Powiadomienie

* * *

Ukochani, którzy miłujecie Słowo BOŻE, zgromadzenia kościelne i misyjne w Polsce, powiadamiamy Was, że:

Brat Adam, starszy misjonarz w Misji Ostatniej Szansy Amightywind zakończył wizytę w Polsce i odwiedził polskie zgromadzenia z ostrzeżeniem od JAHUSZUA HA MASZIJACH, że zniszczenie nadchodzi na Polskę. A oto krótka relacja poniżej.Relacja z Podróży Misjonarskiej po Polsce

* * *

Ukochani, wszyscy Bracia i Siostry, którzy przyjmujecie Słowo BOŻE z Proroczej Misji Ostatniej Szansy - Amightywind, mamy dla was radosne sprawozdanie z odwiedzin Brata Adama w Polsce. Poniższe zdjęcia przedstawiaj± odwiedziny domowych zgromadzeń w kraju. Niezwykła życzliwoś¶ć, opieka i serdecznoś¶ć naszych Braci i Sióstr, którzy podejmuj± nas, towarzyszła nam w podróży. Spędzili¶my piękny, błogosławiony czas wś¶ród rozmów, gor±cych modlitw, wspólnych komunii, otrzymywania Słów Proroczych, czytania Słowa BOŻEGO dla chwały naszego OJCA Ś¦WIĘTEGO w Niebie ABBA JAHWEH, SYNA JAHUSZUA i DUCHA Ś¦WIĘTEGO (RUACH ha KODESZ)!

henryk1.jpg Proroctwa!A oto chwila przyjmowania komunii, kiedy mamy głowy nakryte szalami dla okazania czci BOGU, a także naszej pokory przd BOGIEM. My odczuwamy szczególny wzrost Namaszczenia w Amightywind od ¦Święta Rosz ha Szanah, lub inaczej Ś¦więta Tr±b. Jest to ¦święto biblijne. Bardzo mało Polaków wie o tym BOŻYM Ś¦więcie, podobnie jak i o innych biblijnych Ś¦więtach, a przecież to PAN BÓG, nasz OJCIEC Ś¦WIĘTY JAHWEH, nakazał obchodzić te ¦Święta i my, miłuj±cy BOGA Polacy powinniśmy powrócić do BOŻYCH nakazów bez względu na bezbożne zarz±dzenia kościołów, czy polityków. Wzywamy wierz±cych w rz±dzie i w koś¶ciołach do powrotu do naszego BOGA, którego Słowa sż w Biblii Tysi±clecia, Warszawskiej, Gdańskiej i innych! Proszę przeczytać rozdział 23 z Księgi Kapłańskiej. To jest dla dzieci BOŻYCH z Izraela i z całego ś¶wiata, którzy przył±cz± się do posłusznych wiernych z Izraela. Nadchodzi koniec czasów pogan i BÓG nasz nadchodzi s±dzić żywych i umarłych. Na ziemi ostan± się tylko posłuszni BOGU zarówno posłuszni z Izraela jak i ze wszystkich narodów. Dlatego wzywamy wszystkich wiernych BOGU Polaków, aby poddali się BOGU i nawrócili się na Drogę ¶Świętoś¶ci wyznaczon± Przykazaniami BOŻYMI, jak na przykład 10 Przykazaniami BOŻYMI, tymi prawdziwymi z Biblii, a nie z ko¶ściołów, które pouczaj± zmienione przykazania, a także prawdziwymi BOŻYMI Ś¦więtami, a nie tymi fałszywymi, wymyś¶lonymi przez koś¶cioły! Więcej jest na stronie polskiej Misji Amightywind.

lidia1.JPG Proroctwa!Namaszczenie wzrasta na nas w Misji Amightywind również w zwi±zku z naszym posłuszeństwem co do Przykazań BOŻYCH. Kościoły wprowadziły fałszywe chrzty niemowl±t, nakazuj± czczenie Marii, chociaż ona nigdy nie prosiła o to, ani BÓG nie pozwala na to, i wyrzuciły zupełnie Obrzezanie z pouczeń, a przecież zarówno Chrzest Wodny Żalu za Grzechy Na Odpuszczenie Grzechów jak i Obrzezanie przeszedł sam SYN BOŻY JAHUSZUA ha MASZIJACH, któremu tłumacze Biblii nadali w języku polskim imię JEZUS CHRYSTUS. BÓG dzi¶ś nakazuje powrót do JEGO nauki, do na¶śladowania JAHUSZUA ha MASZIJACH. Oblubienica JAHUSZUA z całego świata przyjmuje z radości± pouczenia naszego BOGA, nawracaj±c się z bezbożnych pouczeń dzisiejszych koś¶ciołów. AlleluJAH! My głosimy Izraelskie korzenie SYNA BOŻEGO JAHUSZUA MESJASZA, który narodził się z Izraelitki/Żydówki Miriam (Maryi), w izraelskiej rodzinie w Izraelu a nie w Europie, nie w Rzymie, ani nie w Warszawie. SYN BOŻY przestrzegał również Przykazania BOŻE, kiedy chodził po ziemi. Niechaj będzie błogosławione Imię naszego ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH, naszego ukochanego WYBAWICIELA, WŁADCY, KRÓLA i SĘDZIEGO!

asia1.jpg Proroctwa!Cieszymy się naszym BOGIEM, który nas zabierze do Nieba, daje nam wieczne Zbawienie. ¦Śpiewamy MU i wychwalamy GO z całego serca! Misja Amightywind już istnieje 26 w Internecie i rozwija się błyskawicznie na całym świecie, informuj±c o Prawdzie BOŻEJ i demaskuj±c fałszywe pouczania kościołów. To nie jest ludzka teologia, ale pouczenia BOŻE! Pouczenia w Misji Amightywind s± dane ¶światu przez samego BOGA OJCA, tego OJCA ¦ŚWIĘTEGO, który przemawiał do Adama i Ewy, do Noego, do Abrahama, do Mojżesza, do Apostołów, do dzisiejszych Apostołów i do wielu namaszczonych Dzieci BOŻYCH dookoła ś¶wiata, w tym również do namaszczonych Dzieci BOŻYCH w Polsce.

lidia2 Proroctwo!Macie drodzy państwo okazję poznać prawdziwe nauki BOŻE, które nie s± pouczane w popularnych ko¶ściołach. Te nauki s± oznajmiane teraz przez Sprawiedliwego BOGA, którego Gniew narasta wraz ze zbliżaniem się czasu Wielkiego Ucisku! Teraz jest czas Zbawienia, drzwi do Arki zamykaj± się. Kto zlekceważy, zapłaci życiem i wielkimi cierpieniami. BÓG z lito¶ści wzbudził Prorok Eliszewę Elijahu oraz Misję Amightywind. Teraz my z litoś¶ci pomagamy milionom Polaków w poznaniu prawdy dla ratowania swojego życia i pomagamy unikn±ć cierpienia w piekle! Pomagamy dostać się do Nieba w zbawcze Ramiona JAHUSZUA ha MASZIJACH, zwanego Jezusem Chrystusem. Ostrzegamy, że w wielkim ucisku imię Jezus Chrystus przyjmie antychryst, i dlatego konieczne jest nauczenie się prawdziwego imienia SYNA BOŻEGO, Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH.

lidia2 Proroctwo!Oferujemy koś¶ciołom, misjom, grupom domowym pomoc w poznaniu ¶Świętych Proroctw BOŻYCH. Oferujemy pomoc za darmo, odwiedzaj±c domy i ko¶ścioły za darmo. Oznajmiamy jasno, że to BÓG, nasz STWORZYCIEL, BÓG JAHWEH, SYN BOŻY JAHUSZUA ha MASZIJACH i DUCH ¦WIĘTY posyła Brata Adama z ostrzeżeniem, że nadchodzi zniszczenie na Polskę. Jednak zdumiewaj±ca jest reakcja cz궜ci religijnych organizacji i pastorów. Nie tylko wykazuj± brak zainteresowania, ale niektórzy wręcz odmawiaj± odczytania Słów BOŻYCH wobec ich zgromadzeń wiernych! Jest to równoznaczne z zakazaniem BOGU wstępu do ich koś¶ciołów i z prób± okiełzania Proroka BOŻEGO.
Na przykład, pastor Witold Kantorek, Kościół Zielonoświ±tkowy w Elbl±gu, zdjęcie powyżej, zakazał Bratu Adamowi przeczytać dwóch ważnych Proroctw BOŻYCH, które BÓG nakazał przeczytać w ten dzień dla elbl±skiego zgromadzenia. Brat Adam dostarczył temu pastorowi Proroctwo dla Kościołów Zielonoświ±tkowych tydzień wcześ¶niej osobi¶ście. Również ostrzegawcze Proroctwo o nadchodz±cym zniszczeniu zostało przeczytane dla zgromadzenia. A więc ten nieposłuszny pastor miał czas przeczytać BOŻE Słowa jak i również zapoznać się z internetow± stron± Misji Ostatniej Szansy - Amightywind i poznać BOŻE Proroctwa. Dlaczego więc wyst±pił on przeciw BOGU tydzień późĽniej? A przecież w Pierwszym Liś¶cie do Tesaloniczan 5:20 jest napisane: "proroctwa nie lekceważcie!"
A oto jego tłumaczenie: pouczenia Misji Amightywind s± niezgodne z biblijn± nauk± Kościoła Zielonoświ±tkowego, który poucza o miłoś¶ci, a nie o prawie Starego Testamentu, o DUCHU ¦ŚWIĘTYM rodzaju męskiego a nie kobiecego, obrzezanie już nie obowi±zuje...
Jednakże takie tłumaczenie się jest bezbożn± prób± usprawiedliwienia nieposłuszeństwa wobec TRÓJCY ¦WIĘTEJ! Pouczenia BOŻE, które BÓG nasz, TRÓJCA ¦WIĘTA: OJCIEC ¦WIĘTY JAHWEH, JAHUSZUA MESJASZ i DUCH ¦WIĘTY RUACH HA KODESZ daje przez Misję Amightywind s± zgodne z Bibli± ¦Święt±. DUCH ¦WIĘTY IMMAJAH jest rodzaju żeńskiego, i Ewa została stworzona na obraz naszej MATKI w Niebie. DUCH ¦WIĘTY tłumaczy to w Proroctwach 89 i 90. Również Obrzezanie nie zostało zniesione, chociaż nie ma nic wspólnego ze Zbawieniem. Brat Adam zaoferował temu pastorowi znalezienie w Biblii pouczenia BOŻE, które byłyby pomocne temu pastorowi i kościołowi.
Na przykład Mateusza 5:17-18 "17 Nie s±dźĽcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieś¶ć, ale wypełnić. 18 Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminie, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni."
A w Ewangelii Jana 14:15 ZBAWICIEL nasz mówi:
"Jeżeli MNIE miłujecie, będziecie zachowywać MOJE przykazania."
Lub też w sprawie DUCHA Ś¦WIĘTEGO, w Księdze M±dro¶ści i w Księdze Przysłów, rozdział 8, pisze o DUCHU Ś¦WIĘTYM jako o NIEJ - MˇDRO¦ŚCI, a nie o NIM. Pastorowie i księża w Polsce powinni nauczyć się, że większo¶ść odnoś¶ników do DUCHA Ś¦WIĘTEGO w oryginalnych Pismach Proroczych Biblijnych jest rodzaju żeńskiego. A Księga Rodzaju 17 i Ezechiela 44:9 udowadniaj± bardzo ważne znaczenie obrzezania dla nas, chociaż to nie ma zwi±zku ze Zbawieniem. Również kaznodzieje zapominaj± pouczać, że SYN BOŻY, JAHUSZUA ha MASZIJACH i Apostołowie byli obrzezani! Tu przedstawiam tylko skrótowo urywki Pisma Ś¦więtego potwierdzaj±ce dzisiejsze pouczenia BOŻE zawarte w Proroctwach Misji Amightywind. Jednakże pastor Witold Kantorek nie był zainteresowany we wzroście w poznaniu biblijnym. Stwierdził, że czyta Biblię już 40 lat i zna j± bardzo dobrze i zabronił czytać BOŻE Proroctwa.
Wzburzony Brat Adam wyszedł z budynku koś¶cielnego i otrzepał kurz ze swoich butów przed drzwiami koś¶cioła. Wkrótce potem Prorok otrzymała Słowo z Nieba. Nasz BÓG nazwał Kościół Zielonoświ±tkowy w Elbl±gu "Ikabod", co oznacza "Chwała/sława odeszła". Imię to występuje w Biblii ¦Świętej w 1 Księdze Samuela 4:21-22 pisze: "21 Chłopca nazwała Ikabod, mówi±c: Odst±piła sława od Izraela z powodu zabrania Arki Bożej ... 22 Powtórzyła: Odst±piła sława od Izraela,...".
Pastor Witold Kantorek wzgardził poleceniami BOŻYMI i teraz będzie za to cierpiał, on i elbl±skie zgromadzenie zielonoświ±tkowe. Dlatego przestrzegamy pastorów, księży, kaznodziejów, nie lekceważcie posłańców BOŻYCH! Nie lekceważcie Misji Ostatniej Szansy Amightywind! Natomiast dziękujemy wszystkim, którzy z szacunkiem przyjmuj± Słowo BOŻE w Proroctwach i posłańców BOŻYCH!