Proroctwo 117

JA, JAHWEH, MÓWIĘ: WYROK JEST WYDANY!

Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostola Elisabeth Elijah dane 6-go czerwca 2008 roku, a ogłoszone 3-go lutego 2010 roku.

 

Słownictwo:

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

Uwaga: BÓG objawia nam Imiona BOŻE OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO i poucza, aby używać ich z szacunkiem w potrzebie podczas, gdy główne oficjalne kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, z kościelnych, z modlitw, z katechizmów oraz zachęcają usuwanie Imion BOŻYCH z nowych Biblii. Imię JAHWEH zastępuje się imieniem `PAN, Pan` a Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH zastępuje się greckim imieniem `Jezus Chrystus`.   

Na przyklad, BÓG mówi dzisiaj w Proroctwie 81…”Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM imieniu JAHWEH i używajcie imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”.  Rownież w Biblii BÓG mówi: Księga Wyjścia 3:14-15… “Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: Jestem, który jestem (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה). I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał Mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓGJakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.”Psalm 91:14… “JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7…“Nie będziesz wzywał imienia JAHWEH, BOGA twego, do czczych rzeczy”  Rzymian 10:13, Joel 3:5… “Albowiem każdy, kto wezwie imienia JAHWEH, będzie zbawiony”  

Niestety, Imię BOŻE było i jest usuwane z wiekszosci tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przyklad z King James Version i z New King James Version,  a również, w Polsce, z popularnej Biblii Świętej Tysiąclecia usuwane są imiona BOŻE: …Imię "Jahwe" w I wydaniu (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), zgodnie z decyzją polskiego episkopatu, w większości miejsc imię “Jahwe” zastąpiono tytułem "Pan", z wyjątkiem 21 wersetów (w sumie 23 razy). Imię pozostawiono jednak w przypisach.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis po hebrajsku: יהוה[JHWH] Jod-He-Waw-He. Skrócona forma to „JAH”.  BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej “OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i “OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), a także: “JESTEM KTÓRY JESTEM” (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה), “BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), El Eljon = BÓG Najwyższy (Rdz 14,18-22);  El Szaddai = BÓG Wszechmocny (Rdz 17,1; Wj 6,3); 

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imie JAHUSZUA oznacza: “JAH zbawia”.  Takie Imie nadali SYNOWI BOŻEMU Maria i Józef na rozkaz BOŻY. Niestety, tłumacze Biblii zmienili to Swięte Imię na rozmaite imiona, w zaleznosci od kraju.  Greccy i polscy tłumacze zmienili Imię SYNA BOŻEGO na “Jezus Chrystus” 

Uwaga! W początkowych Proroctwach, otrzymywanych do roku 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”, imieniem nadanym przez greckich i polskich tlumaczy Biblii Swietej. Po roku 2000 natomiast, to właśnie Imie „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Swiętego BOGA. Jest to prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA i w tym to Imieniu otrzymywane są od tego czasu wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA, zapisanego po raz pierwszy w hebrajskich pismach ewangelicznych, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym imieniu beda przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA i TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ.

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pror. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, („Szekina Chwały” - okreslenie znane Polsce, jest odmienne od brzmienia, ktore slysza Prorocy), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”); MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pror. 90); KRÓLOWA NIEBIOS (Pror. 90).

YDS – skrót od “YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy, którzy modlą się za Proroka Elisabeth Elijah i tą Misję Ostatniej Szansy.  W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać Modlitewnymi Wybijaczami Demonów lub Modlitewnymi Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA.

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako prorokini i wydającą okrzyk tak, jak w Ew. Św. Mateusza 25:6, czyli okrzyk dla Panien czekających na Oblubieńca, jak i Pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy.  Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez TATUSIA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz:

Pierwsza Księga Samuela 15:22 ’I Samuel odrzekł: ‘Czyż milsze są PANU całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi PANA?  Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. 

List do Filipian 2:12 ’A zatem umiłowani MOI, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma.’

Elisabeth: (Modląc się, podczas, gdy namaszczenie jest tak intensywne, że odczuwa obecność JAHUSZUA) Cóż jest JAHWEH?  Cóż jest Umiłowany JAHUSZUA?  W trakcie mojej modlitwy zacząłeś przemawiać i rozpoczęłam odczuwać w moich kościach Święty Ogień.  TY obudziłeś mnie dzisiaj i TY powiedziałeś mi, że chcesz przemówić.  Święty, Święty, Święty, my czcimy CIEBIE, my wychwalamy CIEBIE, my miłujemy CIEBIE, my uwielbiamy CIEBIE.  Cóż to jest umiłowany JAHUSZUA ha MASZIJACH?  Cóż to jest Umiłowany ABBA JAHWEH?

Koniec komentarza.

 

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Och, MOI umiłowani, JA obudziłem was w ten dzień i przypomniałem wam, co spotyka wrogów, których szatan posyła w tą stronę.  JA przypominam wam o imionach dawno zapomnianych, ale oni nie są zapomniani przez JA, JAHWEH. Wy zamykacie się na nie, aby ochronić wasze emocje przed tymi zdradliwymi, bolesnymi wspomnieniami, ale tylko JA znam ten ból, który oni spowodowali.  Jednak JA to robię dla MOJEJ Chwały, Elisabeth, aby ponownie udowodnić szatanowi, że ty nie zdradzisz MNIE ani dla sławy, ani dla fortuny, mimo, że twoje życie było wielokrotnie zagrożone i doświadczyłaś cierpień z ręki szatana, ty nie zdradziłabyś MNIE, nie sprzedałabyś MNIE, nie oddałaś tej Misji szatanowi. 

Te słowa, wypowiedziane przez twoich wrogów, tak boleśnie ranią JAHUSZUA.  Jak śmie jakikolwiek wróg przekroczyć linię Krwi mówiąc ‘Ta Misja służy szatanowi’ i oskarżać ciebie o to, że jesteś fałszywym prorokiem i że prowadzisz dusze do szatana? 

Ty modlisz się, aby oni się nawrócili, ale MOJA droga, Wyrok już zapadł! 

Chociaż wrogowie, zwłaszcza letni Chrześcijanie, chcą tylko Proroctw, które koją ich swędzące uszy, oni złoszczą się, kiedy wypowiadasz MOJE ostrzeżenia, aby się nawrócili i mówisz im, aby przestali zachowywać formę świętości nie mając świętości wewnątrz, tak jak w przypadku króla Saula, przejął go duch obłędu, gdy kontynuował prześladowanie i szkodzenie dawnemu Dawidowi. 

Ci wrogowie są wypełnieni ciemnymi demonami nienawiści względem tej Misji i wszystkich, którzy są Święci wobec MNIE.  Ci źli pasterze kłamią i mieszają próbując odciągnąć MOJE owieczki i baranki od ciebie, ponieważ ty wypowiadasz MOJE prawdy.

Opis: Opis: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/images/judgmentseat.gifBiada wszystkim, którzy staną przed rozgniewanym JAHWEH w Dzień Sądu!  Święte Księgi będą otwarte i ich imiona będą zapisane, jako tych, którzy zdradzili i próbowali zniszczyć wszystko, co jest Święte. 

Niektóre z MYCH dzieci są męczennikami i są zmuszani umrzeć z powodu wrogów, którzy MNIE nienawidzą i wypowiadają oszczercze kłamstwa za wynagrodzenie.  Ci wrogowie teraz, jak i w Wielkim Ucisku, wydadzą nawet członków rodziny na śmierć i tortury (Ew. Św. Mateusza 24, Marka 13:12-13).  Niektórzy z tych wrogów, z którymi teraz walczysz, nawrócą się, odrzucą bezbożność i będą umęczeni ze względu na Imię JAHUSZUA.

Ty spotkasz złowrogich nieprzyjaciół i będziesz walczyć z nimi na duchowej górze Karmel.  Złe uczynki wrogów będą osądzane tak, jak fałszywych proroków baala (Pierwsza Księga Królewska 18:17-40).  JA użyję ciebie jak użyłem dawnego Eliasza, kiedy nadejdzie pora, gdyż JA nazywam ciebie nowym Eliaszem. 

Opis: Opis: Judas sold his soul for 30 pieces of silver!Opis: x0020_7Wielu z tych wrogów, którzy ciebie teraz atakują i w przyszłości sprzedadzą swoje dusze za 30 srebrników podobnie, jak to uczynił Judasz i przyjmą znamię bestii na oczach wszystkich (Ew. Św. Mateusza 26:14-16, Apokalipsa 14:9-11).  Ostrzeż ich, że to jest niewybaczalny grzech.  Dusze nikczemników szydzących i nienawidzących wszystkiego, co jest Święte będą tymi, o których jest w Jeremiaszu 6:27-30 (Księga Jeremiasza 6:27-30, Stary Testament) i MÓJ Gniew zupełnie ich pokryje.  Nieprzypadkowo ludzie znajdują tą Misję.  Niektórzy będą Oblubienicą JAHUSZUA ha MASZIJACH; niektórzy będą Gośćmi na Uczcie Weselnej BARANKA (Apokalipsa 19:7-9); niektórzy będą wrogami waszych dusz, gdyż oni są MOIMI wrogami, dlatego, że wszyscy będą testowani. 

Wszyscy, wszyscy, wszyscy, którzy przychodzą do Amightywind (Misja Niepowstrzymanego Ognia Wszechmocnego Wiatru RUACH ha KODESZ – DUCHA ŚWIĘTEGO”), wszyscy, którzy słuchają lub czytają z niej chociażby jedno słowo, są sprawdzani – jak ciebie przyjmą, tak MNIE przyjmą; oni mogą oszukać innych, ale zbiorą, co zasieją (List do Galatów 6:7-8).

Każdy musi się modlić i zadawać to pytanie:

– Czy spełnia warunki świętości?

– Czy jest pokryty przelaną Krwią JAHUSZUA ha MASZIJACH?

– Czy ma pragnienie i usilnie stara się przestrzegać MOJEGO Słowa w Piśmie Świętym i w Proroctwach?

– Czy wzrusza swoimi ramionami, zakrywa swoje uszy i mówi: ‘Odejdźcie!  Ja mogę grzeszyć jak tylko chcę; nikt mnie nie powstrzyma; w końcu Jezus Chrystus zmarł i powstał dla mnie; jeśli mówisz mi, abym się nawrócił i zaprzestał grzeszyć, to ja po prostu ponownie cię przeklnę’?

Dzieci, czy nie zdajecie sobie sprawy, że wasz owoc reprezentuje sposób, w jaki żyjecie dla JAHUSZUA ha MASZIJACH? (Jana 15:1-16)  Wy nie możecie żyć jak diabeł i mówić: ‘Ja twierdzę, że jestem Chrześcijaninem, a więc Łaskawość i Miłosierdzie i tak mnie pokryją.’

JA teraz was ostrzegam – wy będziecie nienawidzeni i źle będzie się mówiło o waszych imionach, nawet, kiedy, będziecie usługiwać w prawdzie i miłości (Ew. Św. Łukasza 6:22-23)

Wrogowie, a zwłaszcza ci, którzy nazywają się Chrześcijanami, ale po ich złych owocach poznajecie, że to jest kłamstwo (Ew. Św. Mateusza 7:15-23), ci wrogowie nienawidzą tego Proroka i oni nienawidzą wszystkich, którzy są częścią tej Misji Amightywind, gdyż JA, JAHWEH, nie pozwolę przywództwu, którzy idą MOIMI śladami, aby szli na kompromis z grzechem.  Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH nigdy nie pójdzie na kompromis w tym, co wiedzą, iż jest prawdą.  Oni stawią czoła szatanowi i zganią kłamstwa jego sług.

MOJE umiłowane dzieci, JA raduję się, gdy zganiliście grzech i grzeszników, którzy odmawiają nawrócenia się i odwrócenia się od swojego grzechu, i wy nie zgadzacie się, aby przekonywały was kłamstwa grzeszników.  JA odkrywam wam tajemnice, że w Niebie JA mam złotą, wysadzaną drogocennymi kamieniami księgę, która została zaprojektowana tylko dla każdego z MOICH Świętych Dzieci zganiających grzech i grzeszników, które starają się słuchać i zganiają szatana w Imię JAHUSZUA.  Tutaj objawiam tajemnicę (Komentarz: Dla Sheren, która mówi, że ta Misja ma wiele tajemnic … Biblia mówi w księdze Amosa 3:7 ‘JAHWEH dzieli się SWOIMI tajemnicami z prorokami.’), w waszej specjalnej księdze są imiona, które dawno zapomnieliście, gdy oni drwili, prześladowali i nienawidzili was bez przyczyny, gdy wy tylko modliliście się za nich, aby porzucili swój grzech. 

JA, JAHWEH, w fiolce ozdobionej klejnotami mam każdą łzę, przelaną przez was, a Święty Anioł dogląda jej (Psalm 56:8) i kiedy jesteście prześladowani za Imię JAHUSZUA, wiedzcie, że gdy ci źli próbują was osądzać i oskarżać, JA, JAHWEH, osądziłem niektórych zajadłych waszych wrogów podczas, kiedy modliliście się i JA będę kontynuował osądzanie ich.  Święci, którzy wołają do MNIE: ‘Wybaw nas z ręki tych złych wrogów!’ będą wyzwoleni! (Księga Jeremiasza 15:21)

Elisabeth, wielu z twoich najbardziej zaciekłych wrogów znajduje się teraz w piekle, gdyż MOJĄ Ręką JA pozwoliłem im żyć na tyle długo, aby wykopali sobie groby językami, aby wciąż gromadzili swoje grzechy, za które nie żałowali, aż symbolicznie osiągnęli poziom piekła, do którego JA przewidziałem, że wstąpią. 

Ty nie usłyszałaś ich już więcej, ponieważ JA, JAHWEH, wybawiłem cię z rąk wrogów, którzy próbowali odebrać ci życie.  I JA usunąłem ich z powierzchni tej Ziemi, kiedy oni najmniej się tego spodziewali!  Niektórzy z was znają imiona ‘Angie Ray, Bobbie Barnes’, gdyż wy słyszeliście, że zmarli. 

Inni wrogowie, z którymi walczycie biorą Pismo i przekręcają je mówiąc, że ta Misja jest Misją nienawiści – głupi mężczyźni i kobiety, czy oni nie wiedzą, że to nie jest jej, ale JA, JAHWEH, nienawiść do grzechu!

Gdyż jest cena do zapłacenia za każdy grzech (Rzymian 6:23). 

Wrogowie kopią teraz swoimi ustami do poziomu piekła, gdzie będą przebywać, gdy umrą, jeśli nie nawrócą się i nie odwrócą od tego zła. 

Czy pamiętasz tego człowieka, którego nazwałaś ‘wykształconym głupcem’?  Ty zamieściłaś jego list przed światem, ponieważ on szydził ze wszystkiego, co jest święte.  Gdy on ciebie prześladował, ty napisałaś do niego i powiedziałaś mu, że on nie będzie żył w tym czasie w przyszłym roku.  Co prorokowałaś wydarzyło się i on zmarł przed tym czasem.  JA posłałem ciebie, abyś go ostrzegła.  On został posłany do tej Misji i nazwał ją przekleństwem, uczył swego młodego syna, że nie ma potrzeby bać się BOGA, ponieważ BÓG nie istnieje.  Ty ostrzegłaś go – on nie usłuchał, a teraz żałuje, że tego nie uczynił!  Wykształcony głupiec, który wychwalał się przed tobą swoimi tytułami z uczelni.  Teraz jest w piekle i dowiedział się, że to, co powiedziałaś było prawdą i on woła głośno: ‘JAHWEH, teraz wierzę TOBIE!’

JA mógłbym podać więcej szczegółów, ale to niczemu by nie służyło. 

Wiedzcie tylko, że wasi wrogowie i wrogowie całej Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH upadną jak kostki domina; wasi wrogowie upadną jak Goliat i nigdy się już nie podniosą. 

Życie waszych wrogów nigdy już nie było takie samo.  Dla tych, którzy jeszcze żyją – jest ciągle czas, abyście się nawrócili, ukorzyli i przeprosili, gdyż, kiedy próbujecie zniszczyć Święte Misje, jak ta i inne, wy nie dotykacie zwykłej kobiety czy mężczyzny, ale wy dotykacie źrenicy MEGO Oka. 

Wy, którzy zachowujecie się jak wilk w owczej skórze, wy wrzeszczycie tak głośno ‘Odejdźcie od Misji Amightywind!’ – JA będę was sądził, skoro przeganialiście owieczki i baranki, jeśli szybko nie nawrócicie się i nie przeprosicie za wypowiadanie waszych złych, oszczerczych kłamstw, ponieważ zapędzaliście owieczki i baranki na błędne drogi. Przyznajcie, że nienawidziliście i skrzywdziliście tą Świętą Misję.  To nie jest waszym zadaniem ją osądzać, gdyż ta Misja jest powołana przeze MNIE.  JA, JAHWEH, odmawiam pozwolenia ci, Elisabeth, usprawiedliwiać ich, podczas, gdy oni idą na kompromis z grzechem. 

Kiedy ja pokazuję wam nikczemną duszę, nie módlcie się, aby się nawróciła, gdyż oni tylko nadają się na MÓJ Sąd! (Księga Jeremiasza 7:16, 11:14, 14:11-12; Pierwszy List Jana 5:16). Podobnie jak Kain, Ezaw i Judasz, oni będą posłani do piekła!

Teraz JA, JAHWEH, wypowiadam nowe Słowo na inny temat.  Twoje namaszczenie zostało wzbudzone, gdy w modlitwie prosiłaś o błogosławieństwa dla JAHUSZUA Demon Stompers, moich umiłowanych modlitewnych orędowników, których używam jak tarczy, aby odpierać broń wymierzoną w przywództwo tej Misji. 

JAHUSZUA Demon Stompers przeszli testy i okazali się lojalnymi i godnymi zaufania na liniach frontu.  Och, jak wiele poświęcenia!  Jak wiele łez przelali!  Oni są MOIMI Umiłowanymi YDS (YAHUSZUA Demon Stompers – JAHUSZUA Modlitewnymi Deptaczami/Wybijaczami Demonów) i naprawdę ich nagrody będą szły za nimi do Nieba i wszystkie ich modlitwy są błogosławieństwem dla MNIE i są wysłane do Nieba.   

Nie smućcie się, kiedy ludzie akceptują te prawdy ze Świętych Proroctw, ale potem powracają do psich wymiocin i zwracają się przeciw tej Świętej Misji, mówiąc ‘Żyć świętym życiem – to nie jest zabawne i ja raczej powrócę na moje grzeszne drogi.’ (Przypowieści 26:11; Drugi List Piotra 2:22). 

Nie każdy może być w MOIM Niebiańskim Wojsku. 

Mówię wam to teraz, abyście wiedzieli. Jak nigdy dotychczas JA prorokuję wam o wrogach atakujących was w tej duchowej wojnie w tym 2008 roku. 

Nie przejmujcie się, zwyciężycie poprzez Imię oraz Krew JAHUSZUA! 

Post, także komunia i ‘Marsze wokół Jerycha’ są bronią, której potrzebujecie, abyście nie tylko wy sami, ale i inni odnieśli zwycięstwo.  Komunia jest tajemną bronią.  Używajcie jej hojnie; nie powstrzymujcie tego, co wiecie, że działa. 

Opis: Opis: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/images/pearls-before-swine.jpgPamiętajcie MOI umiłowani, nie rzucajcie pereł przed wieprzami (Ew. Św. Mateusza 7:6).  Wieprzami są ci, którzy odmawiają słuchania prawdy.  JA posyłam was do innych, których posłałem i którzy będą słuchać i będą posłusznymi każdemu Słowu ze Świętych Proroctw, które wypowiadam.  JA, JAHWEH, prorokuję to, że wszystkie, wszystkie, wszystkie, wszystkie, prorocze Przekazy, które wypowiedziałem poprzez ciebie, będą nie tylko po angielsku, ale także w języku samoańskim (Komentarz: Jeden z narodów żyjący na wyspach Pacyfiku).  I najmocniejsze Namaszczenie, jakie ty, Elisabeth kiedykolwiek poznałaś, JA złożyłem na ciebie w Maui, na Hawajach, wobec wypełniających pomieszczenie świadków.  Buddysta przyznał, że Budda nie mógł uczynić tego, co właśnie zobaczył, że Jezus Chrystus (JAHUSZUA ha MASZIJACH) uczynił, gdyż JA Namaściłem ciebie Elisabeth, a ten człowiek o imieniu Frank – gdy modliłaś się za ludzi w Maui, na Hawajach – Frank tego dnia oddał swoje życie JAHUSZUA i prowadzi dusze do Nieba mówiąc każdemu, że JAHUSZUA/Jezus Chrystus nie może zawieść. 

(Komentarz: Proszę przeczytać ‘Namaszczona na Hawajach’, a przeczytacie o największym dotychczas namaszczeniu, które przyszło na Elisabeth Elijah http://www.amightywind.com/prophecypolish/anointedhawai.polish.html)

Samoański pastor, który rządził swoim kościołem żelazną pięścią, usłyszał ciebie jak prorokujesz i chociaż on zakazał jakiejkolwiek kobiecie w swoim kościele głosić kazania - nie zapomnij tego dnia, w którym JA zesłałem ten cud, gdy on poprosił ciebie w uniżonym duchu, abyś przyszła i prorokowała i nauczała w jego kościele w Maui na Hawajach.  Ty zajęłaś się samoańskimi ludźmi tam, gdzie JA posłałem ciebie do tego samoańskiego pastora. 

Ty ubolewałaś, bo nigdy nie widziałaś owoców swojego duszpasterstwa, a mogłaś być pastorem w tym samoańskim kościele, jako pierwsza kobieta, której na to pozwolono, ponieważ jednak byłaś w trakcie sporu rozwodowego o opiekę nad dzieckiem, musiałaś wyjechać.  

JA wypowiedziałem prorocze Słowo, że twój głos będzie słyszany w głosach Samoańczyków.  JA posłałem ciebie, aby Nowa Zelandia usłyszała prawdy, które JA wypowiedziałem w Świętych Proroctwach.  Samoańczycy, którzy słuchają i akceptują JAHUSZUA ha MASZIJACH jako Wszechmogącego BOGA, PANA i ZBAWICIELA będą błogosławieni.  

JA, JAHWEH, prorokowałem to samo poprzez twoje usta dla Afryki.  Te prorocze Słowa nie tylko będą w afrikaans (Komentarz: język w RPA).  Te Proroctwa będą przepisywane przez wielu dookoła świata. 

JA, JAHWEH, zabawiam się waszymi wrogami i śmieję się z nich.  Czy widzicie zmieszanie wroga?  Oni sprowadzili ten grzech na siebie. 

Czy JA nie ostrzegam w Piśmie Świętym: ‘Nie dotykajcie MOICH pomazańców i prorokom MOIM nie czyńcie krzywdy!’ (Pierwsza Kronik 16:22; Psalm 105:15)? 

A pomimo to, oni odmawiają posłuszeństwa; oni nie zadadzą sobie trudu, aby się zapytać lub pomodlić do MNIE o to, czego nie rozumieją, w zamian tego szydzą i naśmiewają się. 

Wrogowie obserwują z bojaźnią misjonarzy z Amightywind wiedząc, że nie mogą ich uciszyć.  Wrogowie bezsilnie patrzą jak Misja Amightywind kwitnie i rośnie na ich oczach.  JA słucham jak oni spiskują i próbują przełamać wasz opór, abyście porzucili posługiwanie.  JA, JAHWEH, posyłam zamieszanie do obozu wrogów i JA podzielę tych, którzy głoszą bezprawie i nauczają go.  To oznacza, że JA, JAHWEH, ostrzegam, iż mam dzielący miecz i ja dzielę rodziny, które są zagrożeniem dla MOICH Świętych w szybko nadchodzących dniach (Ew. Św. Mateusza 10:34-36)!  Wrogowie nie wiedzą jak was powstrzymać przed wypowiadaniem Świętych Proroctw.  Obozy wrogów są sfrustrowane i pokonane jak JA wznoszę te same prorocze Słowa w wielu różnych narodach, a to jest dopiero początek.  

JA, JAHWEH, wiele lat temu, zrodziłem tą misję poprzez Elisabeth.  Jeśli jej cierpienia nie byłyby tak wielkie, to ta Misja nie miałaby wielkiego Namaszczenia, gdyż ‘sługa nie jest większy aniżeli Pan’ (Ew. Św. Jana 13:16, 15:20).  JAHUSZUA jest tym PANEM.  Bólu, który ona przeżyła, nikt nie będzie znał z wyjątkiem MNIE.  Cenę, którą ona zapłaciła, nikt nie pozna z wyjątkiem MNIE.  Nawet ten mężczyzna, którego ona nazywa byłym mężem, a który nigdy nie był jej mężem w oczach Nieba, mówił jej wielokrotnie, że musi powstrzymać tą Misje i on miał uczynić to, co szatan planował, aby powstrzymać tą Misję.  On szydził i znieważał ją mówiąc: ‘Ja ostrzegłem ciebie, abyś przestała usługiwać.  Zobaczymy, co twój BÓG pozwoli mi uczynić.’  Ale JA udaremniłem złowrogie plany szatana ratując jej życie wielokrotnie przed tym złym człowiekiem, który usiłował ją zabić. 

JA odpowiedziałem na jej modlitwy i przyprowadziłem jej Świętego duchowego partnera.  Ona przeszła próby.  I teraz, JA udowodniłem, komu JA, JAHWEH, mogę ufać i są to ci dwoje, których wyznaczyłem na przywódców tej misji, a którzy będą mi posłuszni. 

JA daję pełnomocnictwo wszystkim, których JA powołuję i namaszczam na duchowych liderów w Misji – JA wymagam waszego posłuszeństwa we wszystkim dla JA, JAHWEH, gdyż to jest świadectwem jak bardzo miłujecie JAHUSZUA ha MASZIJACH.  Kiedy jesteście MU posłuszni, wy słuchacie i zadowalacie MNIE (Ew. Św. Jana 14:23-24)

Opis: Opis: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/images/judgmentseat.gifKiedy przeprowadzacie Marsze Jerycha (Komentarz: Marsze wytłumaczone we wcześniejszych Proroctwach) i pościcie, wy potrzebujecie tego dla siebie samych jak również dla innych.  Przedstawcie Mi imiona nikczemników, kiedy się modlicie i będzie tak, jak JA to uczyniłem dla Jozuego pod Jerychem … i te mury obronne rozpadły się na miejscu (Księga Jozuego 6)!  Więc mówię to ostrzeżenie każdemu, kto próbuje zniszczyć, co JA, JAHWEH, wydałem na świat.  MOI wrogowie, którzy są waszymi wrogami będą ponownie zmiażdżeni pod duchowymi murami Jerycha!

W samym tym roku na własne uszy usłyszycie i zobaczycie jak JA nagrodzę nikczemnych grzeszników, którzy prześladowali MOJĄ Świętą Misję nazywając złym to, co JA, JAHWEH, nazwałem dobrym!  Wasi wrogowie są MOIMI wrogami i oni nienawidzą was za głoszenie prawdy, gdyż oni wolą kłamstwa.  Ci źli atakują wszystkich, którzy żyją świętym życiem i którzy nauczają: ‘Nawróćcie się, odwróćcie się od grzechu, zanim pójdziecie do piekła!’ 

Najbardziej groźnymi wrogami są ci, którzy nazywają siebie Chrześcijanami, ale nimi nie są (Drugi List do Koryntian 11:12-14).  Oni są z synagogi szatana. (Apokalipsa 2:9, 3:9)

Ci źli wrogowie, których szatan posyła, aby was dręczyli, wprawiają się codziennie w tym jak rozgniewać JA, JAHWEH i drwią z przelanej Krwi JAHUSZUA waszego MESJASZA!  Niektórzy twierdzą, że znają MEGO SYNA, ale oni tylko znają GO swoim umysłem, a nie swoim sercem – nie mają bojaźni, kiedy poznają, że zgrzeszyli i GO obrazili.  Początkiem mądrości jest bojaźń przed obrażeniem STWÓRCY!  Święci stali się bardziej Świętymi, a nikczemnicy stali się gorszymi.  MOJA zemsta, MÓJ Sąd nadeszły i będą kontynuowane, aż MÓJ Gniew się wyczerpie.

Święta Oblubienico, ty prosisz o MÓJ Sąd przeciw homoseksualizmowi i tej drwinie, jaką są małżeństwa tej samej płci, klonowanie człowieka, mieszanie ludzkiego embrionu ze zwierzęcym.  Zobaczycie MÓJ nadchodzący Sąd.  Nieustannie powierzajcie te sprawy MNIE (Pierwszy List do Tesaloniczan 5:17).  Nie bądźcie znużeni, kiedy modlicie się (Ew. Św. Łukasza 18:1-8).  Maszerujcie do zwycięstwa i wiedzcie, że JA odpowiem, gdyż szybki Sąd przyjdzie na wrogów.  Linia po linii, reguła po regule; zobaczycie jak te rzeczy się wydarzą. 

Kiedy Elisabeth mówiła: ‘Nie ma ani jednej osoby, której możemy wierzyć, a tylko sobie nawzajem.  My dalej napotykamy oszukańczą oblubienicę JAHUSZUA.  Gdzie są ci prawdziwi ze Świętej Oblubienicy, którzy odmawiają pójścia na kompromis z grzechem?’  JA ciągle im mówiłem, aby poczekali, że JA przyprowadzę do nich prawdziwą Oblubienicę JAHUSZUA ha MASZIJACH.  Teraz JA, JAHWEH, przyprowadziłem niektórych z Oblubienicy JAHUSZUA, aby żyli obok siebie. 

Pamiętajcie, kiedy JA patrzę na jednego ze Świętej Oblubienicy JAHUSZUA, to JA widzę was wszystkich w tym samym momencie. 

Ci, którzy jesteście nazwani Modlitewnymi Wojownikami JAHUSZUA, Deptaczami (Wybijaczami) Demonów, Orędującymi Wojownikami Modlitewnymi tej Misji, wy już znacie tych zaufanych – oni ganią grzech i nie idą na kompromis z grzechem, ani nie usprawiedliwiają nieskruszonych grzeszników, którzy odmawiają walki z grzechem ciała. 

JAHUSZUA Deptacze Demonów walczą u waszego boku. 

JAHUSZUA Deptacze Demonów są rozproszeni po całym świecie.  Wy nawet nie znacie ich imion, ale oni znają wasze i wy pobłogosławiliście ich poprzez te Słowa, które JA, JAHWEH, dałem tej Misji.  MOJE dzieci, przyjmijcie MOJE Słowa Życia, które JA wypowiadam w tych Proroctwach, aby te prorocze Słowa wymieszane z wiarą w to, kim jest JAHUSZUA zapuściły korzenie i wzrosły, gdzie ci, którzy są błogosławieni, rosną w zawrotnym tempie.

Życie ludzi zmienia się, ponieważ kiedy oni słyszą te Namaszczone Słowa z Niebios, oni oddają Chwałę JAHUSZUA ha MASZIJACH.  Kiedy otworzycie wasze usta i pozwolicie MI wypełnić je MOIMI Słowami Proroctwa, JA daje im Słowo Życia, które zawiera obietnice dla nich. 

Elisabeth spotkacie w Niebie tych, którzy są błogosławieni przez te Święte Proroctwa, nawet jeśli nie spotkacie ich na Ziemi. 

Święci prorocy tak, jak i ewangeliści, są prześladowani dla Imienia JAHUSZUA (Ew. Św. Jana 15:20) – wielkie, wielkie, wielkie są wasze nagrody w Niebie (Ew. Św. Mateusza 5:11-12, Łukasza 6:22-23). 

Jedna z twoich nagród, Elisabeth, to ludzie, którzy są błogosławieństwem, którzy wspierają ciebie na wszelkie sposoby i pomagają ci.  Ewangeliści troszczący się o dusze pomagają ci prowadzić ludzi do JAHUSZUA MESJASZA.  Ludzie, którzy jesteście rybakami ludzi przyprowadzającymi dusze do JAHUSZUA ha MASZIJACH – wy będziecie nagrodzeni za to w Niebie. 

Powtarzam, ta obietnica nie jest tylko dla Elisabeth, ale dla wszystkich ewangelistów.  Wy będziecie im przedstawieni w Niebie, każdej duszy, którą dotknęliście i ostrzegliście wyłącznie ku Chwale JAHUSZUA ha MASZIJACH.  Pamiętajcie, kiedy oddajecie MU Chwałę i służycie MU i miłujecie GO, czynicie to dla RUACH ha KODESZ i dla MNIE.  Kiedy uczynicie, chociaż tyle, że dacie się napić wody temu prorokowi, wy czynicie to dla MNIE i to dotyczy was wszystkich, których nazywam Oblubienicą JAHUSZUA MESJASZA (Ew. Św. Jana 10:40-42)

JA zwalniam to prorocze Słowo na urodziny twojej matki, 6-go czerwca, podczas gdy ona teraz jest w piekle.  Ty próbowałaś prowadzić ją do JAHUSZUA, a teraz szatan sprawia, że ona cierpi więcej w niewypowiedzianej agonii, gdyż nie powiodły się jej próby odebrania ci życia, zanim mogła narodzić się ta Misja.  Widzicie, JA, JAHWEH, miałem cel i MÓJ cel teraz realizuje się i bez względu na to, w jaki sposób ktokolwiek próbował odebrać ci życie i ciągle próbuje, JA ochroniłem ciebie wtedy, i JA, JAHWEH, ochraniam, zaopatruję i zabezpieczam ciebie teraz podobnie jak kurczątko w MOJEJ dłoni.  Bez względu na to, jaką broń uczyniono przeciw tobie, nie tylko twoje życie, ale i życie tej Misji przetrwały (Księga Izajasza 54:17).  I ty żyjesz ku wielkiemu rozczarowaniu i żalowi twoich wrogów, którzy nienawidzą tych, którzy przestrzegają MOICH Przykazań i Misja ALEPH & TAV Almightywind RUACH HA KODESZ ciągle wzrasta w Namaszczeniu, i nie tylko żyje, ale rozkwita.

A JA używam tej Misji dla Chwały JAHUSZUA ha MASZIJACH, aby zmieniać życia. 

 

********  Koniec Proroctwa  ********

 

Komentarz:

Wiedzcie, że JAHUSZUA przebaczy wam wasze grzechy, a potem musicie przebaczyć sobie!  Musicie się nawrócić, odwrócić od grzeszenia i uwierzyć, że poprzez JAHUSZUA wy także macie moc ganienia grzechu.  Módlcie się, abyście przez NIEGO mieli moc ganienia grzechu.  Wy musicie uwierzyć, że JAHUSZUA przebaczył wam, a potem ponownie idźcie naprzód z wymazaną listą zarzutów.  Psalm 51:4-6…’Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego! Uznaję, bowiem moją nieprawość, a grzech mój mam zawsze przed sobą.  Tylko przeciw TOBIE zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest w TWYCH oczach, tak, że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim osadzie.’

Każde Proroctwo jest wspierane przez Pismo Święte.  A oto wersety wspierające to Proroctwo:

Ks. Powtórzonego Prawa 32:41…’Gdy miecz błyszczący wyostrzę i wyrok wykona MA ręka, na swoich wrogach się pomszczę; odpłacę tym, którzy MNIE nienawidzą.’

Ks. Izajasza 59:19…’Kiedy wróg nadejdzie jak powódź, DUCH JAHWEH podniesie standard (normę, poziom) przeciw niemu’ - (Komentarz: Jest to Przekład Króla Jakuba.  Natomiast Przekład w Biblii Tysiąclecia odbiega znacznie od tego tłumaczenia i pisze: ‘Od zachodu ujrzą imię Pana i od wschodu słońca – chwałę Jego, bo przyjdzie On jak gwałtowny potok, pędzony tchnieniem Pańskim.’ PAN potwierdził przekład Króla Jakuba)

Pierwszy Koryntian 16:22…’Jeżeli ktoś nie kocha Pana niech będzie wyklęty, Maranatha.’

Pierwszy Koryntian 1:27…’BÓG wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał co niemocne, aby mocnych poniżyć..’

Księga Jeremiasza 7:27-28…’Oznajmisz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi.  I powiesz im; To jest naród, który nie usłuchał głosu JAHWEH swego Boga, i nie przyjął pouczenia.  Przepadła wierność, znikła z ich ust.’

 

W środę wieczorem, 3-go lutego 2010, rzadkie wydarzenie płonącej kuli ukazało się na niebie przelatując z południa na północ Irlandii, gdzie mieszkają poszczący YDS - JAHUSZUA Wybijacze/Deptacze Demonów.  To było widoczne wieczorem na zakończenie 21- go dnia postu.  Poszczenie na wodzie rozpoczęło się 14-go stycznia i trwało przez 10 dni, a cały post zakończył się 21 dni później, 3-go lutego.  JAHWEH powiedział Elisabeth, aby YDS poszczący wojownicy pościli przez 21 dni, gdyż potrzeba było Danielowi 21 dni by otrzymać odpowiedź.  A oto informacja z prasy:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1248665/Fireball-lights-Irish-sky-extremely-rare-asteroid-falls-Earth-100-000mph.html

JAHWEH jest rozgniewany na wrogów tej Misji i ABBA JAHWEH dał Elisabeth i wszystkim YDS poszczącym wojownikom znak, że ON zemści się na wszystkich tych, którzy drwili z tej Misji i Świętego proroka.  To będzie w JEGO czasie i na JEGO sposób, kiedy oni najmniej będą się tego spodziewać.  Najgorsi wrogowie tej Misji nie są tymi, którzy są źli na zewnątrz, ale ci, którzy twierdzą, że są Chrześcijanami i modlą się w imię JEZUSA CHRYSTUSA!  Oni nienawidzą tej Misji, gdyż ona odmawia usprawiedliwiać grzech lub grzeszników, a te przekazy we wszystkich Proroctwach mówią o nawróceniu i odwróceniu się od grzechu, by nie żyć jak diabeł i oczekiwać pójścia do Nieba.  Ona została przezywana rozmaitymi przezwiskami za nauczanie, że wy musicie przestrzegać te 10 Przykazań.  Ona była nazywana fałszywym prorokiem za nauczanie, że jest piekło, jako kara, jeśli nie będziecie posłusznymi JAHWEH!

Elisabeth Elijah i wszyscy YDS Święci Modlitewni Orędownicy modlili się do JAHWEH, aby się zemścił na SWOICH wrogach i Elisabeth modliła się: ‘Proszę udowodnij, że ten post nie był na próżno i że ABBA JAHWEH spuści SWOJE Wyroki na wrogów’.  JAHWEH odpowiedział na modlitwy Elisabeth i dał znak na niebie poprzez kulę ognistą spadającą z prędkością 100,000 mil na godzinę, co jest bardzo rzadkie w Irlandii.  Biada wrogom.  YDS pościli i modlili się o Sad JAHWEH, by spadł na nich tak, jak to było kiedy dawny Eliasz walczył z fałszywymi prorokami baala.

Post Cudu Morza Czerwonego trwał 21 dni i my widzieliśmy wiele cudów, ale ten jest na czele listy.

To Proroctwo początkowo nie zostało zwolnione do publicznej wiadomości, a tylko 5 osób je słyszało.  My myśleliśmy, że to było osobiste Proroctwo dane 6-go czerwca 2008 roku.  Niektóre osobiste fragmenty, które nie dotyczyły publicznej wiadomości zostały ominięte.  Nasz współpracownik, misjonarka znalazła to Proroctwo 3-go lutego szukając czegoś innego, co JAHWEH powiedział przez Elisabeth.  Zamiast tego, gdy to przeczytała, wiedziała, że ma zadzwonić do Elisabeth. Gdy przeczytała to słowo, zarówno ona jak i Elisabeth usłyszały wyraźnie, ze Namaszczenie w tym wzrosło i że to ma być opublikowane, gdyż pasuje do okoliczności – walczą teraz z fałszywymi prorokami baala i duchem Jezabel w tych, którzy zwą się Chrześcijanami, ale nie ma w nich Chrystusa.

JAHWEH powiedział, że teraz jest czas by opublikować to, jako Proroctwo, 117 ponieważ nic się nie zmieniło. To jest ta sama wojna, co w 2008 roku z duchami fałszywych proroków baala, faryzeuszy i Jezabel, tylko z innymi twarzami, idą pod sad JAHWEH!  ABBA JAHWEH powiedział, że 21-dno dniowy post wzmocnił Namaszczenie i Sąd został wyznaczony tak, jak zostało wszystkim oznajmione, zwłaszcza powiedziane głośno tak, aby wrogowie słyszeli!  Teraz to ma miejsce.

Lista wrogów jest w rekach JAHWEH i ON udowodnił Elisabeth, gdy inni modlili się i pościli, ze ona również, w JAHUSZUA czasie, będzie miała daną taką samą moc jak dawny Eliasz, kiedy JAHWEH zesłał ogień, gdy dawny Eliasz modlił się i otrzymał cud na Górze Karmel – a więc JAHWEH uczynił to samo i zesłał Elisabeth Elijah znak ognia na niebie. 

Imiona JAHUSZUA Deptaczy/Wybijaczy Demonów nie są ważne, ale co jest ważne to fakt, że ognista kula przeleciała od południowej Irlandii, gdzie ten post został ogłoszony do północnej części Irlandii, gdzie Święty jeden z misjonarzy żyje i nalegał, aby kontynuować post wodny dłużej aniżeli reszta YDS Świętych postnych orędowników.   

Dalej drwijcie wrogowie, ale wkrótce poczujecie ogień JAHWEH trawiący was w JEGO Gniewie tak, jak te ogniste kule na niebie!  Ta Misja nie należy do kobiety, ani mężczyzny – ma imiona ŚWIĘTEJ TRÓJCY!  Proroctwa, które szkalujecie nie są od kobiety, ale od JAHWEH, tego z dawnych dni, Wiecznego Niebiańskiego OJCA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, i naszej cudownej RUACH HA KODESZ, która jest DUCHEM ŚWIĘTYM.  My nie będziemy płakać z waszego powodu, gdy to się zdarzy, gdyż wy zostaliście ostrzeżeni, aby przestać nazywać dobre złym i teraz zbierzecie to, co zasialiście.  Zamiast płakać, my będziemy tak, jak dawniej Debora i będziemy się cieszyć, że JAHWEH zrehabilitował wobec świata tą Misję i zniszczył SWOICH wrogów tak, jak fałszywych proroków baala i Jezabel! 

Obrażając niektórych i oświecając innych,

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH dnia 6-go czerwca, 2008 roku.

 

Apostoł Elisabeth Elijah

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Adres stron angielskich Misji Amightywind

www.amightywind.com / www.allmightywind.com

Adres internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
http://amightywind.pl/home.html

Adres do filmow Misji Amightywind:

         https://yahstube.com/

Adres do korespondencji listownej:

AlmightyWind

P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018