Czym jest prawdziwy

Biblijny Chrzest Święty

„(Jan) tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie DUCHEM ŚWIĘTYM i Ogniem.” – Ewangelia według Łukasza 3:16

CO PISMO ŚWIĘTE MÓWI NA TEMAT CHRZTU?

(cytaty z Biblii Tysiąclecia z dodaniem hebrajskiego Imienia Zbawiciela oraz wielkich liter)

Chrzest JAHUSZUA MESJASZA w rzece Jordan

6. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. (Dosłowne tłumaczenie: "a ci, którzy wyznawali swoje grzechy, byli przez niego chrzczeni" Proroctwo 4 "Nie może być Zbawienia bez wyznawania swoich grzechów innym! Wyznanie jest czynione dla Zbawienia!" List do Rzymian 10:10 "Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku Zbawieniu.", Biblia Warszawska") 11. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz TEN, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić MU sandałów. ON was chrzcić będzie DUCHEM ŚWIĘTYM i ogniem. (Dosłowne tłumaczenie: 11. Ja was zanurzam w wodzie ze względu na opamiętanie, ale Ten, który idzie za Mną, jest mocniejszy niż ja; nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was zanurzy w Duchu Świętym i ogniu.) 13. Wtedy przyszedł JAHUSZUA z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 14. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? 15. JAHUSZUA mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. 16. A gdy JAHUSZUA został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się Niebiosa i ujrzał DUCHA BOŻEGO zstępującego jak Gołębicę i przychodzącego na Niego.”     – Ewangelia według Mateusza, rozdz. 3

„W owym czasie przyszedł JAHUSZUA z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się Niebo i DUCHA jak gołębicę zstępującego na siebie. A z Nieba odezwał się głos: Tyś jest Mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.”
    – Ewangelia według Marka 1:9-11

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, JAHUSZUA także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się Niebo i DUCH ŚWIĘTY zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z Nieba odezwał się głos: Tyś jest Mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.”
    – Ewangelia według Łukasza 3:21-22

„Nazajutrz zobaczył JAHUSZUA, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem DUCHA, który jak gołębica zstępował z Nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz DUCHA zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci DUCHEM ŚWIĘTYM. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem BOŻYM.”
    – Ewangelia według Jana 1:29-34

Chrzest dla wierzących w JAHUSZUA

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (Uwaga: W dokładnym tłumaczeniu jest następująco: "Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów"), udzielając im chrztu w imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”     – Ewangelia według Mateusza 28:19-20

„Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swe grzechy.”     Ewangelia według Marka 1:4-5

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.”     – Ewangelia według Marka 16:16

„Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię JAHUSZUA ha MASZIJACH na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze DUCHA ŚWIĘTEGO. (...) Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni.”     – Dzieje Apostolskie 2:38,41

35. „A Filip wychodząc z tego /tekstu/ Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o JAHUSZUA. 36. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda - powiedział dworzanin - cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? 37. Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. (Uwaga! Biblia Tysiąclecia omija wiersz 37) Odparł mu: Wierzę, że JAHUSZUA ha MASZIJACH jest Synem BOŻYM. 38. I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go.”     – Dzieje Apostolskie 8:35-38

„Uwierz w Pana JAHUSZUA - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem.”     – Dzieje Apostolskie 16:31-33

„Jaki więc chrzest przyjęliście? - zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w JAHUSZUA - powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w Imię Pana JAHUSZUA. ”     – Dzieje Apostolskie 19:3-5

„Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego Imienia! (Uwaga! Biblia Tysiąclecia zamienia Pana/Mistrza/Władcy na Jego)”     – Dzieje Apostolskie 22:16

13 Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa3; kto je wyznaje, porzuca - ten miłosierdzia dostąpi.

Znaczenie wodnego Chrztu Świętego

„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w MESJASZU JAHUSZUA, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, byli posłuszni BOGU OJCU, SYNOWI JAHUSZUA ha MASZIJACH i DUCHOWI ŚWIĘTEMU - jak MESJASZ powstał z martwych dzięki chwale OJCA. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu.”     – List do Rzymian 6:3-6

„Wszyscyśmy bowiem w jednym DUCHU zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym DUCHEM.”     – I List do Koryntian 12:13

„Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w MESJASZU, przyoblekliście się w MESJASZA.”     – List do Galacjan 3:27

„Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.”     – List do Efezjan 4:5

„Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do JAHWEH prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu JAHUSZUA ha MASZIJACH.”     – I List Piotra 3:21

CZYM JEST CHRZEST BIBLIJNY?

Chrzest wodny opamiętania i nawrócenia na odpuszczenie grzechów jest aktem zobowiązania do nawrócenia się w żalu za grzechy i ukorzenia przed BOGIEM OJCEM JAHWEH, SYNEM JAHUSZUA i DUCHEM ŚWIĘTYM, RUACH ha KODESZ, do posłuszeństwa BOGU na odpuszczenie grzechów i Zbawienie. Nasz PAN JAHUSZUA ha MASZIJACH przykazał swoim uczniom, by nauczali wszystkie narody i chrzcili je w Jego Imieniu. Chrzest jest więc nakazany przez BOGA. Wyraża on nasze posłuszeństwo wobec JAHWEH i JAHUSZUA, a także świadome i dobrowolne przyjęcie Ich daru łaski i miłosierdzia. Na podstawie Biblii wnioskujemy, że osoba przyjmująca Chrzest powinna sobie zdawać sprawę z wagi podejmowanej decyzji, powinna pragnąć Zbawienia, wiedzieć czym jest grzech, znać Ewangelię Świętą, ukorzyć się przed BOGIEM JAHWEH, Synem BOŻYM JAHUSZUA ha MASZIJACH i powierzyć MU swoje życie, żałować za popełnione grzechy, modlić się do BOGA, a także odwrócić się od dotychczasowego grzesznego postępowania.

Osoba chrzczona powinna wyznać grzechy swoimi ustami. Jest to bardzo ważne. A oto, co ELOHIM powiedział w Proroctwo 153 „JA sprawię, że pożałują i ci upadli kaznodzieje, jeśli nie nawrócą się i nie przyznają, że ze Zbawieniem musi iść nawrócenie, a wyznanie grzechów jest na równi z nawróceniem.” A w Liscie do Rzymian pisze „…Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu”.

 

Chrzest odbywa się wyłącznie poprzez całkowite zanurzenie w wodzie (List do Rzymian 6:3-4), które symbolizuje naszą dobrowolną śmierć z PANEM JAHUSZUA - symboliczne utopienie - a następnie zmartwychwstanie do życia wiecznego z Nim, poprzez wynurzenie. (List do Rzymian 6:4-6) Chrzest reprezentuje więc nasze nowe narodzenie do życia w wierze. Akt chrztu dokonywany jest w Imię BOGA OJCA JAHWEH, SYNA JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO, RUACH ha KODESZ. Zanurzenie w wodzie następuje po wyznaniu wiary w JAHUSZUA ha MASZIJACH - Jednorodzonego Syna BOŻEGO, który przyszedł na świat, aby umrzeć za nasze grzechy i przynieść nam zbawienie, a następnie po wyznaniu grzechów, wyrażeniu naszego żalu za nie i podjęciu decyzji o odwróceniu się od grzechów. Jeśli nigdy wcześniej tego nie uczyniliśmy, teraz jest doskonała okazja do wypowiedzenia poniższej „Modlitwy o Zbawienie”.

Modlitwa o Zbawienie

Drogi JAHUSZUA ha MASZIJACH,

Ja przyjmuję Ciebie teraz jako mojego PANA i ZBAWICIELA, Ty jesteś BOGIEM, którego kocham. Wierzę, że zapłaciłeś cenę za moje grzechy na Kalwarii, umarłeś i powstałeś dnia trzeciego.

Proszę Cię, abyś wstąpił do mojego serca, przebaczył moje grzechy, oczyścił mnie z wszelkiej nieprawości. Przykro mi, że grzeszyłem i przepraszam, odwracam się od tych grzechów.

Dziękuję, że wypełniłeś mnie Twoim DUCHEM ŚWIĘTYM, dałeś mi pragnienie do służenia Tobie poprzez wszystkie dni mojego życia oraz zamieszkałeś we mnie dla Swojej Chwały!

Dziękuję, że dajesz mi pragnienie czytania Twojej Biblii. Daj mi proszę mądrość do jej rozumienia.

Dziękuję, że miłujesz mnie i zbawiasz moją duszę, a moją wiarę wzmacniasz, abym pewnego dnia mógł/a być z Tobą w Niebie! Napełnij mnie teraz Twoim Świętym Duchem i ocal mnie z ręki złego, w Twoim imieniu JAHUSZUA, zanoszę modlitwę!

Nie pozwól mi zapomnieć, iż wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są Chwały BOŻEJ. Po to właśnie przybyłeś Ty, aby ocalić nas, grzeszników. Dlatego właśnie nazywamy Cię naszym Zbawicielem!

Amen.

Ostrzeżenie!
„Chrzest niemowląt” nie jest chrztem!
Polewanie wodą głowy wierzącego nie jest chrztem!

KKK (Katechizm Kościoła Rzymsko-Katolickiego) głosi niezgodne z Biblią Świętą pouczenie konieczności udzielania chrztu niemowlętom. (KKK 1250-1252, 1282) Punkt 1250 KKK podaje: „Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym.”

Są to nauki instytucji watykańskiej, które nie znajdują żadnego oparcia w Piśmie Świętym. Słowo Boże wyraźnie i jednoznacznie wykazuje, jak zdążyliśmy to uzasadnić w poprzedniej części tego opracowania, że chrzest przeznaczony jest wyłącznie dla osób dojrzałych, które zdają sobie sprawę ze swoich grzechów i dobrowolnie je wyznają, a także podejmują świadomą decyzję odwrócenia się od nich i rozpoczęcia nowego, pobożnego życia, przyobleczenia się w nowego człowieka stworzonego na obraz MESJASZA. (List do Kolosan 3:9-12) Osoba wierząca musi znać cenę, jaką przyjdzie jej zapłacić za naśladowanie JAHUSZUA ha MASZIJACH. To jednoznacznie wyklucza jakąkolwiek zasadność poddawania chrztom niemowląt. Chrzest jest aktem uniżenia się i żalu za grzechy ku ich odpuszczeniu, małe dzieci nie mają jednak żadnego grzechu.

Kościół Katolicki używa pojęcia „grzechu pierworodnego” w odniesieniu do odziedziczonej po pierwszym Adamie upadłej, grzesznej natury ludzkiej. Kościół Katolicki naucza jednocześnie, że grzechem jest dobrowolne i świadome przekroczenie Przykazań BOŻYCH i kościelnych. Punkt 417 KKK podaje: „Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu naturę ludzką zranioną przez ich pierwszy grzech, a więc pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości. To pozbawienie jest nazywane 'grzechem pierworodnym'”. W oczywisty sposób nauki instytucji watykańskiej przeczą same sobie. Biblia nie mówi o żadnym dziedziczonym „grzechu pierworodnym”, grzech nie jest bowiem czymś, co można by w jakikolwiek sposób odziedziczyć. Grzech jest świadomym działaniem na przekór woli i Przykazaniom BOGA JAHWEH. Upadła i grzeszna ludzka natura w żaden sposób nie „pozbawia nas łaski stania się dziećmi Bożymi”, jak twierdzą to katoliccy nauczyciele, a czyni to jedynie uleganie tej naturze i poddawanie się pokusom, które przynoszą ze sobą grzech. W żaden sposób nie dotyczy to jednak maleńkich dzieci. Kościół Katolicki naucza, że z momentem chrztu dziecko zostaje „wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych”, a poprzez zmycie grzechu pierworodnego zostaje mu niejako przywrócona pierwotna, nieśmiertelna natura, którą mieli Adam i Ewa, zanim dopuścili się grzechu. Nauki te nie mają żadnego sensu biorąc pod uwagę fakt, jak wiele „ochrzczonych” w kościołach katolickich dzieci wyrasta na zwyczajnych grzeszników i bezbożników, którzy poddani są wpływom demonów, dotykani chorobami i wczesną śmiercią. Zaiste nie sposób tego typu twierdzeń czy pouczeń traktować poważnie.

Również sposób, w jaki odprawiany jest katolicki chrzest, daleko odbiega od biblijnego standardu. W języku greckim na określenie chrztu używa się słowa 'baptizo', oznaczającego ni mniej ni więcej: 'zanurzenie', 'zatopienie'. W ceremonii katolickiej obrządek noszący tę samą nazwę odbywa się poprzez polewanie głowy wierzącego wodą. Jest to forma daleko odbiegająca od pierwotnego zamysłu chrztu i wypaczająca jego prawdziwe znaczenie. Po wyjaśnienie odsyłamy do znajdującego się powyżej akapitu zatytułowanego: „CZYM JEST CHRZEST BIBLIJNY”.

Po bardziej wnikliwym przeanalizowaniu zagadnienia Chrztu Świętego w Biblii nie sposób nie dojść do wniosku, że ceremonia odprawiana z udziałem niemowląt w kościołach katolickich, w żadnym wypadku nie jest Chrztem Biblijnym. Naród polski jest oszukiwany przez pracowników państwa watykańskiego, tzw. „duchownych” Kościoła Rzymsko-Katolickiego, w tym oraz w wielu innych zagadnieniach.

Drogi czytelniku, zastanów się przeto, czy sam jesteś ochrzczony!

CZY CHRZEST JEST KONIECZNY DO ZBAWIENIA?

Niektóre kościoły nauczają, że jeśli dana osoba nie została ochrzczona, czy to jako dziecko, czy też osoba dorosła, to nie będzie ona zbawiona i nie dostanie się do Nieba. Jest to nieprawda. Jedynie poprzez przyjęcie ofiary złożonej przez JAHUSZUA na Kalwarii, możemy dostąpić Zbawienia i powrócić do naszego domu w Niebie. Biblia w żadnym miejscu nie podaje, jakoby chrzest był niezbędnym warunkiem naszego Zbawienia. Jednakże jedna rzecz jasno wynika z Biblii: przyjęcie Dobrej Nowiny o Zbawicielu JAHUSZUA i chrzest wodny to dwa elementy jednej całości, które nigdy, zarówno w Ewangelii jak i Dziejach Apostolskich, nie występują osobno.

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”     – Ewangelia według Mateusza 28:19-20
W dokładnym tłumaczeniu jest następująco: "Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów". A więc każdy kto chce być uczniem JAHUSZUA MESJASZA i być wypełnionym DUCHEM ŚWIĘTYM (RUACH ha KODESZ) winien przyjąć Chrzest Wodny Żalu Za Grzechy Na Odpuszczenie Grzechów tak, jak to uczynił sam MESJASZ.

Nie ulega wątpliwości, że chrzest zawsze nieodłącznie wiązał się z przyjmowaniem wiary w JAHUSZUA ha MASZIJACH i powinniśmy brać to pod uwagę. Podchodźmy do chrztu jako do obowiązku dla uczni JAHUSZUA ha MASZIJACH i wspaniałej sposobności wyrażenia naszej wiary i posłuszeństwa Przykazaniom BOŻYM a także oddania się Jedynemu BOGU w całości. Chrzest jest niezastąpioną okazją do złożenia świadectwa w obliczu świadków zarówno widzialnych jak i niewidzialnych, że jednoczymy się z MESJASZEM JAHUSZUA w Jego śmierci i zmartwychwstaniu i przyjmujemy w darze RUACH ha KODESZ, oddając się pod opiekę i prowadzenie DUCHA ŚWIĘTEGO. (Dzieje Apostolskie 2:38)

Aleph & Tav Almightywind Ruach Ha Kodesh Wildfire Last Chance Ministry
Aleph & Tav Almightywind Holy Ghost Wildfire Last Chance Ministry
Alpha & Omega Almightywind Holy Ghost Wildfire Last Chance Ministry

ALEPH & TAV ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH FIRE MINISTRY
ALEPH & TAV ALLMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE MINISTRY
ALPHA & OMEGA ALLMIGHTYWIND HOLY GHOST FIRE MINISTRY*
ALPHA & OMEGA HOLY GHOST WILD FIRE LAST CHANCE MINISTRY

Alef & Tav Amightywind
Misja Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia
Gwałtownego Wiatru RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)