Proroctwo 8

CZY MI UDOWODNICIE, ŻE MNIE MIŁUJECIE?

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 28-go maja
1997 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Tak mówi WŁADCA: więc będziesz, gdyż JA widzę twoje serce, słyszę twoje wołania do MNIE, czuję twoje zranienie, kiedy przywódca, któremu zaufałaś oszukuje ciebie. Ale powołałem ciebie i wyświęciłem; JA cię podtrzymam.

JA, JEZUS (JAHUSZUA), i DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) szkolimy ciebie. JA nie poślę ciebie na linie frontowe, aż będziesz zdolna wytrzymać i przetrwać trudności, które będziesz przechodzić. Ale liczne są twoje błogosławieństwa.

Wiele dusz przyjdzie do MNIE, kiedy JA umocnię twoją wiarę, a ty wyjdziesz w MOIM Imieniu by czynić wielkie dzieła w Imię JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) i wszyscy będą wiedzieć, że to nie ty, ale Namaszczenie DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH HA KODESZ) przynosi te przejawy wyzwolenia i uzdrawiania. JA użyję ciebie, abyś ogłaszała MOJE Słowa, a ty będziesz czynić to odważnie, chociaż wielu będzie urażonych. To są MOJE Słowa, a nie twoje słowa. Ty nie jesteś odpowiedzialna za to, co JA mówię, lub za sposób, w jaki myślę, gdyż MOJE drogi są ponad waszymi drogami, czyż nie?

JA nie tylko mówię do ciebie
(Elisabeth), ale ponownie, JA mówię do wszystkich Proroków i Apostołów posługujących w MOIM Imieniu.

Droga nie była łatwa, ani też nie będzie łatwiejsza, ale trzymajcie się mocno tej ilości wiary, którą dałem każdemu z was, gdyż jest znacznie ponad tą, która podtrzyma was w tym Czasie Końca. Wasz OBLUBIENIEC, bowiem nadchodzi – tak, już teraz JA jestem na horyzoncie. Już o tej godzinie możecie MNIE poczuć.

Bądźcie przygotowani!

Czyńcie to, do czego was powołałem i przyłóżcie waszą rękę do pługa, a nie oglądajcie się do tyłu, ale patrzcie naprzód!

Kontynuujcie ten dobry wyścig na znak wysokiego powołania.

Nie dajcie się oszukać, wielki ucisk jeszcze się nie rozpoczął!

Módlcie się, abyście zostali od niego zachowani, gdyż Wielki Ucisk nie jest dla MOJEJ Oblubienicy.

Dlaczego miałbym bić i znęcać się nad MOJĄ miłującą Oblubienicą?

Dlaczego miałbym zabijać MOJĄ Współmałżonkę, MOJĄ Oblubienicę, która oczekuje swojego PANA MŁODEGO, MOJĄ Oblubienicę ubraną we wszystkie swoje klejnoty i pięknie przystrojoną, która uwielbia tylko MNIE, żyje tylko dla MNIE – JA nie uczyniłbym tego!

Powiadam wam, że jeśli ktoś mówi, iż JA dopuszczę, abyście przechodzili przez wielki ucisk, nie wypowiada MOICH Słów. Oni wypowiadają słowa strachu i zwiedzenia.

JA przychodzę po MOJĄ Oblubienicę, aby czule porwać ją i troskliwie ją chronić. Ona nie zasługuje na MÓJ Gniew, gdyż miłuje MNIE i jest MI posłuszna; Ona ufa MI i polega na MNIE, że ją wybawię.

Nie bójcie się tego, co mówią tak zwani eksperci, a mówią, że wy zostaniecie tutaj na Gniew Wszechmocnego BOGA JAHWEH – to nie jest ode MNIE. JA miłuję ponad wszystko MOJĄ Oblubienicę, MOJE Dzieci. JA oddałem MOJE życie, abyście zostali zaoszczędzeni.

Tak, jak ufacie MI, że zachowam was od piekła, ufajcie MI również, że zachowam was od nadchodzącego horroru, czasu wielkich nieszczęść, które mają przyjść na tę Ziemię w nierozcieńczonym Gniewie Wszechmogącego JAHWEH!

MOJE dzieci, szybko módlcie się o MOJE przyjście, gdyż Sąd musi się rozpocząć od MOICH własnych dzieci, potem będą sądzeni bezbożnicy. To o czasie wielkiego nieszczęścia mówię.

Do czegokolwiek was powołałem, czyńcie to teraz, gdyż wkrótce będzie za późno!

Wpatrujcie się we wschodnią stronę nieba i wiedzcie, że MOJE przyjście jest bliskie.

Czy czujecie ekscytację? Wasz OBLUBIENIEC, bowiem nadchodzi. Lecz dla was, MOJA Oblubienico, nie ma obawy, a tylko radowanie się.

Obawiajcie się o tych, którzy się naśmiewają, lub zapierają się MNIE! Obawiajcie się o zagubione owieczki!

Obawiajcie się o zatraceńców i o odrzucone srebro, jako że oni odrzucili MNIE, tak też JA odrzuciłem ich!

Poznacie odrzucone srebro, gdyż będziecie wiedzieć, że DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) nie przyciąga ich. DUCH ŚWIĘTY nie będzie się wiecznie zmagać z ludźmi, zwłaszcza w tych Czasach Końca.

Ty, Danielu, przyszedłeś w poszukiwaniu Słowa. Ty, Danielu, zostałeś nagrodzony w ten dzień. Raz jeszcze użyłem ciebie, aby rozbudzić te Dary w MOJEJ służebnicy. Wy oboje nie wiedzieliście, że JA przygotowałem wasze spotkanie w Internecie, ale JA to uczyniłem. Ten Przekaz jest nie tylko dla ciebie, Danielu, ale ponownie, umiłowany synu, JA użyłem ciebie, aby przemówić do wszystkich MOICH dzieci.

Nie obawiajcie się, wasz OBLUBIENIEC nadchodzi.

Trzymajcie się mocno waszej wiary, gdyż, chociaż milczę, JA sprawdzam tych, którzy deklarują swoją miłość do MNIE.

Ale przez odżywianie, ostrzeganie MOICH owieczek będziecie udowadniać swoją miłość do MNIE.

Przez wolę znoszenia prześladowań, nienawiści, odrzucenia ze względu na MOJE Imię, udowadniacie swoją miłość do MNIE.

Przez mocne trwanie w waszej wierze, chociaż nie możecie ujrzeć swoimi oczami odpowiedzi na wasze modlitwy, będziecie udowadniać swoją miłość do MNIE, gdy powiecie: 'PANIE, nawet, jeśli nigdy nie odpowiesz na kolejną modlitwę, ja czczę CIEBIE ze względu na to, kim TY jesteś, za to, co uczyniłeś dla MNIE na Kalwarii.'

To dowiedzie waszej miłości do MNIE, gdy będziecie chętni poświęcić wasze reputacje dla MNIE oraz, jeśli zajdzie potrzeba, oddać swoje życia dla Ewangelii JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH).

To udowodni waszą miłość do MNIE, kiedy będziecie MI posłuszni, będziecie MNIE szukać i otwarcie wyznawać i czcić MNIE – to udowodni waszą miłość do MNIE.

Przez demaskowanie wilków w owczych zagrodach, które przychodzą by pożreć owce, przez podejmowanie MEGO Miecza DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ) i bronienie MOICH owiec, udowodnicie waszą miłość dla MNIE.

Mówicie, że MNIE miłujecie, MOJE dzieci, zatem przez opowiadanie się za Świętością i za prawością, a nie złem, poprzez dostosowanie się do MOJEGO wizerunku, a nie światowego, udowodnicie swoją miłość do MNIE.

JA kończę jednym pytaniem: 'Czy udowodnicie waszą miłość do MNIE?'

Patrzę i jesteście otoczeni przez świadków. Nawet wróg waszych dusz spogląda w strachu.

Czy udowodnicie swoją miłość do MNIE poprzez miłowanie siebie nawzajem? Ci, którzy to czynią – wy wiecie, że jesteście MOIMI i będziecie to wiedzieć.

Czy udowodnicie swoją miłość do MNIE ochraniając, miłując i wyciągając do nich ręce w modlitwie? To udowodni waszą miłość do MNIE.

MOJE owieczki znają MÓJ Głos – one nie przyjdą do żadnego innego pasterza.

Czy usłyszałeś dzisiaj MÓJ Głos? Jesteś, więc tym, dla którego jest ten Przekaz. JA udowodniłem MOJĄ miłość do ciebie na Kalwarii.

Czy teraz ty udowodnisz swoją miłość do MNIE?

 

******* Koniec Proroctwa *******

Dane tej służebnicy JEZUSA (JAHUSZUA) 28-go maja 1997 roku.

Prorok Sherrie Elijah

Komentarz Elisabeth: Tak, ja udowodnię moją miłość dla CIEBIE, JEZUSIE (JAHUSZUA). Dziękuję, że przemówiłeś z tego rozbitego glinianego naczynia raz jeszcze. Proszę DUCHU ŚWIĘTY(RUACH HA KODESZ) namaść potężnie te słowa dla Chwały JEZUSA (JAHUSZUA), modlę się. Proszę pomóż owcom rozpoznać Głos JEZUSA (JAHUSZUA). Proszę DUCHU ŚWIĘTY (RUACH HA KODESZ), pomóż nam udowodnić naszą miłość do naszego Mistrza, Władcy, Zbawiciela, KRÓLA królów, naszego wkrótce nadchodzącego OBLUBIEŃCA. My czcimy, wychwalamy, wielbimy CIEBIE, JEZUSIE CHRYSTUSIE (JAHUSZUA HA MASZIJACH). Na zawsze TWOJA służebnica, Dziecko, Wojownik, Oblubienica.


Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Kontakt z Prorok:

http://amightywind.pl/pl/contact.html

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Adres stron angielskich Misji Amightywind

www.amightywind.com / www.allmightywind.com

Adres internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
http://amightywind.pl/home.html

Adres do korespondencji listownej:

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018