„Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? JAHUSZUA mu rzekł: (...) Znasz Przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę (...)” - Ewangelia Marka 10:17-19

„Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać Torę albo Proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Amen, albowiem powiadam wam: Dopóki Niebo i ziemia nie przeminą, ani jedno jod (najmniejsza litera), ani jedna kreska nie przeminie z Tory, aż się to wszystko stanie. Ktokolwiek więc, unieważniłby jedno z tych Przykazań najmniejszych i tak nauczał ludzi, najmniejszym nazwany będzie w Królestwie Niebios. Ten zaś, kto czyniłby i nauczał ich wszystkich, ten będzie wielkim nazwany w Królestwie Niebieskim.” - Ewangelia Mateusza 5:17-19

*

PRZYKAZANIA Z BIBLII ŚWIĘTEJ
(przekład Tysiąclecia z przywróconym Imieniem Bożym, JAHWEH)

Ewangelia Jana 14:15,23,24
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać Moje przykazania... Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę... Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów Moich.

1 List Jana 2:3-6
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.

Księga Objawienia 14:12
Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą Przykazań BOGA i wiary JAHUSZUA.

*


DWA NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIA
(z Ewangelii Mateusza 22:36-40)

Będziesz miłował JAHWE, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

[Na tych dwóch Przykazaniach opiera się cała Tora i Prorocy.]

*

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ
(z Księgi Wyjścia 20)

Ja jestem JAHWE, twój Bóg,
który cię wywiódł z ziemi egips-kiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja JAHWE, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym.

Nie będziesz wzywał Imienia JAHWE, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż JAHWE nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego Imienia do czczych rzeczy.

Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go uświęcić.
Czcij ojca twego i matkę twoją.

Nie będziesz zabijał.

Nie będziesz cudzołożył.

Nie będziesz kradł.

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.


[Gdy (JAHWEH) skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie Tablice Świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym.]

*

„Powiedz im, że Dziesięć Przykazań, zapisanych przez ABBA JAHWEH JEGO ognistą dłonią, nadal obowiązuje. Zostały one napisane na kamiennej tablicy, nie na papierze czy zwoju, aby mogły być wymazane czy zmienione. Co było grzechem wtedy, jest grzechem i teraz. Strzeżcie się każdego (duchowego) przywódcy, który mówi wam co innego.” - Proroctwo 95

„Dziesięć Przykazań jest dziś ciągle aktualne - nic się nie zmieniło. JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, nie przyszedłem, aby znieść Prawa, które ABBA JAHWEH zapisał swoim Własnym Palcem na Kamiennej Tablicy. Te Przykazania trwają na wieczność. Czwarte Przykazanie jest znakiem pomiędzy JAH i tymi, którzy naprawdę wielbią JAH. (Księga Wyjścia 31:13, 16-17; Ezechiela 20:10-12) Czwarte Przykazanie w czasie Wielkiego Tysiąclecia będzie obowiązywało, a ludzie przyjdą i będą oddawać BOGU cześć w prawdziwy Szabat. (Izajasza 66:22-23) Czytajcie, studiujcie i okażcie się godni.” - Proroctwo 92

„JA, JAHWEH, napisałem te dwie Tablice Prawa, nazywane Przykazaniami, na kamieniu MOIM płomiennym palcem, wyryłem je i przekazałem Mosze (Mojżeszowi). Głupcami są ci, którzy myślą, że posłałem MOJEGO SYNA JAHUSZUA z Nieba by zmienić te Prawa, włącznie z Prawami dotyczącymi dnia Szabatu.” - Proroctwo 80