MODLITWA ORĘDOWNICZA POKOLENIA CZASU OSTATECZNEGO


Joela 2: 28-32: "A potem wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w one dni Ducha mego. I dam cuda na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymowe. Słońce obróci się w ciemność, a księżyc w krew, pierwej niż dzień JAHWEH wielki a straszny nadejdzie. Wszakże stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia JAHWEH, wybawiony będzie; bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jako rzekł JAHWEH, to jest w ostatkach, które JAHWEH powoła."Cała Chwała, Honor, Cześć, Potęga i Dziękczynienie TOBIE ELOHIM ADONAI na Wysokościach, w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH. TYŚ jest Świętym ELOHIM, Skałą Wieków i Wieżą Schronienia, nie ma nikogo poza TOBĄ. (2.Samuela 7:22; Izajasza 44:24; 45:5-6;)

Dziękujemy CI za TWĄ Ofiarę i Rozlaną Krew na Krzyżu Golgoty, dziękujemy za Zbawienie i Wieczne Życie, które zapewniłeś nam – TWOIM dzieciom, abyśmy mogli pewnego dnia powrócić do TWOJEJ Wiecznej Posiadłości i żyć nieskończenie u TWOJEGO boku w pokoju i radości, które przekraczają wszelkie zrozumienie. (Jana 3:16; 14:6;)

ABBA JAHWEH, zanosimy modlitwy nie za cały rodzaj ludzki, ale za tych, którzy należą do CIEBIE, i których imiona zapisane są w Księdze Życia BARANKA, spisanej przed założeniem świata. Modlimy się w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH aby ci, których imiona wpisane są w Księdze Życia, nawracali się i żyli według TWOICH Przykazań, Ustaw, Przepisów oraz Proroctw, zanim Księga zostanie zamknięta TWOJĄ Potężną Dłonią. Prosimy w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH, aby ci, których imiona zawarte są w Księdze Życia, zamieszkujący Azję, Afrykę, Amerykę, Europę i Australię pokutowali, korzyli się i wracali do TWOICH Miłujących Ramion, zanim będzie za późno. Modlimy się wspólnie zE wszystkimi orędownikami na czterech krańcach ziemi, aby usłyszeli TWÓJ Dostojny oraz Pełen Miłości Głos i otworzyli swe serca jedynie dla CIEBIE. Oni należą do CIEBIE, a nie do tego świata, ponieważ przez TWOJE Wstawiennictwo JAHUSZUA, Jedyny Prawdziwy Orędowniku w Niebie, my również nawróciliśmy się i porzuciliśmy ścieżki bezprawia i nikczemności. (Jana 17:9-10)

ABBA JAHWEH, modlimy się również o Dwóch Świadków, którzy pojawią się wkrótce, aby głosić tej ziemi ostatecznie nawrócenie. Oni pochodzą od CIEBIE i są już na tym świecie; my modlimy się o ochronę, zdrowie i odwagę dla Dwóch Świadków, którzy będą ogłaszać Prawdę z Niebios, a także czynić wielkie znaki i cuda, aby pokazać, że TY Jesteś z nimi.

ABBA JAHWEH, modlimy się o pokój i opiekę dla Yisraela, który przyjął i zaakceptował JAHUSZUA ha MASZIJACH jako MESJASZA i Jednorodzonego SYNA JAHWEH. Modlimy się, aby resztka ogłaszała Dobrą Nowinę, że JAHUSZUA jest SYNEM JAHWEH, który przyszedł już i przyjdzie ponownie, aby wyzwolić Yisrael z ręki wrogów, kiedy Yisrael zawoła: "Baruch Haba Hashem JAHWEH!" ("Błogosławiony, który przychodzi w Imieniu JAHWEH!") (Objawienia 11; Mateusza 23:39)

Modlimy się o to, abyśmy byli poczytani godnymi uniknięcia Wielkiego Ucisku oraz bycia nazwanymi TWOJĄ Oblubienicą, która wespół z Gośćmi uczestniczyć będzie w Uczcie Weselnej Baranka, zachowującą swoje szaty bez zmarszczki i skazy. (Łukasza 21:36)
Modlimy się o Oblubienicę JAHUSZUA ha MASZIJACH, aby zachowywała w sercu bojaźń przed JAHWEH oraz ducha pokory, żyjąc w RUACH ha KODESH (DUCHU ŚWIĘTYM), a nigdy więcej już we własnym ciele i krwi, osiągając pełnię w JAHUSZUA ha MASZIJACH i wypełniając wszystkie Przykazania, Ustawy, Przepisy i Proroctwa oraz wszelkie misje i zadania od ABBA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH i IMMAJAH RUACH ha KODESH, docierając do mety z sercem pełnym wiary, miłości i posłuszeństwa.
(Objawienia 7 i Objawienia 14)

Prosimy CIĘ o Łaskę i Miłosierdzie dla TWOICH sług (pastorów, ewangelistów, duchownych) oraz wszystkich pracujących w TWOJEJ Winnicy; którzy działają zgodnie ze swoją własną, a nie TWOJĄ wolą, i nie mają w sercach Strachu przed JAHWEH. Prosimy, żeby MAMUSIA MĄDROŚĆ otworzyła ich serca tak, by pokutowali oni, ich rodziny, zbory i kościoły, aby ukorzyli się i żyli w Bojaźni przed JAHWEH, a zostaną zbawieni i Chwała BOGA JAHWEH będzie obecna w ich życiu codziennie, a oni sami nawrócą wielu, tak iż ziemia napełni się TWOJĄ Chwałą, w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Modlimy się o tych, którzy są karani, prześladowani, torturowani i mordowani za swoją wiarę w JAHUSZUA ha MASZIJACH. Prosimy ABBA JAHWEH o TWOJĄ ochronę i ocalenie dla nich, a także o to, abyś usłyszał krzyki dzieci, starszyzny, mężczyzn, kobiet, rodziców i wysłał Zastępy SWOICH Aniołów, aby powzięli zemstę i zniszczyli wrogów, robiących te rzeczy TWOIM umiłowanym. (Łukasza 21:12-19; Jana 17:11)

Wrogowie zaiste nie więdzą co czynią, że wbijają szpilkę w Źrenicę Oka ELOHIM. Niechaj TWOJA Sprawiedliwość i Sąd spadną na nich prędko w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH. Modlimy się, aby w trudnych chwilach, w czasie prześladowań i cierpień, TWOI umiłowani podnosili uwielbienie i chwałę dla CIEBIE, wzmacniali swą wiarę, i aby MAMA IMMAJAH dawała im spokój, bo TWOJA pomoc nigdy nie jest za późno, za prędko, ale zawsze na czas. (Łukasza 23:34)

Dla tych, których krew rozlana za sprawę wiary w CIEBIE JAHUSZUA woła z ziemi o pomstę, modlimy się, aby ich dusze weszły do Królestwa Niebios i żeby współrządzili oni w TWOIM Wiecznym Królestwie, gdzie nie będzie już więcej łez. (Objawienia 14:13)

Prosimy, aby nasze modlitwy współdziałały z modlitwami orędowników na obliczu całej ziemi, tak aby zwierzchności i rządy świata ciemności zostały rozbite i podeptane w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH. (Efezjan 6:12) Prosimy, aby Krew JAHUSZUA pokryła tą ziemię, a napełni się ona TWOJĄ Chwałą ABBA JAHWEH, która będzie niczym niegasnący Ogień. TYŚ jest Dobry, a TWOJE Miłosierdzie trwa na wieki! Niechaj Pokój i Radość od CIEBIE otoczą nas i wypełnią na zawsze! (Izajasza 49: 6-7)

Modlimy się o ochronę tych, których czoła naznaczone są Świętymi Imionami (Ezechiel 9:4; Objawienia 9:4), aby nikogo z nich nie dotknął TWÓJ Sąd ani Gniew.

Prosimy o przebaczenie naszych grzechów i występków oraz o to, aby RUACH ha KODESH dawała nam Radę, Objawienia, Misje, Sny oraz Wizje tak, byśmy nie chodzili już swoimi pomylonymi ścieżkami, ale tylko TWOJĄ ABBA JAHWEH Drogą, gdyż ponad wszystko pragniemy żyć w Bojaźni przed TOBĄ, przestrzegając wszystkich TWOICH Przykazań, Ustaw, Przepisów oraz Proroctw. Nigdy więcej nie będziemy polegać na własnych siłach, ale tylko na Boskiej Opiece RUACH ha KODESH, przez całe nasze dalsze życie, aż do jego kresu. (Zachariasza 4:6; Jana 14:16; 14:23-26)

Dziękuję CI JAHUSZUA, dziękuję TOBIE ABBA JAHWEH, dziękuję Umiłowana IMMAJAH!

Adonai JAHUSZUA ha MASZIJACH JAHWEH TZEVAOT, ALLELUJAH, AMEN!Z podziękowaniami dla braci z Indonezji.