzcie się bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć 28 i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest unicestwić.


2 Koryntian 12:9

Lecz ON powiedział mi: „Wystarczy ci MOJEJ łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc MESJASZA.

Wszyscy będą wiedzieć, że to nie wy posługujecie, ale JA poprzez namaszczone naczynia gliniane.

Eliszewa nie może przypisywać sobie zasług za cokolwiek czyni ona dla MNIE, i tego nie robi, gdyż ona wie, że to nie pochodzi od niej, lecz ode MNIE. Ona wie, że teraz JA przemawiam przez nią do was. Lekarze, którzy praktykują manipulację umysłu, powiedzieliby, że to jest choroba umysłowa. Ale poddawanie się TEMU, który dał wam usta, emocje i umysł nie jest chorobą umysłową! 


Jednakże uznanie czy nawet wiarę w to, że BÓG może przemówić przez osobę, lekarze uważają za chorobę umysłową. Nie byłoby Biblii, gdyby udało im się przekonać o tym MOICH Uczniów. 

Tak, istnieje oszustwo, i ci ludzie są umysłowo chorzy, ale MOI Prorocy nie są jednymi z nich. Szatan powoduje chorobę umysłową i ci chorzy umysłowo potrzebują wyzwolenia. 

Czy oni nie oskarżyliby Piotra, który chodził po wodzie, o samobójcze skłonności, o ułudę wielkości?
(Mateusza 14:28-31)

Tych troje hebrajskich dzieci – czy oni nie powiedzieliby, że te hebrajskie dzieci, które zostały wrzucone do rozpalonego pieca, miały kompleks męczenników, ducha samobójstwa? (Daniela 3:14-25) 

Ale ciało jest zawsze w stanie wojny z DUCHEM ŚWIĘTYM (RUACH ha KODESZ) wewnątrz was
(Gal 5:17).

Wy musicie przezwyciężyć ciało, aby posługiwać jako misjonarze. Możecie odnieść sukces, jeśli robicie to w MOIM Imieniu, ale zawsze jest wojna.

Po każdym Proroctwie, Prorok musi walczyć przeciw swojemu ciału, gdy ono powstaje i mówi: 'Za kogo się uważasz, że przemawiasz do ludu JAHWEH i mówisz, że to ON przemawia?'.

Galatów 5:16-18, 22
Rzymian 7:22-25; 8:6

Jeśli to nie zdarza się MOIM Prorokom i oni nie przyznają się do tej wojny, to wtedy JA nie przemawiam przez nich! 

Pewnym znakiem, że MÓJ Duch przemówił lub napisał przez osobę jest to, jeśli oni doświadczą takiego głosu, który powoduje, że zastanawiają się: 'Czy to rzeczywiście TY, JAHWEH?' 

Ta, która teraz do was pisze, wasza siostra ma ciągle te zmagania, gdyż czuje się niegodna, aby być użytą w ten sposób. JA muszę przypominać jej tak, jak zamierzam przypominać innym, sprawiając, by dzielono się tym z innymi – czy wy naprawdę myślicie, że możecie przemawiać tak pięknie w pełni mocy Namaszczenia? Czy naprawdę uważacie, że macie tyle mądrości?

Zawsze MOI prawdziwi prorocy powiedzą: 'Masz rację, to nie mogę być ja.'

Czy naprawdę myślisz, że masz tego rodzaju odwagę? 

Zatem powiedzcie: 'Przebacz mi, OJCZE Niebiański, to musisz być TY, gdyż ja nie mogę, ani nie mam pragnienia czynić takiej rzeczy, aby mówić: „Tak mówi JAHWEH", kiedy to nie jest prawdą.' 

To jest oznaka prawdziwego proroka – oni nie dowierzają ciału, ale pokładają ufność w RUACH ha KODESZ, która ich używa. Oni wiedzą, że nie mogą nic uczynić lub nie pragną nic uczynić bez Ducha RUACH ha KODESZ, która ich do tego namaszcza. [Jana 15:4-5]

Przestańcie obawiać się darów, które wam dałem! 

JA nie będę zmuszać was, abyście odżywiali MOJE owieczki, mimo to pójdziecie do Nieba, ale wasze nagrody nie będą tak wielkie, a JA wzbudzę innego by zajął miejsce, na którym ty powinieneś/powinnaś być. Dusze czekają na ciebie, abyś im niósł/niosła duchową pomoc. 

Strach jest przeciwieństwem wiary. 

Ponownie powtarzam to potwierdzenie, ale przestańcie wystawiać MNIE na próbę względem tego, co już zostało potwierdzone.

Nie ma wiele czasu. MOJE przyjście jest bliskie. Czyńcie to, co zamierzacie dla MNIE czynić teraz, a nie później!

Właśnie teraz potrzebuję MOICH misjonarzy, MOICH wojowników.

Teraz potrzebuję tych wybranych, aby zbierali żniwo dusz.

To teraz was potrzebuję, abyście byli rybakami mężczyzn i kobiet.

JA teraz potrzebuję Proroków, aby przemawiali. Teraz potrzebuję ewangelistów o duchu takim jak Jan Chrzciciel, aby wystąpili!

Teraz jest czas Zbawienia, jutro może być za późno! Tak wielu z tych powołanych czeka do jutra aż warunki będą dla nich odpowiednie. Jednakże jutro i odpowiednie dla nich warunki nigdy nie nadchodzą. Obudźcie się! To jest oszustwo wroga! 

Innym oszustwem jest: 'Ja nie jestem godny głosić Ewangelię JAHUSZUA ha MASZIJACH; mam zbyt dużo problemów; ja mam przeszłość przynoszącą mi wstyd; nie możesz mnie użyć' 

Obudźcie się! JA jestem Tym, który wybiera, kto MI służy, a nie wy! Czy JA nie wybrałem Pawła, aby służył MI w potężny sposób? A on był mordercą tysięcy Chrześcijan! (Dzieje Apost. 22:4) O ile gorszą przeszłość mógłby on mieć? Jednakże JA wziąłem tę przeszłość i użyłem ją dla MEJ chwały, czci i honoru. To, co szatan zamierzał ku złemu, JA obróciłem ku waszemu dobru. To jest to, co JA czynię. 

JA nie powołuję do misji ludzi, którzy nie cierpieli. Oni nie utożsamialiby się z MOIMI cierpiącymi dziećmi. Wy nie wiecie o tym jak bardzo boli rana, dopóki sami nie zostaniecie zranieni. Kto lepiej dba o zranione owieczki, aniżeli ten, który sam poznał ból?

Nie będziecie wiedzieć jak wyprowadzić kogoś z grzechu pod Krzyż Kalwarii, jeśli sami nie mieliście czegoś do utożsamiania z nimi – grzesznik zbawiony przez Łaskę!

Jak możecie usługiwać tym, którzy podupadli, jeśli sami tym czy innym razem nie myśleliście, że straciliście wiarę we MNIE?

JA sprawię, że wasza największa słabość będzie waszą największą siłą, gdyż JA wykorzystam tę słabość i pomogę wam ją pokonać i udowodnię realność JAHUSZUA. 

Kiedy JA potwierdzam, że zostaliście wybrani, nie stójcie tam i nie pytajcie MNIE: 'Dlaczego ja?'

Wiedzcie tylko to, JA jestem tym wielkim 'JA JESTEM' i JA nie popełniam błędów.

Jednakże to jest ciągle wasz wybór, czy zechcecie być MI posłuszni. Będziecie jednak nieszczęśliwi i zawsze świadomi, że sprzeciwiliście się MEMU powołaniu w waszym życiu, jeśli odmówicie. 

Oto, dlaczego powiedziałem, że „Wielu jest powołanych, ale mało wybranych.” Kim zdecydujecie się zostać? 
JA już wiem, co wybraliście. Czy MOJE Słowo nie mówi: „Ci, którzy przykładają swoją rękę do pługa i patrzą wstecz, nie są godni”?
(Łuk 9:62)

Przyłóżcie swoją rękę do pługa! 

Pozostawcie waszą przeszłość pod Krzyżem Kalwarii! 

JA dopuściłem te rzeczy, które się wydarzyły, aby uczynić was mocniejszymi dla MNIE, a nie słabszymi, gdyż macie świadectwo ze złota a nie z mosiądzu. 

Użyjcie go, aby przyprowadzać dusze do MNIE. Użyjcie go, aby przynosić MI Chwałę, Cześć i Honor. 

JA, wasz MISTRZ, JAHUSZUA ha MASZIJACH, powracam wcześniej, niż myślicie, podczas, gdy zło szerzy się w tym świecie coraz bardziej, a źli obnoszą się z grzechem na MOICH Oczach mówiąc: 'I co zamierzasz z tym zrobić, BOŻE?’

JA pokażę im, co zamierzam z tym zrobić! Tak, jak pokazuję MOIM dzieciom, kiedy daję im klapsa, tak JA ukarzę tych paradujących z MOIMI Przykazaniami, homoseksualizmem, niemoralnością i Biblią na MOICH oczach, i mających czelność drwić ze MNIE! 

Nadchodzi! MÓJ gniew nadchodzi na tę ziemię, nierozcieńczony!

Jako że uczą dzieci grzeszyć i że MOJE słowa nie są już aktualne, potężnie za to zapłacą! 

JA byłem BARANKIEM Ofiarnym tylko raz! Następnym razem powracam jako potężny wojownik, ale najpierw zabiorę MOJE dzieci do domu.

MÓJ Gniew jest zarezerwowany dla wrogów, a nie dla MOICH dzieci. MOJE dzieci, te miłujące i służące MI, których grzechy są zmyte w przelanej na Kalwarii Krwi, nie muszą się niczego obawiać. 

Ale MOI wrogowie nigdy nie dowiedzą się.  Taki strach! Bo to, czego się obawiali zstąpi na nich, a to czego się nigdy nie lękali, pochłonie ich. 

Ponieważ MOJE Imię jest używane, jako przekleństwo w środkach masowego przekazu i wszystko, co jest Święte jest tam wyśmiewane, JA udowodnię, że jestem wszechmocnym BOGIEM, wielkim JAHWEH 'JA JESTEM'!

A to nie JA jestem wyśmiewany i przeklinany – to wy, którzy słuchacie tego i nie jest wam przykro, że to słyszycie, i zatwardziliście swoje serca i pozwoliliście na to, i nie wypowiedzieliście się przeciw temu!

MOJE dzieci, odbierzcie z powrotem środki masowego przekazu w MOIM Imieniu! 

Nie słyszycie, żeby przeklinano Buddę, szatana czy Mahometa, ale słyszycie jak przeklinane jest Imię JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH). Słyszycie jak BÓG, któremu służycie, jest przeklinany! 

To nie BÓG Wszechmogący jest przeklęty – to ten, który wypowiada te przekleństwa nad samym sobą! Tylko Krew JAHUSZUA ha MASZIJACH obmyje ich do czysta z tego grzechu. 

Mówię wam: spójrzcie na wulkany i trzęsienia ziemi, na grozę na niebie, a będziecie wiedzieć, jak blisko jest MOJE przyjście, gdyż JA kontroluję tę jedną rzecz, której człowiek nie może i nigdy nie będzie kontrolował – żywiołów na niebie oraz pogody! Człowiek nie może powstrzymać wulkanów, trzęsienia ziemi, śniegu lub zimna czy gorąca, tornad, huraganów, powodzi z ulewnym deszczem.

Podczas, gdy zły staje się gorszym, dobry staje się świętszym, JA dzielę teraz MÓJ lud, a MOJE przyjście jest bliskie.

Czyńcie szybko to, co macie czynić dla MNIE! 

Starsi mają być traktowani z miłością i z szacunkiem, gdyż są osobami starszymi, które są skarbcami znacznej wiedzy. Oni są MOIMI skarbami na tej Ziemi, jednak jak wielu z nich jest zapomnianych, zamkniętych, traktowanych jak niechciane śmieci?! Ich własne dzieci legalnie zabijają chorych i upośledzonych, …” Oni są obciążeniem finansowym; niechaj biedni poumierają; skończmy z opieką społeczną; jaki z nich pożytek?” 

Czy JA nie powiedziałem, że biedni zawsze będą z wami? Ale wy mieliście dzielić się z nimi tym, co macie. 

Żywcie biednych, ubierajcie nagich – waszych Braci i Siostry, tych nazywanych MOIM Imieniem, obmytych w MOJEJ Krwi – a wy udajecie, że ich nie widzicie.

[Mateusza 25:37-40]

JA ich widzę. JA słyszę ich wołania! Pozwalam na to by zobaczyć jak wielu to obchodzi, ale przez Łaskę BOGA (JAHWEH), proszę bardzo, jesteś opiekunem swego brata.

[Rodzaju 4:8-10] 

Kiedy jedna część ciała CHRYSTUSA cierpi, Ono całe cierpi!

[1 Koryntians 12:25-27]

Przestańcie ignorować ten ból!

Równie morderstwa niewinnych dzieciątek – jeszcze w łonach swoich matek są rozrywane w tak okrutny sposób, a wy myślicie, że skoro ten grzeszny świat to legalizuje, to jest to legalne według MNIE!

Nawet dla waszych morderców w celach śmierci staracie się wymyślić miłosierną i szybką śmierć. Prawa przyznają przynajmniej dodatkowe 10 lat w większości przypadków na koszt podatników – za wasze pieniądze z podatków – aby przedłużyć ich życie, aby wynaleźć bardziej miłosierne sposoby zabicia tych, którzy odebrali życie bez jakiejkolwiek litości.

Natomiast dzieciątka tak cenne dla MNIE, dzieciątka, których dni do urodzenia liczyłem, w które włożyłem MEGO Ducha, sprawiając by rosły silne i zdrowe w łonach matek, aby oddychały w czasie narodzin i te niewinne niemowlęta, które nigdy nie zaznały niczego, co złe, są torturowane, podczas gdy ich niesłyszalne krzyki odbijają się echem w MOICH uszach! 

Ci, którzy dokonali tych aborcji, a nie przyznali się, ani nie prosili o przebaczenie i nie odwrócili się od tego grzechu: przez całą wieczność będziecie słyszeć wrzaski tych wszystkich dzieciątek jako jedną z kar czekających na was w Piekle! Nigdy nie będzie przerwy od tego płaczu mordowanych dzieci i ich wrzasków!

Czy wiecie jak płaczące niemowlę działa na wasze nerwy? Wyobraźcie sobie miliony (brzmiące) w waszych uszach na wieczność! 

Wyznajcie swój grzech, proście o przebaczenie i nawróćcie się natychmiast pielęgniarki, lekarze, kobiety czyniące te rzeczy dla waszego własnego dobra! Nawróćcie się natychmiast politycy, którzy zatwierdziliście te prawa! 

Sądzie Najwyższy – nie jesteś najwyższy w MOICH Oczach. Nie jesteś ponad MOIMI Prawami. Jedynie sam Wszechmocny BÓG JAHWEH jest Najwyższy. 

Wszechmocny BÓG JAHWEH sam jest Sędzią i Ławą Przysięgłych i Wykonawcą wyroku!

JAHUSZUA ha MASZIJACH przyszedł, abyście mieli życie i to życie w obfitości. 

Nawróćcie się! Odwróćcie się od tego grzechu, ponieważ będziecie odpowiadać przede MNĄ! Krew nienarodzonych jest na waszych rękach! – Dlaczego? Ponieważ JA dałem ludzkości wybór. Wybór by posłuchać tego, co jest instynktem danym każdej kobiecie i każdemu mężczyźnie, aby chronić młode, wychowywać młode.

Ale pomimo to one są bestialsko mordowane! 

Biada tym, którzy nazywają to „legalnym”! 

Biada lekarzom i pielęgniarkom, którzy biorą udział w tym morderstwie! 

Biada politykom, którzy zatwierdzili te prawa zarzynania niewinnych dzieciątek! 

Biada wam, którzy milczeliście o wiele za długo, gdyż JA słyszę ich wrzaski! Dusze tych dzieciątek powracają do Nieba, skąd przyszły. Ale ich dusze są wyrwane z tego świata bezlitośnie. Okrucieństwo, jakiego nie da się opisać! 

JA pozwalam duszom odejść tylko po to, aby udowodnić nieludzkość człowieka do człowieka, znając wybór, jaki podjęła ta matka, smucąc się i dając jej każdą okazję do nawrócenia się, wiedząc, że tego nie uczyni, rozgniewany, ponieważ ona nie nawróci się! 

Powiedz im, powiedz im MOJA Córko kolejny raz, gdyż nawet ci nazywani MOIM imieniem jednak nic nie robią, tylko potrząsają głowami!

A inni, których z dumą nazywam MOIMI Dziećmi, oddają swoje życie, reputację i finanse, aby chronić niewinne dzieci w łonach matek – to są ci, których wynagrodzę. 

Dlaczego kościoły nie wspierają tych chętnych do poświęcania wszystkiego, aby protestować przeciw tym mordom niewinnych dzieci? Oni tracą swoją pracę, są więzieni, wyśmiewani, a dlaczego? Ponieważ usłyszeli MÓJ Głos i MOJE przekonywanie, które powiedziało: 'Przemów! Nie pozostawaj w milczeniu!' – JA usłyszałem ich modlitwy; JA widziałem ich łzy i odczułem ich ból, czy wy także? 

Podczas każdego zgromadzenia kościelnego powinno się modlić za nich. Na każdym zgromadzeniu powinno się modlić o MOJE przekonanie, MÓJ Sąd nad tymi czyniącymi te rzeczy, pozwalającymi na te morderstwa, jednakże jak niewielu to czyni. 

Jestem boleśnie rozgniewany, gdyż wy mówicie, że jesteście MOIMI, ale ignorujecie te krzyki nienarodzonych i krzyki tych, którzy poświęcają wszystko, co mają, aby ochraniać i powstrzymać tę rzeź nienarodzonych! 

Powstańcie! Przemówcie w MOIM Imieniu! Módlcie się! Módlcie się! Módlcie się, aż zobaczycie koniec tego horroru! 

Chcecie wiedzieć, dlaczego pozwoliłem, aby to trwało?

Dlatego, że JA czekałem, aby MOJE dzieci wzywały MOJEGO Imienia by to powstrzymać, aby udowodniły, że im zależy!

Nie tylko garstka, ale miliony powinny były przemówić, gdy te prawa przeciwne MOIM Prawom zostały zatwierdzone. Nie powinno być ani jednego nabożeństwa bez takiej modlitwy! 

Pastorzy
(duchowni, księża, zakonnicy) zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności! Zostaliście ostrzeżeni!

Zgromadzenia wiernych, ostrzeżcie swoich pastorów (duchownych, księży, zakonników). Oni mają reprezentować MNIE. Ponaglajcie ich podczas każdego nabożeństwa, aby modlili się o koniec tego horroru, aby MÓJ Sąd spadł na tych, którzy nie chcą się nawrócić! 

Przestańcie oferować MI letnie modlitwy – JA nie będę słuchał! 

Oferujcie MI modlitwy z pasją i z sercem, które się troszczy. Zaprzestańcie rytualnych modlitw, które są wyuczonymi na pamięć słowami – JA nie będę słuchał – to pochodzi z waszych umysłów i ust, ale nie z serc! 

Wielkie leje otworzą się w ziemi i ziemia połknie te kliniki aborcyjne! Nic, co uczynił człowiek, ale MOJA Ręka będzie uderzać ziemię, gdzie najwięcej krwi przelano, niewinnej krwi, gdyż nawet na wojnie nie przelewa się niewinnej krwi w taki sposób!

Ale to na ołtarzach szatana te dzieci są zabijane ze względu na wygodę, próżność, egoizm, strach oraz chciwość. 

JA dam im powód do strachu – oni będą się bać Wszechmocnego BOGA JAHWEH, który stworzył te dusze, które oni tak okrutnie mordują! Będą się bać JAHWEH, z którego drwią, mówiąc: „To jest legalne.” Będą się bać tych, którzy stawiają przed nimi chrześcijan, aby ostrzegać ich, że to jest morderstwo, to jest grzech! Gdyż nie to, co czynią chrześcijanie będzie ich trwożyć, poza modleniem się i poruszaniem Ręką JAHWEH poprzez te modlitwy. 

Ale te kobiety, lekarze, pielęgniarki, politycy, ci aprobujący te morderstwa MOICH niewinnych dusz, będą widzieć MOJĄ Twarz i MOJEGO Ducha na MOICH dzieciach posłanych, jako oddziały modlitewne. 

Pamiętajcie mury Jerycha, pamiętajcie jak to nie ludzkie ręce zburzyły mury Jerycha! Tak też będzie ponownie uczynione i oni nie będą w stanie budować tych klinik aborcyjnych wystarczająco szybko.

[Jozue 5:13-20] 

Powiedz im MOJE dziecko i ucz ich. 

Jest jeszcze czas na nawrócenie, ale wkrótce go nie będzie.

Pamiętajcie o Sodomie i Gomorze! To nie ludzkie ręce spuściły deszcz siarki i ognia – spadł z nieba, gdzie jest przechowywany i przyjdzie ponownie! 

[Rodzaju 18:1-33; 19:24-25]
[Powt. Prawa 22-24; Psalm 11:4-6; Izajasza 30:27-33; 24:5-10; 38; Ezechiela 18, 22-23; Apokalipsy 14:9-10; 2Piotra 3:7-13]

Nikczemnicy – ci, którzy dopuszczają się tych i o wiele gorszych rzeczy – zostaliście ostrzeżeni! Wasze prawa mogą legalizować homoseksualne małżeństwa, ale JA ogłosiłem, że to jest grzech, to jest drwina z małżeństwa i z tego, co JA stworzyłem, aby było Święte. To nie jest zalegalizowane w MOICH Oczach! (Kapłańska 20:13)

Pastorzy (duchowni, księża, zakonnicy), niektórzy z was przyłączyli się do tych miłosnych uczt cudzego ciała – poprzez milczenie, wy wzięliście w nich udział. 

Powstańcie! Przemówcie! Powiedzcie grzesznikom w MOIM Imieniu, aby się zamknęli! 

Nie słuchajcie już więcej ich kłamstw! 

Ich celem są dzieci – zostaliście ostrzeżeni – wasze własne dzieci.

Musicie się nawrócić teraz, bo inaczej także wycierpicie to, co ma przyjść i szybko nadchodzi – zostaliście ostrzeżeni! 

Tak przejęci swoim statusem bezpodatkowym, ale nie martwicie się o to, co uczyni wam BÓG, któremu jak twierdzicie służycie, za to, że nie modlicie się przeciwko temu i nie poruszacie MOJEJ Dłoni by to zakończyć. 

Ponownie: Nigdy nie powinno być nabożeństwa kościelnego bez zakończenia modlitwą o to, by położyć kres temu duchowi, który został posłany, aby zbezcześcić wszystko, co jest Święte. 

Modlitwa sprawiedliwego znaczy wiele. (Jakuba 5:16)

Letnich modlitw JA nie słyszę i nie znoszę!

Bądźcie albo gorący, albo zimni, ale nie przychodźcie do MNIE letni, bo wypluję was z MOICH ust! 

Nie mówcie, że jesteście MOI, jeśli nie stajecie w obronie wszystkiego, co Święte lub pozostajecie w milczeniu widząc jak inni stają za Świętością i doznają prześladowań ze względu na MNIE i nie pomagacie im jak tylko możecie, ze strachu przed utratą waszego zwolnienia z podatku. 

Stracicie więcej niż swoje zwolnienie z podatku, stracicie więcej niż swoje życie – stracicie wasze dusze! 

Zostaliście ostrzeżeni! 

Teraz jest ten czas – powstańcie!

Przemówcie!

Powiedzcie poganom, aby się zamknęli w Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH!

Jeden z JAHUSZUA ha MASZIJACH po jego stronie jest większością. Milion bez JAHUSZUA u swoich boków to mniejszość. 

Teraz jest ten czas.

 

******* Koniec Proroctwa *******

Zbite, gliniane naczynie, ale potężny wojownik JAHUSZUA MESJASZA! 

Pastor Eliszewa Elijahu 

Komentarz: 

Od teraz mam nakazane, aby zapisywać czas. Nie wiem, dlaczego. Również podczas zapisywania tego Proroctwa, straciłam połączenie z Internetem. Próbowałam powtórnie połączyć się, ale tylko odkryłam, że wszystkie linie telefoniczne są atakowane w pewien sposób, przez dwie godziny. To jeszcze nie zostało wysłane, jest 3:37 po południu i nawet nie mogę połączyć się z operatorem. 

Godzinami jest informacja: 'Ta linia jest zajęta'. Nigdy przedtem się to nie zdarzyło. Ja pokrywam ten komputer i e-mail z proroczym Przekazem, przelaną na Kalwarii Krwią JAHUSZUA HA MASZIJACH. Wierzę, że wszyscy, którym RUACH HA KODESZ chce dać ten przekaz otrzymają go. Nie jestem w stanie połączyć się przez całą noc i wysłać tego tej nocy. Nie mogę nawet połączyć się z operatorem lub wykonać połączenia międzymiastowego. Coś się stało w niebiosach, podczas gdy to piszę. Tylko miejscowe rozmowy telefoniczne mają połączenie. 

To jest pierwszy raz, gdy powiedziano mi, abym zaczęła dołączać czas. Zobaczycie, że coś się stało, co ma związek z tą datą i godziną. Ja nie wiem, co. Gdziekolwiek to Proroctwo jest umieszczone w Internecie lub wysłane ja proszę o załączenie kompletnej strony. 

Gdyż jest jakiś powód i ponownie ja wiem, że to JAHWEH nakazuje mi powiedzieć, nie zmieniajcie, ani nie usuwajcie ani jednego słowa. Pozostawcie wszystko w całości tak, jak ja wysyłam. Diabeł musi być wściekły. Ostatecznie, to jest wysyłane przez fale radiowe, a Biblia mówi, że szatan jest księciem i rządzi ze swoimi zwierzchnościami w powietrzu. Ale ja pokrywam fale eteru, poprzez które to jest przesyłane oraz komputery przelaną Krwią JAHUSZUA a także usługi telefoniczne i internetowe. Krew JAHUSZUA z Kalwarii i Nazaretu jest przeciw tobie, szatanie. Demony, wy nie możecie przekroczyć Krwi, w Imię JEZUSA (JAHUSZUA). Linie telefoniczne teraz o godz. 11:15 wieczorem działają. Teraz to może być wysłane. Ci z uszami RUACH HA KODESZ usłyszą głos naszego Wszechmocnego BOGA JAHWEH, wszyscy inni pozostaną głusi. W Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH, RUACH HA KODESZ posyła SWOJE Przekazy wszystkim, którzy rozpoznają Głos naszego MISTRZA i STWÓRCY. 

Tylko dla Twojej, JAHUSZUA, Chwały, Czci i Honoru, proszę. Amen. 

Obrażając niektórych, którzy nie chcą słuchać; oświecając innych, którzy chcą słuchać. Z umiłowaniem, wasza siostra, rozbite gliniane naczynie, ale potężny wojownik i Oblubienica JAHUSZUA. 

Apostoł Eliszewa Elijahu.

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@use.startmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Kontakt z Misją Amightywind:

https://amightywind.pl/pl/contact.html

Linki stron angielskich Misji Amightywind

https://www.amightywind.com/en/index.html
www.allmightywind.com

Linki internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
https://amightywind.pl/pl/index.html

 

Linki do filmow Misji Amightywind:

https://www.yahstube.com/profile/amightywind-polska/9/?sk=videos

https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

 

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018