Powiadomienie

* * *

Ukochani, którzy miłujecie Słowo BOŻE, zgromadzenia kościelne i misyjne w Polsce, powiadamiamy Was, że:

Brat Adam, starszy misjonarz w Misji Ostatniej Szansy Amightywind zakończył wizytę w Polsce i odwiedził polskie zgromadzenia z ostrzeżeniem od JAHUSZUA HA MASZIJACH, że zniszczenie nadchodzi na Polskę. A oto krótka relacja poniżej.Relacja z Podróży Misjonarskiej po Polsce

* * *

Ukochani, wszyscy Bracia i Siostry, którzy przyjmujecie Słowo BOŻE z Proroczej Misji Ostatniej Szansy - Amightywind, mamy dla was radosne sprawozdanie z odwiedzin Brata Adama w Polsce. Poniższe zdjęcia przedstawiają odwiedziny domowych zgromadzeń w kraju. Niezwykła życzliwość, opieka i serdeczność naszych Braci i Sióstr, którzy podejmują nas, towarzyszła nam w podróży. Spędziliśmy piękny, błogosławiony czas wśród rozmów, gorących modlitw, wspólnych komunii, otrzymywania Słów Proroczych, sczytania Słowa BOŻEGO dla chwały naszego OJCA ŚWIĘTEGO w Niebie ABBA JAHWEH, SYNA JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ)!

henryk1.jpg Proroctwa!A oto chwila przyjmowania komunii, często mamy głowy nakryte szalami dla okazania czci BOGU, a także naszej pokory przed BOGIEM. My odczuwamy szczególny wzrost Namaszczenia w Amightywind od Święta Rosz ha Szanah, lub inaczej Święta Trąb. Jest to Święto biblijne. Bardzo mało Polaków wie o tym BOŻYM Święcie, podobnie jak i o innych biblijnych Świętach, a przecież to PAN BÓG, nasz OJCIEC ŚWIĘTY JAHWEH, nakazał obchodzić te święta i my, miłujący BOGA Polacy powinniśmy powrócić do BOŻYCH nakazów bez względu na bezbożne zarządzenia kościołów, czy polityków. Wzywamy wierzących w rządzie i w kościołach do powrotu do naszego BOGA, którego Słowa są w Biblii Tysiąclecia, Warszawskiej, Gdańskiej i innych! Proszę przeczytać rozdział 23 z Księgi Kapłańskiej. To jest dla dzieci BOŻYCH z Izraela i z całego świata, którzy przyłączą się do posłusznych wiernych z Izraela. Nadchodzi koniec czasów pogan i BÓG nasz nadchodzi sądzić żywych i umarłych. Na ziemi ostaną się tylko posłuszni BOGU zarówno posłuszni z Izraela jak i ze wszystkich narodów. Dlatego wzywamy wszystkich wiernych BOGU Polaków, aby poddali się BOGU i nawrócili się na Drogę Świętości wyznaczoną Przykazaniami BOŻYMI, jak na przykład 10 Przykazaniami BOŻYMI, tymi prawdziwymi z Biblii, a nie z kościołów, które pouczają zmienione przykazania, a także prawdziwymi BOŻYMI Świętami, a nie tymi fałszywymi, wymyślonymi przez kościoły! Więcej jest na stronie polskiej Misji Amightywind.

lidia1.JPG Proroctwa!Namaszczenie wzrasta na nas w Misji Amightywind również w związku z naszym posłuszeństwem co do Przykazań BOŻYCH. Kościoły wprowadziły fałszywe chrzty niemowląt, nakazują czczenie Marii, chociaż ona nigdy nie prosiła o to, ani BÓG nie pozwala na to, i wyrzuciły zupełnie Obrzezanie z pouczeń, a przecież zarówno Chrzest Wodny Żalu za Grzechy Na Odpuszczenie Grzechów jak i Obrzezanie przeszedł sam SYN BOŻY JAHUSZUA ha MASZIJACH, któremu tłumacze Biblii nadali w języku polskim imię JEZUS CHRYSTUS. BÓG dziś nakazuje powrót do JEGO nauki, do naśladowania JAHUSZUA ha MASZIJACH. Oblubienica JAHUSZUA z całego świata przyjmuje z radością pouczenia naszego BOGA, nawracając się z bezbożnych pouczeń dzisiejszych kościołów. AlleluJAH! My głosimy Izraelskie korzenie SYNA BOŻEGO JAHUSZUA MESJASZA, który narodził się z Izraelitki/Żydówki Miriam (Maryi), w izraelskiej rodzinie w Izraelu a nie w Europie, nie w Rzymie, ani nie w Warszawie. SYN BOŻY przestrzegał również Przykazania BOŻE, kiedy chodził po ziemi. Niechaj będzie błogosławione Imię naszego ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH, naszego ukochanego WYBAWICIELA, WŁADCY, KRÓLA i SĘDZIEGO!

asia1.jpg Proroctwa!Cieszymy się naszym BOGIEM, który nas zabierze do Nieba, daje nam wieczne Zbawienie. Śpiewamy MU i wychwalamy GO z całego serca! Misja Amightywind już istnieje 26 w Internecie i rozwija się błyskawicznie na całym świecie, informując o Prawdzie BOŻEJ i demaskując fałszywe pouczania kościołów. To nie jest ludzka teologia, ale pouczenia BOŻE! Pouczenia w Misji Amightywind są dane światu przez samego BOGA OJCA, tego OJCA ŚWIĘTEGO, który przemawiał do Adama i Ewy, do Noego, do Abrahama, do Mojżesza, do Apostołów, do dzisiejszych Apostołów i do wielu namaszczonych Dzieci BOŻYCH dookoła świata, w tym również do namaszczonych Dzieci BOŻYCH w Polsce.

lidia2 Proroctwo!Macie drodzy państwo okazję poznać prawdziwe nauki BOŻE, które nie są pouczane w popularnych kościołach. Te nauki są oznajmiane teraz przez Sprawiedliwego BOGA, którego Gniew narasta wraz ze zbliżaniem się czasu Wielkiego Ucisku! Teraz jest czas Zbawienia, drzwi do Arki zamykają się. Kto zlekceważy, zapłaci życiem i wielkimi cierpieniami. BÓG z litości wzbudził Prorok Eliszewę Elijahu oraz Misję Amightywind. Teraz my z litości pomagamy milionom Polaków w poznaniu prawdy dla ratowania swojego życia i pomagamy uniknąć cierpienia w piekle! Pomagamy dostać się do Nieba w zbawcze Ramiona JAHUSZUA ha MASZIJACH, zwanego Jezusem Chrystusem. Ostrzegamy, że w wielkim ucisku imię Jezus Chrystus przyjmie antychryst, i dlatego konieczne jest nauczenie się prawdziwego imienia SYNA BOŻEGO, Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH.

lidia2 Proroctwo!Oferujemy kościołom, misjom, grupom domowym pomoc w poznaniu świętych Proroctw BOŻYCH. Oferujemy pomoc za darmo, odwiedzając domy i kościoły za darmo. Oznajmiamy jasno, że to BÓG, nasz STWORZYCIEL, BÓG JAHWEH, SYN BOŻY JAHUSZUA ha MASZIJACH i DUCH ŚWIĘTY posyła Brata Adama z ostrzeżeniem, że nadchodzi zniszczenie na Polskę. Jednak zdumiewająca jest reakcja części religijnych organizacji i pastorów. Nie tylko wykazują brak zainteresowania, ale niektórzy wręcz odmawiają odczytania Słów BOŻYCH wobec ich zgromadzeń wiernych! Jest to równoznaczne z zakazaniem BOGU wstępu do ich kościołów i z próbą okiełzania Proroka BOŻEGO.
Na przykład, pastor Witold Kantorek, Kościół Zielonoświątkowy w Elblągu, zdjęcie powyżej, zakazał Bratu Adamowi przeczytać dwóch ważnych Proroctw BOŻYCH, które BÓG nakazał przeczytać w ten dzień dla elbląskiego zgromadzenia. Brat Adam dostarczył temu pastorowi Proroctwo dla Kościołów Zielonoświątkowych tydzień wcześniej osobiście. Również ostrzegawcze Proroctwo o nadchodzącym zniszczeniu zostało przeczytane dla zgromadzenia. A więc ten nieposłuszny pastor miał czas przeczytać BOŻE Słowa jak i również zapoznać się z internetową stroną Misji Ostatniej Szansy - Amightywind i poznać BOŻE Proroctwa. Dlaczego więc wystąpił on przeciw BOGU tydzień później? A przecież w Pierwszym Liście do Tesaloniczan 5:20 jest napisane: "proroctwa nie lekceważcie!"
A oto jego tłumaczenie: pouczenia Misji Amightywind są niezgodne z biblijną nauką Kościoła Zielonoświątkowego, który poucza o miłości, a nie o prawie Starego Testamentu, o DUCHU ŚWIĘTYM rodzaju męskiego a nie żeńskiego; obrzezanie już nie obowiązuje...
Jednakże takie tłumaczenie się jest bezbożną próbą usprawiedliwienia nieposłuszeństwa wobec TRÓJCY ŚWIĘTEJ! Pouczenia BOŻE, które BÓG nasz, TRÓJCA ŚWIĘTA: OJCIEC ŚWIĘTY JAHWEH, JAHUSZUA MESJASZ i DUCH ŚWIĘTY RUACH HA KODESZ daje przez Misję Amightywind są zgodne z Biblią Świętą. DUCH ŚWIĘTY IMMAJAH jest rodzaju żeńskiego, i Ewa została stworzona na obraz naszej MATKI w Niebie. DUCH ŚWIĘTY tłumaczy to w Proroctwach 89 i 90. Również Obrzezanie nie zostało zniesione, chociaż nie ma nic wspólnego ze Zbawieniem. Brat Adam zaoferował temu pastorowi znalezienie w Biblii pouczenia BOŻE, które byłyby pomocne temu pastorowi i kościołowi.
Na przykład Mateusza 5:17-18 "17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminie, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni."
A w Ewangelii Jana 14:15 ZBAWICIEL nasz mówi:
"Jeżeli MNIE miłujecie, będziecie zachowywać MOJE przykazania."
Lub też w sprawie DUCHA ŚWIĘTEGO, w Księdze Mądrości i w Księdze Przysłów, rozdział 8, pisze o DUCHU ŚWIĘTYM jako o NIEJ - MĄDROŚCI, a nie o NIM. Pastorowie i księża w Polsce powinni nauczyć się, że większość odnośników do DUCHA ŚWIĘTEGO w oryginalnych Pismach Proroczych Biblijnych jest rodzaju żeńskiego. Również obowiązuje czwarte Przykazanie BOŻE dotyczące Szabatu. A Szabat to nie niedziela ale czas od wieczora w piątek do wieczora w sobotę i jest siódmym dniem ustanowionym świętym od czasu Adama i Ewy, czyli dla całej ludzkości, a nie tylko Izraela. Potwierdza to pouczenie Apostoła Pawła w liście do Hebrajczyków 4:9 "A zatem pozostaje odpoczynek Szabatu dla ludu BOŻEGO". Podobnie zaniedbywane jest szereg innych ważnych pouczeń BOŻYCH, pouczeń biblijnych. A Księga Rodzaju 17 i Ezechiela 44:9 udowadniają bardzo ważne znaczenie obrzezania dla nas, chociaż to nie ma związku ze Zbawieniem. Również kaznodzieje zapominają pouczać, że SYN BOŻY, JAHUSZUA ha MASZIJACH i Apostołowie byli obrzezani! Tu przedstawiam tylko skrótowo urywki Pisma Świętego potwierdzające dzisiejsze pouczenia BOŻE zawarte w Proroctwach Misji Amightywind. Jednakże pastor Witold Kantorek nie był zainteresowany we wzroście poznania biblijnego. Stwierdził, że czyta Biblię już 40 lat i zna ją bardzo dobrze i zabronił czytać BOŻE Proroctwa.
Wzburzony Brat Adam wyszedł z budynku kościelnego i otrzepał kurz ze swoich butów przed drzwiami kościoła. Wkrótce potem Prorok otrzymała Słowo z Nieba. Nasz BÓG nazwał Kościół Zielonoświątkowy w Elblągu "Ikabod", co oznacza "Chwała/sława odeszła". Imię to występuje w Biblii Świętej w 1 Księdze Samuela 4:21-22 pisze: "21 Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc: Odstąpiła sława od Izraela z powodu zabrania Arki Bożej ... 22 Powtórzyła: Odstąpiła sława od Izraela,...".
Pastor Witold Kantorek wzgardził poleceniami BOŻYMI i teraz będzie za to cierpiał, on i elbląskie zgromadzenie zielonoświątkowe. Dlatego przestrzegamy pastorów, księży, kaznodziejów, nie lekceważcie posłańców BOŻYCH! Nie lekceważcie Misji Ostatniej Szansy Amightywind! Natomiast dziękujemy wszystkim, którzy z szacunkiem przyjmują Słowo BOŻE w Proroctwach i posłańców BOŻYCH!