Proroctwo 21

CZY JESTEŚCIE GOTOWI NA SZOK? GABRIEL JUŻ ZADĄŁ W SWÓJ RÓG!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 7-go sierpnia 1998 roku o godz. 10 rano.

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.


Komentarz Elisabeth:

Wypis z Księgi Daniela, rozdz. 12....1. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. 2.  Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. 3.Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze!

Koniec komentarza.
                                                                                                      

 

 

******** Proroctwo ********

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16 „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Wykrzykujcie to z Internetu! Wykrzykujcie to z dachów domów! Ogłaszajcie to na ulicach i w kościołach, w radio i w telewizji: JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) jest w drodze!

Gabriel zadął w swoją trąbę!

Fale dźwiękowe zostały zablokowane szalejącą bitwą, która toczy się w niebiosach. Michał i szatan i zastępy anielskie walczą – dobro przeciwko złu, ale dobro zawsze triumfuje!

 

Są tacy, którzy usłyszeli głos rogu szofaru, oraz tacy, którzy nie usłyszeli. Jednak powiadam wam, JA dałem ostrzeżenie tym, którzy usłyszeli róg. Chociaż róg Gabriela został usłyszany dotychczas tylko przez kilku, to było tylko po to, aby przygotować MOJĄ Oblubienicę, gdyż jej PAN MŁODY nadchodzi!

 

Nie bądźcie zaniepokojeni, że nie usłyszeliście jeszcze szofaru Gabriela, gdyż jeszcze to nastąpi w wyznaczonym czasie. Nawet fale dźwiękowe mogą być blokowane tylko przez wyznaczony czas, albowiem czy JA nie jestem tym, który wie jak daleko jest Niebo od Ziemi? Nawet obliczenia dotyczące tego JA z góry ustaliłem.

 

Szybko czyńcie to, do czego was wyznaczyłem i powołałem!

 

Do tych, których pobłogosławiłem finansowo: kiedy powrócę i zobaczę, że gromadziliście swoje pieniądze na czarną godzinę pozwalając, aby w potrzebie pozostawali Prorocy i Apostołowie, którzy mają ogłaszać po świecie prorocze Słowa i mówić o MOIM przyjściu, oraz o potrzebie przygotowania się – biada tym, którzy tak czynili!

 

Biada tym, którzy nakładali kagańce lub próbowali je nakładać, bądź zniechęcali czy powstrzymywali MOICH apostołów i proroków od przemawiania!

Biada tym, którzy szydzili, znieważali MOICH Apostołów i Proroków za ogłaszanie tego – zostaliście ostrzeżeni, a teraz przekażcie to innym!

 

Najpierw oznajmiłem to MOJEJ służebnicy Sherrie Elijah i powiedziałem jej, aby sprawdzała ducha, który mówi, i aby przekazywała to innym stopniowo. Miała mieć potwierdzenie, którego szukała od tych, których nie znała, ale, o których wiedziałem, że mają uszy do słuchania. To było sprzeczne z jej doktryną i przekonaniami, których była nauczona: „gdy Gabriel zadął w róg, potem wy, którzy żyjecie zostaniecie porwani, aby spotkać MNIE w powietrzu.” – To prawda, ale to, czego nie wiecie, to objawienia, które teraz wyjawiam poprzez tę służebnicę. To będzie sprzeczne z waszą religią, tak, i z waszą doktryną.

 

Ale MOJE Słowa są wierne i prawdziwe. Jest przedział czasu pomiędzy tymi wydarzeniami.

 

Najpierw Gabriel dmie w róg, potem wielka wojna w Niebiosach, którą ta Ziemia już widzi, są błyskawice i słychać huk MEGO grzmotu!

Ta Ziemia już odczuwa katastrofalne następstwa, niczym rodząca kobieta. Niebiosa rodzą przychodzącego ponownie SYNA BOŻEGO!!!

Niebiosa doznają konwulsji tak, jak rodząca kobieta!

Ziemia zobaczy i poczuje te skurcze tak, jak kobieta w czasie porodu. Będą huragany, tornada, wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi, i staną się większe w miarę jak zbliża się MOJE przyjście.

 

Wy zawsze mieliście te rzeczy, to prawda, ale teraz ujrzycie zmianę w atmosferze, gdyż wyłącznie JA jestem Wszechmogącym BOGIEM i JA udowodnię jak nie można ufać kalendarzowi, co do tego, jaka pora roku się ukaże!

Zwróćcie uwagę na planety, gdyż JA przesuwam to, w co wierzyliście i pokazuję to, czego jeszcze nie widzieliście!

 

Zwróćcie uwagę na słońce, księżyc i gwiazdy, gdyż ponownie mam zarezerwowane niespodzianki dla tej Ziemi.

Udowodnię, że wyłącznie JA jestem BOGIEM!

Zapewnię, że już więcej nie będę wyśmiewany!

 

To, o czym poganie powiedzieli, że jest niemożliwe, JA pokażę, że z BOGIEM wszystko jest możliwe!

 

Bogowie pogan na gruz się rozpadną!

Ziemia otworzy się i połknie Buddę!

JA pokażę, jakim mizernym bogom poganie zaufali.

JA nie będę miał żadnych innych bogów przede MNĄ!

 

Ci, którzy czczą innych bogów, zginą ze swoim bogami, jeśli dzisiaj się nie nawrócą! Jutro może być za późno!

 

Zostaliście ostrzeżeni!

 

Wszystko, co przedkładacie ponad JEZUSA MESJASZA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) jest bogiem, czy to osoba, miejsce, czy rzecz!

Wszystko, co kochacie bardziej aniżeli MNIE, usunę! W Nahuma 1 jasno jest powiedziane: „JA jestem BOGIEM zazdrosnym!” (Księga Nahuma 1:2)

 

Zobaczycie MNIE jak walczę i niszczę MOICH wrogów!

 

Oddzielę tych, którzy należą do MNIE w ich umyśle, ciele, duchu i w duszy!

JA wiem, kto naprawdę czci JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA MESJASZA), i kto naprawdę ma DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ), na dowód, że mieszka w ziemskich naczyniach.

 

JA nie daję się oszukać powtarzanymi słowami, lub czynami, czy religią!

 

Jestem wyszydzany i wszystko, co Święte jest wyśmiewane, a MOJE Imię jest potępiane, przeklinane ciągle na falach radiowych, w piosenkach, w telewizji i w domach, nawet tam gdzie mieszkają MOJE dzieci, w kraju oddzielonym dla MOJEJ Chwały, który jest maleńkim dzieckiem, na tyle śmiałym, że ma czelność powiedzieć STWÓRCY: “W BOGU pokładamy zaufanie”, a pomimo to szydzi ze MNIE nie pozwalając żeby MÓJ DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) przebywał w szkołach, sądach, lub w rządzie!

 

JA pokażę Sądowi Najwyższemu, kto jedynie jest NAJWYŻSZY!

JA pokażę Ameryce, co się dzieje z dzieckiem, które mówi: “Odejdź, ja nie potrzebuję już tego BOGA OJCA!”

 

Pokażę Amerykę i posłużę się nią, jako przykładem, gdyż zachowałem najgorsze na koniec – wasza kara jest w przechowaniu.

 

Orzeł pożre to państwo, które miał ochraniać!

 

Och, och, ale JA słyszę MOJE dzieci, MOJE prawdziwe niemowlęta, MOJE dzieci, zarówno niemowlęta jak i dojrzałe, zarówno te, które jedzą mięso jak i te, które ciągle ssą mleko z MOJEJ piersi i one mówią: “Nie ja, na pewno nie ja, ja żyję w Ameryce! Co ze mną będzie?” Łzy płyną ze strachu strumieniami z oczu niektórych, inni mrugają, wyciskając gromadzące się łzy.

 

(Teraz zaczyna mówić JEZUS (JAHUSZUA))

Oto, co JA mówię tym, którzy mają MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ) i stawiają MNIE na pierwszym miejscu i nie wstydzą się Imienia JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), lub tego, że są nazywanymi nowonarodzonymi, wypełnionymi DUCHEM ŚWIĘTYM (RUACH ha KODESZ) chrześcijanami. Słuchajcie uważnie, a ci, którzy znają MÓJ Głos poczują spokój, który przekracza wszelkie zrozumienie i będziecie wiedzieć, że to JA, wasz MISTRZ JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH), przemawiam przez tę służebnicę do tego świata!

 

Oto, co wasz Zbawiciel JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) mówi do SWOICH dzieci, wypełnionych MOIM DUCHEM ŚWIĘTYM (RUACH ha KODESZ). Słuchajcie uważnie i powiedzcie wszystkim, którzy będą słuchać:

 

Tak jak było za dni Mojżesza, tak będzie ponownie. JA rozdzielę Izraelitów i Egipcjan. MOJE błogosławieństwa i MOJE przekleństwa, błogosławieństwa dla tych, którzy są MI posłuszni, a przekleństwa dla tych, którzy są MI nieposłuszni.

 

Czyż JA nie zapewniłem im miejsca, kiedy zły faraon uczynił niemożliwym życie tam w pogańskim kraju?

 

Czy to również nie dzieje się teraz w Ameryce?

 

Czy wy także nie widzicie, jak powstają źli faraonowie w postaci rządu, który odbiera wasze chrześcijańskie swobody, zatwierdzając prawa, które mówią, że nie wolno wam wypowiadać się przeciwko temu, co JA nazywam obrzydliwością, [rządu] zmuszającego was do płacenia za te obrzydliwości pieniędzmi z podatków, których JA nie zarządziłem abyście płacili, style życia, które JA wyraźnie określiłem w MOIM Słowie, że są obrzydliwością dla Wszechmogącego BOGA?

 

Żyjecie w kraju, w Ameryce, gdzie MOJE Imię jest ciągle wyśmiewane i przeklinane!

 

Potępienie spada z powrotem tylko na tych, którzy potępiają MOJE Imię dla zysku. JA nie przebaczę wam tego, – jeśli ci aktorzy nie wyleją łez skruchy i nie wyznają przed ludźmi, że zgrzeszyli.

 

Czy JA nie zapewniłem bezpiecznego miejsca dla Lota, który uciekł?  Tylko żona Lota, która popatrzyła za siebie, została zniszczona, gdyż ona pragnęła stylu życia, przed którym uciekała. A więc JA dałem jej tę samą nagrodę – zniszczenie!

 

Czy JA nie zapewniłem bezpiecznego miejsca dla Noego?

 

Dlaczego nie miałbym zapewnić bezpiecznego miejsca dla MOICH dzieci, które są wypełnione MOIM DUCHEM ŚWIĘTYM (RUACH ha KODESZ)?

 

Dlaczego mielibyście wątpić w MOJĄ Miłość, gdy oni nie wątpili? Och, jak wy MNIE zasmucacie, kiedy to czynicie.

 

Czy nie jestem w stanie zadbać o wszystkich na tej Ziemi, którzy należą do MNIE i do MOJEGO OJCA?

 

Przestańcie już MI niedowierzać!

 

W czasach Mojżesza, czy JA nawet nie zmusiłem pogan, aby oddali swoje srebro i złoto, tak, aby ci, którzy byli Świętymi nie wyruszyli, jako biedni z pustymi rękoma? Bogactwo grzeszników jest zgromadzone dla sprawiedliwych.

 

Nie słuchajcie o nieszczęściach gospodarczych!

To są nieszczęścia pogan, a nie nieszczęścia MOICH dzieci.

 

Dla Chwały JAHSZUA (JAHUSZUA), JAHWEH i DUCHA ŚWIĘTEGO pobłogosławię MOICH ludzi w sposób, o jakim nigdy nie śmieli marzyć! Nie dla ich egoizmu, ale aby MOI apostołowie i prorocy mogli wykrzykiwać do tego świata: „Gabriel zadął w róg!”

 

Dzieci, które słyszycie MÓJ Głos, JA nakazuję wam wspierać MOICH Apostołów i Proroków, którzy mają śmiałość mówić odważnie!

Czy myślicie, że to nie jest biblijne?

Czy JA nie nakazałem tej drobnej wdowie, która miała tylko tyle, żeby zrobić bochenek chleba dla siebie i swojego syna na jeden ostatni posiłek, aby nakarmiła MOJEGO dawnego proroka, Eliasza?

Jednakże ona wierzyła, że kiedy pobłogosławi się Proroka, będzie się mieć powodzenie. W wielu aspektach obok finansowych pobłogosławiłem tej wdowie. Sprawiłem nawet, że dawny Eliasz ocalił życie jej syna, przywracając go z martwych. (Pierwsza Księga Królewska, rozdział 17).

 

MOI prorocy nie będą w stanie pracować tak, jak wy pracujecie, gdyż, kto chciałby zatrudnić osobę, która słyszy Głos Wszechmogącego BOGA JAHWEH? Oni będą się obawiać o swoje życie jak również o to, że ich grzechy zostaną wyjawione. Tak, więc odżywiajcie MOICH Apostołów i Proroków tak, jak odżywialiście inne MOJE Misje.

 

Kiedy zamykacie usta apostołów i proroków mówiąc im, że nie są wystarczająco ważni, by ich wspomagać, to uciszacie MÓJ Głos, od bycia słyszanym na tej ziemi, jako głośny, czysty i odważny Głos!

 

To prawdziwi Apostołowie i Prorocy, składają codziennie swoje życie na ołtarzu, są nienawidzeni i odrzuceni ze względu na MOJE Imię, jednak jak niewielu z was w ogóle wspomaga Apostoła lub Proroka! Oni są w potrzebie, podczas, gdy wy wspomagacie te, które uważacie za bardziej godne misje.

 

Gabriel zadął w róg szofaru!

 

Fale dźwiękowe są dotychczas zablokowane z powodu rozszalałej bitwy w Niebiosach, ale och, już tak krótki czas i TEN, na którego czekacie ukaże się po SWOJĄ Oblubienicę!

 

Czy będziecie gotowi?

 

Wypowiadajcie z odwagą te tajemnice, które JA wam przekazuję!

 

Wspomagajcie te Misje, chociaż one wydają się skromnymi w porównaniu z dużymi, które mają duże wsparcie finansowe!

Czy myślicie, że JA pobłogosławię was za wspieranie misji, które nie potrzebują waszych pieniędzy? - Wasze pieniądze tylko czynią je bardziej zachłannymi i potężniejszymi w ich własnym imieniu, dla ich własnej sławy!

 

JA nakazuję wam abyście dawali Prorokom i Apostołom, którzy polegają na MNIE, abym ich wspomógł posyłając ziarno przez MOICH ludzi. Ta, do której to mówię, nie wie nawet skąd nadejdzie następny dolar, ale ona ufa MI, a JA zaopatrzę.

 

Za ośmielenie się wypowiadać to, czego JA nie wypowiedziałem przez żadnego proroka jak do tej pory, MOJA córka Sherrie Elijah będzie bardzo prześladowana i wyśmiewana nawet przez swoich kolegów! Wielkie będzie ich oburzenie za to, że ona to robi, a wielka będzie jej nagroda za wypowiadanie tego, o czym nie mogła już dłużej milczeć!

 

Czy za czasów Mojżesza nie zaopatrywałem dzieci Izraela? Jednak Izraelici zachowali się niewdzięcznie. Ale wszystkie MOJE dzieci, w tym czy innym momencie, zachowują się podobnie.

 

Jak wielu z was nie docenia błogosławieństw, które daję wam każdego dnia? Ale tak, jak przebaczacie swoim dzieciom, że nie dziękują wam każdego dnia za opiekę nad nimi, tak i JA przebaczam wam, że zapominacie.

Czy w czasach Mojżesza, nie dostarczyłem wody ze skały, twardej suchej skały - aby mogli ugasić swoje pragnienie? Jednak wypłynęły z niej MOJE Żywe Wody, które utrzymywały ich przy życiu. MOJE dzieci były spragnione, a więc dałem im wodę ze skały. JA mogę to ponownie uczynić i uczynię.

 

JA nie mam względu na osoby (Dzieje Apostolskie 10:34). Tylko zaufajcie i wierzcie, że wzbudzę i już wzbudziłem Apostołów i Proroków, którzy będą czynić te rzeczy i znacznie więcej.

 

JA ponownie to uczynię!

 

Ci, którzy nie przyjmą MOJEJ Żywej Wody będą spragnieni, będą umierali i pójdą do Piekła!

 

Wyłącznie dla MOJEJ Chwały JA wyprowadzę żywą wodę ze skał.

 

Czy JA pozwoliłem by MOJE dzieci były głodne na pustyni? Czy zdajecie sobie sprawę, ilu musiałem wyżywić? Czy JA miałem problem? Nie, nawet bez wypuszczenia jednej strzały, nawet nie szukając ptaków, JA nakłoniłem ptaki, do poświęcenia życia, aby MOJE dzieci miały mięso, kiedy miały już dość Manny – chleba Aniołów z Nieba.

JA żywiłem ich pokarmem z Nieba, na który narzekali i który im się znudził, i JA uczynię to ponownie. A potem, kiedy narzekali, ponieważ znudziła im się żywność z Nieba, dałem im mięso tej ziemi, które pożerali bez opamiętania i tysiące umarło! – Byłem rozgniewany za ich niewdzięczność!

 

A więc uważajcie, gdyż ponownie – JA jestem BOGIEM, który się nie zmienia! (Hebrajczyków 13:8) JA jestem ten sam wczoraj, dziś i na zawsze! (Ps 102:27; Mal 3:6)

 

JA, WŁADCA wasz, BÓG JAHWEH i JAHUSZUA i DUCH ŚWIĘTY, nie zmieniamy się!

 

Teraz zostaliście pouczeni, tego dnia.

 

JA zapewniłem Mojżeszowi i MOIM dzieciom przejście przez Morze Czerwone, kiedy zagrażała im śmierć przed nimi i za nimi – tak uczynię ponownie. Tylko wierzcie MI!

 

JA przygotowałem miejsce dla MOICH dzieci. Nie wyjawiłem jeszcze tego miejsca nawet Apostołom i Prorokom, gdyż nie jest to odpowiedni czas by powodować ucieczkę MOICH dzieci.

 

Wy nie możecie iść przed Obłokiem Chwały i nie możecie iść za nim. Wy musicie pozostać dokładnie pod nim i iść, gdy On wyrusza, a stać, gdy On stoi!

 

JA ponownie dam wam Obłok Chwały, który będzie was prowadził i słup ognia, który będzie oświetlał waszą drogę w nocy. Nie przejmujcie się dostawcami energii elektrycznej! Jeśli zajdzie potrzeba, poślę Aniołów by was prowadzili. JA wciąż będę miał lud, ciągle będę zabezpieczał to, co jest MOJE.

 

Tak, niektórzy z was chętnie oddadzą dla MNIE swoje życie, ale JA tylko dam wam wasze życie z powrotem.

Niektórzy obudzą się w Niebie wiedząc, że ta krew tylko wzbudziła więcej Szczepanów. Gdyż pamiętajcie, że Szaweł trzymał płaszcz Szczepana, kiedy Szczepan był kamienowany, i Szaweł stał się Pawłem. Ten męczennik Szczepan widział MNIE, gdy Niebo otworzyło się i MOJA Chwała promieniowała z jego twarzy! Więc nie myślcie, że powstający męczennicy tego rodzaju, którzy już oddali swoje życie, nie widzieli również tego samego!

 

Niektórzy z MOICH Apostołów, Proroków i Dzieci będą zabijani, a jednak ożyją ponownie i diabeł nie może tego powstrzymać, ani ludzkość!

 

JA pokażę więcej cudów w tych czasach ostatecznych, niż w całej Biblii wziętej razem.

 

Czy będziecie gotowi?

 

Czy będziecie po stronie tych, którzy zapierają się MNIE, czy też po stronie tych, którzy wyznają MNIE, jako PANA i ZBAWICIELA?

 

To smutne, ale nawet ci, którzy są MOI, tak jak Piotr, który chodził po wodzie, w chwili, gdy obawiał się o swoje życie, zaparł się MNIE i odrzucił.

 

Tak będzie ponownie i już jest.

 

Bądźcie MI teraz wdzięczni za to, co macie, bo w przeciwnym razie przyjdę i nawet to odbiorę. Tak, więc, dokonam tych rzeczy ponownie w czasie waszego życia, nawet, jeśli o tym nie słyszycie. Wiedzcie, że będzie to uczynione.

 

JA jestem tym samym BOGIEM wczoraj, dzisiaj i na zawsze. JA, PAN, wasz BÓG, JEZUS (JAHUSZUA) i DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) nie zmieniam się! Uważajcie, abyście nie woleli ziemskiego mięsa od Niebiańskiej Manny!

 

JA zamierzam uczynić to wszystko, a nawet więcej, dla MOJEJ Chwały, aby udowodnić, że JA, Wszechmocny BÓG mam ostatnie Słowo – nie szatan, nie antychryst, nie fałszywy prorok i nie rząd!

 

Udowodnię, że JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) jest w stanie zaopiekować się Owieczkami, które należą do NIEGO! Nawet sandały Mojżesza nie uległy zużyciu!

Tak będzie ponownie!

Ufajcie MOIM Słowom!

Wiedzcie, że JA jestem Wszechmogącym BOGIEM i ze MNĄ wszystko jest możliwe, gdyż MOJE dzieci usłyszą szofar Gabriela. Niektóre już usłyszały, jako zapowiedź, aby przekazać MOIM prorokom, aby ogłaszali to innym dla zachęty, gdyż następnym razem, gdy będą go słyszeć, to wszystkie MOJE dzieci usłyszą go w tym samym czasie!

 

 

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

 

 

Komentarz Elisabeth:

 

Z miłością w JAHUSZUA, Służebnica, Dziecko, Wojownik i Oblubienica.

Prorok Sherrie Elijah.

7 sierpnia 1998, rozpoczęto o 10:00, zakończono o 10:13

 

 

 

********

 

 

CZY JESTEŚCIE GOTOWI NA SZOK?

GABRIEL JUŻ ZADĄŁ W SWÓJ RÓG!

„ZMARLI POWSTANĄ”, część 2

 

 

 

Oto jeszcze jedno Objawienie, którym podzieliłem się z tym prorokiem, przez którego przemawiam. Przygotujcie się na wstrząs dla waszych doktrynalnych nauk i usłyszcie prawdę, której większość nie pojęła! Musiałem dać temu prorokowi piszącej pod MOIM Namaszczeniem, Sny, by potwierdzić to razem z wypowiedzeniem tego, a nawet powiedziałem to przez jej własnego młodego syna. Jednakże ona nie usłuchała, gdyż to wstrząsnęło tym, czego była nauczona, jako nowe dziecko w CHRYSTUSIE (MESJASZU).

Przygotujcie się na wstrząs waszej religijnej edukacji i uważajcie, abyście nie szydzili z tego, czego nie rozumiecie! JA jestem BOGIEM, który nie może kłamać! Ta Prorok pisze pod MOIM Namaszczeniem. Ona nie może was okłamać i nie ma żadnego powodu – poza wypowiadaniem MOICH prawd – by sprowadzać na siebie szyderstwa, którymi będzie zasypywana.

Ostatnio w lipcu ukazałem Sherrie (Elisabeth) te rzeczy i potwierdziłem je przez innych, podczas gdy ona wypowiadała je odważnie, rozważała i sprawdzała Ducha, który przemówił.

Och, JA rzeczywiście mówię w MOIM Słowie: “A zmarli w CHRYSTUSIE powstaną pierwsi. Potem wy, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziecie porwani w powietrze na spotkanie PANA.” (I Tes. 4:16) Oto jednak część, której nie zrozumieliście, słuchajcie uważnie! Szatan wydrwi Zmartwychwstanie Świętych! Kiedy ich duchowe ciała połączą się z ziemskimi ciałami, oni rzeczywiście będą chodzić po ziemi, jak wtedy, gdy zostałem wzbudzony z martwych. Święci powstali, czyż nie? Szatan podrabia wszystko, co JA czynię, i on uczyni to ponownie.

(Daniel 12:1-3 W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.  Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze!)

 

JA mówię wam to teraz, abyście wtedy, gdy zobaczycie jak te rzeczy się wypełniają, nie obawiali się JEGO armii zombie, która będzie zabijana mocą Krzyża JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIACH). Pamiętajcie, abyście uderzyli ich deską lub kawałkiem drewna reprezentującego Krzyż! Zmarli w CHRYSTUSIE (MESJASZU) będą chodzić i świadczyć dla MEJ Chwały jak w dawnych czasach i składać świadectwo o Niebie, aby nie przyjmować Znamienia Bestii (Apokalipsa 13:16-17). Oni udowodnią, że istnieje życie po śmierci. Zobaczycie i usłyszycie MOICH Świętych w uwielbionych ciałach, których nie można zabić!

 

Szatan powie, że nie tylko chrześcijanie powstali z grobów, ale i ci, którzy nie są chrześcijanami i on udowodni to sprawiając, że wielki strach spadnie na każdego, kto nie usłyszał MYCH Słów tego dnia.

 

Oni będą patrzeć jak jego mięsożerne, złe demony, które połączyły się z ziemskimi ciałami pogan w grobach, wychodzą z bezdennej czeluści (Apokalipsa 9:1-2, 11, 11:7-8, 20:1,3), powodując chaos, aby ten cud przeszedł niezauważony!

Ale szatańska armia zmarłych to nie są tak naprawdę matki, ojcowie, siostry, bracia, mężowie i żony bezbożników, lecz demony, które będą gryźć, i te demony przejdą w żyjących.

 

Ale ponownie - tylko bezbożni mogą być tym dotknięci!

 

Uderzcie ich, więc kawałkiem drewna w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH!

Zgańcie ich i zwiążcie!

Wygońcie demony mówiąc: “Krew JAHUSZUA ha MASZIJACH jest przeciw tobie, szatanie, i wszystkie demony muszą ode mnie uciec!” – A one uciekną!

Trupy bezbożników padną na ziemię!

 

Promieniowanie z UFO nie stworzyło tego chaosu – jest to plan z Piekła, a wy zostaliście zawczasu ostrzeżeni, tego dnia, przez tę Prorok, która prosiła MNIE, bym nie pozwolił jej o tym mówić, aż nadejdzie MÓJ czas.

 

MÓJ czas jest teraz!

 

A teraz, czy jesteście gotowi na następną szokującą wiadomość?

 

Tak, będziecie porwani, aby spotkać MNIE w powietrzu!

 

Zaprawdę, będziecie wniebowzięci, ze swoim ZBAWICIELEM… w MOICH ramionach! Ale najpierw JA przypominam wam: czy nie chodziłem po Ziemi przez 40 dni po MOIM zmartwychwstaniu, w MOIM Ciele w Chwale?

 

Wy jesteście ciałem JEZUSA CHRYSTUA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), a więc uczynicie to samo ponownie, świadcząc dla MNIE i ostrzegając niewierzących, aby nie przyjmowali Znamienia Bestii, udowadniając, że Niebo jest rzeczywiste, że JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) jest prawdziwy, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem - albo zbawienia, albo potępienia!

 

Następnie po 40 dniach, kiedy to chodzicie w waszych Ciałach w Chwale, gdzie żadne kraty nie mogą was zatrzymać, bez potrzeby żywności lub wody, ale możecie je spożyć, jeśli tak zadecydujecie… Czy JA nie jadłem ryby? (Ew. Łukasza 24:43) Czy nie miałem ciała, gdy Tomasz włożył rękę w MÓJ bok? (Ew. Św. Jana 20:27)

Podobnie będzie z wami.

Czy nie przechodziłem przez ściany? Drzwi były zamknięte, kiedy JA po raz pierwszy poszedłem do MOICH uczniów, pamiętacie? (Ew. Św. Jana 20:19) Tak więc i wy będziecie przechodzić przez ściany! Nie będzie dla was nic niemożliwego przez 40 dni!

 

Ci, bez Ciał w Chwale będą ubolewać, gdyż będą wiedzieć, że JEZUS (JAHUSZUA) powiedział prawdę, kiedy rzekł: “Jak widzieliście MNIE kiedy wstępowałem w chmury, tak również i wy będziecie.”

JA powiedziałem te Słowa MOIM uczniom przez MOICH Aniołów. A teraz mówię je ponownie przez MOJEGO ucznia Sherrie (Elisabeth) Elijah.

 

Radujcie się z tymi, którzy należą do MNIE!

O ileż większa będzie nagroda dla tej Ziemi, gdy ujrzy was w waszych ciałach w Chwale, a dla wroga świadomość, że już nigdy więcej nie będą mogli was zabić!

 

Ci, nad którymi ja płaczę są ukazani na obrazie/Wizji “Jest minuta przed północą” (One Minute till Midnight) - to jest kościół symulantów.

 

Religia odciągnie was od bycia MOJĄ Oblubienicą!

Pełna miłości i posłuszeństwa więź ze MNĄ jest jedyną drogą, aby mieć udział w tym błogosławieństwie!

 

Och, to ubolewanie, łzy, szlochy i biadanie, gdy te pięć dziewic bez oliwy w swoich lampach pośpieszą, aby otrzymać to, co pięć dziewic, które oczekiwały na swojego OBLUBIEŃCA ze świeżą oliwą w lampach! (Ew. Św. Mat. 25:1-13)

One będą pragnęły tego, co wy macie, ale nie będą mogły tego zakupić lub otrzymać bez oddania swojego życia za MNIE!

 

Ci, którzy nie oczekują MNIE, nie wierzą, że przyjdę uratować MOJĄ Oblubienicę. Ci, którzy wierzą, że MOJA Oblubienica będzie musiała przejść przez Wielki Ucisk i Wielki Gniew – przykro to mówić, ale wy otrzymacie to, w co wierzycie! To nie oznacza jednak, że nie będziecie zbawieni. To oznacza tylko, że JA chciałem was oszczędzić, ale wy nie byliście gotowi!

 

Po 40 dniach JA zabiorę MOJĄ Oblubienicę do domu i będziemy ucztować na Weselnej Wieczerzy BARANKA!

 

MOJA Oblubienica w Chwale będzie zwalczała złą armię zmarłych w czasie, gdy będą na ziemi, ponieważ znają moc Krzyża! Oto, dlaczego nazwani są MOJĄ Oblubienicą. Oto, dlaczego JA jestem ich ZBAWICIELEM.

 

Ich weselna szata skrzy się na biało i nie będzie na nich krwi lub gniewu tego świata. Tylko MOJA Krew obmywa do bieli bielszej niż śnieg.

 

Módlcie się za tę Służebnicę, do której wypowiedziałem to Proroctwo, gdyż wróg stara się zamknąć jej usta na zawsze za to, że odważa się przemawiać z taką odwagą.

 

Módlcie się o Sherrie (Elisabeth) Elijah, aby kontynuowała ogłaszanie tego, co ten świat uważa za niemożliwe. Wy nie słyszeliście wiele od niej, gdyż on już próbował uciszyć ten głos, którego JA nie przestanę używać, aby przemawiać do MOICH owieczek, bogatych, biednych i przywódców! Im bardziej będą próbować uciszyć ten głos, tym głośniej JA będę przez nią krzyczał! Tym większy będzie też Gniew na każdego, który szydzi z tego, co wymagało takiej odwagi, aby pozwolić MI mówić. Tym większe będą błogosławieństwa dla wszystkich tych, którzy przyjęli to, co zostało powiedziane przez tę prorok, Sherrie (Elisabeth) Elijah.

 

Tak zostało zapisane 7 sierpnia 1998 o 10:00 rano. Tak zostało wypowiedziane i spełni się. Powiedziałem te rzeczy, aby wcześniej was ostrzec i aby moje dzieci nie lękały się, a wrogowie Ewangelii JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) wiedzieli, kogo się bać i czego!

 

JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) jest BOGIEM miłosierdzia i miłości, a także BOGIEM wojny! JA nie prowadzę wojny przeciwko moim dzieciom, lecz tylko przeciwko MOIM wrogom, którzy innego nazywają panem i mistrzem.

 

Zostaliście ostrzeżeni.

 

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

Komentarz Elisabeth:

 

Z miłością w JAHUSZUA, Służebnica, Dziecko, Wojownik i Oblubienica.

7 sierpnia 1998, rozpoczęto o 10:00, zakończono o 10:13

Apostoł Elisabeth Elijah

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Kontakt z Prorok:

http://amightywind.pl/pl/contact.html

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Adres stron angielskich Misji Amightywind

www.amightywind.com / www.allmightywind.com

Adres internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
http://amightywind.pl/home.html

Adres do korespondencji listownej:

AlmightyWind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018