Polacy szanują Proroctwo BOŻE. Proroctwa mówią prawdę o Kościele Katolickim!


Proroctwo Proroctwa

KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI W PROROCTWACH


 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14:JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13:Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

W 2021 roku nasz BÓG powiedział nam przez Prorok Eliszewę, że „pan” to imię demona.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

2 Księga Kronik 36:16
Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Proroctwa BOŻE!

 

Proroctwo 26

 

Jest duchowy przywódca z innym duchowym przywódcą, który ma jeszcze nadejść, a który siedzi na wielkim tronie. On nosi koronę z klejnotami, trzyma laskę w swojej ręce, ludzie nisko mu się kłaniają, czcza go i szanują. Prawa są zatwierdzane przez tego grzesznego, ustanowionego przez ludzi króla, który został stworzony przez Imperium Rzymskie. I w śmiałości, poprzez MOJĄ służebnicę, JA mówię: w 1999 zobaczycie jak ten, tak zwany bezbożny król zmienia MOJE Przykazania, stawiając innego boga przed ludźmi, tym razem kobietę, która ma być boginią.

Mówi się, że ona jest częścią BÓSTWA – ale nie jest!

Miejcie się na baczności, kiedy oni dołączają imię: "Maryja" do OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO!

Uważajcie na ludzkie doktryny. Jest tylko jedno BÓSTWO: Wielki BÓG "JA JESTEM JAHWEH", który jest waszym STWÓRCĄ i NIEBIAŃSKIM OJCEM, i JAHUSZUA, MÓJ SYN, który jest waszym MESJASZEM, oraz RUACH HA KODESZ! Żaden inny!

Nie ma innych pośredników w Niebie! Tylko gdy przychodzicie do MNIE w Imię JAHUSZUA, będę was słuchać. Dla tych, którzy nie chcą w to uwierzyć – co uczynicie, kiedy się przekonacie, że wasze ofiary, modlitwy, w których powoływaliście się na imiona innych świętych były próżne?

To szatan oszukał was, gdyż wy przedłożyliście przede MNĄ innych bogów, którzy nie są wcale bogami! Co powiecie, kiedy staniecie przed JAHWEH i JAHUSZUA, i dowiecie się, że nie ma Czyśćca, a tylko Niebo i Piekło? I że nie możecie wymodlić nikogo z Piekieł, bez względu na to, ile świeczek zapalicie? Wy nie możecie uzyskać przebaczenia bez względu na to ile razy odmówicie "Zdrowaś Mario"!

W godzinie śmierci, przestańcie wołać na imię matki MOJEGO SYNA –Marii! Ona nie może wam pomóc, a tylko Imię JAHUSZUA może! To nie jej krew była przelana na Kalwarii, ale Krew MEGO SYNA JAHUSZUA była przelana na Kalwarii. To jest jedyne zadośćuczynienie za grzech.

 

 

Proroctwo 40

 

 

Są tacy, którzy nazywają siebie MOJĄ Oblubienicą, ale oni nie są MOJĄ Oblubienicą! 

Oni są kościołem symulantów, którzy twierdzą, że MNIE znają, ale jednak nie znają MNIE!

Ich zapach jest imitacją i jest smrodem dla MOICH Nozdrzy. 

Ta podrobiona oblubienica ubrana jest w kolorze złamanej bieli.

Jej klejnoty są tylko przyciętym szkłem.

Jej tiara jest blaszana. 

Ona twierdzi, że MNIE kocha, ale nie ma tam miłości. Dlaczego ta fałszywa Oblubienica mówi, że MNIE kochają, ale nie będą posłuszni?

Oni mówią, że czynią cuda w MOIM Imieniu, ale ich dziwny ogień przynosi MI wstyd!

Oni są tymi pięcioma głupimi dziewicami zastanymi bez oliwy w ich lampach, knoty lamp nie są przycięte. (Ew. Św. Mateusza, rozdz. 25). 

Oni dzielą i okrajają MOJE Słowo, nawet MOJE Przykazania, aby przystosować je do ich własnych wyobrażeń o tym, kim “JA JESTEM” jest. 

Oni tolerują grzech, chociaż JA nazywam go grzechem.

Oni nawet posuwają się tak daleko, że nazywają siebie „bogiem”.

Oni przerabiają MOJE Przykazania.

Oni przerabiają Słowo BOŻE. 

Ich duchowny przywódca nawet zasiada na tronie. On wydaje dekrety w swoim imieniu. On naśmiewa się z MOJEJ Żelaznej Rózgi (Psalm 2:9, 23:4) i nazywa to berłem. On wyśmiewa się z MOJEJ Szaty Sprawiedliwości (Księga Izajasza 61:10) i nosi szatę ozdobioną najkosztowniejszymi klejnotami. On drwi z MEGO Trenu, który wypełnia Świątynię (Księga Izajasza 6:1) i jego szata ma na sobie długi tren. On nawet drwi z MOJEGO Słowa „Święty” i zmusza MOICH ludzi do nazywania go: “jego świętobliwość”. 

On, ten duchowny przywódca jest znany na cały świat. 

Są również inni duchowi przywódcy w innych kościelnych organizacjach, które są pouczane, aby czcić człowieka narodzonego zwykle z kobiety, a nie z dziewicy. 

Oszukańczy duchowi przywódcy zmuszają ludzi do kłaniania się u ich stóp, drwiąc z MOJEGO Słowa, które mówi: „zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wyzna, że JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) jest LORDEM. (List do Rzymian rozdz. 14, wiersz 11). 

Inny duchowy przywódca stara się dodać osobę do BÓSTWA TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Ten przywódca duchowy daje MOJĄ komunię i nigdy nie chce powiedzieć ludziom, aby żałowali za swoje grzechy i aby się nawrócili – to wszystko jest na pokaz. Ci, którzy podążają za tym duchowym przywódcą pójdą za nim prosto do piekła i do Jeziora Ognia. Nie ma nic Świętego w tym bezbożniku, gdyż on stara się zająć MOJE miejsce.

 

To jest część oszukańczej oblubienicy, która jest smrodem w MOICH Nozdrzach.

 

Ten duchowy przywódca nigdy nie pochyli się tak nisko w swoich oczach, lub w oczach innych, aby obmyć stopy innych. 

Ta kościelna organizacja jest najbogatsza na świecie, ale oni są najbiedniejsi w wierze. 

Ten jeden prowadzi tak wielu na manowce, nawet do wyznawania mu swoich grzechów. Ten śmie drwić z TEGO jedynego, który ma prawo być SĘDZIĄ całej ludzkości, a pomimo to kapłani są pouczani, że mają prawo ustanawiania pokuty. 

Oni osądzają grzechy innych i księża wydają wyrok. Nikt, kto to czyni, nie jest częścią MOJEJ Oblubienicy! 

Oni są smrodem dla MOICH Nozdrzy! 

Nawet forma transportu drwi ze sposobu, w jaki JA jechałem na osiołku.

Oni nawet drwią ze znaku krzyża. 

To jest tylko część oszukańczej oblubienicy.

Oni mówią językiem, za wyjątkiem uczonych, dawno zapomnianym (Język łaciński). 

 

 

Proroctwo 48

JA mówię to poprzez MOJEGO Apostoła Eliszewę Elijahu. Wy, Żydzi, nie ukrzyżowaliście MNIE, JAHUSZUA! To Rzymianie, przybili MNIE do krzyża! To Rzymianie składali na ofiarę MOJE Dzieci, które czciły MNIE w prawdzie! Rzymianie zbudowali Koloseum, aby drwić ze MNIE, gdy torturowali MOJE dzieci, ścinając im głowy, rozcinając ich piłą, stosując różne metody uśmiercania – tortury, kamienowanie, rzucanie lwom na pożarcie! Zabijali mężczyzn, kobiety i dzieci dla sportu, dla przyjemności!

Uważajcie, imperium rzymskie ponownie dąży do tego, aby to czynić – tak, również i wam, och Izraelu! Uważajcie na tego, który przychodzi do was, Izraelu, ubrany w długą szatę, trzymając berło, on siedzi na tronie, mówiąc o pokoju w MOIM Imieniu, a jednak nie ma w nim pokoju! On nie służy ELOHIM Pokoju! On zasiadł w bezbożnej świątyni i nawet zdjął swoje buty, wkładając białe kapcie, w których nie ma czystości, jakby chciał powiedzieć, że to jest święta ziemia i on, który ma niby reprezentować ELOHIM Stworzenia tego dnia potępił swoją duszę w nowy sposób!

(Komentarz: To prawdopodobnie odnosi się do wizyty Karola Wojtyły, jako papieża Jana Pawła II, w meczecie muzułmańskim w Syrii, w maju 2001 roku. W trzy tygodnie po tej wizycie Elisabeth Elijah otrzymała to Proroctwo.)

Ten człowiek, który ma czcicieli, którzy go wielbią, złamał Prawo HaSzem ADONAI! Jest to tak oczywiste, jak wtedy, gdy Aaron uczynił złotego cielca, aby go czcić! (Księga Wyjścia, rozdział 32)

 

Nie będziesz miał innych Elohim przede MNA! (Księga Wyjścia 20:3) To Słowo nie powinno mówić: “przede MNA”! Powinno mówić: Nie będziesz miał innych elohim, a tylko MNIE!

JA JESTEM, który nie potrzebuje innego imienia, gdyż JA JESTEM, który JESTEM i nie ma innego!

 

Uważajcie na duchowych liderów, którzy nadchodzą z Imperium Rzymskiego!

 

Izraelu, wy jesteście sprzedawani temu, który płaci najwięcej i nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale, Izraelu, nikt nie może sprzedać tego, co mu nie zostało dane, gdyż Izrael należy do HaSzem ADONAI. JA dałem obietnice waszemu przodkowi Abrahamowi, a JA nie jestem człowiekiem, który kłamie! Krew męczenników jest jak zaprawa murarska, która spaja razem kamienie Koloseum, jest to krew wołająca o zemstę na MOICH wrogach! Nie dajcie się oszukać tym, którzy siedzą tak wysoko i myślą, że są jak ELOHIM, gdyż JA JESTEM nie jest ELOHIM, z którego można długo drwić!

 

Ci, którzy zabijają MOJE dzieci będą w tych Koloseach w piekle, i będzie to ponownie powtórzone w sposób, w jaki ci wrogowie zabijają i torturują MOJE dzieci - tak samo będzie im to uczynione wielokrotnie przez wieczność! 

 

 

 

Proroctwo 49

 

Osłońcie waszego prezydenta Busha modlitwami i biada wam, kiedy nadejdzie następny/przyszły prezydent. Biada wam, kiedy nadejdzie następny/przyszły papież, gdyż ten nadchodzący papież nie będzie człowiekiem pokoju, i będzie kontrolowany przez szatana.  Pamiętajcie Imperium Rzymskie i to, co uczynili.

 

Jest grzechem modlić się do jakiegokolwiek innego boga, z wyjątkiem JAHWEH (BOGA OJCA) i JAHUSZUA (SYNA BOŻEGO)!  

 

 

Proroctwo 64

 

Przekrzywiony papież z przekrzywionym berłem - JA patrzę na tego, co siedzi na tronie, nosi berło i przybrany jest w koronę, wydaje swoje polecenia, jest wielbiony przez miliony na całym świecie, pomimo, że nie ma w nim MEGO RUACH ha KODESZ, wręcz przeciwnie, przebywa w nim duch Antychrysta!

I tak jak było w dawnych czasach, kiedy odbierano życie tym, którzy nie chcieli go czcić, tak będzie ponownie, gdy zawrze on pakt z szatanem, podczas zawierania paktu z Izraelem. Nie ma w nim CHRYSTUSA! Nawet laska, którą nosi, mówi o tym. Och, jak JA płaczę i jak JA szlocham widząc masy ludzi leżących plackiem i czczących u jego stóp!

To jest Babilońska Religia, która nienawidzi prawdziwe Szabaty!

Gdyż ten, ustanowiony przez człowieka szabat, będzie unikany przez MOJE prawdziwe dzieci.

Idźcie do waszych duszpasterzy i ostrzeżcie ich, i jeśli nie posłuchają to uciekajcie, gdyż będziecie mieli dowód, że RUACH ha KODESZ naprawdę przemówił przez was.

Uciekajcie dzieci z babilońskich kościołów, gdyż rozpadną się.

 

 

Proroctwo 67

 

Wy, którzy nazywacie się chrześcijanami, pozwoliliście, aby Rzym rzekomo zmienił jedyny dzień, który JA oddzieliłem, pobłogosławiłem i uświęciłem, i mówicie, że jakikolwiek dzień jest odpowiedni, by nazywać go Szabatem.

JA nie wybrałem jakiegokolwiek dnia! JA odpocząłem w Siódmy Dzień! (Komentarz: Trwa on od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę.)

Dlaczego nie studiujecie, by okazać się zaaprobowanymi? (2 List do Tymoteusza 2:15)

Znacie prawdę, a pomimo to ciągle nie wymagacie od pastorów (duchownych), żeby zmienili dzień wspólnych nabożeństw z powrotem na prawdziwy Dzień Szabatu. Gdybyście powiedzieli pastorom: „Mówicie nam, że Biblia jest prawdą, a pomimo to nie postępujecie według tej prawdy, a ja nie chcę brać udziału we wspólnocie, która nie podąża drogą prawdy” – zamiast tego wy tylko szepczecie prawdę i nic nie czynicie. Ani jeden pastor (duchowny) nie skontaktował się dotychczas z tą córką, poprzez którą JA przemawiam, i nie podziękował jej za napomnienie go w Imieniu JAHUSZUA.

Chrześcijanie, wy będziecie ponownie przekazani Imperium Rzymskiemu. Was, którzy nazywacie siebie chrześcijanami, JA będę sądził, gdyż postępujecie według praw Konstantyna, a nie według Praw JAHWEH i JAHUSZUA!

Chrześcijanie, wy celebrujecie pogańskie święta, a nie Święta JAHWEH. Chrześcijanie, JA będę sądził was za to, że mówicie, iż służycie KRÓLOWI królów i PANU panów, oraz za to, że śpiewacie pieśni pochwalne dla JAHUSZUA, a pomimo to z pełną świadomością i premedytacją upieracie się, by nazywać GO greckim imieniem „Jezus”. Nie czynicie tego już dłużej w nieświadomości.

JAHUSZUA powiedział: „W MOIM Imieniu będziecie wyrzucać demony.” Tym Imieniem jest imię  „JAHUSZUA”, gdyż MOJE Imię to „JAHWEH”, a „JAH” jest zawarte w tamtym Imieniu.

 

 

Proroctwo 71

 
Wy, którzy zbieracie się razem, aby oglądać starego, schorowanego człowieka, pełnego demonów – on MNIE rozgniewał, bo zachęca ludzi by go czcili, kłaniali mu się, całowali jego rękę, rękę która jest ze zwykłego prochu i aby kłaniali się zwykłym bałwanom. Miliony słuchają i dążą do posłuszeństwa temu, który nazywa się papieżem.

Wy, którzy nazywacie się katolikami, JA nakazuję wam teraz – uciekajcie z kościołów babilońskich! 

Przykazania z MOJEGO Tory wyraźnie mówią: 'Nie będziecie mieli innych bogów obok MNIE.' 
(Druga Ks. Mojżeszowa, Ks. Wyjścia 20:3).

Kto jest waszym STWÓRCĄ?

Pomimo to, jak wielu to uczyniło?

Wy nazywacie się MOIMI, a pomimo to, nawet nie znacie MNIE. Jeśli nie uciekniecie z tych kościołów, to zobaczycie Piekło i Jezioro Ognia! 

 

 

Proroctwo 81


O, Izraelu, czy nie rozumiecie, że tak jak rzymscy żołnierze podzielili szatę JAHUSZUA, tak również jest dzielona wasza ziemia, a Rzym macza w tym swoje ręce za kulisami? Tak samo jak rzucano los o szatę JAHUSZUA, tak również ten, który oferuje najwięcej przy podziale waszego kraju, wyda was i zdradzi na oczach całego świata. 

 

 

Proroctwo 90

 

Jest tylko Jedna Prawdziwa MATKA ŚWIĘTA i jestem też nazywana DUCHEM ŚWIĘTYM! Nie wierzcie kłamstwom Kościoła Katolickiego, który naucza o Miriam (Marii), ziemskiej matce JAHUSZUA, dołączając ją do TRÓJCY ŚWIĘTEJ! Ona była JEGO ziemską matką, ale JA jestem JEGO Niebiańską MATKĄ. 

Nie ma innego Pośrednika przed Tronem BOŻYM z wyjątkiem JAHUSZUA! Tylko poprzez JEGO Imię i JEGO Krwawą Ofiarę, zwaną Nowym Przymierzem Krwi, jest Zbawienie! Ziemska matka JAHUSZUA potrzebowała również ZBAWICIELA! Ona nie była doskonała, ani nie twierdziła, że jest. Nazywała GO nawet „LORDEM” i gdyby sama była doskonała, jej krew zostałaby ofiarowana na Kalwarii jako ofiara za grzech! Ona nigdy nie prosiła nikogo, aby ją czcił, ani nie pragnie tego! Chce tylko, aby ludzie byli prowadzeni do jej SYNA JAHUSZUA ha MASZIJACH. Ostrzegajcie katolików, aby nie wzywali jej imienia w chwili śmierci, zamiast tego niech wołają na jedyne Imię, które może Zbawić - JAHUSZUA ha MASZIJACH! 

Kościoły Babilonu zgodnie zachęcają swoje społeczności do tego, aby nie wypowiadały się przeciwko grzechowi lub grzesznikom. 

W zorganizowanych kościołach ma miejsce to, co JAHWEH nazywa obrzydliwością. Stoją za kazalnicami i nazywają siebie kaznodziejami. Nieliczni Święci pozostający w tych kościołach są wyganiani lub odrzucani i atakowani. Pastorzy i duchowni okłamują zgromadzenia i mówią: „Jakikolwiek dzień może być szabatem” i trwają przy niedzieli ustanowionej przez człowieka. Oni będą wkrótce płakać, kiedy zbiorą plony takiego nauczania i postępowania. 

Dzielę się tą tajemnicą z Nieba, aby ci, którzy miłują MOJEGO Ukochanego SYNA JAHUSZUA i przyjmują GO jako MESJASZA, nie zostali oszukani kłamstwami religii utworzonych przez człowieka i nie wzywali Marii, ziemskiej matki JAHUSZUA, w chwili swojej śmierci! Zamiast tego wzywajcie Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH i ukorzcie się, żałujcie za grzechy, nawróćcie się i proście o litość! Przypomnijcie im o Piśmie Świętym, o osobistych Słowach JAHUSZUA wypowiedzianych w Ew. Św. Jana 10:1-30. 

Przyjmijcie JAHUSZUA jako waszego MESJASZA i pozwólcie MI wypełnić was MOJĄ Świętą Miłością, Obecnością i Mocą Namaszczenia. Pozwólcie MI być waszą MAMĄ SZIKAINJAH. JA jestem TĄ samą, którą nazywacie DUCHEM ŚWIĘTYM. Jestem TĄ, która uczy was, jak odróżniać dobro od zła, tak samo jak obowiązkiem każdej Świętej ziemskiej matki jest opiekuńcze prowadzenie. 

Są trzy Trony Władzy: JAHWEH siedzi w środku, JAHUSZUA ha MASZIJACH siedzi po prawicy JAHWEH, a JA, wasza MAMA SZIKAINJAH, siedzę po lewej stronie. Wszyscy Troje rządzimy w Niebie na równi i jesteśmy Współstwórcami, ale jest tylko jeden MASZIJACH (MESJASZ), a jego Imię to JAHUSZUA. Tylko poprzez Imię JAHUSZUA i Krew JAHUSZUA jest Zbawienie dla ludzi na ziemi. JAHUSZUA jest jedynymi Drzwiami Zbawienia, które prowadzą do Nieba. Ktokolwiek próbuje wejść poprzez inne imię lub inną drogą, znajdzie jedynie drzwi do Piekła. Nie dajcie się oszukać! Jest wiele religii, ale są tylko jedne drzwi do Nieba - poprzez to Imię i Świętą Bezgrzeszną Krew, ofiarowaną przez JAHUSZUA. (Jana 14:6) 

Oto ostrzeżenie dla tych, którzy nazywają sami siebie Świętymi i myślą, że zasługują, by nosić koronę, berło, czy aby siedzieć na tronie, ubierać się w długie kapłańskie szaty i udzielać innym rozgrzeszenia. Jedynie JAHUSZUA MESJASZ zapłacił ostateczną cenę, aby być Jedynym Świętym, Bezgrzesznym Zadośćuczynieniem Krwi na ofiarę za grzech ludzki! JAHUSZUA jest doskonały i bezgrzeszny pod każdym względem – nawet jedna grzeszna myśl nie przyszła MU do głowy. Jak śmiecie nauczać ludzi aby czcili was, i kraść NASZĄ Cześć, Honor i Chwałę! Jak śmiecie nakłaniać innych, aby kłaniali się przed wami, całowali wasze ręce i klęczeli u waszych stóp! Płomienie Piekła i Jezioro Ognia będą waszym następnym miejscem pobytu, gdy skończy się to życie. Zostaliście ostrzeżeni. Jaką cenę zapłaciliście, by to czynić? Czy jesteście bez grzechu? Czy oddaliście wasze życie jako ofiarę, czy umarliście i zmartwychwstaliście trzeciego dnia i czy wstąpiliście do Nieba po 40 dniach? Czy siedzicie teraz po prawicy JAHWEH?
 

JA jestem Jedyną KRÓLOWĄ NIEBIOS. Nie nazywajcie tym tytułem nikogo innego! JA jestem MATKĄ Naturą. To JAHWEH jest tym, który stwarza i mówi na przykład: „Niech się stanie zebra!”, a JA umieszczam unikalne pasy na każdej zebrze. JAHWEH stwarza, a JA, MAMA SZIKAINJAH, dekoruję. ABBA JAHWEH stwarza, a JA, wasza MAMA SZIKAINJAH CHWAŁY, zdobię całe stworzenie. Proroctwo 95

Jak wiele zorganizowanych religii włoży tylko opłatek w ich usta, suchy opłatek, który nie może być niczym więcej niż styropianem.

Oni zapominają o cenie, jaką zapłaciłem! Nie ma najpierw ukorzenia się, żalu za grzechy, nawrócenia się! Oni piją wino i mówią słowa powtarzane rutynowo – nie ma serca oddanego dla MNIE!

I ta zuchwałość, kiedy jeden wkłada ten opłatek do ust innych! I on nazywa się biskupem, i on nazywa się papieżem!

Nie można tego robić za innych! 

Komunia jest sam na sam!

JA nie mówię o tych, którzy są inwalidami, o tych, którzy potrzebują pomocy innych, aby włożyć chleb w usta, lub przyłożyć kubek do warg. Gdyż nastawienie ich serc jest prawidłowe, jeśli serce tego, który daje komunię jest prawidłowo nastawione.

Powiedz im: Odżywiajcie MOJE owieczki!

Powiedz im, podnieś tą broń, która została porzucona dawno, ale nie czyńcie tego z nieczystymi wargami!

Nie czyńcie tego w duchu nienawrócenia się!

Nie czyńcie tego, jako zwykłego rytuału, słów napisanych przez innego człowieka!

Oddajcie MI wasze serca, a JA przemówię MOJE Słowa!

Nie czyńcie tego, kiedy grzeszycie, gdyż w przeciwnym razie pijecie potępienie dla siebie!

Gdzie jest ta bojaźń?

Jak wielu JA widzę i oni nie mają już więcej bojaźni. (Ew. Św. Mateusza 10:28) Oni pozostają w ich grzechu. Oni biorą ten kubek komunii do grzesznych ust. JA jestem wierny i przebaczam. Ale nigdy nie czyńcie tego z nienawróconym sercem, gdyż w przeciwnym razie, będziecie tylko pić potępienie.

 

Proroctwo 125

MOJE Miłosierdzie ciągle nawołuje, „Przyjdź do JAHUSZUA ha MASZIJACH, póki możesz” Bo tylko ON jest jedynym Wstawiennikiem. Nie jest nim mężczyzna ubrany w suknię; on odziewa się w szaty, ale nie (szaty) sprawiedliwości JA, JAHUSZUA! On ma całą wieczność by płacić za akceptowanie czczenia od mężczyzn i kobiet. Nie zdarzy się by kiedykolwiek powiedział: „Patrzcie w górę do JAHUSZUA! Spójrzcie w górę, skąd wasze prawdziwe Odkupienie zbliża się!" (Łukasza 21:28) Wiecie, że on uwielbia jak go ludzie czczą i adorują. (Jana 12:43)

Uważajcie na elitę! Strzeżcie się tego, który nazywa siebie papieżem! Uważajcie na Watykan!

 

Proroctwo 136

Nie da się mieszać katolicyzmu – to, co papież teraz głosi i mówi, dzierżąc skręcony krzyż, który drwi z JAHUSZUA, i ogłasza siebie bogiem, jakby on miał cokolwiek wspólnego z JAHUSZUA, cokolwiek wspólnego z Pismem Świętym.

 

Proroctwo 141

Ona nie jest BOGIEM, ta, którą nazywacie Maryją.

Ona nie jest BOGIEM!
Nie była doskonała i płacze; i ona płacze, gdy modlicie się do niej nawet w godzinie śmierci.
Nie wzywacie JAHUSZUA; wzywacie Maryję lub Miriam i prosicie o przebaczenie.
Nie mogę wam wybaczyć przez to imię!

Ona nie była waszym Przymierzem Krwi, MÓJ SYN był - JAHUSZUA.

 

Drodzy Państwo, widać z podanych powyżej urywków Proroctw otrzymanych, że BÓG srogo ocenia Kościół Rzymsko-Katolicki.   

Jeśli przyrównamy uważnie pouczenia Kościelne zawarte w Katechizmie Kościoła Rzymsko-Katolickiego (KKK) z pouczeniami z Biblii Świętej Tysiąclecia, to okaże się, że rozbieżność pouczeń jest dramatyczna.   Ewangelia pouczana przez Kościół Rzymsko-Katolicki jest zmienioną Ewangelią. 

To nie jest ta Ewangelia, którą mamy w Biblii Świętej, np. w Biblii Tysiąclecia! 

 

Zobaczmy poniżej wyniki naszego porównania.

 

 

Oto wybrane doktryny Kościoła Rzymsko-Katolickiego nieznajdujące potwierdzenia w Biblii Świętej Tysiąclecia:proroctwo proroctwa

 

1. Kult Papieża.

 

·        Papież nazwany jest Ojcem świętym (KKK 10, 78) wbrew zakazowi biblijnemu!  Biblia Święta poucza, że tytuł OJCA ŚWIĘTEGO jest tytułem samego LORDA BOGA!   Natomiast LORD BÓG nazwany jest w Katechizmie Kościoła Rzymsko-Katolickiego (KKK) wyłącznie Ojcem.  Nigdzie KKK (Katechizm Kościoła Katolickiego) nie nazywa LORDA BOGA Ojcem świętym pomimo, że przytacza (2812, 2815) dwa razy modlitwę z Ewangelii Św. Jana, gdzie LORD nasz ZBAWICIEL JAHUSZUA (Jezus po polsku z tłumaczenia greckiego) modli się nazywając ŚWIĘTEGO BOGA OJCA “OJCEM ŚWIĘTYM”, czytaj Ew. św. Jana 17:11.  W dodatku, LORD nasz, ZBAWICIEL i SYN BOŻY JAHUSZUA ha MASZIJACH nakazał nam, aby nie nazywać nikogo ojcem naszym w Ew. Św. Mateusza 23:9.. „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden, bowiem jest OJCIEC wasz, TEN w niebie.

 

·        Również papież jest nazwany w Katechizmie Kościoła Katolickiego zastępca Chrystusa, chociaż brak jest w Biblii potwierdzenia tych pouczeń.  Nasz LORD nie ustanowił zastępcy SWEGO na Ziemi. 

 

·        Również nie ma pouczenia w Biblii, że papież jest następcą Piotra.  Nie ma w Biblii Świętej pouczenia, że Apostoł Piotr miał władzę, jaką ma papież, który jest głową państwa watykańskiego i uważa się za przywódcę chrześcijan.  Nie ma pouczenia, iż Apostoł Piotr miał mieć następców.  Jest to wymysł Kościoła Rzymsko-Katolickiego.  Papież jest monarchą Państwa Watykan z absolutną władzą. 

 

·        Papieże nie przestrzegają Przykazań BOŻYCH.  Święty Piotr przestrzegał 10 Przykazań BOŻYCH, np. Szabat, Święta biblijne, unikanie bałwochwalstwa, czego papieże nie czynią!  Również Piotr i Apostołowie nie głosili nigdy celibatu, itd.

 

2.  Kościół Rzymsko-Katolicki przypisuje biskupom Kościoła Rzymsko-Katolickiego pozycję taką samą lub nawet i wyższą, aniżeli w Biblii mieli sami apostołowie.  Mianowicie KKK poucza, że:

 

·        Biskupi Kościoła Rzymsko-Katolickiego są następcami Apostołów (KKK: 861-862).  Ale Słowo BOŻE w Biblii Św. nie poucza, że Apostołowie mieli mieć następców.   Brak jakiegokolwiek potwierdzenia od BOGA. 

 

·        Co więcej, KKK poucza, że kto słucha biskupów Kościoła R-K, słucha Chrystusa (KKK: 862, 888, 891).  Jest to niezgodne z Biblią Świętą i oczywistym kłamstwem w świetle błędów w pouczaniu i w postępowaniu tychże biskupów.

 

·        Biskupom przypisuje się nieomylność (KKK 891), czego JAHWEH nie przypisuje apostołom. 

 

·        Poucza się, że biskupi i prezbiterzy uświęcają Kościół Rzymsko-Katolicki (KKK 893)...….. Natomiast Pismo Święte mówi, cytuję JAHUSZUA Ew. Św. Jana 17:17Uświęć ich w prawdzie, a więc Prawda BOŻA uświęca, a nie biskupi, czy prezbiterzy. 

 

 

3. Katechizm Kościoła Rzymsko-Katolickiego (KKK) poucza, że wszystkie stworzenia są podobne do BOGA (KKK 41). 

 

Natomiast Biblia Święta poucza, ze człowiek został stworzony na podobieństwo BOGA (Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:27).  Nie ma natomiast podobnego stwierdzenia dotyczącego innych stworzeń.   Wiemy, że ani małpa, ani mysza nie są podobne do BOGA, czyli KKK oszukuje nas.

 

4.  Kościół Katolicki poucza chrzest niemowląt (KKK 1250-1252, 1282), czego nie poucza Biblia!

 

KKK 1250-2 pisze… “Dzieci, rodząc sie z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych….Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym.” Koniec cytatu.

 

Natomiast Biblia nie potwierdza powyższego pouczenia.  Jest to wyłącznie pouczenie Kościoła Katolickiego.  Co mówi nam Biblia święta, jest to bardzo odmienne pouczenie, mianowicie w Ew. Św. Marka 1: 4-5 pisze: wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów? Przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.”  Te i inne pouczenia z Ewangelii wskazują, ze Chrzest Święty jest dla dorosłych, którzy znają swoje grzechy i wyznają je, i nawracają się do nowego pobożnego życia.  Jest to Chrzest żalu za grzechy na odpuszczenie grzechów, a przecież niemowlęta nie mają grzechu, ani nie mogą wyznawać żal za grzechy!

 

Należy dodać, że w Biblii nie ma pojęcia “Grzechu Pierworodnego”, który byłby przekazywany każdemu nowonarodzonemu dziecku! 

 

Jest to pojęcie wprowadzone przez Kościół Katolicki (KK)! 

 

Zobaczmy na definicje w katechizmie: W Katechizmie KK 417 czytamy: “Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu naturę ludzka zraniona przez ich pierwszy grzech, a wiec pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości.  To pozbawienie pierwotnej świętości i sprawiedliwości jest nazywane grzechem pierworodnym.”  Drodzy państwo, widzimy więc, że grzech pierworodny nie jest przekroczeniem dziecka, a więc nie ma dziecko grzechu według samej definicji z katechizmu!

 

Czyli KKK nazywa grzechem to, co nie jest grzechem! 

 

Wygląda na to, ze KKK twierdzi, że ceremonia z dzieckiem naprawia dziecku naturę do pierwotnego stanu Adama i Ewy! Ale brak podstaw biblijnych, aby tak twierdzić!  Czy dziecko powraca do nieśmiertelnej natury, którą na początku mieli Adam i Ewa? Z własnych obserwacji wiemy, że to jest nieprawda i dzieci w rodzinach katolickich rosną na zwykłych grzeszników i umierają jak wszyscy inni.

 

Czyli w sumie, ceremonia z dziećmi nie jest Chrztem według Słowa BOŻEGO i wierni nie są ochrzczeni! 

                                                                                                   

Uwaga rodacy z Polski! Chrzest niemowląt jest fałszywym chrztem!  Naród polski jest oszukiwany przez obywateli Watykanu, tzw. duchownych Kościoła Rzymsko-Katolickiego, oraz podobnych kościołów!

 

5.  KKK poucza, ze celibat jest święty (KKK 2349) i księża mają zabronione zakładanie rodzin wbrew pouczeniom BOŻYM!

 

Natomiast apostoł Paweł przestrzegał pisząc w Pierwszym Liście do Tymoteusza 4: 1-3… Duch zaś otwarcie mówi, ze w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary skłaniając się ku duchom zwodniczym i naukom demonów. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane.  Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie…”, co więcej w tym samym liście, rozdział 2 i 3 apostoł Paweł nakazuje, aby biskupi i diakoni mieli po jednej zonie i by godnie wychowywali swoje dzieci.

 

6.  Kościół Rzymsko-Katolicki poucza: Komunia przyjmowana tylko pod postacią chleba pozwala otrzymać cały owoc łaski Eucharystii (1390).  Jest to niezgodne z Ewangelią.  I w dodatku jest dawana do ust przez duchownych kościoła, czego Biblia nie poucza.  Podczas ostatniej wieczerzy, apostołowie sami brali chleb i sami pili wino z kielicha. 

 

Jest to oczywistym kłamstwem i próbą zmiany pouczenia naszego ZBAWICIELA CHRYSTUSA.  LORD BÓG wymaga posłuszeństwa.  W Ewangelii Św. Mateusza rozdział 26, wiersze 26-28 pisze: …A gdy oni jedli, JAHUSZUA wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: “Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje.”  Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, mówiąc: “Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.” 

 

A wiec picie Krwi JAHUSZUA jest bardzo ważne!  W Ewangelii Św. Jana rozdzial 6, wiersz 54 pisze:, Kto spożywa moje ciało i pije MOJĄ Krew, ma życie wieczne, a JA go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”   

 

7.  Kościół Katolicki wie, że tylko Bóg przebacza grzechy (KKK 1441).  A pomimo to poucza, ze kapłani rozgrzeszają (KKK 1480) i że Kościół Rzymsko-Katolicki udziela przebaczania grzechów (1486, 1495)!   W dodatku, do dnia dzisiejszego KK praktykuje tzw. Odpusty dla żywych i umarłych! (KKK 1471). Jednakże, brak jest jakiegokolwiek zatwierdzenia od LORDA BOGA tych praktyk Kościoła Rzymsko-Katolickiego.  Co więcej w Psalmie 49, wiersze 8 i 9 pisze: Nikt, bowiem siebie samego nie może wykupić, ani nie uiści BOGU ceny swego wykupu.  Jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy.”

 

W Ewangelii Św. Jana 20:21-23 pisze: …A JAHUSZUA znowu rzekł do nich: “Pokój wam!  Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.  Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: “Weźcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.”  A wiec 12 Apostołów otrzymało takie pozwolenie.  Lecz Kościół Katolicki nie ma takiego pozwolenia.  Nie ma w Ewangelii Św. napisane, by jakikolwiek kościół miał mieć takie pozwolenie, tylko 12 Apostołów, wybranych przez LORDA BOGA, otrzymało je. 

 

8.  Kościół Rzymsko-Katolicki poucza, że jest ‘Święta Matka – Kościołem wszystkich wierzących, Święta Matka Kościołem’ (KKK 36, 105, 167, 169, 181)

 

Nie ma potwierdzenia na powyższe pouczenie w Biblii Świętej.  Przeciwnie, w liście Apostoła Pawła do Galatów rozdział 4, wiersz 26 pisze: Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i jest ono naszą Matką.”

 

9.  Kościół Rzymsko-Katolicki poucza: KRK jest to jedyny Chrystusowy Kościół (KKK 816).

 

Brak uzasadnienia w Biblii Świętej.  Co więcej, Biblia Święta wskazuje ze Kościół Rzymski jest ta Wielka Nierządnica, czyli kościołem odstępczym, z Apokalipsy, rozdział 17.  Zauważmy wiersz 17:9, 18

Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość!  Siedem głów, to jest siedem gór, na których siedzi Niewiasta.  A niewiasta, która widziałeś, jest to Wielkie Miasto mające władzę królewską nad królami ziemi.” Odnośniki biblijne wskazują, ze siedem pagórków odnosi się do Rzymu!

 

10.  Błędne interpretacje Apokalipsy.

 

Maryjna interpretacja Niewiasty z Apokalipsy jest nonsensem. (Apok.12:11, 12:17) Kościół Rzymsko-Katolicki poucza, że ta Niewiasta to jest Maryja (KKK 2853).  Jest to duży błąd interpretacji Biblii.  Maryja zmarła i została wzięta do Nieba.  Wiersz 6 z Apokalipsy rozdział 12 mówi: “A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni” – Oczywiście Maryja nie ma potrzeby uciekać w czasie Wielkiego Ucisku, gdyż jest ona w Niebie.  Dalej zauważmy inny werset, wiersz 17 tego samego 12-go rozdziału: “I rozgniewał się Smok na Niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z reszta jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.”  Wytłumaczeniem znaczenia Niewiasty tutaj jest Oblubienica LORDA JAHUSZUA (Jezusa), czyli to są Świętobliwi, posłuszni BOGU, którzy są zaadoptowanymi dziećmi LORDA i tworzą 12 plemion Izraela i na to wskazuje 12 gwiazd.

 

11.  Kościół Rzymsko-Katolicki poucza z jednej strony, że Ewangelia jest ostatecznym słowem (KKK 73), a z drugiej strony zaprzecza temu, np. w KKK 82 czytamy: “…Kościół, któremu powierzone zostało przekazywanie i interpretowanie Objawienia, ‘osiąga pewność swoją, co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte.  Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu.” 

Czyli Kościół Rzymsko-Katolicki stawia na równi pouczenia swoje z pouczeniami Pisma Świętego, a w wielu wypadkach wyżej, jak np. Nadawanie imienia BOGA “OJCIEC ŚWIĘTY” władcy watykańskiemu, nazywanemu Papieżem, jest powszechnie pouczane wbrew zakazowi w Ewangelii Świętej. 

 

Kościół Rzymski nazywa swoje pouczenia “świętą tradycją”.  Na przykład KKK 81-83, 97, 77-78.  W KKK 97 czytamy: „…Święta Tradycja i Pismo święte stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego….”  - Czyli Kościół Rzymsko-Katolicki określa swoje pouczenia “Słowo Boże”.  Jest to oczywiste oszustwo, co sami wydają się potwierdzać w KKK 73. 

 

12.  Kościół Rzymsko-Katolicki stara się przygarnąć religie pogańskie pod swój zarząd akceptując ich bezbożne pouczenia.  Co więcej Watykan stara się usprawiedliwiać te pogańskie religie kłamiąc, iż czczą one tego samego BOGA.  Na przykład czytamy w KKK 841 następujące pouczenie: “Relacje Kościoła z muzułmanami.  ‘Zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni, bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny.’”  Dla wyjaśnienia podaję, że muzułmanie nie czczą tego samego boga.  Ich bogiem jest Allah, bóg księżyca, który nie ma syna, i jest to pouczane w Koranie.  Oni kłamią, ze Jezus (JAHUSZUA) jest tylko prorokiem, a nie SYNEM BOGA Najwyższego, co jest wielkim bluźnierstwem!   Zaprzeczają oni pouczeniom Ewangelii Świętej i wprowadzili wiele bezbożnych pouczeń i świąt.  Jest to szatańska religia.  Pomimo to, nasz papież Karol Wojtyła odbył podróż na Bliski Wschód i wstąpił do muzułmańskiego meczetu i modlił się z muzułmanami i ucałował Koran – bluźniercza księgę muzułmanów. 

 

Dążenie Watykanu do zjednoczenia ze wszystkimi religiami jest wyrażone w KKK 817-822, 845, 855.  Natomiast Ewangelia Święta poucza nas, by tego nie robić, co więcej poucza, aby się odseparować od bezbożnych.

 

Apostoł Paweł pouczał, że “poganie są współuczestnikami obietnicy w JAHUSZUA (Chrystusie Jezusie) przez Ewangelię.(List Apostoła Pawła do Efezjan 3:6).   Jest to tylko przez Ewangelię.  A jeżeli ktoś zmienia Ewangelię, to apostoł Paweł przeklina go. (List Apostoła Pawła do Galatians 1:8).

 

13.  Ze źródeł historycznych dowiadujemy się, że Kościół Rzymsko-Katolicki prześladował i zabił wielu chrześcijan and pobożnych ludzi, którzy nie zgadzali się z postępowaniem rzymskiego kościoła.  W Apokalipsie są odnośniki do odstępczej religii zwanej babilońską, lub Babilonem, lub ladacznicą.  W rozdziale 18, wiersze 4-6 pisze:

I usłyszałem inny glos z Nieba mówiący: Ludu MOJ, uchodź z niej; byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie podlegli.  Bo grzechy jej narosły aż do Nieba I wspomniał BÓG na jej zbrodnie.”

 

14.  Czyściec jest pojęciem wprowadzonym przez Kościół Rzymsko-Katolicki.  Nie ma tego pojęcia w Biblii Tysiąclecia, czy też w innych Bibliach.

 

15.  Kościół Katolicki poucza wybiorczo Ewangelię, koncentrując się na miłości (KKK 25).  W skutek tego katolicy z reguły nie wiedzą, że należy mieć bojaźń BOŻĄ, o czym czytamy w Biblii, np. Psalmy 34:9-14, 111:10, 128:1,4, Ew. Sw. Mateusza 10:28, itd.  Nie wiedzą, że należy zabiegać o zbawienie z bojaźnią i drżeniem (List do Filipians 2:12)

   

Widzimy tutaj, że Ewangelia pouczana przez Kościół Katolicki jest odmienna w znacznym stopniu od Biblijnej Ewangelii Chrystusowej. 

 

Dalej popatrzmy na 10 Przykazań BOŻYCH (Biblia Tysiąclecia, Księga Wyjścia, rozdział 20)

 

Kościół Rzymsko-Katolicki poucza zmienione 10 Przykazań BOŻYCH.  Na stronie 470 KKK jest przedstawiona forma katechetyczna, a więc pouczana w kościołach od wieków.  W miejsce Drugiego Przykazania jest pustka.  Usunięto z pouczeń Drugie Przykazanie BOŻE mówiące: “Nie będziesz czynił żadnej rzeźby i żadnego obrazu tego, co jest na Niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi…nie będziesz oddawał im pokłonu, itd.”  A wiemy, że kościół handluje rzeźbami i obrazami, co przynosiło przez wieki znaczne dochody.  Urzędnicy Watykańscy wyposażali budynki kościelne w rozmaite obrazy i rzeźby.  Modlili się do nich i zachęcali wierzących do tego samego grzechu.  Skrapiali je wodą mówiąc, ze w ten sposób są poświęcone i są święte.

 

Tak wiec pozostało 9 Przykazań.  Aby nadrobić brak jednego i aby otrzymać ponownie 10, podzielono Dziesiąte Przykazanie na dwa, na dziewiąte: Nie pożądaj żony bliźniego swego, oraz na dziesiąte: Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

 

Inna bardzo istotna zmiana dotyczy Czwartego Przykazania, to znaczy Szabatu, co jest poniżej omówione.

 

Zwróćmy również uwagę jak skrótowa jest forma katechetyczna.  W KKK Większość Słów LORDA BOGA z Dziesięciu Przykazań z Księgi Wyjścia usunięto!   Jest to wielki grzech!

 DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Biblia, Księga Wyjścia 20:2-17

Formuła katechetyczna – pouczana przez Kościół Katolicki

Ja jestem JAHWEH, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 

1. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

2. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko,
ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja JAHWEH, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
Okazuję zaś łaskę tysiącom tych, którzy MNIE miłują i przestrzegają MOICH przykazań.

1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

3. Nie będziesz wzywał imienia JAHWEH, Boga twego, do czczych rzeczy,
gdyż JAHWEH nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa JEGO imienia do czczych rzeczy.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

4. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci JAHWEH, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.
W sześciu dniach bowiem uczynił JAHWEH niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął.
Dlatego pobłogosławił JAHWEH dzień szabatu i uznał go za święty.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

5. Szanuj ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą JAHWEH, Bóg twój, da tobie.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją

6. Nie będziesz zabijał.

5.Nie zabijaj.

7. Nie będziesz cudzołożył.

6.Nie cudzołóż.

8. Nie będziesz kradł.

7. Nie kradnij.

9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.


10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

 

Pierwsze Przykazanie BOŻE

 

3. Nie będziesz miał cudzych Bogów obok MNIE.”

Kult Maryjny ……Kościół Katolicki wprowadził Kult Maryjny, wynosząc Maryję do pozycji bogini, wynosząc tym samym człowieka na boga obok STWÓRCY LORDA BOGA JAHWEH.  Wprowadzono tez kult czczenia tzw. zjaw maryjnych i rzeźb maryjnych, na przykład kult zjawy z Fatimy, Lourdes, Medjugorie, itp., które nie są zjawami prawdziwej Maryi, matki JAHUSZUA (Jezusa). Zjawy te dały pouczenia niezgodne z Biblią Świętą, z czego wnioskujemy, że to szatan, kłamliwy duch, podszywa się pod zjawy maryjne.   

 

 

 

 

 

 

 

Marii nadano w Kościele Katolickim następujące kultowe tytuły, których nie ma w Biblii Świętej Tysiąclecia:

 

- Matka Kościoła (Katechizm KK strona 9)                               - brak w Biblii

- Najświętsza Dziewica Maryja (strona 9)                                - brak w Biblii

- Maria Matka Żyjących (KKK 726, 2618, 2679)                       - Brak w Biblii

- Najświętsza Maryja Pana (KKK 829, 2502, 2853)                   - Brak w Biblii

- Święta Matka Kościoła (KKK 36, 105, 167, 169,181,               - brak w Biblii

- Maria, zawsze dziewica (KKK 499, 500, 721)                          - brak w Biblii

- Jezus jedynym Synem Maryi (KKK 501)                                 - brak w Biblii

- Maria Matka Boża (KKK 509, 971, 2131, 2678, 2725, 2853)    - Brak w Biblii

- Najświętsza Matka Boga (KKK 721, 963, 1172, 2502, 2827)    - Brak w Biblii

- KRK cały święty w Maryi (KKK 867)                                       - brak w Biblii

- Maryja wniebowzięta (KKK 966, 974)                                     - brak w Biblii

- Święta Matka Boga (KKK 2675)                                             - brak w Biblii

- Maryja Cała Święta (KKK 2677)                                             - brak w Biblii

- Nasza Matka (KKK 2677)                                                       - brak w Biblii

- KK osiągnął doskonałość w Maryi (KKK 829)                           - brak w Biblii

  

W Ewangelii Św. czytamy następujące wypowiedzi JAHUSZUA (Jezusa Chrystusa), gdzie nie ma wywyższenia Marii: 

Ewangelia św. Mateusza 12:46-50

Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto JEGO matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z NIM rozmawiać.  Ktoś rzekł do Niego: Oto TWOJA Matka i TWOI bracia stoją na dworze i chcą pomówić z TOBĄ.  Lecz On odpowiedział temu, który MU to oznajmił: Któż jest MOJĄ matką i którzy są moimi braćmi?  I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom rzekł: Oto MOJA matka i MOI bracia.  Bo kto pełni wole OJCA MOJEGO, który jest w niebie, ten jest MI bratem, siostrą i matką.” 

 

Co więcej, w Ewangelii Św. Marka pisze 3:31-35 pisze podobnie…”Tymczasem nadeszły JEGO Matka i bracia stojąc na dworze.  Posłali po NIEGO, aby GO przywołać.  …Odpowiedział im: ‘Któż jest MOJĄ matką i którzy są moimi braćmi?’  I spoglądając na siedzących dokoła NIEGO rzekł: ‘Oto MOJA  matka i MOI bracia.  Bo kto pełni wolę BOŻĄ, ten jest MI bratem, siostrą i matką.”

 

 

Drugie przykazanie BOŻE:

 

4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ JA, JAHWEH, twój BÓG, jestem BOGIEM zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy MNIE nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy MNIE miłują i przestrzegają MOICH przykazań.”

 

……………..Natomiast Zarząd Kościoła Rzymsko-Katolickiego usunął to przykazanie z pouczeń KK.  Czyli zataił go przed Polakami.  Widać to wyraźnie nawet w nowym katechizmie.  Na stronie 470 KKK widać, ze formuła katechetyczna ma puste miejsce, gdzie powinno być drugie przykazanie.  By ten brak nadrobić, rozbito 10-te przykazanie na dwa.  W ten sposób uczyniono próbę zmienienia 10 Przykazań BOŻYCH!  Jest to straszny grzech! 

 

Owocem tego grzesznego czynu jest czczenie figurek i obrazków przez miliony Polaków, nieświadomych swego grzechu!  W Katechizmie Kościoła Katolickiego obrazy i ikony są przedmiotem kultu (477,1160-1162, 1192, 2131-2132, 2141)  Ten grzech jest rozpowszechniany również poprzez tzw. Objawy Maryjne, np.  w Fatimie zrobiono figurkę kobiety przed która modlą się i klękają duchowni Kościoła Katolickiego.  A jest to wielki grzech, gdyż jest wykroczeniem przeciw 2-giemu Przykazaniu BOŻEMU! 

 


Proroctwo Proroctwa

 

Trzecie Przykazanie BOŻE:

 

Nie będziesz wzywał imienia JAHWEH, BOGA twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli JAHWEH, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Imienia JEGO w błahych rzeczach.”

…….1. Papież, który jest absolutnym monarchą państwa Watykan, nazwany jest Ojcem świętym (KKK 10, 78), natomiast JAHWEH BÓG nazwany jest wyłącznie Ojcem.  Nigdzie KKK nie nazywa BOGA Ojcem Świętym pomimo, ze przytacza (2812, 2815) dwa razy modlitwę z Ewangelii Św. gdzie LORD nasz ZBAWICIEL JAHUSZUA modli się nazywając Świętego BOGA OJCA “OJCEM SWIĘTYM”, Ew. Św. Jana 17:11.  W dodatku, LORD nasz nakazał nam by nie nazywać nikogo ojcem naszym w Ew. Św. Mateusza 23:9. BÓG w KKK nazwany jest ‘JAHWE’ w oryginalnym brzmieniu z hebrajskiego języka (206, 210, 446).  Jednakże imię BOGA jest tylko w paru przykładach KKK, a w kościołach nie słyszy się tego imienia prawie w ogóle. 

 

 

Czwarte Przykazanie BOŻE:

 

Pamietaj o dniu Szabatu, aby go świecić.  Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia.  Dzień zaś siódmy jest Szabatem JAHWEH, BOGA twego.  Nie będziesz przeto wykonywał w dniu tym żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił JAHWEH niebo i ziemie, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął.  Dlatego pobłogosławił JAHWEH dzień Szabatu i uznał go za święty.”

 

……..Przypatrzmy się teraz, co uczynił Kościół Katolicki.  W Katechizmie, KKK 2190 pisze: “Szabat, który oznaczał wypełnienie pierwszego stworzenia, został zastąpiony przez niedziele…”  Czyli Kościół Katolicki łamie 4 Przykazanie wiecznego Przymierza BOGA z JEGO ludem i usiłują zastąpić Szabat innym dniem, nazwanym niedzielą, nazywając go ‘dniem ósmym’.  Dalej, w KKK 2192 pisze: „ Niedziela...powinna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany”.  Jest to wielki grzech Kościoła Rzymsko-Katolickiego!

 

Koscioł R-K poucza ze “Niedziela Dniem Pańskim”: KKK:1166-1167, 1193. 

 

Piąte Przykazanie BOŻE:

 

12. „Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą JAHWEH, Bóg twój, da tobie.”

 

Szóste Przykazanie BOŻE:

 

13 Nie będziesz zabijał.

 

Siódme Przykazanie BOŻE:

 

14. Nie będziesz cudzołożył.

 

Ósme Przykazanie BOŻE:

 

15. Nie będziesz kradł.

 

Dziewiąte Przykazanie BOŻE:

 

16. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

 

Dziesiąte Przykazanie BOŻE:

 

17. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

 

 

DZIESIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE

Biblia, Księga Wyjścia 20:2-17

Dziesiąte Przykazanie BOŻE

Formuła katechetyczna – pouczana przez Kościół Katolicki.

9 i 10 Przykazania kościelne

 

 

 

10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

 

 

9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.


10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

 

Niestety, Kościół Katolicki poucza inaczej dziewiąte i dziesiąte przykazania.  Mianowicie, Dziesiąte Przykazanie BOŻE zapisane w Księdze Wyjścia, rozdział 20, wiersz 17, jest podawane nam jako dwa przykazania, tzn. jako dziewiąte i dziesiąte przykazanie.  Jest to następny wielki grzech Kościoła Katolickiego. 

 

W sumie, Kościół Katolicki zmienia Przymierze BOŻE napisane Palcem BOŻYM, 10 Przykazań BOŻYCH, wbrew postanowieniu BOGA JAHWEH.

 

Czyli Kościół Rzymsko-Katolicki poucza rzeczy sprzeczne z Biblia Świętą, pouczenia niemające potwierdzenia w Słowie BOŻYM! 

 

LORD BÓG zgania kapłanów porzucających Prawo BOŻE:

 

Księga Ozeasza, rozdział 4

6 Naród mój ginie z powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, JA cię odrzucę od mego kapłaństwa. O prawie Boga twego zapomniałeś, więc Ja zapomnę też o synach twoich.
7 Im liczniejsi się oni stają, tym bardziej mnożą się grzechy; na hańbę zmienili swą Chwałę.
8 Z grzechu ludu mojego się żywią, zabiegają o to, by czynił nieprawość.
9 Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu: pomszczę jego złe postępowanie, zapłatę oddam za jego uczynki.

 

Księga Malachiasza, rozdział 2

1 Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: 2 Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi JAHWEH Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca. 3 Oto Ja odetnę wam ramię i rzucę wam mierzwę w twarz, mierzwę waszych ofiar świątecznych - i położę was na niej. 4 Przekonacie się, że istotnie wydałem co do was to postanowienie dla podtrzymania mojego przymierza z Lewim, mówi JAHWEH Zastępów. 5 Przymierze moje z nim było [przymierzem] życia i pokoju. Nałożyłem na niego obowiązek czci i okazywał Mi cześć, i korzył się przed mym imieniem. 6 Wierność wobec Prawa była w jego ustach, a niegodziwości nie znaleziono na jego wargach. W pokoju i prawości postępował ze Mną i wielu odciągnął od grzechu. 7 Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem JAHWEH Zastępów. 8 Wy zaś zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się Prawu, zerwaliście przymierze Lewiego, mówi JAHWEH Zastępów.

 

Również nasz ZBAWICIEL JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus Chrystus) zganiał fałszywych nauczycieli i mówił:

 

Ewangelia Św. Mateusza, rozdz. 5

17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

 

Ew. Św. Mateusza, rozdz 7

21 Nie każdy, który Mi mówi: "LORDZIE, LORDZIE!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "LORDZIE, LORDZIE, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"

 

Ew. Św. Mateusza 12

8 Albowiem Syn Człowieczy jest Lordem szabatu.

Czyli potwierdził SYN BOŻY ważność Szabatu, dnia ustanowionego Świętym na początku stworzenia świata.

 

Ew. Św. Mateusza 15

7 Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz:
8  Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
9 Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi».

Wszelka więc tradycja kościoła, która wyszła od ludzi, a nie z Biblii Św. jest próżna i oszukańcza.  Nie należy jej przyjmować, ale raczej należy zganić zakonników za kłamliwe nauczania.

 

Ew. Św. Mateusza 23

23 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. 24 Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!

Komentarz: W Prawie BOŻYM na pierwszym miejscu jest sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. Sprawiedliwość jest postępowaniem według Prawa BOŻEGO – 10 Przykazań, i to jest ciągle bardzo ważne według SYNA BOŻEGO, JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezusa Chrystusa), który potwierdza to również i dzisiaj. Potwierdza to Księga Apokalipsy.

 

Apostoł Paweł napisał w Liście do Rzymian

 

Rzymian 2:13

13 Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni.

 

Apostoł Piotr przestrzegał przed błędnymi interpretacjami Listów Apostoła Pawła, jak na przykład Listu do Galacjan.  Te interpretacje zwodziły ludzi i zwodzą dzisiaj do odrzucenia Prawa Duchowego 10 Przykazań BOŻYCH i to prowadziło wielu na zgubę bezbożnego życia. Zobaczmy, co napisał Apostoł Piotr:

 

2 List Apostoła Piotra, rozdz. 3

14 Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, 15 a cierpliwość LORDA naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, 16 jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. 17 Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku.

A w końcu pouczenia Apokalipsy potwierdzają te wcześniejsza pouczenia.  Na przykład w Apokalipsy 14:12 pisze, że świętymi są ci, którzy przestrzegają przykazań JAHWEH BOGA i wiary w JAHUSZUA (Jezusa)

 

Księga Apokalipsy 14:12

12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań BOGA i wiary JAHUSZUA.

 

W sumie, Kościół Rzymsko-Katolicki poucza zmienioną Ewangelię, wiodącą miliony na zgubę. 

 

Apostoł Paweł potępia pouczanie innej Ewangelii.  Na przykład w Liście do Galatów rozdział pierwszy, wiersz 8 pisze: Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię rożną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!”. przeto przekleństwo Apostoła Pawła jest na Kościele Rzymsko-Katolickim. 

 

Nasz ZBAWICIEL, ŚWIĘTY JAHUSZUA (zmieniony na ‘Jezus Chrystus’ z greckiego tłumaczenia biblistów) powiedział w Ew. Św. Mateusza rozdzial 15, wiersze 8-9

Lud ten czci Mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode Mnie.  Daremnie Mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.” 

 

Jakże więc Kościół Rzymsko-Katolicki może zaakceptować Proroctwa zgodne z Ewangelią świętą jeśli Watykan odrzuca Ewangelię głoszoną przez naszego ZBAWICIELA i Apostołów?   Kościół ‘babiloński’ przyjmuje tylko te, które są zgodne z jego teologią zawartą w katechizmie (KKK)!

 

LORD BÓG zgania fałszywych proroków.  W Księdze Jeremiasza rozdział 23 czytamy:

31.  Oto zwrócę się przeciw prorokom – wyrocznia JAHWEH – którzy używają swego własnego języka, by wypełniać wyrocznie.  32.  Oto się zwrócę przeciw tym, co jako proroctwa głoszą sny kłamliwe – wyrocznia JAHWEH.  Opowiadają je i zwodzą Moj lud kłamstwami i chełpliwością.  Nie posłałem ich, ani nie dawałem polecenia;  w niczym tez nie są użyteczni dla tego narodu – wyrocznia JAHWEH. 

 

JAHWEH BÓG nakazuje nam zadawać następujące pytania prorokom:

 

Księga Jeremiasza 23:37

Tak należy mówić do proroka:  Co odpowiedział ci JAHWEH? Lub: Co mówił ci JAHWEH?

 

Więc prawdziwe Proroctwa są słowem BOGA JAHWEH.

 

A oto Proroctwo biblijne z Apokalipsy wskazujące na Kościół Rzymsko-Katolicki i jego tragiczny koniec.

 

Księga Apokalipsy, rozdz. 17 (Biblia Tysiąclecia)

Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: 
«Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, 

z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu». 
I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. 
A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. 
A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi". 
I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa (JAHUSZUA), a widząc ją bardzo się zdumiałem. 
I rzekł do mnie anioł: «Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. 
Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. 
Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. 
10  I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedl, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.
11 A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. 
12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. 
13 Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. 
14 Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo LORDEM jest lordów i KRÓLEM królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni». 
15 I rzecze do mnie: «Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. 
16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, 
17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. 
18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi».

 

Naszą modlitwą jest, abyście państwo usłyszeli głos BOGA JAHWEH, JAHUSZUA (SYNA BOGA JAHWEH) i DUCHA ŚWIĘTEGO – RUACH ha KODESZ i abyście uciekli z tego fałszywego Kościoła Rzymsko-Katolickiego, którego potępia również Biblia Tysiąclecia i abyście zwrócili się bezpośrednio do BOGA OJCA JAHWEH, poprzez SYNA JAHUSZUA po zbawienie, łaskę, opiekę i pomoc.  Amen.

 


 

KONIEC TEMATU: KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI W PROROCTWACH