Jom Kippur/Dzień Przebłagania

oraz Sukkot/Święto Namiotów

 

Jom Kippur/Dzień Przebłagania  w 2023 roku zaczyna się wieczorem w niedzielę, 24 września, a kończy wieczorem w poniedziałek, 25 września, 2023 roku (10 Tiszri). Jest to Wielki Szabat, nie pracujemy. Post omawia Prorok Eliszewa Eliahu poniżej.

Jom Kippur/Dzień Przebłagania w Biblii

26 Dalej JAHWEH powiedział do Mojżesza: 27 „Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać JAHWEH ofiary spalane. 28 W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed JAHWEH, BOGIEM waszym. 29 Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. 30 Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. 31 Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. 32 Będzie to dla was uroczysty Szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz Szabat. – Księga Kapłańska 23, BT 

[Szczegółowy opis Jom Kippur/Dnia Przebłagania znajduje się w 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej.]

Jom Kippur jest najbardziej uroczystym i poważnym, a zarazem najświętszym dniem izraelskiego kalendarza, zwieńczającym okres tzw. „10 Dni Pokuty i Trwogi”. Jest to jedyny dzień w roku, w którym urzędujący arcykapłan Izraela miał przyzwolenie, aby wstąpić do Miejsca Najświętszego Jerozolimskiej Świątyni, by złożyć ofiarę przebłagalną za grzechy swoje oraz całego ludu.

JAHUSZUA ArcykapłanJom Kippur jest czasem postu, umartwiania się i żalu za grzechy oraz błagania o przebaczenie wszelkich popełnionych grzechów.

Od Prorok Eliszewy Elijahu, 2020.

 

Podczas tych 10 Dni Nawrócenia my rozważamy na temat naszej relacji z JAHWEH i JAHUSZUA i tego, czy prawdziwie mamy opartą na miłości i posłuszeństwie relację z NIMI. My wszyscy zgrzeszyliśmy i zabrakło nam Chwały JAH, ponieważ nie ma ani jednej doskonałej osoby, która chodziła po tej ziemi, poza JAHUSZUA naszym MASZIJACH. Nawet zła myśl to grzech. Ortodoksyjni Żydzi nie wierzą, że MESJASZ już przyszedł, tak więc nie mają krwawej ofiary na zadośćuczynienie ich grzechów. Oni odrzucają JAHUSZUA naszego MASZIJACH jako MESJASZA i Jednorodzonego SYNA JAHWEH.
Ten Święty Czas jest nie tylko czasem celebracji, ale jest to czas wielkiego strachu dla tych, którzy nie wiedzą, czy ich imię jest zapisane w BARANKOWEJ Księdze Życia. My, którzy służymy i oddajemy cześć naszemu Zmartwychwstałemu MESJASZOWI JAHUSZUA, wiemy, że jest tylko jeden ORĘDOWNIK przed naszym STWÓRCĄ JAHWEH i tylko jedna Droga do Nieba - poprzez Imię i Krew JAHUSZUA naszego MASZIJACH przelaną na Kalwarii. JAHUSZUA nasz MASZIJACH jest naszym Krwawą Ofiarą. My, Mesjańscy Żydzi, nie musimy łkać i biadać na Jom Kippur, ponieważ my mamy Pokrycie za nasze grzechy, w przeciwieństwie do tych, którzy odrzucili JAHUSZUA. Zachęcamy was w ten Święty Czas, abyście przybliżyli się do JAHUSZUA naszego MASZIJACH bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

Nie jest konieczne dla was, aby pościć podczas Jom Kippur, tak jak ortodoksyjni Żydzi robią razem z opłakiwaniem. Jeżeli życzycie sobie pościć i czujecie prowadzenie, żeby pościć, to wtedy możecie pościć, ale nie będziecie pościć w żalu tak jak robią to ortodoksyjni Żydzi, wy pościcie o zbawienie tych, którzy są zagubieni, aby oni przyszli do poznania JAHUSZUA HA MASZIJACH. Jeżeli macie potrzebę, którą życzycie sobie przynieść do JAHUSZUA HA MASZIJACH, to możecie wznieść to w modlitwie do NIEGO poprzez ten post.
Pamiętajcie, że możecie także przyjmować Komunię podczas poszczenia. Ja wiem, że tradycyjnie ortodoksyjni Żydzi nie jedzą ani nie piją, po to, aby karać ciało. My nie karzemy naszych ciał, jeśli jesteśmy prowadzeni przez JAHUSZUA HA MASZIJACH do poszczenia i jeśli nasze zdrowie jest w stanie to znieść. Wy pościcie po to, aby przybliżyć się bardziej do JAHUSZUA, aby orędować za tymi, którzy potrzebują Zbawienia. Proszę, użyjcie ten czas, aby przeszukać swoje serca i przybliżyć się do JAHUSZUA HA MASZIJACH. Jeżeli popadliście z powrotem w grzech a teraz pragniecie powrócić do JAHUSZUA HA MASZIJACH, to teraz jest wasz czas - dziś jest dzień Zbawienia, jutro może być za późno.

Izajasza 53

1 Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli ? Na kimże się ramię JAHWEH objawiło?
2 ON wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał ON wdzięku ani też blasku, aby na NIEGO popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał.
3 Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy GO za nic.
4 Lecz ON się obarczył naszym cierpieniem, ON dźwigał nasze boleści, a myśmy GO za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.
5 Lecz ON był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła NAŃ chłosta zbawienna dla nas, a w JEGO ranach jest nasze zdrowie.
6 Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze; a JAHWEH zwalił na NIEGO winy nas wszystkich.
7 Dręczono GO, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak ON nie otworzył ust swoich!
8 Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje JEGO losem? Tak! Zgładzono go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.
9 Grób MU wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w JEGO ustach kłamstwo nie postało.
10 Spodobało się JAHWEH zmiażdżyć GO cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola JAHWEH spełni się przez NIEGO.
11 Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny MÓJ Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości ON sam dźwigać będzie.
12 Dlatego w nagrodę przydzielę MU tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że SIEBIE na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A ON poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami.

 

 

 

Proroctwo 101

 

JA, JAHWEH, MÓWIĘ: WASZE CZYNY MÓWIĄ GŁOŚNIEJ NIŻ WASZE SŁOWA.

Napisane/Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoła Eliszewę Elijahu 2-go października 2008 roku o  godzinie 3:00 rano w Rosz HaSzanah.

 

To mówię JA, JAHWEH.  Nie czekajcie, aby ukorzyć się, żałować za grzechy i nawrócić, ale uczyńcie to natychmiast! 

Nie przybierajcie formy pobożności, ale miejcie pobożność wewnątrz!

Niechaj każda myśl będzie wzięta w niewolę dla JA, JAHWEH!

Nie planujcie grzechu!

Odwróćcie się od zła i nie usprawiedliwiajcie grzechu! Przestańcie obwiniać diabła za wasze myśli i poczynania, gdyż on nie może uczynić nic, na co wy nie pozwolicie by uczynił poprzez was!

JA mówię te Słowa do tych z was, którzy mówią, że należą do JAHUSZUA HA MASZIJACH, którzy mówią, że są obmyci w przelanej Krwi JAHUSZUA HA MASZIJACH, którzy modlą się w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH, a pomimo to JA, JAHWEH, ostrzegam teraz was, tych, którzy oświadczają swoją miłość do MNIE i MEGO SYNA JAHUSZUA! JA wiem, że wasze serca i wasze czyny mówią głośniej aniżeli wasze słowa! Przestańcie poddawać próbom RUACH HA KODESZ! Przestańcie zasmucać MEGO DUCHA!

Ten świat stoi teraz na krawędzi urwiska – tym urwiskiem jest wielki ucisk. Wołajcie do JAHUSZUA HA MASZIJACH teraz, kiedy jeszcze jest czas, w Jom Kippur, podczas tych 10 Dni Trwogi i Pokuty! Pamiętajcie, że JA słyszę tylko modlitwy tych o pokornym sercu.

Nie bądźcie zadufani w swoim własnym zbawieniu.

W dawnych czasach, dzieci Izraela grzeszyły bardzo przeciwko MNIE. Oni wzięli swoje złoto i srebro, które JA im dałem jako błogosławieństwo i wykonali złotego cielca do czczenia i aby go czcić i kłaniać się mu. Teraz nie jest inaczej. Ten świat bierze złoto i srebro i kłania się bogatym i uwielbia ich, ale JA pokazuję wam, gdy wstrząsam światem jak wy kukurydzą, prażąc ją w piecu, że ci, którzy są nadęci dumą, ci bardzo bogaci, którzy powiedzieli, że są bogami i nie potrzebują innego boga, którzy gardzą MOIMI Świętymi Słowami pogardzają MOIMI Świętymi Przykazaniami, profanują wszystko to, co Święte – ci będą jak długo prażona kukurydza i poczujecie smród, gdy zobaczycie jak przypalają się i płoną.

Biada złoczyńcom, złym ludziom nazywającym siebie pastorami (duchownymi, kapłanami, księżmi i proboszczami, biskupami, papieżem). Wy, którzy przyjęliście nazwę „kościół” i wykorzystujecie głodnych duchowo ludzi, aby budować wasze finansowe imperia! Będziecie płonąć i spłoniecie doszczętnie, wy i wasze finansowe imperia! A wasze finansowe imperia, JA, JAHWEH, zburzę MOJĄ własną ręką i zostaniecie zdemaskowani za zło, którym jesteście! JA nie przeproszę Sodomy ani Gomory!

Biada światu idącemu ich śladem! Wy jesteście na skraju urwiska i tylko ci, którzy naprawdę mają pełną miłości i posłuszeństwa więź ze MNĄ, JA, JAHWEH i JAHUSZUA HA MASZIJACH, będą uratowani. Nawróćcie się już dzisiaj, gdyż jutro może być za późno! 

Te plany, które mają wrogowie, zarówno w rządzie jak i w królestwie szatańskim są czynione na rzecz zła, aby kraść, zabijać i niszczyć, aby głodzić, zatruwać powietrze, którym oddychacie, eksperymentować z wodą, którą pijecie, już zanieczyszczoną przez różne rodzaje trucizn.

Ci bogaci chcą wyludnić Ziemię, aby zachować wszystkie jej zasoby dla siebie samych, ale JA, JAHWEH mówię, że ostatnie słowo należy do MNIE!

JA nie dam się z SIEBIE naśmiewać! JA ochronię tych, którzy są MOI, a wrogów strawi ich własna broń!

Teraz jest ten czas, aby powstać i stanąć za Świętością podczas, gdy jeszcze możecie. Przestańcie iść na kompromis z diabłem i ze sługami szatana! Bardziej obawiajcie się, aby nie obrazić JA, JAHWEH, aniżeli zwykłych śmiertelników!

 

 

Sukkot/Święto Namiotów w roku 2023 zaczyna się 29 września, w piątek wieczorem. Jest to uroczysty dzień Szabatu trwający do soboty wieczora, 30-go września (15 Tiszri). Nie pracujemy w ten pierwszy dzień Świąt.  

Święto Namiotów trwa 7 dni, t.j. do piątku wieczora, 6 października, (21 Tiszri).
W ósmy dzień jest uroczyste Święto, Szabat (Szemini Atzeret - Święte Zwołanie); zaczyna się w piątek wieczorem 6-go października,  a kończy w sobotę wieczorem 7-go października (22 Tiszri). Jest to Szabat (Uroczyste/Święte Zgromadzenie) i nie pracujemy. Nie pracujemy w 1-szy i 8-my dzień Świąt.     

Sukkot/Święto Namiotów/Święto Zbiorów w Biblii

33 Po czym JAHWEH powiedział do Mojżesza:  34 «Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla JAHWEH. 35 Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. 36 Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla JAHWEH. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla JAHWEH. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy. 
37 To są czasy święte dla JAHWEH, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla JAHWEH: ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone, 38 niezależnie od Szabatów JAHWEH, niezależnie od waszych darów, niezależnie od wszystkich ślubów waszych i niezależnie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla JAHWEH. 39 Tak, więc piętnastego dnia siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić Święto JAHWEH przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty Szabat. Ósmego dnia także uroczysty Szabat. 40 Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed JAHWEH, Bogiem waszym, przez siedem dni. 41 Będziecie obchodzić to Święto dla JAHWEH, co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić. 42 Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach,
43 aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem JAHWEH, Bóg wasz!» 44 Mojżesz ogłosił Izraelitom o czasach Świętych dla JAHWEH. – Księga Kapłańska 23, BT

 

Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni, po zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni. 14 W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją w twoich murach. 15 Przez siedem dni będziesz świętować ku czci JAHWEH, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze JAHWEH, za to, że ci błogosławi JAHWEH, Bóg twój, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen radości. – Księga Powtórzonego Prawa 16, BT

Sukkot/Święto Namiotów/Święto Zbiorów to 7-dniowy Święty Festiwal stanowiący zwieńczenie sezonu zbiorów płodów rolnych, który zgodnie z przykazaniem celebruje się mieszkając w prowizorycznych szałasach, co upamiętnia 40-letni okres wędrówki narodu Izraela do Ziemi Obiecanej. Jest to (obok Święta Paschy oraz Pięćdziesiątnicy) jedno z trzech głównych Świąt, w które Izraelici mieli przykazane corocznie odbywać pielgrzymkę do Jerozolimy. W przeciwieństwie do poważnych z natury Dni Jom Teruah i Jom Kippur, Święto Sukkot jest czasem radości i celebracji. (Powt. Pr. 16:14)

 

Święto Sukkot jest czasem, w którym JAHUSZUA ha MASZIJACH przyszedł na świat jako dziecię w Betlejem Judzkim, zgodnie ze sprawozdaniem Ewangelii. Więcej dowodów na to, iż BOŻE Narodzenie miało miejsce w czasie jesiennego Święta Sukkot, znajduje się w artykule pt. „Prawda o Bożym Narodzeniu” pod adresem http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/prawda_o_swietach.htm (kliknij, aby przejść). W 14 rozdziale Księgi Zachariasza Sukkot ukazane jest jako Święto mające obowiązywać w czasie królowania JAHWEH na ziemi.

 

„(…) rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon Królowi - JAHWEH Zastępów - i obchodzić Święto Namiotów. A te z ludów ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon Królowi - JAHWEH Zastępów - będą pozbawione deszczu.(…) Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód Święta Namiotów.” – Księga Zachariasza 14