Jom Kippur/Dzień Przebłagania

oraz Sukkot/Święto Namiotów

 

Jom Kippur/Dzień Przebłagania  w 2024 roku zaczyna się wieczorem w piątek, 11 października, a kończy wieczorem w sobotę, 12 października, 2024 roku (10 Tiszri). Jest to Wielki Szabat, nie pracujemy. Post omawia Prorok Eliszewa Elijahu poniżej.

Jom Kippur/Dzień Przebłagania w Biblii

26 Dalej JAHWEH powiedział do Mojżesza: 27 „Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać JAHWEH ofiary spalane. 28 W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed JAHWEH, BOGIEM waszym. 29 Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. 30 Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. 31 Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. 32 Będzie to dla was uroczysty Szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz Szabat. – Księga Kapłańska 23, BT 

[Szczegółowy opis Jom Kippur/Dnia Przebłagania znajduje się w 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej.]

Jom Kippur jest najbardziej uroczystym i poważnym, a zarazem najświętszym dniem izraelskiego kalendarza, zwieńczającym okres tzw. „10 Dni Pokuty i Trwogi”. Jest to jedyny dzień w roku, w którym urzędujący arcykapłan Izraela miał przyzwolenie, aby wstąpić do Miejsca Najświętszego Jerozolimskiej Świątyni, by złożyć ofiarę przebłagalną za grzechy swoje oraz całego ludu.

JAHUSZUA ArcykapłanJom Kippur jest czasem postu, umartwiania się i żalu za grzechy oraz błagania o przebaczenie wszelkich popełnionych grzechów.

Od Prorok Eliszewy Elijahu, 2020.

 

Podczas tych 10 Dni Nawrócenia my rozważamy na temat naszej relacji z JAHWEH i JAHUSZUA i tego, czy prawdziwie mamy opartą na miłości i posłuszeństwie relację z NIMI. My wszyscy zgrzeszyliśmy i zabrakło nam Chwały JAH, ponieważ nie ma ani jednej doskonałej osoby, która chodziła po tej ziemi, poza JAHUSZUA naszym MASZIJACH. Nawet zła myśl to grzech. Ortodoksyjni Żydzi nie wierzą, że MESJASZ już przyszedł, tak więc nie mają krwawej ofiary na zadośćuczynienie ich grzechów. Oni odrzucają JAHUSZUA naszego MASZIJACH jako MESJASZA i Jednorodzonego SYNA JAHWEH.
Ten Święty Czas jest nie tylko czasem celebracji, ale jest to czas wielkiego strachu dla tych, którzy nie wiedzą, czy ich imię jest zapisane w BARANKOWEJ Księdze Życia. My, którzy służymy i oddajemy cześć naszemu Zmartwychwstałemu MESJASZOWI JAHUSZUA, wiemy, że jest tylko jeden ORĘDOWNIK przed naszym STWÓRCĄ JAHWEH i tylko jedna Droga do Nieba - poprzez Imię i Krew JAHUSZUA naszego MASZIJACH przelaną na Kalwarii. JAHUSZUA nasz MASZIJACH jest naszym Krwawą Ofiarą. My, Mesjańscy Żydzi, nie musimy łkać i biadać na Jom Kippur, ponieważ my mamy Pokrycie za nasze grzechy, w przeciwieństwie do tych, którzy odrzucili JAHUSZUA. Zachęcamy was w ten Święty Czas, abyście przybliżyli się do JAHUSZUA naszego MASZIJACH bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

Nie jest konieczne dla was, aby pościć podczas Jom Kippur, tak jak ortodoksyjni Żydzi robią razem z opłakiwaniem. Jeżeli życzycie sobie pościć i czujecie prowadzenie, żeby pościć, to wtedy możecie pościć, ale nie będziecie pościć w żalu tak jak robią to ortodoksyjni Żydzi, wy pościcie o zbawienie tych, którzy są zagubieni, aby oni przyszli do poznania JAHUSZUA HA MASZIJACH. Jeżeli macie potrzebę, którą życzycie sobie przynieść do JAHUSZUA HA MASZIJACH, to możecie wznieść to w modlitwie do NIEGO poprzez ten post.
Pamiętajcie, że możecie także przyjmować Komunię podczas poszczenia. Ja wiem, że tradycyjnie ortodoksyjni Żydzi nie jedzą ani nie piją, po to, aby karać ciało. My nie karzemy naszych ciał, jeśli jesteśmy prowadzeni przez JAHUSZUA HA MASZIJACH do poszczenia i jeśli nasze zdrowie jest w stanie to znieść. Wy pościcie po to, aby przybliżyć się bardziej do JAHUSZUA, aby orędować za tymi, którzy potrzebują Zbawienia. Proszę, użyjcie ten czas, aby przeszukać swoje serca i przybliżyć się do JAHUSZUA HA MASZIJACH. Jeżeli popadliście z powrotem w grzech a teraz pragniecie powrócić do JAHUSZUA HA MASZIJACH, to teraz jest wasz czas - dziś jest dzień Zbawienia, jutro może być za późno.

Izajasza 53

1 Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli ? Na kimże się ramię JAHWEH objawiło?
2 ON wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał ON wdzięku ani też blasku, aby na NIEGO popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał.
3 Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy GO za nic.
4 Lecz ON się obarczył naszym cierpieniem, ON dźwigał nasze boleści, a myśmy GO za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.
5 Lecz ON był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła NAŃ chłosta zbawienna dla nas, a w JEGO ranach jest nasze zdrowie.
6 Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze; a JAHWEH zwalił na NIEGO winy nas wszystkich.
7 Dręczono GO, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak ON nie otworzył ust swoich!
8 Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje JEGO losem? Tak! Zgładzono go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.
9 Grób MU wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w JEGO ustach kłamstwo nie postało.
10 Spodobało się JAHWEH zmiażdżyć GO cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola JAHWEH spełni się przez NIEGO.
11 Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny MÓJ Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości ON sam dźwigać będzie.
12 Dlatego w nagrodę przydzielę MU tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że SIEBIE na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A ON poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami.

 

 

 

Proroctwo 101

 

JA, JAHWEH, MÓWIĘ: WASZE CZYNY MÓWIĄ GŁOŚNIEJ NIŻ WASZE SŁOWA.

Napisane/Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoła Eliszewę Elijahu 2-go października 2008 roku o  godzinie 3:00 rano w Rosz HaSzanah.

 

To mówię JA, JAHWEH.  Nie czekajcie, aby ukorzyć się, żałować za grzechy i nawrócić, ale uczyńcie to natychmiast! 

Nie przybierajcie formy pobożności, ale miejcie pobożność wewnątrz!

Niechaj każda myśl będzie wzięta w niewolę dla JA, JAHWEH!

Nie planujcie grzechu!

Odwróćcie się od zła i nie usprawiedliwiajcie grzechu! Przestańcie obwiniać diabła za wasze myśli i poczynania, gdyż on nie może uczynić nic, na co wy nie pozwolicie by uczynił poprzez was!

JA mówię te Słowa do tych z was, którzy mówią, że należą do JAHUSZUA HA MASZIJACH, którzy mówią, że są obmyci w przelanej Krwi JAHUSZUA HA MASZIJACH, którzy modlą się w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH, a pomimo to JA, JAHWEH, ostrzegam teraz was, tych, którzy oświadczają swoją miłość do MNIE i MEGO SYNA JAHUSZUA! JA wiem, że wasze serca i wasze czyny mówią głośniej aniżeli wasze słowa! Przestańcie poddawać próbom RUACH HA KODESZ! Przestańcie zasmucać MEGO DUCHA!

Ten świat stoi teraz na krawędzi urwiska – tym urwiskiem jest wielki ucisk. Wołajcie do JAHUSZUA HA MASZIJACH teraz, kiedy jeszcze jest czas, w Jom Kippur, podczas tych 10 Dni Trwogi i Pokuty! Pamiętajcie, że JA słyszę tylko modlitwy tych o pokornym sercu.

Nie bądźcie zadufani w swoim własnym zbawieniu.

W dawnych czasach, dzieci Izraela grzeszyły bardzo przeciwko MNIE. Oni wzięli swoje złoto i srebro, które JA im dałem jako błogosławieństwo i wykonali złotego cielca do czczenia i aby go czcić i kłaniać się mu. Teraz nie jest inaczej. Ten świat bierze złoto i srebro i kłania się bogatym i uwielbia ich, ale JA pokazuję wam, gdy wstrząsam światem jak wy kukurydzą, prażąc ją w piecu, że ci, którzy są nadęci dumą, ci bardzo bogaci, którzy powiedzieli, że są bogami i nie potrzebują innego boga, którzy gardzą MOIMI Świętymi Słowami pogardzają MOIMI Świętymi Przykazaniami, profanują wszystko to, co Święte – ci będą jak długo prażona kukurydza i poczujecie smród, gdy zobaczycie jak przypalają się i płoną.

Biada złoczyńcom, złym ludziom nazywającym siebie pastorami (duchownymi, kapłanami, księżmi i proboszczami, biskupami, papieżem). Wy, którzy przyjęliście nazwę „kościół” i wykorzystujecie głodnych duchowo ludzi, aby budować wasze finansowe imperia! Będziecie płonąć i spłoniecie doszczętnie, wy i wasze finansowe imperia! A wasze finansowe imperia, JA, JAHWEH, zburzę MOJĄ własną ręką i zostaniecie zdemaskowani za zło, którym jesteście! JA nie przeproszę Sodomy ani Gomory!

Biada światu idącemu ich śladem! Wy jesteście na skraju urwiska i tylko ci, którzy naprawdę mają pełną miłości i posłuszeństwa więź ze MNĄ, JA, JAHWEH i JAHUSZUA HA MASZIJACH, będą uratowani. Nawróćcie się już dzisiaj, gdyż jutro może być za późno! 

Te plany, które mają wrogowie, zarówno w rządzie jak i w królestwie szatańskim są czynione na rzecz zła, aby kraść, zabijać i niszczyć, aby głodzić, zatruwać powietrze, którym oddychacie, eksperymentować z wodą, którą pijecie, już zanieczyszczoną przez różne rodzaje trucizn.

Ci bogaci chcą wyludnić Ziemię, aby zachować wszystkie jej zasoby dla siebie samych, ale JA, JAHWEH mówię, że ostatnie słowo należy do MNIE!

JA nie dam się z SIEBIE naśmiewać! JA ochronię tych, którzy są MOI, a wrogów strawi ich własna broń!

Teraz jest ten czas, aby powstać i stanąć za Świętością podczas, gdy jeszcze możecie. Przestańcie iść na kompromis z diabłem i ze sługami szatana! Bardziej obawiajcie się, aby nie obrazić JA, JAHWEH, aniżeli zwykłych śmiertelników!

 

 

Sukkot/Święto Namiotów w roku 2024 zaczyna się 16 października, w środę wieczorem. Jest to uroczysty dzień Szabatu trwający do czwartku wieczora, 17-go października (15 Tiszri). Nie pracujemy w ten pierwszy dzień Świąt.  

Święto Namiotów trwa 7 dni, t.j. do środy wieczora, 23 października, (21 Tiszri).
W ósmy dzień jest uroczyste Święto, Szabat (Szemini Atzeret - Święte Zwołanie); zaczyna się w środę wieczorem 23-go października,  a kończy w czwartek wieczorem 24-go października (22 Tiszri). Jest to Szabat (Uroczyste/Święte Zgromadzenie) i nie pracujemy. Nie pracujemy w 1-szy i 8-my dzień Świąt.     

Sukkot/Święto Namiotów/Święto Zbiorów w Biblii

33 Po czym JAHWEH powiedział do Mojżesza:  34 «Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla JAHWEH. 35 Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. 36 Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla JAHWEH. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla JAHWEH. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy. 
37 To są czasy święte dla JAHWEH, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla JAHWEH: ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone, 38 niezależnie od Szabatów JAHWEH, niezależnie od waszych darów, niezależnie od wszystkich ślubów waszych i niezależnie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla JAHWEH. 39 Tak, więc piętnastego dnia siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić Święto JAHWEH przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty Szabat. Ósmego dnia także uroczysty Szabat. 40 Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed JAHWEH, Bogiem waszym, przez siedem dni. 41 Będziecie obchodzić to Święto dla JAHWEH, co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić. 42 Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach,
43 aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem JAHWEH, Bóg wasz!» 44 Mojżesz ogłosił Izraelitom o czasach Świętych dla JAHWEH. – Księga Kapłańska 23, BT

 

Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni, po zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni. 14 W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją w twoich murach. 15 Przez siedem dni będziesz świętować ku czci JAHWEH, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze JAHWEH, za to, że ci błogosławi JAHWEH, Bóg twój, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen radości. – Księga Powtórzonego Prawa 16, BT

Sukkot/Święto Namiotów/Święto Zbiorów to 7-dniowy Święty Festiwal stanowiący zwieńczenie sezonu zbiorów płodów rolnych, który zgodnie z przykazaniem celebruje się mieszkając w prowizorycznych szałasach, co upamiętnia 40-letni okres wędrówki narodu Izraela do Ziemi Obiecanej. Jest to (obok Święta Paschy oraz Pięćdziesiątnicy) jedno z trzech głównych Świąt, w które Izraelici mieli przykazane corocznie odbywać pielgrzymkę do Jerozolimy. W przeciwieństwie do poważnych z natury Dni Jom Teruah i Jom Kippur, Święto Sukkot jest czasem radości i celebracji. (Powt. Pr. 16:14)

 

Święto Sukkot jest czasem, w którym JAHUSZUA ha MASZIJACH przyszedł na świat jako dziecię w Betlejem Judzkim, zgodnie ze sprawozdaniem Ewangelii. Więcej dowodów na to, iż BOŻE Narodzenie miało miejsce w czasie jesiennego Święta Sukkot, znajduje się w artykule pt. „Prawda o Bożym Narodzeniu” pod adresem http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/prawda_o_swietach.htm (kliknij, aby przejść). W 14 rozdziale Księgi Zachariasza Sukkot ukazane jest jako Święto mające obowiązywać w czasie królowania JAHWEH na ziemi.

 

„(…) rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon Królowi - JAHWEH Zastępów - i obchodzić Święto Namiotów. A te z ludów ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon Królowi - JAHWEH Zastępów - będą pozbawione deszczu.(…) Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód Święta Namiotów.” – Księga Zachariasza 14

 

 

Your browser does not support the video tag.

 

Oto fragmenty Przekazów Proroczych otrzymanych z Nieba przez Prorok Eliszewę Elijahu, w których BÓG JAHWEH wypowiada się na temat ważności przestrzegania Jom Kippur i Sukkot, a także innych biblijnych Świętych Dni


Proroctwo 75

JA, JAHWEH, SPOTKAM WAS I UŚWIĘCĘ W WASZYCH SUKKOT!
(NAMIOTACH/SZAŁASACH) NAKAZUJĘ WAM PRZESTRZEGAĆ I
SZANOWAĆ MOICH ŚWIĘTYCH DNI.


Och, skarby MOJEGO serca, czy wy nie wierzycie, że JA, JAHWEH i MÓJ SYN JAHUSZUA ochronimy was, gdy będziecie przestrzegali ten Święty Czas?

Czy JA nie jestem w stanie zapewnić wam bezpieczeństwa?

Nawet w Jerozolimie, gdzie jest bardzo niebezpiecznie, ludność hebrajska stawia swoje Sukkot (komentarz: szałasy) tak, jak jest napisane, gdyż oni wierzą, że JA, JAHWEH, będę zabezpieczał ich i JA to czynię. 

Kogo obawiacie się obrazić JA, JAHWEH
(BOGA OJCA), czy waszych sąsiadów?

Czy wy więcej dbacie o to, co inni pomyślą o was aniżeli o to, co by sprawiło przyjemność JA, JAHWEH i JAHUSZUA?

Czy nie wiecie, że MOI ludzie są nazywani szczególnym ludem, bo nie chodzą do dźwięku tego świata, ale do dźwięku Niebios?

Dlaczego miałabyś się wstydzić tego, MOJA maleńka? Gdyż to byłoby świadectwem dla MNIE na chwałę JAHWEH.

Módl się, aby wasi sąsiedzi zauważyli, więc można im powiedzieć tą historię, dlaczego budujesz Sukkot, że dla upamiętnienia MEGO Słowa! To by zadowoliło MNIE, gdyż ci, co to czynią, świadczą dla MNIE przed swoimi sąsiadami i proszę was zróbcie to samo.

Jak możesz świadczyć dla MNIE i być przykładem wiary, jeżeli chowasz swoją „Leanto” (Komentarz: przybudówkę) w swojej łazience? 

Te Sukkot ma być na zewnątrz, skąd możesz widzieć niebo.

Ludność żydowska nawet nie zdaje sobie sprawę, dlaczego te Sukkot mają otwarcia w dachu? To jest, aby wypełnić Pismo Święte: ‘Spójrzcie w górę, zbliża się wasze odkupienie, gdyż JAHUSZUA ha MASZIJACH ukaże się na wschodniej stronie nieba’. 

Nie potrzebujecie się obawiać, że wrogowie skrzywdzą was, gdyż JA, JAHWEH, pobłogosławię i ochronię tych, którzy są MOIMI, a pomieszam szyki tym, którzy uważają się za mądrych, jak ignorują drogi tego złego świata i ignorują parskanie wroga. JA będę się naśmiewać z tych, co naśmiewają się z was, w ich trudnych chwilach. Uczyńcie sobie tymczasowe schronienia z otwarciem na niebo! Pytajcie się MNIE i JA poprowadzę i powiem wam jak. 

Spożywajcie swoje posiłki w tych Sukkot i dajcie spoczynek głowom w miłujących ramionach JA, JAHWEH i JAHUSZUA. Spotkam was tam.

Tym, którzy mówią, że muszą pracować w tym świecie mówię, „Więc siejcie to ziarno w pracę dla Królestwa Niebios, a zobaczycie, czy JA nie wyleję błogosławieństwa tak wielkiego, że da wam powody do wychwalania JA, JAHWEH i JAHUSZUA!” 

… Wy służycie MESJASZOWI, który zmartwychwstał.

Czy nie powinniście czynić tego, co ON również czynił, aby uhonorować i przestrzegać Żydowskie Święte Dni?

Ci, którzy zostali wybrani, aby być Oblubienicą JAHUSZUA, słuchają, co MÓJ Prorok pisze, jak JA, JAHWEH, daję jej te słowa. 

Czyż to, co jest wystarczająco dobre dla JAHUSZUA, nie jest wystarczająco dobre dla tych, którzy podążają za JAHUSZUA ha MASZIJACH?

… JA, JAHWEH, daję MOIM dzieciom, Oblubienicy, wybranym i powołanym tym, którzy odżywiają się MOIM Duchowym Mięsem do jedzenia i dostrzegają, że JA, JAHWEH, mówię poprzez tą MOJA Służącą i poprzez nią, JA daję wam ten nakaz: ‘Wy macie uczestniczyć w obchodach wszystkich Żydowskich Świętych Dni i w tych nadchodzących dniach Sukkot, jako przypomnienie, że wy żyjecie tylko w tymczasowych miejscach pobytu. Ziemia jest waszym tymczasowym miejscem pobytu, aż wrócicie do domu do Nieba. Wy jesteście tylko podróżnikami w drodze, aż wykonacie pracę, która JA wam zleciłem posyłając was na Ziemię.’ 

Zagłada przychodzi na ten świat, a z nią śmierć i choroby, nieszczęścia, z powodu pogody, czynione przez człowieka bawiącego się w boga. 

Macie przestrzegać ten Sukkot, nawet, jeśli nigdy nie obchodziliście go wcześniej.

Macie zachować wszystkie nadchodzące Święte Dni.

Gdzie jest wasza wiara, tam będzie wasza Pascha!

Musicie pościć w Jom Kippur (komentarz: Święto Dnia Przebłagania), upokarzając się przed JA, JAHWEH i poszcząc za zło w waszej krainie, abyście byli zaoszczędzeni, kiedy śmierć nawiedzi MOICH wrogów, którzy przeciwstawiają się wszystkiemu, co jest Święte.

Macie przypomnieć sobie, podczas konstruowania swoich tymczasowych schronisk, tak bardzo wątłych – jak każde schronienie tworzone przez człowieka, jak wątłe jest – sam wiatr może je przewrócić, ale kiedy JA, JAHWEH i MÓJ SYN JAHUSZUA jesteśmy z wami pośrodku tego mizernego schronienia, nawet w waszej wątłej Świątyni, zwanej waszym ciałem, JA jestem w stanie łatwo chronić tych, których nazywam MOIMI Dziećmi, Oblubienicą, wybranymi i wyselekcjonowanymi! 

Poddajcie JA, JAHWEH, próbie i zobaczcie – dla MOICH Dzieci, Oblubienicy, Wybranych i Powołanych, którzy to uczynią – przekonajcie się, czy JA nie błogosławię i nie ochraniam z większym namaszczeniem tych, którzy rzetelnie miłują, służą, słuchają i poszukują JA, JAHWEH i JAHUSZUA ha MASZIJACH! 

Co jest wystarczająco dobre dla JAHUSZUA by uczcić, czy nie jest to wystarczająco dobre dla was?

JA, JAHWEH zapamiętam was.

Wy nie czcicie i nie służycie Chrześcijańskiemu Mesjaszowi, ale raczej JAHUSZUA, który narodził się z hebrajskiej dziewicy na hebrajskiej ziemi, chodził i czynił cudowne znaki i cuda na hebrajskiej ziemi. JAHUSZUA (komentarz: Znany w Polsce więcej z greckiego tłumaczenia, jako Jezus) przestrzegał Torę i był bez grzechu. JAHUSZUA usługiwał, jako Rabbi w wyłącznie prawdziwy Szabat. JAHUSZUA nie pouczał w Świątyniach w niedzielę. Wy z duchowymi uszami do słuchania, słuchajcie. Wszyscy pozostali, pozostańcie głusi. 

Bo Szabat jest wieczny i będzie trwał na wieczność, ponieważ JA, JAHWEH stworzyłem Ziemię w sześć dni i siódmego dnia JA, JAHWEH, wypocząłem i rozkazałem ludziom uczynić to samo. MÓJ SYN JAHUSZUA przestrzegał Świętego Szabatu i ON jest nazywany LORDEM Szabatu. ON jest przykładem jak należy przestrzegać dzień Szabatu. MÓJ umiłowany SYN JAHUSZUA przeszedł tortury i został ukrzyżowany ze słowami przybitymi ponad JEGO głową, których ani diabeł, ani człowiek nie mógł usunąć, i JAHUSZUA zmarł i powstał ponownie na hebrajskiej ziemi z hebrajskiego grobu. 

Powiedziawszy to wszystko, udowodniwszy, że JAHUSZUA (
Komentarz: w Polsce znanemu glownie jako Jezus) jest Żydowskim Zmartwychwstałym MESJASZEM – nie postępujcie według pogańskich zwyczajów i nie przestrzegajcie pogańskich świąt, których JAHUSZUA nie przestrzegał!

Jeśli to nie jest w Piśmie Świętym, dlaczego pobudzacie do gniewu JA, JAHWEH, i dodajecie do MYCH słów i pouczacie, że pogańskie dni powinny być honorowane, a wstydzicie się przestrzegania dni, które JA, JAHWEH, ustanowiłem, jako Święte i aby były pamiętane jak za dawnych czasów. 

Wy zapraszacie MNIE na wasze, ustanowione przez człowieka święta, a pomimo to, dlaczego wy, którzy mówicie, iż idziecie za przykładem, służycie, czcicie i słuchacie JAHWEH oraz JAHUSZUA (JEZUSA), wykręcacie się mówiąc, ‘Dlaczego? To jest tylko dla hebrajskiego narodu’. 

Czy wy nie jesteście Hebrajczykami poprzez zaakceptowanie Krwi MEGO SYNA JAHUSZUA (JEZUSA), przelanej na Kalwarii, gdy ON sam stał się Krwawą Ofiarą za wasze grzechy?

Czy nie wierzycie, że ON żyje teraz w was poprzez RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)? 

Aby rzeczywiście poznać MEGO SYNA JAHUSZUA, musicie poznać żydowską narodowość waszego zmartwychwstałego MESJASZA. Dlaczego upieracie się by nazywać JAHUSZUA imieniem ‘Jezus Chrystus’ zamiast JEGO hebrajskiego imienia ‘JAHUSZUA’, które jest ciągłym przypomnieniem dla szatana, że JAH zbawia?

Dlaczego upieracie się, aby przekręcać wersety z Biblii Świętej, aby usprawiedliwić wymówki?

Dlaczego nie przestrzegacie prawdziwego dnia Szabatu, aby go uświęcić przed JA, JAHWEH?

Czy to naprawdę zbyt wiele, aby wydzielić czas od piątku wieczora do soboty wieczora i przyznać, że to jest Dzień Szabatu i aby go uświęcić?

Kiedy nie jesteście świadomi, macie wymówkę, ale kiedy poznaliście prawdę i nie pozwalacie prawdzie, by was wyzwoliła i mówicie, że nie jesteście w niewoli Starego Prawa, – jakie jeszcze inne Przykazanie chcecie, abym odrzucił ze zwykłego powodu, że jest dla was niewygodne? 

Po prostu, ponieważ inni mogą nie rozumieć, …Jeśli wy chodzicie do niedzielnego kościoła i nie jesteście tam, aby powiedzieć Pastorowi i zgromadzeniu kościelnemu, iż postępują źle nie pouczając o żydowskiej narodowości zmartwychwstałego MESJASZA, to JA, JAHWEH, nazywam was tchórzami i będziecie pociągnięci do odpowiedzialności! 

JA posyłam was, aby ostrzec innych, a wy wdajecie się w kompromisy czegoś, co wiecie, że jest prawdą. Czcijcie MNIE w siedem dni tygodnia i zbierajcie się razem, jeśli to się wam podoba, ale oddajcie cześć JAHWEH zwłaszcza uznając Dzień Szabatu, zachowując Go świętym i odpocznijcie od pracy w ten dzień, oraz lubujcie się Nim ze MNĄ. On nie ma być dniem brzemienia, lecz radości! 

Czy to jest zbyt trudne?

JA daję wam święte Dni Świąt, abyście ucztowali i świętowali z wyjątkiem Jom Kippur (Święto Dnia Przebłagania), kiedy macie pościć i pamiętać cenę, jaką JAHUSZUA zapłacił za wasze grzechy.

Czy to jest naprawdę zbyt trudne dla was, aby się nauczyć hebrajskich świętych dni? 

JA mogłem wybrać dla JAHUSZUA, aby się narodził w jakiejkolwiek innej narodowości. Ale JA, JAHWEH, zaszczyciłem hebrajski naród poprzez uszanowanie ich linii krwi. 

Wy, którzy akceptujecie transfuzję Krwi JAHUSZUA, nie jesteście już poganami i nie powinniście naśladować postępowania pogan lub ich świąt. Zamiast tego, postępujcie zgodnie z Dniami Świętymi, skoro JA, JAHWEH, postanowiłem, aby były błogosławieństwem dla was. 

Wy jesteście rozliczani za to, co wiecie. Co uczynicie z tym? - Za to, MOJA córka Elisabeth już nie odpowiada. Jej zadaniem jest dostarczenie wam tych słów, które JA, JAHWEH, mówię poprzez nią. Ona już to uczyniła. Czy będziecie dla niej pomocą, czy przeszkodą? Dla tych, którzy czytają te i inne słowa, które JA, JAHWEH i JAHUSZUA powiedzieliśmy i którzy są błogosławieni, ucząc się od Tej Apostolskiej Misji Czasu Ostatecznego i pomimo to nic nie czynią, aby być błogosławieństwem z powrotem dla niej i tej Misji, wy staliście się przeszkodą i JA, JAHWEH, będę was rozliczał za utrudnianie jej tej pracy i powiększanie jej obciążenia. 

Ilu z was prosi ją, aby wymieniła wasze imiona przed JA, JAHWEH i aby się wstawiała za wami i prosiła JA, JAHWEH, abym błogosławił wam? 

Gdy ona to czyni, JA, JAHWEH, patrzę na imiona, które ona wymienia w modlitwie i JA, JAHWEH, zwracam uwagę na nie, czy oni przeznaczają swój czas i oferują swoje ofiary, które byłyby błogosławieństwem dla tej Misji? …

Obchodźcie Święte żydowskie dni, Święte przed JA, JAHWEH. Przypomnijcie MI na Święto Paschy, jak obchodzicie je i usuńcie zaczyn drożdżowy z waszego domu. Podobnie jak JA ochraniałem Dzieci Izraela, podczas gdy one posmarowały krwią baranków węgary drzwi, o ileż więcej będę chronił tych, którzy są pokryci Krwią JAHUSZUA, jak również ich domy. 

W Święto Sukkot, gdy zbudujecie swoje tymczasowe schronienia, to będzie symbolem dla MNIE jak wy polegacie na JA, JAHWEH, bym ochraniał wasze ciała, bo w nich mieszka wasz duch oraz MÓJ RUACH ha KODESZ, DUCH ŚWIĘTY
, jako że jesteście obcymi w tym tymczasowym schronieniu, nazywanym Ziemią i przechodzicie do waszego niebiańskiego domu, nazywanego Niebem. 

Proroctwo 115

MIEJCIE SIĘ NA BACZNOŚCI PRZED TOTALITARNĄ DYKTATURĄ NADCHODZĄCĄ DO AMERYKI I NA TEN ŚWIAT!

…JA, JAHWEH, obserwuję ten wieczór, oglądam tych, którzy przestrzegają innego kalendarza (Komentarz: tradycyjnego żydowskiego kalendarza), mimo że mają oni inną datę, Przekaz ten nie nadchodzi za późno. Chcę powiedzieć, że JA znam ich serca. Oni wciąż poszczą przede MNĄ, ciągle boleją nad swoimi grzechami. JA ostrzegam ich: przybliżcie się teraz do JAHUSZUA bardziej aniżeli kiedykolwiek przedtem, …Gdyż nadchodzi totalitarna dyktatura, która ma na celu zawładnąć całym światem.

…Chodźcie MOIMI drogami, a w ten Jom Kippur miejcie na uwadze, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Chwały BOŻEJ (Rzymian 3:23), albowiem jest tylko jeden doskonały, który chodził po tej Ziemi, a to jest JAHUSZUA ha MASZIJACH, MÓJ Jednorodzony SYN. 

A więc, jeśli chcecie płakać tego dnia, płaczcie z powodu tego, co nadchodzi. Uczyńcie, co tylko możecie dla tych, którzy jeszcze nie są zbawieni, którzy wciąż nie wezwali Imienia JAHUSZUA HA MASZIJACH! Płaczcie z powodu tego, przez co oni przejdą. Mówię wam po raz kolejny, kiedy ujrzycie powstanie totalitarnej dyktatury w Ameryce wiedzcie, że właśnie tak blisko jest nadchodzący na was Wielki Ucisk!
 

Zgańcie kłamców! Zgańcie oszczerców! Powstańcie i brońcie tej Misji, jeśli chcecie dalej słuchać Świętych Przekazów ode MNIE! Pomóżcie, w jaki sposób możecie, okażcie wsparcie. Oferujcie zachęcające słowa, ale niechaj czyny idą w parze ze słowami!(Jakuba 2:14-15)
 

Pomóżcie dźwigać ciężary, gdyż wielkie jest obciążenie. Nie obawiajcie się już więcej dzielenia się MOIMI Słowami! Kiedy JA wkładam to do waszych serc – ostrzegajcie, póki jeszcze możecie, protestujcie, póki jeszcze możecie…

Nie zapomnijcie, że nadchodzi Sukkot (Święto Szałasów). Uczyńcie, co możecie, aby je obchodzić. Jeśli nie jesteście w stanie zrobić niczego więcej, śpijcie na podłodze, a namiot zróbcie z koca. JA znam wasze serca, wiem, co jest w zasięgu waszych możliwości i JA uhonoruję to i pobłogosławię was.

To jest smutny, posępny dzień. Jak niewielu uznaje MNIE i modli się, nawet, jeśli wyznaczają Jom Kippur według innego kalendarza. Jak niewielu o to dba! Jak niewiele osób to obchodzi! Jakże niewielu chociażby pochyliło swoje głowy! 

A w chrześcijańskich kościołach, jak nieliczni pouczali, czym w ogóle jest Jom Kippur! Ale to jest waszą powinnością, aby im powiedzieć, jeśli jesteście częścią zorganizowanego, chrześcijańskiego kościoła. Jeśli pastor 
(ksiądz, duchowny)  zgani was, to będziecie wiedzieć, że nadszedł czas, aby odejść, a JA napiszę na drzwiach tego kościoła „Ikabod” (Chwała odstąpiła Pierwsza Księga Samuela 4:21) To są te smutne Słowa, które muszę powiedzieć. Nadzieja dla MOICH prawdziwych i Świętych, którzy podążają za JAHUSZUA HA MASZIJACH, MOIM Jednorodzonym SYNEM, oraz płacz i zgrzytanie zębów dla tych, którzy odmówili Krwi przelanej za nich na Kalwarii. 

 A więc nastawcie swoje zegarki i obserwujcie Amerykę, a kiedy zobaczycie jak znikają wszystkie swobody, będziecie wiedzieć, że Wielki Ucisk się rozpoczął z odejściem ostatnich swobód. 

JA, JAHWEH przemówiłem.

 

Proroctwo 101

 

JA, JAHWEH, MÓWIĘ: WASZE CZYNY MÓWIĄ GŁOŚNIEJ NIŻ WASZE SŁOWA.

 

Ten świat stoi teraz na krawędzi urwiska – tym urwiskiem jest wielki ucisk. Wołajcie do JAHUSZUA HA MASZIJACH teraz, kiedy jeszcze jest czas, w Jom Kippur, podczas tych 10 Dni Trwogi i Pokuty! Pamiętajcie, że JA słyszę tylko modlitwy tych o pokornym sercu. Nie tkwijcie w zadowoleniu z waszego własnego zbawienia! W dawnych czasach, dzieci Izraela grzeszyły bardzo przeciwko MNIE. Oni wzięli swoje złoto i srebro, które JA im dałem, jako błogosławieństwo i wykonali złotego cielca do czczenia i aby go czcić i kłaniać się mu. Teraz nie jest inaczej. Ten świat bierze złoto i srebro i kłania się bogatym i uwielbia ich, ale JA pokazuję wam, gdy wstrząsam światem, jak wy kukurydzą prażąc ją w piecu, że ci, którzy są nadęci dumą, ci bardzo bogaci, którzy powiedzieli, że są bogami, i nie potrzebują innego boga, którzy gardzą MOIMI Świętymi Słowami, pogardzają MOIMI Świętymi Przykazaniami, profanują wszystko to, co Święte – ci będą jak długo prażona kukurydza i poczujecie smród, gdy zobaczycie jak przypalają się i płoną.

 

Biada złoczyńcom, złym ludziom nazywających siebie pastorami (duchownymi, kapłanami, księżmi i proboszczami, biskupami, papieżem). Wy, którzy przyjęliście nazwę „kościół” i wykorzystujecie głodnych duchowo ludzi, aby budować wasze finansowe imperia! Będziecie płonąć i spłoniecie doszczętnie, wy i wasze finansowe imperia! A wasze finansowe imperia, JA, JAHWEH, zburzę MOJĄ własną ręką i zostaniecie zdemaskowani za zło, którym jesteście! JA nie przeproszę Sodomy ani Gomory!

Biada światu idącemu ich śladem! Wy jesteście na skraju urwiska i tylko ci, którzy naprawdę mają pełną miłości i posłuszeństwa więź ze MNĄ, JA, JAHWEH i JAHUSZUA HA MASZIJACH, będą uratowani. Nawróćcie się już dzisiaj, gdyż jutro może być za późno!